Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Martes, 21 de xuño de 2022 Páx. 35609

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2022/23.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñécenlle á nosa comunidade autónoma as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os niveis e graos, modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que lle sexan de aplicación, competencias que foron asumidas polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asignadas á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no seu artigo 2.

No marco destas competencias, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades ten o propósito de actualizar a cualificación dos cidadáns e das cidadás e persegue, como un dos obxectivos básicos para a formación profesional dar unha resposta puntual e axeitada ás necesidades de formación profesional provenientes do mundo produtivo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 39.2 que a formación profesional, no sistema educativo, ten por finalidade preparar o alumnado para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que se poden producir ao longo da súa vida, contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática e pacífica, e permitir a súa progresión no sistema educativo, no marco da aprendizaxe ao longo da vida. Así mesmo, no artigo 42.1 establece que lles corresponde ás administracións educativas, no ámbito das súas competencias, programar a oferta das ensinanzas de formación profesional.

Por outra banda, a dita lei dispón na alínea 10 do artigo 3 que os ciclos de formación profesional básica serán de oferta obrigatoria e carácter gratuíto.

O Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, regula no seu artigo 27 os cursos de especialización de formación profesional.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, establece no capítulo V as vías para a obtención dos títulos de formación profesional e os réximes e as modalidades das ofertas de formación profesional. O artigo 19 recolle que as ofertas de accións formativas de formación profesional irán dirixidas á adquisición e á mellora das competencias e das cualificacións profesionais, promoverán a formación permanente e que se organizarán en ciclos formativos e en cursos para unha maior especialización ou formación específica para determinados colectivos, coa finalidade de que as persoas avancen no seu itinerario de formación profesional, independentemente da súa situación en cada momento.

Neste contexto, a necesidade de manter en todo momento actualizada a oferta educativa dos centros xustifica a súa revisión periódica, de xeito que o alumnado que remate o ensino secundario obrigatorio ou o bacharelato, así como as persoas adultas, posúan unha oferta de formación profesional do sistema educativo diversificada e adaptada ás súas necesidades e ás demandas do mercado laboral.

Os ciclos e cursos de especialización incorporados a esta oferta poderán ser obxecto de cofinanciamento polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, e pola Unión Europea-NextGenerationEU, no marco do programa de cooperación territorial «Plan de modernización da formación profesional», destinado ao redimensionamento da oferta de formación profesional, no marco do compoñente 20 «Plan estratéxico de impulso da formación profesional», do Mecanismo de recuperación, transformación e resiliencia.

O Fondo Social Europeo poderá cofinanciar nun 80 % os ciclos formativos de grao medio, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, obxectivo temático OT10, investir na educación, a formación, incluída a formación profesional para o desenvolvemento das capacidades e a aprendizaxe permanente, prioridade de investimento 10.4.

De acordo coas competencias que ten conferidas a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Actualización da oferta

1. Actualízase a oferta educativa dos ciclos formativos de grao básico, grao medio e grao superior de formación profesional polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, que se relacionan no anexo I, para o curso 2022/23, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Actualízase a oferta dos programas formativos de formación profesional básica.

3. Actualízase a oferta de cursos de especialización polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso académico 2022/23 (anexo II).

Artigo 2. Número mínimo de solicitudes

1. Requírese un número mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes.

2. Nos cursos de especialización exíxese un mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo no prazo ordinario de presentación de solicitudes.

Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Dirección Xeral de Formación Profesional para pór en funcionamento esta ensinanza e, mentres que non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar ningunha matrícula. A condición do número mínimo de alumnado débeselles comunicar ás persoas interesadas no momento da súa preinscrición.

3. No caso, de ciclos de grao profesional básico, para constituír un grupo do primeiro curso do ciclo formativo contabilizarase o alumnado de 15, 16 e 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo.

Artigo 3. Admisión e matrícula nos cursos de especialización

As instrucións e as datas relativas ao proceso de admisión e matrícula nos cursos de especialización para o curso 2022/23 serán as establecidas no calendario xeral de admisión ás ensinanzas de formación profesional, publicado pola Dirección Xeral de Formación Profesional.

O alumnado admitido por primeira vez nun curso de especialización deberase matricular en todos os módulos que o compoñen.

