Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Martes, 28 de xuño de 2022 Páx. 36863

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 7 de marzo de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B).

Mediante a Resolución do 7 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 52, do 16 de marzo), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2022 as subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento dos seguintes programas:

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (procedemento SI435B).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (procedemento SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

Segundo o artigo 17.3 das bases reguladoras, e de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 15 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para o financiamento dos programas das entidades locais que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios e pautas de valoración establecidas no artigo 16 das bases reguladoras, pola contía e polo desenvolvemento da actuación que figuran no anexo, por un importe total de 5.912.865,58 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican.

Procedemento

Aplicación

Código de proxecto

Importe 2022

Importe 2023

Importe total

SI435B

11.02.312G.460.1

2021 00061

1.403.945,45

-

1.403.945,45

SI435A

11.02.313B.460.0

2021 00063

495.242,92

-

495.242,92

SI427B

11.02.313B.460.0

2015 00144

2.653.282,02

1.360.395,19

4.013.677,21

4.552.470,39

1.360.395,19

5.912.865,58

Recórdase ás entidades beneficiarias que, de acordo co establecido no artigo 21.2 das bases reguladoras, se realizará un primeiro pagamento do 80 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez que se realice a notificación da resolución. No programa de apoio aos CIM a contía do anticipo non poderá ser superior ao importe da subvención imputada ao exercicio 2022; se for o caso, o importe do anticipo reducirase ata o dito límite. As entidades beneficiarias están exoneradas da obriga de constitución de garantía.

O 20 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da xustificación polas entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta resolución.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 20.1 da convocatoria, a data límite para a presentación da documentación xustificativa da actuación subvencionada necesaria para proceder ao pagamento da subvención é a seguinte:

a) Programa de fomento da conciliación (SI435B) e programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A): o prazo para presentar a xustificación das medidas subvencionadas ao abeiro destes programas finaliza o 11 de outubro de 2022.

b) Programa de apoio aos CIM (SI427B): o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 18 de abril de 2023.

Dentro do dito prazo, as entidades beneficiarias deberán presentar a documentación común e a específica correspondente á actuación subvencionada relacionada no artigo 20.3 da convocatoria. De acordo co establecido no artigo 12 das bases reguladoras, a presentación da documentación deberá realizarse electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Segundo. Publicar no anexo II a lista de reserva das solicitudes susceptibles de axuda do programa fomento da conciliación (SI435B) e do programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A) que non se inclúen na proposta de concesión por terse esgotado o crédito dispoñible, para seren atendidas no caso de que quedase crédito libre por producirse algunha renuncia ou ben por ampliación do crédito inicialmente dispoñible segundo o especificado no artigo 2.2 das bases reguladoras.

Terceiro. Informar as entidades beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As subvencións concedidas ao abeiro dos programas recollidos no artigo 1.1 das bases reguladoras están financiadas con fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Estas axudas son incompatibles con outras axudas públicas para a mesma actuación ou actividade nos termos establecidos no artigo 3 da convocatoria.

c) As entidades beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, os requisitos e obrigas exixidas nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na demais normativa de aplicación, así como coas condicións e obrigas establecidas no artigo 22 das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

d) No artigo 6.7, artigo 7.5, artigo 8.7 e no artigo 24 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, en su caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da subvención inicialmente concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Núm. expediente

Entidade (orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Gasto elixible (*)

Puntos

Importe concesión segundo puntuación

SI435B-2022-144

Concello da Bola

P3201500J

Programa de fomento da conciliación da Bola

6.360,00 €

48

5.724,00 €

SI435B-2022-029

Concello da Estrada

P3601700B

Programa espazo concilia

21.200,00 €

48

18.000,00 €

SI435B-2022-032

Concello da Lama

P3602500E

Programa concilia A Lama

5.551,92 €

40

4.441,54 €

SI435B-2022-078

Concello da Peroxa

P3206000F

Espazo de conciliación familiar da Peroxa

17.280,00 €

58

16.416,00 €

SI435B-2022-036

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Obradoiro de conciliación, madruga e comedor

