Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Martes, 23 de agosto de 2022 Páx. 45378

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 4 de agosto de 2022 pola que se fai pública a relación de persoal que superou o procedemento de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 20, do 31 de xaneiro).

De conformidade co disposto na base 18.4 da referida Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG núm. 20, do 31 de xaneiro), os tribunais confeccionaron e publicaron a relación de persoas aspirantes que superaron o concurso-oposición ata o número máximo de prazas que lle foron asignadas a cada un deles, e consonte coa base 18.2 as prazas que quedaron vacantes nalgún tribunal foron asignadas pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ás persoas que superaron a fase de oposición e que tiveron maior puntuación na fase de concurso-oposición, unha vez efectuadas as ponderacións pertinentes, do tribunal da mesma especialidade que proceda segundo o sistema de distribución de prazas establecido na base 1.6 da citada orde.

O número 7 da base décimo oitava prescribe que a entón Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicará as listas únicas de persoas aprobadas por especialidade.

Na súa virtude, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública como anexo desta orde a relación de persoas aspirantes que superaron os procedementos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, ordenados por corpo, especialidade, quenda e número de orde.

Segundo. Os destinos que obteñan as persoas opositoras que se relacionan no anexo desta orde terán carácter provisional, polo que estarán obrigadas a participar, no seu momento, nos concursos de traslados que se convoquen ata obter un destino definitivo dentro do ámbito de xestión directa da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Terceiro. As persoas opositoras seleccionadas que se relacionan no anexo deberán presentar por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e dirixida á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, a documentación que se relaciona na base décimo novena da Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG núm. 20, do 31 de xaneiro), no prazo de 20 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. Entenderase que renuncian ao procedemento selectivo as persoas opositoras seleccionadas que non se incorporen ao destino provisional adxudicado.

Quinto. De conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 10, 14 e 46 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderase recorrer potestativamente en reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou poderá formularse directamente recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Sexto. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará todas as medidas precisas para o desenvolvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades

ANEXO

Aprobados do concurso-oposición

Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG do 31 de xaneiro de 2022)
Servizo de Primaria

597031 - Educación infantil

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***4015**

Vales Cancela, Susana

Quenda E

Apto

Apto

2

***7010**

Vázquez Perez-Coleman, Iria

Quenda E

Apto

Apto

3

***2008**

García García, Jorge

Quenda E

Apto

Apto

4

***6132**

Gayo Fernández, Isabel

Quenda E

Apto

Apto

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

Quendas D e L

1

***2262**

González Soage, Sara

Quenda L

8.8400

8.3648

8.5232

2

***5623**

Santa-Cruz Martínez-Risco, María

Quenda L

6.5880

9.2020

8.3307

3

***5565**

Fernández López, Judit

Quenda L

7.1720

8.8680

8.3027

4

***3248**

López Cuadros, Gabriela Alejandra

Quenda L

5.0000

9.3910

7.9273

5

***7304**

Martínez Bouzas, Diana

Quenda L

6.2820

8.7190

7.9067

6

***4582**

Novo García, Ángela

Quenda L

6.0000

8.8490

7.8993

7

***6292**

Bóveda Chenlo, Alejandra

Quenda L

8.5880

7.5508

7.8965

8

***6137**

Gayoso Felpeto, Tania

Quenda L

6.0040

8.8420

7.8960

9

***1342**

González Díaz, José Manuel

Quenda L

7.0000

8.3034

7.8689

10

***0483**

Gómez Bárbara, María

Quenda L

6.8360

8.3431

7.8407

11

***0508**

Pernas Iglesias, Estefanía

Quenda L

6.9200

8.2250

7.7900

12

***0006**

Domínguez Lemos, Ana Belén

Quenda L

6.1300

8.5300

7.7300

13

***1138**

Rodríguez Sanjurjo, Marta

Quenda L

4.0000

9.4180

7.6120

14

***4939**

Varela Salgado, Guiomar María

Quenda L

6.1680

8.2476

7.5544

15

***0320**

Calvo Soliño, Alicia

Quenda L

9.5000

6.5530

7.5353

16

***6662**

Rodríguez Comí, Olga

Quenda L

4.5000

9.0280

7.5187

17

***1162**

González Fontaíña, Virginia

Quenda L

5.7500

8.3990

7.5160

18

***7242**

Martínez López, Sandra

Quenda L

6.8720

7.8220

7.5053

19

***3075**

Fraga Rodríguez, Desireé

Quenda L

7.4240

7.5160

7.4853

20

***1034**

Caramés Sáa, Andrea

Quenda L

5.6300

8.3712

7.4575

21

***9232**

Castaño Blanco, María José

Quenda L

5.7000

8.2952

7.4301

22

***2642**

Expósito Luna, Carmen María

Quenda L

5.3780

8.4462

7.4235

23

***2252**

Patiño Castro, Ana María

Quenda L

6.2880

7.9600

7.4027

24

***4318**

Periscal Mato, Claudia

Quenda L

6.3360

7.9330

7.4007

25

***6036**

Mosquera López, Lara

Quenda L

7.3360

7.4060

7.3827

26

***0495**

Lema Fernández, Silvina

Quenda L

6.2840

7.8032

7.2968

27

***8912**

Cid Fernández, Beatriz

Quenda L

6.5880

7.6086

7.2684

28

***4009**

Quintana Río, Belén

Quenda L

5.5000

8.0680

7.2120

29

***0563**

Álvarez Mallón, Yolanda

Quenda L

6.7940

7.3957

7.1951

30

***3408**

Pernas Pérez, Carla

Quenda L

4.0000

8.7742

7.1828

31

***3132**

Gago Afonso, Marta

Quenda L

5.6680

7.9320

7.1773

32

***9528**

Santiago de Paz, Raquel

Quenda L

5.1340

8.1774

7.1629

33

***7529**

Silva García, Lara María

Quenda L

5.1680

8.0280

7.0747

34

***3262**

Pérez Labandeira, Mirian

Quenda L

5.6720

7.7216

7.0384

35

***8456**

Modino Pérez, Sara

Quenda D

9.2000

5.9555

7.0370

36

***7278**

Pérez Alfonso, Laura

Quenda L

8.3820

6.3630

7.0360

37

***7342**

Vieira Vicente, Judit

Quenda L

7.3400

6.8720

7.0280

38

***4729**

Villamor Fraiz, Maruxa

Quenda L

6.0000

7.5122

7.0081

39

***0743**

Maciñeiras Blanco, Angela Maria

Quenda L

4.1780

8.3930

6.9880

40

***8451**

García Sieira, Natalia

Quenda L

6.5300

7.1856

6.9671

41

***8019**

Suárez Neira, Jose

Quenda L

8.5000

6.1600

6.9400

42

***0821**

Díaz Fuentes, Alba

Quenda L

8.0000

6.3908

6.9272

43

***2741**

Pico Bolaño, Iria

Quenda L

6.0040

7.3740

6.9173

44

***0236**

López Fuentes, Carmen María

Quenda L

5.1680

7.7710

6.9033

45

***9669**

Castro Fidalgo, María

Quenda L

5.6680

7.5060

6.8933

46

***5622**

Paz Allegue, Ángela María

Quenda L

4.1680

8.2484

6.8883

47

***5494**

Sequeiros Martínez, María Montserrat

Quenda L

4.8360

7.9000

6.8787

48

***0703**

Iglesias Sánchez, Rebeca

Quenda L

5.2840

7.6370

6.8527

49

***1182**

Estévez Villanueva, María Isabel

Quenda L

8.2000

6.1710

6.8473

50

***9101**

Mariño González, Elena

Quenda L

6.7560

6.8776

6.8371

51

***7822**

Rey Falcón, María Lorena

Quenda L

5.0000

7.7510

6.8340

52

***7083**

Regueiro López, Ana

Quenda L

4.4180

8.0373

6.8309

53

***0187**

Santiago Poza, Carmen

Quenda L

8.5000

5.9718

6.8145

54

***8483**

Torres García, Nélida

Quenda L

8.5000

5.9392

6.7928

55

***6687**

Pallas Bazarra, Andrea

Quenda L

7.0880

6.6340

6.7853

56

***3729**

Castro Seoane, María

Quenda L

6.2000

6.9950

6.7300

57

***1157**

Castro López, Antía

Quenda L

4.0000

8.0916

6.7277

58

***0257**

Barbadillo Vázquez, Leticia

Quenda L

6.8360

6.6660

6.7227

59

***7457**

Arrojo Blanco, Marta

Quenda L

5.0360

7.5536

6.7144

60

***3846**

Gómez Bouza, Lucía

Quenda L

5.4520

7.2915

6.6783

61

***2319**

Freire Sandá, Cristina

Quenda L

3.7000

8.1210

6.6473

62

***7430**

Rey Bendaña, Sonia

Quenda L

4.6720

7.6350

6.6473

63

***9801**

Salgado Pérez, Alba

Quenda L

5.0880

7.4080

6.6347

64

***8463**

Landín Lariño, María

Quenda L

4.0000

7.9490

6.6327

65

***3983**

López Cernadas, Nerea

Quenda L

4.9620

7.4470

6.6187

66

***1006**

Sánchez Lema, Judit

Quenda L

4.6240

7.6075

6.6130

67

***0706**

Bellas Rodríguez, Silvia

Quenda L

5.9520

6.9430

6.6127

68

***0363**

Mato Martínez, María

Quenda L

4.0000

7.9038

6.6025

69

***9205**

Rodríguez Moreno, María Vanessa

Quenda L

8.0000

5.8460

6.5640

70

***6516**

Fernández Villar, Aida

Quenda L

5.5000

7.0858

6.5572

71

***6997**

Parga Sánchez, María José

Quenda L

5.2888

7.1720

6.5443

72

***8437**

Mouriño Lampón, Andrea

Quenda L

4.7000

7.4272

6.5181

73

***3823**

Ogando Muñiz, Ana

Quenda L

8.0000

5.7600

6.5067

74

***5382**

Doval Fernández, Aida

Quenda L

4.8400

7.3230

6.4953

75

***8340**

Díaz González, Raquel

Quenda L

3.5000

7.9820

6.4880

76

***5822**

Álvarez Lago, Helena

Quenda L

5.5000

6.9812

6.4875

77

***3338**

Izquierdo Olmos, Antía

Quenda L

4.7560

7.3452

6.4821

78

***1108**

Couñago Cao, Patricia

Quenda L

8.1680

5.6288

6.4752

79

***1544**

Vilar Casal, Mónica

Quenda L

5.1680

7.1230

6.4713

80

***5670**

Ferreiroa Fernández, Leticia

Quenda L

5.1720

7.1192

6.4701

81

***2351**

Penedo Fajardo, Noemí

Quenda L

4.2100

7.5980

6.4687

82

***4793**

Guerra Gontán, Alba

Quenda L

4.1680

7.6178

6.4679

83

***7695**

Fernández Fernández, Deisy

Quenda L

5.8360

6.7810

6.4660

84

***0779**

Otero Rodríguez, Carmen

Quenda L

4.0000

7.6906

6.4604

85

***4441**

Vázquez Seijas, Maria del Mar

Quenda L

5.0000

7.1795

6.4530

86

***6897**

Rodríguez Martínez, Lorena

Quenda L

5.7100

6.8120

6.4447

87

***7216**

Pérez Muiños, Maria de la Concepcion

Quenda L

3.4830

7.8980

6.4263

88

***8039**

Fransi Portela, Marta

Quenda L

5.0000

7.1268

6.4179

89

***8448**

Cancela Pose, Sara

Quenda L

5.5000

6.8765

6.4177

90

***7829**

Estévez Rodríguez, Raquel

Quenda L

5.1720

7.0350

6.4140

91

***9535**

Ayaso Vilar, Ana

Quenda L

5.3680

6.9200

6.4027

92

***6158**

Vaamonde Pena, Claudia

Quenda L

4.9200

7.1432

6.4021

93

***4855**

Prado Gaute, Verónica

Quenda L

5.4520

6.8650

6.3940

94

***8731**

Sánchez Fernández, Álvaro

Quenda L

3.5000

7.8390

6.3927

95

***6372**

Aldao Placer, Marta

Quenda L

6.0000

6.5830

6.3887

96

***3195**

Tasende López, María

Quenda L

4.5000

7.3160

6.3773

97

***4058**

Vidal Penedo, Verónica Andrea

Quenda L

5.0000

7.0590

6.3727

98

***2413**

Sinde Vázquez, Iria

Quenda L

5.7000

6.6958

6.3639

99

***7388**

Covelo Pascual, Joshua

Quenda L

5.0000

7.0390

6.3593

100

***7033**

Valverde Esteiro, Patricia

Quenda L

6.0000

6.5358

6.3572

101

***0283**

López Barcia, Andrea

Quenda L

4.9200

7.0730

6.3553

102

***8262**

Fernández Rodríguez, Marta

Quenda L

5.9520

6.5510

6.3513

103

***0064**

Varela López, Alexia

Quenda L

4.0000

7.5250

6.3500

104

***9713**

Suárez Mosquera, Alexia

Quenda L

5.0000

7.0160

6.3440

105

***0213**

Cortés Seoane, Lidia

Quenda L

5.4200

6.8020

6.3413

106

***8610**

Fernández Fernández, María

Quenda L

5.1720

6.9190

6.3367

107

***5714**

Costa Mosquera, Sara

Quenda L

6.1680

6.4204

6.3363

108

***1308**

Pérez Trabazo, Laura

Quenda L

4.5840

7.2010

6.3287

109

***1073**

Rodríguez Bastos, Jennifer

Quenda L

3.5000

7.7360

6.3240

110

***4295**

Ambroa Carrera, Jéssica

Quenda L

3.5000

7.7325

6.3217

111

***4765**

Barja Graña, Susana

Quenda L

6.1240

6.4110

6.3153

112

***7198**

González Álvarez, Anaís

Quenda L

4.0000

7.4670

6.3113

113

***1817**

Rodríguez Castelos, Raquel

Quenda L

3.7100

7.5930

6.2987

114

***0210**

Casado Puig, Andrea

Quenda L

4.0000

7.4390

6.2927

115

***6017**

Fernández Río, Miguel Ángel

Quenda L

4.2000

7.3370

6.2913

116

***4103**

López Vázquez, Itziar

Quenda L

5.8360

6.5040

6.2813

117

***0093**

Paulos Aragunde, Sandra

Quenda L

4.0000

7.4060

6.2707

118

***3431**

Soria Vázquez, Sara

Quenda L

4.0000

7.4058

6.2705

119

***4684**

Diéguez Porto, Nerea

Quenda L

4.6680

7.0370

6.2473

120

***8338**

Gutiérrez Soto, Laura

Quenda L

4.2520

7.2280

6.2360

121

***9908**

González Prieto, Vanesa

Quenda L

4.2520

7.2248

6.2339

122

***4179**

Limeres Suárez, María

Quenda L

6.6680

6.0041

6.2254

123

***7193**

Vieites Novio, Laura

Quenda L

4.5000

7.0870

6.2247

124

***1000**

Vázquez Pedreira, Yolanda

Quenda L

3.0000

7.8225

6.2150

125

***9266**

Rey Sueiro, Graciela

Quenda L

5.1720

6.7320

6.2120

126

***8185**

Berdeal Núñez, Claudia

Quenda L

4.0840

7.2720

6.2093

127

***5475**

Mato Miguélez, Marta

Quenda L

4.8680

6.8790

6.2087

128

***1682**

Leira Antón, Alba

Quenda L

4.1200

7.2500

6.2067

129

***0949**

Troitiño González, Thalía

Quenda L

4.4620

7.0573

6.1922

130

***6892**

López Rodríguez, Natalia

Quenda L

6.3300

6.0842

6.1661

131

***6614**

Sánchez Fernández, Thais

Quenda L

6.2880

6.1050

6.1660

132

***2940**

García Prieto, Irene

Quenda L

4.8400

6.8090

6.1527

133

***1188**

Méndez Martínez, Yolanda

Quenda L

5.7520

6.3440

6.1467

134

***5931**

Bugallo Camiña, Clara

Quenda L

4.0000

7.2075

6.1383

135

***2541**

Barreiro Couto, Carlota

Quenda L

5.5840

6.3746

6.1111

136

***7654**

Rodríguez López, Débora

Quenda L

4.2420

7.0440

6.1100

137

***8409**

Franco Ojea, Antía

Quenda L

4.7520

6.7722

6.0988

138

***1112**

Piñeiro Costa, Eva

Quenda L

3.5840

7.3152

6.0715

139

***9478**

López Sa, Nerea

Quenda L

5.0000

6.5924

6.0616

140

***7628**

Álvarez López, Carolina

Quenda L

5.7520

6.2163

6.0615

141

***5799**

Veiga López, Sara

Quenda L

4.6260

6.7575

6.0470

142

***1953**

Muiños Rodríguez, Inés

Quenda L

4.0000

7.0286

6.0191

143

***7214**

González Aldrey, Andrea

Quenda L

4.2000

6.9226

6.0151

144

***1024**

Martinez Carnero, Isabel

Quenda L

5.3680

6.3370

6.0140

145

***0892**

Rodríguez Novoa, Yira

Quenda L

6.4200

5.8015

6.0077

146

***6081**

Leis Montero, Paloma

Quenda L

3.5000

7.2450

5.9967

147

***0800**

Iglesias Aldao, Patricia

Quenda L

4.9560

6.5080

5.9907

148

***1318**

Ojea Couñago, Lucía

Quenda L

4.0000

6.9798

5.9865

149

***0720**

Alvedro Viquendi, Alba

Quenda L

3.5000

7.2228

5.9819

150

***7700**

Insua Asorey, Nilda

Quenda L

3.7310

7.0886

5.9694

151

***1627**

Egan Rodríguez, Melany Soledad

Quenda L

5.0000

6.4472

5.9648

152

***2031**

Besada Uhía, Alba

Quenda L

6.2520

5.8150

5.9607

153

***7770**

Pulleiro Potel, Sara

Quenda D

3.5000

7.1514

5.9343

154

***3525**

Juanatey Martínez, Laura

Quenda L

4.0000

6.8726

5.9151

155

***8573**

Frías Bajo, Itziar

Quenda L

3.5000

7.1052

5.9035

156

***9538**

Pereira Fernández, Isabel

Quenda L

5.2520

6.2120

5.8920

157

***6564**

Fernández Garrido, Paula

Quenda L

3.6680

6.9840

5.8787

158

***2663**

Bendoiro Taboada, Rosa

Quenda L

5.2000

6.1962

5.8641

159

***4222**

Sánchez Corral, Lucía

Quenda L

4.5000

6.5222

5.8481

160

***9485**

Feijóo Padrón, Yolanda

Quenda L

5.6890

5.9199

5.8429

161

***0186**

Freiría Alonso, Nair

Quenda L

5.0780

6.2110

5.8333

162

***9069**

Álvarez Garcés, Marta

Quenda L

4.5000

6.4592

5.8061

163

***4798**

Pérez Fuentes, Andrea

Quenda L

4.4520

6.4754

5.8009

164

***4655**

Quintana Cendón, Caterin

Quenda L

3.9620

6.7180

5.7993

165

***0857**

Bello Pérez, Noelia

Quenda L

3.5000

6.9320

5.7880

166

***7364**

Borrazás Lariño, Ana

Quenda L

5.2000

6.0502

5.7668

167

***3394**

Álvarez Lorenzo, Laura

Quenda L

3.5000

6.8897

5.7598

168

***0375**

Corredoira Rodríguez, Mónica

Quenda L

4.6680

6.2610

5.7300

169

***0687**

Peteiro Paredes, Sonia

Quenda L

4.0000

6.5680

5.7120

170

***1703**

Estraviz Martínez, Paula

Quenda L

4.8360

6.1363

5.7029

171

***2788**

Buyo Collazo, Gema Anaís

Quenda L

3.5000

6.6680

5.6120

172

***6386**

Álvarez Rivero, Beatriz

Quenda L

4.5000

6.1640

5.6093

173

***9327**

Vázquez Molina, Erika

Quenda L

4.7000

6.0119

5.5746

174

***5985**

Trigo García, Maruxa

Quenda L

3.9500

6.3689

5.5626

175

***9320**

Castro González, Carmela

Quenda L

4.0000

6.3262

5.5508

176

***6067**

Álvarez Vázquez, Yoel

Quenda L

2.2000

7.0950

5.4633

177

***9425**

Payno Otero, Uxía

Quenda L

4.0000

6.1420

5.4280

178

***1889**

Álvarez Sánchez, Sheila

Quenda L

4.0000

6.1041

5.4027

179

***9941**

Mojón González, Nuria

Quenda L

3.7000

6.1645

5.3430

180

***8843**

Outeiriño Iglesias, Estefanía

Quenda L

3.5000

5.4770

4.8180

597032 - Lingua estranxeira: Inglés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3385**