Artigo 4. Funcionamento dun segundo grupo

Naqueles centros en que estean autorizados dous grupos do mesmo ciclo, deberán cubrir o total de prazas do primeiro grupo antes de pór en funcionamento o segundo grupo, para o cal será necesario contar co número mínimo de solicitudes segundo se indica no artigo anterior.

Disposición adicional primeira. Módulo de Formación en centros de traballo

No caso do alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de Formación en centros de traballo e, de ser o caso, o módulo de Proxecto, entenderase a presentación da solicitude como formalización de matrícula, para os efectos de tramitación dos correspondentes convenios para o desenvolvemento do dito módulo.

Disposición adicional segunda. Número mínimo de solicitudes

O disposto no artigo 2 desta orde tamén será de aplicación nos centros privados nas ensinanzas de formación profesional concertadas coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Disposición adicional terceira. Acceso das persoas con título da ESO

As persoas que teñan simultaneamente o título de graduado en educación secundaria obrigatoria e un título profesional básico accederán ás prazas dos ciclos formativos de grao medio reservadas para as persoas con título profesional básico nos procesos de admisión.

Disposición adicional cuarta. Cálculo da nota de acceso

Para o cálculo da nota de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional empregarase o establecido no parágrafo primeiro do punto 3 do artigo 22 da Orde do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízanse a Dirección Xeral de Formación Profesional, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, e a Secretaría Xeral Técnica para adoptaren todas as medidas e os actos necesarios para a aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Ciclos formativos autorizados para o curso 2022/23 polo réxime ordinario

