Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Xoves, 25 de agosto de 2022 Páx. 45826

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 17 de agosto de 2022 pola que se fai pública a adxudicación definitiva de postos unha vez resolto o concurso de méritos para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de administración e servizos.

Mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG do 28 de decembro), modificada polas resolucións do 29 de decembro de 2021 (DOG do 3 de xaneiro de 2022) e do 14 de xaneiro de 2022 (DOG do 19 de xaneiro), convócase o concurso de méritos para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de administración e servizos.

Rematada a valoración de méritos, a Comisión de Valoración elevou ao xerente a proposta de adxudicación definitiva de prazas.

En aplicación do Decreto 166/2013, do 14 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo, en uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, e da delegación de competencias operada mediante Resolución reitoral do 14 de xaneiro de 2020,

RESOLVO:

Adxudicar definitivamente os postos que se relacionan no anexo, de conformidade co establecido na base oitava da convocatoria.

Que a data de cesamento será o vindeiro 18 de setembro de 2022 e o prazo para tomar posesión será de tres días hábiles contados desde o día seguinte ao do cesamento se non implica cambio de residencia do/da funcionario/a, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Se implica o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión deberá computarse desde a dita data. Neste caso o prazo será de vinte días hábiles.

O cómputo dos prazos de toma de posesión iniciarase cando rematen os permisos ou licenzas que, se é o caso, fosen concedidos aos/ás interesados/as. Nos supostos de baixa temporal ou transitoria, o cómputo do prazo iniciarase a partir da correspondente alta.

Para todos os efectos, o prazo de toma de posesión considerarase como de servizo activo, polo que os efectos económicos comezarán desde a data de cesamento no de procedencia.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderase interpor un recurso de reposición ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 17 de agosto de 2022

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. (Resolución do 14.1.2020)
Ramón del Valle López
Xerente da Universidade da Coruña

ANEXO

Apelidos e nome

Nº de praza

Denominación da praza

Unidade/Centro

Alcaraz Garrido, Lucía

375

Xefe/a de sección

Sección de Extensión Universitaria

Aldariz Torreiro, María Ángeles

467

Xefe/a de negociado de asuntos económicos

Administración de ETS Náutica e Máquinas

Álvarez Casanova, Elena Belén

283

Analista

Servizo de Informática e Comunicacións

Amigo Suárez, Mónica María

209

Bibliotecaria/o

Servizo de Biblioteca Universitaria

Añón Teijido, José Luis

325

Xefe/a de negociado

Cen. Univer. Form. e Innovac. Educat.

Arenas Balsa, María de la Paz

637

Secretaria/o administrativa/o

Unidade Técnica de Calidade

Arévalo Pías, José Alejandro

616

Xefatura de negociado

Administración de Facultade de Dereito

Bao Ibe, Rosana

465

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Estudantes

Barreira García, Jesús Manuel

755

Xefatura de Área de Operacións e Admón. Electrónica

Servizo de Informática e Comunicacións

Becerra Carril, José Ignacio

660

Auxiliar de servizos

Conserxaría centros non docentes Elviña-Zapateira

Bescansa Sanjurjo, María Isabel

617

Secretaria/o administrativa/o

Administración da Facultade de Dereito

Boado Sexto, José Antonio

655

Conserxe

Conserxaría da Facultade de Economía e Empresa

Bort Couceiro, Santiago

270

Coordinador/a

Servizo de Informática e Comunicacións

Busto Carnota, Paula María

705

Auxiliar de servizos

Conserxaría da Facultade de Informática

Busto Rey, María José

668

Xefatura de negociado

Unidade de Xestión Académica Integrada Filoloxía-Turismo

Cabado Pou, María

737

Secretario/a administrativo

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-Oza)

Castro De Paz, David

380

Técnica/o en actividades culturais

Área de Cultura

Chico Porca, Francisco Javier

279

Analista

Servizo de Informática e Comunicacións

Cidre Iglesias, María José

109

Posto base

Servizo de Contratación Administrativa

Codesido López, María Jesús

161

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Investigación

Corral Añón, María Dolores

141

Auxiliar de servizos

Conserxaría centros non docentes Elviña-Zapateira

Corral Canzobre, María José

767

Secretario/a administrativo

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil

Costoya Sánchez, Eva María

541

Administrador/a

Administración da Facultade de Ciencias

Costoya Sánchez, María Jesús

45

Administrador/a

Vicexerencia de Coordinación

Crecente Maseda, María Antonia

351

Xefatura de negociado II

Servizo de Persoal Docente e Investigador

Cruzado Beitia, Íñigo

85

Xefatura de negociado II

Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social

Da Lama Novoa, Víctor

620

Posto base

Administración da Facultade de Dereito

De las Heras Granaglia, Esperanza

84

Xefatura de negociado I

Servizo de Retribucións, Seguridade Social e Acción Social

Díaz Rivera, Eva

244

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Organización Académica/Unidade Estud. Propios Posgrao

Domínguez García, José

316

Técnica/o informática/o

Servizo de Informática e Comunicacións

Dopico García, Mónica

777

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Estudantes

Dopico López, Antonio

359

Xefatura de negociado I

Servizo de Estudantes

Eiriz Gallego, Fernando

486

Conserxe

Conserxaría EU de Arquitectura Técnica

Esmorís Caamaño, María Asunción

730

Xefe/a de negociado

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Sociol./CC. Comunic.)