40.328,97 €

56

18.000,00 €

SI435B-2022-165

Concello da Veiga

P3208400F

Programa de conciliación

21.600,00 €

50

18.000,00 €

SI435B-2022-105

Concello das Neves

P3603400G

As Neves concilia

21.600,00 €

49

18.000,00 €

SI435B-2022-100

Concello de Alfoz

P2700200E

Apertura do CEIP fóra de horario lectivo

14.239,58 €

57

13.527,60 €

SI435B-2022-098

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

Madrugadores en Antas

10.800,00 €

46

9.720,00 €

SI435B-2022-123

Concello de Aranga

P1500300G

Concilia Aranga

7.016,00 €

45

6.314,40 €

SI435B-2022-096

Concello de Arbo

P3600100F

Arbo concilia

7.549,10 €

60

6.983,10 €

SI435B-2022-121

Concello de Avión

P3200500A

Campamentos

21.600,00 €

54

18.000,00 €

SI435B-2022-102

Concello de Bande

P3200700G

Concilia Bande

7.680,00 €

44

6.912,00 €

SI435B-2022-137

Concello de Barreiros

P2700500H

Concilia Barreiros

17.286,92 €

50

15.558,23 €

SI435B-2022-087

Concello de Becerreá

P2700600F

Actividades para nenos e nenas de 3 a 12 anos en períodos non lectivos

7.800,00 €

40

6.240,00 €

SI435B-2022-053

Concello de Bergondo

P1500800F

Fomento da conciliación

18.752,84 €

45

16.752,84 €

SI435B-2022-004

Concello de Boborás

P3201400C

Boborás concilia

40.577,95 €

46

18.000,00 €

SI435B-2022-107

Concello de Boimorto

P1501000B

Boimorto concilia

13.779,94 €

51

12.401,95 €

SI435B-2022-074

Concello de Boqueixón

P1501200H

Conciliación activa

39.240,00 €

47

18.000,00 €

SI435B-2022-175

Concello de Bóveda

P2700800B

Bóveda concilia

9.791,36 €

49

8.812,22 €

SI435B-2022-117

Concello de Cabanas

P1501500A

Cabanas concilia

5.200,00 €

40

4.160,00 €

SI435B-2022-052

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Concilia interxeracional

21.600,00 €

47

18.000,00 €

SI435B-2022-127

Concello de Cariño

P1509500C

Concilia Cariño todo o ano

18.367,78 €

50

16.531,00 €

SI435B-2022-037

Concello de Carnota

P1502000A

Aldea de verán

22.724,40 €

50

18.000,00 €

SI435B-2022-148

Concello de Castrelo de Miño agrupado con Arnoia

P3202300D

Castrelo concilia

18.000,00 €

78

18.000,00 €

SI435B-2022-001

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

Xogamos, rimos, igualamos

12.600,00 €

50

11.340,00 €

SI435B-2022-005

Concello de Castroverde

P2701100F

Espazo de lecer en Castroverde

20.724,77 €

56

18.000,00 €

SI435B-2022-048

Concello de Catoira

P3601000G

Programa de fomento da conciliación do concello de Catoira

14.780,00 €

45

13.302,00 €

SI435B-2022-054

Concello de Cee

P1502300E

Programa respira 2022

17.954,14 €

46

16.158,73 €

SI435B-2022-065

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Cerdedo-Cotobade concilia

23.879,52 €

72

22.685,54 €

SI435B-2022-086

Concello de Coirós

P1502700F

Concilia Coirós 2022

19.936,00 €

50

17.942,40 €

SI435B-2022-033

Concello de Coles

P3202700E

En prol da conciliación

44.400,00 €

55

18.000,00 €

SI435B-2022-073

Concello de Corcubión

P1502800D

Corcubión concilia

14.941,90 €

53

13.447,71 €

SI435B-2022-154

Concello de Cortegada

P3202800C

Lecer en Cortegada

2.520,00 €

40

2.016,00 €

SI435B-2022-045

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa cuntilín

41.250,00 €

57

18.000,00 €

SI435B-2022-077

Concello de Curtis

P1503200F

Concilia no verán

21.600,00 €

50

18.000,00 €

SI435B-2022-109

Concello de Dodro

P1503300D

Programa de conciliación municipal de Dodro

18.456,00 €

40

14.764,80 €

SI435B-2022-071

Concello de Fisterra

P1503800C

Programa respira

12.000,00 €

40

9.600,00 €

SI435B-2022-026

Concello de Forcarei

P3601800J

Concilia Forcarei

17.880,00 €

59

16.986,00 €

SI435B-2022-031

Concello de Frades

P1503900A

Conciliación

17.400,00 €

56

16.530,00 €

SI435B-2022-058

Concello de Guitiriz

P2702200C

Guitiriz concilia

27.956,36 €

42

18.000,00 €

SI435B-2022-034

Concello de Irixoa

P1504000I

Programa respira

12.729,58 €

59

12.093,10 €

SI435B-2022-041

Concello de Lobios

P3204300B

Ti e mais eu xogamos ao mesmo

7.920,00 €

54

7.128,00 €

SI435B-2022-126

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame concilia

15.984,09 €

60

15.184,89 €

SI435B-2022-124

Concello de Maceda

P3204400J

Programa mañanceiros

46.387,01 €

42

18.000,00 €

SI435B-2022-099

Concello de Maside

P3204600E

Maside concilia

18.000,00 €

41

16.200,00 €

SI435B-2022-016

Concello de Meis

P3602800I

Centros sociais municipais e Casa de Escudeiro

47.082,52 €

60

18.000,00 €

SI435B-2022-081

Concello de Melón

P3204700C

Conciliación familiar-familias madrugadoras-campamentos

21.600,00 €

54

18.000,00 €

SI435B-2022-130

Concello de Mesía

P1504800B

Programa respira Mesía 2022

17.872,07 €

60

16.978,47 €

SI435B-2022-120

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Campamento pequesmondo

22.800,00 €

46

18.000,00 €

SI435B-2022-132

Concello de Monterrei

P3205100E

As mesmas ilusións sen exclusións

14.360,40 €

49

12.924,36 €

SI435B-2022-138

Concello de Mugardos

P1505200D

Espazo infantil de xogo

9.184,00 €

41

8.265,60 €

SI435B-2022-146

Concello de Negreira

P1505700C

Negreira concilia merendas

17.203,20 €

45

15.482,88 €

SI435B-2022-018

Concello de Oímbra

P3205400I

Programa de conciliación da vida laboral e familiar Oímbra ver

13.065,60 €

45

11.759,04 €

SI435B-2022-011

Concello de Ortigueira

P1506200C

Conciliortigueira

13.200,00 €

53

6.960,00 €

SI435B-2022-092

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Programa municipal de conciliación familiar e apoio á educación

33.044,77 €

48

18.000,00 €

SI435B-2022-159

Concello de Outes

P1506300A

Programa Outes concilia

21.697,60 €

56

18.000,00 €

SI435B-2022-142

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Conciliando en igualdade

44.506,80 €

67

30.000,00 €

SI435B-2022-030

Concello de Paderne

P1506500F

Aulas de conciliación

16.800,00 €

51

15.120,00 €

SI435B-2022-079

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Xogando en vacacións

16.876,00 €

55

15.188,40 €

SI435B-2022-093

Concello de Piñor

P3206200B

Piñor concilia

21.141,49 €

50

18.000,00 €

SI435B-2022-047

Concello de Ponteceso

P1506900H

Programa respira

17.820,00 €

41

16.038,00 €

SI435B-2022-113

Concello de Pontecesures

P3604400F

Fomento da conciliación (campamento verán 2022)

16.482,36 €

51

14.834,12 €

SI435B-2022-035

Concello de Porqueira

P3206300J

Programa coidanenos

10.172,32 €

59

9.663,70 €

SI435B-2022-022

Concello de Porto do Son

P1507200B

Campamento concilia Son

25.920,00 €

46

18.000,00 €

SI435B-2022-162

Concello de Portomarín

P2704900F

Portomarín concilia

21.786,66 €

46

18.000,00 €

SI435B-2022-157

Concello de Rábade

P2705600A

Concilia en Rábade

9.720,00 €

59

9.234,00 €

SI435B-2022-119

Concello de Ribadavia

P3207000E

Aviaconcilia

22.095,00 €

45

18.000,00 €

SI435B-2022-158

Concello de Rodeiro

P3604700I

Programa concilia Rodeiro

20.674,40 €

47

18.000,00 €

SI435B-2022-139

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

Familias madrugadoras-campamentos. Rio Concilia

17.760,00 €

40

14.208,00 €

SI435B-2022-155

Concello de Santa Comba

P1507800I

Rexenera -t-

17.054,40 €

42

15.348,96 €

SI435B-2022-019

Concello de Sober

P2705900E

Servizo concilia Concello Sober

10.990,18 €

57

10.440,67 €

SI435B-2022-009

Concello de Sobrado

P1508100C

Programa conciliación familiar para menores

6.540,00 €

49

5.886,00 €

SI435B-2022-023

Concello de Tordoia

P1508500D

Vacacións lúdicas

17.020,00 €

59

16.169,00 €

SI435B-2022-067

Concello de Touro

P1508600B

Verán lúdico

12.600,00 €

40

10.080,00 €

SI435B-2022-149

Concello de Valdoviño

P1508800H

Concilia tempos (mañás e verán)

12.800,00 €

46

11.520,00 €

SI435B-2022-042

Concello de Valga

P3605600J

Actividades de conciliación

19.425,49 €

53

17.482,94 €

SI435B-2022-110

Concello de Vedra

P1509000D

Conxuga

28.958,26 €

56

18.000,00 €

SI435B-2022-122

Concello de Verea

P3208500C

Concilia Verea

17.566,74 €

55

15.810,07 €

SI435B-2022-057

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Medidas municipais de conciliación

17.568,00 €

45

15.811,20 €

SI435B-2022-024

Concello de Vilamarín

P3208800G

Programa pica pau 2022

17.964,00 €

56

17.065,80 €

SI435B-2022-040

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Actividades de conciliación

10.800,00 €

49

9.720,00 €

SI435B-2022-044

Concello de Vilasantar

P1509100B

Vilasantar concilia

11.702,80 €

59

11.117,66 €

SI435B-2022-141

Concello de Vimianzo

P1509300H

Ludoteca municipal-Vimianzo concilia

18.797,18 €

53

16.917,46 €

SI435B-2022-128

Concello de Xermade

P2702100E

Campamento de verán Xermade concilia

5.344,80 €

40

4.275,84 €

SI435B-2022-039

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Banco de tempo

47.205,95 €

56

18.000,00 €

SI435B-2022-059

Concello de Xove

P2702500F

Conciliando Xove

28.746,20 €

40

18.000,00 €

SI435B-2022-008

Concello do Corgo

P2701400J

Programa de fomento da conciliación da vida familiar, laboral e persoal dos pais, nais e titores

10.668,00 €

45

9.601,20 €

SI435B-2022-002

Concello do Incio

P2702400I

Extraescolares no Incio

29.700,00 €

45

18.000,00 €

SI435B-2022-156

Concello do Irixo agrupado con San Amaro

P3203600F

Programa concilia

48.000,00 €

79

30.000,00 €

SI435B-2022-151

Concello do Pereiro de Aguiar agrupado con Nogueira de Ramuín

P3205900H

Aula concilia

48.000,00 €

87

30.000,00 €

SI435B-2022-114

Concello do Pino

P1506700B

Conciliación en período escolar e vacacional

19.860,80 €

50

17.874,72 €

SI435B-2022-106

Concello do Valadouro

P2706300G

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

18.103,68 €

45

16.293,31 €

SI435B-2022-020

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Conciliando con nenos e nenas

30.035,09 €

86

30.000,00 €

(*) Custos directos de persoal máis un 20 % e menos os ingresos, de ser o caso.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm. expediente

Entidade

(orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Gasto elixible (*)

Puntos

Importe concesión segundo puntuación

SI435A-2022-00000056-00

Agrupación de Concellos de Xinzo de Limia, Sandiás e Vilar de Barrio
Representante: Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Programa Hypatía de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero: atención a mulleres vulnerables

16.988,40 €

72

16.138,98 €

SI435A-2022-00000074-00

Agrupación Concellos de Castrelo de Miño e A Arnoia
Representante: Concello de Castrelo de Miño

P3202300D

Escola de empoderamento Castrelo-Arnoia

18.000,00 €

68

17.100,00 €

SI435A-2022-00000078-00

Agrupación Concello de San Xoán de Río e Larouco
Representante: Concello de San Xoán de Río

P3207100C

En rede: participación e liderado feminino

27.600,00 €

69

26.220,00 €

SI435A-2022-00000096-00

Agrupación Concellos de Entrimo e Calvos de Randín
Representante: Concello de Entrimo

P3203100G

Somos mulleres da raia

17.859,60 €

55

16.073,64 €

SI435A-2022-00000034-00

Agrupación de Concellos de Curtis, Sobrado e Vilasantar
Representante: Concello de Curtis

