Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Mércores, 7 de setembro de 2022 Páx. 47625

III. Outras disposicións

Presidencia da Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se resolve a convocatoria de bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2022/23 nunha universidade galega.

Mediante a Resolución do 4 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, aprobáronse as bases reguladoras e procedeuse á convocatoria de 250 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2022/23 nunha universidade galega (DOG núm. 23, do 3 de febreiro).

No artigo 14 da dita resolución establécese a Comisión de Valoración como o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes presentadas que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria. A Comisión de Valoración, con data do 21 de xuño de 2022, elaborou un informe no cal se concretou o resultado da avaliación efectuada e unha prelación das solicitudes pola puntuación obtida.

De conformidade co disposto nos artigos 13 e 16 da citada resolución, a Subdirección Xeral do Retorno, como órgano instrutor do procedemento, á vista do expediente, do informe da Comisión Avaliadora, das alegacións presentadas e unha vez recibidos os xustificantes da matrícula nos diferentes másteres das tres universidades galegas, formulou a correspondente proposta de resolución para a concesión das bolsas aos solicitantes seleccionados, así como a denegación das solicitudes que non acreditaron reunir algún requisito exixido nesta convocatoria ou desistiron da súa solicitude.

Vistas todas as solicitudes presentadas, visto o informe da Comisión de Valoración da súa reunión do 21 de xuño de 2022, vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral do Retorno e de conformidade co establecido na resolución da convocatoria,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder bolsas ás 241 persoas que se relacionan no anexo I desta resolución para cursar os másteres que se sinalan na correspondente universidade galega, así como o importe que en cada caso se sinala, que se corresponden con aquelas que obtiveron as maiores puntuacións e xustificaron a súa matrícula nun máster dos ofertados nesta convocatoria no prazo establecido.

O pagamento da bolsa realizarase na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria nos prazos establecidos e unha vez presentada a documentación xustificativa segundo o establecido no artigo 20 da resolución.

Artigo 2

Denegar as 291 solicitudes que constan no anexo II desta resolución, formada polas persoas que non reúnen os requisitos establecidos para poder participar nesta convocatoria ou desistiron da súa solicitude, sinalando en cada caso o motivo de denegación.

Artigo 3

As persoas beneficiarias destas bolsas están obrigadas ao cumprimento do establecido no artigo 21 da resolución da convocatoria. Os incumprimentos das ditas obrigas poderán dar lugar ao reintegro parcial ou total, nos termos recollidos no artigo 22 da dita resolución.

Contra esta resolución cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2022

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO I

Apelidos e nome

DNI/pasaporte

País de residencia

Máster matriculado

Universidade

Créditos

Anualidade 2022

Anualidade 2023

Importe total

1

Abraham Núñez, Felipe

*****6907

Uruguai

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

2

Álvarez Álvarez, Susana

***7919**

México

Visión por Computador

UVIGO

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

3

Álvarez Bertonasco, María Belén

*****1865

Arxentina

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

4

Álvarez Inácio, Jorge David

***8160**

Portugal

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

5

Álvarez Luzardo, Nicolás

*****3364

Uruguai

Enxeñaría Química e Bioprocesos

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

6

Álvarez Montenegro, Miguel Ángel

*****5956

Venezuela

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

7

Álvarez Podesta, Natalia Vanesa

*****3306

Arxentina

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

8

Álvarez Quintero, María Eugenia

*****1332

Uruguai

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

9

Álvarez Rey, Giselle

*****8316

Cuba

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

10

Álvarez Saladino, Macarena

*****5943

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

11

Álvarez Vallero, Julia

***6354**

Arxentina

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

12

Álvarez Zapata, Diego

***0966**

Perú

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

13

Alvor Ramella, Federico

*****2990

Arxentina

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

14

Amaya González, María Belén

*****4763

Arxentina

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

15

Amendolare Martínez, Agustín

*****3777

Arxentina

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

16

Aray Iglesias, Jesús

*****0173

Venezuela

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

17

Armendariz Páramo, María Paz

*****5170

Arxentina

Servizos Culturais

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

18

Arnaldo Pirosanto, María Bárbara

*****2269

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

19

Basani Caruso, Anabella Paola

*****0924

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

20

Belmonte Méndez, Paula

*****4232

Venezuela

Dirección de Pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

21

Belzarena Fernández, Cecilia

*****2826

Uruguai

Bioinformática para Ciencias da Saúde

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

22

Bergallo Portela, Mariana

*****9803

Brasil

Dirección de Pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

23

Bernardoni Beres, Juan Manuel

*****6582

Uruguai

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

24

Bertola López, Paula Virginia

*****0497

Arxentina

Nanociencia e Nanotecnoloxía

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

25

Blanco Carreira, Paula

***8330**

Francia

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

26

Borrazás Giudice, Anaclara

*****2249

Uruguai

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

27

Bosch Castro, Ayelén

*****6169

Canadá

Dirección de Arte en Publicidade

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

28

Bosch Rey, Ernesto

*****6580

Cuba

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

29

Botana Villalba, Daniela

*****5797

Uruguai

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

30

Bugallo Santana, María Laura

*****0987

Venezuela

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

31

Cadenas Cuesta, Alejandro Javier

***2811**

Bolivia

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

32

Cal Fregueiro, Rodrigo

***2082**

Polonia

Finanzas

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

33

Calviño Crispín, Manuel

***5879**

Portugal

Tradución Multimedia

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

34

Carballeira Zuccón, María José

*****2690

Arxentina

Psicoloxía Aplicada

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

35

Carballo Muñoz, Arturo

*****6099

México

Nutrición

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

36

Carballo Varela, Leandro

*****6509

Arxentina

Bioinformática para Ciencias da Saúde

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

37

Carbonell Tato, Eugenia Anahi

*****5802

Arxentina

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

38

Cárdenas Lago, Guadalupe

*****6166

Arxentina

Nutrición

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

39

Cardozo Aradas, Juan Francisco

*****9411

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

40

Castillo Fernández, Nahir Ayelén

*****1778

Arxentina

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

41

Castiñeiras Rodríguez, Pilar

*****7211

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

42

Castro Blanco, Carla Vanesa

*****2849

Arxentina

Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

43

Castro Vaccaroni, Mauro Hernan

*****0289

Arxentina

Industria 4.0

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

44

Cendan Pernas, Belinda

*****2313

Cuba

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

45

Cepeda Fernández, Maira

*****9919

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

46

Cernadas Falcucci, Sebastián

*****1393

Arxentina

Economía

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

47

Chávez Bergues, Lisset

*****8559

Cuba

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

48

Corredera López, Daniela Luz

*****9634

Arxentina

Tradución para a Comunicación Internacional

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

49

Cortegoso Ruiz, Manuel Alejandro

*****2597

Arxentina

Psicoloxía Aplicada

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

50

Cortizo Maia, Adriana

*****0029

Brasil

Neurociencia

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

51

Costa Pesce, Agustina Denise

*****5177

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

52

Costa Pesce, Santiago Nahuel

***1942**

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

53

Couto Vilariño, María Florencia

***5530**

Arxentina

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

54

Covelo Quintana, Micaela

*****0143

Arxentina

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

55

Croes Gómez, David

*****4854

Venezuela

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

56

da Silva Durán, Alecsandra

*****3272

Brasil

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

57

da Silva González, Natan Henrique

*****7887

Brasil

Psicoxerontoloxía

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

58

de Bastos Durán, Rafaela

*****3512

Brasil

Servizos Culturais

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

59

de los Santos Riveiro, María Cecilia

*****6129

Uruguai

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

60

de Pérgola Yannello, Florencia Romina

*****9316

Arxentina

Investigación Química e Química Industrial

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

61

de Prado Vargas, Ana Laura

***3684**

México

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

62

de Sierra Sanmartín, Elisa

*****6206

Uruguai

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

63

Dellerba Pais, Constanza Belén

*****4190

Arxentina

Dirección de Pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

64

Demarco Pereira, Pablo

*****3924

Uruguai

