Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 130 Venres, 8 de xullo de 2022 Páx. 39007

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 29 de xuño de 2022 pola que se resolve a adxudicación de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2022, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 22 de novembro de 2021.

Mediante a Orde do 22 de novembro de 2021 (DOG do 10 de xaneiro) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2022, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

De acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria, do 6 ao 20 de abril de 2022 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo, as persoas interesadas puideron emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria.

Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron examinadas pola Comisión Avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido nos artigos 13 e 14 das bases da convocatoria, atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle as axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2022, co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona na lista de concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Para os efectos de cobramento, as persoas que figuran na lista de concedidas e as da lista de suplentes que realizaron o curso de idiomas presentarán, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal), accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, o certificado de asistencia ao curso obxecto da axuda.

O certificado deberá especificar o lugar onde se realizou, as datas de realización, a duración do curso (mínimo tres semanas, excluídas as datas da viaxe) e o número de horas lectivas semanais (mínimo 15 horas semanais). No caso de estar en lingua estranxeira, deberase traducir para algunha das linguas oficiais desta comunidade autónoma.

O prazo para presentar a dita documentación será desde a finalización do curso ata o día 11 de setembro de 2022.

Artigo 2

Denegarlle as ditas axudas ao alumnado universitario que se relaciona no anexo desta orde como solicitudes denegadas pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Lista de axudas concedidas

Nº expediente

Solicitante

NIF

Univ.

País

Importe(€)