P1503200F

Naturalmente en morado

36.000,00 €

82

28.000,00 €

SI435A-2022-00000091-00

Agrupación dos Concellos de Salceda de Caselas, As Neves e Salvaterra do Miño

Representante: Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

15.536,40 €

83

15.536,40 €

SI435A-2022-00000061-00

Concello da Guarda

P3602300J

Intervención e tratamento integral da violencia de xénero

8.688,00 €

55

7.819,20 €

SI435A-2022-00000007-00

Concello da Mezquita

P3204900I

Nos-outras mulleres

13.800,00 €

43

12.420,00 €

SI435A-2022-00000035-00

Concello da Peroxa

P3206000F

Empoderamento das mulleres da Peroxa

11.430,00 €

51

10.287,00 €

SI435A-2022-00000086-00

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Programa Adelaida

7.260,00 €

50

6.534,00 €

SI435A-2022-00000011-00

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

36.000,00 €

55

15.000,00 €

SI435A-2022-00000043-00

Concello da Teixeira

P3208100B

Apoio, empoderamento, atención, asesoramento, orientación das mulleres do concello da Teixeira

5.996,76 €

41

5.397,08 €

SI435A-2022-00000094-00

Concello da Veiga

P3208400F

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

18.000,00 €

42

15.000,00 €

SI435A-2022-00000079-00

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

2.861,81 €

41

2.575,63 €

SI435A-2022-00000020-00

Concello de Allariz

P3200200H

Atención a mulleres

18.137,68 €

55

15.000,00 €

SI435A-2022-00000067-00

Concello de Avión

P3200500A

Escola de empoderamento III

18.000,00 €

41

15.000,00 €

SI435A-2022-00000047-00

Concello de Bande

P3200700G

IgualBande-Servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia

7.200,00 €

42

6.480,00 €

SI435A-2022-00000021-00

Concello de Boborás

P3201400C

Mulleres empoderadas en Boborás 2022

12.000,00 €

53

10.800,00 €

SI435A-2022-00000059-00

Concello de Cabanas

P1501500A

Obradoiro Memoria dun século

6.540,00 €

45

5.886,00 €

SI435A-2022-00000014-00

Concello de Cangas

P3600800A

Atención psicolóxica a nenos e nenas adolescentes con exposición á violencia de xénero

12.960,00 €

47

11.664,00 €

SI435A-2022-00000054-00

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Empodérate: Fórmate no rural

17.880,00 €

59

15.000,00 €

SI435A-2022-00000037-00

Concello de Cenlle

P3202600G

Servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

6.000,00 €

46

5.400,00 €

SI435A-2022-00000038-00

Concello de Coirós

P1502700F

Programa violeta

13.770,00 €

47

12.393,00 €

SI435A-2022-00000048-00

Concello de Cuntis

P3601500F

Mediación artística e acción terapéutica. Programa de prevención e intervención con mulleres vulnerables

8.703,10 €

49

7.832,79 €

SI435A-2022-00000022-00

Concello de Guitiriz

P2702200C

Atención psicolóxica a mulleres en situación de vulnerabilidade e a os seus fillos e fillas

13.894,22 €

51

12.504,80 €

SI435A-2022-00000013-00

Concello de Lobios

P3204300B

Escola e empoderamento do Xures

7.680,00 €

52

6.912,00 €

SI435A-2022-00000066-00

Concello de Maceda

P3204400J

Espazo mulleres

9.360,00 €

47

8.424,00 €

SI435A-2022-00000042-00

Concello de Manzaneda

P3204500G

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

11.400,00 €

43

10.260,00 €

SI435A-2022-00000045-00

Concello de Maside

P3204600E

Empoderamento en feminino - Maside 2022

8.400,00 €

42

7.560,00 €

SI435A-2022-00000036-00

Concello de Melón

P3204700C

Conciliación familiar-Familias madrugadoras-Campamentos

18.000,00 €

48

15.000,00 €

SI435A-2022-00000001-00

Concello de Moaña

P3602900G

Programa PAMVI

15.840,00 €

51

14.256,00 €

SI435A-2022-00000071-00

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Medra en Morado

15.408,00 €

70

14.637,60 €

SI435A-2022-00000085-00

Concello de Santa Comba

P1507800I

Sei-Senda entre iguais

17.940,00 €

48

15.000,00 €

SI435A-2022-00000004-00

Concello de Soutomaior

P3605300G

Programa «o meu tempo» ciclo de obradoiros de autocoidado

7.188,00 €

41

6.469,20 €

SI435A-2022-00000095-00

Concello de Tomiño

P3605400E

Programa Atención, apoio, acompañamento psicolóxico individual a mulleres vítimas de violencia de xénero

7.524,00 €

41

6.771,60 €

SI435A-2022-00000049-00

Concello de Tui

P3605500B

Programa de apoio municipal a mulleres vulnerables 2022

18.000,00 €

42

15.000,00 €

SI435A-2022-00000063-00

Concello de Verea

P3208500C

Tempos de mulleres

5.700,00 €

43

5.130,00 €

SI435A-2022-00000050-00

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

9.000,00 €

51

8.100,00 €

SI435A-2022-00000026-00

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero-Respira III

10.800,00 €

71

10.260,00 €

SI435A-2022-00000064-00

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Conso-Frieiras

P3200016H

En clave de muller II

12.000,00 €

68

11.400,00 €

SI435A-2022-00000028-00

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Terra de Celanova

P8202502D

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

28.073,54 €

82

28.000,00 €

(*) Custos directos de persoal máis un 20 % e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Núm. expte.

Entidade local

NIF

Concellos agrupados/mancomunados

Puntos

Posto

Orzamento anualidade 2022

Concesión anualidade 2022

Orzamento anualidade 2023

Concesión anualidade 2023

Total concedido entidade

SI427B 2022/19

Concello da Coruña

P1503000J

38,00

Dirección do CIM

45.667,28

3.866,00

22.833,64

1.934,00

45.000,00

As. Xurídico

34.042,49

13.067,00

17.021,25

6.533,00

At. Psicolóxica

34.042,49

13.067,00

17.021,25

6.533,00

SI427B 2022/06

Concello da Estrada

P3601700B

16,00

As. Xurídico

8.833,04

6.183,13

4.416,52

3.091,56

37.073,32

At. Psico./Direc.

26.474,88

18.532,42

13.237,44

9.266,21

SI427B 2022/40

Concello da Guarda

P3602300J

42,10

Dirección do CIM

18.785,60

16.907,04

9.392,80

8.100,00

44.517,04

As. Xurídico

7.500,00

6.700,00

2.500,00

1.700,00

At. Psicolóxica

9.900,00

8.910,00

3.300,00

2.200,00

SI427B 2022/01

Concello da Lama

P3602500E

Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes

76,00

As. Xur./Direc.

31.516,47

19.000,00

15.122,51

11.000,00

60.000,00

At. Psicolóxica

30.394,81

19.000,00

14.584,21

11.000,00

SI427B 2022/42

Concello da Laracha

P1504200E

47,80

At. Psico./Direc.

37.607,17

20.000,00

20.377,81

10.000,00

39.692,13

As. Xurídico

7.179,36

6.461,42

3.589,68

3.230,71

SI427B 2022/84

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Castro Caldelas, Manzaneda, San Xoán de Río

68,90

At. Psico./Direc.

19.284,85

18.320,61

10.451,29

9.928,73

51.138,76

As. Xurídico

8.366,94

7.948,59

4.365,36

4.147,09

Ax. Igualdade

5.680,92

5.396,87

5.680,92

5.396,87

SI427B 2022/79

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

30,00

As. Xurídico

4.406,32

3.525,06

2.226,66

1.781,33

35.306,39

At. Psico./Direc.

28.248,99

19.000,00

15.306,99

11.000,00

SI427B 2022/12

Concello de Ames

P1500200I

24,70

As. Xur./Direc.

33.482,42

18.750,00

16.948,36

9.375,00

45.000,00

At. Psicolóxica

18.354,98

11.250,00

9.177,36

5.625,00

SI427B 2022/53

Concello de Ares

P1500400E

32,90

As. Xurídico

9.333,34

7.466,67

4.666,66

3.733,33

41.200,00

At. Psico./Direc.

37.993,72

20.000,00

18.997,16

10.000,00

SI427B 2022/80

Concello de Arteixo

P1500500B

30,00

As. Xurídico

9.570,00

7.656,00

5.610,00

4.000,00

44.592,00

At. Psico./Direc.