Modalidade presencial

A Coruña.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ames

15027721

IES Plurilingüe de Ames

CBIFC12

Informática de oficina

Arteixo

15023314

IES de Sabón

CBHOT11

Cociña e restauración

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMAFD02

Guía no medio natural e de tempo libre

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

CBAGA11

Agroxardinaría e composicións florais

CBADG11

Servizos administrativos

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSADG01

Administración e finanzas

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Bergondo

15001033

CFEA de Guísamo

CSAGA02

Paisaxismo e medio rural

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBADG11

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSTMV01

Automoción

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15001136

IES Francisco Aguiar

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

Boiro

15026698

IES Espiñeira

CBIFC11

Informática e comunicacións

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Boqueixón

15013254

CFEA de Sergude

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CMAGA02

Produción agropecuaria

CSAGA03

Gandaría e asistencia en sanidade animal

Cambre

15027873

IES Afonso X O Sabio

CBIFC12

Informática de oficina

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

CSCOM02

Comercio internacional

15027307

IES Isidro Parga Pondal

CBIFC12

Informática de oficina

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

15002591

IES Monte Neme

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBFME11

Fabricación e montaxe

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBCOM11

Servizos comerciais

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMA03

Mecatrónica industrial

Cee

15003212

IES Agra de Raíces

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

15003224

IES Fernando Blanco

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Coruña, A

15005385

CEE María Mariño

CBARG60

PFB de Reprografía

CBHOT60

PFB de Servizos de restauración

CBAGA61

PFB de Xardinaría e viveirismo

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

CBSSC61

PFB de Actividades domésticas

CBSSC60

PFB de Limpeza de edificios

CBIMP60

PFB de Peiteado

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

CSSSC03

Animación sociocultural e turística

CSSAN01

Audioloxía protésica

CS19003

Dietética

CSSSC01

Educación infantil

CSSAN09

Hixiene bucodental

CSSAN04

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear

CSSSC02

Integración social

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSSSC04

Mediación comunicativa

CSSAN02

Próteses dentais

CSSEA04

Química e saúde ambiental

CSSAN07

Radioterapia e dosimetría

15027800

CIFP Imaxe e Son

CSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

CSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

CSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

15027897

CIFP Paseo das Pontes

CBHOT12

Aloxamento e lavandaría

CBTCP11

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMTCP01

Confección e moda

CMINA03

Elaboración de produtos alimentarios

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSTCP01

Patronaxe e moda

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

15024513

CIFP Someso

CBMAM11

Carpintaría e moble

CBFME11

Fabricación e montaxe

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBIMP11

Peiteado e estética

CBEOC11

Reforma e mantemento de edificios

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMP01

Estética e beleza

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSMAM01

Deseño e amoblamento

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSIMP02

Estilismo e dirección de peiteado

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

15027770

IES A Sardiñeira

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSQUI02

Química industrial

15005233

IES Agra do Orzán

CSAFD02

Acondicionamento físico

CSAFD01

Ensinanza e animación sociodeportiva

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

CBIFC11

Informática e comunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

CMCOM01

Actividades comerciais

CSCOM02

Comercio internacional

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

15004204

IES Rosalía Mera

CBARG11

Artes gráficas

CBMAM11

Carpintaría e moble

CBFME11

Fabricación e montaxe

CMARG01

Impresión gráfica

CMMAM02

Instalación e amoblamento

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMARG02

Preimpresión dixital

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSARG01

Deseño e xestión da produción gráfica

CSIMA03

Mecatrónica industrial

15005269

IES Urbano Lugrís

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBIFC12

Informática de oficina

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Culleredo

15005749

CIFP Universidade Laboral

CBAFD11

Acceso e conservación en instalacións deportivas

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBFME11

Fabricación e montaxe

CBTMV12

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

CMAFD02

Guía no medio natural e de tempo libre

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

CSAFD02

Acondicionamento físico

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSENA02

Enerxías renovables

CSAFD01

Ensinanza e animación sociodeportiva

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CS17004

Prevención de riscos profesionais

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

CSMAP02

Transporte marítimo e pesca de altura

Curtis

15022620

IES de Curtis

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBADG11

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Fene

15032081

IES de Fene

CBFME11

Fabricación e montaxe

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Ferrol

15006729

CEE Terra de Ferrol

CBHOT60

PFB de Servizos de restauración

CBAGA61

PFB de Xardinaría e viveirismo

15006754

CIFP Ferrolterra

CBMAM11

Carpintaría e moble

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMTMV07

Mantemento de estruturas de madeira e moblaxe de embarcacións de recreo

CMFME01

Mecanizado

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15021469

CIFP Leixa

CBARG11

Artes gráficas

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMARG01

Impresión gráfica

CMARG02

Preimpresión dixital

CSSSC03

Animación sociocultural e turística

CSARG02

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

CSSSC01

Educación infantil

CSSAN09

Hixiene bucodental

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSSSC05

Promoción de igualdade de xénero

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

CBIFC12

Informática de oficina

CMCOM01

Actividades comerciais

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

CSAFD01

Ensinanza e animación sociodeportiva

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSCOM04

Márketing e publicidade

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

15028038

ESCO Náutico-Pesqueira

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CSMAP02

Transporte marítimo e pesca de altura

15006742

IES Concepción Arenal

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CSSEA04

Química e saúde ambiental

15006687

IES de Catabois

CBINA60

PFB de Actividades auxiliares na industria alimentaria

CBCOM61

PFB de Almacén

15025645

IES Ricardo Carvalho Calero

CBIMP11

Peiteado e estética

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CSIMP01

Estética integral e benestar

15006791

IES Saturnino Montojo

CMIMS01

Vídeo disc-jóckey e son

Melide

15008817

IES de Melide

CBMAM11

Carpintaría e moble

CMMAM01

Carpintaría e moble

Mugardos

15025657

IES de Mugardos

CBAGA11

Agroxardinaría e composicións florais

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

CBIFC12

Informática de oficina

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Narón

15026455

IES Terra de Trasancos

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBCOM11

Servizos comerciais

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

CBCOM11

Servizos comerciais

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

15010812

IES Virxe do Mar

CMIMS01

Vídeo disc-jóckey e son

Oleiros

15027228

IES María Casares

CBELE11

Electricidade e electrónica

Ordes

15027782

IES Ordes