Cabarcos Blanco, Estefanía

Quenda L

9.5000

8.8700

9.0800

2

***1573**

Martínez Piñón, Sonia

Quenda L

7.1620

9.5770

8.7720

3

***9028**

Bendoiro Mariño, Pilar

Quenda L

9.5880

7.8149

8.4059

4

***7039**

Fernández García, Andrés

Quenda L

8.0000

8.3345

8.2230

5

***6480**

García González, Juan

Quenda L

7.1300

8.6485

8.1423

6

***8945**

Teijo Lastra, Jessica

Quenda L

5.0000

9.6282

8.0855

7

***2415**

Rodriguez Velasco, Elvira Monica

Quenda L

9.5000

7.3180

8.0453

8

***8091**

Baamonde Fernández, Diego

Quenda L

4.3780

9.7540

7.9620

9

***5544**

Durán García, Iris

Quenda L

4.5000

9.2775

7.6850

10

***4088**

López Pérez, Inés

Quenda L

6.0000

8.4464

7.6309

11

***4748**

Domínguez Rodríguez, María

Quenda L

9.5000

6.6936

7.6291

12

***5779**

Asensio Roldan, Antonio Manuel

Quenda L

6.1500

8.1217

7.4645

13

***3797**

Couso García, Montserrat

Quenda L

6.5000

7.9244

7.4496

14

***4016**

Bruzos Salgueiro-Díaz, Isabel

Quenda L

7.4100

7.4625

7.4450

15

***8660**

Gómez Gayoso, Andrea

Quenda L

4.5000

8.8197

7.3798

16

***8014**

Bermúdez Rego, Judith

Quenda L

5.0000

8.5109

7.3406

17

***3786**

Vázquez Martínez, Lucía

Quenda L

10.0000

5.9590

7.3060

18

***0586**

Martínez Casal, Alicia

Quenda L

7.2250

7.3345

7.2980

19

***0471**

Piñeiro Caamaño, María

Quenda L

5.5000

8.1116

7.2411

20

***3827**

Vidal Elorduy, Beatriz

Quenda L

7.8400

6.9281

7.2321

21

***5260**

Harris García, Africa Rhiannon

Quenda L

5.2000

7.8781

6.9854

22

***1478**

Sánchez Botana, Alba

Quenda L

6.3400

7.2498

6.9465

23

***7126**

Medina Blanco, Laura

Quenda L

7.0000

6.9040

6.9360

24

***8426**

Moreno Cons, María Lorena

Quenda L

9.0000

5.7643

6.8429

25

***3442**

González Losada, Eva

Quenda L

8.8820

5.8025

6.8290

26

***9062**

Quintas Crespo, Lorena

Quenda L

9.0000

5.5840

6.7227

27

***0712**

Dono García, Beatriz

Quenda L

6.0000

7.0620

6.7080

28

***5748**

Fernández Vázquez, Pablo

Quenda L

6.8400

6.6284

6.6989

29

***9327**

Yáñez Bastos, Diana

Quenda L

6.7560

6.6555

6.6890

30

***3805**

Soto Álvarez, Aida

Quenda L

6.5000

6.7830

6.6887

31

***9150**

Rodríguez-Trelles Moreno, Irene

Quenda L

5.9520

7.0372

6.6755

32

***8190**

Castillo Pereiro, Noemí

Quenda L

6.0000

6.9785

6.6523

33

***8241**

Pérez Fernández, María Teresa

Quenda L

8.0000

5.9268

6.6179

34

***6910**

Abalde Rey, Nerea

Quenda L

4.0000

7.8770

6.5847

35

***4546**

Mandiá García, Esther

Quenda L

5.3360

7.1883

6.5709

36

***3114**

Fernández Díaz, Águeda

Quenda L

4.5000

7.5312

6.5208

37

***7927**

Ribao Camba, Lorena

Quenda L

7.8400

5.8429

6.5086

38

***7299**

Rial Engroba, María

Quenda L

4.5000

7.4727

6.4818

39

***4451**

García Pitart, María Sofía

Quenda L

6.6720

6.3051

6.4274

40

***3333**

Ruedas Rodríguez, Marina

Quenda L

4.5840

7.2709

6.3753

41

***7017**

Otero Fernández, Marta

Quenda L

4.5000

7.2869

6.3579

42

***3124**

Filloy Jeremías, Ángela

Quenda L

8.3360

5.3546

6.3484

43

***1915**

Couso Rodríguez, María Victoria

Quenda L

6.5000

6.1830

6.2887

44

***5740**

Álvarez Fernández, María

Quenda L

4.6680

7.0628

6.2645

45

***5192**

Riveiro Valverde, Leticia

Quenda L

5.0000

6.8442

6.2295

46

***5760**

Gil Vilariño, Montserrat

Quenda L

5.5840

6.2837

6.0505

47

***4651**

Cobas González, Laura

Quenda L

7.0840

5.5288

6.0472

48

***8474**

Agrelo Janza, Irene

Quenda L

7.2000

5.3285

5.9523

49

***6413**

Domínguez Sendín, Clara

Quenda L

4.5000

6.6610

5.9407

50

***3803**

González Mira, Raquel

Quenda L

6.0000

5.9101

5.9401

51

***7125**

Barros Troncoso, Liliana

Quenda L

5.9620

5.5983

5.7195

52

***6377**

Sanmartín González, Miguel

Quenda L

5.0880

5.9620

5.6707

53

***6069**

Álvarez Suárez, Aida

Quenda L

3.5000

6.5875

5.5583

54

***8534**

Rojas González, Helena María

Quenda L

5.0000

5.7185

5.4790

55

***0126**

López Castro, Alberto

Quenda D

5.9200

5.0635

5.3490

597033 - Lingua estranxeira: Francés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7063**