Estévez Blanco, Patricia

520

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos IV

Administración - UXEI (Ferrol)

Fachal Mosteiro, Cristina

223

Posto base

Servizo de Biblioteca Universitaria

Fariñas Alvariño, Javier

754

Xefatura de Área de Infra., Comunic. e Ciberseguridade

Servizo de Informática e Comunicacións

Fernández Casal, María Montserrat

278

Analista

Servizo de Informática e Comunicacións

Fernández Dopico, Elena

115

Xefatura de servizo

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Fernández Folgueira, María Susana

690

Secretaria/o administrativa/o

Unidade Técnica de Calidade

Fernández Hermida, Begoña María

780

Xefatura de negociado

Oficina de Relacións Internacionais

Fernández Leal, Ángel

753

Xefatura da Área de Atención a Usuarios e Licenzas

Servizo de Informática e Comunicacións

Fernández López, Buenaventura

626

Bibliotecaria/o

Biblioteca da Facultade de Dereito

Fernández López, José Felipe

587

Director/a de biblioteca

Biblioteca da Facultade de CC. da Saúde

Fernández Martínez, María Belén

220

Bibliotecaria/o

Servizo de Biblioteca Universitaria

Fernández Mouce, Ana María

373

Xefe/a de negociado

Servizo de Publicacións

Fernández Santos-Díez, M. Débora

469

Bibliotecaria/o

Biblioteca da E.T.S. de Náutica e Máquinas

Fernández Vázquez, M. Dolores

360

Xefe/a de sección de bolsas

Servizo de Estudantes

Fernández Vázquez, Silvia

408

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos II

Administración-UXEI (Ferrol)

Figueiras Casariego, M. Elena

358

Xefatura de sección de Admisión de Graos e Mestrados

Servizo de Estudantes

Fontela Casal, María Montserrat

416

Auxiliar de servizos

Conserxaría Campus de Esteiro

Fraga Martínez, María Elena

501

Xefatura de negociado de Asuntos Económicos III

Administración-UXEI (Ferrol)

Freire Aldao, María Dolores

640

Secretaria/o administrativa/o

Unidade Técnica de Calidade

Galán Rodríguez, María Susana

615

Secretaria/o de decanato

Facultade de Dereito

García Arias, Eva María

26

Técnica/o de arquivo

Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

García Vila, María Begoña

361

Xefatura de negociado II

Servizo de Estudantes

Gómez Álvarez, María de los Ángeles

764

Xefatura da Sección de Xestión da Investigación I

Vicexerencia de Investigación-Asuntos Económicos Investigación

Gómez Pérez, Marta

539

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Organización Académica/Of. de Doutoramento-EIDUDC

González Fernández, Jorge

103

Xefatura de negociado III

Servizo de Control Interno

Graña Seijo, Vanesa María

336

Posto base

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Hoyos Silva, Nuria

550

Bibliotecaria/o

Biblioteca da Facultade de Ciencias

Iglesias Blanco, Ana Beatriz

773

Xefatura da Unidade Técnica de Calidade

Unidade Técnica de Calidade

Lago Vidal, José Ángel

377

Posto base

Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes

Lens García, María Isabel

155

Xefatura de negociado I

Servizo de Investigación

Lestón Lestón, María Dolores

418

Secretaria/o de dirección

E.T.S. de Arquitectura

Liñares Fuentes, Carlos

693

Posto base

Administración da Facultade de Informática

López Canosa, Rosa María

93

Xefatura de negociado III

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

López Domínguez, Javier

307

Analista-programador/a

Servizo de Informática e Comunicacións

López Dosil, Ana Belén

476

Secretaria/o de dirección

E.U. Arquitectura Técnica

López Martínez, María Teresa

159

Xefatura de sección Proxectos e Axudas á Investig.