28.445,61

16.000,00

15.197,65

11.000,00

Ax. Igualdade

5.566,00

4.000,00

2.420,00

1.936,00

SI427B 2022/54

Concello de Arzúa

P1500600J

41,80

As. Xurídico

13.231,69

11.908,52

6.615,84

5.954,26

31.862,78

At. Psicolóxica

16.208,23

9.333,00

8.194,24

4.667,00

SI427B 2022/67

Concello de Avión

P3200500A

53,00

At. Psico./Direc.

24.504,26

17.016,00

12.997,17

8.509,00

45.000,00

As. Xurídico

7.260,00

6.176,00

3.630,00

3.089,00

Ax. Igualdade

8.000,00

6.806,00

4.000,00

3.404,00

SI427B 2022/18

Concello de Baiona

P3600300B

33,50

As. Xurídico

8.066,66

6.453,33

4.033,33

3.226,66

41.868,92

At. Psicolóxica

7.333,28

5.866,62

3.666,64

2.933,31

Ax. Igualdade/Direc.

31.291,90

15.000,00

17.495,01

8.389,00

SI427B 2022/44

Concello de Barbadás

P3200900C

Taboadela

71,00

As. Xurídico

7.926,88

7.530,54

3.963,44

3.765,27

37.694,67

At. Psicolóxica

7.999,20

7.599,24

3.999,60

3.799,62

Ax. Igualdade/Direc.

19.948,56

10.000,00

9.974,28

5.000,00

SI427B 2022/11

Concello de Boiro

P1501100J

41,00

Dirección do CIM

18.495,27

12.000,00

9.416,01

6.000,00

37.521,00

As. Xurídico

7.200,00

6.480,00

3.600,00

3.240,00

At. Psicolóxica

7.260,00

6.534,00

3.630,00

3.267,00

SI427B 2022/10

Concello de Boqueixón

P1501200H

Touro, Vedra

82,00

As. Xur./Direc.

19.509,10

9.333,33

9.754,55

4.666,67

28.000,00

At. Psicolóxica

17.371,32

9.333,33

8.685,65

4.666,67

SI427B 2022/17

Concello de Bueu

P3600400J

30,00

As. Xur./Direc.

28.523,93

20.000,00

15.457,37

10.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

26.034,89

10.000,00

13.989,45

5.000,00

SI427B 2022/70

Concello de Burela

P2706800F

Alfoz, O Valadouro

84,00

Dirección do CIM

16.167,80

16.167,80

8.758,08

8.758,08

84.925,88

As. Xurídico

25.380,52

19.000,00

13.573,63

11.000,00

At. Psicolóxica

22.833,39

19.000,00

12.140,55

11.000,00

SI427B 2022/68

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Barro, Portas

70,20

As. Xurídico

13.966,00

9.333,00

6.983,12

4.667,00

53.000,00

At. Psicolóxica

13.577,60

9.333,00

6.788,80

4.667,00

Ax. Igualdade/Direc.

27.680,92

16.666,67

13.840,46

8.333,33

SI427B 2022/23

Concello de Cangas

P3600800A

24,50

At. Psico./Direc.

31.656,20

20.000,00

17.809,44

10.000,00

39.497,27

As. Xurídico

7.910,59

6.328,47

3.961,00

3.168,80

SI427B 2022/33

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

26,00

As. Xurídico

4.900,00

3.920,00

2.450,00

1.960,00

36.607,27

At. Psico./ Direc.

20.406,08

16.324,86

10.353,01

8.282,41

Ax. Igualdade

5.100,00

4.080,00

2.550,00

2.040,00

SI427B 2022/16

Concello de Carballo

P1501900C

Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso

74,50

Dirección do CIM

35.450,17

19.000,00

17.725,09

11.000,00

58.000,00

As. Xurídico

11.616,00

9.333,00

5.808,00

4.667,00

At. Psicolóxica

9.964,00

9.333,00

4.982,00

4.667,00

SI427B 2022/76

Concello de Cee

P1502300E

Corcubión, Fisterra

66,60

As. Xurídico

8.429,20

8.007,74

4.214,60

4.003,87

42.011,61

At. Psico./Direc.

24.897,92

19.000,00

12.448,96

11.000,00

SI427B 2022/26

Concello de Chantada

P2701600E

Carballedo, Taboada

83,05

As. Xur./Direc.

20.513,83

20.513,83

9.287,24

9.287,24

43.476,19

At. Psicolóxica

8.868,92

8.868,92

4.806,20

4.806,20

SI427B 2022/49

Concello de Coirós

P1502700F

Aranga, Betanzos, Oza-Cesuras, Paderne

85,10

Dirección do CIM

15.506,00

15.506,00

7.752,00

7.752,00

51.258,00

As. Xurídico

10.064,00

9.333,00

5.672,00

4.667,00

At. Psicolóxica

9.360,00

9.333,00

4.680,00

4.667,00

SI427B 2022/29

Concello de Culleredo

P1503100H

19,00

At. Psico./Direc.

33.862,45

20.000,00

16.976,22

10.000,00

44.967,93

As. Xurídico

14.255,14

9.978,60

7.127,62

4.989,33

SI427B 2022/43

Concello de Curtis

P1503200F

Sobrado, Vilasantar

83,00

As. Xurídico

4.988,41

4.988,41

3.563,15

3.563,15

35.781,16

At. Psicolóxica

9.137,76

9.137,76

6.091,84

6.091,84

Ax. Igualdade

9.479,93

8.000,00

6.771,38

4.000,00

SI427B 2022/52

Concello de Ferrol

P1503700E

34,00

As. Xurídico

41.344,91

11.250,00

16.850,69

3.750,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

36.769,12

11.250,00

16.217,91

3.750,00

Ax. Dinamización

23.788,71

11.250,00

11.894,36

3.750,00

SI427B 2022/27

Concello de Gondomar

P3602100D

27,30

As. Xur./Direc.

16.787,89

10.000,00

8.393,95

5.883,00

45.000,00

At. Psicolóxica

15.977,36

10.000,00

7.988,68

5.883,00

Ax. Igualdade

19.240,43

8.000,00

9.620,17

5.234,00

SI427B 2022/41

Concello de Lalín

P3602400H

Agolada, Rodeiro

59,00

As. Xurídico

18.694,10

17.759,40

9.163,88

8.705,69

104.346,05

At. Psico./Direc.

19.565,59

18.587,31

9.782,79

9.293,65

Ax. Igualdade

19.565,56

16.666,00

9.782,79

8.334,00

Ax. Igualdade

19.565,59

16.667,00

9.782,79

8.333,00

SI427B 2022/14

Concello de Lugo

P2702800J

35,00

As. Xurídico

42.008,56

15.000,00

21.004,28

7.500,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

45.327,76

15.000,00

22.663,88

7.500,00

SI427B 2022/66

Concello de Maceda

P3204400J

37,00

As. Xurídico

14.936,29

11.449,00

8.635,42

5.725,00

40.506,23

At. Psico./ Direc.

17.977,82

14.382,26

11.187,46

8.949,97

SI427B 2022/24

Concello de Marín

P3602600C

42,00

As. Xurídico

9.333,33

8.400,00

4.666,67

4.200,00

42.600,00

At. Psico./Direc.

33.651,84

19.000,00

16.952,12

11.000,00

SI427B 2022/39

Concello de Melide

P1504700D

40,00

As. Xurídico

9.716,80

7.773,44

4.858,40

3.886,72

23.040,96

At. Psicolóxica

9.459,40

7.567,52

4.766,60

3.813,28

SI427B 2022/02

Concello de Moaña

P3602900G

44,00

As. Xur./Direc.

36.692,30

16.008,06

19.889,78

8.174,61

45.000,00

At. Psicolóxica

32.848,97

13.991,94

16.606,96

6.825,39

SI427B 2022/63

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Abadín, Lourenzá, A Pastoriza, Riotorto

82,00

As. Xurídico

8.130,68

8.130,68

4.392,88

4.392,88

38.523,56

At. Psico./Direc.

17.421,54

9.333,00

9.497,47

4.667,00

Ax. Igualdade

11.630,52

8.000,00

6.307,09

4.000,00

SI427B 2022/55

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Bóveda, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober

87,20

As. Xur./Direc.

