Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 165 Mércores, 31 de agosto de 2022 Páx. 46603

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construcción, a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e a declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Cabanelas, situado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2010/2-4).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante: Greenalia Wind Power Cabanelas, S.L.U.

Denominación do proxecto: Parque Eólico Cabanelas.

Concellos afectados: A Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Potencia que se vai instalar: 18 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 4.

Produción de enerxía media neta ou vertida á rede: 61.547 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 13.915.804,65 €.

Localización: (coordenadas UTM).

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértice

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y (ETRS89)

1

549.046,00

4.717.582,00

2

549.853,00

4.714.176,00

3

550.662,00

4.714.176,00

4

550.662,00

4.715.443,00

5

551.248,00

4.715.753,00

6

551.248,00

4.716.846,00

7

550.272,00

4.716.846,00

8

549.726,00

4.717.582,00

Coordenadas dos aeroxeradores e do centro de seccionamento e control (CSC):

Aeroxerador

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y

(ETRS89)

Modelo

Potencia máquina (MW)

Altura de buxe (m)

Diámetro do rotor (m)

Concello

AE01

549.575,00

4.717.271,00

SG145

4,50

90,00

145,00

A Estrada

AE02

549.705,00

4.716.886,00

SG145

4,50

90,00

145,00

A Estrada

AE03

549.683,00

4.716.450,00

SG145

4,50

90,00

145,00

A Estrada

AE04

550.884,00

4.716.104,00

SG145

4,50

90,00

145,00

Forcarei

Centro de seccionamento

CSC

X (ETRS89)

Y (ETRS89)

550.215,00

4.715.979,00

Características técnicas recollidas no proxecto:

– 4 aeroxeradores tripá modelo Siemens Gamesa SG 4,5-145 (ou modelo similar) de 4,5 MW de potencia unitaria. Cada un deles estará equipados cun transformador elevador de 30/0,69 kV e potencia aparente 5.000 kVA situado no seu interior.

– A rede de media tensión do parque recollerá a enerxía xerada polos aeroxeradores e transportarase ata a subestación As Penizas (non obxecto deste expediente); estará formada polos seguintes elementos:

• 4 centros de transformación de tensión 30/0,69 kV situados no interior dos aeroxeradores.

• 3 liñas soterradas de 30 kV:

◦ Circuíto nº 1 conecta AE-01, AE-02 e AE-03 co CSC, lonxitude 2.472 m.

◦ Circuíto nº 2 conecta AE-04 co CSC, lonxitude 854 m.

◦ Circuíto de evacuación conecta CSC coa subestación As Penizas (non obxecto deste expediente), lonxitude 1.833 m.

Os condutores de media tensión serán de tipo RHZ1-OL 18/30 kV Al e sección variable de 240, 400 e 630 mm2.

A rede de cables do parque eólico estará composta polo tendido de media tensión, baixa tensión e comunicacións (fibra óptica que conecta os aeroxeradores co sistema automático de control do parque); realizarase mediante condución en gabias cunha lonxitude total proxectada de 4.662,00 m.

Terase tamén un condutor de cobre espido e sección 50 mm2 no fondo das gabias para a rede de posta a terra.

– O centro de seccionamento e control do parque estará constituído por un edificio prefabricado onde se recollerá a enerxía procedente do dito parque que se enviará á subestación colectora As Penizas (non obxecto deste expediente) para a súa evacuación á rede eléctrica nacional. O sistema de control utilizará unha rede de fibra óptica que enlaza os aeroxeradores co servidor SCADA. O sistema automático de control de parque comprende:

• Sistema de control de aeroxeradores.

• Sistema de comunicacións.

• Sistema de regulación de potencia.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental, RBDA e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico).

O que se fai público de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para coñecemento xeral, e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións no prazo de trinta (30) días, a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

A consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 51.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (avda. Mª Victoria Moreno, 43-5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como nas dependencias dos concellos da Estrada (Praza do Concello, s/n, 36680 A Estrada), Forcarei (Praza da Igrexa nº 1, 36550 Forcarei) e Cerdedo-Cotobade (Sede Municipal de Carballedo: Chan, 11, 36856 (Carballedo) ou Sede Municipal de Cerdedo: Praza do Concello, nº 1, 36130 (Cerdedo).