ED416A-2022-00000142-00

Gestoso Cancelo Uxía

***3314**

USC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000125-00

González Pillado Iria

***9479**

USC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000137-00

Novas González Manuel

***9932**

USC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000226-00

Puentes Carro Rebeca

***9448**

USC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000076-00

Vázquez Fernández Eder

***0952**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000135-00

Alonso Malvido Ismael

***1567**

UVIGO

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000004-00

Cañas Martínez Isabel

***2852**

USC

Francia

1.000,00

ED416A-2022-00000134-00

Bermúdez de la Puente Campos María Teresa

***8488**

USC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000049-00

Molares Bonome Sofía

***2306**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000157-00

Soto Jaramillo Andrés Felipe

***1482**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000103-00

Fernández Marzoa Alejandro

***8810**

UDC

Francia

1.000,00

ED416A-2022-00000143-00

Iglesias Moure José

***8576**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000121-00

Mora Núñez Aroa

***7711**

UDC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000077-00

Ameijeiras Lois Belén

***9228**

USC

Portugal

1.000,00

ED416A-2022-00000012-00

Medin Vázquez Kalkidan

***2105**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000233-00

Maestro de la Fuente Sergio

***6641**

USC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000136-00

Gómez López Antón

***0442**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000087-00

Budiño Regueira Andrea Michelle

***3390**

UDC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000054-00

Núñez Fernández Alba

***8385**

UVIGO

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000106-00

Quintas Pérez Marcos

***4479**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000011-00

Rial Gregores Lucía

***9568**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000184-00

Lado Canosa Iván

***3178**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000047-00

Pereiro López Laura María

***0643**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000096-00

Loureiro Sánchez Ana

***4220**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000025-00

Montes Rodríguez Daniel

***8055**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000122-00

Fernández Álvarez Raquel

***3924**

USC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000068-00

Teixeira Rivas Daniela

***7463**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000057-00

Velo Quintairos Lucía

***4776**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000067-00

Varela Rodríguez Alba

***5921**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000073-00

Varela Rodríguez Lucía

***5921**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000213-00

Núñez Fernández Xián

***0255**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000228-00

Cova García Mariana

***4340**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000193-00

Fernández Martín Mariña

***9370**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000051-00

Paz González Antón

***8409**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000050-00

Tubío Castro Alba

***2867**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000030-00

Moure Varela Clara

***5322**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000210-00

López Pouso Estefanía

***2768**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000158-00

Regueira Casanova Luisa

***1922**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000082-00

Bergondo Varela Paula

***4215**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000203-00

Fernández Ruiz María

***0207**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000010-00

Ortega García Alba

***7059**

USC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000218-00

Rodríguez Teixeiro Simón

***6149**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000086-00

Fernández Piñeiro Nuria

***4137**

UDC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000177-00

Pérez Pérez Eva

***1981**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000191-00

Errotaberea García Ainhoa

***9645**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000046-00

Valiña Cabo Sofía

***8209**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000222-00

Pérez Rodríguez Alberto

***3022**

USC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000181-00

Cores Rodríguez Iván

***7738**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000149-00

Canto Fuentes Paula

***7719**

UVIGO

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000063-00

Parada Calvete Laura

***0852**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000039-00

Vázquez Gende Carmen

***4525**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000256-00

Zabala Sánchez Mario

***7372**

USC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000048-00

Sanjurjo Saavedra Elisa

***2505**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000148-00

Nava Prol Carla

***6682**

UVIGO

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000019-00

Liñares Vigo Lucía

***8970**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000021-00

González Pérez Sara

***3687**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000017-00

Ajamil Martín María Dolores

***2998**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000260-00

Baltasar Montes Paula

***4317**

UVIGO

Portugal

1.000,00

ED416A-2022-00000112-00

Blanco Fraga Samuel

***0179**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000115-00

Álvarez Vázquez Cristina

***7512**

USC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000052-00

Díaz Vázquez María

***8522**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000119-00

Sánchez Lama Noemí

***6391**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000034-00

Prieto Carballo José

***4395**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000187-00

Taboada Carrera Juan

***7842**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000257-00

Pérez Ben Andrea

***2807**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000060-00

Pérez Luengo Ángela

***9483**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000098-00

Tiago Calzado Marta

***3517**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000007-00

Borrajo Pato Laura

***7551**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000206-00

Villar Vahamonde Ainoa

***0247**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000253-00

López Bautista Sofía

***4297**

USC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000254-00

Díez Guijarro Alberto Enrique

***1592**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000110-00

Díaz Álvarez Paula

