Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Xoves, 16 de xuño de 2022 Páx. 34647

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 23 de maio de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Troitomil nos concellos da Baña e Negreira (expediente IN408A 2017/24).

O 19 de febreiro de 2021 publicouse no DOG núm. 34 e no xornal El Correo Gallego o Acordo do 15 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Troitomil, nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña) (expediente IN408A 2017/24).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Green Capital Power, S.L.U. (B85945475).

Domicilio social: rúa Marqués de Villamagna, nº 3, 5º, Torre Serrano, 28001 Madrid.

Denominación do proxecto: parque eólico Troitomil.

Concellos afectados: A Baña e Negreira (A Coruña).

Potencia que se vai instalar: 30 MW.

Número de aeroxeradores: 5 × 6,00 MW de potencia nominal unitaria.

Produción neta: 102.610 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 20.894.467,54 €.

Obxecto da información pública:

A solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica para as instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

• Documentación que se expón:

1. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

2. Plano xeral parcelario e planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, isto faise público, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 62), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A Coruña, 23 de maio de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Troitomil
nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña) (expediente IN408A 2017/24)


predio

Titulares

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aero

Afeccións (m²)

Ocupación
temporal (m²)

Pleno dominio

Serv. paso

Servidume
de voo

Ref. catastral

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

Sub.

T. met.

Vía

Gabia

Concello da Baña

1

Vilacoba Vilacoba, Jesús

15007A50801099

508

1099

Pedra Lagartos

Prados

T01

 

 

 

 

 

 

1.322,29

 

2

Vilacoba Vilacoba, Jesús

15007A50800287

508

287

Pedra Lagartos

Prados

T01

140,96

5.127,28

 

 

 

414,47

7.520,28

633,65

3

Vilacoba Vilacoba, Jesús

15007A50801100

508

1100

Pedra Lagartos

Prados

T01

349,89

257,24

 

 

 

204,16

4.868,39

11,92

4

Vilacoba Vilacoba, Jesús

15007A50800286

508

286

Pedra Lagartos

Prados

T01

 

601,22

 

 

 

 

417,22

333,99

5

Vilacoba Vilacoba, Jesús

15007A50800285

508

285

Pedra Lagartos

Prados

T01

 

488,09

 

 

445,13

 

 

1.014,90

6

Vilacoba Vilacoba, Jesús

15007A50800284

508

284

Pedra Lagartos

Prados

 

 

 

 

 

1.063,67

 

 

845,19

7

Vilacoba Vieito, David

15007A50800300

508

300

Pedra Lagartos

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

666,95

 

 

153,16

8

Blanco Vieito, Domingo

15007A50800283

508

283

Pedra Lagartos

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

123,28

 

 

54,81

9

Val Antelo, Amelia

15007A50800212

508

212

Tras Sistos

Prados

 

 

 

 

 

2.366,30

 

 

153,63

10

Vieito Esturao, Balbina

15007A50800207

508

207

Pedra do Cabalo

Forestal

T01

 

 

 

 

16,20

11,49

1.032,64

7,16

11

Concello da Baña

15007A50809031

508

9031

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

6.513,29

 

 

 

12

Pensado Ares, María

15007A50800208

508

208

Pedra do Cabalo

Forestal

 

 

 

 

 

36,59

380,20

 

 

13

Pensado Ares, María Manuela (herdeiros de)

15007A50800209

508

209

Pedra do Cabalo

Forestal

 

 

 

 

 

72,93

46,20

 

 

14

Nieto Forján, Jesús Francisco

15007A50800210

508

210

Pedra do Cabalo

Forestal

 

 

 

 

 

76,93

92,04

 

 

15

Barral Paramos, Ernesto

15007A50800211

508

211

Pedra do Cabalo

Prados

 

 

 

 

 

241,04

463,85

 

 

16

Pensado Antelo, José (herdeiros de)

15007A50800217

508

217

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

41,88

 

 

52,91

17

Pensado Antelo, José (herdeiros de)

15007A50800219

508

219

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

32,74

 

 

34,51

18

García Forján, Josefina

15007A50800220

508

220

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

28,62

 

 

23,61

19

López García, María

15007A50801040

508

1040

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

19,20

 

 

21,55

20

Antelo Trillo, María

15007A50801041

508

1041

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

27,37

 

 

25,14

21

García Suárez, Antonio

15007A50801042

508

1042

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

40,21

 

 

29,30

22

García Forján, José María

15007A50801043

508

1043

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

26,67

 

 

17,64

23

García Forján, Manuel

15007A50801044

508

1044

Tras Sistos

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

32,11

 

 

19,96

24

Ouro Vieito, Fernando

15007A50800192

508

192

Pedra Cabalo

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

452,73

1.137,30

 

 

25

Pais Guerra, Elisardo Francisco

15007A50800586

508

586

Tras Sistos

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

124,40

 

 

80,05

26

Pais Guerra, Elisardo Francisco

15007A50800585

508

585

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

23,34

 

 

16,66

27

Pais Guerra, Elisardo Francisco

15007A50800584

508

584

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

30,74

 

 

22,47

28

Pais Guerra, Elisardo Francisco

15007A50800583

508

583

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

30,55

 

 

22,52

29

Pais Guerra, Elisardo Francisco

15007A50800582

508

582

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

18,69

 

 

14,05

30

Pais Guerra, Elisardo Francisco

15007A50800581

508

581

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

17,94

 

 

14,07

31

Pais Guerra, Elisardo Francisco

15007A50800580

508

580

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

18,05

 

 

14,11

32

Pais Guerra, Elisardo Francisco

15007A50800579

508

579

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

17,70

 

 

14,13

33

Pais Calviño, María del Carmen

15007A50800221

508

221

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

2,46

 

 

2,03

34

Pais Guerra, Elisardo Francisco

15007A50800222

508

222

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

29,52

 

 

26,41

35

Vilas Vilas, Manuel (herdeiros de)

15007A50800223

508

223

Tras Sistos

Prados

 

 

 

 

 

196,80

 

 

133,49

36

Concello da Baña

15007A50809025

508

9025

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

83,27

 

 

 

37

Ouro Vieito, Fernando

15007A50800190

508

190

Chamosqueira

Labradío

 

 

 

 

 

152,20

312,24

 

 

38

Ouro Vieito, Fernando

15007A50800191

508

191

Chamosqueira

Forestal

 

 

 

 

 

88,86

132,85

 

 

39

Vieito Nieto, Carmen

15007A50801019

508

1019

Pedra Segunda

Forestal

 

 

 

 

 

391,13

697,00

 

 

Vieito Nieto, José

40

Vigo Queijo, María del Carmen

15007A50800224

508

224

Tras Sistos

Prados

 

 

 

 

 

624,45

 

 

375,71

41

Concello da Baña

15007A50809002

508

9002

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

82,57

 

 

 

42

Outón Suárez, Daniel

15007A50800565

508

565

Campo Odre

Forestal

 

 

 

 