30.842,67

19.000,00

15.421,33

11.000,00

69.000,00

At. Psicolóxica

11.693,73

9.333,00

5.846,87

4.667,00

Ax. Igualdade

27.363,91

16.000,00

13.681,96

9.000,00

SI427B 2022/81

Concello de Mos

P3603300I

25,50

As. Xurídico

10.003,95

8.003,16

5.052,50

4.042,00

20.048,32

At. Psicolóxica

6.568,25

5.254,60

3.435,70

2.748,56

SI427B 2022/71

Concello de Muíños

P3205200C

Bande, Lobeira, Lobios

65,00

As. Xur./Direc.

14.540,32

9.333,33

7.270,16

4.666,67

43.000,00

At. Psicolóxica

14.540,32

9.333,33

7.270,16

4.666,67

Ax. Igualdade

16.274,45

10.000,00

8.137,28

5.000,00

SI427B 2022/77

Concello de Muros

P1505400J

Carnota

68,00

As. Xurídico

7.292,64

6.928,01

3.646,32

3.464,00

49.307,50

At. Psico./Direc.

16.782,80

15.943,66

8.391,40

7.971,83

Ax. Dinamización

14.375,92

10.000,00

7.187,96

5.000,00

SI427B 2022/60

Concello de Muxía

P1505300B

54,00

As. Xur./Direc.

30.368,74

19.000,00

16.357,34

11.000,00

43.657,76

At. Psicolóxica

9.869,44

8.882,50

5.305,84

4.775,26

SI427B 2022/78

Concello de Negreira

P1505700C

42,50

As. Xur./Direc.

21.821,15

15.000,00

11.839,25

8.799,00

45.000,00

At. Psicolóxica

19.457,91

13.000,00

10.529,95

8.201,00

SI427B 2022/62

Concello de Nigrán

P3603500D

21,00

As. Xur./Direc.

34.175,20

18.000,00

17.087,60

10.125,00

45.000,00

At. Psicolóxica

18.152,98

11.000,00

9.206,77

5.875,00

SI427B 2022/20

Concello de Noia

P1505800A

25,50

As. Xurídico

10.621,91

8.497,53

4.599,16

3.679,33

42.176,86

At. Psico./Direc.

32.432,98

20.000,00

18.821,39

10.000,00

SI427B 2022/58

Concello de Ortigueira

P1506200C

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón

78,00

As. Xur./Direc.

26.983,04

19.000,00

13.491,52

11.000,00

60.000,00

At. Psicolóxica

22.619,60

19.000,00

11.438,74

11.000,00

SI427B 2022/69

Concello de Ourense

P3205500F

32,00

At. Psico./Direc.

41.071,20

15.000,00

21.225,36

7.500,00

45.000,00

As. Xurídico

37.539,31

15.000,00

19.192,17

7.500,00

SI427B 2022/83

Concello de Outes

P1506300A

44,00

As. Xur./Direc.

21.952,53

15.000,00

11.691,18

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

21.165,63

15.000,00

11.211,51

7.500,00

SI427B 2022/65

Concello de Padrón

P1506600D

Dodro, Rois

73,70

As. Xurídico

10.600,00

9.333,33

5.300,00

4.666,66

39.399,98

At. Psicolóxica

12.376,00

9.333,33

6.188,00

4.666,66

Ax. Dinamización

8.000,00

7.600,00

4.000,00

3.800,00

SI427B 2022/37

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Antas de Ulla, Friol, Guntín, Monterroso, Portomarín

84,00

Dirección do CIM

20.399,84

20.000,00

10.199,92

10.000,00

86.000,00

As. Xurídico

20.399,84

20.000,00

10.199,92

10.000,00

At. Psicolóxica

11.262,80

9.333,33

5.631,40

4.666,67

Ax. Igualdade

8.205,46

8.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B 2022/57

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Esgos, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Parada de Sil, A Teixeira

65,00

As. Xurídico

20.588,96

19.559,51

10.294,48

9.779,76

58.678,54

At. Psico./ Direc.

20.588,96

19.559,51

10.294,48

9.779,76

SI427B 2022/31

Concello de Poio

P3604100B

40,00

As. Xur./Direc.

36.957,80

15.000,00

18.611,39

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

36.798,85

15.000,00

18.399,40

7.500,00

SI427B 2022/21

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

24,20

As. Xur./Direc.

36.918,81

20.000,00

19.755,69

10.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

13.571,07

10.000,00

8.851,22

5.000,00

SI427B 2022/04

Concello de Ponteareas

P3604200J

40,20

As. Xurídico

9.482,80

5.837,28

4.741,41

2.918,64

43.800,77

At. Psico./ Direc.

25.262,24

16.167,84

12.631,15

8.083,92

Ax. Igualdade

8.121,60

7.309,44

3.870,72

3.483,65

SI427B 2022/59

Concello de Pontevedra

P3603800H

38,00

As. Xurídico

9.600,00

7.499,00

4.800,00

3.751,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

38.083,00

16.000,00

19.041,00

8.535,00

Ax. Igualdade

18.750,00

6.000,00

7.500,00

3.215,00

SI427B 2022/09

Concello de Quiroga

P2705000D

Folgoso do Courel, Ribas de Sil

74,10

As. Xur./Direc.

13.595,28

12.774,77

6.797,58

6.387,73

33.162,50

At. Psicolóxica

10.167,22

9.333,33

5.083,61

4.666,67

SI427B 2022/51

Concello de Redondela

P3604500C

25,00

As. Xurídico

13.713,20

10.000,00

6.856,60

4.000,00

45.000,00

At. Psico/Direc.

35.371,12

20.000,00

15.426,64

5.000,00

Ax. Igualdade

31.598,00

4.000,00

13.625,28

2.000,00

SI427B 2022/72

Concello de Ribadeo

P2705100B

Barreiros, A Pontenova, Trabada

70,20

As. Xur./Direc.

25.621,20

19.000,00

12.810,60

11.000,00

45.539,22

At. Psicolóxica

10.904,72

10.359,48

5.452,36

5.179,74

SI427B 2022/73

Concello de Ribeira

P1507400H

33,00

As. Xur./Direc.

32.847,40

20.000,00

17.477,08

10.000,00

45.000,00

At. Psicolóxica

23.825,28

10.000,00

12.676,68

5.000,00

SI427B 2022/82

Concello de Santa Comba

P1507800I

38,00

As. Xurídico

23.875,76

9.000,00

11.937,88

5.000,00

28.000,00

At. Psico./Direc.

24.065,39

9.000,00

12.190,72

5.000,00

SI427B 2022/22

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

36,25

As. Xurídico

34.735,02

4.564,00

17.367,51

2.284,00

45.000,00

At. Psicolóxica

36.945,96

9.131,00

18.472,98

4.565,00

Ax. Igualdade

41.371,71

16.304,00

20.685,87

8.152,00

SI427B 2022/34

Concello de Sanxenxo

P3605100A

30,00

As. Xurídico

10.078,28

8.062,62

5.038,74

4.030,99

42.093,61

At. Psico./Direc.

30.795,60

20.000,00

15.397,80

10.000,00

SI427B 2022/74

Concello de Sarria

P2705700I

Láncara, O Páramo, Paradela, Samos

88,00

As. Xur./Direc.

42.786,94

20.000,00

21.393,47

10.000,00

56.000,00

At. Psicolóxica

10.333,16

9.333,33

5.166,57

4.666,67

Ax. Igualdade

9.042,72

8.000,00

4.521,37

4.000,00

SI427B 2022/48

Concello de Silleda

P3605200I

48,10

As. Xur./Direc.

19.580,20

17.622,18

10.610,68

9.549,61

41.570,26

At. Psicolóxica

10.918,52

9.826,67

5.921,72

4.571,80

SI427B 2022/08

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pazos de Borbén, Vilaboa

69,90

As. Xurídico

8.333,28

7.916,62

4.166,64

3.958,31

53.274,93

At. Psico./Direc.

31.361,54

20.000,00

15.680,77

10.000,00

Ax. Igualdade

8.000,00

7.600,00

4.000,00

3.800,00

SI427B 2022/35

Concello de Teo

P1508300I

18,90

As. Xurídico

18.081,72

9.000,00

9.798,64

5.000,00

44.000,00

At. Psico./Direc.

37.421,46

19.000,00

20.279,02

11.000,00

SI427B 2022/47

Concello de Valga

P3605600J

Moraña, Pontecesures

79,50

As. Xurídico

7.717,36

7.717,36

3.858,68

3.858,68

33.824,36

At. Psicolóxica

9.360,00

9.360,00

4.680,00

4.640,00

Ax. Igualdade

5.498,88

5.498,88

2.749,44

2.749,44

SI427B 2022/28

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

54,00

As. Xurídico

7.536,55

6.782,90

4.038,19

3.634,37

43.842,53

At. Psico./ Direc.

