Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Xoves, 30 de xuño de 2022 Páx. 37390

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Rodeira, situado nos concellos de Vila de Cruces e Lalín, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2019/04).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante: Green Capital Power, S.L.

Denominación do proxecto: parque eólico Rodeira.

Concellos afectados: Vila de Cruces e Lalín (Pontevedra).

Potencia que se vai instalar: 22 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 4.

Produción neta anual estimada: 60.553 MWh.

Orzamento total (execución material): 22.374.377,69 €.

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértices

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

1

559.875,08

4.735.286,49

2

566.375,08

4.737.286,00

3

566.375,08

4.733.786,49

4

562.875,08

4.733.786,49

5

562.875,08

4.734.286,49

Coordenadas dos aeroxeradores:

Aeroxerador

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

RO1

566.165,00

4.736.283,00

RO2

565.653,00

4.735.941,00

RO3

565.601,00

4.735.369,00

RO4

564.971,00

4.735.441,00

Coordenadas da subestación:

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

SUB

564.656,99

4.735.236,23

Envolvente

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

1

564.608,56

4.735.259,90

2

564.736,22

4.735.300,20

3

564.756,19

4.735.238,55

4

564.628,14

4.735.199,44

Torre meteorolóxica:

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

TM

566.054,00

4.735.225,42

Características técnicas recollidas no proxecto:

– Catro (4) aeroxeradores de 5,5 MW de potencia unitaria, de 158 de diámetro de rotor e unha altura de buxeiro de 161 m, correspondentes co modelo General Electric GE158 ou modelo similar.

– Catro (4) centros de transformación de potencia nominal 6.228 kVA e tensión 0,69/30 kV, situados no interior dos aeroxeradores.

– Rede de media tensión de 30 kV soterrada, formada por dous (2) circuítos con cables RHZ1-2OL 18/30 kV de 95 e 240 mm2 segundo o tramo, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación transformadora. Pola mesma gabia discorrerá cable de terra de 50 mm2 e condutor de fibra óptica.

– Subestación de transformación 30/132 kV que contará coas seguintes instalacións:

Nivel de 132 kV (intemperie):

Unha posición de liña-transformador, formada polos seguintes elementos: un xogo de tres pararraios autoválvulas de protección de liña; un xogo de tres transformadores de tensión indutivos; un seccionador con coitelas de posta a terra; un xogo de tres transformadores de intensidade para medida e protección; un interruptor trifásico de mando tripolar en SF6; un xogo de tres pararraios autoválvulas de protección de transformador e un transformador de potencia 132/30 kV T-1 de 25/30 MVA (ONAN/ONAF).

Nivel de 30 kV (interior):

Un embarrado de media tensión, formado polos seguintes elementos: unha cela de protección de transformador de potencia, lado 30 kV; unha cela de medida de tensión en barras; dúas celas de liña de 30 kV para os embarrados de media tensión; unha cela de servizos auxiliares e unha cela de batería de condensadores.

Nivel de 30 kV (intemperie):

A posición de transformador terá asociados os seguintes elementos no seu lado de conexión co sistema de 30 kV intemperie: un xogo de tres pararraios autoválvulas de protección; illadores soporte; embarrado con tubo de cobre; unha reactancia de posta a terra de 500 A/30 s e un seccionador de protección da reactancia.

– Unha (1) torre meteorolóxica de 161 m de altura.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a relación de bens e dereitos afectados que se anexa a esta resolución.

O que se fai público de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para coñecemento xeral, e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións no prazo de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

A consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 39.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como ás dependencias dos concellos de Vila de Cruces (praza Juan Carlos I, s/n, 36590 Vila de Cruces, Pontevedra) e Lalín (praza Galicia, 1, 36500 Lalín, Pontevedra).

Pontevedra, 14 de xuño de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

Predio

Titular(es)

Datos

catastrais

Lugar

Uso

Nº aero

Afeccións (m2)

Pleno dominio

Serv. paso

Serv. voo

Ocup.

temporal

Pol.