 

120,42

 

 

167,19

Vázquez Blanco, María Dorinda

43

Nieto Vieito, Jesús (herdeiros de)

15007A50801018

508

1018

Pedra Segunda

Forestal

 

 

 

 

 

438,13

871,13

 

 

44

Vieito Oca, María Nieves

15007A50801014

508

1014

Campo do Odre

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

32,27

 

 

67,16

45

Vilas Nieto, Francisco (herdeiros de)

15007A50800050

508

50

Campo do Odre

Forestal

 

 

 

 

 

155,47

 

 

242,63

46

Romero Nieto, Manuel

15007A50801017

508

1017

Pedra Segunda

Forestal

 

 

 

 

 

271,16

560,19

 

 

47

Concello da Baña

15007A50809026

508

9026

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

54,01

 

 

 

48

Pais Varela, Manuel

15007A50800075

508

75

A Costa

Prados

 

 

 

 

 

59,14

242,58

 

22,28

49

Pais Baña, José

15007A50800049

508

49

Campo Odre

Prados

 

 

 

 

 

243,18

 

 

269,94

50

Pais Varela, Manuel

15007A50800043

508

43

A Costa

Prados

 

 

 

3.394,37

 

414,95

1.018,55

 

3.765,37

51

Pais Baña, José

15007A50800047

508

47

Campo Odre

Prados

 

 

 

 

 

31,58

 

 

71,68

52

Pais Baña, José

15007A50800046

508

46

Campo Odre

Prados

 

 

 

 

 

17,37

 

 

36,80

53

Abruñeiras Vales, María del Carmen

15007A50800045

508

45

Campo Odre

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

30,20

 

 

70,66

54

Abruñeiras Vales, María del Carmen

15007A50800044

508

44

Campo Odre

Prados

 

 

 

 

 

232,31

 

 

269,01

55

Concello da Baña

15007A50809032

508

9032

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

58,94

 

 

 

56

Vieito Oca, Manuel

15007A50801011

508

1011

Camiño de Oleiros

Prados

 

 

 

 

 

70,72

101,61

 

 

57

García Forján, Consuelo

15007A50800042

508

42

Camiño de Oleiros

Prados

 

 

 

 

 

115,22

573,04

 

 

Vieito García, José

58

Liñares Guerra, José (herdeiros de)

15007A50800027

508

27

Casa da Torre

Labradío

 

 

 

 

 

26,35

289,82

 

380,06

59

García Forján, Consuelo

3448203NH2534N

-

-

Vilar Torre

Prados

 

 

 

 

 

10,62

568,70

 

 

Vieito García, José

60

Liñares Fernández, María del Carmen

3347301NH2534N

-

-

Vilar Torre solo

Labradío

 

 

 

 

 

 

264,86

 

134,88

61

Vieito García, María Jesús

3448204NH2534N

-

-

Vilar Torre solo

Prados

 

 

 

 

 

 

102,89

 

 

62

Salvante Pombo, José Manuel

3448202NH2534N

-

-

Vilar Torre 1

Prados

 

 

 

 

 

16,14

72,42

 

 

63

Concello da Baña

15007A50809033

508

9033

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

37,32

 

 

 

64

Liñares Guerra, Elisa (herdeiros de)

3548808NH2534N

-

-

Vilar Torre 6

Labradío

 

 

 

 

 

37,42

 

 

 

65

Deputación da Coruña

15007A50809003

508

9003

CP-702

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

6.727,68

 

 

 

66

Landeira Liñares, José Manuel

3446402NH2534N

-

-

Vilar Torre

Labradío

 

 

 

 

 

170,31

 

 

74,29

67

Fajín Paredes, José Manuel

3545601NH2534N

-

-

Vilar Torre 5

Labradío

 

 

 

 

 

37,58

 

 

 

68

Concello da Baña

15007A01909029

19

9029

Estrada Seilán-Cabanas

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

24.511,01

 

 

 

69

Antelo Pose, Sabino

15007A50800009

508

9

Prado

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

 

1.999,16

 

978,02

70

Rodríguez Vieito, José María

15007A01900611

19

611

Pedra da Lebre

Forestal

 

 

 

 

 

 

31,31

 

 

71

Vigo Fajín, María Delia (herdeiros de)

15007A01900613

19

613

Pedra da Lebre

Forestal

 

 

 

 

 

 

188,83

 

 

72

Mariño Freire, María Dolores

15007A01900612

19

612

Pedra da Lebre

Forestal

 

 

 

 

 

 

64,72

 

 

73

Rodríguez Vieito, José María

15007A01900614

19

614

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

 

312,27

 

 

74

Ouro Vieito, José Manuel

15007A01900616

19

616

Portelo de Sanamede

Forestal

 

 

 

 

 

 

448,92

 

 

75

Liñares Deus, Raúl (herdeiros de)

15007A01900618

19

618

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

412,85

361,19

 

191,91

76

Rodríguez Vieito, José María

15007A01900615

19

615

Pedra da Lebre

Forestal

 

 

 

 

 

66,93

 

 

35,73

77

Ouro Vieito, José Manuel

15007A01900617

19

617

Portelo de Sanamede

Forestal

 

 

 

 

 

224,89

193,66

 

18,28

78

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A01900620

19

620

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

102,25

171,81

 

 

79

Pais Baña, Manuel

15007A50800001

508

1

Cortiñas

Forestal

 

 

 

 

 

920,32

 

 

572,89

80

Vilacoba Fajín, José María (herdeiros de)

15007A01900621

19

621

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

31,94

43,36

 

 

81

Ouro Vieito, María Nieves

15007A01900622

19

622

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

44,29

54,34

 

 

82

Fuentes Fajín, Rosalía

15007A01900623

19

623

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

21,33

26,53

 

 

83

Rodríguez Vieito, José María

15007A01900624

19

624

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

19,58

26,67

 

 

84

Nieto Forján, Jesús Francisco

15007A01900625

19

625

Tras da Granda

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

41,07

57,28

 

 

85

Rodríguez Vieito, José María

15007A01900628

19

628

Braña Lavada

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

63,78

131,58

 

 

86

Pisco Rey, María del Carmen

15007A01900629

19

629

Tras da Granda

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

59,36

83,25

 

 

87

Vieito Martís, Luciano

15007A01900630

19

630

Tras da Granda

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

159,00

167,08

 

 

88

Pisco Suárez, Nélida

15007A01900631

19

631

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

276,51

159,63

 

43,66

89

Paramos Antelo, José

15007A01900632

19

632

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

48,16

34,45

 

14,45

90

Paredes Vales, Dosinda

15007A01900633

19

633

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

66,33

37,76

 

14,83

91

Rodríguez Vieito, Manuel

15007A01900634

19

634

Tras da Granda

Forestal

 

 

 

 

 

20,13

10,65

 

4,39

92

Canedo Vilacoba, Trinidad (herdeiros de)

15007A01900635

19

635

Braña Cavada

Forestal

 

 

 

 

 