***9232**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000272-00

Sánchez Carro Cristina

***0716**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000016-00

Aguilar Proaño María Isabel

***7162**

UDC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000133-00

Castro González Cristina

***8497**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000179-00

Fernández Domínguez Aldara

***4749**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000261-00

Rodríguez Carballa Ana

***6477**

UVIGO

Portugal

1.000,00

ED416A-2022-00000175-00

Fernández Dávila Noelia

***6339**

UVIGO

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000029-00

Beiro Gion Sandra

***7327**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000117-00

Pereira Lema Mateo

***9159**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000214-00

Laya Fernández Fátima María

***9492**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000045-00

Grandío Álvarez Alba

***8110**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000209-00

Montero Fuentes Anxo

***5674**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000146-00

Rodríguez Burgueño Agustina

***5871**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000150-00

Domínguez Escola Raquel

***6244**

UVIGO

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000075-00

Castro Aboy Daniel

***7974**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000124-00

Ordiales Sendón Álvaro

***2084**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000104-00

Landrove Pérez Gorgoroso Pablo

***3056**

USC

Francia

1.000,00

ED416A-2022-00000109-00

López Martínez Paula

***8960**

UVIGO

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000064-00

Juanatey Muradas Marta

***1870**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000208-00

García Fernández Christian

***7878**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000113-00

Pereira Olmeda María

***0730**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000031-00

González Sales Lucía

***7978**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000166-00

Sureda Pardo Uxía

***5671**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000033-00

Villaverde Rodríguez Sabela

***4961**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000231-00

Pérez Dopico Lucía

***2517**

USC

Francia

1.000,00

ED416A-2022-00000139-00

Franco Franco Leticia

***3881**

UVIGO

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000172-00

González Martínez Sofía

***2494**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000061-00

Sánchez Vázquez Adela

***9441**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000145-00

Fernández Comesaña Lucía

***8943**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000161-00

Rajo Valle Natalia

***9447**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000219-00

García Morais Sabela

***9962**

USC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000084-00

Lleras Piñeiro Patricia

***3909**

UDC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000176-00

Freijeiro Iglesias Patricia

***7491**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000093-00

Calviño Bugallo Elba

***7901**

USC

Francia

1.000,00

ED416A-2022-00000009-00

González Núñez Yoel

***8403**

USC

Francia

1.000,00

ED416A-2022-00000056-00

Rodríguez Ramos Dario

***3954**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000099-00

Lago Caamaño María

***1704**

USC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000072-00

Rodríguez Cocaño Raquel

***1393**

USC

Francia

1.000,00

ED416A-2022-00000236-00

Varela Torres Susan Nicole

***5756**

UDC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000065-00

Luaces Gancedo Juan

***4206**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000129-00

Villanueva Balboa Lucía

***5909**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000212-00

Virgos Abelleira Santiago

***6088**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000185-00

Fernández del Sel Elena

***9029**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000234-00

Docampo Kchoroshanskaia Lidia

***4732**

UVIGO

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000162-00

Álvarez Demedice Julieta Sofía

***4975**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000107-00

Presa Carrera Carmen

***1641**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000274-00

López Esteban Laura

***8495**

USC

Portugal

1.000,00

ED416A-2022-00000055-00

Suárez Quintáns Alexandra

***2844**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000259-00

Tato Lage Roberto

***8678**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000062-00

Quintas Vázquez Tamara

***5730**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000189-00

Martínez Fernández Alejandro

***2745**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000178-00

González Rodríguez Pablo

***6236**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000220-00

Salazar Alfaro Mariana Carolina

***4576**

USC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000006-00

González García Noelia

***6420**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000037-00

Blanco Fernández David

***3138**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000258-00

González Salazar Andrés Eduardo

***5989**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000164-00

Ferrer Herrero Pablo

***4682**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000174-00

Caride Alonso Carmen

***4229**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000230-00

Herrero Mejuto Marcos

***5095**

USC

Francia

1.000,00

ED416A-2022-00000217-00

Pérez Pérez María Pilar

***2879**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000128-00

Sánchez Barco Paula

***4992**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000151-00

De la Peña Herrero Marina

***0964**

UDC

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000204-00

García Adán Antón

***8792**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000094-00

Bouzas Pan Daniel

***1358**

UDC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000127-00

Fernández Ortega María Valeria

***4569**

USC

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000097-00

López Costa Francisco Miguel

***1262**

UVIGO

Irlanda

1.000,00

ED416A-2022-00000144-00

Poza Domínguez Borja

***9639**

UVIGO

Alemaña

1.000,00

ED416A-2022-00000091-00

Álvarez González Brais

***7459**

USC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000131-00

Merelas Platas Laura

***0830**

UDC

Italia

1.000,00

ED416A-2022-00000198-00

Núñez Carro Inés

***7366**

UDC

Malta

1.000,00

ED416A-2022-00000155-00

Reina Urculo Ángela

***5344**

USC

Irlanda

1.000,00

Lista de suplentes por número de orde

Nº orde

Nº expediente

Solicitante

Univ.