22.918,97

20.000,00

12.260,69

10.000,00

Ax. Dinamización

2.000,00

1.141,76

4.000,00

2.283,50

SI427B 2022/36

Concello de Vigo

P3605700H

21,00

As. Xurídico

34.000,00

15.000,00

16.000,00

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

34.000,00

15.000,00

16.000,00

7.500,00

SI427B 2022/46

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

37,50

Dirección do CIM

39.091,28

12.000,00

19.545,64

6.158,00

45.000,00

As. Xurídico

8.334,48

2.500,00

4.167,24

1.371,00

At. Psicolóxica

14.853,28

4.000,00

7.426,64

2.361,00

Ax. Igualdade

35.759,84

10.000,00

17.879,92

6.610,00

SI427B 2022/61

Concello de Vilalba

P2706500B

37,10

As. Xur./Direc.

34.139,16

9.333,33

18.966,20

4.666,67

33.315,76

At. Psicolóxica

10.924,53

8.739,62

6.069,19

4.666,67

Ax. Igualdade

2.462,28

1.969,82

4.924,56

3.939,65

SI427B 2022/13

Concello de Viveiro

P2706700H

44,00

As. Xur./Direc.

44.862,14

20.000,00

22.431,08

10.000,00

41.571,28

At. Psicolóxica

8.571,32

7.714,19

4.285,66

3.857,09

SI427B 2022/15

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

39,50

At. Psico./Direc.

31.488,64

15.000,00

15.744,32

7.500,00

45.000,00

As. Xurídico

29.576,00

15.000,00

14.788,00

7.500,00

SI427B 2022/38

Concello de Zas

P1509400F

38,00

Dirección do CIM

19.418,23

15.534,58

10.563,37

8.450,70

37.496,22

As. Xurídico

5.885,84

4.708,67

2.942,92

2.354,34

At. Psicolóxica

5.373,28

4.298,62

2.686,64

2.149,31

SI427B 2022/03

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

40,00

Dirección do CIM

32.519,55

22.500,00

17.622,63

7.500,00

45.000,00

As. Xurídico

11.214,30

5.625,00

6.031,22

1.875,00

At. Psicolóxica

11.901,25

5.625,00

6.452,53

1.875,00

SI427B 2022/32

Concello do Carballiño

P3202000J

Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

72,00

As. Xurídico

6.942,32

6.595,20

3.471,16

3.297,60

39.892,80

At. Psicolóxica

23.576,00

19.000,00

11.788,00

11.000,00

SI427B 2022/75

Concello do Grove

P3602200B

29,70

As. Xurídico

9.205,36

7.364,29

4.602,68

3.682,14

39.341,13

At. Psico./Direc.

22.938,05

18.350,44

12.430,33

9.944,26

SI427B 2022/45

Concello do Porriño

P3603900F

26,60

As. Xur./Direc.

32.000,84

19.000,00

17.260,03

9.420,70

45.000,00

At. Psicolóxica

13.444,16

10.755,33

7.279,96

5.823,97

SI427B 2022/64

Mancomunidade I.V. Conso-Frieiras

P3200016H

A Gudiña, Riós, A Mezquita

83,60

As. Xurídico

8.261,76

8.261,76

4.130,88

4.130,88

67.392,64

At. Psico./Direc.

23.720,57

20.000,00

11.860,29

10.000,00

Ax. Igualdade

18.104,24

16.666,67

9.052,12

8.333,33

SI427B 2022/05

Mancomunidade I.V. do Ribeiro

P3200021H

A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro

77,00

At. Psico./Direc.

20.024,64

20.000,00

10.012,32

10.000,00

71.356,00

As. Xurídico

2.904,00

2.904,00

1.452,00

1.452,00

Ax. Igualdade

16.730,32

16.666,64

8.365,16

8.333,36

Ax. Dinamización

16.343,12

8.000,00

8.171,56

4.000,00

SI427B 2022/30

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

91,00

Dirección do CIM

25.081,20

20.000,00

12.540,60

10.000,00

115.000,00

As. Xurídico

21.043,04

20.000,00

10.521,52

10.000,00

At. Psicolóxica

24.127,20

20.000,00

12.063,60

10.000,00

Ax. Igualdade

20.173,66

17.000,00

10.086,83

8.000,00

SI427B 2022/56

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa

94,00

Dirección do CIM

23.847,28

20.000,00

11.923,64

10.000,00

82.000,00

As. Xurídico

12.080,64

9.333,00

6.040,32

4.667,00

At. Psicolóxica

21.458,64

9.333,00

10.729,32

4.667,00

Ax. Dinamización

8.960,00

8.000,00

4.480,00

4.000,00

Ax. Igualdade

13.552,00

8.000,00

6.776,00

4.000,00

SI427B 2022/50

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

P3200027E

Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín

81,50

As. Xur./Direc.

13.364,00

12.000,00

6.682,00

6.000,00

48.305,16

At. Psicolóxica

11.676,00

11.676,00

5.838,00

5.838,00

Ax. Dinamización

8.527,44

8.527,44

4.263,72

4.263,72

SI427B 2022/25

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín, Vilardevós

92,50

At. Psico./Direc.

23.294,57

20.000,00

12.977,23

10.000,00

68.000,00

As. Xurídico

9.000,00

9.000,00

5.000,00

5.000,00

Ax. Igualdade

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

Ax. Dinamización

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B 2022/07

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

90,00

As. Xur./Direc.

23.885,76

20.000,00

11.942,88

10.000,00

89.619,96

At. Psicolóxica

6.265,10

6.265,10

3.354,86

3.354,86

Ax. Igualdade

22.255,92

16.666,67

11.127,96

8.333,33

Ax. Dinamización

17.211,48

16.666,67

8.706,40

8.333,33

ANEXO II

(Listaxe de agarda)

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Núm. expediente

Entidade (orde puntuación)

NIF

Nome da medida

Gasto elixible (*)

Puntos

Importe

SI435B-2022-164

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Campamento de verán: xogando en igualdade

21.600,00 €

40

17.280,00 €

SI435B-2022-172

Concello da Pastoriza

P2704400G

Campamento urbano a Pastoriza 2022

14.014,09 €

40

11.211,27 €

SI435B-2022-173

Concello de Pantón

P2704100C

Campamento de verán Pantón

12.036,00 €

40

9.628,80 €

SI435B-2022-174

Concello de Val do Dubra

P1508900F

Concilia Val do Dubra

30.000,00 €

40

18.000,00 €

SI435B-2022-136

Concello de Ribadumia

P3604600A

Fogar de maiores

20.337,32 €

40

16.269,86 €

SI435B-2022-010

Concello de Petín

P3206100D

Diverpetín

7.405,20 €

39

5.924,16 €

SI435B-2022-017

Concello de Pol

P2704600B

Pol concilia

18.000,00 €

39

14.400,00 €

SI435B-2022-021

Concello de Toén

P3208200J

Madrugadores e campamento de verán

3.272,84 €

39

2.618,27 €

SI435B-2022-038

Concello de Rois

P1507500E

Concilia Rois

19.143,93 €

39

15.315,14 €

SI435B-2022-046

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa meniñeiro

17.462,40 €

39

13.969,92 €

SI435B-2022-050

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Reforzo educativo nenos/as horario laboral proxenitores

5.101,18 €

39

4.080,94 €

SI435B-2022-060

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Campamento de verán

14.943,00 €

39

11.954,40 €

SI435B-2022-062

Concello de Esgos

P3203200E

Aprende sorrindo en Esgos

4.132,66 €

39

3.306,13 €

SI435B-2022-064

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Vilar de Barrio concilia

17.133,60 €

39

13.706,88 €

SI435B-2022-090

Concello de Cenlle

P3202600G

Cenlle concilia

5.880,00 €

39

4.704,00 €

SI435B-2022-112

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Extraescolares en Ribas de Sil