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBADG11

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

CBMAM11

Carpintaría e moble

CMMAM01

Carpintaría e moble

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBADG11

Servizos administrativos

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE03

Automatización e robótica industrial

Pobra do Caramiñal, A

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CS19003

Dietética

Ponteceso

15026406

IES Eduardo Pondal

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBADG11

Servizos administrativos

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

Pontedeume

15025682

CIFP Fraga do Eume

CBHOT11

Cociña e restauración

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

Pontes de García Rodríguez, As

15025694

IES Moncho Valcarce

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15021767

IES Plurilingüe Castro da Uz

CBIFC12

Informática de oficina

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

CMAFD02

Guía no medio natural e de tempo libre

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

CBCOM11

Servizos comerciais

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

CBINA11

Industrias alimentarias

CBTMV12

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSTMV01

Automoción

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

15027812

ESCO Oficial Náutico-Pesqueira

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

15027711

IES Leliadoura

CBIFC11

Informática e comunicacións

CBADG11

Servizos administrativos

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

CBHOT11

Cociña e restauración

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Santiago de Compostela

15027502

CEE Manuel López Navalón

CBMAM60

PFB de Carpintaría

CBVIC60

PFB de Cerámica

CBTCP60

PFB de Costura

CBAGA60

PFB de Producións agrícolas

CBHOT60

PFB de Servizos de restauración

15016000

CIFP Compostela

CBHOT12

Aloxamento e lavandaría

CBARG11

Artes gráficas

CBHOT11

Cociña e restauración

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMARG01

Impresión gráfica

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMARG02

Preimpresión dixital

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSSSC01

Educación infantil

CSSSC02

Integración social

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

CBMAM11

Carpintaría e moble

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSMAM01

Deseño e amoblamento

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSELE04

Mantemento electrónico

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSSEA04

Química e saúde ambiental

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

15026753

IES A Pontepedriña

CBCOM11

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CSCOM02

Comercio internacional

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

CBIFC12

Informática de oficina

CMIMS01

Vídeo disc-jóckey e son

15027058

IES As Fontiñas

CBADG11

Servizos administrativos

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSEOC02

Proxectos de obra civil

15023466

IES Lamas de Abade

CBIMP11

Peiteado e estética

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMIMP01

Estética e beleza

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

CSSAN08

Documentación e administración sanitarias

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSSAN02

Próteses dentais

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

CSSSC03

Animación sociocultural e turística

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSAFD01

Ensinanza e animación sociodeportiva

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

15021482

IES San Clemente

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

CBADG11

Servizos administrativos

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Zas

15027368

IES Maximino Romero de Lema

CBIFC12

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Lugo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Becerreá

27000617

CFEA Alta Montaña

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

27016315

IES de Becerreá

CBELE11

Electricidade e electrónica

Burela

27013958

IES Monte Castelo

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CSAFD01

Ensinanza e animación sociodeportiva

CSSEA04

Química e saúde ambiental

27013934

IES Perdouro

CBFME11

Fabricación e montaxe

CBADG11

Servizos administrativos

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Castro de Rei

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

CBAGA12

Actividades agropecuarias

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Cervo

27016509

IES Marqués de Sargadelos

CBIFC12

Informática de oficina

CSQUI02

Química industrial

Chantada

27003175

IES Val do Asma

CBIFC12

Informática de oficina

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CSADG01

Administración e finanzas

Fonsagrada, A

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

CBAGA12

Actividades agropecuarias

CBIFC12

Informática de oficina

Foz

27020562

IES de Foz

CBHOT11

Cociña e restauración

CBADG11

Servizos administrativos

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

CBFME11

Fabricación e montaxe

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Lugo

27014057

CEE Santa María

CBIMP60

PFB de Peiteado

CBAGA61

PFB de Xardinaría e viveirismo

27006528

CIFP As Mercedes

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBIMA11

Mantemento de vivendas

CMCOM01

Actividades comerciais

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CSTMV01

Automoción

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSTMV03

Mantemento aeromecánico de avións con motor de pistón (só os módulos de segundo curso)

CSTMV04

Mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSCOM04

Márketing e publicidade

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

CBMAM11

Carpintaría e moble

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBFME11

Fabricación e montaxe

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSSSC01

Educación infantil

CSAFD01

Ensinanza e animación sociodeportiva

CSSAN09

Hixiene bucodental

CSSSC02

Integración social

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSSAN02

Próteses dentais

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

27006531

IES Lucus Augusti

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

27015773

IES Muralla Romana

CBIFC12

Informática de oficina

CBIMP11

Peiteado e estética

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMP03

Asesoría de imaxe persoal e corporativa

CSADG02

Asistencia á dirección

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIMP01

Estética integral e benestar

27016455

IES Sanxillao

CBHOT11

Cociña e restauración

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

CBAGA11

Agroxardinaría e composicións florais

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Monforte de Lemos

27015360

CEE Infanta Elena

CBHOT60

PFB de Servizos de restauración

CBAGA61

PFB de Xardinaría e viveirismo

27015311

IES A Pinguela

CBADG11

Servizos administrativos

CMTCP01

Confección e moda

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

27007247

IES Francisco Daviña Rey

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CSSSC01

Educación infantil

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

CBIFC12

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Palas de Rei

27016352

IES do Camiño

CBELE11

Electricidade e electrónica

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBADG11

Servizos administrativos

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSTMV01

Automoción

CSSSC01

Educación infantil

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

CBFME11

Fabricación e montaxe

CBADG11

Servizos administrativos

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMFME01

Mecanizado

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMA03

Mecatrónica industrial

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Vilalba

27013326

IES Lois Peña Novo

CBIFC12

Informática de oficina

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBADG11

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSTMV01

Automoción

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Ourense.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Bande