País

1

ED416A-2022-00000023-00

Rodríguez Nogueira David

USC

Francia

2

ED416A-2022-00000186-00

Fernández Álvarez Carmen

USC

Francia

3

ED416A-2022-00000120-00

Fernández Fernández Tamara

UDC

Malta

4

ED416A-2022-00000095-00

Martínez Vázquez Seila

USC

Italia

5

ED416A-2022-00000154-00

López López Carlota

UDC

Francia

6

ED416A-2022-00000156-00

Fernández Ortega María Rebeca

USC

Irlanda

7

ED416A-2022-00000199-00

Fernández López Rodrigo

USC

Irlanda

8

ED416A-2022-00000235-00

Huertas Gómez Cristina

USC

Italia

9

ED416A-2022-00000160-00

Vaquero Pallares Marvin

UVIGO

Malta

10

ED416A-2022-00000237-00

Otero García Cristina

UVIGO

Irlanda

11

ED416A-2022-00000028-00

Barros Rubines Blanca

USC

Francia

12

ED416A-2022-00000090-00

Míguez Rocha David

USC

Irlanda

13

ED416A-2022-00000197-00

Ramírez Alonso Sandra

USC

Irlanda

14

ED416A-2022-00000246-00

Lema Moledo Nerea

UVIGO

Irlanda

15

ED416A-2022-00000270-00

García Martínez Antía

USC

Malta

16

ED416A-2022-00000105-00

Abuín Pérez Uxía

USC

Irlanda

17

ED416A-2022-00000079-00

Parga Braña Míriam

USC

Malta

18

ED416A-2022-00000074-00

González González David

UVIGO

Malta

19

ED416A-2022-00000043-00

Albela Comesaña Xián

UVIGO

Alemaña

20

ED416A-2022-00000168-00

Garrido Souza María del Pilar

UDC

Malta

21

ED416A-2022-00000152-00

Giménez López Laura Alejandra

USC

Irlanda

22

ED416A-2022-00000118-00

Rodríguez Garcés Fernando

UVIGO

Malta

23

ED416A-2022-00000180-00

Ferrer Doporto Lucía

UVIGO

Alemaña

24

ED416A-2022-00000183-00

Alfaya Moreira Eduardo

UVIGO

Irlanda

25

ED416A-2022-00000116-00

Castro Barreiro Álvaro

USC

Irlanda

26

ED416A-2022-00000126-00

Rico Abad Marta Ángela

UDC

Irlanda

27

ED416A-2022-00000014-00

Pego Martínez Ignacio

UVIGO

Malta

28

ED416A-2022-00000207-00

Pallas Otero Patricia

UVIGO

Irlanda

29

ED416A-2022-00000053-00

Santiso Vila Antonio

UVIGO

Malta

30

ED416A-2022-00000132-00

Rodil Tabima Tito Daniel

USC

Irlanda

31

ED416A-2022-00000171-00

Vázquez Casais Carolina

USC

Irlanda

32

ED416A-2022-00000221-00

García Rodríguez Nerea

UDC

Irlanda

33

ED416A-2022-00000245-00

Costas Lago Sabela

UVIGO

Irlanda

34

ED416A-2022-00000264-00

Fernández Illesca Irene

UVIGO

Malta

35

ED416A-2022-00000015-00

Pérez Rubinos Ángela

UDC

Francia

36

ED416A-2022-00000263-00

Rodríguez Santoke Julián Javier

USC

Irlanda

37

ED416A-2022-00000083-00

Quiroga Gutiérrez David

USC

Malta

38

ED416A-2022-00000123-00

Domínguez Montoto Laura

UDC

Irlanda

39

ED416A-2022-00000195-00

Martínez Suárez Manuel

UDC

Malta

40

ED416A-2022-00000066-00

García Guille Julia

UVIGO

Malta

41

ED416A-2022-00000167-00

Cernadas Tubío Rita

UDC

Irlanda

42

ED416A-2022-00000205-00

Silva Muíños Lara

USC

Malta

43

ED416A-2022-00000223-00

Lado Río Clara

UDC

Irlanda

44

ED416A-2022-00000080-00

Martínez González Álvaro Luis

UVIGO

Irlanda

45

ED416A-2022-00000200-00

Fernández Palomanes Ana

USC

Malta

46

ED416A-2022-00000035-00

López Díaz Nazaret

UDC

Alemaña

47

ED416A-2022-00000249-00

Fernández-Pedrera Pardo Pamela

UVIGO

Irlanda

48

ED416A-2022-00000138-00

Alaez Liñares Modesto José

UVIGO

Irlanda

49

ED416A-2022-00000244-00

Barral Toledo Paula

UVIGO

Italia

50

ED416A-2022-00000173-00

Montáns Redondo Rubén

USC

Malta

51

ED416A-2022-00000003-00

Castro García Silvia

UDC

Irlanda

52

ED416A-2022-00000232-00

López Cerradelo Beatriz

UVIGO

Malta

53

ED416A-2022-00000069-00

Bocija Bennett Belén

UDC

Irlanda

54

ED416A-2022-00000215-00

Muguerza Núñez Marco

USC

Malta

55

ED416A-2022-00000085-00

Cherre Latorre Rossie Airam Milagro

USC

Alemaña

56

ED416A-2022-00000027-00

Álvarez Calviño Nazareth

UVIGO

Irlanda

57

ED416A-2022-00000239-00

Salvado Carrillo Martín

USC

Malta

58

ED416A-2022-00000147-00

Serzhedaliev Isisola Vera Yamila

UVIGO

Irlanda

59

ED416A-2022-00000141-00

López Fontaíña Antón

USC

Malta

60

ED416A-2022-00000092-00

Roibal Torres Nerea

UVIGO

Irlanda

61

ED416A-2022-00000165-00

Lorenzo Blanco Ana

USC

Irlanda

62

ED416A-2022-00000252-00

Ortells Aguiar Alejandra

UDC

Malta

63

ED416A-2022-00000216-00

Rey Trillo Manuel

UVIGO

Malta

64

ED416A-2022-00000153-00

Ríos Rodríguez Alejandro

USC

Malta

65

ED416A-2022-00000211-00

García del Campo Jorge

UVIGO

Irlanda

66

ED416A-2022-00000036-00

Pita Armada Sabela

UDC

Irlanda

67

ED416A-2022-00000268-00

Gómez Caneda Martín

USC

Irlanda

68

ED416A-2022-00000044-00

Otero Domínguez Pablo

UVIGO

Malta

69

ED416A-2022-00000269-00

Soto Barja Álvaro

UVIGO

Irlanda

70

ED416A-2022-00000089-00

Vilariño García Ánxela

USC

Irlanda

71

ED416A-2022-00000243-00

Méndez Reinoso Alberto

UVIGO

Irlanda

72

ED416A-2022-00000190-00