Pontevedra, 4 de agosto de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto do parque eólico Cabanelas
nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)

Relación de bens e dereitos afectados

Predio

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Titularidade proposta

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno domino

Servi. paso

Serv. voo

OT
(aprovisionamento)

Pol.

Parc.

Ref. catastral

Cim.

Plat.

CSC

Vial

Gabia

Concello Forcarei

1

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

068

00493

36018A06800493

Montes Mámoa Liñares

Matogueira

438

Concello Cerdedo-Cotobade

2

Veciños de Tomonde

030

00868

36011A03000868

Monte Barcia, Batán e Baiuca

Matogueira

1.593

3

Veciños de Tomonde

030

00869

36011A03000869

Monte Barcia, Batán e Baiuca

Matogueira

396

Concello Forcarei

4

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

063

00287

36018A06300287

Montes Mámoa Liñares

Matogueira

663

Concello Cerdedo-Cotobade

5

Veciños de Tomonde

030

00870

36011A03000870

Monte Barcia, Batán e Baiuca

Matogueira

497

Concello Forcarei

6

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

063

00015

36018A06300015

Montes Mámoa Liñares

Carballeira
Matogueira

346

5.893

3.860

1.620

12.108

Concello Cerdedo-Cotobade

7

Veciños de Tomonde

030

00872

36011A03000872

Monte Barcia, Batán e Baiuca

Matogueira

1.223

Concello Forcarei

8

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

063

00289

36018A06300289

Montes Mámoa Liñares

Matogueira

83

138

9

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

063

00288

36018A06300288

Montes Mámoa Liñares

Matogueira

153

Concello A Estrada

10

Nercellas Barreiro Francisco (herdeiros de)

192

00730

36017A19200730

Entre Baiucas

Matogueira

41

11

Nercellas Barreiro Francisco (herdeiros de)

192

00594

36017A19200594

Entre Baiucas

Matogueira

106

12

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

192

00729

36017A19200729

Entre Baiucas

Matogueira

14

19

13

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

192

00593

36017A19200593

Entre Baiucas

Matogueira

42

14

Vilaboa Carballo María América

192

00728

36017A19200728

Entre Baiucas

Matogueira

29

27

15

Vilaboa Carballo María América

192

00592

36017A19200592

Entre Baiucas

Matogueira

40

16

Nercellas Campos Jaime (herdeiros de)

192

00727

36017A19200727

Entre Baiucas

Matogueira

4

42

17

Nercellas Campos Jaime (herdeiros de)

192

00591

36017A19200591

Entre Baiucas

Matogueira

50

18

Vilaboa Carballo María América

192

00726

36017A19200726

Entre Baiucas

Matogueira

30

19

Vilaboa Carballo María América

192

00590

36017A19200590

Entre Baiucas

Matogueira

0

20

Nercellas Rivas María Josefa
Nercellas Rivas Luz Guadalupe

192

00725

36017A19200725

Entre Baiucas

Matogueira

35

21

Nercellas Gutiérrez Manuel

192

00724

36017A19200724

Entre Baiucas

Matogueira

40

22

Pérez Caramés Ricardo

192

00599

36017A19200599

Baiuca

Matogueira

229

23

Cabada Cota Esther

192

00723

36017A19200723

Entre Baiucas

Matogueira

44

24

Garrido Canabal Benigno

192

00722

36017A19200722

Entre Baiucas

Matogueira

34

25

Soto Pardo Visitación (herdeiros de)

192

00721

36017A19200721

Entre Baiucas

Matogueira

32

26

Balseiros Caramés Manuel José (herdeiros de)

192

00720

36017A19200720

Entre Baiucas

Matogueira

37

27

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

192

00719

36017A19200719

Entre Baiucas

Matogueira

23

28

Fernández Santos Argentina (herdeiros de)