32016340

IES Aquis Querquernis

CBIFC12

Informática de oficina

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBIMP11

Peiteado e estética

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Carballiño, O

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Celanova

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBADG11

Servizos administrativos

Maceda

32016431

IES San Mamede

CBIFC12

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Ourense

32015463

CEE Miño

CBAGA61

PFB de Xardinaría e viveirismo

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

CBIFC12

Informática de oficina

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

CS19003

Dietética

CSSAN08

Documentación e administración sanitarias

CSSAN09

Hixiene bucodental

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSSEA04

Química e saúde ambiental

32015050

CIFP A Farixa

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMEOC02

Obras de interior, decoración e rehabilitación

CMIMS01

Vídeo disc-jóckey e son

CSAFD02

Acondicionamento físico

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

32016765

CIFP Portovello

CBCOM11

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSSSC03

Animación sociocultural e turística

CSADG02

Asistencia á dirección

CSSSC01

Educación infantil

CSSSC02

Integración social

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

32009116

IES 12 de Outubro

CBIMP11

Peiteado e estética

CMIMP01

Estética e beleza

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

CBFME11

Fabricación e montaxe

32009131

IES Universidade Laboral

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CSTMV01

Automoción

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

CSIMA03

Mecatrónica industrial

Pobra de Trives, A

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Ribadavia

32015475

IES O Ribeiro

CBINA11

Industrias alimentarias

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMINA02

Aceites de oliva e viños

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CSINA01

Vitivinicultura

Rúa, A

32016637

IES Cosme López Rodríguez

CBIFC12

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Verín

32013582

IES García-Barbón

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBADG11

Servizos administrativos

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

CBIFC12

Informática de oficina

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

CBHOT13

Actividades de panadaría e pastelaría

CBHOT11

Cociña e restauración

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CMAGA03

Xardinaría e floraría

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

32015232

IES Lagoa de Antela

CBHOT11

Cociña e restauración

Pontevedra.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

CBSSC11

Actividades domésticas e limpeza de edificios

CSSSC03

Animación sociocultural e turística

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

CBMAP11

Actividades marítimo-pesqueiras

CBFME11

Fabricación e montaxe

CBIMP11

Peiteado e estética

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSFME02

Construcións metálicas

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

CBIFC12

Informática de oficina

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36000481

IES Ramón Cabanillas

CSINA01

Vitivinicultura

Cangas

36019475

IES de Rodeira

CBADG11

Servizos administrativos

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

36000922

IES María Soliño

CSAFD02

Acondicionamento físico

Cañiza, A

36015101

IES da Cañiza

CBIFC12

Informática de oficina

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

Estrada, A

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

CBMAM11

Carpintaría e moble

CBIFC12

Informática de oficina

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSADG01

Administración e finanzas

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Gondomar

36020261

IES Plurilingüe Terra de Turonio

CMAFD02

Guía no medio natural e de tempo libre

Grove, O

36019232

IES Monte da Vila

CBIFC12

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Guarda, A

36019244

IES A Sangriña

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Illa de Arousa, A

36020209

IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura

CMMAP01

Cultivos acuícolas

CSMAP01

Acuicultura

Lalín

36013758

IES Laxeiro

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSAFD02

Acondicionamento físico

CSADG01

Administración e finanzas

CSIMA03

Mecatrónica industrial

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

CBIFC12

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Marín

36015159

IES Chan do Monte

CBIFC12

Informática de oficina

CBIMA11

Mantemento de vivendas

CMCOM01

Actividades comerciais

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSCOM04

Márketing e publicidade

Moaña

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

CBIFC12

Informática de oficina

CBELE12

Instalacións electrotécnicas e mecánica

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CSADG01

Administración e finanzas

Mos

36020131

IES de Mos

CBCOM11

Servizos comerciais

Neves, As

36019402

IES Pazo da Mercé

CBIFC12

Informática de oficina

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Nigrán

36024756

CEE de Panxón

CBHOT61

PFB de Cociña

36015184

IES Escolas Proval

CBIFC11

Informática e comunicacións

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSELE04

Mantemento electrónico

Poio

36020143

IES de Poio

CMAFD02