Jiménez Castañeda, Jesús

Quenda L

9.6680

7.1020

7.9573

2

***6615**

Bello Santos, Natalia

Quenda L

5.7560

8.8740

7.8347

3

***2761**

Meizoso Pereira, Paula

Quenda L

5.0000

8.7130

7.4753

4

***3489**

Fernández Álvarez, Lucía

Quenda L

9.5000

6.2610

7.3407

5

***4992**

Lorenzo Valín, Salomé

Quenda L

9.1720

6.2970

7.2553

6

***9934**

Cruces de Sousa, Rocío

Quenda L

5.0000

8.3750

7.2500

7

***9667**

Gesto Pérez, Beatriz

Quenda L

7.5000

6.9900

7.1600

8

***2809**

Ferreira González, Oscar

Quenda L

3.6680

8.8300

7.1093

9

***7077**

Vila Rodríguez, Beatriz

Quenda L

5.5000

7.8800

7.0867

10

***4687**

Torres Vila, María Elena

Quenda L

9.0000

6.1050

7.0700

11

***7274**

Lago Núñez, Laura

Quenda L

9.0000

6.0820

7.0547

12

***8241**

González Viñas, Enrique

Quenda L

4.5000

8.1900

6.9600

13

***3749**

Rey Bello, María Dolores

Quenda L

8.1720

6.3280

6.9427

14

***0749**

Rodríguez Lillaz, Sonia

Quenda L

5.9520

7.4020

6.9187

15

***9670**

Fernández Pérez, Diana

Quenda L

4.5000

8.0650

6.8767

16

***5876**

González Rouco, Carmen María

Quenda L

10.0000

5.2360

6.8240

17

***5815**

Rodríguez Cendón, Candela

Quenda L

5.0000

7.5580

6.7053

18

***8836**

Pérez Torres, Rocío

Quenda L

5.5000

7.2780

6.6853

19

***9096**

Martínez Núñez, Raúl

Quenda L

5.0000

7.5050

6.6700

20

***3923**

Vidal Abad, María Carmen Regina

Quenda D

6.9200

6.5400

6.6667

21

***9951**

Vieira Alonso, Alexia

Quenda L

4.0000

7.8700

6.5800

22

***2989**

Názara Sabarís, Berta

Quenda L

8.2000

5.7600

6.5733

23

***7885**

Alonso Rodríguez, Candela

Quenda L

4.7100

7.3400

6.4633

24

***0764**

Montero Noya, Miguel

Quenda L

4.5000

7.4360

6.4573

25

***6375**

Pazo Pousa, Sara

Quenda L

5.0000

7.1750

6.4500

26

***0457**

López Mejuto, María Elisa

Quenda L

8.5000

5.4250

6.4500

27

***4591**

Liñares Lezama, Maria Daniela

Quenda L

7.0840

6.0510

6.3953

28

***81***P

Martínez Insua, Elisa

Quenda L

5.0000

7.0680

6.3787

29

***4679**

Lastra Val, Susana

Quenda L

5.2000

6.5400

6.0933

30

***0454**

González García, Ana

Quenda L

5.0000

6.6360

6.0907

31

***7895**

Camba Prieto, Ester

Quenda L

3.7420

6.9900

5.9073

32

***7276**

Iglesias Vázquez, María

Quenda L

4.8360

6.2490

5.7780

33

***7431**

García Crespo, Aldara

Quenda L

2.7000

7.2880

5.7587

34

***8421**

Rego Aramburu, Emma

Quenda L

3.5000

6.4980

5.4987

35

***2397**

Paris Griñan, Marta

Quenda L

4.5000

5.7140

5.3093

36

***3934**

Lamas Gesto, Benjamín

Quenda L

5.0000

5.3330

5.2220

37

***8825**

Charlín Álvarez, Alba

Quenda L

4.4200

5.3550

5.0433

38

***9008**

Pedrouzo Fariña, Ana

Quenda L

4.5000

5.2750

5.0167

39

***0932**

Gil Rodríguez, Mateo

Quenda L

2.1240

5.7760

4.5587

40

***3263**

Rodríguez Regueira, Laura

Quenda L

2.6680

5.3700

4.4693

41

***0543**

Montouto López, Julián

Quenda L

2.5000

5.4050

4.4367

42

***6368**

Pérez Delgado, Juan Carlos

Quenda L

2.4200

5.4000

4.4067

43

***7849**

Conde Martínez, Alba

Quenda L

1.6000

5.0450

3.8967

597034 - Educación Física

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9513**

González Vázquez, Antía Carme

Quenda L

8.3360

8.5150

8.4553

2

***4521**

Torrón Rodríguez, María Marlene

Quenda L

8.0000

8.3086

8.2057

3

***1493**

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Enrique

Quenda L

8.6300

7.8186

8.0891

4

***8844**

De Castro Vidal, Hugo

Quenda L

5.1680

8.8568

7.6272

5

***7419**

Martínez Majolero, Adriana

Quenda L

5.3680

8.7324

7.6109

6

***6645**

Pérez García, María Adela

Quenda L

7.5840

7.6230

7.6100

7

***4588**

Pérez Prieto, Alejandro

Quenda L

8.0000

7.2244

7.4829

8

***3628**

Prieto García, Félix

Quenda L

4.9560

8.5260

7.3360

9

***6127**

Longueira Martínez, María Jesús

Quenda L

5.2460

8.3682

7.3275

10

***5136**

Vazquez Salgado, Carlos

Quenda L

4.4520

8.4590

7.1233

11

***2429**

Chamorro Díaz, Santiago

Quenda L

8.1240

6.5824

7.0963

12

***7828**

López Seijas, Eva

Quenda L

4.0000

8.6386

7.0924

13

***7596**

Castro García, Denís

Quenda L

5.4560

7.8699

7.0653

14

***2767**

Piñeiro Avendaño, Naomi

Quenda L

5.0000

8.0640

7.0427

15

***0219**

Sedes Yáñez, María

Quenda L

5.0000

8.0372

7.0248

16

***0007**

Saavedra Amo, Adrián

Quenda L

5.3680

7.8330

7.0113

17

***0636**

Prado Novo, María Isabel

Quenda L

6.0040

7.4530

6.9700

18

***5229**

Álvarez Pérez, Diego

Quenda L

7.0000

6.9520

6.9680

19

***7251**

Diéguez Prieto, Jorge

Quenda L

8.0000

6.4430

6.9620

20

***8775**

Rodríguez Pego, María Vanessa

Quenda L

7.4560

6.6964

6.9496

21

***8290**

Irimia Irimia, Tania

Quenda L

5.5880

7.6198

6.9425

22

***8281**

Fernández González, Noel

Quenda L

4.7840

8.0020

6.9293

23

***2872**

Rodríguez Ferreiro, Lucía

Quenda L

5.0840

7.8180

6.9067

24

***7165**

Tojo Mourelo, Pablo

Quenda L

4.9520

7.7338

6.8065

25

***4897**

Castelo Cuesta, Mauro

Quenda L

5.0000

7.6802

6.7868

26

***9900**

Álvarez Iglesias, Patricia

Quenda L

8.1680

6.0886

6.7817

27

***4978**

Hurtado Sanjurjo, Manuel

Quenda L

5.5000

7.3987

6.7658

28

***6825**

Rey Pan, María

Quenda L

8.2000

6.0160

6.7440

29

***4966**

Mendaña Blanco, Ana

Quenda L

5.6510

7.2728

6.7322

30

***8680**

Caramés Pardavila, Marina

Quenda L

6.1240

6.9762

6.6921

31

***2783**

Alonso Prieto, Pablo

Quenda L

7.4140

6.2670

6.6493

32

***8662**

Sangiao Cortés, Iván

Quenda L

5.3400

7.2694

6.6263

33

***0190**

Blas Parga, Fátima

Quenda L

8.2000

5.6920

6.5280

34

***1561**

Toubes Boó, Miguel Ángel

Quenda L

8.0000

5.7634

6.5089

35

***5553**

Blanco Rial, Maite

Quenda L

4.0000

7.7146

6.4764

36

***0855**

Cobas Pérez, Sheila

Quenda L

4.1720

7.6184

6.4696

37

***4533**

Buján Casal, Jennifer

Quenda L

3.2840

7.9569

6.3993

38

***1353**

Rueda Pérez, Alba

Quenda L

3.7940

7.5960

6.3287

39

***3816**

Rivas Oliveira, Diego Antonio

Quenda L

6.7000

6.1410

6.3273

40

***8027**

Costoya Iglesias, Christian

Quenda L

4.0000

7.3281

6.2187

41

***0159**

Damil Mato, Javier

Quenda L

5.7520

6.3897

6.1771

42

***0034**

Freire Painceira, Andrés

Quenda L

5.7730

6.3041

6.1271

43

***3078**

Lesta Rodríguez, Aitor

Quenda L

3.3680

7.0784

5.8416

44

***2934**

Bolaños Abeledo, Nerea

Quenda L

5.5400

5.9882

5.8388

45

***0605**

Solleiro Calvo, Beatriz

Quenda D

5.0000

5.3720

5.2480

597035 - Música

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7309**

Rojo García, Miguel Ángel

Quenda L

8.8570

8.6948

8.7489

2

***6785**

Pérez Ameneiro, Alberto

Quenda L

9.5000

7.5980

8.2320

3

***3976**

Chao García, Rubén

Quenda L

10.0000

7.2884

8.1923

4

***3709**

Calvelo Moledo, Rocío

Quenda L

8.8190

7.4442

7.9025

5

***8077**

Díaz González, Bruno

Quenda L

7.0000

8.2414

7.8276

6

***8394**

Bua Aguín, Andrea

Quenda L

6.5420

8.3566

7.7517

7

***8356**

Iglesias Fernández, María Consuelo

Quenda L

10.0000

6.5522

7.7015

8

***9044**

Vilar Frade, José Diego

Quenda D

9.0000

6.9110

7.6073

9

***9121**

Currás Porto, Xairo

Quenda L

7.5000

7.6314

7.5876

10

***8970**

Ibáñez Pardo, Antonio

Quenda L

6.5500

7.9838

7.5059

11

***8014**

Souto Caride, Marta

Quenda L

8.5000

6.9466

7.4644

12

***8700**

Muñiz Hermo, Elsa María

Quenda L

9.1880

6.5036

7.3984

13

***1287**

Barros Da Cuña, Noelia

Quenda L

7.6340

7.1774

7.3296

14

***3989**

Carballude Iturburua, Javier

Quenda L

5.3360

8.2964

7.3096

15

***3592**

Tejeiro Ferreiro, María

Quenda L

6.0420

7.6706

7.1277

16

***1502**

Bustabad Rodríguez, Estefanía

Quenda L

6.0000

7.6304

7.0869

17

***8155**

Guzmán Vázquez, Lucas

Quenda L

5.5210

7.8535

7.0760

18

***5486**

Riveira Rolle, Ana María

Quenda L

5.1260

7.9982

7.0408

19

***7835**

Diz Casal, Raúl

Quenda L

5.3680

7.8490

7.0220

20

***8063**

Rodríguez Fernández, Marta

Quenda L

8.0880

6.4252

6.9795

21

***2861**

Torres Barral, Alejandro

Quenda L

5.0000

7.9572

6.9715

22

***5915**

García García, Carolina Patricia

Quenda L

9.0000

5.5878

6.7252

23

***9146**

Iglesias Carballo, Irene

Quenda L

4.0000

8.0510

6.7007

24

***8971**

Novo Rouco, Montserrat

Quenda D

8.6680

5.7120

6.6973

25

***7266**

Verde Lareu, Lucía

Quenda L

6.6680

6.6722

6.6708

26

***1496**

Rodríguez García, Elena

Quenda L

6.2520

6.8172

6.6288

27

***4753**

Casal Varela, Sara

Quenda L

3.5000

8.1754

6.6169

28

***9606**

Martínez López, Susana

Quenda L

8.2000

5.8200

6.6133

29

***4360**

Rodríguez Gómez, Mariña

Quenda L

4.0000

7.9168

6.6112

30

***4211**

Sayans Amo, Santiago

Quenda L

6.7840

6.3916

6.5224

31

***7697**

Bouza López, Laura

Quenda L

5.1260

7.1846

6.4984

32

***1960**

Martínez Tapia, Pedro

Quenda L

5.2500

7.1036

6.4857

33

***7613**

López Rodríguez, Belén

Quenda L

4.5000

7.4526

6.4684

34

***7255**

Alonso Martínez, Estefanía

Quenda L

6.1680

6.5912

6.4501

35

***9496**

Costas Sobral, Sara

Quenda L

3.8360

7.6688

6.3912

36

***5408**

Fernández Puga, Laura

Quenda L

5.0000

7.0810

6.3873

37

***9080**

González Kennedy, Tania

Quenda L

7.5860

5.7842

6.3848

38

***5625**

Lamapereira Álvarez, Mar

Quenda L

5.5000

6.5852

6.2235

39

***4035**

Conde Valado, Diego

Quenda L

4.5000

6.9740

6.1493

40

***3259**

García Casás, Almudena

Quenda L

4.0000

7.1528

6.1019

41

***9880**

Rodríguez Padín, Raquel

Quenda L

5.5000

6.3834

6.0889

42

***0313**

Piñeiro Vázquez, Noelia

Quenda L

6.0840

6.0822

6.0828

43

***8920**

Río Mallo, Andrea

Quenda L

4.9200

6.6268

6.0579

44

***0944**

Landrove Rico, Sergio

Quenda L

5.5440

6.1352

5.9381

45

***79***G

Seijo Vilar, Yaiza

Quenda L

6.9390

5.4122

5.9211

46

***2534**

Pico Suárez, Sarai

Quenda L

4.0000

6.7322

5.8215

47

***4836**

Neira Carpinteiro, Marta

Quenda L

5.9200

5.6750

5.7567

48

***7213**

Nogueira Balseiros, David

Quenda L

5.5000

5.8689

5.7459

49

***4286**

Rodríguez Brea, Lucía

Quenda L

5.0000

5.9596

5.6397

50

***8665**

Pérez Rodríguez, Jesús

Quenda L

3.7000

6.4869

5.5579

51

***9144**

Otero Mayán, Román

Quenda L

4.0000

6.2826

5.5217

52

***9433**

Rodríguez González, Rubén

Quenda L

4.5840

5.7530

5.3633

53

***0633**

Fernández Precedo, Sara

Quenda L

4.5000

5.6538

5.2692

54

***9257**

Casal Blanco, Carlos

Quenda L

4.1680

5.5331

5.0781

55

***9631**

González Ferreiro, Natalia

Quenda L

1.5000

6.2130

4.6420

597036 - Pedagoxía Terapéutica

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***9741**

Cabadas Álvarez, Patricia María

Quenda E

Apto

Apto

2

***7532**

Carabias Vicente, Adolfo

Quenda E

Apto

Apto

3

***3973**

Lema Rodríguez, Tamara

Quenda E

Apto

Apto

4

***0922**

Puente Blanco, Alba

Quenda E

Apto

Apto

5

***8057**

Ríos García, Silvia

Quenda E

Apto

Apto

6

***9473**

Sánchez Veiga, María Belén

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9990**

Puga Fernández, Iva Yanira

Quenda L

7.0360

8.2946

7.8751

2

***3279**

Sampedro Vidal, Marcos

Quenda L

10.0000

6.7380

7.8253

3

***9604**

Rodríguez Costas, Raquel

Quenda L

5.0000

9.0436

7.6957

4

***7102**

Rodríguez Álvarez, Melisa

Quenda L

9.5000

6.7260

7.6507

5

***5313**

Dasairas Carballido, Luis

Quenda L

9.0000

6.9492

7.6328

6

***8686**

Alonso Chamosa, Cristina

Quenda L

7.5000

7.6194

7.5796

7

***8990**

Rafael Alonso, Catalina

Quenda L

9.0000

6.8549

7.5699

8

***4320**

Reinländer, Lorraine Chantal

Quenda L

7.4240

7.5830

7.5300

9

***8379**

Ortigueira Magariños, Patricia

Quenda L

9.5000

6.3530

7.4020

10

***8054**

Villamarín Fernández, Ainhoa

Quenda L

6.1680

7.9352

7.3461

11

***7329**

Bello Fernández, Iria

Quenda L

8.5500

6.6300

7.2700

12

***6018**

Porto Rodríguez, Andrea

Quenda L

6.0880

7.8250

7.2460

13

***4130**

Sánchez Schwellenbach, Ana

Quenda L

5.7600

7.9222

7.2015

14

***7364**

Ramírez Troncoso, María Sandra

Quenda L

4.7000

8.3589

7.1393

15

***1152**

Momán Rodríguez, Nuria

Quenda L

4.6680

8.3738

7.1385

16

***8377**

Conde Estévez, Miriam

Quenda L

5.5880

7.8860

7.1200

17

***4090**

Santás Ferreira, Cristina

Quenda L

7.7520

6.7691

7.0967

18

***6222**

Garaboa Vázquez, Patricia

Quenda L

7.8400

6.6692

7.0595

19

***0300**

Rouco Vázquez, Carolina

Quenda L

6.0840

7.4854

7.0183

20

***8334**

Boo López, Sabela

Quenda L

6.5000

7.2747

7.0165

21

***9343**

Hermida Varela, Alberto

Quenda L

5.2560

7.8650

6.9953

22

***8564**

Álvarez Gromaz, Lucía

Quenda L

7.0000

6.9841

6.9894

23

***3213**

García Sánchez, Alba María

Quenda L

7.8360

6.5155

6.9557

24

***9599**

Bernal Garrido, Alba

Quenda L

5.5000

7.6550

6.9367

25

***5442**

Martín Moreira, Cristina

Quenda L

9.0000

5.8707

6.9138

26

***9805**

Abal Viqueira, Sara

Quenda L

8.8400

5.9120

6.8880

27

***1953**

Romero Portela, Begoña

Quenda L

6.1680

7.2090

6.8620

28

***3619**

España Fariñas, Lucía

Quenda L

4.0000

8.2864

6.8576

29

***2636**

Blanco Sarria, Marta

Quenda L

5.2000

7.6816

6.8544

30

***2894**

Platas Vilariño, Raúl

Quenda L

4.0880

8.2330

6.8513

31

***3645**

Domínguez Vello, Tania

Quenda L

4.6240

7.9198

6.8212

32

***9388**

Rey Rodríguez, Nerea

Quenda L

4.9200

7.7504

6.8069

33

***9411**

Couso Alonso, Elba

Quenda L

6.0040

7.2050

6.8047

34

***8409**

Dopico Díaz, Verena

Quenda L

6.2000

7.0994

6.7996

35

***4119**

Pérez Malillos, Clara

Quenda L

3.5000

8.4452

6.7968

36

***8042**

González Leal, Noelia

Quenda L

6.4200

6.9545

6.7763

37

***7250**

Piñeiro García, Gemma

Quenda L

4.8360

7.6500

6.7120

38

***1501**

Lebrero Álvarez, Carla

Quenda L

4.0880

8.0023

6.6975

39

***5562**

Cheda Justo, Mónica

Quenda L

7.5000

6.2956

6.6971

40

***2808**

Villar Vázquez, Verónica

Quenda L

7.2560

6.3302

6.6388

41

***3252**

Rey Marañís, Marta

Quenda L

5.6200

7.1398

6.6332

42

***7423**

Corral Rodríguez, Gisela Itziar

Quenda L

5.7000

7.0208

6.5805

43

***5701**

Villar Pombo, Irene

Quenda L

5.3360

7.1340

6.5347

44

***2138**

Ramos Campos, Sabela

Quenda L

6.9660

6.2420

6.4833

45

***8361**

González Rodríguez, Alba

Quenda L

5.5840

6.9230

6.4767

46

***3018**

Valiño Calviño, Inés

Quenda L

9.0000

5.1280

6.4187

47

***9921**

De la Torre Ben, Isabel

Quenda L

6.9240

6.1622

6.4161

48

***9729**

Yebra Formoso, Aida María

Quenda L

4.8400

7.1849

6.4033

49

***9411**

Fernández Fernández, Beatriz

Quenda L

6.3360

6.4350

6.4020

50

***8203**

Sierra Rodríguez, Sara

Quenda L

5.9000

6.6470

6.3980

51

***6469**

Carrero de Oliveira, María del Carmen

Quenda L

8.2000

5.4718

6.3812

52

***3182**

Rodríguez Barreira, Marta

Quenda L

4.9240

7.1054

6.3783

53

***4974**

González Figueiral, Kelly

Quenda L

4.5000

7.2514

6.3343

54

***6115**

García Meijueiro, Natalia

Quenda L

4.6680

7.1542

6.3255

55

***5734**

López Alonso, Alba

Quenda L

7.5000

5.7260

6.3173

56

***4544**

Bellas Fernández, Vanesa

Quenda L

5.5040

6.7112

6.3088

57

***0290**

Pérez Rodríguez, Noemia

Quenda L

8.1510

5.3871

6.3084

58

***0556**

Campello Fraga, Noemí

Quenda L

6.4000

6.2330

6.2887

59

***9655**

Martínez García, María

Quenda L

5.1680

6.8430

6.2847

60

***6100**

Pena Méndez, María

Quenda L

5.5000

6.6756

6.2837

61

***5382**

Casais Piñeiro, Uxía

Quenda L

6.0040

6.3897

6.2611

62

***0741**

Saá Freire, Bárbara María

Quenda L

4.5000

7.0905

6.2270

63

***9486**

Otero Reboreda, Elia

Quenda L

5.5040

6.5640

6.2107

64

***3134**

Amigo Pou, Patricia

Quenda L

5.6300

6.4786

6.1957

65

***1493**

Garrido Iglesias, Andrea

Quenda L

4.5000

7.0208

6.1805

66

***0684**

Canosa López, Pablo

Quenda L

4.8400

6.8350

6.1700

67

***3978**

Salgado Travanca, Ruth

Quenda L

6.1720

6.1580

6.1627

68

***2859**

Abeledo Vázquez, Lorena

Quenda L

5.0880

6.6597

6.1358

69

***1842**

Regueira Pena, Irene

Quenda L

5.0000

6.7030

6.1353

70

***7977**

Penido Blanco, Miriam

Quenda L

5.7100

6.3370

6.1280

71

***1117**

Morán Llago, María

Quenda L

6.8400

5.7610

6.1207

72

***6282**

Golobardas Magdalena, Zoraida

Quenda L

6.0880

6.1287

6.1151

73

***9744**

Rey Filgueira, María

Quenda L

3.5000

7.3590

6.0727

74

***7145**

Calvelo Simil, Lucía

Quenda L

4.5000

6.8233

6.0489

75

***9817**

García Mosquera, Uxía

Quenda L

4.5000

6.8096

6.0397

76

***4699**

Aldrey Blanco, Laura

Quenda L

4.1680

6.9630

6.0313

77

***1327**

Santomé Molanes, Irene