192

00718

36017A19200718

Entre Baiucas

Matogueira

16

29

Magariños Caramés Pura

192

00717

36017A19200717

Entre Baiucas

Matogueira

19

30

Bugallo Garrido Amancio Manuel

192

00716

36017A19200716

Entre Baiucas

Matogueira

18

31

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

192

00609

36017A19200609

Fozados

Matogueira

1.334

32

Valladares Cortizo Jaime (herdeiros de)

192

00715

36017A19200715

Entre Baiucas

Matogueira

30

33

Nercellas Campos Jaime (herdeiros de)

192

00611

36017A19200611

Fozados

Matogueira

406

34

Pérez Caramés Ricardo

192

00610

36017A19200610

Fozados

Matogueira

756

35

Bugallo Garrido Amancio Manuel

192

00614

36017A19200614

Fozados

Matogueira

105

36

Cardesín López María del Carmen

192

00608

36017A19200608

Fozados

Matogueira

921

11

37

Nercellas Vázquez Filomena (herdeiros de)

192

00714

36017A19200714

Entre Baiucas

Matogueira

29

38

Bugallo Garrido Amancio Manuel

192

00601

36017A19200601

Baiuca

Matogueira

453

39

Garrido Canabal Josefa (herdeiros de)

192

00615

36017A19200615

Fozados

Matogueira

189

40

Nercellas Rivas María Josefa
Nercellas Rivas Luz Guadalupe

192

00713

36017A19200713

Entre Baiucas

Matogueira

26

41

Nercellas Campos Jaime (herdeiros de)

192

00562

36017A19200562

Baiuca

Matogueira

75

42

Pérez Caramés Ricardo

192

00712

36017A19200712

Entre Baiucas

Matogueira

31

43

Nercellas Barreiro Francisco (herdeiros de)

192

00563

36017A19200563

Baiuca

Matogueira

424

44

García Guinarte Elena

192

00711

36017A19200711

Entre Baiucas

Matogueira

33

45

Cabada Cota Rosa

192

00602

36017A19200602

Baiuca

Matogueira

310

46

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

192

00612

36017A19200612

Fozados

Matogueira

166

47

Pérez Caramés Ricardo

192

00569

36017A19200569

Baiuca de Abaixo

Pastos e Matogueira

184

48

Ginarte García Antonio
Ginarte García Manuel

192

00710

36017A19200710

Entre Baiucas

Matogueira

27

49

Cabada Cota Anita

192

00564

36017A19200564

Baiuca

Matogueira

2.708

50

Nercellas Barreiro Francisco (herdeiros de)

192

00603

36017A19200603

Baiuca

Matogueira

364

51

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

192

00709

36017A19200709

Entre Baiucas

Matogueira

24

52

Garrido Pérez María de los Dolores

192

00604

36017A19200604

Baiuca

Matogueira

475

53

Camba Daparte María Cristina
Camba Daparte Enrique

192

00708

36017A19200708

Entre Baiucas

Matogueira

27

54

Chamosa Carames José

192

00565

36017A19200565

Baiuca

Matogueira

437

55

Nercellas Barreiro Francisco (herdeiros de)

192

00606

36017A19200606

Baiuca

Matogueira

322

56

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

192

00566

36017A19200566

Baiuca

Matogueira

27

193

57

Rodríguez Rey Manuel Enrique

192

00707

36017A19200707

Baiuca de Abaixo

Matogueira

87

58

Concello da Estrada

192

00605

36017A19200605

Baiuca

Matogueira

710

59

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00657

36017A19300657

Baiuca

Matogueira

14

60

Nercellas Rivas María Josefa
Nercellas Rivas Luz Guadalupe

193

00120

36017A19300120

Campo Baiuca

Matogueira

141

74

61

Nercellas Vázquez Filomena (herdeiros de)

193

00119

36017A19300119

Campo Baiuca

Matogueira

538

235

62

Garrido Canabal Benigno

193

00121

36017A19300121

Campo Baiuca

Matogueira

2

26

63

Paz Álvarez Vicente

193

00059

36017A19300059

Serra

Matogueira

0

64

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00058

36017A19300058

Serra

Matogueira

5

65

Monteagudo Vilas Gerardo Erundino (herdeiros de)

