Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Martes, 28 de xuño de 2022 Páx. 36908

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2022, da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de xefe/a de servizo de Atención Primaria.

Convocada pola Resolución do 8 de marzo de 2022 (DOG núm. 54, do 18 de marzo), da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de xefe/a de servizo de Atención Primaria, de conformidade co previsto no Decreto 206/2005, de 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde da Consellería de Sanidade do 24 de maio de 2006 (DOG núm. 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, e en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e no Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, así como na Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril), de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, modificada pola Orde do 25 de maio de 2020 (DOG núm. 103, do 29 de maio), esta xerencia

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de xefe/a de servizo de Atención Primaria, convocados pola Resolución do 8 de marzo de 2022 (DOG núm. 54, do 18 de marzo).

Segundo. Declarar deserto o posto de xefe/a de servizo de Atención Primaria do Corgo.

Terceiro. Nomear, para os postos que se indican, as persoas relacionadas no anexo desta resolución.

Cuarto. As persoas aspirantes nomeadas deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique a presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada da persoa interesada, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán a consideración de servizo activo e percibiranse os correspondentes haberes de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular, e será declarado nesa situación polo órgano competente, quen non se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Quinto. Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos dos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Lugo, 20 de xuño de 2022

Ramón Ares Rico
Xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

ANEXO

Posto de traballo: xefe de servizo de Atención Primaria de Sagrado Corazón (Lugo).

Nome e apelidos: Ángel Martínez-Puga López.

DNI: ***3647** (*).

Posto de traballo: xefa de servizo de Atención Primaria de Palas de Rei.

Nome e apelidos: Jennifer Carreira Pereiro.

DNI: ***3436** (*).

Posto de traballo: xefe de servizo de Atención Primaria de Sarria.

Nome e apelidos: Santiago Taboada Rivas.

DNI: ***0623** (*).

Posto de traballo: xefe de servizo de Atención Primaria de Monforte de Lemos.

Nome e apelidos: Rosendo Bugarín González.

DNI: ***5157** (*).

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 15 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.