Guía no medio natural e de tempo libre

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

CBAGA11

Agroxardinaría e composicións florais

CMINA02

Aceites de oliva e viños

CMAGA01

Produción agroecolóxica

CMAGA03

Xardinaría e floraría

CSSEA01

Educación e control ambiental

CSINA01

Vitivinicultura

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

36024781

IES do Barral

CBIFC12

Informática de oficina

36014520

IES Pedra da Auga

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBADG11

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Pontevedra

36017201

CEE Pontevedra

CBARG60

PFB de Reprografía

CBHOT60

PFB de Servizos de restauración

CBAGA61

PFB de Xardinaría e viveirismo

36020192

CFEA de Lourizán

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

36014489

CIFP A Xunqueira

CBSSC11

Actividades domésticas e limpeza de edificios

CBMAM11

Carpintaría e moble

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CSMAM01

Deseño e amoblamento

CSSSC01

Educación infantil

CSSSC02

Integración social

CSELE04

Mantemento electrónico

CSSSC05

Promoción de igualdade de xénero

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36020064

CIFP Carlos Oroza

CBHOT11

Cociña e restauración

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

36013761

IES A Xunqueira I

CMQUI02

Operacións de laboratorio

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

CBFME11

Fabricación e montaxe

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMIMP01

Estética e beleza

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Mecanizado

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CS19003

Dietética

CSIMP01

Estética integral e benestar

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

CSEOC01

Proxectos de edificación

36018677

IES Luís Seoane

CBCOM11

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSCOM02

Comercio internacional

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

36006419

IES Montecelo

CBAGA11

Agroxardinaría e composicións florais

CBARG11

Artes gráficas

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBIMP11

Peiteado e estética

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CMARG01

Impresión gráfica

CMARG02

Preimpresión dixital

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

CSARG01

Deseño e xestión da produción gráfica

36006717

IES Sánchez Cantón

CSAFD01

Ensinanza e animación sociodeportiva

Porriño, O

36007011

IES Pino Manso

CBIFC12

Informática de oficina

36019529

IES Ribeira do Louro

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBCOM11

Servizos comerciais

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSCOM02

Comercio internacional

Redondela

36019566

IES de Chapela

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

CS19003

Dietética

CSSAN08

Documentación e administración sanitarias

CSSSC01

Educación infantil

36016656

IES Pedro Floriani

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBIFC12

Informática de oficina

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

CBMAM11

Carpintaría e moble

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

CBHOT11

Cociña e restauración

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CBADG11

Servizos administrativos

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

Silleda

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

CBCOM11

Servizos comerciais

CMAFD02

Guía no medio natural e de tempo libre

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

Tomiño

36019751

IES Antón Alonso Ríos

CBAGA11

Agroxardinaría e composicións florais

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMCOM01

Actividades comerciais

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

Valga

36020362

IES de Valga

CBAGA11

Agroxardinaría e composicións florais

CBFME11

Fabricación e montaxe

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSFME02

Construcións metálicas

Vigo

36010733

CEE Saladino Cortizo

CBMAM60

PFB de Carpintaría

CBHOT62

PFB de Lavandaría

CBIMP60

PFB de Peiteado

CBARG60

PFB de Reprografía

CBAGA61

PFB de Xardinaría e viveirismo

36013448

CIFP Manuel Antonio

CBHOT11

Cociña e restauración

CBTCP12

Tapizaría e cortinaxe

CMHOT01

Cociña e gastronomía

CMTCP01

Confección e moda

CMQUI02

Operacións de laboratorio

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

CMHOT02

Servizos en restauración

CSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

CSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

CSHOT04

Dirección de cociña

CSHOT05

Dirección de servizos de restauración

CSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

CSSAN09

Hixiene bucodental

CSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

CSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

CSTCP01

Patronaxe e moda

CSSAN02

Próteses dentais

CSSEA04

Química e saúde ambiental

CSQUI02

Química industrial

CSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CBTMV11

Mantemento de vehículos

CMMAM01

Carpintaría e moble

CMTMV01

Carrozaría

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

CSTMV01

Automoción

CSFME02

Construcións metálicas

CSMAM01

Deseño e amoblamento

CSFME03

Deseño en fabricación mecánica

CSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CSENA02

Enerxías renovables

CSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

36011579

IES A Guía

CBCOM11

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CSAFD02

Acondicionamento físico

CSCOM02

Comercio internacional

CSCOM04