Parc.

Cimentación

Plataforma

Subestación

T. meteorolóxica

Vía

Gabia

Concello de Vila de Cruces

2

Carmen Pérez Castro

55

291

Espanadeira

Prados

126,45

268,75

Herdeiros de Claudio Lamela Otero

3

Luis Guerra Villamayor

55

354

Lameira

Forestal

322,96

125,14

4

José Soto Montero

55

356

Cancela

Prados

17,82

80,56

5

María Esther Núñez Villamayor

55

357

Sobreira

Prados-Forestal

192,56

157,22

6

Luis Guerra Villamayor

55

358

Trigueiras

Forestal

90,87

78,18

7

Luis Guerra Villamayor

55

359

Trigueiras

Forestal

6,20

21,97

8

Luis Guerra Villamayor

55

360

Trigueiras

Forestal

0,00

17,36

9

Luisa Villamayor Castro

55

361

Trigueiras

Forestal

2,19

27,51

10

Herdeiros de María Lucilda Fiuza González

55

362

Trigueiras

Forestal

7,14

35,57

11

José Soto Montero

55

363

Trigueiras

Forestal

9,40

45,98

12

José Castro Varela

55

364

Leira Grande

Prados-Forestal

6,24

Luis Castro Varela

Nélida Castro Varela

17

Pilar González Vázquez

501

21

Filgueira

Forestal

3.120,00

923,75

14.575,38

19

Nélida Leal Casal

502

31

Coto da Roda

Prados

1.885,72

20

Nélida Leal Casal

502

32

Coto da Roda

Prados

885,25

21

Manuel González Porral

502

33

Coto da Roda

Prados

30,15

María del Carmen Taboada Sánchez

22

Herdeiros de Salustiano Fernández Taboada

502

34

Coto da Roda

Prados

308,88

23

Manuel Gómez Casal

502

35

Coto da Roda

Prados

867,59

859,22

44,07

24

Herdeiros de María Manuela García Miguélez

502

36

Coto da Roda

Prados

R02

1.210,25

2.435,41

580,57

419,22

2.366,13

25

Jafet Taboada González

502

37

Riba da Zarra

Prados

R02

400,82

7.272,37

33,04

297,15

9.062,04

670,36

26

Dolores Castro Fiuza

502

38

Fonte Mallos

Matogueira-Forestal

529,03

575,94

27

Erundina González Asorey

502

39

Riba da Zarra

Prados

R02

350,98

989,42

2.354,42

257,32

28

Herdeiros de María Dolores García Pallares

502

40

Riba da Zarra

Prados

244,11

654,60

210,26

29

María Oliva Lamela Taboada

502

41

Riba da Zarra

Prados

441,60

454,00

Manuel Alcobre Frade

30

Manuel González Asorey

502

42

Riba da Zarra

Prados

244,56

357,00

32

Elisa Leal Casal

503

51

Rocares

Prados

2.543,36

876,54

2.250,33

33

Aquilino Dopazo González

503

52

Rocares

Prados

R01

9,75

6.039,80

1.183,47

201,89

808,08

1.743,73

34

José Castro Fiuza

503

53

Rocares

Matogueira

R01

1.957,27

4,37

35

Herdeiros de María Dolores García Pallares

503

54

Rocares

Matogueira

R01

80,79

36

Manuela Soto Montero

503

56

Rocares

Forestal

662,54

194,88

37

José Castro Fiuza

503

58

Rocares

Matogueira

47,82

101,78

38

Transportes Romero y Rodrigues, S.L.