16.200,00 €

39

12.960,00 €

SI435B-2022-163

Concello de Larouco

P3203900J

Concilia verán Larouco

14.360,28 €

39

11.488,22 €

SI435B-2022-170

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Castro Caldelas concilia

7.809,12 €

39

6.247,30 €

SI435B-2022-003

Concello de Moeche

P1505000H

Campamento de conciliación familiar

7.800,00 €

39

6.240,00 €

SI435B-2022-082

Concello do Saviñao

P2705800G

Aula de verán

21.199,20 €

39

16.959,36 €

SI435B-2022-161

Concello de Covelo

P3601300A

Programa de conciliación, escola de verán 2022

6.406,22 €

39

5.124,98 €

SI435B-2022-169

Concello de Muras

P2703300J

Programa interxeracional concilia Muras

9.993,41 €

39

7.994,73 €

SI435B-2022-177

Concello de Mondariz

P3603000E

Mondariz campaverán

10.422,00 €

39

8.337,60 €

SI435B-2022-006

Concello de Sarria

P2705700I

Sarria concilia

43.000,00 €

39

18.000,00 €

SI435B-2022-076

Concello de Barbadás

P3200900C

Barbadás concilia

13.300,00 €

39

10.640,00 €

SI435B-2022-108

Concello de Vilalba

P2706500B

Programa madrugadores

17.388,00 €

39

13.910,40 €

SI435B-2022-133

Concello de Verín

P3208600A

Ludoteca convive en igualdade

17.567,20 €

39

14.053,76 €

SI435B-2022-104

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Concilia Vilar de Santos

16.590,30 €

38

13.272,24 €

SI435B-2022-111

Concello de Ramirás

P3206900G

Concilia infancia Ramirás

12.319,20 €

38

9.855,36 €

SI435B-2022-116

Concello de Sandiás

P3207800H

Programa de conciliación do Concello de Sandiás

7.200,00 €

38

5.760,00 €

SI435B-2022-134

Concello de Trasmiras

P3208300H

Trasmiras concilia

21.160,80 €

38

16.928,64 €

SI435B-2022-147

Concello de Baralla

P2703600C

Campamento urbano para conciliación da vida laboral

14.509,44 €

38

11.607,55 €

SI435B-2022-150

Concello da Pobra do Brollón

P2704700J

A Pobra concilia

9.840,00 €

38

7.872,00 €

SI435B-2022-152

Concello de Mondariz Balneario

P3603100C

Programa medidas conciliación Mondariz Balneario

3.519,14 €

38

2.815,31 €

SI435B-2022-168

Concello de Guntín

P2702300A

Campaconcilia

8.976,00 €

38

7.180,80 €

SI435B-2022-176

Concello de Dozón

P3601600D

Proxecto de conciliación familiar-campamento

11.820,00 €

38

9.456,00 €

SI435B-2022-145

Concello de Celanova

P3202500I

Conciliación e igualdade

21.600,00 €

38

17.280,00 €

SI435B-2022-014

Concello de Cambre

P1501700G

Concilia Cambre

28.000,00 €

38

18.000,00 €

SI435B-2022-085

Concello de Cerceda

P1502400C

Cerceda concilia. Programa de conciliación municipal

29.925,07 €

37

18.000,00 €

SI435B-2022-066

Concello de Vigo

P3605700H

Servizo de atención domiciliaria da infancia

48.000,00 €

37

18.000,00 €

SI435B-2022-118

Concello de Trabada

P2706100A

Programa de fomento da conciliación

18.164,11 €

36

14.531,29 €

SI435B-2022-015

Concello de Soutomaior

P3605300G

Soutomaior concilia: campamento de verán

19.710,00 €

36

15.768,00 €

SI435B-2022-055

Concello de Meaño

P3602700A

Ludoconcilia Meaño no verán somos iguais

21.699,18 €

36

17.359,34 €

SI435B-2022-056

Concello de Allariz

P3200200H

Concilia verán

4.991,21 €

36

3.791,21 €

SI435B-2022-070

Concello da Guarda

P3602300J

Campamento urbano de verán

21.102,64 €

36

15.342,64 €

SI435B-2022-072

Concello de Miño

P1504900J

Respira Miño

23.076,00 €

36

18.000,00 €

SI435B-2022-129

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Ludoteca de verán

15.600,00 €

36

12.480,00 €

SI435B-2022-140

Concello de Vilaboa

P3605800F

Vilaverán

7.114,80 €

36

5.691,84 €

SI435B-2022-153

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Campamentos urbanos

17.440,00 €

36

13.952,00 €

SI435B-2022-068

Concello de Rianxo

P1507300J

Medidas de conciliación do Concello de Rianxo

24.865,20 €

36

18.000,00 €

SI435B-2022-101

Concello de Ourol

P2703800I

Ludoteca de verán

3.723,91 €

35

2.979,13 €

SI435B-2022-027

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Servizo de conciliación en vacacións escolares

6.192,00 €

35

4.953,60 €

SI435B-2022-131

Concello de Monterroso

P2703200B

Campamento urbano de verán

14.897,76 €

35

11.918,21 €

SI435B-2022-094

Concello de Leiro

P3204100F

Campamento municipal de verán

6.000,00 €

35

4.800,00 €

SI435B-2022-166

Concello de Friol

P2702000G

Servizo madrugadores

16.800,00 €

35

13.440,00 €

SI435B-2022-160

Concello de Abegondo

P1500100A

Abeteca municipal: aula lúdica e coidado de mañá

42.000,00 €

35

18.000,00 €

SI435B-2022-091

Concello da Cañiza

P3600900I

Programa educativo de verán

5.784,80 €

35

4.627,84 €

SI435B-2022-167

Concello de Manzaneda

P3204500G

Servizo de conciliación familiar

17.760,00 €

34

14.208,00 €

SI435B-2022-051

Concello de Taboada

P2706000C

Campamento de verán en Taboada

10.698,68 €

34

8.558,94 €

SI435B-2022-084

Concello de Coristanco

P1502900B

Respira Coristanco

12.790,80 €

34

10.232,64 €

SI435B-2022-171

Concello de Taboadela

P3208000D

Concilia verán en igualdade 2022

18.000,00 €

33

14.400,00 €

SI435B-2022-075

Concello do Porriño

P3603900F

Campamento en períodos non lectivos

7.176,00 €

33

5.740,80 €

SI435B-2022-069

Concello de Melide

P1504700D

Conciliando, campamento de verán

21.600,00 €

32

17.280,00 €

SI435B-2022-028

Concello de Viveiro

P2706700H

Programa respira

13.800,00 €

32

11.040,00 €

SI435B-2022-061

Concello de Poio

P3604100B

Espazo concilia

10.369,20 €

32

8.295,36 €

SI435B-2022-063

Concello de Betanzos

P1500900D

Betanzos concilia

5.345,79 €

32

4.276,63 €

SI435B-2022-095

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Plan de programación de tempo da cidade

7.260,00 €

32

5.808,00 €

SI435B-2022-103

Concello de Tui

P3605500B

Igual é máis

19.798,68 €

32

15.838,94 €

SI435B-2022-012

Concello de Castro de Rei

P2701000H

Concilia Castro de Rei

28.393,28 €

31

18.000,00 €

SI435B-2022-049

Concello de Moraña

P3603200A

Campamentos conciliación familiar

10.560,00 €

30

8.448,00 €

SI435B-2022-135

Concello de Muíños

P3205200C

Ludoverán

7.434,05 €

30

5.947,24 €

SI435B-2022-115

Concello de Mazaricos

P1504600F

Conciliamos no verán

13.488,00 €

29

10.790,40 €

SI435B-2022-125

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

Programa concilia no Courel

21.600,00 €

29

17.280,00 €

SI435B-2022-025

Concello de Santiso

P1508000E

Iguálate

2.400,00 €

29

1.920,00 €

SI435B-2022-080

Concello de Padrenda

P3205700B

Conciliación de verán

15.323,98 €

28

12.259,18 €

SI435B-2022-097

Concello do Vicedo

P2706400E

Ludoteca de verán

5.120,94 €

28

4.096,75 €

SI435B-2022-013

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Ludoteca itinerante

43.013,47 €

28

18.000,00 €

SI435B-2022-083

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Programa sempre xove - Fomento da conciliación

18.000,00 €

28

14.400,00 €

SI435B-2022-088

Concello de Cangas

P3600800A

Programa enredos

21.035,00 €

28

16.828,00 €

SI435B-2022-089

Concello de Redondela

P3604500C

Programa municipal de conciliación

31.613,28 €

27

18.000,00 €

SI435B-2022-007

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Concilia 2022

17.857,92 €

26

14.286,34 €

SI435B-2022-043

Concello de Chantada

P2701600E

Chantacampamentos

18.000,00 €

26

14.400,00 €

SI435B-2022-143

Concello de Cedeira

P1502200G

Campamento urbano

19.793,40 €

26

13.855,38 €

(*) Custos directos de persoal máis un 20 % e menos os ingresos, de ser o caso.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm.

expediente

Entidade

(por orde de puntuación)

NIF

Nome da medida

Gasto elixible (*)