287,85

154,13

 

57,29

93

Freire Lamas, María Dolores

15007A01900637

19

637

Braña Cavada

Forestal

 

 

 

 

 

24,93

10,06

 

5,20

94

Concello da Baña

15007A01909033

19

9033

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

40,58

 

 

 

95

Deus, Magdalena

15007A01900636

19

636

Braña Cavada

Forestal

 

 

 

 

 

 

27,90

 

 

96

Freire Lamas, María Dolores

15007A01900638

19

638

Braña Cavada

Forestal

 

 

 

 

 

256,33

243,20

 

10,70

97

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A01900643

19

643

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

425,44

399,29

 

 

98

Pena Casal, Amancio

15007A01901405

19

1405

Agro Novo

Forestal

 

 

 

 

 

38,89

144,14

 

 

99

Fernández Barca, Clarisa

15007A02000127

20

127

Laras Boas

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

245,52

250,15

 

1,04

Paredes Vieito, José Manuel

100

Pena Casal, herdeiros Jesús

15007A01901404

19

1404

Agro Novo

Forestal

 

 

 

 

 

3,79

185,05

 

190,38

101

Pena Casal, Manuel (herdeiros de)

15007A01901403

19

1403

Agro Novo

Forestal

 

 

 

 

 

277,77

190,62

 

430,82

102

Reino Martínez, Alfonso Manuel

15007A01900742

19

742

Lamas Boas

Forestal

T02

 

119,06

 

 

 

123,05

213,31

179,76

103

Baña Caamaño, Carmen

15007A01900740

19

740

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

286,06

 

104

Mariño Torreira, María Amalia

15007A01900738

19

738

Lamas Boas

Forestal-matogueira

T03

 

 

 

 

 

 

153,08

 

105

Reino Martínez, Elisa María Dolores

15007A01900736

19

736

Lamas Boas

Forestal-matogueira

T02

 

 

 

 

 

 

144,82

 

Reino Rodríguez, María Margarita

Descoñecido

Pose Reino, Adelino José

Reino Martínez, Jesús Bartolomé

Pose Reino, Antonio Domingo

Pose Reino, José Manuel

Pose Reino, Alfonso Luis

Reino Fraga, José Manuel

Reino Rodríguez, María del Rosario

Reino Rodríguez, Alberto

106

Gago Grobas, Ángela

15007A01900734

19

734

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

125,85

 

Suárez Gago, Ángela María

Suárez Gago, María José

Suárez Gago, María Teresa Ángeles

Suárez Gago, José Manuel

Suárez Gago, María Begoña

Suárez Gago, Marta

107

Varela Fagín, Dolores

15007A01900732

19

732

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

141,99

 

108

Varela Pérez, Cándido

15007A01900730

19

730

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

114,64

 

109

Lueiro Ruso, Manuela

15007A01900728

19

728

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

79,87

 

110

Caamaño Vieito, Manuel

15007A01900726

19

726

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

53,14

 

111

Mariño Mariño, Pedro

15007A01900724

19

724

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

12,39

 

112

Gómez López, Dolores

15007A01900717

19

717

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

376,19

 

113

De Vicente, Carmen

15007A01900714

19

714

Lamas Boas

Forestal-matogueira

T02

 

 

 

 

 

 

991,35

 

114

Pena Varela, Jesús M.

15007A01900712

19

712

Lamas Boas

Forestal-matogueira

T02

 

 

 

 

 

 

186,48

 

115

Rey Villar, María Manuela

15007A01900718

19

718

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

1.032,40

 

116

Mariño Mariño, Pedro

15007A01900719

19

719

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

1.860,14

 

117

Mariño Mariño, Pedro

15007A01900721

19

721

Lamas Boas

Forestal

T02

 

 

 

 

 

 

1.738,78

 

118

Rey Eiras, Leandro

15007A01900723

19

723

Lamas Boas

Forestal

T02

 

19,11

 

 

 

 

2.201,71

31,89

119

Caamaño Vieito, Manuel

15007A01900725

19

725

Lamas Boas

Forestal

T02

61,07

146,01

 

 

 

27,41

1.213,41

75,32

120

Lueiro Ruso, Manuela

15007A01900727

19

727

Lamas Boas

Forestal

T02

195,71

177,36

 

 

 

78,11

867,34

17,77

121

Varela Pérez, Cándido

15007A01900729

19

729

Lamas Boas

Forestal

T02

195,17

271,96

 

 

 

52,25

808,62

39,78

122

Varela Fagín, Dolores

15007A01900731

19

731

Lamas Boas

Forestal

T02

38,90

591,56

 

 

 

52,92

688,04

19,32

123

Gago Grobas, Ángela

15007A01900733

19

733

Lamas Boas

Forestal

T02

 

516,46

 

 

 

43,51

498,88

15,27

Suárez Gago, Ángela María

Suárez Gago, María José

Suárez Gago, María Teresa Ángeles

Suárez Gago, José Manuel

Suárez Gago, María Begoña

Suárez Gago, Marta

124

Reino Martínez, Elisa María Dolores

15007A01900735

19

735

Lamas Boas

Forestal-matogueira

T02

 

571,23

 

 

 

47,01

494,97

17,25

Reino Rodríguez, María Margarita

Descoñecido

Pose Reino, Adelino José

Reino Martínez, Jesús Bartolomé

Pose Reino, Antonio Domingo

Pose Reino, José Manuel

Pose Reino, Alfonso Luis

Reino Fraga, José Manuel

Reino Rodríguez, María del Rosario

Reino Rodríguez, Alberto

125

Mariño Torreira, María Amalia

15007A01900737

19

737

Lamas Boas

Forestal-matogueira

T02

 

604,20

 

 

 

46,72

488,74

20,64

126

Baña Caamaño, Carmen

15007A01900739

19

739

Lamas Boas

Forestal-matogueira

T02

 

903,76

 

 

 

100,60

694,98

30,64

127

Reino Martínez, Alfonso Manuel

15007A01900741

19

741

Lamas Boas

Forestal-matogueira

T02

 

858,17

 

 

 

31,57

991,26

77,43

128

Camaño Pato, Alfredo

15007A01900743

19

743

Lamas Boas

Forestal

T02

 

13,84

 

 

 

 

 

10,74

129

Concello da Baña

15007A01909032

19

9032

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

T02

 

115,15

 

 

93,84

19,46

386,45

41,78

130

Camaño Pato, Alfredo

15007A01900744

19

744

Lamas Boas

Forestal

T02

 

553,38

 

 

55,49

143,56

 

373,61

131

Montes Pérez, María Teresa

15007A01900746

19

746

Lamas Boas

Forestal

T02

 

17,22

 

 

200,78

 

 

143,92

132

Fernández Barca, Clarisa

15007A01900749

19

749

Lamas Boas

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

172,97

10,03

 

69,62

Paredes Vieito, José Manuel

133

Concello da Baña

15007A02009108

20

9108

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

482,14

 

 

 

