Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Xoves, 4 de agosto de 2022 Páx. 42663

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

EXTRACTO da Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

BDNS (Identif.): 642247.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas deportistas con nacionalidade española que estean en posesión da licenza deportiva na modalidade para a que presenta a solicitude. Para o grupo de tecnificación deberán pertencer a un club deportivo galego ou SAD dado de alta no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia e estar empadroado nun municipio galego, así como ter promocionado de curso no 2022.

Segundo. Obxecto

Establecer, mediante o procedemento con código PR952A, as bases reguladoras e proceder á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de prazas para o CGTD, co fin de facilitar o adestramento dos deportistas de tecnificación e rendemento, creando un clima de adestramento e convivencia entre deportistas de diferentes especialidades deportivas, fomentando a educación integral dos deportistas que favoreza o seu desenvolvemento persoal e facilitando a mellora do seu rendemento deportivo coa finalidade de alcanzar o máximo nivel competitivo.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

Cuarto. Prazo para presentar as solicitudes

O prazo para presentar as solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022

Elena Muñoz Fonteriz
Secretaria xeral técnica de Vicepresidencia Segunda
e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes