Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Martes, 28 de xuño de 2022 Páx. 36742

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de persoas deportistas recoñecidas como de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

No desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado, atribúen, así mesmo, á Comisión Galega de Avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base, a función de elevar a proposta de resolución da relación de deportistas galegos de alto nivel e demais colectivos á persoa titular do órgano competente en materia de deporte.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, do 16 de xuño de 2022, pola referida comisión, na súa reunión de valoración, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento,
rendemento deportivo de base de Galicia

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Antañón Vieites

Lucas

***7336**

Fútbol

Persoa deportista de alto nivel

17.6.2027

2

Chamosa Dacasa

Antía

***6518**

Atletismo

Persoa deportista de alto nivel

31.12.2026

3

Chamosa Dacasa

Daniel

***6518**

Atletismo

Persoa deportista de alto nivel

31.12.2026

4

Dos Santos Souto

Teresa

***7935**

Voleibol

Persoa deportista de alto nivel

17.6.2027

5

García Rodríguez

María

***7319**

Salvamento e socorrismo

Persoa deportista de alto nivel

18.7.2026

6

López González

Fernando

***9057**

Fútbol

Persoa deportista de alto nivel

17.6.2027

7

Moldes Barreiro

Matías

***1554**

Atletismo

Rendemento deportivo de base

17.7.2022

8

Mouro Periscal

Joaquín

***7224**

Salvamento e socorrismo

Persoa deportista de alto nivel

17.6.2027

9

Rebón Fedorova

Ekaterina

***4355**

Taekwondo

Rendemento deportivo de base

17.6.2023

10

Rodríguez Galiano

Javier

***6483**

Fútbol

Persoa deportista de alto nivel

17.6.2027

11

Tato Arjona

Roi

***1468**

Fútbol

Persoa deportista de alto nivel

17.6.2027

12

Teijeiro Prado

Xoel

***9241**

Natación

Rendemento deportivo de base

17.6.2023

13

Vidal Torres

Anxo

***2847**

Taekwondo

Persoa deportista de alto nivel

2.10.2026

14

Videla Miguens

Andrea

***7292**

Taekwondo

Rendemento deportivo de base

17.6.2023

ANEXO II

Solicitud desestimada e a causa

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Causa

Silvarrey Oreiro

Marcos

***1248**

Orientación

Por non acadar mérito deportivo nin número de participantes na proba