134

Amalia Campos, María Genoveva (herdeiros de)

15007A02000128

20

128

Laras Boas

Forestal

 

 

 

 

 

336,34

 

 

135,67

135

Deus, Magdalena

15007A02000126

20

126

Portela da Balucha

Forestal

 

 

 

 

 

377,41

61,25

 

96,78

136

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000125

20

125

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

309,50

 

 

167,20

137

Vieito Deus, Carmen

15007A02000123

20

123

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

102,75

157,10

 

 

138

Vieito Deus, Carmen

15007A02000122

20

122

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

58,80

 

 

56,60

139

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000121

20

121

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

27,61

79,79

 

 

140

Vilacoba Fajín, José María (herdeiros de)

15007A02000120

20

120

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

19,82

 

 

21,49

141

Vieito Alonso, María Pilar

15007A02000119

20

119

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

170,61

 

 

97,29

142

Vieito Alonso, María Pilar

15007A02000118

20

118

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

37,68

218,02

 

 

143

Ouro Vieito, María Otilia

15007A02000114

20

114

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

11,09

62,34

 

 

144

Vieito Martis, Luciano

15007A02000112

20

112

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

6,53

35,33

 

 

145

Vigo Vieito, María Nieves

15007A02000110

20

110

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

32,30

103,81

 

 

146

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000108

20

108

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

10,18

32,51

 

 

147

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000106

20

106

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

8,69

33,63

 

 

148

Deus, Magdalena

15007A02000104

20

104

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

2,90

84,22

 

 

149

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000102

20

102

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

 

101,86

 

 

150

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000100

20

100

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

 

49,18

 

 

151

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000103

20

103

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

117,76

64,12

 

 

152

Ouro Vieito, María Otilia

15007A02000115

20

115

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

55,51

 

 

20,31

153

Vieito Martis, Luciano

15007A02000113

20

113

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

37,45

 

 

14,64

154

Vigo Vieito, María Nieves

15007A02000111

20

111

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

92,49

 

 

38,01

155

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000109

20

109

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

31,96

 

 

13,86

156

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000107

20

107

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

36,79

 

 

16,42

157

Deus, Magdalena

15007A02000105

20

105

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

151,33

 

 

34,40

158

Paramos Vieito, Pilar Dolores

15007A02001525

20

1525

Agro da Pedra Capa

Forestal

 

 

 

 

 

232,31

58,68

 

494,49

159

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000235

20

235

Pedra da Capa

Forestal

 

 

 

 

 

218,54

94,30

 

508,62

160

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000234

20

234

Pedra da Capa

Forestal

 

 

 

 

 

86,49

36,42

 

163,20

161

Vieito Deus, Carmen

15007A02000233

20

233

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

0,07

 

 

155,99

111,01

 

244,52

162

González Rey, Ramona Dolores

15007A02000232

20

232

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

75,09

 

 

50,78

40,09

 

100,07

163

Rodríguez Vieito, Manuel

15007A02000231

20

231

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

551,60

 

 

0,01

147,99

 

309,77

164

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000229

20

229

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

1.002,37

 

 

 

133,22

744,86

266,93

165

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000227

20

227

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

747,61

 

 

 

70,33

609,32

31,16

166

Vigo Fernández, Leonor Pilar

15007A02000225

20

225

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

794,36

 

 

 

53,66

615,33

29,16

167

Rodríguez Vieito, María Dolores

15007A02000223

20

223

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

945,37

 

 

 

63,15

893,91

33,16

Fernández Rodríguez, María de las Mercedes

Fernández Rodríguez, Alejandro

168

Canedo Vilacoba, Trinidad (herdeiros de)

15007A02000221

20

221

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

351,52

 

 

 

31,04

330,70

10,69

169

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000219

20

219

Pedra da Capa

Forestal

T03

88,71

603,77

 

 

 

66,66

661,05

18,64

170

Ouro Vieito, María Otilia

15007A02000217

20

217

Pedra da Capa

Forestal

T03

51,71

85,61

 

 

 

28,26

226,72

5,79

171

Rodríguez Vieito, Carmen María

15007A02000215

20

215

Pedra da Capa

Forestal

T03

140,31

148,79

 

 

15,88

58,46

484,80

14,37

172

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000213

20

213

Fonte Seca

Forestal

T03

210,12

324,50

 

 

1.724,68

497,10

4.443,21

179,65

173

Gómez Camiño, Bernardo

15007A02000211

20

211

Fonte Seca

Forestal

T03

 

 

 

 

42,26

62,15

1.072,46

 

174

Varela Fagín, Dolores

15007A02000209

20

209

Fonte Seca

Forestal

T03

 

 

 

 

32,06

49,90

881,29

 

Suárez Varela, Carina María

Suárez Varela, Dolores

Suárez Varela, Ricardo

175

Paramos Antelo, José

15007A02000206

20

206

Fonte Seca

Forestal

T03

 

 

 

 

51,56

78,07

1.405,19

 

176

Cebey Lourido, Manuela (herdeiros de)

15007A02000205

20

205

Fonte Seca

Forestal

T03

 

 

 

 

50,10

72,08

629,84

 

177

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000101

20

101

Represas

Forestal

 

 

 

 

 

 

40,83

 

 

178

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000236

20

236

Alto das Represas

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

67,72

 

179

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000228

20

228

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

84,55

 

180

Pisco Rey, Manuel (herdeiros de)

15007A02000226

20

226

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

123,01

 

181

Vigo Fernández, Leonor Pilar

15007A02000224

20

224

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

106,60

 

182

Rodríguez Vieito, María Dolores

15007A02000222

20

222

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

159,24

 

Fernández Rodríguez, María de las Mercedes

Fernández Rodríguez, Alejandro

183

Canedo Vilacoba, Trinidad (herdeiros de)

15007A02000220

20

220

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

89,75

 

184

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000218

20

218

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

157,48

1,66

185

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000237

20

237

Chan da Costa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

134,42

 

186

Canedo Vilacoba, Trinidad (herdeiros de)

15007A02000238

20

238

Chan da Costa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

67,90

 

188

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000240

20

240

Chan da Costa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

76,95

0,01

187

Liñares Deus, Raúl (herdeiros de)

15007A02000239

20

239

Chan da Costa

Forestal

T03

 

 

 

 

 

 

58,42

 

189

Ouro Mesías, Jesús Luis

15007A02000241

20

241

Chan da Costa

Forestal

T03

 

 

 

 

95,88

 

90,86

66,38

190

Beiras Fuentes, José

15007A02000242

20

242

Chan da Costa

Forestal

T03

 

 

 

 

119,34

 

12,26

51,44

191

Ouro Vieito, María Otilia

15007A02000216

20

216

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

 

 

 

0,91

 

25,87

5,49

192

Rodríguez Vieito, Carmen María

15007A02000214

20

214

Pedra da Capa

Forestal

T03

 

 

 

 

20,83

 

15,16

8,98

193

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000212

20

212

Fonte Seca

Forestal

T03

 