Estévez Rodríguez Paula

UDC

Irlanda

73

ED416A-2022-00000102-00

Iglesias Pallas Fernando

USC

Irlanda

74

ED416A-2022-00000229-00

Castelao López Eva

USC

Irlanda

75

ED416A-2022-00000038-00

Riveiro Carballo María

UDC

Irlanda

76

ED416A-2022-00000042-00

Padilla Cartaya Ana Claudia

UVIGO

Malta

77

ED416A-2022-00000227-00

Otero González Brandon

UVIGO

Malta

Listaxe de axudas denegadas

Nº expediente

Solicitante

Univ.

Motivo denegación

ED416A-2022-00000130-00

Abadín Castro Andrea

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000041-00

Abelenda Calvo Brais

USC

Renuncia

ED416A-2022-00000196-00

Acale Martínez Beatriz

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000032-00

Alonso Estévez Paula

UVIGO

Renuncia

ED416A-2022-00000201-00

Alonso Lorenzo Sabela

USC

Por falta de documentación

ED416A-2022-00000225-00

Alonso Lustres Diego

USC

Por falta de documentación

ED416A-2022-00000248-00

Álvarez Escontrela José Luis

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000114-00

Álvarez Jiménez Thomas Alexander

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000005-00

Amoedo Rodríguez Javier

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000101-00

Antelo Nieto Ana

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000275-00

Antelo Varela Daniela

UDC

Por falta de documentación

ED416A-2022-00000224-00

Arranz Rodríguez Laura

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000188-00

Baquero Domínguez Alex

USC

Por falta de documentación

ED416A-2022-00000020-00

Boado Brenlla Ignacio

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000002-00

Budiño Carril Lucía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000022-00

Cao Gorgullo Sofía

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000266-00

Caramazana López Alejandro

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000240-00

De la Torre Durán Alejandro

USC

Por falta de documentación

ED416A-2022-00000059-00

Díaz Díaz Míriam

USC

Renuncia

ED416A-2022-00000140-00

Felpeto Rodríguez Beatriz

UVIGO

Renuncia

ED416A-2022-00000182-00

Fernández Feijoo Marta

USC

Renuncia

ED416A-2022-00000242-00

Ferreiro López Celia

USC

Por falta de documentación

ED416A-2022-00000194-00

Fraga González Nicolás

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000159-00

Gómez López Brais

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000247-00

Guerreira Labrador Carlos

USC

Por falta de documentación

ED416A-2022-00000250-00

Hermoza Rodríguez Santiago

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000078-00

Ledo Romay José Óscar

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000169-00

Leis Barral Ricardo Jesús

UDC

Por falta de documentación

ED416A-2022-00000018-00

Lorenzo Díaz Lucas

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000040-00

Millán Nogueira Alejandra

USC

Renuncia

ED416A-2022-00000238-00

Moreiras Santiago Nicolás

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000088-00

Muñoz González Laura

UVIGO

Renuncia

ED416A-2022-00000024-00

Otero Fernández Andrea

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000170-00

Otero Palacios Noa

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000111-00

Paredes Medina Elena

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000163-00

Pérez Fernández Brais

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000192-00

Pérez Rodríguez Carla Andrea

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000255-00

Porteiro Salgado Raúl

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000251-00

Reboredo Monje Beatriz

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000026-00

Regadío Pampín Paula

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000081-00

Rial Conde Antía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000001-00

Rivas Andrade Paula

UDC

Renuncia

ED416A-2022-00000071-00

Rodríguez Campaña Rosalía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000013-00

Rodríguez Esteban Francisco Luis

USC

Por falta de documentación

ED416A-2022-00000058-00

Rodríguez Tourón Antía

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000265-00

Sánchez Sánchez Paula

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000008-00

Santos Celis Noelia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000262-00

Seoane García Eimy

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000108-00

Tomé Maceiras Paula

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000202-00

Trilleras Serpa Alejandro

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000267-00

Troiteiro Nouche Cristina

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED416A-2022-00000271-00

Vila Fernández Alicia

UDC

Renuncia