Puntos

Importe

SI435A-2022-00000008-00

Concello de Xunqueira de Espadanedo

P3203800B

Xunqueira coa promoción da igualdade e coa prevención da violencia de xénero

8.220,00 €

39

6.576,00 €

SI435A-2022-00000010-00

Concello de Gondomar

P3602100D

Programa de formación empoderamento para o emprego

9.480,00 €

39

7.584,00 €

SI435A-2022-00000057-00

Concello de Ramirás

P3206900G

Programa Ramirás e muller

10.207,56 €

39

8.166,05 €

SI435A-2022-00000090-00

Agrupación dos Concellos de Castro Caldelas e Montederramo
Representante: Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Somos mulleres caldelás

17.859,60 €

39

14.287,68 €

SI435A-2022-00000092-00

Concello de Dumbría

P1503400B

Promoción da igualdade e prevención

17.870,27 €

39

14.296,21 €

SI435A-2022-00000023-00

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Programa Crea, crece, cre

6.384,00 €

39

5.107,20 €

SI435A-2022-00000039-00

Concello de Parada de Sil

P3205800J

Parada do Sil coa promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

5.664,00 €

39

4.531,20 €

SI435A-2022-00000070-00

Concello de Ribeira

P1507400H

Empoder-arte: programa de empoderamento e autoestima para mulleres en situación de vulnerabilidade

18.000,00 €

38

14.400,00 €

SI435A-2022-00000081-00

Concello de Mos

P3603300I

Programa «Mulleres que empodera-MOS»

10.323,72 €

38

8.258,98 €

SI435A-2022-00000024-00

Concello de Tordoia

P1508500D

Redes no rural

17.988,00 €

38

14.390,40 €

SI435A-2022-00000029-00

Concello de Vigo

P3605700H

Programa de atención psicolóxica a fillos e fillas menores de mulleres vítimas de violencia de xénero

19.335,89 €

37

15.000,00 €

SI435A-2022-00000002-00

Concello de Ponteareas

P3604200J

Programa de formación e acompañamento para mulleres en situación de violencia de xénero

8.761,00 €

37

7.008,00 €

SI435A-2022-00000032-00

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Programa de apoio a mulleres vulnerables 2022

18.000,00 €

36

14.400,00 €

SI435A-2022-00000019-00

Concello de Ortigueira

P1506200C

Programa de orientación laboral para mulleres vulnerables e vítimas de violencia de xénero

1.020,00 €

36

816,00 €

SI435A-2022-00000012-00

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Autoestima e poder feminino

1.881,79 €

35

1.505,43 €

SI435A-2022-00000062-00

Concello de Ribadavia

P3207000E

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero «Lola Touza»

11.761,20 €

35

9.408,96 €

SI435A-2022-00000077-00

Concello de Viveiro

P2706700H

As gardadoras do saber

13.617,60 €

35

10.894,08 €

SI435A-2022-00000097-00

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

Programa de promoción da igualdade en Antas de Ulla

10.800,00 €

35

8.640,00 €

SI435A-2022-00000058-00

Concello de Pontecesures

P3604400F

Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero

18.000,00 €

34

14.400,00 €

SI435A-2022-00000060-00

Concello de Trazo

P1508700J

Creando Xuntas

18.000,00 €

34

14.400,00 €

SI435A-2022-00000068-00

Concello de Xermade

P2702100E

Programa de talleres

1.296,00 €

34

1.036,80 €

SI435A-2022-00000084-00

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Programa para mellorar o benestar individual e colectivo das mulleres no rural de Campo Lameiro

17.859,60 €

34

14.287,68 €

SI435A-2022-00000044-00

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Namórate de ti

3.934,30 €

33

3.147,44 €

SI435A-2022-00000009-00

Concello de Ames

P1500200I

Programa de apoio municipal a mulleres vulnerables 2022

18.000,00 €

32

14.400,00 €

SI435A-2022-00000046-00

Concello de Pontevedra

P3603800H

Programa de apoio municipal a mulleres vulnerables 2022

18.000,00 €

32

14.400,00 €

SI435A-2022-00000055-00

Concello de Valga

P3605600J

Creando Redes

5.400,00 €

32

4.320,00 €

SI435A-2022-00000088-00

Concello de Outes

P1506300A

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

4.500,00 €

32

3.600,00 €

SI435A-2022-00000030-00

Concello de Baiona

P3600300B

Programa «Tendendo pontes contra a violencia de xénero: Caravana morada mulleres»

3.960,00 €

32

3.168,00 €

SI435A-2022-00000003-00

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

Asesoramento xurídico especializado

13.068,00 €

31

10.454,40 €

SI435A-2022-00000069-00

Concello de Ribadumia

P3604600A

Liderando en clave de xénero, programa de mentoría grupal e integral para mulleres

17.859,60 €

31

14.287,68 €

SI435A-2022-00000025-00

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Programa Conéctate 2.0

7.200,00 €

30

5.760,00 €

SI435A-2022-00000073-00

Concello de Celanova

P3202500I

Programa de apoio a mulleres vulnerables 2022

18.000,00 €

30

14.400,00 €

SI435A-2022-00000051-00

Concello de Muxía

P1505300B

Xuntas creamos

2.613,60 €

30

2.090,88 €

SI435A-2022-00000005-00

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Programa «Infusión de autoestima»

8.566,80 €

29

6.853,44 €

SI435A-2022-00000027-00

Concello de Teo

P1508300I

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

5.604,72 €

29

4.483,78 €

SI435A-2022-00000072-00

Concello de Muíños

P3205200C

Proxecto «Sementando a igualdade no rural»

9.600,00 €

29

7.680,00 €

SI435A-2022-00000087-00

Concello de Moraña

P3603200A

Programa de tratamento do trauma a través da terapia creativa

3.348,00 €

29

2.678,40 €

SI435A-2022-00000089-00

Concello de Mesía

P1504800B

Empoderamento feminino

3.600,00 €

29

2.880,00 €

SI435A-2022-00000093-00

Concello da Pastoriza

P2700440G

Proxecto de autocoidado para mulleres en situación de vulnerabilidade

4.211,76 €

29

3.369,41 €

SI435A-2022-00000015-00

Concello de Marín

P3602600C

Programa de renovación vital para mulleres en situación de vulnerabilidade

12.000,00 €

28

9.600,00 €

SI435A-2022-00000031-00

Concello de Barbadás

P3200900C

Barbadás Empodera

9.600,00 €

32

7.680,00 €

SI435A-2022-00000033-00

Concello da Laracha

P1504200E

Programa «Aprendendo a querernos, espazo para o encontro e empoderamento das mulleres»

4.004,88 €

28

3.203,90 €

SI435A-2022-00000075-00

Concello de Valdoviño

P1508800H

A memoria herdada

3.600,00 €

28

2.880,00 €

SI435A-2022-00000083-00

Concello de Irixoa

P1504000I

Promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

5.227,20 €

27

4.181,76 €

SI435A-2022-00000006-00

Concello de Cambados

P3600600E

Programa de apoio municipal a mulleres vulnerables 2022

18.000,00 €

26

14.400,00 €

SI435A-2022-00000065-00

Concello de Noia

P1505800A

Programa Medrando Xuntas 2022

15.600,00 €

26

12.480,00 €

SI435A-2022-00000053-00

Concello de Vilalba

P2706500B

Talleres formativos para mellorar a empregabilidade de mulleres vulnerables

3.240,00 €

25

2.592,00 €

SI435A-2022-00000082-00

Concello de Arteixo

P1500500B

Programa de atención psicolóxica a fillas e fillos de mulleres vítimas da violencia de xénero

9.594,00 €

22

7.675,20 €

SI435A-2022-00000052-00

Concello de Nigrán

P3603500D

Formación para a inserción laboral das mulleres-Curso de carretillas elevadoras

3.456,00 €

22

2.764,80 €

SI435A-2022-00000080-00

Concello de Rianxo

P1507300J

Obradoiro de apoderamento dixital para mulleres vulnerables

2.880,00 €

22

2.304,00 €

SI435A-2022-00000040-00

Concello de Redondela

P3604500C

Grupo de autoestima

534,60 €

19

374,22 €

SI435A-2022-00000018-00

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Empoderamento feminino para mulleres vulnerables

1.055,11 €

17

738,58 €

SI435A-2022-00000041-00

Concello de Ferrol

P1503700E

Laboratorios feministas

43.200,00 €

17

15.000,00 €

(*) Custos directos de persoal máis un 20 % e menos os ingresos, de ser o caso.