 

 

 

49,99

 

16,16

28,90

194

Gómez Camiño, Bernardo

15007A02000210

20

210

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

28,07

 

 

14,34

195

Varela Fagín, Dolores

15007A02000208

20

208

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

23,42

 

 

 

Suárez Varela, Carina María

Suárez Varela, Dolores

Suárez Varela, Ricardo

196

Freire Lamas, María del Carmen

15007A02000243

20

243

Chan da Costa

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

3,63

197

Rodríguez Vieito, Carmen María

15007A02000244

20

244

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

8,55

 

 

18,79

198

Paramos Antelo, José

15007A02000207

20

207

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

22,14

 

 

 

199

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000245

20

245

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

4,30

 

 

4,81

200

Vieito Esturao, Barbina

15007A02000246

20

246

Chan da Costa

Forestal

 

 

 

 

 

40,68

 

 

31,76

201

Rodríguez Vieito, Carmen María

15007A02000247

20

247

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

14,92

 

 

10,23

202

Fuentes Cantariño, Benigno

15007A02000248

20

248

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

13,06

 

 

11,35

203

Paredes Vales, Dosinda

15007A02000249

20

249

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

6,00

 

 

6,00

204

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000204

20

204

Fonte Seca

Forestal

T03

 

 

 

 

47,89

64,56

56,69

 

205

Pisco Suárez, Nélida

15007A02001523

20

1523

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

45,58

52,62

 

 

206

Liñares Deus, José

15007A02000250

20

250

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

59,08

 

 

53,59

207

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000203

20

203

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

62,17

90,11

 

 

208

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000202

20

202

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

53,31

89,30

 

 

209

Ouro Vieito, María Nieves

15007A02000251

20

251

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

68,74

 

 

36,89

210

Ouro Vieito, María Nieves

15007A02000252

20

252

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

75,29

 

 

37,98

211

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000201

20

201

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

62,21

116,97

 

 

212

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000253

20

253

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

27,62

 

 

12,15

213

Freire Lamas, Mercedes

15007A02000254

20

254

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

57,52

 

 

22,93

214

Fernández Trillo, Dolores

15007A02000255

20

255

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

83,65

 

 

35,89

215

Núñez Ferrín, Manuel

15007A02000200

20

200

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

16,72

28,78

 

 

216

Paramos Antelo, José

15007A02000199

20

199

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

19,19

40,68

 

 

217

Paramos Antelo, José

15007A02000198

20

198

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

17,86

32,41

 

 

218

Paramos Antelo, José

15007A02000197

20

197

Fonte Seca

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

44,80

56,88

 

 

219

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000256

20

256

Pedra Sarnosa

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

37,88

 

 

27,19

220

Fernández Trillo, Dolores

15007A02000196

20

196

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

107,84

145,22

 

 

221

Vieito Esturao, Josefa

15007A02000257

20

257

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

20,61

 

 

23,29

222

Vilacoba Fajín, José María (herdeiros de)

15007A02000258

20

258

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

12,93

 

 

14,76

223

Canedo Rodríguez, Pilar

15007A02000259

20

259

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

76,83

 

 

45,04

224

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000195

20

195

Fonte Seca

Forestal

 

 

 

 

 

5,74

74,16

 

 

225

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000261

20

261

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

181,50

 

 

67,57

226

Canedo Rodríguez, Pilar

15007A02000260

20

260

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

46,28

0,05

 

 

227

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000262

20

262

Pedra Sarnosa

Forestal

 

 

 

 

 

31,72

114,59

 

 

228

Enjo Gómez, María del Carmen

15007A02000444

20

444

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

83,11

114,73

 

 

229

Gómez Cebey, Ricado (herdeiros de)

15007A02000445

20

445

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

32,95

27,49

 

 

230

Enjo Gómez, María del Carmen

15007A02000443

20

443

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

26,15

 

 

37,47

231

Gómez Cebey, Ricado (herdeiros de)

15007A02000446

20

446

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

3,83

232

García Pais, Francisco

15007A02000448

20

448

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

46,15

41,28

 

 

233

García Pais, Francisco

15007A02000447

20

447

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

8,80

234

Gómez Camiño, Ángel (herdeiros de)

15007A02000449

20

449

Pedra de Alde

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

68,50

67,89

 

 

235

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000452

20

452

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

43,43

53,49

 

 

236

Liñares Deus, Raúl (herdeiros de)

15007A02000453

20

453

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

16,02

23,36

 

 

237

Deus, Magdalena

15007A02000456

20

456

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

17,29

25,74

 

 

238

País Calviño, María del Carmen

15007A02000457

20

457

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

35,64

66,08

 

 

Ferreiro País, José Antonio

Ferreiro País, David

239

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000460

20

460

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

6,92

13,71

 

 

240

Fernández Ramos, Benilda

15007A02000461

20

461

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

52,50

80,94

 

 

241

Fuentes Fajín, Rosalía

15007A02000462

20

462

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

134,25

156,62

 

 

242

Gómez Camiño, Ángel (herdeiros de)

15007A02000450

20

450

Salgueiriño

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

16,94

 

 

25,20

243

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000451

20

451

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

32,62

 

 

20,01

244

Liñares Deus, Raúl (herdeiros de)

15007A02000454

20

454

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

16,37

 

 

11,33

245

Deus, Magdalena

15007A02000455

20

455

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

34,17

 

 

16,04

246

País Calviño, María del Carmen

15007A02000458

20

458

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

139,78

 

 

29,18

Ferreiro País, José Antonio

Ferreiro País, David

247

Pisco Suárez, Nélida

15007A02000459

20

459

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

31,15

 

 

6,47

248

Fernández Ramos, Benilda

15007A02000500

20

500

Salgueiriño

Forestal

 

 

 

 

 

142,75

 

 

31,78

249

Fuentes Fajín, Rosalía

15007A02000499

20

499

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

189,24

 

219,46

55,98

250

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000498

20

498

Salgueiriño

Forestal

T04

 

 

 

 

116,37

13,27

727,66

27,77

251

Caamaño Vieito, Pilar

15007A02000497

20

497

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

94,44

53,73

665,84

24,03

252

Liñares Deus, José

15007A02000496

20

496

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

72,82

43,05

343,26

16,89

253

Deus, Magdalena

15007A02000495

20

495

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

 

 

249,03

 

254

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000494

20

494

Salgueiriño

Forestal

T04

 

 

 

 

76,90

50,98

787,57

19,31

255

Ouro Vieito, Fernando

15007A02000493

20

493

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

84,83

52,69

427,06

20,31

256

Fernández Lorenzo, Manuel

15007A02000492

20

492

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

 

 

418,31

 

257

Cebey Suárez, María

15007A02000491

20

491

Salgueiriño

Forestal

T04

 

 

 

 

106,91

72,06

1.075,67

19,52

258

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000490

20

490

Pedra de Alde

Forestal

T04

369,93

430,88

 

 