Quenda L

4.5040

6.7840

6.0240

78

***3923**

López Álvarez, Iago

Quenda L

7.3360

5.3502

6.0121

79

***2849**

Mañá Varela, Silvia

Quenda L

6.7000

5.6579

6.0053

80

***1002**

González Docampo, Cecilia

Quenda L

7.0460

5.4707

5.9958

81

***5783**

Boiso Aparicio, Virginia

Quenda L

7.0040

5.4900

5.9947

82

***3043**

Conde Noguerol, Jaime

Quenda L

4.6680

6.6356

5.9797

83

***1053**

Díaz Plazas, Marta

Quenda L

6.5360

5.6930

5.9740

84

***8991**

Neira Hermida, María

Quenda L

5.5880

6.1112

5.9368

85

***1925**

García García, Carmen

Quenda L

6.0000

5.8498

5.8999

86

***7794**

Lema Moledo, María Jesús

Quenda L

7.0000

5.3196

5.8797

87

***8264**

Rilo Taín, Amanda

Quenda L

5.3400

6.1230

5.8620

88

***9639**

Alberich Quintas, Iria

Quenda L

5.0000

6.2623

5.8415

89

***9584**

Ons Aracama, Daniel

Quenda L

7.0000

5.2546

5.8364

90

***5973**

Gómez Crego, Jéssica

Quenda L

5.5880

5.9420

5.8240

91

***8549**

Cid Fernández, Lidia

Quenda L

4.9200

6.2706

5.8204

92

***1647**

Vidal Blanco, Clara

Quenda L

4.5840

6.4294

5.8143

93

***9015**

Valverde Fagúndez, María

Quenda L

4.6200

6.4000

5.8067

94

***0821**

Armesto Martínez, Carla

Quenda L

3.6680

6.8554

5.7929

95

***8733**

Cascallar Agrelo, Denis

Quenda L

3.7140

6.8116

5.7791

96

***2532**

Castrillón Freijeiro, Verónica

Quenda L

4.5000

6.3948

5.7632

97

***0626**

Cancela Bouzas, María Dolores

Quenda L

6.5000

5.3730

5.7487

98

***8159**

Fernández Lago, Marta

Quenda L

4.8680

6.1750

5.7393

99

***4106**

Agruña García, Vanesa Cristina

Quenda L

5.4100

5.8926

5.7317

100

***8568**

Pérez Solla, Marta

Quenda L

3.7000

6.7447

5.7298

101

***6485**

Fernández Ferreiro, Lucía

Quenda L

4.0000

6.5406

5.6937

102

***1115**

Pérez Prieto, Lara

Quenda L

6.0000

5.5143

5.6762

103

***9551**

Enríquez Da Palma, Raquel

Quenda L

5.1680

5.8886

5.6484

104

***2912**

Simón González, María

Quenda L

4.6680

6.1336

5.6451

105

***3349**

Conde Codesido, Rocío

Quenda L

5.1360

5.8864

5.6363

106

***3689**

Corral Varela, Clara

Quenda L

4.8400

6.0250

5.6300

107

***8193**

Torres Santiago, María Rocío

Quenda L

4.7780

6.0352

5.6161

108

***7692**

González Álvarez, Aroa

Quenda L

4.5000

6.1618

5.6079

109

***4666**

Vázquez Insua, Lucía

Quenda L

6.0040

5.4084

5.6069

110

***0476**

Martínez Fraga, María

Quenda L

4.7000

6.0150

5.5767

111

***8454**

Díaz Losada, Andrea

Quenda L

4.5000

6.0758

5.5505

112

***5893**

Ares Blanco, Noelia

Quenda L

5.0000

5.7956

5.5304

113

***0519**

Santiuste Soto, Alba

Quenda L

4.9200

5.8302

5.5268

114

***9771**

Ramírez Pérez, Lorena

Quenda L

5.5840

5.4036

5.4637

115

***7914**

Otero Rodríguez, Silvia

Quenda L

5.0000

5.6536

5.4357

116

***0885**

Rodríguez Costa, Lucía

Quenda L

4.6680

5.7950

5.4193

117

***1030**

Rodríguez Vázquez, Lara

Quenda L

5.0000

5.6232

5.4155

118

***1869**

Saco Mendoza, Beatriz

Quenda L

4.0000

6.1036

5.4024

119

***2834**

Quintas Domínguez, Noemí

Quenda L

3.8000

6.1778

5.3852

120

***0638**

Galbán Outeiral, Sabela

Quenda L

4.2520

5.9508

5.3845

121

***6440**

Fonte Pampín, Lucía

Quenda L

3.0000

6.5590

5.3727

122

***9030**

López Rendal, Zoraida

Quenda L

3.6200

6.1542

5.3095

123

***0467**

Fernández Rilo, Giovanna María

Quenda L

4.0000

5.9501

5.3001

124

***9905**

Mejuto Pimentel, Teresa

Quenda L

3.5000

6.1838

5.2892

125

***2565**

Vázquez Estraviz, Carla

Quenda L

4.0000

5.8965

5.2643

126

***3175**

Barreira Lorenzo, Jose Luís

Quenda L

3.4400

6.0622

5.1881

127

***9628**

Moledo Queiruga, Noelia

Quenda L

3.5000

6.0223

5.1815

128

***7027**

Lopez Sotelo, Estefania

Quenda L

4.1720

5.6640

5.1667

129

***9046**

Gil González, Nerea

Quenda L

4.4200

5.5245

5.1563

130

***2481**

Vidal Moraña, Betsaida

Quenda L

3.5000

5.9720

5.1480

131

***9604**

Castro Vázquez, María

Quenda L

3.5000

5.9560

5.1373

132

***6317**

Aladro Aláez, Irene

Quenda L

3.7000

5.8287

5.1191

133

***8503**

Serantes Santos, Marta

Quenda L

4.5000

5.3992

5.0995

134

***3678**

González Núñez, María

Quenda L

3.9420

5.6128

5.0559

135

***5759**

Arias Fernández, Lorena

Quenda L

4.6680

5.2264

5.0403

136

***1913**

Taboada Martínez, Sabela

Quenda L

3.9620

5.5636

5.0297

137

***0297**

Zubieta Martínez, Noemi

Quenda L

4.0000

5.4173

4.9449

138

***1432**

Ferro Martínez, Sara

Quenda L

4.2520

5.1242

4.8335

139

***2739**

López Otero, Virginia María

Quenda L

3.6720

5.3424

4.7856

140

***1147**

Pérez Brandón, Iván

Quenda L

1.4520

6.3860

4.7413

597037 - Audición e Linguaxe

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***7484**

Pardo Pérez, Pamela

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6701**

Parada González, Begoña

Quenda L

9.5000

7.8370

8.3913

2

***0718**

Gude Urdangarin, Olaia

Quenda L

9.7140

7.4480

8.2033

3

***7503**

Ocampo Garrido, Yolanda

Quenda L

7.9620

7.7220

7.8020

4

***9163**

Mateos Jurado, Ainara

Quenda L

8.2100

7.3400

7.6300

5

***7790**

Álvarez García, Víctor Manuel

Quenda L

5.5000

8.3350

7.3900

6

***7799**

González Alonso, Silvia

Quenda L

6.5000

7.8260

7.3840

7

***5964**

Martiñá Torreiro, Paula

Quenda L

5.8360

8.0280

7.2973

8

***6809**

Cerneira Montes, María Carmen

Quenda L

5.9200

7.8690

7.2193

9

***0340**

Veiras Méndez, Ana

Quenda L

5.5000

8.0748

7.2165

10

***6454**

García Bértoa, Alba

Quenda L

8.0000

6.7570

7.1713

11

***7854**

Magide López, Nerea

Quenda L

6.9200

7.2870

7.1647

12

***1576**

Gutiérrez Sas, Lara

Quenda L

5.7520

7.8185

7.1297

13

***4597**

Larrán Costas, Marta

Quenda L

8.0000

6.6508

7.1005

14

***5910**

Villasante Gavieiro, María

Quenda L

6.3400

7.3916

7.0411

15

***2266**

Ramos Pena, Virginia

Quenda L

8.0000

6.5080

7.0053

16

***3790**

López Varela, Estela María

Quenda L

8.0000

6.4560

6.9707

17

***1866**

Román González, Marta

Quenda L

4.5000

8.0540

6.8693

18

***7899**

García Abelairas, Sonia

Quenda L

8.8820

5.8430

6.8560

19

***9286**

Gómez Pérez, Aida

Quenda L

5.0840

7.7054

6.8316

20

***9756**

Fontán Lago, Alba María

Quenda L

4.5000

7.9480

6.7987

21

***9180**

Losada Tenreiro, Ana Patricia

Quenda L

6.7180

6.7940

6.7687

22

***6025**

Saavedra González, Lucía

Quenda L

3.7520

8.2320

6.7387

23

***9429**

Pérez Morán, Laura

Quenda L

7.5000

6.2600

6.6733

24

***5651**

Díaz Vidaurre, Catuxa

Quenda L

4.5000

7.7250

6.6500

25

***1854**

Borrero Avila, Liseth Nattalie

Quenda L

6.5040

6.6989

6.6339

26

***3739**

Carballude Iturburua, Ana

Quenda L

3.9200

7.9481

6.6054

27

***8202**

Mariño Pego, Raquel

Quenda L

5.5000

7.1572

6.6048

28

***8589**

Veiga Graña, Olalla

Quenda L

5.0000

7.3832

6.5888

29

***0828**

Regueira Lavandeira, Gador Maria

Quenda L

5.0000

7.3820

6.5880

30

***8612**

Pérez Salgado, Raquel

Quenda L

5.4830

7.0765

6.5453

31

***7851**

Fernández Besteiro, Sofía

Quenda L

4.5000

7.5638

6.5425

32

***7802**

Fonteboa Rubinos, Monserrat

Quenda L

4.9560

7.2648

6.4952

33

***5674**

Ramallal Salgado, Alba

Quenda L

6.5040

6.3652

6.4115

34

***5823**

Álvarez Paredes, Victoria

Quenda L

7.5040

5.8630

6.4100

35

***4339**

Rejo Arcos, Beatriz

Quenda L

4.7000

7.2340

6.3893

36

***4352**

Pazos Naya, Alba

Quenda L

5.0000

7.0596

6.3731

37

***0557**

Cabado Ferreiro, Vanesa

Quenda L

4.6720

7.2180

6.3693

38

***8011**

Gómez Moreira, Rocío

Quenda L

7.0000

6.0360

6.3573

39

***1015**

Cao Noya, Cristina

Quenda L

3.8000

7.5640

6.3093

40

***1199**

Agulló Díaz, Sabela

Quenda L

5.0000

6.9128

6.2752

41

***0934**

Pérez Lorenzo, Sandra Beatriz

Quenda L

4.5000

7.1390

6.2593

42

***1211**

Capelo Rodríguez, Susana

Quenda L

4.0840

7.2632

6.2035

43

***8997**

Iglesias Río, Iria

Quenda L

4.8780

6.8550

6.1960

44

***4382**

Pariente Mancera, Guadalupe

Quenda L

6.0000

6.2860

6.1907

45

***5185**

Fernández Sueiro, Laura

Quenda L

4.7520

6.8750

6.1673

46

***7149**

Mata Ares, Marta

Quenda L

8.0000

5.2020

6.1347

47

***0862**

Brenlla Pereira, Laura

Quenda L

4.7040

6.8384

6.1269

48

***1120**

López Basoa, Iria

Quenda L

4.0000

7.1780

6.1187

49

***8782**

Tilve Costas, Alicia

Quenda L

8.0000

5.1660

6.1107

50

***5218**

López García, Ánxela

Quenda L

4.5000

6.9046

6.1031

51

***2152**

Aneiros Pedreiras, Carla María

Quenda L

4.5040

6.8885

6.0937

52

***1496**

Moure Pérez, Aroa

Quenda L

4.0840

7.0972

6.0928

53

***0093**

Molano Zarate, Diana Manuela

Quenda L

4.5000

6.8852

6.0901

54

***2988**

Alonso Nieves, Ana María

Quenda L

3.5000

7.3722

6.0815

55

***4904**

Redondo Rendo, Adela

Quenda L

4.5000

6.8600

6.0733

56

***4661**

López Vázquez, María Teresa

Quenda D

8.0000

5.0998

6.0665

57

***9725**

Alonso Álvarez, Carla

Quenda L

5.5920

6.2910

6.0580

58

***9609**

Rial Fernández, Leticia

Quenda L

4.5000

6.8312

6.0541

59

***7831**

Varela Fernández, Noelia

Quenda L

4.9200

6.6098

6.0465

60

***3822**

Añón Caamaño, Xulia

Quenda L

5.5000

6.2826

6.0217

61

***3633**

Blanco García, Yoshua

Quenda L

3.7000

7.1306

5.9871

62

***5626**

Varela Fernández, Nuria

Quenda L

4.2560

6.8224

5.9669

63

***1149**

Rodríguez Salgueiro, Lía

Quenda L

4.5000

6.6465

5.9310

64

***1235**

Boga Rico, Lucía

Quenda L

4.5840

6.4820

5.8493

65

***6292**

Parrilla González, Ana

Quenda L

4.7560

6.3880

5.8440

66

***1897**

Rendueles Ares, Natalia

Quenda L

5.0000

6.2010

5.8007

67

***8131**

Alonso López, Karina

Quenda L

3.7000

6.8062

5.7708

68

***7081**

Alvite Pereira, David

Quenda L

6.5880

5.3420

5.7573

69

***4496**

Rio Janeiro, Natalia

Quenda L

3.4100

6.9182

5.7488

70

***7503**

Taboada Veiga, María

Quenda L

4.7940

6.1500

5.6980

71

***2848**

Carrasco Becedillas, Jennifer

Quenda L

5.5840

5.7510

5.6953

72

***2768**

Vilar Pedreira, Elena

Quenda L

3.0000

7.0158

5.6772

73

***9023**

Joga Gomez, Raquel

Quenda L

3.5000

6.7480

5.6653

74

***8904**

Reboredo Tasende, Katarin

Quenda L

3.7000

6.6450

5.6633

75

***6107**

Serrano Muñoz, Natalia María

Quenda L

6.0000

5.4655

5.6437

76

***2641**

Cazás Rosende, Lucía

Quenda L

3.5000

6.6950

5.6300

77

***9109**

Framiñán Quinteiro, Ana Belén

Quenda L

4.7420

6.0298

5.6005

78

***7613**

Fernández Varela, Adrián

Quenda L

4.1300

6.3070

5.5813

79

***3632**

López Fernández, Elena

Quenda L

3.5000

6.6154

5.5769

80

***4342**

Yera Lado, Ana María

Quenda L

3.5000

6.6030

5.5687

81

***1512**

Lodeiro Pereira, Noemi

Quenda L

4.5000

6.0474

5.5316

82

***2507**

Otero Arriví, María Cristina

Quenda L

3.5000

6.4106

5.4404

83

***5401**

Alonso Correa, Maruxa

Quenda L

5.7000

5.2942

5.4295

84

***5375**

Morán Sánchez, Clara

Quenda L

4.5360

5.8708

5.4259

85

***7792**

Ramírez Díaz, Amanda

Quenda L

5.1720

5.5350

5.4140

86

***3215**

Caamaño Vázquez, Cecilia

Quenda L

4.0000

6.1154

5.4103

87

***4699**

Valcárcel Cao, Elena

Quenda L

5.5000

5.3540

5.4027

88

***0879**

Vila Rodríguez, Alba

Quenda L

5.0000

5.5502

5.3668

89

***3585**

Álvarez Álvarez, Mishel

Quenda L

5.3360

5.3820

5.3667

90

***8870**

García López, Noemi

Quenda L

5.2000

5.4260

5.3507

91

***3636**

Bañobre Torres, María

Quenda L

3.5000

6.2740

5.3493

92

***4574**

Planet Márquez, Mónica

Quenda L

5.5000

5.2532

5.3355

93

***9191**

González Vázquez, Clara

Quenda L

4.8400

5.5720

5.3280

94

***1304**

Torre Aldao, Vanessa de la

Quenda L

4.5000

5.7390

5.3260

95

***3098**

Roade Fernández, Eva

Quenda L

5.8360

5.0560

5.3160

96

***8718**

Veiga Barreiro, Lara

Quenda L

4.0000

5.9600

5.3067

97

***6345**

Godoy Vega, Ana María

Quenda L

5.5000

5.2090

5.3060

98

***8134**

Saa Díaz, Nerea

Quenda L

4.5000

5.7040

5.3027

99

***3292**

Limia González, Nerea

Quenda L

4.0000

5.8960

5.2640

100

***8400**

Torneiro Folgueiras, María

Quenda L

4.0000

5.8646

5.2431

101

***5054**

Veiga Darriba, Laura

Quenda L

3.5000

6.1056

5.2371

102

***7619**

Castillo Carballa, Guillelme Denís

Quenda L

3.5000

6.0990

5.2327

103

***4274**

Somoza Núñez, Jennifer

Quenda L

5.0360

5.3280

5.2307

104

***8214**

Alonso González, Paula

Quenda L

3.5000

6.0910

5.2273

105

***8675**

Currás Iglesias, Juan José

Quenda L

4.0000

5.8340

5.2227

106

***3909**

Boado López, Borja

Quenda L

3.0000

6.3320

5.2213

107

***8754**

Jiménez Rodeiro, Paula

Quenda L

3.0000

6.3230

5.2153

108

***6195**

Rial Ferradás, Laura

Quenda L

4.0000

5.7758

5.1839

109

***9309**

Fernández Carneiro, Lucía

Quenda L

3.5000

6.0220

5.1813

110

***9670**

Sanjurjo Hermida, Beatriz

Quenda L

5.5000

5.0190

5.1793

111

***6066**

Pousada Ferradás, Laura

Quenda L

4.5000

5.4910

5.1607

112

***1158**

Fernández Pedreira, Coral

Quenda L

3.3360

6.0274

5.1303

113

***3823**

López Hombre, Miriam

Quenda L

4.2000

5.5910

5.1273

114

***3144**

Ballesteros Fernández, Rosa

Quenda L

3.5000

5.9220

5.1147

115

***8799**

Pola Villar, Alba

Quenda L

3.0000

6.1073

5.0715

116

***7931**

González Barral, Candela

Quenda L

3.0000

6.1030

5.0687

117

***4498**

Mariño Calviño, Pablo

Quenda L

2.8400

6.1630

5.0553

118

***0496**

Villamor Vázquez, Tania

Quenda L

3.0000

6.0810

5.0540

119

***7783**

Estévez Santiago, Gloria

Quenda L

4.0000

5.4800

4.9867

120

***9129**

García López, Lucía

Quenda L

3.5000

5.7214

4.9809

121

***9987**

López Geada, Marta

Quenda L

4.5040

5.1870

4.9593

122

***9090**

Ares Nieto, Iria

Quenda L

4.7000

5.0730

4.9487

123

***4001**

González Painceira, Yaiza

Quenda L

3.2000

5.7600

4.9067

124

***3049**

Páramo Boquete, Laura

Quenda L

3.5000

5.5450

4.8633

125

***6846**

Cardama Aldecoa, Aden

Quenda L

4.2140

5.1558

4.8419

126

***6435**

Gallego Suárez, Jaime

Quenda L

3.0000

5.7032

4.8021

127

***4045**

Costa Muíños, Paula

Quenda L

3.5000

5.2180

4.6453

128

***4668**

Neira Fernández, Paula

Quenda L

3.5000

5.2080

4.6387

129

***9596**

Garrido Prieto, Diego

Quenda L

3.5000

5.1742

4.6161

130

***0745**

Millares Corral, Alba

Quenda L

3.4520

5.0708

4.5312

131

***5979**

Casal Casalderrey, Cristina

Quenda L

2.5000

5.5422

4.5281

132

***8475**

Rodríguez Sevillano, Violeta

Quenda L

3.5000

5.0280

4.5187

597038 - Educación Primaria

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***4494**

Fernández Moreira, Melina

Quenda E

Apto

Apto

2

***9004**

Montes González, Andrea

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4755**

Feito Mirás, Luís Miguel

Quenda L

10.0000

7.5784

8.3856

2

***0746**

Schaal Orizales, Marco

Quenda L

9.2000

7.5510

8.1007

3

***5624**

Pena Fernández, Alejandro

Quenda L

9.0840

7.5860

8.0853

4

***0479**

García Vázquez, Noa María

Quenda L

6.8240

8.7153

8.0849

5

***5251**

González Díaz-Faes, Ana

Quenda L

5.8780

9.0490

7.9920

6

***8410**

Lourido Corral, Breogán

Quenda L

9.0000

7.4470

7.9647

7

***5409**

Rodríguez Fernández, Martín

Quenda L

7.8720

7.8482

7.8561

8

***8058**

Pillado Fraga, Noelia

Quenda L

4.5880

9.4655

7.8397

9

***8150**

Santiago Pillado, Marina

Quenda L

6.5840

8.3980

7.7933

10

***6372**

Requejo Cid, Andrea

Quenda L

5.5500

8.9100

7.7900

11

***7276**

Pol Álvarez, Esther

Quenda L

7.7520

7.7116

7.7251

12

***8829**

Tejado Lodeiro, David

Quenda L

6.6260

8.0405

7.5690

13

***6694**

Álvarez Nogueira, Paula

Quenda L

7.0500

7.8272

7.5681

14

***3464**

García Dosouto, Estela

Quenda L

8.0040

7.3285

7.5537

15

***4799**

Sandiás Parada, Beatriz

Quenda L

7.0000

7.8282

7.5521

16

***0687**

Vieites Rodríguez, Pablo

Quenda L

7.3400

7.6474

7.5449

17

***7947**

Paz Basanta, Ángela

Quenda L

8.2000

7.1685

7.5123

18

***1472**

Rodríguez Pequeño, Raquel

Quenda L

7.0000

7.7538

7.5025

19

***7114**

González Lois, Ariadna María

Quenda L

5.8360

8.2940

7.4747

20

***1004**

Viéitez Ferradáns, Belén

Quenda L

6.0000

8.1920

7.4613

21

***4636**

Recarey Pérez, Leticia

Quenda L

5.5040

8.4355

7.4583

22

***6864**

Salgado Carballo, Rubén

Quenda L

5.9200

8.1302

7.3935

23

***0548**

Rodríguez Blanco, Josua

Quenda L

5.0000

8.5780

7.3853

24

***3907**

Penas Fandiño, Claudia

Quenda L

4.7520

8.6778

7.3692

25

***4786**

Paz López, Mónica

Quenda L

7.5500

7.2625

7.3583

26

***6985**

Castiñeira Dubra, María Tamara

Quenda L

8.5000

6.7748