193

00057

36017A19300057

Serra

Matogueira

15

66

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00056

36017A19300056

Serra

Matogueira

27

67

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00055

36017A19300055

Serra

Matogueira

18

68

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00054

36017A19300054

Serra

Matogueira

26

69

Rivas Solla José

193

00053

36017A19300053

Serra

Matogueira

23

70

Taboada Blas Celia (herdeiros de)

193

00052

36017A19300052

Serra

Matogueira

57

71

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00050

36017A19300050

Serra

Matogueira

129

72

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00051

36017A19300051

Serra

Matogueira

48

73

Regueiro Rivas Francisco

193

00049

36017A19300049

Serra

Matogueira

104

74

Bouzas Bouzas José

193

00048

36017A19300048

Serra

Matogueira

66

75

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00047

36017A19300047

Serra

Matogueira

95

76

Regueiro Garrido Ermitas (herdeiros de)

193

00046

36017A19300046

Serra

Matogueira

143

77

Míguez Bouzas Eladia

193

00045

36017A19300045

Serra

Matogueira

163

78

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00044

36017A19300044

Serra

Matogueira

312

79

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00093

36017A19300093

Gogullón

Matogueira

35

165

80

Carballeda Iglesias Francisco

193

00043

36017A19300043

Serra

Matogueira

116

81

Barreiro Obelleiro Francisco

193

00042

36017A19300042

Serra

Matogueira

174

82

Obelleiro Quintillán Jaime (herdeiros de)

193

00041

36017A19300041

Serra

Matogueira

129

Concello Forcarei

83

Nodar Gutiérrez José Carlos (herdeiros de)

063

00340

36018A06300340

Súa Serra

Matogueira

163

Concello A Estrada

84

Vilaboa Cabada María Carmen Clotilde

193

00094

36017A19300094

Gogullón

Matogueira

203

92

375

85

Garrido Sanmartín Urbelino

193

00040

36017A19300040

Serra

Matogueira

119

86

Rivas Solla José

193

00038

36017A19300038

Serra

Matogueira

175

87

Obelleiro Obelleiro Casilda

193

00039

36017A19300039

Serra

Matogueira

72

88

Monterroso Carreira María
Vilaboa Monterroso Roberto
Vilaboa Monterroso Daniel
Vilaboa Monterroso Roberto
Vilaboa Monterroso Daniel

193

00095

36017A19300095

Gogullón

Matogueira

105

105

209

89

Bugallo Rivas Elia (herdeiros de)

193

00037

36017A19300037

Serra

Matogueira

198

90

Soto Pardo Visitación (herdeiros de)

193

00096

36017A19300096

Gogullón

Matogueira

101

68

193

91

Picallo Alonso Florencio

193

00036

36017A19300036

Serra

Matogueira

136

92

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00097

36017A19300097

Gogullón

Matogueira

124

40

242

93

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00035

36017A19300035

Serra

Matogueira

137

94

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00098

36017A19300098

Gogullón

Matogueira

92

29

175

95

Cabada Cota Rosa

193

00099

36017A19300099

Gogullón

Matogueira

168

48

191

96

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00100

36017A19300100

Gogullón

Matogueira

162

40

218

97

García Guinarte Elena

193

00101

36017A19300101

Gogullón

Matogueira

352

87

172

98

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00091

36017A19300091

Rega dos Ladros

Matogueira

147

99

Nercellas Campos Jaime (herdeiros de)