17,74

103,92

2.165,22

100,18

259

Cavallo Vieito, María

15007A02000489

20

489

Pedreira

Forestal

T04

83,25

128,09

 

 

 

 

227,93

8,46

260

Suárez Trillo, Carmen

15007A02000488

20

488

Pedra de Alde

Forestal

T04

37,66

718,99

 

 

 

 

756,28

29,61

261

Ponte Casáis, Sabina Manuela

15007A02000487

20

487

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

773,19

 

 

 

 

839,27

32,42

Martínez Ponte, Adrián

262

Ouro Vieito, José Manuel

15007A02000486

20

486

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

829,24

 

 

 

 

889,58

40,31

263

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000485

20

485

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

139,35

 

 

 

 

195,45

21,17

264

Fajín Paramos, José Moisés (herdeiros de)

15007A02000484

20

484

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

98,55

 

 

 

 

255,95

29,29

265

Paramos Antelo, José

15007A02000483

20

483

Pedreira

Forestal

T04

 

27,17

 

 

 

 

320,08

49,28

266

Canedo Rodríguez, María

15007A02000482

20

482

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

 

 

390,09

169,53

267

Ouro Vieito, Jesús

15007A02000481

20

481

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

13,24

268

Liñares Deus, Raúl

15007A02000480

20

480

Pedra de Alde

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75

269

Ouro Vieito, Nieves

15007A02000712

20

712

Agro do Barreiro

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

56,49

270

Suárez Pisco, Marina (herdeiros de)

15007A02000711

20

711

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

128,46

271

Esturao Gómez, José (herdeiros de)

15007A02000709

20

709

Toxeira de Vilar de Suso

Forestal

 

 

 

 

 

18,08

 

 

189,95

272

Gómez Cebey, Ricardo (herdeiros de)

15007A02000707

20

707

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

45,04

 

 

177,74

273

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000463

20

463

Salgueiriño

Forestal

T04

 

 

 

 

0,26

37,36

68,00

 

274

Caamaño Vieito, Pilar

15007A02000464

20

464

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

 

 

225,76

 

275

Liñares Deus, José

15007A02000465

20

465

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

 

 

271,64

 

276

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000466

20

466

Salgueiriño

Forestal

T04

 

 

 

 

 

 

347,71

 

277

Ouro Vieito, Fernando

15007A02000467

20

467

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

 

 

 

 

 

347,08

 

278

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A02000468

20

468

Salgueiriño

Forestal

T04

 

 

 

 

 

 

333,51

 

279

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000469

20

469

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

143,06

 

 

 

128,65

189,20

 

280

Cavallo Vieito, María

15007A02000470

20

470

Pedreira

Forestal

T04

 

60,20

 

 

 

23,20

3,00

 

281

Rodríguez Vieito, Carmen María

15007A02000194

20

194

Fonte Seca

Forestal

T04

 

 

 

 

 

 

1.533,17

 

282

Suárez Trillo, Carmen

15007A02000471

20

471

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

228,61

 

 

 

18,20

 

 

283

Ponte Casáis, Sabina Manuela

15007A02000472

20

472

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

200,27

 

 

 

 

 

 

Martínez Ponte, Adrián

284

Ouro Vieito, José Manuel

15007A02000473

20

473

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

135,42

 

 

 

 

 

 

285

Esturao Gómez, María del Carmen

15007A02000474

20

474

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

17,95

 

 

 

 

 

 

286

Vieito Turnes, Luz

15007A02000714

20

714

Agro do Barreiro

Forestal

T04

 

14,91

 

 

 

198,65

689,41

 

287

Fajín Paramos, José Moisés (herdeiros de)

15007A02000475

20

475

Pedra de Alde

Forestal

T04

 

12,83

 

 

 

 

 

 

288

Paramos Antelo, José

15007A02000476

20

476

Detrás da Gandra

Forestal

T04

 

5,84

 

 

 

 

 

 

289

Ouro Vieito, Nieves

15007A02000713

20

713

Agro do Barreiro

Forestal

T04

 

1.707,52

 

 

18,23

375,09

386,25

105,77

290

Suárez Pisco, Marina (herdeiros de)

15007A02000710

20

710

Agro do Barreiro

Forestal

T04

 

0,09

 

 

124,52

62,60

 

7,85

291

Esturao Gómez, José (herdeiros de)

15007A02000708

20

708

Toxeira de Vilar de Suso

Forestal

 

 

 

 

 

82,99

63,93

 

 

292

Gómez Cebey, Ricardo (herdeiros de)

15007A02000706

20

706

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

78,17

69,20

 

 

293

Paramos Trillo, Manuel (herdeiros de)

15007A02000704

20

704

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

272,30

286,16

 

 

294

Paramos Trillo, Manuel (herdeiros de)

15007A02000705

20

705

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

200,12

 

 

634,16

295

Vieito Rodríguez, José (herdeiros de)

15007A02000703

20

703

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

57,38

69,90

 

 

296

Vieito Guzmán, Secundino

15007A02000702

20

702

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

27,43

 

 

29,41

297

Suárez Recarey, Carmen

15007A02000701

20

701

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

95,49

119,41

 

 

298

Suárez Recarey, Carmen

15007A02000700

20

700

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

72,59

 

 

45,28

299

Suárez Moreira, Manuel

15007A02000698

20

698

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

176,80

266,78

 

 

300

Suárez Moreira, Manuel

15007A02000699

20

699

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

234,15

 

 

107,46

301

Concello da Baña

15007A02009001

20

9001

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

T05

 

229,15

 

 

3.065,50

39,74

422,58

24,34

302

Ponte Blanco, Camilo

15007A02000682

20

682

Corte das Bestas

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

343,60

 

 

133,09

Ponte Blanco, Diego Jesús (herdeiros de)

Ponte Blanco, Luis (herdeiros de)

Ponte Blanco, Dolores (herdeiros de)

303

Ponte Blanco, Camilo

15007A02000691

20

691

Corte das Bestas

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

197,15

346,67

 

 

Ponte Blanco, Diego Jesús (herdeiros de)

Ponte Blanco, Luis (herdeiros de)

Ponte Blanco, Dolores (herdeiros de)

304

Lago Rodríguez, Santiago

15007A02000690

20

690

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

247,02

 

 

9,56

305

Fajín Paramos, José Moisés (herdeiros de)

15007A02000688

20

688

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

70,48

 

 

 

306

Vigo Gómez, Manuel e outra

15007A02000652

20

652

Agro Vello

Forestal

 

 

 

 

 

333,94

 

 

122,25

307

Concello da Baña

15007A02009005

20

9005

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

264,49

 

 

 

308

Cebey Lourido, Manuela (herdeiros de)

15007A02000686

20

686

Toxeira da Recha

Forestal

 

 

 

 

 

75,82

 

 

 

309

Lago Rodríguez, Santiago

15007A02000689

20

689

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

30,54

81,70

 

 

310

Fajín Paramos, José Moisés (herdeiros de)