7.3499

27

***5599**

López Lage, Beatriz

Quenda L

8.1680

6.9158

7.3332

28

***1062**

López Vázquez, Sonia

Quenda L

5.0000

8.4916

7.3277

29

***8564**

Valle Martínez, María

Quenda L

5.2100

8.3674

7.3149

30

***0664**

Vázquez Rodríguez, Cintia

Quenda L

5.4520

8.2379

7.3093

31

***7198**

Riveiro Loureiro, Ana Belén

Quenda L

7.3720

7.2718

7.3052

32

***1294**

Rodríguez Cabanelas, Andrea

Quenda L

6.8360

7.5310

7.2993

33

***9154**

Blanco Fernández, Amara

Quenda L

8.2560

6.8038

7.2879

34

***0219**

Castro Couceiro, Jessica

Quenda L

6.0840

7.8448

7.2579

35

***0867**

Novo Rebollo, Estefanía

Quenda L

4.7560

8.4892

7.2448

36

***8015**

Sestelo Bouzada, Carol

Quenda L

6.8820

7.4018

7.2285

37

***6497**

Varela Rodríguez, Sara

Quenda L

4.0000

8.8354

7.2236

38

***5635**

Carregal Rivera, Carlos Tomás

Quenda L

8.9200

6.3682

7.2188

39

***1625**

Parga Pérez, Sara

Quenda L

5.5000

8.0464

7.1976

40

***8532**

Pérez Fernández, Lucía

Quenda L

5.3400

8.0850

7.1700

41

***9718**

Sousa Palmeiro, Javier

Quenda L

7.0000

7.2505

7.1670

42

***7765**

Patiño Abeijón, Olga

Quenda L

10.0000

5.7080

7.1387

43

***3424**

Iglesias Mouro, Manuel Andrés

Quenda L

4.7560

8.3220

7.1333

44

***2206**

Rodríguez Fondevila, Iria

Quenda L

5.2560

8.0470

7.1167

45

***2751**

Pérez Mosquera, Uxía

Quenda L

4.1720

8.5870

7.1153

46

***7495**

Araujo Casalmorto, Carolina

Quenda L

5.3360

7.9970

7.1100

47

***2151**

Macía Couto, Lorena

Quenda L

10.0000

5.6570

7.1047

48

***8580**

Martínez López, Alvaro

Quenda L

5.2520

8.0120

7.0920

49

***9287**

Colmenero Morán, Óscar

Quenda L

6.0880

7.5820

7.0840

50

***6321**

Couso Vidal, Carlota

Quenda L

7.3400

6.9558

7.0839

51

***3743**

Barbeira Álvarez, Sandra

Quenda L

5.8400

7.6940

7.0760

52

***7819**

Fernández Alonso, Naren Virginia

Quenda D

8.0040

6.6032

7.0701

53

***9388**

Fernández Rosende, Rebeca

Quenda L

4.7560

8.1865

7.0430

54

***6380**

Ucha Durán, Alicia

Quenda L

3.9200

8.5860

7.0307

55

***1579**

Fernández Cubero, Loreto

Quenda L

7.7520

6.6650

7.0273

56

***7964**

Souto Neira, José Manuel

Quenda L

4.0000

8.5050

7.0033

57

***5223**

Vieites Nogueira, Arancha

Quenda L

6.0000

7.5008

7.0005

58

***1384**

Caramés Sánchez, Lorena

Quenda L

4.0000

8.4992

6.9995

59

***5416**

Tosar Gandásegui, David

Quenda L

5.5460

7.6960

6.9793

60

***7732**

Froufe Lagoa, Ruth

Quenda L

3.5000

8.7170

6.9780

61

***8626**

Arias Diz, María

Quenda L

7.4200

6.7540

6.9760

62

***9247**

Pereira Perdiz, José Valentín

Quenda L

5.7560

7.5720

6.9667

63

***6514**

Hernández Basterrechea, Paula

Quenda L

4.5000

8.1998

6.9665

64

***5219**

Arias García, Adrián

Quenda L

9.5840

5.6527

6.9631

65

***1651**

Rey Porta, Icía

Quenda L

3.8780

8.4968

6.9572

66

***1986**

Durán Fernández, Elena María

Quenda L

4.7000

8.0822

6.9548

67

***8334**

González Méndez, Alejandro

Quenda L

4.1680

8.3340

6.9453

68

***6295**

Torres Torres, María del Carmen

Quenda L

6.1680

7.3316

6.9437

69

***8252**

Figueiras Vázquez, Miguel

Quenda L

5.1680

7.8297

6.9425

70

***3755**

Andújar Vilas, María Eva

Quenda L

5.6240

7.5950

6.9380

71

***0056**

Cambre Díaz, Mario

Quenda L

4.5000

8.1518

6.9345

72

***7543**

Rodríguez Pais, Leticia

Quenda L

8.4200

6.1607

6.9138

73

***7122**

Moscoso Vizcaíno, Álvaro

Quenda L

4.6340

8.0534

6.9136

74

***5856**

Méndez Cores, Andrea

Quenda L

5.2520

7.7275

6.9023

75

***9188**

Rodríguez Adrover, Anabel

Quenda L

4.7000

7.9836

6.8891

76

***0999**

Cabrera Alonso, Carla

Quenda L

4.8360

7.9078

6.8839

77

***1257**

López Alonso, Cristina

Quenda L

5.0000

7.8170

6.8780

78

***5233**

Andrade Pérez, Laura

Quenda L

5.3400

7.6360

6.8707

79

***9467**

Vilariño Silva, Alba

Quenda L

5.0000

7.8000

6.8667

80

***7986**

López Moreira, Uxía

Quenda L

6.1260

7.2360

6.8660

81

***2642**

González Regueiro, Cesáreo Martín

Quenda L

6.9200

6.8100

6.8467

82

***4519**

Puñal Abelenda, Javier

Quenda L

4.9240

7.7985

6.8403

83

***3685**

Gavín Villar, Francisco José

Quenda L

5.0000

7.7466

6.8311

84

***7142**

Mejuto Bermejo, Lucía

Quenda L

9.1400

5.6702

6.8268

85

***5481**

López Alonso, Silvia

Quenda L

3.7000

8.3760

6.8173

86

***2015**

Fraga Martínez, Ana María

Quenda L

6.5880

6.9280

6.8147

87

***7608**

Correa Martínez, Eva

Quenda L

5.0420

7.6956

6.8111

88

***3711**

López Muñiz, Alberto

Quenda L

4.7000

7.8596

6.8064

89

***1594**

Barreiro Cancelas, Ana Belén

Quenda L

4.5000

7.9542

6.8028

90

***6693**

Fernández Fernández, Sara

Quenda L

4.0000

8.1910

6.7940

91

***3078**

Campos Fariña, Lorena

Quenda L

5.6680

7.3554

6.7929

92

***0308**

López Souto, Sara

Quenda L

4.4560

7.9612

6.7928

93

***3667**

Amor Rodríguez, Sara

Quenda L

5.4240

7.4764

6.7923

94

***6347**

Cid Nóvoa, María

Quenda L

5.5000

7.4360

6.7907

95

***9173**

Camino Seoane, Alba

Quenda L

5.5460

7.4034

6.7843

96

***1220**

Rodríguez Pumar, Cristina

Quenda L

6.5000

6.9200

6.7800

97

***9297**

Varela López, Valeria

Quenda L

6.0000

7.1516

6.7677

98

***5800**

Estévez Pérez, Romina

Quenda L

8.2000

6.0498

6.7665

99

***0360**

Varela Puga, Noelia

Quenda L

5.1720

7.5530

6.7593

100

***9083**

Pereira Pinilla, Elisa

Quenda L

4.4660

7.9036

6.7577

101

***1873**

Lareo Vilela, Lidia

Quenda L

5.5000

7.3735

6.7490

102

***7798**

González Méndez, Naír

Quenda L

8.2560

5.9886

6.7444

103

***0026**

Pérez Zamora, Tareixa

Quenda L

3.5000

8.3590

6.7393

104

***7463**

García Blanco, Lucía

Quenda L

5.0840

7.5240

6.7107

105

***2088**

Ucha García, Judit

Quenda L

4.8400

7.6096

6.6864

106

***1361**

Fernández Zorrilla, Andrea

Quenda L

5.0000

7.5280

6.6853

107

***6017**

Basanta Quintás, Nuria

Quenda L

5.4200

7.2775

6.6583

108

***8270**

García Abalo, Marta

Quenda L

4.5000

7.7240

6.6493

109

***8457**

Ibárrez Álvarez, Sara

Quenda L

5.0000

7.4702

6.6468

110

***9929**

Ríos García, Carlota

Quenda L

5.1680

7.3820

6.6440

111

***4641**

Veiga Pérez, María

Quenda L

7.0000

6.4654

6.6436

112

***1651**

Rodríguez López, Ángela

Quenda L

4.0000

7.9474

6.6316

113

***2350**

Iglesias Susavila, Alba

Quenda D

4.9240

7.4818

6.6292

114

***8301**

Sampayo Doval, Úrsula

Quenda L

4.7000

7.5895

6.6263

115

***1794**

Cortizo Carballo, María

Quenda L

6.4240

6.7240

6.6240

116

***1162**

Represas González, Alba

Quenda L

5.6680

7.0930

6.6180

117

***7265**

Batista Limérez, Nuria

Quenda L

5.8360

7.0090

6.6180

118

***9227**

Ceballos Rivera, Ángeles

Quenda L

7.6200

6.1122

6.6148

119

***1469**

Ubeira Verea, Ángel

Quenda L

7.2000

6.3159

6.6106

120

***1094**

Fontán Vidal, Sheila

Quenda L

9.5000

5.1432

6.5955

121

***0502**

Manrique Velayos, Clara

Quenda L

5.5000

7.1210

6.5807

122

***8240**

Hernández Gallego, Lucía

Quenda L

3.6680

8.0320

6.5773

123

***3256**

Castro Jorge, Lucía

Quenda L

4.0880

7.8090

6.5687

124

***7715**

Eiriz García, Borja

Quenda L

5.5000

7.0954

6.5636

125

***8377**

Carballo Gómez, María

Quenda L

5.3400

7.1568

6.5512

126

***3086**

Fernández Álvarez, Álvaro

Quenda L

4.5000

7.5678

6.5452

127

***0874**

Viéitez Bautista, Amanda

Quenda L

5.3360

7.1306

6.5324

128

***9063**

González Eiros, Tania

Quenda L

6.0040

6.7930

6.5300

129

***9928**

Trillo López, Andrea

Quenda L

5.5000

7.0188

6.5125

130

***4643**

Vidal Cernadas, Andrea

Quenda L

4.6260

7.4506

6.5091

131

***6673**

Lago Silva, Cristina

Quenda L

6.1620

6.6731

6.5027

132

***8732**

Enríquez García, Gladys

Quenda L

4.5000

7.4853

6.4902

133

***4976**

Fernández Cernadas, Lorena

Quenda L

3.8680

7.7982

6.4881

134

***4325**

Lema Blanco, Mariña

Quenda L

3.5000

7.9658

6.4772

135

***2928**

Anta Rodriguez, Alicia

Quenda L

6.0000

6.7143

6.4762

136

***0497**

Pérez Carneiro, María Sheila

Quenda L

3.9000

7.7590

6.4727

137

***4405**

Alonso Vidal, Laura

Quenda L

7.4240

5.9890

6.4673

138

***4167**

Álvarez Castro, Mónica

Quenda L

4.2100

7.5572

6.4415

139

***0535**

Freán Bernedo, Basilio

Quenda L

5.5880

6.8388

6.4219

140

***6293**

Blanco Pérez, Loreto María

Quenda L

4.7000

7.2742

6.4161

141

***0361**

Fortuna González, Alejandro

Quenda L

5.7520

6.7350

6.4073

142

***4884**

Castro Quintáns, Sara

Quenda L

6.1200

6.5480

6.4053

143

***1399**

Baltar Pérez, Lorena

Quenda L

7.1720

6.0042

6.3935

144

***7935**

Leiro Raposo, Alba

Quenda L

3.5000

7.8141

6.3761

145

***9461**

Rivas Carral, Alba

Quenda L

4.8360

7.1438

6.3745

146

***4088**

González Pombo, Nuria

Quenda L

6.0000

6.5348

6.3565

147

***8990**

Pérez García, Alejandro

Quenda L

4.3400

7.3450

6.3433

148

***7183**

Martínez Giráldez, Óscar

Quenda L

6.6260

6.2016

6.3431

149

***4448**

Caamaño Lendoiro, Nerea

Quenda L

3.5000

7.7618

6.3412

150

***3199**

Abella Armada, Nerea

Quenda L

3.5000

7.7548

6.3365

151

***1299**

López Novas, Andrea

Quenda L

4.0040

7.4929

6.3299

152

***6672**

González Novegil, Nerea

Quenda L

4.6720

7.1540

6.3267

153

***5288**

Fernández Álvarez, Lorena

Quenda L

6.2140

6.3530

6.3067

154

***8570**

Domínguez Oubiña, Juan Pablo

Quenda L

7.0840

5.9170

6.3060

155

***3359**

Cruz Coello, Inés

Quenda L

3.7000

7.6068

6.3045

156

***6340**

Chaves Abelleira, Sara

Quenda L

4.8360

7.0372

6.3035

157

***0323**

Romay Pérez, Alejandro

Quenda L

4.5000

7.1910

6.2940

158

***5502**

Fouz López, Nerea

Quenda L

5.5880

6.6174

6.2743

159

***7514**

Santiago Álvarez, Laura

Quenda L

5.5000

6.6562

6.2708

160

***0863**

Sueiro Miguéns, Adrián

Quenda L

4.2000

7.2530

6.2353

161

***9761**

Santos Suárez, Paula

Quenda L

4.9240

6.8854

6.2316

162

***0155**

Freire Tobio, Irene

Quenda L

8.5000

5.0968

6.2312

163

***4837**

González Pérez, Catia

Quenda L

3.6680

7.4985

6.2217

164

***9292**

Pérez Rodríguez, Laura

Quenda L

7.5000

5.5810

6.2207

165

***1252**

Fraga Caballero, Asier

Quenda L

4.0000

7.3276

6.2184

166

***3257**

Eddahaoui, Majda

Quenda L

3.2000

7.6810

6.1873

167

***3045**

Diz García, Sandra

Quenda L

6.9240

5.8010

6.1753

168

***7906**

Vázquez Villamisar, Diego

Quenda L

5.7000

6.4119

6.1746

169

***0054**

Pujades Cortés, Laura

Quenda L

3.4200

7.5320

6.1613

170

***7983**

Álvarez Táboas, Patricia

Quenda L

4.4000

7.0390

6.1593

171

***9491**

Pérez Díaz, Francisco Jose

Quenda L

4.9200

6.7748

6.1565

172

***8860**

López Bermúdez, Nerea

Quenda L

4.0000

7.2274

6.1516

173

***2640**

Blanco Costa, Alba

Quenda L

5.9240

6.2522

6.1428

174

***2107**

Falcón Pérez, Inés

Quenda L

3.5840

7.4154

6.1383

175

***4513**

Sanmartín Blanco, Nerea

Quenda L

4.0000

7.1935

6.1290

176

***2175**

Álvarez Bértolo, María Filomena

Quenda L

5.2840

6.5408

6.1219

177

***0373**

Corredera Ferreiro, Nerea

Quenda L

5.0400

6.6278

6.0985

178

***1996**

Suárez Magide, Irene María

Quenda L

4.9560

6.6636

6.0944

179

***4132**

Cancela Torreira, Mónica

Quenda L

5.0420

6.5922

6.0755

180

***9979**

Fernández Escariz, Clara Teresa

Quenda L

3.7000

7.2624

6.0749

181

***1403**

Romero Rosendo, Cristina

Quenda L

5.7560

6.2340

6.0747

182

***1737**

Martínez Villar, Lara

Quenda L

3.5000

7.3598

6.0732

183

***7794**

Cerviño Alonso, Raquel

Quenda L

4.2000

6.9883

6.0589

184

***8978**

Sampedro Piñeiro, Darleni

Quenda L

4.9240

6.6135

6.0503

185

***5535**

Fernández Méndez, Inés

Quenda L

4.0000

7.0720

6.0480

186

***8265**

Manín Díaz, Xulia

Quenda L

4.2560

6.9432

6.0475

187

***2606**

Deive García, Andrea

Quenda L

3.5000

7.3088

6.0392

188

***3254**

Alba Fernández, Ángela

Quenda L

5.7520

6.1672

6.0288

189

***3959**

Rodríguez Medal, Alba Irene

Quenda L

4.5000

6.7830

6.0220

190

***0892**

Romero Caramés, Vanesa

Quenda L

3.0000

7.5326

6.0217

191

***0508**

Santos Freire, Sonia

Quenda L

5.5360

6.2428

6.0072

192

***1145**

Martínez Fernández, Paula

Quenda L

4.2560

6.8771

6.0034

193

***0249**

Padín Chaves, Mirian

Quenda L

3.5000

7.2270

5.9847

194

***7578**

Rodríguez López, Adriana

Quenda L

5.0040

6.4700

5.9813

195

***6620**

González Martín, María de los Ángeles

Quenda D

6.0880

5.8968

5.9605

196

***9034**

Mon Cancio, Carolina

Quenda L

5.2520

6.3100

5.9573

197

***1553**

Molanes Crestelo, Tania

Quenda L

4.1720

6.8180

5.9360

198

***9094**

Casal Fernández, Adriana

Quenda L

4.8360

6.4805

5.9323

199

***2780**

Otero González, Tania

Quenda L

6.4200

5.6720

5.9213

200

***9267**

Roo Maroñas, Gema

Quenda L

4.5000

6.6022

5.9015

201

***8976**

Pintos Suárez, Sara

Quenda L

3.5000

7.0976

5.8984

202

***9519**

Cores Álvarez, María

Quenda L

3.5000

7.0938

5.8959

203

***7865**

Míguez Viana, Nerea

Quenda L

3.9000

6.8740

5.8827

204

***8074**

Fernández Rodríguez, Natalia

Quenda D

5.0000

6.3220

5.8813

205

***0654**

Recarey Rama, Milena

Quenda L

4.5000

6.5662

5.8775

206

***5738**

Pumar Alonso, Adrián

Quenda L

5.2000

6.2028

5.8685

207

***7871**

Negro Pérez, Carolina

Quenda L

6.5000

5.5050

5.8367

208

***9148**

Vilar Fernández, Sara

Quenda L

4.0000

6.7420

5.8280

209

***8963**

Ferreirós Gómez, Anabel

Quenda L

3.7560

6.8555

5.8223

210

***4033**

Edreira Pena, Andrea

Quenda L

3.5000

6.9782

5.8188

211

***6024**

Duro Pichel, Antía

Quenda L

4.9240

6.2390

5.8007

212

***2754**

Roque Rivera, Lucía

Quenda L

4.1680

6.6132

5.7981

213

***9240**

Carou Vigo, Sara

Quenda L

4.0000

6.6856

5.7904

214

***6413**

González Riveiro, Nuria

Quenda L

3.5000

6.9240

5.7827

215

***9064**

Pérez Piñeiro, Laura

Quenda L

5.5000

5.9205

5.7803

216

***5739**

Correa Noya, Lara

Quenda L

4.7560

6.2879

5.7773

217

***8039**

Fariña Fernández, Catalina

Quenda L

4.0000

6.6460

5.7640

218

***7245**

Míguez Mato, Ana María

Quenda L

5.0000

6.1396

5.7597

219

***8389**

García Millán, Alexandra

Quenda L

3.2520

6.9967

5.7485

220

***8403**

Carrero Rodríguez, Gema María

Quenda L

3.5000

6.8472

5.7315

221

***9724**

Liste Prieto, Natalia

Quenda L

3.5000

6.8360

5.7240

222

***5691**

Nodar Boo, Marcos

Quenda L

3.0000

7.0470

5.6980

223

***7427**

Iglesias Parada, Patricia

Quenda L

5.5000

5.7850

5.6900

224

***9279**

Ledo Conde, Pablo

Quenda L

3.5000

6.7774

5.6849

225

***0950**

Bonet Carballo, África

Quenda L

5.5880

5.7130

5.6713

226

***6247**

Amil Fernández, Laura

Quenda L

5.0840

5.9514

5.6623

227

***1706**

Álvarez Vidal, Eva

Quenda L

4.2980

6.3392

5.6588

228

***9560**

Alonso García, Vanesa

Quenda L

3.5000

6.7240

5.6493

229

***8867**

Conde Groba, Sergio

Quenda L

3.5000

6.6506

5.6004

230

***0248**

Couto Trigo, Paula

Quenda L

4.5000

6.1412

5.5941

231

***8839**

Iglesias Castrillón, Javier

Quenda D

5.0000

5.8854

5.5903

232

***9182**

Muíño González, María Ana

Quenda L

5.2520

5.7460

5.5813

233

***3086**

Queiro Candal, Álvaro

Quenda L

4.5720

6.0122

5.5321

234

***9785**

Outeiral Pérez, Noelia

Quenda L

4.6720

5.9390

5.5167

235

***5418**

Vázquez Fernández, Yolanda

Quenda L

4.0040

6.2210

5.4820

236

***9744**

Villaverde Rodríguez, Noelia

Quenda L

3.5000

6.4320

5.4547

237

***7587**

Cabanelas Peralejo, Andrea

Quenda L

4.5000

5.8444

5.3963

238

***2196**

Barciela Fernández, Bibiana

Quenda D

2.7560

6.6468

5.3499

239

***9956**

Enríquez Fernández, Carlos

Quenda D

4.7000

5.5114

5.2409

240

***3892**

Lemos Piñeiro, Sara

Quenda L

4.3400

5.6124

5.1883

241

***7570**

Guede Otero, Efrén

Quenda L

3.2000

6.1784

5.1856

242

***1443**

Jalda Miranda, Andrea

Quenda L

3.2520

6.1438

5.1799

243

***6238**

Otero Triñanes, Manuel Joaquín

Quenda L

4.1720

5.6810

5.1780

244

***2561**

Villamor Saavedra, Silvia

Quenda L

4.0000

5.6052

5.0701

245

***2525**

Otero Carpente, Raquel

Quenda L

3.7520

5.7158

5.0612

246

***6756**

González Estévez, Cristina

Quenda L

4.5000

5.1530

4.9353

247

***1549**

Méndez Gómez, Roi

Quenda L

3.5000

5.5749

4.8833

248

***8972**

Díaz Vidal, Carla

Quenda L

3.7000

5.3522

4.8015

249

***8742**

García González, Uxía

Quenda L

3.7000

5.1110

4.6407

250

***8770**

Lede Silva, Elena

Quenda L

3.5000

5.2000

4.6333

Aprobados do concurso-oposición

Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG do 31 de xaneiro de 2022)
Servizo de Secundaria

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

510600 - Xeralista

Quendas F e M

1

***2972**

Pérez Aldariz, María Belén

Quenda M

6.4200

7.6657

7.2505

2

***2971**

Muñiz Álvarez, Eva María

Quenda M

6.3700

7.2353

6.9469

3

***7294**

Suárez Taibo, María Victoria

Quenda M

5.5000

6.8502

6.4001

4

***6492**

Bóveda González, María

Quenda M

5.7500

6.1855

6.0403

5

***3964**

Sampedro Río, Laura

Quenda M

2.0000

7.9433

5.9622

6

***1681**

Vila Alonso, José Ignacio

Quenda M

6.0000

5.3754

5.5836

7

***3161**

González Besada, Sandra

Quenda M

4.7000

5.0885

4.9590

8

***4603**

Álvarez López, Ana Clara

Quenda M

1.7000

6.2840

4.7560

590001 - Filosofía

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4982**

Álvarez Castro, Fabio

Quenda L

7.5840

9.1778

8.6465

2

***2013**

Dapena Sieiro, Ana Isabel

Quenda L

10.0000

6.8394

7.8929

3

***1422**

Piñeiro Gallego, Víctor José

Quenda L

7.0880

8.0070

7.7007

4

***8036**

Vila Leirós, José Luis

Quenda L

5.5680

8.7246

7.6724

5

***5404**

Ardid Vera, José

Quenda L

5.1720

8.8324

7.6123

6

***5712**

Fernández Fernández, Anais

Quenda L

4.5000

9.1115

7.5743

7

***0780**

Rodríguez Iglesias, Iván

Quenda L

3.5000

9.5667

7.5445

8

***9812**

Barral Calvo, Daniel

Quenda L

4.5000

8.9400

7.4600

9

***3582**

Brañas Costas, María

Quenda L

7.5000

7.4088

7.4392

10

***8651**

Otero Ordóñez, Abel

Quenda L

8.0880

7.0781

7.4147

11

***6019**

Domínguez de la Fuente, José Manuel

Quenda L

4.6260

8.7770

7.3933

12

***5151**

Rego Parada, Carolina Mercedes

Quenda L

7.0000

7.4538

7.3025

13

***7973**

Diz Rosendo, Diego

Quenda L

3.6680

9.0442

7.2521

14

***1905**

Cerdeira Mintegui, Claudia

Quenda L

4.6680

8.5034

7.2249

15

***1522**

González Pérez, Montserrat

Quenda L

7.0000

6.8996

6.9331

16

***5318**

Rivas de Castro, Navia

Quenda L

5.5000

7.2035

6.6357

17

***2293**

Marian, Marco

Quenda L

6.8360

6.4794

6.5983

18

***0048**

Cervera Iglesias, Anna Carina

Quenda L

4.9240

7.4238

6.5905

19

***2675**

Porto Ares, Sabela

Quenda L

2.9000

8.2717

6.4811

20

***4400**

Varela Rodríguez, Tamara

Quenda L

5.7840

6.7830

6.4500

21

***8343**

Morgado Paz, Alejandro

Quenda L

4.5000

7.4122

6.4415

22

***9516**

Maki Liñayo, Martín Alexander

Quenda L

3.5000

7.8966

6.4311

23

***7009**

Merino García, Carlos

Quenda L

6.8360

6.2129

6.4206

24

***1873**

Lareo Vilela, Alberto

Quenda L

3.5000

7.7656

6.3437

25

***5666**

Valcárcel García, Eduardo

Quenda L

1.3300

8.8388

6.3359

26

***2670**

Leis Soilán, Irene

Quenda L

4.0000

7.4716

6.3144

27

***1635**

Pereira Sánchez, Francisco

Quenda L

4.5000

7.1316

6.2544

28

***8146**

Lombao Buide, David

Quenda L

3.5000

7.5640

6.2093

29

***3808**

Núñez Túñez, David

Quenda L

1.7200

8.3874

6.1649

30

***5956**

García Caneda, Beatriz

Quenda L

5.0000

6.7160

6.1440

31

***5805**

García Valiñas, Andrés

Quenda L

3.7940

7.0968

5.9959

32

***5918**

Rodríguez Vega, Guillermo

Quenda L

5.6680

6.1416

5.9837

33

***2815**

Lojo Dieste, Raúl

Quenda L

3.5000

7.0684

5.8789

34

***5137**

Pérez Fernández, Abraham

Quenda L

4.5000

6.5082

5.8388

35

***3605**

Buitrago González, Elsa

Quenda L

1.5000

7.9944

5.8296

36

***7241**

Seoane Otero, Tatiana

Quenda L

5.9200

5.7532

5.8088

37

***8491**

Branca, Giuseppe

Quenda L

1.5000

7.9494

5.7996

38

***0026**

Sar Rañó, Celtia

Quenda L

2.8360

7.2696

5.7917

39

***1264**

Acuña Fernández, Rubén

Quenda L

3.5000

6.8996

5.7664

40

***7716**

Cabalo Santiago, Sergio

Quenda L

5.7000

5.6960

5.6973

41

***6995**

Moure Méndez, Cristian

Quenda L

5.3360

5.8114

5.6529

42

***7343**

Lapeña Otero, Francisco

Quenda L

1.2000

7.8500

5.6333

43

***5961**

Formoso Andón, Bruno

Quenda L

4.7562

5.9054

5.5223

44

***3046**

Gestal del Castillo, Martín

Quenda L

2.0000

7.1842

5.4561

45

***7199**

Fagil Barral, Paula

Quenda L

1.0000

6.2072

4.4715

590003 - Latín

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***1046**

Palacios Díaz, Enedina

Quenda L

8.0000

7.3570

7.5713

2

***3152**

Ferreiro Vilasó, María Natividad

Quenda L

7.1200

7.5346

7.3964

3

***1762**

Millan Rodríguez, Francisco Miguel

Quenda L

7.5040

7.1536

7.2704

4

***6814**

López Salgado, José Luis

Quenda L

5.5000

8.0120

7.1747

5

***5529**

Martínez Lomba, Alberto

Quenda L

7.5000

5.9216

6.4477

590004 - Lingua castelá e literatura

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***5303**

Barroso Millán, María Esther

Quenda E

Apto

Apto

2

***1585**

Cuquejo Enríquez, Manuela María

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5856**

Carbajo Lago, Laura

Quenda L

8.4200

9.1280

8.8920

2

***6768**

Rodríguez Soto, Victoria

Quenda L

8.0000

8.9318

8.6212

3

***7088**

Nieto Lorenzo, Silvia

Quenda L

8.7000

8.3530

8.4687

4

***5856**

Carbajo Lago, María

Quenda L

8.3360

8.4855

8.4357

5

***6230**

Vergara Velo, Misael

Quenda L

7.7520

8.6703

8.3642

6

***0912**

González Martínez, Rocío

Quenda L

7.5000

8.6300

8.2533

7

***9582**

Martínez Espasandín, María de los Ángeles

Quenda L

7.0000

8.7720

8.1813

8

***5514**

Laureda León, Adrián

Quenda L

6.3720

9.0255

8.1410

9

***9491**

Fernández Uría, Carlos

Quenda L

8.0000

7.7737

7.8491

10

***3162**

Francos Abad, Ivana

Quenda L

6.7000

8.3248

7.7832

11

***0371**

Bellas Bouzas, Laura

Quenda L

4.9240

9.0390

7.6673

12

***1747**

Rodríguez Suárez, Marta

Quenda L

4.5000

9.1690

7.6127

13

***5339**

Loureiro González, Reinaldo

Quenda L

9.5000

6.5940

7.5627

14

***6679**

Longueira Senra, Débora

Quenda L

7.0880

7.7645

7.5390

15

***5040**

Miranda Uzal, Lua

Quenda L

6.4200

8.0945

7.5363

16

***0227**

Sánchez Lázare, Loaira

Quenda L

3.5000

9.4352

7.4568

17

***0524**

Mediero Veira, Mateo

Quenda L

4.5000

8.8550

7.4033

18

***9341**

Rodríguez Puy, David

Quenda L

4.0000

9.1040

7.4027

19

***6981**

Costas Domínguez, Joana

Quenda L

4.0000

9.0520

7.3680

20

***9933**

Diez Figueroa, Rebeca

Quenda L

9.5000

6.1490

7.2660

21

***8726**

Rivera Rodríguez, Gabriela

Quenda D

7.7540

6.9510

7.2187

22

***4032**

Iglesias Galán, Rosa María

Quenda L

6.4240

7.5950

7.2047

23

***1100**

García Piñeiro, Nerea

Quenda L

7.5880

6.9215

7.1437

24

***8900**

Conde Couselo, Marta

Quenda L

3.5000

8.9115

7.1077

25

***9192**

Torrente Seco, Paula

Quenda L

4.5000

8.2960

7.0307

26

***8081**

Souto Alcalde, David

Quenda L

3.5000

8.7218

6.9812

27

***2051**

Gómez Alonso, Alejandra Fátima

Quenda L

3.5000

8.7027

6.9685

28

***3308**

Durán Domínguez, Lucila

Quenda L

8.0000

6.4248

6.9499

29

***4228**

Puente Blanco, Ana Belén

Quenda L

8.5000

6.1545

6.9363

30

***4418**

Valiente Núñez, Javier

Quenda L

5.5000

7.6260

6.9173

31

***7317**

Pérez Torres, Rebeca

Quenda L

5.5880

7.5775

6.9143

32

***7146**

Cornes Ríos, María Isabel

Quenda L

9.5000

5.5622

6.8748

33

***8795**

Fernández López, Iago

Quenda D

5.0000

7.7834

6.8556

34

***9017**

Martínez Lomba, Ánxela

Quenda L

2.5000

8.9345

6.7897

35

***0773**

Casais Vila, Verónica

Quenda L

5.5000

7.3890

6.7593

36

***9473**

González Couso, David

Quenda L

10.0000

5.1390

6.7593

37

***8312**

Trasancos Mariño, Paula

Quenda L

5.3360

7.3990

6.7113

38

***5804**

Pérez Alonso, Iria

Quenda L

6.0040

7.0510

6.7020

39

***7509**

Pérez Fernández, Helga

Quenda L

9.7000

5.1970

6.6980

40

***9341**

Rodríguez Puy, Tomás

Quenda L

4.5000

7.7789

6.6859

41

***2335**

Vega Santalla, Sofía

Quenda L

3.5000

8.1500

6.6000

42

***8688**

Mirón Torres, Sonia Maria

Quenda L

8.0000

5.9000

6.6000

43

***8062**

Fernández Méndez, Alba

Quenda L

5.6680

7.0568

6.5939

44

***3025**

Varela Vázquez, Adriana

Quenda L

6.8400

6.4560

6.5840

45

***7404**

Rubio Ledo, María Elena

Quenda L

8.4240

5.5927

6.5365

46

***5074**

López Castro, Antía Josefa

Quenda L

3.5000

8.0355

6.5237

47

***0382**

Pérez Tejelo, Candela María

Quenda L

4.9200

7.2470

6.4713

48

***8999**

Louro Mendiguren, María

Quenda L

6.0000

6.6710

6.4473

49

***1406**

Durán López, María Irene

Quenda L

8.0000

5.6575

6.4383

50

***5401**

Vázquez Abeijón, Sandra

Quenda L

5.1680

7.0216

6.4037

51

***5153**

Vigo Núñez, Raquel

Quenda L

4.5000

7.3240

6.3827

52

***9076**

Fernández López, Patricia

Quenda L

3.5000

7.7555

6.3370

53

***6113**

Antón Vázquez, Patricia Isabel

Quenda L

5.9200

6.4500

6.2733

54

***5201**

Charlón Cedeira, Alexandre

Quenda L

7.1720

5.7790

6.2433

55

***2516**

Espiño Valle, Eva

Quenda L

4.0840

7.1865

6.1523

56

***9658**

González Vidal, Alba

Quenda L

5.5000

6.4410

6.1273

57

***2100**

González Estévez, Marina

Quenda L

3.5000

7.3880

6.0920

58

***9202**

Arjones Alfaya, Miriam

Quenda L

2.3040

7.9175

6.0463

59

***1408**

Barbeito García, Noelia

Quenda L

4.5000

6.7980

6.0320

60

***5363**

Rey Baliña, Paula Antía

Quenda L

5.5000

6.2940

6.0293

61

***7653**

Pérez de Mendiguren Martínez, Itziar

Quenda L

1.5000

8.2225

5.9817

62

***9072**

Fernández Escariz, Alberto Luís

Quenda L

4.0000

6.9045

5.9363

63

***7490**

Pichel Iglesias, Irene

Quenda L

3.9000

6.8360

5.8573

64

***3580**

Malfaz Alonso, Vanesa

Quenda L

4.4200

6.4870

5.7980

65

***2236**

García Blanco, Andrea

Quenda L

3.7140

6.8245

5.7877

66

***5764**

Rodríguez García, Vania

Quenda L

4.5000

6.4075

5.7717

67

***4109**

Carballeira Pérez, Marta

Quenda L

6.3360

5.4845

5.7683

68

***0639**

Cives Soneira, Noelia

Quenda L

3.6930

6.7700

5.7443

69

***1257**

Ledo García, José Manuel

Quenda L

4.0000

6.4998

5.6665

70

***9909**

Iglesias Lima, Cristina

Quenda L

3.7520

6.4695

5.5637

71

***0874**

Patiño Palleiro, Zaida

Quenda L

5.0840

5.4435

5.3237

72

***3498**

Méndez Domínguez, Andrea

Quenda L

3.4200

6.1470

5.2380

73

***8803**

Priegue Leis, Antonio

Quenda L

3.8400

5.6600

5.0533

74

***6951**

Pereiro Muíño, Ismael

Quenda L

3.9200

5.4310

4.9273

75

***2069**

Santamaría Pazos, Paula María

Quenda L

2.9000

5.5118

4.6412

590005 - Xeografía e historia

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3700**

Muñoz Ayala Sánchez, Patricia

Quenda B

7.6000

8.8000

8.2600

2

***6892**

Agulló López, José Daniel

Quenda B

2.2000

5.6000

4.0700

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***1316**

Macías García, Isabel

Quenda L

10.0000

7.2804

8.1869

2

***0816**

Coira Pociña, Juan

Quenda L

7.3400

7.7420

7.6080

3

***8680**

Berciano Cajaraville, Alba

Quenda L

5.5000

8.5662

7.5441

4

***6131**

Martínez Viñas, Rubén

Quenda L

6.2520

7.9927

7.4125

5

***0337**

Corbacho González, Beatriz

Quenda L

7.5840

7.2210

7.3420

6

***8824**

Lorente Balado, Carlota

Quenda L

6.7310

7.5352

7.2671

7

***4300**

Santín Vilor, Eva María

Quenda L

8.0000

6.8534

7.2356

8

***7445**

Villar Prol, Ramón

Quenda L

7.0780

7.3028

7.2279

9

***0499**

Sixto Anca, María Elvira

Quenda L

6.3360

7.4870

7.1033

10

***3699**

Gegúndez López, Carlos

Quenda L

8.9240

6.1843

7.0975

11

***2011**

Orge Ventín, Francisco José

Quenda L

8.0000

6.5186

7.0124

12

***8709**

Bouzas Pérez, Arnoia

Quenda L

5.0000

7.9454

6.9636

13

***4750**

Torres Vilela, Daniel

Quenda L

6.0880

7.4000

6.9627

14

***0726**

Carril Torreiro, Francisco

Quenda L

6.4200

7.2124

6.9483

15

***9426**

Pose Blanco, Ana María

Quenda L

10.0000

5.4020

6.9347

16

***3928**

Matalobos Díaz, Olga

Quenda L

6.0000

7.3696

6.9131

17

***7373**

Blanco Gómez, Rosario

Quenda L

4.0880

8.3090

6.9020

18

***4752**

Rodríguez Paz, Diego

Quenda L

8.3360

6.1470

6.8767

19

***0594**

Pérez Martínez, Aida María

Quenda L

5.5880

7.5140

6.8720

20

***3736**

Melide Romai, Rubén

Quenda L

6.1720

7.1140

6.8000

21

***5933**

González Montero, Diego

Quenda L

6.0000

7.1950

6.7967

22

***2067**

González García, Carlos

Quenda L

5.1720

7.5796

6.7771

23

***0742**

Asorey Rivas, Javier

Quenda D

8.0000

6.1360

6.7573

24

***6102**

Ibarreche Garza, María Rita

Quenda L

7.7000

6.2640

6.7427

25

***3678**

Chousa Méndez, Alejandro

Quenda L

5.3360

7.4360

6.7360

26

***2476**

Soto Gundín, Bruno

Quenda L

4.0000

8.0606

6.7071

27

***0706**

Rojo Otero, Maria del Pilar

Quenda L

8.6340

5.6550

6.6480

28

***0680**

Enríquez Gilino, Lucas

Quenda L

5.3360

7.2780

6.6307

29

***7789**

González Ramírez, Laura

Quenda L

4.5000

7.6270

6.5847

30

***3837**

Rodríguez Rodríguez, Carmela

Quenda L

4.0000

7.8608

6.5739

31

***8681**

Guisande Alonso, Noelia

Quenda L

8.0000

5.8111

6.5407

32

***6088**

González Ferro, Virginia

Quenda L

4.7560

7.3130

6.4607

33

***5530**

Souto Lema, José Manuel

Quenda L

4.0000

7.6534

6.4356

34

***0901**

González Boente, Saínza

Quenda L

6.1680

6.5640

6.4320

35

***8178**

Sánchez González, Francisco Javier

Quenda L

4.0000

7.6330

6.4220

36

***1613**

Borrajo Pico, Clara

Quenda L

4.5840

7.3352

6.4181

37

***1591**

Otero Santiago, Lorena

Quenda L

4.0000

7.6100

6.4067

38

***8838**

Ces Carou, Lucía

Quenda L

4.0840

7.5070

6.3660

39

***5214**

Iríbar López, Mikel

Quenda L

4.5000

7.2972

6.3648

40

***3733**

González Nores, Dolores Carmen

Quenda L

9.0000

5.0080

6.3387

41

***0872**

Salido Herba, Diego

Quenda L

4.5000

7.2413

6.3275

42

***6520**

Fernández Suárez, Cristina

Quenda L

4.8360

7.0125

6.2870

43

***8769**

Portas Rodriguez, Iria

Quenda L

6.6720

5.9070

6.1620

44

***9176**

Montoto Jácome, Miguel

Quenda L

4.2560

7.1034

6.1543

45

***2209**

Montero Tenreiro, Sabela

Quenda L

4.0000

7.2220

6.1480

46

***4758**

Novoa Pérez, Héctor

Quenda L

5.1200

6.6590

6.1460

47

***9656**

Fernández Barrigüete, Ruth

Quenda L

5.3360

6.5140

6.1213

48

***6702**

Pérez Álvarez, Paula

Quenda L

6.7520

5.7790

6.1033

49

***8806**

Carrera Castro, Mateo

Quenda L

3.5000

7.3758

6.0839

50

***8869**

Goce Veiga, Martín

Quenda L

3.5840

7.3170

6.0727

51

***5140**

Mosteiro Vázquez, Daniel

Quenda L

5.5000

6.3414

6.0609

52

***3477**

González Fernández, Araceli

Quenda L

6.3360

5.9020

6.0467

53

***1275**

Martínez Rodal, Yurena

Quenda L

4.2500

6.8162

5.9608

54

***4428**

Lozano González, Carlos

Quenda L

5.0000

6.4378

5.9585

55

***5939**

López Verísimo, Rubén

Quenda L

4.5000

6.6514

5.9343

56

***1473**

Alonso García, Manuel

Quenda L

7.5000

5.1180

5.9120

57

***5720**

Pardo Rodríguez, Alejandro

Quenda L

5.3360

6.1870

5.9033

58

***7653**

Vicente González, María

Quenda L

6.5000

5.4782

5.8188

59

***0297**

Varela Taibo, María del Pilar

Quenda L

3.5000

6.9120

5.7747

60

***2081**

Fernández Gondar, Roberto

Quenda L

4.5000

6.3790

5.7527

61

***5780**

Castro Maril, Juan Antonio

Quenda L

4.5000

6.2868

5.6912

62

***2824**

Prado Montes, Patricia

Quenda L

4.0880

6.4850

5.6860

63

***3943**

Maroto Morales, Pablo

Quenda L

4.0000

6.5194

5.6796

64

***4971**

Álvarez Iglesias, Rubén

Quenda L

5.6760

5.6644

5.6683

65

***8971**

Cid Couce, Pablo

Quenda L

4.5880

6.1796

5.6491

66

***6140**

Castro Rodríguez, María

Quenda L

3.2000

6.8290

5.6193

67

***3219**

Rios Bergantinhos, Daniel Alexandre

Quenda L

4.9240

5.9370

5.5993

68

***0300**

Varela Ces, Miriam

Quenda L

4.0000

6.2830

5.5220

69

***2360**

Franco Torres, María Elisa

Quenda L

5.5000

5.5305

5.5203

70

***3121**

Carril Veres, Manuel

Quenda L

4.1680

6.1612

5.4968

71

***3529**

Tato Lago, Marta

Quenda L

2.5000

6.9810

5.4873

72

***8745**

Lugilde Santos, Ignacio

Quenda D

3.0000

6.6360

5.4240

73

***8071**

Linares García, Erea

Quenda L

4.5000

5.7884

5.3589

74

***8644**

Fernández Calo, Martín

Quenda L

5.8360

5.0200

5.2920

75

***0526**

López Patiño, Maria Fiodora

Quenda L

3.9200

5.9670

5.2847

76

***1333**

Rivas Martínez, Ismael

Quenda L

4.5000

5.6420

5.2613

77

***8435**

Hernández Platero, Alberto

Quenda L

3.0000

6.3057

5.2038

78

***2798**

Vázquez García, Luciano

Quenda L

3.5000

6.0220

5.1813

79

***4579**

Piñeiro Ríos, Ana

Quenda L

4.0000

5.6300

5.0867

80

***3021**

Arroyo Saco, Miguel

Quenda L

3.5000

5.8652

5.0768

81

***0851**

Vázquez Rodríguez, Víctor

Quenda L

4.1240

5.5160

5.0520

82

***4417**

Fernández Rodríguez, Artai

Quenda L

2.8000

6.1240

5.0160

83

***2612**

Pungín García, Alberto José

Quenda L

4.5000

5.2470

4.9980

84

***0043**

Ramos Mouzo, Adriana

Quenda L

4.0240

5.3750

4.9247

85

***3394**

García Cid, Cristina

Quenda L

3.8400

5.3610

4.8540

86

***8731**

Pedrosa Sánchez, Ana

Quenda L

1.1000

6.4760

4.6840

87

***3244**

Ballesteros Martín, Gonzalo

Quenda L

4.0000

5.0180

4.6787

88

***6229**

De Las Heras Gutiérrez, Daniel

Quenda L

3.5000

5.1532

4.6021

89

***6077**

Fernández Silva, Alberte

Quenda L

1.2520

6.0418

4.4452

90

***7798**

Iglesias Pardo, Miguel

Quenda L

1.7560

5.7437

4.4145

590006 - Matemáticas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9732**

Borrajo López, Laura

Quenda L

7.2500

8.5301

8.1034

2

***7373**

Conde Lago, Jesús

Quenda L

7.7120

8.1810

8.0247

3

***7677**

López Jorge, Néstor

Quenda D

5.0000

9.2860

7.8573

4

***4978**

Valle Regueiro, Xabier

Quenda L

6.6300

8.4405

7.8370

5

***2691**

Del Cuvillo Nuchera, Pablo Luis

Quenda L

8.0000

7.0310

7.3540

6

***6011**

Díaz López, Jesús Manuel

Quenda L

6.7560

7.3285

7.1377

7

***6012**

Fernández Goris, Sara

Quenda L

4.0840

8.6450

7.1247

8

***8439**

Pardeiro Mariño, Ana

Quenda L

6.7520

7.2372

7.0755

9

***1753**

Fernández Arauzo, Yara

Quenda L

8.9240

6.1452

7.0715

10

***4801**

Roca Cancelo, Adrián

Quenda L

9.0000

6.0892

7.0595

11

***7051**

Feijoo Rodríguez, Manuel

Quenda L

6.2000

7.4335

7.0223

12

***3542**

Mira Romero, María

Quenda L

4.5000

8.2735

7.0157

13

***1556**

Suárez Pereiro, Felipe

Quenda L

9.4200

5.7694

6.9863

14

***9292**

Crego Deán, Álvaro

Quenda L

4.6720

8.1170

6.9687

15

***3757**

Freijo Fernández, Diego

Quenda L

7.0000

6.7800

6.8533

16

***3384**

Novoa Flores, Guido Ignacio

Quenda L

6.0840

7.0922

6.7561

17

***9105**

Garrido Lorenzo, Laura

Quenda L

4.4200

7.9002

6.7401

18

***2082**

Lorenzo Fernández, María José

Quenda L

8.5000

5.8430

6.7287

19

***4286**

García Vilariño, Laura

Quenda L

7.2520

6.4445

6.7137

20

***9574**

Quelle Vidal, Iria

Quenda L

10.0000

5.0640

6.7093

21

***4553**

Seoane Lista, Adrián

Quenda L

5.0000

7.5507

6.7005

22

***2258**

Martinez Pardo, Salvador Cayetano

Quenda L

5.0860

7.4888

6.6879

23

***8970**

Rúa Abad, Rodrigo

Quenda L

9.0000

5.5222

6.6815

24

***8281**

Lourido Gaciño, Elena

Quenda L

8.0040

5.9561

6.6387

25

***0710**

Franco Sanmartín, Carlos Luis

Quenda L

7.0000

6.4350

6.6233

26

***6551**

González Lamas, Alberto

Quenda L

9.1720

5.3330

6.6127

27

***9672**

Pérez Rouco, Andrés

Quenda L

3.0000

8.4055

6.6037

28

***6467**

Trigo González, Olaia

Quenda L

7.7560

6.0160

6.5960

29

***3333**

Rois Hortas, Raquel

Quenda L

5.5880

7.0840

6.5853

30

***7008**

Núñez Reboredo, María Diana

Quenda L

8.0000

5.8078

6.5385

31

***1487**

Lago Crespo, Rosa María

Quenda L

8.0000

5.7902

6.5268

32

***9172**

Villar Pazos, Marcos

Quenda L

7.0880

6.2048

6.4992

33

***0696**

Crespo Sánchez, Adrián

Quenda L

4.6720

7.3400

6.4507

34

***3536**

Blanco Díaz, Cristina

Quenda L

4.8400

7.1944

6.4096

35

***1345**

Pasarín López, Pablo

Quenda L

5.0840

7.0442

6.3908

36

***3083**

Barreira Miranda, María

Quenda L

4.0000

7.5784

6.3856

37

***1471**

Marta Vázquez, María Isabel

Quenda L

4.0000

7.4912

6.3275

38

***3885**

Carrillo Gómez, Hugo José

Quenda L

5.5840

6.6842

6.3175

39

***1185**

Pellitero Soto, Mariano

Quenda L

4.7560

7.0720

6.3000

40

***3171**

Alvarez Bobillo, David

Quenda L

5.0000

6.9200

6.2800

41

***6121**

Dono Caramés, Ángela

Quenda L

5.1720

6.7370

6.2153

42

***6497**

Rodríguez Varela, Josefina

Quenda D

7.5000

5.5433

6.1955

43

***8765**

Carballo Rey, José Alfredo

Quenda L

8.0000

5.2928

6.1952

44

***2391**

De Esteban Bassave, Brais

Quenda L

7.0000

5.7760

6.1840

45

***4894**

Rodríguez Espín, Marcos

Quenda L

4.5000

6.8778

6.0852

46

***4764**

Capeáns Fernández, Iván

Quenda L

4.1680

7.0098

6.0625

47

***3912**

Paredes Yáñez, María José

Quenda L

5.6720

6.2562

6.0615

48

***0894**

Castro Alvarez, Eva Maria

Quenda L

4.7560

6.6945

6.0483

49

***9316**

Quiroga Álvarez, Xandra

Quenda L

4.0000

7.0325

6.0217

50

***1240**

Vidal González, Brais

Quenda L

3.2000

7.4140

6.0093

51

***5282**

Mejuto Vázquez, Sergio

Quenda L

5.5000

6.2485

5.9990

52

***6232**

Núñez Pazos, Sergio

Quenda L

2.2840

7.7815

5.9490

53

***9798**

Ares Méndez, Iria

Quenda L

4.5000

6.6068