193

00103

36017A19300103

Gogullón

Matogueira

170

39

100

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00102

36017A19300102

Gogullón

Matogueira

311

70

101

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00104

36017A19300104

Gogullón

Matogueira

251

57

102

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00092

36017A19300092

Rega dos Ladros

Matogueira

1.524

103

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00108

36017A19300108

Gogullón

Matogueira

164

40

104

García Guinarte Elena

193

00105

36017A19300105

Gogullón

Matogueira

202

45

105

Ginarte García Antonio
Ginarte García Manuel

193

00107

36017A19300107

Gogullón

Matogueira

136

30

106

Pérez Caramés Ricardo

193

00106

36017A19300106

Gogullón

Matogueira

153

32

107

Nercellas Cabada César

193

00109

36017A19300109

Gogullón

Matogueira

362

123

108

Bugallo Garrido Amancio Manuel

193

00110

36017A19300110

Gogullón

Matogueira

384

115

109

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

193

00111

36017A19300111

Gogullón

Matogueira

297

2

110

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00311

36017A19300311

Pozo da Serra

Matogueira

321

185

211

1.799

111

Cabada Barreiro María Josefa

193

00310

36017A19300310

Pozo da Serra

Matogueira

200

1.058

151

167

970

112

Pérez Caramés Ricardo

193

00309

36017A19300309

Pozo da Serra

Matogueira

146

1.622

173

156

608

113

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00308

36017A19300308

Pozo da Serra

Matogueira

1.632

110

84

397

114

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

193

00307

36017A19300307

Pozo da Serra

Matogueira

699

91

142

1.088

115

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00306

36017A19300306

Pozo da Serra

Matogueira

436

100

114

822

116

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00305

36017A19300305

Pozo da Serra

Matogueira

157

194

76

342

117

Monteagudo Álvarez María Luisa

193

00304

36017A19300304

Pozo da Serra

Matogueira

11

144

58

23

118

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00303

36017A19300303

Pozo da Serra

Matogueira

220

89

119

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00302

36017A19300302

Pozo da Serra

Matogueira

263

110

120

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

193

00301

36017A19300301

Pozo da Serra

Matogueira

167

29

121

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00300

36017A19300300

Pozo da Serra

Matogueira

133

33

122

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00299

36017A19300299

Pozo da Serra

Matogueira

123

43

123

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00298

36017A19300298

Pozo da Serra

Matogueira

65

25

124

Cabada Cota Rosa

193

00297

36017A19300297

Pozo da Serra

Matogueira

8

54

23

125

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00296

36017A19300296

Pozo da Serra

Matogueira

70

5

24

126

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00295

36017A19300295

Pozo da Serra

Matogueira

131

25

127

Ginarte García Antonio
Ginarte García Manuel

193

00294

36017A19300294

Outeiro Branco

Matogueira

192

34

128

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00293

36017A19300293

Outeiro Branco

Matogueira

202

35

129

García Guinarte Elena

193

00292

36017A19300292

Outeiro Branco

Matogueira

274

79

130

Bugallo Garrido Amancio Manuel

193

00291

36017A19300291

Outeiro Branco

Matogueira

394

37

131

Bugallo Garrido Amancio Manuel

193

00290

36017A19300290

Outeiro Branco

Matogueira

423

34

132

Magariños Caramés Pura

193

00289

36017A19300289

Outeiro Branco

Matogueira

414

32

133

Picallo José

193

00288

36017A19300288

Outeiro Branco

Matogueira

411

31

18

134

Nercellas Campos Jaime (herdeiros de)

193

00287

36017A19300287

Outeiro Branco

Matogueira

402

26

247

135

Bugallo Garrido Amancio Manuel

193

00286

36017A19300286

Outeiro Branco

Matogueira

278

16

265

136

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

193

00285

36017A19300285

Outeiro Branco

Matogueira

294

15

316

137

Fernández Muras Jesús

193

00284

36017A19300284

Outeiro Branco

Matogueira

417

20

486

138

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00665

36017A19300665

Outeiro Branco

Matogueira

711

139

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00283

36017A19300283

Outeiro Branco

Matogueira

413

21

495

140

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00282

36017A19300282

Outeiro Branco

Matogueira

510

27

605

141

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00280

36017A19300280

Outeiro Branco

Matogueira

77

125

22

815

142

Nercellas Barreiro Francisco (herdeiros de)