15007A02000687

20

687

Corte das Bestas

Forestal

 

 

 

 

 

13,81

34,88

 

 

311

Cebey Lourido, Manuela (herdeiros de)

15007A02000685

20

685

Toxeira da Recha

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

23,92

64,99

 

 

312

Vilacoba Fajín, José María (herdeiros de)

15007A02000683

20

683

Toxeira da Recha

Forestal

 

 

 

 

 

113,65

89,87

 

 

313

Enjo Gómez, María del Carmen

15007A02000651

20

651

Agro da Fonte do Lobo

Forestal

 

 

 

 

 

945,08

 

 

161,94

321

Cebey Vázquez, María Paz

15007A02000647

20

647

Agro da Fonte do Lobo

Forestal

T05

 

107,34

 

 

 

 

153,80

41,95

322

Cebey García, Carmen

15007A02000646

20

646

Agro da Fonte do Lobo

Forestal

T05

 

1.162,93

 

 

 

 

2.066,03

111,15

327

Enjo Gómez, María del Carmen

15007A02001507

20

1507

Agro de Troitomil

Forestal

T05

 

 

 

 

 

 

1.393,62

 

328

Cebey García, Carmen

15007A02000645

20

645

Agro da Fonte do Lobo

Forestal

T05

49,98

672,25

 

 

 

 

3.660,01

114,22

331

Liñares Deus, Raúl (herdeiros de)

15007A01900619

19

619

Tras da Granda

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

 

234,22

 

 

332

Esturao Gómez, María Carmen

15007A01900671

19

671

Reibo

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

 

252,76

 

 

Esturao Gómez, José

333

Ferreiro Cebey, José Antonio (herdeiros de)

15007A01900574

19

574

Reibo

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

704,30

468,14

 

4,58

334

Forján Forján, Elena

15007A01900609

19

609

Lamas Boas

Forestal

 

 

 

 

123,57

 

278,49

 

 

335

Forján Forján, Elena

15007A01900608

19

608

Lamas Boas

Forestal

 

 

 

 

306,54

 

46,05

 

 

336

Vieito Martis, Luciano

15007A01900610

19

610

Lamas Boas

Forestal

 

 

 

 

1.677,68

725,98

134,23

 

135,91

337

Pisco Rey, Santiago

15007A01900668

19

668

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

75,65

 

 

28,38

338

Rodríguez Vieito, José María

15007A01900667

19

667

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

137,38

 

 

21,96

339

Pisco Rey, Carlos (herdeiros de)

15007A01900666

19

666

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

88,65

 

 

 

340

Ferreiro Cebey, María

15007A01900665

19

665

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

76,72

 

 

 

341

Nieto Forján, Jesús Francisco

15007A01900664

19

664

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

46,68

 

 

 

342

Pisco Suárez, Nélida

15007A01900663

19

663

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

9,41

 

 

 

343

Descoñecido

15007A01900691

19

691

Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

104,54

 

 

 

344

Muñiz Perez, Celia (herdeiros de)

15007A01900693

19

693

Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

110,24

 

 

 

345

Vilacoba Liñares, María

15007A01900695

19

695

Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

57,72

 

 

 

346

Vilacoba Liñares, María

15007A01900694

19

694

Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

2,47

 

 

 

347

Muñiz Perez, Celia (herdeiros de)

15007A01900692

19

692

Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

43,49

 

 

 

348

Descoñecido

15007A01900689

19

689

Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

383,06

 

 

 

349

De Vicente, Carmen

15007A01900687

19

687

Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

322,07

 

 

 

350

Liñares Turnes, Amancio (herdeiros de)

15007A01900685

19

685

Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

98,30

 

 

 

351

Iglesias Vilacoba, Manuel

15007A01900586

19

586

Monte común

Forestal

 

 

 

 

63,65

 

 

 

 

352

Paredes Vales, Dosinda

15007A01900585

19

585

Monte común

Forestal

 

 

 

 

106,41

 

 

 

 

353

Forján Forján, Elena

15007A01900584

19

584

Monte común

Forestal

 

 

 

 

373,95

 

 

 

 

354

Selvande Fajín, Maximino (herdeiros de)

15007A01900583

19

583

Monte común

Forestal

 

 

 

 

194,05

 

 

 

 

355

Cebey Suárez, María del Carmen

15007A01900582

19

582

Monte común

Forestal

 

 

 

 

132,28

 

 

 

 

356

País Calviño, María del Carmen

15007A01900581

19

581

Monte común

Forestal

 

 

 

 

98,67

 

 

 

 

Ferreiro País, José Antonio

Ferreiro País, David

357

Vieito Martis, Luciano

15007A01900580

19

580

Monte común

Forestal

 

 

 

 

20,90

 

 

 

 

358

Pisco Rey, Manuel (herdeiros de)

15007A01900673

19

673

Reibo

Forestal-matogueira

 

 

 

 

 

54,01

 

 

 

359

Rodríguez Vieito, José María

15007A01900674

19

674

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

75,72

 

 

 

360

Pisco Rey, Manuel (herdeiros de)

15007A01900675

19

675

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

33,08

 

 

 

361

Ferreiro Cebey, María

15007A01900676

19

676

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

18,67

 

 

0,55

362

Descoñecido

15007A01900690

19

690

Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

0,30

 

 

49,15

363

Rey Villar, María Manuela

15007A01900790

19

790

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

245,52

 

 

27,38

364

Eiras Suárez, Dolores

15007A01900792

19

792

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

178,05

 

 

 

365

García Insua, Andrés

15007A01900794

19

794

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

66,80

 

 

 

366

Eiras Suárez, Dolores

15007A01900796

19

796

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

153,20

 

 

 

367

Ramas Deus, Manuel

15007A01900798

19

798

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

104,41

 

 

 

368

Rey Villar, María Manuela

15007A01900800

19

800

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

93,53

 

 

 

369

Torreira Pensado, Ricardo

15007A01900802

19

802

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

23,49

 

 

 

Martínez Suárez, María del Pilar

370

Muñiz Perez, Celia (herdeiros de)

15007A01900804

19

804

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

31,95

 

 

 

371

Baña Caamaño, José

15007A01900806

19

806

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

20,94

 

 

 

372

Vilas Castro, Francisco

15007A01900808

19

808

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

21,46

 

 

1,66

373

Forján Liñares, María Rosa Josefa

15007A01900810

19

810

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

6,69

 

 

11,96

374

Liñares Pérez, José

15007A01900841

19

841

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

2,95

 

 

41,08

375

Antelo Salvado, Carmen (herdeiros de)

15007A01900843

19

843

Fonte Rato Pozo Triáns

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

24,51

376

Torreira Pensado, Ricardo

15007A01900845

19

845

Fonte Cabrón

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

6,89

Martínez Suárez, María del Pilar

377

García Lueiro, Cándido (herdeiros de)

15007A01900847

19

847

Fonte Cabrón

Forestal

 

 

 

 

 

9,85

 

 

32,96

378

Pais Gorgal, Digna

15007A01900850

19

850

Fonte Cabrón Abaixo

Forestal

 

 

 

 

 

60,38

 

 

55,79

379

Forján Liñares, María del Carmen

15007A01900854

19

854

Fonte Cabrón Abaixo

Forestal

 

 

 

 

 

25,32

 

 

101,29

380

Forján Liñares, María del Carmen

15007A01900853

19

853

Fonte Cabrón Abaixo

Forestal

 

 

 

 

 

25,09

 

 

0,66

381

Liñares Pérez, José

15007A01901167

19

1167

Tras Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

60,06

 

 

22,60

382

Silva Barcia, Jesús

15007A01901169

19

1169

Tras Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

47,92

 

 

47,17

383

Eiras Tome, Filomena (herdeiros de)

15007A01901181

19

1181

Tras Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

18,49

384

Reino Martínez, Alfonso Manuel

15007A01901186

19

1186

Tras Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

2,16

385

Quintans Pensado, Juan José

15007A01901188

19

1188

Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

11,70

386

Mariño Torreira, José

15007A01901190

19

1190

Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

22,43

387

Rey Villar, María Manuela

15007A01901192

19

1192

Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

 

 

 

17,84

388

Reino Martínez, Elisa María Dolores

15007A01901163

19

1163

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

367,22

 

 

351,20

Reino Rodríguez, María Margarita

Descoñecido

Pose Reino, Adelino José

Reino Martínez, Jesús Bartolomé

Pose Reino, Antonio Domingo

Pose Reino, José Manuel

Pose Reino, Alfonso Luis

Reino Fraga, José Manuel

Reino Rodríguez, María del Rosario

Reino Rodríguez, Alberto

389

Deputación da Coruña

15007A51509037

515

9037

Estrada Seilán-Cabanas

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

3.304,66

 

 

 

390

Concello da Baña

15007A01909049

19

9049

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

15,02

 

 

 

391

Eiras Suárez, Dolores

15007A01901196

19

1196

Pedra Estrela

Forestal

 

 

 

 

 

138,10

 

 

60,24

392

Eiras Tome, Filomena (herdeiros de)

15007A01901197

19

1197

Pedra Estrela

Forestal

 

 

 

 

 

146,69

 

 

 

393

Reino Martínez, Elisa María Dolores

15007A01901373

19

1373

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

118,57

 

 

 

Reino Rodríguez, María Margarita

Descoñecido

Pose Reino, Adelino José

Reino Martínez, Jesús Bartolomé

Pose Reino, Antonio Domingo

Pose Reino, José Manuel

Pose Reino, Alfonso Luis

Reino Fraga, José Manuel

Reino Rodríguez, María del Rosario

Reino Rodríguez, Alberto

394

Turnes Castro, María Manuela

15007A01901382

19

1382

Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

40,74

 

 

 

395

Antelo Salvado, Filomena (herdeiros de)

15007A01901380

19

1380

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

124,95

 

 

 

396

Fagin Lueiro, Emilio

15007A01901378

19

1378

Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

37,48

 

 

 

397

Silva Barcia, Jesús

15007A01901376

19

1376

Ardeoba

Forestal

 

 

 

 

 

15,30

 

 

 

398

Concello da Baña

15007A01909046

19

9046

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

10,02

 

 

 

399

Reino Martínez, Alfonso Manuel

15007A01900952

19

952

Reibo

Forestal

 

 

 

 

 

1.024,95

 

 

 

400

Concello da Baña

15007A01909025

19

9025

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

19,83

 

 

 

401

Nieto Rey, María del Carmen Ángela

15007A01901156

19

1156

Reibo de Baixo

Forestal

 

 

 

 

 

3,26

 

 

40,15

402

Pais Gorgal, Digna

15007A51505425

515

5425

Agro da Buratiña

Forestal

 

 

 

 

 

31,72

 

 

64,06

403

Varela Pérez, José Candido

15007A51505426

515

5426

Agro das Cruces

Forestal

 

 

 

 

 

54,63

 

 

13,53

404

Varela Pérez, José Candido

15007A51505427

515

5427

Agro das Cruces

Forestal

 

 

 

 

 

21,49

 

 

76,60

405

Concello da Baña

15007A51509033

515

9033

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

 

 

 

 

 

11,58

 

 

 

406

Concello da Baña

15007A50809023

508

9023

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

T01

 

 

 

 

23,07

 

553,41

 

407

Descoñecido

15007A50800214

508

214

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

35,75

 

 

 

408

Descoñecido

15007A50800215

508

215

Tras Sistos

Forestal

 

 

 

 

 

49,95

 

 

 

Concello de Negreira

314

Ferreira Camiña, Ramón (herdeiros de)

15057A05900001

59

1

Fonte do Loro

Forestal

 

 

 

 

 

10,55

22,78

 

 

315

Ferreiro Esturao, Pastora Concepción

15057A05900002

59

2

Fonte do Loro

Forestal

 

 

 

 

 

43,61

47,06

 

 

316

Duro Leis, Teresa

15057A05900003

59

3

Fonte do Loro

Forestal

 

 

 

 

 

119,82

83,05

 

 

317

Ferreira Camiña, Ramón (herdeiros de)

15057A05900004

59

4

Fonte do Loro

Forestal

 

 

 

 

 

148,38

65,21

 

 

318

Ferreira Camiña, Ramón (herdeiros de)

15057A05900005

59

5

Fonte do Loro

Forestal

 

 

 

 

 

1.246,99

463,32

 

841,15

319

Cebey Vázquez, María Paz

15057A05900006

59

6

Fonte do Loro

Forestal

 

 

 

 

 

191,51

 

 

54,61

320

Cebey Vázquez, María Paz

15057A05900007

59

7

Fonte do Loro

Forestal

T05

 

 

 

 

71,46

 

54,28

35,91

323

Mayo Mayo, Rosa

15057A05900010

59

10

Fonte do Loro

Forestal

 

 

 

 

 

98,85

390,42

 

427,08

Barca Mayo, Carmen

Barca Mayo, José

324

Descoñecido

15057A05900014

59

14

Agro de Pouleira

Matogueira

T05

 

224,60

 

 

132,10

134,49

462,35

265,05

325

Suárez Campo, José María (herdeiros de)

15057A05900015

59

15

Agro de Pouleira

Forestal-matogueira

T05

368,56

2.084,23

 

 

 

399,72

8.445,97

69,79

326

Concello de Negreira

15057A05909002

59

9002

Vía comunicación

Vía de comunicación de dominio público

T05

72,31

348,67

 

 

210,81

 

286,84

16,76

329

Gómez Cebey, José

15057A05900009

59

9

Fonte do Loro

Forestal

T05

 

174,17

 

 

 

 

 

 

330

Cebey García, Carmen

15057A05900008

59

8

Fonte do Loro

Forestal

T05

 

238,87

 

 

8,50

 

42,05

29,76

Afeccións en metros cadrados (m²):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma e cimentación da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vía: dereito de paso polas vías en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.