5.9045

54

***6396**

Sarrapio Lamas, Yaiza

Quenda L

3.0000

7.3235

5.8823

55

***0524**

Sanmartín Dopico, Irene

Quenda L

4.2980

6.6620

5.8740

56

***1830**

Barbeito Domínguez, Marta

Quenda L

3.7840

6.8926

5.8564

57

***7303**

Palleiro Palmou, Clara

Quenda L

4.3400

6.6070

5.8513

58

***2415**

Anta Álvarez, Javier

Quenda L

3.4360

7.0550

5.8487

59

***7344**

Rello López, Cristina

Quenda L

4.9240

6.2678

5.8199

60

***8517**

Pardo Ramos, Claudia

Quenda L

4.0840

6.6360

5.7853

61

***3054**

Fernández Regueira, Eva

Quenda L

3.0000

7.1675

5.7783

62

***4528**

López Porta, Ángela

Quenda L

3.5040

6.9041

5.7707

63

***8207**

Álvarez Díaz, Beatriz

Quenda L

5.0000

6.1160

5.7440

64

***4803**

Meniño Magán, Miguel Ángel

Quenda L

4.0000

6.6152

5.7435

65

***6556**

Balsa González, Carmen Teresa

Quenda L

5.8400

5.6944

5.7429

66

***9732**

García Villarino, Lucía

Quenda L

4.5040

6.3232

5.7168

67

***1055**

Viña Dans, Alberto

Quenda L

3.9620

6.5928

5.7159

68

***3734**

Salgado González, María

Quenda L

3.0420

7.0332

5.7028

69

***0872**

Brandariz Otero, Iria María

Quenda L

4.0000

6.5466

5.6977

70

***4567**

Rouco Maseda, María

Quenda L

3.6720

6.6864

5.6816

71

***0812**

Márquez Sánchez, Alba

Quenda L

3.1680

6.9124

5.6643

72

***6464**

Castro Cao, Sandra

Quenda L

4.8500

6.0455

5.6470

73

***3086**

Portela López, Héctor

Quenda L

4.0000

6.4578

5.6385

74

***4150**

Calvo Pérez, Ana Belén

Quenda L

3.6720

6.4835

5.5463

75

***7381**

Sixto Sanjosé, Marta

Quenda L

3.0000

6.7720

5.5147

76

***6125**

Fernández Otero, Paula

Quenda L

5.2880

5.5905

5.4897

77

***7837**

Carballido Regueiro, Sandra

Quenda L

3.3000

6.4168

5.3779

78

***1108**

Rey Parrado, Catuxa

Quenda L

3.0000

6.4503

5.3002

79

***6480**

Vázquez Domínguez, Ricardo

Quenda L

1.0000

7.4152

5.2768

80

***0167**

Pérez Díaz, Miguel

Quenda L

5.1680

5.2920

5.2507

81

***6917**

Pumar Losada, Marcos

Quenda L

3.3360

6.0775

5.1637

82

***6194**

Lence Burgos, Álvaro

Quenda L

4.5880

5.3574

5.1009

83

***7829**

García Balboa, Sandra

Quenda L

3.4200

5.9377

5.0985

84

***2557**

Rodríguez Barbeito, Pedro

Quenda L

4.7560

5.2024

5.0536

85

***3002**

García Boo, Verónica

Quenda L

4.5000

5.3198

5.0465

86

***2139**

Díaz Collado, Brais

Quenda L

3.0000

5.8208

4.8805

87

***6411**

Arroyo Gambin, Yolanda

Quenda L

2.5000

6.0160

4.8440

88

***9430**

Díaz Pérez, Marta

Quenda L

2.3360

6.0875

4.8370

89

***2960**

Mouriño Gallego, David

Quenda L

2.0680

6.1570

4.7940

90

***1322**

Miranda Barreiro, Eva

Quenda L

3.2100

5.5830

4.7920

91

***5477**

López Somoza, Pablo

Quenda L

3.2940

5.4712

4.7455

92

***9632**

Mancebo López, Julio Manuel

Quenda L

2.0000

6.0910

4.7273

93

***5932**

Rodríguez Vázquez, José María

Quenda L

3.6680

5.2020

4.6907

94

***7727**

Mouzo Barros, Ernesto

Quenda L

3.5000

5.2828

4.6885

95

***5988**

Méndez Alonso, Nuria

Quenda L

3.2100

5.3790

4.6560

96

***4401**

Suárez Gamarra, Ana

Quenda L

1.7000

6.1144

4.6429

97

***1105**

Seijo Núñez, José Juan

Quenda L

2.4200

5.6264

4.5576

98

***9899**

Castelo González, Juan Lucio

Quenda L

3.0000

5.2608

4.5072

99

***4297**

López Bautista, Alicia

Quenda L

2.5000

5.3388

4.3925

100

***3270**

Delgado García, Marta

Quenda L

2.0000

5.5608

4.3739

101

***9691**

Farto Vilanova, José Ángel

Quenda L

1.0000

5.6073

4.0715

102

***8356**

Acebrás Bouza, Ana

Quenda L

1.5000

5.2892

4.0261

590007 - Física e química

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9779**

Barreiro Magdaleno, Elena María

Quenda L

10.0000

6.0900

7.3933

2

***9382**

Álvarez Cid, Lourdes

Quenda L

8.5000

6.3660

7.0773

3

***0720**

Rodríguez Lema, Diana

Quenda L

6.2560

7.4810

7.0727

4

***8043**

Galiñanes Bello, Cristina

Quenda L

6.3780

7.1004

6.8596

5

***4182**

Méndez Castro, Miguel

Quenda L

9.6680

5.3200

6.7693

6

***2359**

Real Gallego, María del Mar

Quenda L

10.0000

5.1480

6.7653

7

***0576**

Cambeses Franco, Cristina

Quenda L

5.2500

7.3638

6.6592

8

***1418**

Pernas Marín, Marina

Quenda L

6.0040

6.9351

6.6247

9

***2796**

Álvarez Fernández, Cristina

Quenda L

7.0000

6.3720

6.5813

10

***8417**

Gómez Feijoo, Eloy

Quenda L

6.8360

6.3372

6.5035

11

***9424**

Corchero Morais, Raquel

Quenda L

7.0300

6.2050

6.4800

12

***7852**

Domarco Álvarez, Olaya

Quenda L

6.5000

6.4480

6.4653

13

***3863**

Barcia Varela, Antía

Quenda L

4.6680

7.1538

6.3252

14

***6749**

Gallego Otero, Juan Antonio

Quenda L

7.0000

5.9320

6.2880

15

***1927**

Millón Rilo, Laura

Quenda L

7.0000

5.9000

6.2667

16

***8388**

Quelle Riveira, Alba

Quenda L

5.4240

6.6610

6.2487

17

***3740**

Liñares Lamas, Alberto

Quenda L

5.6680

6.4970

6.2207

18

***2158**

Espinosa Vázquez, Raquel

Quenda L

4.0000

7.3188

6.2125

19

***4710**

Varela Sandá, Iván

Quenda L

5.7100

6.4320

6.1913

20

***0216**

Fontela Saavedra, Ana

Quenda L

4.2980

7.1140

6.1753

21

***9372**

López Bueno, Carlos

Quenda L

6.7500

5.6808

6.0372

22

***2047**

Domínguez Seoane, Marta

Quenda L

6.5000

5.6916

5.9611

23

***1701**

Rodríguez Cabo, Tamara

Quenda L

5.5000

6.1740

5.9493

24

***8279**

Fernández Muñiz, María de Las Nieves

Quenda L

5.0000

6.3675

5.9117

25

***2787**

González Rodríguez, Lucía

Quenda L

7.3780

5.1598

5.8992

26

***0934**

Obelleiro Vázquez, Antonio

Quenda L

4.5000

6.5610

5.8740

27

***1546**

López Pardo, Celia

Quenda L

7.5000

5.0430

5.8620

28

***9854**

Riobó Coya, Cristina

Quenda L

7.5000

5.0220

5.8480

29

***8064**

Pérez Bugarín, Víctor

Quenda L

4.1260

6.6710

5.8227

30

***6922**

Parga Díaz, Vanesa

Quenda L

7.0000

5.2000

5.8000

31

***8039**

Quiroga Parapar, Ana Isabel

Quenda L

3.9240

6.6730

5.7567

32

***3707**

Carrillo Cotón, Laura

Quenda L

6.3360

5.4425

5.7403

33

***7721**

Muíña Fernández, Susana

Quenda L

6.0080

5.5570

5.7073

34

***4233**

Vázquez Ramos, Diego

Quenda L

5.2040

5.9140

5.6773

35

***8936**

Trasancos Pantín, Andrea

Quenda L

3.5000

6.7380

5.6587

36

***9336**

Arias Rodríguez, Ana

Quenda L

5.5000

5.6898

5.6265

37

***3244**

Vázquez Rodríguez, Andrea

Quenda L

5.1720

5.8180

5.6027

38

***8441**

Galdo Díaz, María Teresa

Quenda L

5.4240

5.6550

5.5780

39

***8439**

Calo Lapido, Renata

Quenda L

5.5760

5.5375

5.5503

40

***4857**

Pérez Vázquez, Jaime

Quenda L

5.0000

5.7520

5.5013

41

***8014**

Díaz Cabanas, Laura

Quenda L

3.0000

6.7475

5.4983

42

***7979**

Buceta García, David

Quenda L

3.5000

6.4950

5.4967

43

***8336**

González Leirado, Javier

Quenda L

4.7520

5.8465

5.4817

44

***6198**

González Caamaño, Venancio

Quenda L

5.5000

5.4410

5.4607

45

***9092**

González Fernández, Daniel

Quenda L

5.5000

5.4210

5.4473

46

***6148**

Álvarez Pérez, Andrea

Quenda L

5.0000

5.5990

5.3993

47

***8456**

Santamaría Álvarez, Brais

Quenda D

4.0000

6.0520

5.3680

48

***0153**

Argibay Comesaña, Miguel Ángel

Quenda L

5.4200

5.3264

5.3576

49

***6669**

Reigía Blanco, Mónica

Quenda L

4.6000

5.6590

5.3060

50

***6392**

Costas Lago, María del Carmen

Quenda L

3.9200

5.9800

5.2933

51

***2629**

Piñeiro Iglesias, Nerea

Quenda L

4.2520

5.7992

5.2835

52

***8042**

Calvo Alonso, Tania

Quenda L

4.4200

5.7037

5.2758

53

***8140**

Herbón Mosquera, Noelia

Quenda L

5.0400

5.3890

5.2727

54

***8183**

Casal Beiroa, Paula

Quenda L

5.5000

5.1587

5.2725

55

***8450**

Méndez Camiña, Graciela

Quenda L

4.5000

5.6430

5.2620

56

***8205**

Ferreiro González, Alba

Quenda L

4.2940

5.6560

5.2020

57

***4534**

Mosquera Suárez, Antón

Quenda L

3.0000

6.2480

5.1653

58

***6686**

Álvarez Pérez, Alejandro

Quenda L

4.0000

5.6900

5.1267

59

***7301**

Perez Martinez, Maria Jose

Quenda L

4.2560

5.5600

5.1253

60

***0245**

García Canto, Maria Dolores

Quenda L

3.2520

6.0220

5.0987

61

***4782**

Arnejo Calviño, Iria

Quenda L

4.3360

5.4650

5.0887

62

***1763**

Martínez Rodríguez, Xoel

Quenda L

4.5000

5.3678

5.0785

63

***1036**

Calvo López, Paula

Quenda L

4.4240

5.2475

4.9730

64

***7400**

García Gacio, David

Quenda L

4.5000

5.1953

4.9635

65

***5840**

Rodríguez Varela, Jenifer

Quenda L

3.0000

5.9062

4.9375

66

***8046**

Fernández Pombar, Pablo

Quenda L

2.0000

6.3825

4.9217

67

***8346**

Varela Rodríguez, Manuel

Quenda L

4.0000

5.3303

4.8869

68

***8688**

Nogueira Serantes, Iago

Quenda L

3.4200

5.6200

4.8867

69

***8801**

Pérez Saavedra, Borja

Quenda L

3.5000

5.4300

4.7867

70

***1907**

Ruibal García, Tamara

Quenda L

3.6200

5.3200

4.7533

71

***0247**

Rodríguez Rodríguez, Nerea

Quenda L

4.0000

5.0730

4.7153

72

***2072**

Veiga Fontán, María Jesús

Quenda L

2.1680

5.6634

4.4983

73

***7487**

Requeijo de la Rosa, Celia

Quenda L

3.4200

5.0200

4.4867

590008 - Bioloxía e xeoloxía

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9742**

Gómez Rey, María Xesús

Quenda L

9.9200

6.8117

7.8478

2

***4683**

Maceda Loureiro, Raquel

Quenda L

8.0000

7.6009

7.7339

3

***9450**

García Rodríguez, Veracruz

Quenda L

7.5000

7.3820

7.4213

4

***3657**

Piñeiro Vidal, Maximino

Quenda L

10.0000

6.0322

7.3548

5

***3519**

Rodríguez Torres, Ana María

Quenda L

10.0000

6.0070

7.3380

6

***7848**

Relova Cid, Iria de la Libertad

Quenda L

8.5000

6.3718

7.0812

7

***4059**

Ramos Fariña, Paula

Quenda L

6.0040

7.5441

7.0307

8

***0775**

Castro Sánchez, Sheila

Quenda L

7.1680

6.9610

7.0300

9

***5974**

Felipe González, Ana Paula De

Quenda L

7.5040

6.4060

6.7720

10

***4130**

Enríquez García, María José

Quenda L

6.5000

6.9040

6.7693

11

***7711**

Diéguez González, Rebeca

Quenda L

5.5000

7.2970

6.6980

12

***6015**

López González, Tania

Quenda L

6.0000

6.9469

6.6313

13

***9613**

Fraga Otero, César

Quenda L

7.5000

6.0052

6.5035

14

***0450**

Torrecilla Pérez, Zeltia

Quenda L

6.7520

6.3770

6.5020

15

***4930**

Parcero Mariño, Áurea

Quenda L

7.0000

6.2195

6.4797

16

***6305**

Lagoa Núñez, Andrea

Quenda L

4.7520

7.3419

6.4786

17

***0807**

Guerrero Feijóo, Elisa

Quenda L

5.9200

6.6930

6.4353

18

***0612**

Cotelo Morales, María

Quenda L

5.2520

6.9520

6.3853

19

***9916**

Roel Alonso, Paula

Quenda L

5.5040

6.6985

6.3003

20

***3738**

Gerpe Pita, Almudena

Quenda L

6.0000

6.3981

6.2654

21

***8043**

Louzán Carreira, Iria

Quenda L

4.2140

7.2521

6.2394

22

***9599**

Martínez Vaquero, Clara

Quenda L

4.0000

7.3170

6.2113

23

***2750**

Rodríguez López, Carlos María

Quenda L

5.3400

6.6138

6.1892

24

***9270**

Vázquez García, Sergio

Quenda L

4.5000

6.9562

6.1375

25

***6405**

Armesto Barge, Jorge

Quenda L

7.0000

5.6910

6.1273

26

***9214**

Irimia Gómez, Daniel José

Quenda L

3.5000

7.4269

6.1179

27

***8320**

Castañón García-Boente, Aurora

Quenda L

5.8780

6.1730

6.0747

28

***5415**

Quintas Ruiz, Ana

Quenda L

5.0000

6.5671

6.0447

29

***3565**

Becerra Hermo, María

Quenda L

5.0000

6.5320

6.0213

30

***8378**

Martínez Domínguez, Sergio

Quenda L

4.0000

6.9881

5.9921

31

***5714**

González Rejo, Noelia

Quenda L

5.4200

6.2672

5.9848

32

***6501**

Silva Bautista, Sergio

Quenda L

6.2140

5.8034

5.9403

33

***9994**

Parente Romero, Lucía

Quenda L

5.0000

6.3410

5.8940

34

***8539**

Blanco Sánchez, Pablo

Quenda L

5.0000

6.3350

5.8900

35

***3581**

Fernández Vázquez, María José

Quenda L

4.9200

6.3520

5.8747

36

***4865**

Otero Rodríguez, Laura

Quenda L

5.5000

5.9606

5.8071

37

***5302**

Rodríguez Varela, Marcos

Quenda L

3.0000

7.1739

5.7826

38

***6347**

López Lodeiro, Paula

Quenda L

4.5000

6.4110

5.7740

39

***1359**

Grandal Fustes, Marta

Quenda L

5.0000

6.1581

5.7721

40

***4004**

Villamisar Lamas, Lucía

Quenda L

5.2520

6.0070

5.7553

41

***8686**

Castro Fernández, Ana María

Quenda L

5.8400

5.6040

5.6827

42

***3957**

Lago Girondo, María Elena

Quenda L

6.3820

5.3291

5.6801

43

***2198**

Sabín García, Sara

Quenda L

4.0040

6.4579

5.6399

44

***0982**

Otero Domínguez, Verónica

Quenda L

3.0000

6.9406

5.6271

45

***0539**

Lago Rodríguez, Noelia

Quenda L

5.5000

5.6500

5.6000

46

***8001**

Pérez López, Vanesa

Quenda L

4.1680

6.2982

5.5881

47

***1549**

Blanco Penelas, Pablo

Quenda L

5.5000

5.5810

5.5540

48

***4830**

Lago Crespo, Miguel Ángel

Quenda L

5.0000

5.8181

5.5454

49

***4248**

Naveiro Blanco, María de los Ángeles

Quenda L

4.6720

5.9759

5.5413

50

***2881**

Munín Munín, Irene

Quenda L

4.5920

6.0034

5.5329

51

***2327**

Pereira Armada, Susana

Quenda L

6.4200

5.0221

5.4881

52

***9239**

Ferro Borrajo, Paula

Quenda L

4.7000

5.8280

5.4520

53

***1956**

Freijeiro Soliño, Santiago

Quenda L

5.0400

5.6362

5.4375

54

***5141**

Alonso Simoes, Andrea

Quenda L

3.9240

6.1560

5.4120

55

***9085**

Llovo Olmedo, Jaime

Quenda L

3.0000

6.5993

5.3995

56

***5414**

Núñez Vila, David

Quenda L

3.0000

6.4111

5.2741

57

***3100**

Rúa Rodríguez, Laura

Quenda L

4.5000

5.6450

5.2633

58

***8303**

Domínguez López, Sabela

Quenda L

4.0000

5.8800

5.2533

59

***6250**

Santos Rodríguez, Julia Aldara

Quenda L

3.5000

6.1058

5.2372

60

***5992**

Sabucedo González, Cristina

Quenda L

3.5000

6.0118

5.1745

61

***3596**

García Carballés, César

Quenda L

5.0000

5.2069

5.1379

62

***6008**

Fernández Lozano, Sara

Quenda L

3.5000

5.8570

5.0713

63

***5619**

Casal García, Áurea

Quenda L

5.0000

5.0348

5.0232

64

***4225**

Gómez Pérez, Sandra

Quenda L

4.5000

5.1870

4.9580

65

***1974**

García Feal, Alba

Quenda L

2.0000

6.4248

4.9499

66

***5715**

Blanco Alonso, Rocío

Quenda L

4.0000

5.3980

4.9320

67

***6670**

Fernández Basalo, Laura

Quenda L

3.0000

5.7810

4.8540

68

***4199**

Bugallo Silva, Estefanía

Quenda L

3.5000

5.5170

4.8447

69

***7607**

Fernández Rodríguez, Tania

Quenda L

4.1680

5.1620

4.8307

70

***8445**

Vázquez Fernández, Alba

Quenda L

3.2500

5.5545

4.7863

71

***9946**

Suárez Rodríguez, Cristina

Quenda L

2.5000

5.5747

4.5498

72

***2236**

Taboada Rodríguez, Cristovo

Quenda L

2.4200

5.3299

4.3599

590009 - Debuxo

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***3967**

Lamas Lombao, Ana Belén

Quenda E

Apto

Apto

2

***7253**

Morales Pereira, Paula

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***2901**

López López, Marta

Quenda L

9.8340

8.9013

9.2122

2

***5949**

Fernández Vázquez, Alejandro

Quenda L

8.3400

8.8865

8.7043

3

***3966**

Pérez González, María José

Quenda L

10.0000

7.7660

8.5107

4

***7333**

Fariña Rodríguez, Marta

Quenda L

8.0080

8.2745

8.1857

5

***1076**

López-Riobóo Botana, María Dolores

Quenda L

5.0000

9.7125

8.1417

6

***2446**

De Vera Juarez, Cristina

Quenda L

8.8860

7.7300

8.1153

7

***8084**

Ocampo Couto, Rocío

Quenda L

7.5000

8.1316

7.9211

8

***6576**

Rodríguez Fernández, Gemma

Quenda L

6.8820

8.1450

7.7240

9

***8177**

Argibay Santiago, Alexandre

Quenda L

8.5880

7.2000

7.6627

10

***6384**

Ruzo Lodeiro, María del Carmen

Quenda L

8.0000

7.4675

7.6450

11

***5639**

Bouza Romero, Laura

Quenda L

7.8360

7.5450

7.6420

12

***3333**

López Fernández, Elba

Quenda L

7.8360

7.3212

7.4928

13

***8067**

Fernández Pérez, Yasmina

Quenda L

5.4240

8.5055

7.4783

14

***8918**

Bermúdez Grasa, Alfredo Francisco

Quenda L

5.0840

8.4450

7.3247

15

***8354**

Sánchez Julián, Job

Quenda L

7.7560

7.0440

7.2813

16

***6854**

Tejada Cid, César

Quenda L

6.7140

7.5228

7.2532

17

***4429**

Penalonga Ramallal, María

Quenda L

6.9140

7.3630

7.2133

18

***6879**

Sánchez Vázquez, Alba

Quenda L

6.8400

7.3000

7.1467

19

***0791**

Lustres Alonso, Irene

Quenda L

7.5080

6.8384

7.0616

20

***4974**

Mariz Rodríguez, Andrea

Quenda L

5.7920

7.6888

7.0565

21

***6966**

Morera Arbones, Joan

Quenda L

7.3780

6.7938

6.9885

22

***8837**

Carrera Pérez, Gabriel

Quenda L

7.2460

6.7900

6.9420

23

***0305**

Casaus Serrano, Toni

Quenda L

4.7560

7.9925

6.9137

24

***0501**

Mera Montecelos, Alberto

Quenda L

6.2560

7.2184

6.8976

25

***2284**

González García, María Jose

Quenda L

6.2560

7.1850

6.8753

26

***5186**

Cueto Iglesias, Marta

Quenda L

4.7140

7.8950

6.8347

27

***7858**

Pérez Rodríguez, Isora

Quenda L

3.0000

8.7152

6.8101

28

***1687**

Sueiro Fernández, Sonia

Quenda L

7.5840

6.4050

6.7980

29

***9099**

Casal Blanco, María

Quenda L

6.0000

7.1225

6.7483

30

***0119**

De Cáceres Díaz, Iria

Quenda L

5.5000

7.2850

6.6900

31

***6636**

Oanes Pazos, Paula

Quenda L

4.7010

7.6060

6.6377

32

***3427**

Rodríguez Antuña, David

Quenda L

4.0000

7.8840

6.5893

33

***3100**

Domínguez Rodríguez, Rodrigo

Quenda L

5.4520

7.0655

6.5277

34

***3553**

Díaz López, Beatriz

Quenda L

4.4200

7.5125

6.4817

35

***3640**

Méndez Casas, Noelia

Quenda L

4.1200

7.5025

6.3750

36

***0811**

Fernández Robelo, Camino

Quenda L

4.2100

7.3870

6.3280

37

***5890**

García Bragado, Raquel

Quenda L

2.2000

8.2980

6.2653

38

***5292**

Pérez González, Ignacio

Quenda L

5.2560

6.7120

6.2267

39

***8538**

Domínguez Fernández, María

Quenda L

4.1720

7.2465

6.2217

40

***1456**

García Barba, Ana Isabel

Quenda L

4.7520

6.9010

6.1847

41

***1406**

González Reyes, Amaya

Quenda D

6.2750

6.1370

6.1830

42

***4562**

Leis López, Marta

Quenda L

4.0000

7.2150

6.1433

43

***4316**

Seijo Canosa, Noela

Quenda L

2.5000

7.9210

6.1140

44

***5207**

Rodríguez Pérez, Guillermo

Quenda L

3.7000

7.2835

6.0890

45

***4011**

Garcia Ron, Beatriz

Quenda L

2.7520

7.7340

6.0733

46

***8633**

Salvo Castro, Beatriz

Quenda L

4.5000

6.7540

6.0027

47

***6747**

Vázquez Suárez, Enrique

Quenda L

4.7560

6.5876

5.9771

48

***8668**

Núñez Varela, Sara

Quenda L

5.2180

6.2972

5.9375

49

***7304**

Miguel Díaz, Ruth

Quenda L

7.0080

5.3990

5.9353

50

***6042**

Santiago García, Jorge

Quenda L

4.0840

6.8590

5.9340

51

***4439**

Regos Sanz, Minia

Quenda L

4.0000

6.8502

5.9001

52

***5892**

Ruibal Vidal, Álvaro

Quenda L

3.5000

6.9690

5.8127

53

***1996**

Vázquez Carbajal, Noel

Quenda L

4.0920

6.6630

5.8060

54

***8600**

Alonso Cascallana, Pedro

Quenda L

4.0000

6.6678

5.7785

55

***4882**

Vilacoba Iglesias, Ana María

Quenda L

4.5040

6.3736

5.7504

56

***2295**

Martín Álvarez, Laura

Quenda L

7.0000

5.0616

5.7077

57

***4241**

Vidal Ruiz de Velasco, Ana María

Quenda L

5.1200

5.9030

5.6420

58

***4589**

Requejo Miguel, Ana Asunción

Quenda L

3.3360

6.7600

5.6187

59

***3753**

Cabral Corbal, Ana

Quenda L

3.5000

6.6125

5.5750

60

***3878**

Alonso González, Emma

Quenda L

3.0000

6.1348

5.0899

61

***6501**

Iglesias Pouso, Daniel

Quenda L

4.3560

5.2042

4.9215

62

***8686**

López Iglesias, Andrea

Quenda D

0.0000

5.7832

3.8555

590010 - Francés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8589**

Rafael Balsa, Marta

Quenda L

8.6680

8.3446

8.4524

2

***6339**

González Jiménez, María Xesús

Quenda L

10.0000

7.1218

8.0812

3

***0654**

Lozano Beceiro, Clara

Quenda L

8.9560

7.1008

7.7192

4

***9121**

Iglesias Rozas, Soraya

Quenda L

6.5000

7.8034

7.3689

5

***8265**

Aboy Baranger, Karina Virginia

Quenda L

6.1680

7.9082

7.3281

6

***6352**

Pousa Prieto, Eva

Quenda L

5.5000

8.2129

7.3086

7

***7813**

Muñiz Outeiral, Sabela

Quenda L

9.5000

6.1282

7.2521

8

***8888**

Alonso Lorenzo, Alejandra

Quenda L

3.4200

9.1498

7.2399

9

***4910**

Mariño Fariñas, Sergio

Quenda L

6.1680

7.7133

7.1982

10

***7651**

Méndez Mangana, Iria

Quenda L

5.9240

7.7951

7.1714

11

***0249**

Magguilli, Celine Maud

Quenda L

8.0000

6.7442

7.1628

12

***1056**

Alvarellos Pérez, Ana

Quenda L

5.0920

8.0562

7.0681

13

***2858**

González García, Patricia

Quenda L

9.5000

5.8378

7.0585

14

***0448**

Ruano González, Elsa

Quenda L

3.5000

8.8361

7.0574

15

***7572**

Dessart, Aline Stéphanie

Quenda L

5.5000

7.6190

6.9127

16

***0485**

García Aguión, Daniel

Quenda L

9.7140

5.4690

6.8840

17

***9297**

Naveira Campos, Silvia

Quenda L

7.0840

6.5379

6.7199

18

***4287**

Cernadas García, Paula

Quenda L

4.5000

7.7722

6.6815

19

***0279**

Pazo Pablos, Ildara

Quenda L

6.5040

6.3155

6.3783

20

***8498**

Carnero González, Elsa

Quenda L

5.0880

6.9915

6.3570

21

***0991**

Gómez Seoane, María Dolores

Quenda L

5.0880

6.9876

6.3544

22

***1225**

Caamaño Agulleiro, Yolanda

Quenda L

4.9200

7.0445

6.3363

23

***9666**

Palmeiro Lage, Katia

Quenda L

4.0000

7.2451

6.1634

24

***6434**

Mallo Serrano, Tamara

Quenda L

8.0360

5.1810

6.1327

25

***7137**

Vede Caramés, María

Quenda L

4.8880

6.6808

6.0832

26

***1822**

Domínguez Domínguez, Vanessa

