Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Luns, 22 de agosto de 2022 Páx. 44717

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

ORDE do 5 de agosto de 2022 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes na Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), anunciada pola Orde do 15 de xuño de 2022.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes na Amtega, anunciada pola Orde do 15 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 122, do 28 de xuño), de conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da mesma lei, esta consellería,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes na Amtega, anunciada pola Orde do 15 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 122, do 28 de xuño).

Segundo. Adxudicar destino, nos postos de traballo que se indica, e seleccionar os funcionarios que se relacionan no anexo desta orde.

Terceiro. O cesamento no destino actual dos funcionarios que obtiveron praza producirase no prazo de tres días hábiles, contados a partir do seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión do novo destino será de tres días hábiles a partir do seguinte ao do cesamento se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando os funcionarios obteñan coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles.

O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando rematen os permisos ou licenzas que, se é o caso, fosen concedidas aos interesados. Nos supostos de baixa temporal ou transitoria iniciarase a partir da correspondente alta.

Cuarto. A xefatura do centro en que causen baixa os funcionarios, así como a daquel en que obteñan destino, consignarán no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión.

Quinto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2022

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

ANEXO

Apelidos e nome: Maroto Alén, Estefanía.

DNI: ***2442**.

Subgrupo: C1.

Corpo/escala: corpo administrativo da Administración Xeral da Xunta de Galicia.

Denominación do posto: Xefatura Sección de Asesoramento e Coordinación de Fondos Europeos.

Código do posto: PX.A11.00.000.15770.005.

Nivel: 25.

Dependencia: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: García Gómez, Manuel Ángel.

DNI: ***3442**.

Subgrupo: A1.

Corpo/escala: corpo de profesores de ensinanza secundaria, especialidade de filosofía.

Denominación do posto: xerente de Proxectos.

Código do posto: PX.A11.00.005.15770.113.

Nivel: 28.

Dependencia: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Ferreirós Ordóñez, Susana.

DNI: ***6777**.

Subgrupo: A1.

Corpo/escala: corpo superior, escala de sistemas e tecnoloxía da información.

Denominación do posto: xerente de Proxectos.

Código do posto: PX.A11.00.005.15770.116.

Nivel: 28.

Dependencia: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Romero Martínez, Uxía.

DNI: ***2751**.

Subgrupo: A1.

Corpo/escala: corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, especialidade enxeñería de minas.

Denominación do posto: Xefatura Departamento de Innovación Dixital e Intelixencia Artificial.

Código do posto: PX.A11.00.006.15770.060.

Nivel: 28.

Dependencia: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Localidade: Santiago de Compostela.

*O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.