Márketing e publicidade

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

36024461

IES Audiovisual de Vigo

CMIMS01

Vídeo disc-jóckey e son

CSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

CSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

CSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

CSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

36018173

IES de Teis

CBIFC12

Informática de oficina

CBIMP11

Peiteado e estética

CMIMP01

Estética e beleza

CMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

CSIMP01

Estética integral e benestar

36011634

IES Politécnico de Vigo

CBELE11

Electricidade e electrónica

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CMFME01

Mecanizado

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CS17004

Prevención de riscos profesionais

CSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

CSEOC01

Proxectos de edificación

CSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36017430

IES Ricardo Mella

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBADG11

Servizos administrativos

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

CMADG01

Xestión administrativa

CSADG01

Administración e finanzas

CSADG02

Asistencia á dirección

CSSAN04

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear

CSELE04

Mantemento electrónico

CSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36011804

Instituto Marítimo-Pesqueiro do Atlántico

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

CSMAP03

Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

CSMAP02

Transporte marítimo e pesca de altura

Vila de Cruces

36020386

IES Marco do Camballón

CBADG11

Servizos administrativos

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Vilagarcía de Arousa

36016772

CEE de Vilagarcía de Arousa

CBARG60

PFB de Reprografía

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

CBIFC11

Informática e comunicacións

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

CMADG01

Xestión administrativa

CSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

CSADG01

Administración e finanzas

CSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

CSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

36013771

IES Fermín Bouza Brey

CBELE11

Electricidade e electrónica

CBINA11

Industrias alimentarias

CBCOM11

Servizos comerciais

CMCOM01

Actividades comerciais

CMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

CMINA03

Elaboración de produtos alimentarios

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

CMIMA03

Mantemento electromecánico

CSAFD02

Acondicionamento físico

CSELE03

Automatización e robótica industrial

CSCOM02

Comercio internacional

CSIMA03

Mecatrónica industrial

CSCOM01

Transporte e loxística

CSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

ANEXO II

Cursos de especialización autorizados para o curso 2022/23 polo réxime ordinario

A Coruña.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

CSQUI50

Cultivos celulares

15027897

CIFP Paseo das Pontes

CMHOT50

Panadaría e bolaría artesanais

15024513

CIFP Someso

CSFME50

Fabricación aditiva

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

CSIFC52

Intelixencia artificial e Big Data

15005269

IES Urbano Lugrís

CMELE50

Implementación de redes 5G

Culleredo

15005749

CIFP Universidade Laboral

CMELE51

Instalación e mantemento de sistemas conectados á internet (IoT)

CSIMA51

Fabricación intelixente

CSIMA52

Modelaxe da información da construción (BIM)

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

CMTMV50

Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos

CSELE51

Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación

CSFME50

Fabricación aditiva

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

CSIFC50

Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

CSELE51

Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación

CSTMV51

Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos

15021482

IES San Clemente

CSIFC50

Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información

Lugo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

CSIMA51

Fabricación intelixente

CSTMV51

Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos

CSTMV52

Aeronaves pilotadas de forma remota-Drons

CSFME51

Materiais compostos na industria aeroespacial

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

CSELE51

Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación

CSFME50

Fabricación aditiva

27015773

IES Muralla Romana

CSIFC51

Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

CSELE51

Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación

Ourense.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

CSQUI50

Cultivos celulares

CSIFC51

Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual

32009131

IES Universidade Laboral

CSIMA50

Dixitalización do mantemento industrial

Pontevedra.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

CMELE50

Implementación de redes 5G

CMTMV50

Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos

36020064

CIFP Carlos Oroza

CMHOT50

Panadaría e bolaría artesanais

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT50

Panadaría e bolaría artesanais

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CSFME50

Fabricación aditiva

36024461

IES Audiovisual de Vigo

CSIMS50

Audiodescrición e subtitulación

36018173

IES de Teis

CSIFC52

Intelixencia artificial e Big Data

36011634

IES Politécnico de Vigo

CSIMA51

Fabricación intelixente