503

59

Rocares

Matogueira

91,84

135,03

39

Herdeiros de Guillermo Gómez González

503

60

Oirós

Prados

57,46

86,74

40

Pura Flora Rosa Fernández Taboada

503

61

Oirós

Prados

155,04

154,47

41

Ramón Ángel Sampayo Montoto

503

62

Oirós

Prados

314,38

148,15

42

María Ángeles Porteiro Casal

503

63

Oirós

Prados-Forestal

370,62

224,12

43

Herdeiros de Manuel González Iglesias

503

65

Oirós

Prados

384,91

460,61

44

Rafael Vázquez González

503

66

Oirós

Prados

184,46

183,31

45

Herdeiros de Manuel González Iglesias

503

67

Oirós

Prados

2.311,47

153,15

46

Herdeiros de María Manuela García Miguélez

503

68

Oirós

Prados

1.187,85

71,30

47

Luis Guerra Villamayor

503

69

Tras do Grandón

Forestal

1.245,56

559,54

José Castro Fiuza

48

Herdeiros de María Soto Montero

503

70

Matogueira

943,10

572,74

49

Veciños de Oirós

503

71

Tras do Grandón

Matogueira

156,27

114,86

54

Rosario López García

504

92

Varille

Prados

382,21

366,42

21,10

Manuel Canda García

55

Herdeiros de Carmen Montoto Lazara

504

93

Varille

Prados

51,92

260,10

56

María Aurora Varela Leal

504

94

Varille

Prados

72,90

209,23

57

José López Abollo

504

95

Varille

Prados

54,00

99,69

María Aurora Varela Leal

58

Beatriz Leal González

504

96

Varille

Prados

184,02

266,37

59

Inés Fernández González

504

97

Varille

Prados

83,94

159,56

60

Herdeiros de José Vázquez Castro

504

101

Varille

Prados

55,02

126,36

61

Luis Sueiro Vilanova

504

102

Varille

Prados

57,29

121,34

62

Lourdes Leal Casal

504

103

Varille

Prados

22,84

45,16

63

Luis Taboada González

504

104

Varille

Prados

187,92

293,85

4,75

64

José González Montero

504

106

Cabeiroa

Forestal

R04

1.025,89

534,75

1.105,13

290,05

Teófilo González Montero

Ernesto Fernández Vázquez

Alicia González Montero

65

Benedicta Gómez Leal

504

108

Cabeiroa

Prados-Forestal

318,03

107,74

Herdeiros de Antonio Iglesias González

66

Benedicta Gómez Leal

504

109

Cabeiroa

Prados

540,62

111,23

67

Herdeiros de Antonio González Iglesias

504

110

Cabeiroa

Prados

1.386,84

390,99

277,62

68

Herdeiros de Antonio González Iglesias

504

113

Cabeiroa

Prados

26,36

46,49

69

Herdeiros de Antonio González Iglesias

504

114

Cabeiroa

Prados

737,46

621,29

13,71

70

José Antonio Vázquez Conde

504

117

Cabeiroa

Prados

R04

178,68

2.610,29

59,54

71

Rogelia Sánchez Vales

504

118

Cabeiroa

Prados

R04

19,17

458,59

3.087,38

139,07

72

Francisco Gómez Sánchez

504

119

Cabeiroa

Prados

R04

381,66

5.348,38

78,14

244,55

707,15

630,93

73

Sergio Varela Leal

504

120

Cabeiroa

Forestal

448,08

317,41

778,19

74

Herdeiros de Antonio Manuel Cadahia Pérez

504

121

Cabeiroa

Matogueira-Forestal

963,08

671,06

1.401,67

75

Manuel Leal Mendoza

504

122

Cabeiroa

Prados-Forestal

R04

14,81

4.311,51

35,80

76

Manuel Leal Cacheda

504

128

Coto do Espiño

Forestal

190,43

110,93

12,55

Mónica Leal Cacheda

77

Lourdes Leal Casal

504

129

Coto do Espiño

Prados

427,75

185,69