Quenda L

7.1720

5.3169

5.9353

27

***3617**

Alejandro Ferreiro, Mar

Quenda L

4.8360

6.4740

5.9280

28

***8045**

Martínez Pardiñas, Estefanía

Quenda L

6.0880

5.8316

5.9171

29

***4001**

Rodríguez Vázquez, Paula

Quenda L

5.0000

6.3292

5.8861

30

***7377**

Reboredo Mosquera, Ana

Quenda L

3.5840

6.8970

5.7927

31

***5890**

Leschier, Isabelle Sophie

Quenda L

5.0000

6.0490

5.6993

32

***6069**

Gómez Fernández, Sara María

Quenda L

4.6680

5.7941

5.4187

33

***1884**

Sánchez Pita, Ana

Quenda L

2.0000

7.0628

5.3752

34

***8780**

Rodríguez Rodríguez, Lara

Quenda L

4.9200

5.5926

5.3684

35

***1660**

Cantero Montero, Sara María

Quenda L

3.9200

6.0493

5.3395

36

***6091**

Longarela Lopez, Emma

Quenda L

3.0000

6.5009

5.3339

37

***1094**

Morado Morgade, Clara Laurène

Quenda L

4.0000

5.9852

5.3235

38

***1341**

Cartelle García, Raquel

Quenda L

5.0460

5.3238

5.2312

39

***0093**

Lago Somoza, Sofía

Quenda L

4.2560

5.3336

4.9744

40

***2134**

González Rodríguez, Mónica

Quenda L

1.0000

6.6174

4.7449

590011 - Inglés

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0921**

Casado Rodríguez, Mónica

Quenda B

8.4000

9.5240

9.0182

2

***5924**

Suarez Guinarte, Natalia

Quenda B

9.8000

7.3320

8.4426

3

***7490**

Carballeira Rivas, Elba

Quenda B

8.0000

8.0300

8.0165

4

***6066**

Filloy López, Gonzalo

Quenda B

5.4000

9.8200

7.8310

5

***7213**

Lobagueira Martínez, María Enriqueta

Quenda B

8.0000

7.5000

7.7250

6

***7011**

García Alonso, María Luz

Quenda B

9.7000

5.7900

7.5495

7

***5520**

De Las Matas Fernández, Diego

Quenda B

6.4000

8.0700

7.3185

8

***2470**

Fernández Ferro, Jaime

Quenda B

6.3500

7.5400

7.0045

9

***4984**

Rodríguez Bárbara, Marta

Quenda B

7.0000

6.6900

6.8295

10

***5415**

Outomuro Rodríguez, Marta

Quenda B

0.0000

7.5800

4.1690

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***1053**

Aldao González, María Luisa

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***6971**

Piñeiro Díaz, Laura

Quenda L

7.2100

8.3460

7.9673

2

***5014**

Fernández Canosa, Martina

Quenda L

8.0000

7.6600

7.7733

3

***2785**

Rodríguez de Diego, Ruth

Quenda L

10.0000

6.6288

7.7525

4

***8801**

Webb, Philip Duncan

Quenda L

5.0000

9.1280

7.7520

5

***5842**

López Cabana, María

Quenda L

7.0840

7.9830

7.6833

6

***4692**

Rey Casais, Elvira

Quenda L

8.2980

7.0486

7.4651

7

***4644**

Mella Montouto, Martina

Quenda L

5.8820

8.2310

7.4480

8

***8255**

Pérez González, Alba

Quenda L

6.8360

7.7410

7.4393

9

***1880**

Pérez Conde, Irene

Quenda L

7.7560

7.2170

7.3967

10

***2045**

Moldes Lorenzo, María Yolanda

Quenda L

9.0000

6.5630

7.3753

11

***0901**

Brea Castro, Esteban

Quenda L

5.6720

8.2180

7.3693

12

***7955**

Rodríguez Pazo, María Dolores

Quenda L

10.0000

5.9592

7.3061

13

***3338**

Varela Mosquera, Marta

Quenda L

8.5000

6.6660

7.2773

14

***1115**

Soliño Casqueiro, Sandra

Quenda L

6.1260

7.7972

7.2401

15

***5916**

Keane, Eithne Mary

Quenda L

5.7500

7.9052

7.1868

16

***6198**

Souto Casal, Marta

Quenda L

5.5000

7.9390

7.1260

17

***0211**

Peón García, Natalia

Quenda L

8.5000

6.4210

7.1140

18

***6615**

Meijomil Valbuena, Andrea

Quenda L

5.7000

7.7230

7.0487

19

***1299**

Parada Núñez, Raquel

Quenda D

9.0000

6.0684

7.0456

20

***2102**

Moreiro González, María Isabel

Quenda L

8.4200

6.3460

7.0373

21

***5846**

Lampón González, María Jesús

Quenda L

8.3860

6.3120

7.0033

22

***9413**

Enríquez García, Ildara

Quenda L

5.5000

7.7362

6.9908

23

***0457**

Martínez Carrera, Ana

Quenda L

6.2520

7.3390

6.9767

24

***4215**

Castellano Barreiro, María

Quenda L

6.6720

7.0266

6.9084

25

***5955**

Knight Asorey, Cristina

Quenda L

4.5000

8.0768

6.8845

26

***5685**

Vaquero Prieto, Silvia

Quenda L

5.0000

7.8005

6.8670

27

***7497**

Piñeiro de la Torre, Martiña

Quenda L

7.7980

6.3800

6.8527

28

***0559**

Carballo de Santiago, Ramón Jesús

Quenda L

6.0000

7.1670

6.7780

29

***5790**

Teijeiro Paredes, Lucía

Quenda L

6.7980

6.7535

6.7683

30

***1850**

Viqueira Turnes, Sara

Quenda L

8.7040

5.7820

6.7560

31

***2090**

Lomba Sánchez, María Belén

Quenda L

5.1720

7.5190

6.7367

32

***2158**

Taboada Felpeto, Cristina

Quenda L

5.5000

7.3240

6.7160

33

***9893**

González González, Tania

Quenda L

6.6260

6.6740

6.6580

34

***5702**

Iglesias López, Violeta

Quenda L

7.2520

6.3390

6.6433

35

***8528**

Patiño Castro, Irene

Quenda L

5.0000

7.4530

6.6353

36

***0101**

Tizón Quinteiro, María del Alba

Quenda L

5.0000

7.4440

6.6293

37

***3965**

Vilariño Trigo, María Verónica

Quenda L

9.7000

5.0760

6.6173

38

***5988**

Pérez de Castro, Elena

Quenda L

4.8820

7.4790

6.6133

39

***6504**

González Rodríguez, José Luis

Quenda L

8.9620

5.3830

6.5760

40

***0687**

Quesada Herrero, Salvador

Quenda L

6.5000

6.6030

6.5687

41

***3778**

Couceiro del Pino, Isabel

Quenda L

7.8360

5.9175

6.5570

42

***0183**

Lago García, Carmen María

Quenda L

8.2000

5.6140

6.4760

43

***0429**

García Suárez, Adrián

Quenda L

5.0000

7.2000

6.4667

44

***6461**

Sánchez González, Alicia

Quenda L

4.5000

7.4330

6.4553

45

***6207**

Varela Fernández, Sabela

Quenda L

3.5000

7.9225

6.4483

46

***2574**

Posse Gende, María Montserrat

Quenda L

7.1300

6.0984

6.4423

47

***5734**

Touceda Vara, Begoña

Quenda L

8.0000

5.6532

6.4355

48

***0813**

Calo Romay, Olalla

Quenda L

6.5000

6.3838

6.4225

49

***5969**

García Castro, Laura

Quenda L

6.6680

6.2250

6.3727

50

***8534**

Méndez Valcárcel, Abel

Quenda L

6.0000

6.5510

6.3673

51

***3793**

Dovale Vilar, Sandra

Quenda L

7.3990

5.8250

6.3497

52

***8458**

Castro Fernández, Luis

Quenda L

4.6680

7.1854

6.3463

53

***7304**

Polo Delgado, Marta

Quenda L

3.9200

7.5590

6.3460

54

***3392**

Cañestro Fernández, Beatriz

Quenda L

8.2040

5.3900

6.3280

55

***2632**

Neven, Susanne Klara Anna Marie

Quenda L

5.0000

6.9860

6.3240

56

***3075**

Torres Armán, Laura

Quenda L

5.4200

6.7720

6.3213

57

***8878**

Puig Fraga, Hilda

Quenda L

4.5000

7.1150

6.2433

58

***7465**

Carmoega Taboada, Isabel

Quenda L

4.5000

7.1100

6.2400

59

***2221**

Ramos Soto, Diana

Quenda L

6.0840

6.2970

6.2260

60

***1422**

Carnota Aguión, Cristina

Quenda L

6.1720

6.2387

6.2165

61

***7198**

Soriano García, María José

Quenda L

7.4640

5.5288

6.1739

62

***7511**

Álvarez Vázquez, Laura Irene

Quenda L

6.1720

6.1232

6.1395

63

***6079**

Perez Giraldez, Laura

Quenda L

5.7520

6.3220

6.1320

64

***8277**

López Pomar, Lúa

Quenda L

6.6680

5.8310

6.1100

65

***6159**

Parga Troncoso, Judit

Quenda L

5.5000

6.4000

6.1000

66

***9986**

Andión Linares, Marta

Quenda L

5.0000

6.6420

6.0947

67

***0461**

Figueira Núñez, Olivia

Quenda L

5.6680

6.2950

6.0860

68

***9167**

Garrido Camino, Marta

Quenda L

6.7140

5.7462

6.0688

69

***1152**

Suárez Álvarez, María

Quenda L

4.5000

6.8275

6.0517

70

***5624**

González Calvo, Xaime

Quenda L

4.5000

6.8200

6.0467

71

***9336**

Rodríguez Braga, Tania

Quenda L

4.8360

6.6308

6.0325

72

***2155**

Bernárdez Diz, Adriana

Quenda L

6.5880

5.7164

6.0069

73

***8717**

Carrascal Miniño, Irati

Quenda L

6.5840

5.6844

5.9843

74

***7324**

Crespo Romero, Clara

Quenda L

5.0000

6.4675

5.9783

75

***7164**

Paradela Macía, Raquel

Quenda L

6.4200

5.7240

5.9560

76

***2256**

Moreno Carreira, Rocío

Quenda L

5.0420

6.3510

5.9147

77

***7649**

Otero Iglesias, Patricia

Quenda L

7.0460

5.3480

5.9140

78

***6758**

Peach Lozano, Leila

Quenda L

4.5000

6.5530

5.8687

79

***9094**

Villarino Lestegás, Lucía

Quenda L

5.0040

6.2780

5.8533

80

***9054**

Cao Dóriga, Laura

Quenda L

4.5840

6.4230

5.8100

81

***8526**

Montero Barros, Itziar

Quenda L

6.3360

5.5450

5.8087

82

***8398**

Fernández Amosa, Tamara

Quenda L

5.8360

5.7934

5.8076

83

***5405**

Domínguez García, Diego

Quenda L

3.9200

6.7000

5.7733

84

***0776**

Cibes Rodríguez, Iria

Quenda L

5.1680

6.0082

5.7281

85

***9574**

Mallo Alfonso, María

Quenda L

5.3260

5.9010

5.7093

86

***3633**

Álvarez Álvarez, Sonia

Quenda L

5.3400

5.8610

5.6873

87

***3749**

Fraga Viñas, Lucía

Quenda L

5.5040

5.7262

5.6521

88

***8162**

Iglesias Maside, Nerea

Quenda L

5.0000

5.9675

5.6450

89

***7474**

Garrido Ledo, Ángela

Quenda L

4.0000

6.4508

5.6339

90

***4670**

Valdivia Cobo, Jose Manuel

Quenda D

4.5000

6.1950

5.6300

91

***8861**

Sáa González, Raquel

Quenda L

4.5040

6.1748

5.6179

92

***1805**

Martínez Martínez, Sara

Quenda L

5.0000

5.8860

5.5907

93

***2534**

Álvarez Vázquez, Leticia

Quenda L

6.5840

5.0860

5.5853

94

***1937**

Fonte Díaz, Mirian

Quenda L

6.3400

5.1687

5.5591

95

***8738**

Fernández Reino, Mariña

Quenda L

5.0840

5.7225

5.5097

96

***2141**

García Barbeito, Milagros

Quenda L

5.5000

5.4512

5.4675

97

***0751**

Figueiras Campos, Tania

Quenda L

5.5000

5.4375

5.4583

98

***9882**

García Gallego, Yolanda

Quenda L

5.0000

5.6687

5.4458

99

***9951**

Díaz Muñiz, Lucía

Quenda L

3.0000

6.6575

5.4383

100

***5364**

López Montero, Nerea

Quenda L

4.0000

6.1220

5.4147

101

***9174**

Franco Martínez, Beatriz

Quenda L

5.0000

5.6212

5.4141

102

***3467**

Hermo Santiago, Manuel

Quenda L

3.3360

6.4526

5.4137

103

***1875**

García Fonte, Nuria

Quenda L

5.5000

5.3488

5.3992

104

***6261**

Facorro Souto, Raquel

Quenda L

5.0840

5.5509

5.3953

105

***2709**

López Barreiro, Carmen

Quenda L

4.2940

5.8990

5.3640

106

***1935**

Rodríguez Gacio, Vicente Antonio

Quenda L

3.0000

6.3568

5.2379

107

***2211**

Devesa Casal, Aitor

Quenda L

4.2100

5.7350

5.2267

108

***2090**

Álvarez Paz, Ana

Quenda L

5.5880

5.0420

5.2240

109

***7441**

Saá González, Jacob

Quenda L

4.5040

5.5522

5.2028

110

***5817**

Gómez Dacal, Uxía

Quenda L

2.5000

6.5490

5.1993

111

***3614**

López Peteiro, Beatriz

Quenda L

3.5000

5.9980

5.1653

112

***3556**

Villar Zamuz, Juan

Quenda L

4.0000

5.7440

5.1627

113

***1231**

Ruibal Fernández, Sara

Quenda L

3.0000

6.2115

5.1410

114

***4298**

Henriques Fraga, Suzy Charmaine

Quenda L

5.0000

5.1360

5.0907

115

***7881**

García Extremadouro, Raquel

Quenda L

3.0000

6.0562

5.0375

116

***4036**

Lago González, Maria de la Paz

Quenda L

3.7000

5.6900

5.0267

117

***4913**

Gil Fernández, Cástor

Quenda D

3.0000

6.0396

5.0264

118

***4136**

Gesto Rodriguez, María

Quenda L

3.7000

5.6478

4.9985

119

***8549**

Araújo Nieto, Rebeca

Quenda L

3.0000

5.8670

4.9113

120

***9755**

Fernández Álvarez, María Isabel

Quenda L

4.5040

5.0234

4.8503

121

***9017**

Ferreiro Regos, Julia

Quenda L

3.5000

5.4500

4.8000

122

***5623**

López García, Vanessa

Quenda L

3.0000

5.6880

4.7920

123

***5940**

Costas Acedo, Carmen

Quenda L

3.5000

5.4062

4.7708

124

***2286**

Acuña Rodríguez, Aitana

Quenda L

3.0420

5.1250

4.4307

125

***9133**

Rodríguez Rodríguez, Nieves

Quenda L

2.0000

5.2552

4.1701

590015 - Portugués

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***2635**

Bravo Sánchez, María

Quenda E

Apto

Apto

2

***9185**

Rocamonde Iglesias, María Esperanza

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4645**

André Iglesias, Gabriel

Quenda L

5.0880

8.4340

7.3187

2

***5736**

Da Silva Isidoro, Ivonete

Quenda L

7.5000

6.5075

6.8383

3

***8377**

Martínez Pedreiro, Xosé

Quenda L

6.9660

6.7410

6.8160

4

***3928**

Campos Rodriguez, Maria Luz

Quenda L

4.2520

7.7000

6.5507

5

***7814**

Vilaverde Lamas, Vanesa

Quenda L

4.5880

6.1100

5.6027

6

***1842**

Nepomuceno, Carla Mara

Quenda L

3.1000

5.3270

4.5847

590016 - Música

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***3727**

Villarino Méndez, Jesús

Quenda B

8.3007

6.8333

7.4936

2

***3774**

Fuentes Neira, José Luis

Quenda B

4.3000

5.4167

4.9142

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***5104**

Fernández Fernández, Jorge

Quenda L

8.9540

7.6849

8.1079

2

***7818**

Paredes Gómez, José

Quenda L

6.8400

7.9458

7.5772

3

***0143**

Varela Amboage, Lorena

Quenda L

5.0420

8.1787

7.1331

4

***9361**

Gómez Viñas, Estrela

Quenda L

5.9000

7.4438

6.9292

5

***0870**

Coya Otero, Alberto

Quenda L

9.0000

5.7993

6.8662

6

***9137**

Pérez Iglesias, André José

Quenda L

5.2500

7.1922

6.5448

7

***8671**

Martínez Suárez de Centi, Lucas

Quenda L

4.7000

6.7080

6.0387

8

***7944**

Cabaleiro Somoza, Ismael

Quenda L

2.5040

6.8700

5.4147

590017 - Educación física

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***4196**

García Liñeira, Jesús

Quenda B

5.4085

7.0900

6.3333

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***9470**

Suárez García, Cristina

Quenda L

10.0000

6.4070

7.6047

2

***9033**

Ramos Espada, David

Quenda L

10.0000

6.3930

7.5953

3

***2059**

Sánchez Otero, Tania

Quenda L

9.4240

6.1580

7.2467

4

***5811**

Iglesias Estévez, Román

Quenda L

4.4240

8.3190

7.0207

5

***7259**

Martínez López, Sonia María

Quenda L

9.5000

5.6930

6.9620

6

***5101**

Rodriguez Lago, Pablo

Quenda L

4.2520

8.1640

6.8600

7

***5842**

Varela Barcón, Josefa Isabel

Quenda L

6.1700

7.1740

6.8393

8

***7872**

Pazos Veiga, Jairo

Quenda L

6.1680

7.1520

6.8240

9

***3940**

Eiras Oliveira, Gabriel

Quenda L

5.5360

7.4130

6.7873

10

***1923**

Calvo Ferrer, Ruth María

Quenda L

8.3400

5.9972

6.7781

11

***4282**

Losada Antón, Gabriel

Quenda L

4.0000

7.9230

6.6153

12

***6481**

Álvarez Fernández, Sergio

Quenda L

5.5000

7.0566

6.5377

13

***4071**

Pardo Sánchez, Lorena

Quenda L

8.0000

5.7690

6.5127

14

***0725**

Lagares Sánchez, Lucía

Quenda L

3.0000

8.1620

6.4413

15

***2760**

Soria Vázquez, Vanesa

Quenda L

4.9200

7.1090

6.3793

16

***1711**

Carretero Rivas, María

Quenda L

4.8820

7.0326

6.3157

17

***1707**

Canosa Oanes, Diego

Quenda L

4.5000

7.2150

6.3100

18

***9371**

Pedreira Jordedo, José

Quenda L

5.9200

6.4770

6.2913

19

***7766**

Salvado Prieto, Eva

Quenda L

3.5000

7.6656

6.2771

20

***1467**

Castro Amoedo, María

Quenda L

4.0000

7.3720

6.2480

21

***8486**

Calviño Pérez, Víctor

Quenda L

7.8190

5.4444

6.2359

22

***3068**

Fernández Pousada, Iván

Quenda L

4.0000

7.3370

6.2247

23

***6157**

Blanco Queijo, Denis

Quenda L

5.0000

6.8312

6.2208

24

***7625**

Lasarte Valverde, Joaquín

Quenda L

5.4000

6.5400

6.1600

25

***8271**

Zelarayán Velasco, Matías Ezequiel

Quenda L

3.5000

7.4870

6.1580

26

***8954**

Ramos Laíño, Miriam

Quenda L

3.7000

7.3350

6.1233

27

***4395**

Prieto Carballo, Eva

Quenda L

5.8360

6.2580

6.1173

28

***3695**

Alonso Arenillas, Alberto

Quenda L

4.3360

6.9500

6.0787

29

***6263**

Fernández Gómez, Ana Belén

Quenda L

8.0000

5.0390

6.0260

30

***0754**

Collazo Martínez, Alberto

Quenda L

3.2000

7.3510

5.9673

31

***6481**

Álvarez Fernández, Andrés

Quenda L

5.5000

6.1482

5.9321

32

***0573**

Otero Villaverde, David

Quenda L

4.6000

6.5334

5.8889

33

***5358**

Martínez Quiroga, Miguel

Quenda L

6.0040

5.6450

5.7647

34

***8935**

Otero Rodríguez, Sandra

Quenda L

5.0840

5.9284

5.6469

35

***5857**

González Pena, Daniel

Quenda L

4.0000

6.1740

5.4493

36

***7153**

García Carballo, Ismael

Quenda L

3.1000

6.5180

5.3787

37

***9194**

Diéguez Fernández, Silvia

Quenda L

3.5000

6.2840

5.3560

38

***3333**

Lorenzo Figueiras, Lorena

Quenda L

3.5360

6.1190

5.2580

39

***3486**

Ferreiro Rodríguez, Helena

Quenda L

3.7560

5.9630

5.2273

40

***6114**

Picó Fieraert, Ellinor

Quenda L

3.6720

5.8450

5.1207

41

***3259**

Facal Lema, Borja

Quenda L

2.2000

6.5512

5.1008

42

***7292**

Valle Seoane, Luis

Quenda L

3.0000

6.1020

5.0680

43

***2223**

Vera, Mariel Alejandra

Quenda L

3.5000

5.8140

5.0427

44

***7582**

Gándara Lomba, Adrián

Quenda L

4.0000

5.5640

5.0427

45

***3591**

Miragaya Iglesias, José Manuel

Quenda L

3.8400

5.0880

4.6720

590018 - Orientación educativa

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***0513**

Pérez González, María Teresa

Quenda B

7.6000

6.5320

7.0126

2

***5704**

Dopico Vázquez, Marta Susana

Quenda B

7.6000

6.5200

7.0060

3

***1582**

Recamán Payo, Adriana

Quenda B

5.8255

6.2500

6.0590

4

***5366**

Garrido Mille, María Margarita

Quenda B

0.0000

5.6900

3.1295

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***8337**

López Ares, Nerea

Quenda L

4.0000

8.2554

6.8369

2

***2949**

Sández Rodríguez, Ana Belén

Quenda L

8.0000

6.2302

6.8201

3

***1748**

Labrador Costela, Irene

Quenda L

5.1680

7.4342

6.6788

4

***8428**

Acevedo García, Adán

Quenda L

4.7520

7.3512

6.4848

5

***9382**

Álvarez Carbón, Sandra

Quenda L

4.5000

7.3084

6.3723

6

***1455**

Herbello Prieto, Eva

Quenda L

4.1720

7.4330

6.3460

7

***5789**

Piñeiro Cortiñas, Alicia

Quenda L

5.0000

6.7414

6.1609

8

***6147**

Díaz Alonso, Maite

Quenda L

7.4240

5.4440

6.1040

9

***8539**

Curto Domeque, Sara

Quenda L

4.0000

6.8400

5.8933

10

***3847**

García Barrosa, Lorena

Quenda L

3.7560

6.8910

5.8460

11

***4444**

Pichín Rodríguez, Iria

Quenda L

6.0840

5.4824

5.6829

12

***3753**

Nogueira Prego, Clara

Quenda L

4.5000

6.1276

5.5851

590019 - Tecnoloxía

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Oposición

Concurso-oposición

1

***4349**

Maceda Blanco, Miguel

Quenda E

Apto

Apto

2

***4730**

Muñoz Mato, Luis Alberto

Quenda E

Apto

Apto

3

***8862**

Rey López, Segundo

Quenda E

Apto

Apto

4

***8460**

Rodríguez Ramos, Andrés Manuel

Quenda E

Apto

Apto

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Baremo

Oposición

Concurso-oposición

1

***7899**

Vázquez Castro, Cristina

Quenda L

6.6680

8.3870

7.8140

2

***3950**

Castro Vázquez, Ana María

Quenda L

8.9200

6.7490

7.4727

3

***9634**

Ferro Fernández, Igor

Quenda L

6.5000

7.7384

7.3256

4

***4810**

Linares Fernández, María Teresa

Quenda L

6.8400

7.2936

7.1424

5

***2808**

Ares Fernández, Maria Belen

Quenda L

9.0000

6.0876

7.0584

6

***5862**

Arias Rivas, María del Mar

Quenda L

7.7000

6.6244

6.9829

7

***1040**

Buceta Santos, Lucía

Quenda L

7.0000

6.7436

6.8291

8

***1228**

Otero Ferreira, Alexandra

Quenda L

5.1200

7.5880

6.7653

9

***6160**

Savariz Alonso, María José

Quenda L

6.6720

6.7050

6.6940

10

***9322**

Boado Quijano, Maria de Las Mercedes

Quenda L

7.0000

6.4894

6.6596

11

***7023**

López Liñares, Sofía

Quenda L

5.5840

7.1026

6.5964

12

***6537**

Iglesias Moreira, Andrea

Quenda L

5.2520

7.2548

6.5872

13

***2868**

Pérez Nicolás, Irene

Quenda L

4.4200

7.6552

6.5768

14

***3969**

Pérez Herrero, Beatriz

Quenda L

4.4240

7.6384

6.5669

15

***3731**

Garea Rama, Gonzalo

Quenda L

4.0000

7.8495

6.5663

16

***9023**

Fandiño Barros, Juan Manuel

Quenda L

7.5000

5.9067

6.4378

17

***7189**

Sarmiento Prieto, Dorinda Isabel

Quenda L

4.7000

7.1780

6.3520

18

***0398**

Pereiro Estévez, Lucía

Quenda L

3.5000

7.7712

6.3475

19

***7705**

Legaspi García, Maria Aranzazu

Quenda L

5.8000

6.5991

6.3327

20

***9473**

Conde Lorenzo, Daniel

Quenda L

2.5840

8.1758

6.3119

21

***5557**

Grande Gallego, Celso

Quenda L

3.6680

7.5388

6.2485

22

***0150**

Liñan Cuellas, Óscar

Quenda L

4.9640

6.8187

6.2005

23

***9473**

Pazos Santana, María de los Ángeles

Quenda D

5.6680

6.4600

6.1960

24

***4083**

Bello Alonso, Manuel Marcelino

Quenda L

6.8780

5.8464

6.1903

25

***8637**

Brezmes Villaraviz, Diego

Quenda L

4.8400

6.8632

6.1888

26

***6155**

Abalo García, Ana Sabela

Quenda L

6.2520

6.0920

6.1453

27

***4454**

Ferreiro Currás, Tomás

Quenda L

5.0840

6.5771

6.0794

28

***1293**

Pintos Couto, Amelia

Quenda L

8.0000

5.0316

6.0211

29

***1384**

Vázquez Vaquero, Seila

Quenda L

4.5040

6.7330

5.9900

30

***9349**

Saadeddine Garrido, Mariam

Quenda L

4.9520

6.4892

5.9768

31

***1331**

Lanz Goicoechea, Erkuden

Quenda L

6.5500

5.6629

5.9586

32

***9032**

Táboas Costas, Víctor Manuel

Quenda L

7.0000

5.4212

5.9475

33

***4941**

Pascual García, María Laura

Quenda L

4.0000

6.9195

5.9463

34

***2241**

Pardo Durán, Marta

Quenda L

4.1200

6.8402

5.9335

35

***7942**

López Andón, Marta

Quenda L

4.9240

6.3922

5.9028

36

***1077**

González González, Juan Carlos

Quenda L

6.5460

5.5688

5.8945

37

***4097**

Fiallega Tojal, Miguel

Quenda L

4.5840

6.5022

5.8628

38

***3103**

Rodríguez Álvarez, María Esther

Quenda L

7.0000

5.2558

5.8372

39

***5693**

Cuervo Soto, Manuel

Quenda L

7.0000

5.2030

5.8020

40

***8630**

Cerdido Fachal, Estefanía

Quenda L

5.5000

5.8784

5.7523

41

***9188**

Rodríguez Araújo, Susana

Quenda L

6.8400

5.0120

5.6213

42

***9649**