193

00279

36017A19300279

Outeiro Branco

Matogueira

96

92

35

1.508

143

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00281

36017A19300281

Outeiro Branco

Matogueira

269

1198

103

1.590

144

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00278

36017A19300278

Outeiro Branco

Matogueira

57

20

825

145

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

193

00277

36017A19300277

Outeiro Branco

Matogueira

73

25

936

146

García Guinarte Elena

193

00276

36017A19300276

Outeiro Branco

Matogueira

176

59

1.829

147

Pérez Caramés Ricardo

193

00275

36017A19300275

Outeiro Branco

Matogueira

172

62

705

148

Nercellas Campos Jaime (herdeiros de)

193

00274

36017A19300274

Outeiro Branco

Matogueira

97

58

149

Nercellas Campos Jaime (herdeiros de)

193

00273

36017A19300273

Outeiro Branco

Matogueira

130

48

150

Cabada Cota Esther

193

00272

36017A19300272

Outeiro Branco

Matogueira

106

39

151

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00271

36017A19300271

Fonte Grande

Matogueira

93

33

152

Bugallo Garrido Amancio Manuel

193

00270

36017A19300270

Fonte Grande

Matogueira

52

19

153

Magariños Caramés Pura

193

00269

36017A19300269

Fonte Grande

Matogueira

54

19

154

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00268

36017A19300268

Fonte Grande

Matogueira

73

26

155

Cabada Barreiro María Josefa

193

00267

36017A19300267

Fonte Grande

Matogueira

86

31

156

Nercellas Barreiro Francisco (herdeiros de)

193

00266

36017A19300266

Fonte Grande

Matogueira

157

59

157

Chamosa Barreiro Flora

193

00265

36017A19300265

Fonte Grande

Matogueira

86

33

158

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00264

36017A19300264

Fonte Grande

Matogueira

64

25

159

Soto Pardo Visitación (herdeiros de)

193

00263

36017A19300263

Fonte Grande

Matogueira

163

72

160

Ginarte García Antonio
Ginarte García Manuel

193

00262

36017A19300262

Fonte Grande

Matogueira

145

44

161

García Guinarte Elena

193

00261

36017A19300261

Fonte Grande

Matogueira

17

43

162

García Guinarte Elena

193

00550

36017A19300550

Lagoa

Matogueira

185

77

24

163

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

193

00551

36017A19300551

Lagoa

Matogueira

278

35

164

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00659

36017A19300659

Lagoa

Matogueira

545

93

165

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00552

36017A19300552

Lagoa

Matogueira

439

47

166

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00658

36017A19300658

Lagoa

Matogueira

906

64

167

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00555

36017A19300555

Lagoa

Matogueira

973

71

13

168

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

193

00556

36017A19300556

Lagoa

Matogueira

488

36

286

169

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00557

36017A19300557

Lagoa

Matogueira

462

29

286

170

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00558

36017A19300558

Lagoa

Matogueira

442

28

327

171

Cabada Cota Sara

193

00559

36017A19300559

Lagoa

Matogueira

1.040

76

929

172

Magariños Caramés Pura

193

00560

36017A19300560

Lagoa

Matogueira

131

197

47

471

173

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00561

36017A19300561

Lagoa

Matogueira

208

194

19

908

174

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00562

36017A19300562

Lagoa

Matogueira

1.340

175

García Guinarte Elena

193

00563

36017A19300563

Lagoa

Matogueira

884

176

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00564

36017A19300564

Lagoa

Matogueira

467

177

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

193

00565

36017A19300565

Lagoa

Matogueira

225

178

Catalán Palomares Emilia (herdeiros de)

193

00518

36017A19300518

Sobre Capela

Matogueira

922

2.612

179

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00519

36017A19300519

Parraños

Matogueira

7

130

929

180

Greenalia Wind Power Cabanelas, S.A.U.

193

00520

36017A19300520

Parraños

Matogueira

1

998

181

Varela Viéitez María Josefa

193

00521

36017A19300521

Parraños

Matogueira

983

182

Magariños Caramés Francisco

193

00522

36017A19300522

Parraños

Matogueira

211