Servizo de Investigación

López-Cortón Díaz, Beatriz

423

Administrador/a

Administración da E.T.S. de Arquitectura

López-Cortón Díaz, Carlos

273

Analista

Servizo de Informática e Comunicacións

Lourés Amor, María Vanesa

611

Secretaria/o de decanato

Facultade de CC. do Traballo

Luchian Luchian, Adriana Emanuella

456

Auxiliar técnico de biblioteca

E.T.S. de Camiños, Canais e Portos

Mahía Porto, María del Pilar

765

Xefatura de sección de Xestión da Investigación II

Vicexerencia de Investigación-Asuntos Económicos Investigación

Mallo Casdelo, María Dolores

98

Xefatura de negociado I

Servizo de Contratación Administrativa

Mantecón Fernández, M. Inmaculada

711

Bibliotecaria/o

Biblioteca da Facultade de Socioloxía

Manteiga Rodríguez, Marina

464

Administrador/a

Administración de ETS Náutica e Máquinas

Marín Vázquez, Isabel

695

Posto base

Administración da Facultade de Informática

Marqués Solla, Ricardo

264

Coordinador/a

Servizo de Informática e Comunicacións

Martínez Antelo, Teresa

70

Posto base

Servizo de Xestión Financeira

Martínez Ayala, María Mercedes

247

Xefatura de negociado II

Servizo de Organización Académica/Of. de Doutoramento- EIDUDC

Martínez Sanjurjo, María Alicia

575

Xefe/a de negociado de asuntos económicos

Administración da Facultade de CC. da Educación

Martínez Suárez, Germán

726

Administrador/a

Unidade de Xestión Académica Integrada (Fac. Sociol./CC. Comunic.)

Martínez Traba, Marta

586

Secretaria/o de decanato

Facultade de CC. da Saúde

Martínez Vale, Gerardo

405

Secretaria/o administrativa/o

Administración-UXAI (Ferrol)

Mato Pintané, María Teresa

757

Xefatura de sección de Contabilidade Analítica

Xerencia

Medín Díaz, María Hermitas

712

Bibliotecaria/o

Biblioteca da Facultade de Socioloxía

Mel Leites, María Margarita

716

Secretaria/o administrativa/o

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-Oza)

Mella Pérez, María Fe

20

Xefe/a de negociado de reclamacións e recursos

Asesoría Xurídica

Míguez Hernández, Lucía

326

Posto base

Cen. Univer. Form. e Innovac. Educat.

Montero Santos, Francisco Javier

78

Xefatura de negociado I

Servizo de Control Interno

Monteserín Macías, Pedro Manuel

752

Xefatura de Área de Proxectos e Servizos Internos

Servizo de Informática e Comunicacións

Moreno Cruz, Jorge

566

Secretaria/o administrativa/o

Unidade Técnica de Calidade

Noya Andrade, María Teresa

19

Xefe/a de sección de Reclamacións e Recursos

Asesoría Xurídica

Nuez Sánchez, Roberto Joaquín

350

Xefatura de negociado l

Servizo de Persoal Docente e Investigador

Núñez Cartelle, Ana Valvanera

165

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Investigación

Orgeira Padín, José

619

Posto base

Administración da Facultade de Dereito

Palleiro Arijón, María Aurora

709

Secretaria/o de decanato

Facultade de Socioloxía

Parada Naya, Luis

470

Auxiliar técnico de biblioteca

Biblioteca de ETS Náutica e Máquinas

Parada Robles, Pablo

734

Auxiliar de servizos

Conserxaría UXAI (Fac. Socioloxía/Fac. CC. da Comunicación)

Parada Robles, Patricio

656

Auxiliar de servizos

Conserxaría centros non docentes Elviña-Zapateira

Pardo-Ciorraga Meléndrez, Sara I.

537

Xefe/a de negociado

Administración da Facultade de Ciencias

Parguiña Fernández, Susana Patricia

352

Xefatura de negociado III

Servizo de Persoal Docente e Investigador

Pena Blanco, Lorenzo

76

Xefatura de servizo

Servizo de Control Interno

Pérez Brun, María Dolores

478

Secretaria/o administrativa/o

Equipo de Xestión da Investigación (EXI)

Pérez Uranga, María Teresa

185

Técnica/o de laboratorio

Servizos de Apoio á Investigación

Pinazas Rego, María Manuela

154

Xefatura de sección de Persoal e Axudas Propias

Servizo de Investigación

Pintos Señoráns, Silvia

667

Secretaria/o de decanato

Facultade de Filoloxía

Prado Alvaredo, M. Carmen Yolanda

431

Bibliotecaria/o

Biblioteca ETS de Arquitectura

Prego Mosquera, María Teresa

424

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Estudantes

Presedo Vázquez, María Isabel

217

Bibliotecaria/o

Servizo de Biblioteca Universitaria

Ramos Guerreiro, Lucía

335

Xefe/a de negociado

Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Regueiro Chas, María Cristina

