Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 142 Mércores, 27 de xullo de 2022 Páx. 41482

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 4 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Ourense (expediente IN407A 2022/94-3).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: regulamentación da LMTA SAC803 entre o apoio núm. 21 e o núm. 36.

Situación: Untes, concello de Ourense.

Características principais recollidas no proxecto:

– Substitución de 11 apoios en mal estado da LMTA SAC803, a 20 kV, por 4 apoios de tipo C-14/2000, 4 apoios de tipo C-14/1000, 1 apoio de tipo C-16/1000, 1 apoio de tipo C-16/1000 e 1 apoio de tipo C-16/3000, así como o cambio de condutor LA-110 na zona afectada. A reforma ten a súa orixe no apoio núm. 21, existente, e fin no núm. 36.

O obxecto da información pública será a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da citada instalación eléctrica. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución, asinado polo enxeñeiro industrial David Núñez Fernández, colexiado núm. 1534 do ICOIIG, o 12.1.2022.

2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e de dereitos afectados, que figura no anexo a este acordo.

3. Planos parcelarios do proxecto.

O que se fai público, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia.

Toda a documentación poderase examinar nesta Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación en Ourense, rúa Curros Enríquez núm. 1, 32003 Ourense, e na seguinte ligazón web da Consellería:

http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica

Ourense, 4 de xullo de 2022

O xefe territorial de Ourense
P.S.L. (Decreto 116/2022, artigo 41.3)
José Luis Prada Suárez
Xefe do Servizo de Industria de Ourense

ANEXO

Relación de bens e de dereitos afectados

Núm. de expediente: IN407A 2022/94-3.

Concello: Ourense.

Denominación: regulamentación da LMTA SAC803 entre o apoio núm. 21 e o núm. 36.

Predio núm. en proxecto: 3.

Lugar: Rego.

Cultivo: matogueira.

Titular: descoñecido.

Afeccións: apoio núm. 23, cunha superficie de ocupación de 2 m2.

Predio núm. en proxecto: 6

Lugar: Gandareira.

Cultivo: matogueira.

Titular: descoñecido.

Afeccións: apoio núm. 26, cunha superficie de ocupación de 2 m2.

Predio núm. en proxecto: 10.

Lugar: Suventana.

Cultivo: matogueira.

Titular: descoñecido.

Afeccións: apoio núm. 31, cunha superficie de ocupación de 2 m2.

Predio núm. en proxecto: 11.

Lugar: Souto do Carreiros.

Cultivo: matogueira.

Titular: descoñecido.

Afeccións: apoio núm. 32, cunha superficie de ocupación de 2 m2.