78

Jesús Balo Sampayo

504

130

Coto do Espiño

Prados

1.086,64

407,79

6,20

81

Rubén Vilanova Varela

504

10105

Cabeiroa

Forestal

R04

42,86

1.356,02

142,88

445,84

82

Rosalía Varela Mendoza

504

20105

Cabeiroa

Forestal

R04

810,06

238,09

137,41

83

Manuel Gómez Leal

505

159

Cima da Aldea

Prados

379,79

409,95

80,61

84

María del Carmen Camino Dopazo

508

322

Zarra do Souto

Prados

0,59

85

Digna Montoto García

508

323

Zarra do Souto

Prados

1.467,11

85,63

14,03

María Cruz Montoto García

86

Herdeiros de Antonio González Iglesias

508

324

Loureiro

Prados

3.172,94

23,06

379,11

89

Óscar Arias González

509

364

Coto do Miaño

Prados

363,62

426,22

90

Lidia Camino Dopazo

509

365

Coto do Miaño

Prados

R03

6,11

1.047,61

36,79

3.588,78

169,95

91

Herdeiros de María Lucilda Fiuza González

509

366

Coto do Miaño

Prados

R03

81,64

92

Felicita Varela Leal

509

367

Coto do Miaño

Forestal

R03

44,04

0,08

3.274,09

33,35

93

María del Carmen Taboada Sánchez

509

368

Coto do Miaño

Prados

R03

2.166,25

332,54

1.152,51

197,43

94

Elisa Leal Casal

509

369

Coto do Miaño

Prados

R03

377,42

1.399,97

1.437,79

491,46

1.614,92

127,57

95

Herdeiros de Hermelinda Leal González

509

370

Coto do Miaño

Prados

R03

1.455,37

296,48

541,30

290,57

298,82

96

Herdeiros de Manuel González Iglesias

509

371

Caxade

Prados

R03

2.957,90

1.620,54

356,11

113,72

966,94

97

Herdeiros de María Magdalena Quinteiro Fiuza

509

372

Caxade

Prados

315,23

69,75

98

Manuel González Asorey

509

373

Caxade

Prados

2.086,08

145,61

99

Herdeiros de María Manuela García Miguélez

509

376

Caxade

Prados

R03

942,02

1.188,28

704,31

374,25

1.093,91

100

Herdeiros de María Manuela García Miguélez

509

381

Caxade

Prados

1.057,61

658,98

101

Jafet Taboada González

509

382

Caxade

Prados

70,45

102

Herdeiros de Celso Taboada González

509

383

Caxade

Prados

53,41

103

María del Carmen Taboada Sánchez

509

384

Fixón

Prados

142,70

104

Herdeiros de Salustiano Fernández Taboada

509

385

Fixón

Prados

241,26

105

Lupe Porteiro Casal

509

386

Fixón

Prados

247,24

1,14

106

María Luisa Rodríguez Balo

509

390

Xesteira

Forestal

565,24

5,06

107

Herdeiros de Luis Cacheda Vigide

509

392

Xesteira

Matogueira

101,43

0,60

108

Luis Guerra Villamayor

509

398

Xesteira

Prados

518,27

123,82

48,17

19,48

109

Herdeiros de Manuel Taboada Núñez

509

399

Xesteira

Prados

194,42

241,96

110

Jesús Balo Sampayo

509

400

Xesteira

Prados

297,08

449,88

111

América Soto Montero

509

401

Xesteira

Prados

189,59

112

Herdeiros de José Cacheda Pol

509

402

Xesteira

Prados

638,98

323,27

71,86

121

Ignacio López Orza

506

1078

Tenda

Matogueira

R01

945,52

122

Ramón Mazas Taboada

506

1079

Tenda

Prados-Matogueira

R01

661,90

623,25

2.955,21

201,60

123

Herdeiros de Ramón Magín Rivadulla Gómez

506

1080

Tenda

Prados

R01

391,07

2.346,77

3.770,00

136,93

124

Germán Vilanova Camino

506

1081

Tenda

Forestal

R01

171,37