636

Secretaria/o administrativa/o

Administración da Facultade de Economía e Empresa

Respino Souto, María Ángeles

249

Xefatura de negociado III

Servizo de Organización Académica

Rey Casal, José María

727

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Xestión Financeira

Rey Santiago, María Mónica

600

Bibliotecaria/o

Biblioteca da Facultade de CC. do Deporte e Educ. Física

Rica Patiño, Julio Pedro

434

Auxiliar técnico de biblioteca

Biblioteca da ETS de Arquitectura

Rodríguez Casal, Francisco

277

Analista

Servizo de Informática e Comunicacións

Rodríguez Díaz, María Rosa

635

Xefatura de negociado II

Administración da Facultade de Economía e Empresa

Rodríguez Fernández, María Carmen

719

Xefe/a de negociado de Asuntos Económicos I

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-Oza)

Rodríguez Fuentes, Beatriz

708

Secretaria/o de decanato

Facultade de Fisioterapia

Rodríguez Martínez, Roberto

545

Xefe/a de negociado de Asuntos Económicos

Administración da Facultade de Ciencias

Rodríguez Pouso, Manuel

489

Auxiliar de servizos

Conserxaría EU de Arquitectura Técnica

Romero Rozas, Rubén

166

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Investigación

Ruibal López, María

538

Secretaria/o administrativa/o

Administración da Facultade de Ciencias

Saavedra Carro, Beatriz

717

Posto base

Unidade de Xestión Académica Integrada de Oza (UXAI-Oza)

Sánchez Santos, Manuel Ángel

31

Posto base

Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

Sánchez Varela, Ana Belén

156

Xefatura de negociado II

Servizo de Investigación

Sequeiros Muñiz, Miguel

438

Auxiliar de servizos

Conserxaría ETS de Arquitectura

Serrano Buján, Roberto

160

Xefatura de negociado III

Servizo de Investigación

Silva Pais, María Isolina

241

Xefe/a de sección de Xestión Académica e Plans de Estudo

Servizo de Organización Académica

Souto Souto, María Esther

751

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Informática e Comunicacións

Tajes Souto, María José

92

Xefatura de negociado II

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

Teijido Felpeto, Víctor Daniel

312

Analista-programador/a

Servizo de Informática e Comunicacións

Teixeira Amorín, Ana María

296

Técnica/o informática/o

Servizo de Informática e Comunicacións

Torres Labandeira, María Jesús

463

Secretaria/o administrativa/o

Administración de ETS Náutica e Máquinas

Trinidad Díaz, Javier

310

Analista-programador/a

Servizo de Informática e Comunicacións

Valcárcel Cortiñas, M. del Carmen

164

Xefatura de negociado IV

Servizo de Investigación

Valencia González, Daniel

95

Posto base

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

Vallejo Carballosa, María Cristina

564

Xefe/a de negociado I

Administración da Facultade de CC. da Educación

Vaquero Farto, María José

207

Bibliotecaria/o

Servizo de Biblioteca Universitaria

Varela Andrade, Rosa María

670

Administrador/a I

Unidade de Xestión Académica Integrada Filoloxía-Turismo

Varela Barroso, María Del Carmen

646

Xefe/a de negociado de Asuntos Económicos

Administración da Facultade de Economía e Empresa

Varela Quintela, María Luz

243

Xefatura de negociado II

Servizo de Organización Académica

Vázquez Gómez, Sandra

713

Auxiliar técnico de biblioteca

Biblioteca da Facultade de Socioloxía

Vázquez Méndez, M. del Carmen

421

Secretaria/o administrativa/o

Servizo de Estudantes

Veiga Castiblánquez, M. del Carmen

107

Xefatura de sección de Inventario e Patrimonio

Servizo de Control Interno

Velo Ceán, María Raquel

542

Secretaria/o administrativa/o

Unidade Técnica de Calidade

Vidal Seoane, María Belén

776

Xefatura de negociado III

Servizo de Estudantes

Vieira Sousa, María Nuria

248

Xefatura de sección de títulos

Servizo de Organización Académica

Vieites Ponte, Carlos

108

Xefatura de negociado IV

Servizo de Control Interno

Vieito Blanco, María Eugenia

540

Secretaria/o administrativa/o

Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deportes

Vilar Galego, Diego

661

Secretaria/o de dirección

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Villanueva Rodríguez, Susana María

569

Secretaria/o administrativa/o

Unidade Técnica de Calidade

Villar Arévalo, Javier

450

Xefe/a de negociado de Asuntos Económicos

Administración ETS Camiños, Canais e Portos

Yáñez Arca, Marcos

700

Bibliotecaria/o

Biblioteca da Facultade de Informática

Yáñez Arribi, María Belén

669

Secretaria/o administrativa/o

Equipo de Xestión da Investigación (EXI)