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

65

Díaz Hernández, Héctor Ulises

*****0999

Cuba

Psicoxerontoloxía

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

66

Díaz Rodríguez, David

*****6650

Cuba

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

67

Diez Mata, Andrea Elizabeth

*****1044

Venezuela

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

68

Diz Molina, Melina Guadalupe

*****1312

Arxentina

Xestión e Dirección Laboral

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

69

Doce Cordoba, Mariano Damián

*****7935

Arxentina

Enerxía e Sustentabilidade

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

70

Domínguez Romay, María Jimena

*****7983

Arxentina

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

71

Estrada Krausse, Bárbara Lucía

*****5296

Arxentina

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

72

Fagundez Fosado, Lucía

*****9249

Uruguai

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

73

Faria Martínez, Felipe Mateus

*****8246

Brasil

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

74

Faria Martínez, Henrique Mateus

*****1500

Brasil

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

75

Favretto González, Federico Luis

*****4394

Arxentina

Finanzas

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

76

Feenstra Salvado, Luciana Paula

*****3497

Arxentina

Biotecnoloxía Avanzada

UVIGO

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

77

Fernández Casas, Lucía

*****6150

Uruguai

Xestión Empresarial do Deporte

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

78

Fernández Dell' Aquila, Bárbara Florencia

*****0616

Arxentina

Tradución para a Comunicación Internacional

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

79

Fernández Lisboa, Deise

*****8416

Brasil

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

80

Fernández Medina, Shakira de la Caridad

*****5370

Cuba

Xestión e Dirección Laboral

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

81

Fernández Méndez, Diego

*****8313

Arxentina

Enerxía e Sustentabilidade

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

82

Fernández Mendoza, María José

*****6364

México

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

83

Fernández Perasso, Rocío Mariana

*****7006

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

84

Figueiras Lestón, Severino

***4324**

Reino Unido

Atención Sanitaria, Xestión e Coidados

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

85

Fondevila Nabissi, Andrés Humberto

*****6222

Arxentina

Industria 4.0

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

86

Fontán Sánchez, Raúl Gonzalo

*****2362

Arxentina

Enxeñaría Química e Bioprocesos

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

87

Franceschini Couceiro, Marina

*****0859

Arxentina

Neurociencia

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

88

Galceran Francioni, Jorgelina Lais

*****0863

Arxentina

Técnicas Estatísticas

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

89

Galli Suárez, Agostina

*****0843

Arxentina

Dirección de Pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

90

Galli Suárez, Ariana

*****0848

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

91

Gallo Hogg, Agustín Francisco

*****8302

Arxentina

Psicoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

92

Garabatos Azrak, María José

*****2766

Venezuela

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

93

García Acosta, María Ximena

*****9177

Uruguai

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

94

García Arce, Santiago Pablo

*****9259

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

95

García Ibáñez, María Eugenia

*****3073

Uruguai

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

96

García Mira, Mariana

*****9264

Arxentina

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

97

García Mosteiro, Ricardo

*****4542

Reino Unido

Investigación Biomédica

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

98

García Weis, Luciana Rosario

*****2976

Arxentina

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

99

García-Mon García, Rita

***6147**

Portugal

Finanzas

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

100

Gárciga Vega, María Fernanda

*****1606

Cuba

Xenómica e Xenética

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

101

Gebhart Mazzocchi, Constanza

*****3467

Paraguai

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

102

Ghio Ugarte, Georgina

*****7087

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

103

Godino Barros, Marcos

*****3276

Arxentina

Dirección de Pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

104

Goldur Golidgur Lawrynowicz, Eliana Soledad

*****0174

Arxentina

Xestión Empresarial do Deporte

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

105

Gómez Carballo, Nicolás Ezequiel

*****4438

Arxentina

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

106

Gómez González, María Beatriz

*****2929

Venezuela

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

107

González Álvarez, Yamila Susana

*****5011

Arxentina

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

108

González Beccaceci, Nicolás Alejandro

*****7230

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

109

González García, Sofía

***1650**

Venezuela

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

110

González Moreno, Carine

*****4862

Brasil

Xerontoloxía

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

111

González Sikora, Santiago Manuel

***1667**

Arxentina

Prevención de Riscos Laborais

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

112

González Suárez, Juan Manuel

*****9678

Arxentina

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

113

González Zerba, Lucas Martín

*****6803

Arxentina

Finanzas

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

114

Graíño Gagliardi, Gretel Sol

*****8996

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

115

Grappi Rey, Lucía

*****5422

Arxentina

Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

116

Guardia Gamarra, Diego Alejandro

*****4231

Bolivia

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

117

Guilarte Reyes, Sofía

*****2157

Cuba

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

118

Guillén Álvarez, Josué

*****3312

Cuba

Enxeñaría Informática

UVIGO

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

119

Hermo Conti, Francisco

*****3882

Arxentina

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

120

Herrera Bravo Castro, María Sol

*****9671

Arxentina

Dereito Transnacional da Empresa e das Tecnoloxías Dixitais

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

121

Holubiec Lojo, Mariana Inés

*****4994

Arxentina

Investigación Biomédica

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

122

Iglesias Mancini, Giselle Lorena

*****3710

Arxentina

Xerontoloxía

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

123

Iglesias Yáñez, Hasler Iván

*****1610

Venezuela

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

124

Iribarren Rilo, Lucía Samantha

*****2274

Arxentina

Xenómica e Xenética

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

125

Ivkovcic Carsuzán, Rodrigo Ezequiel

*****9307

Arxentina

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

126

Jiménez Vázquez, María Elena

*****4669

Arxentina

Asistencia e Investigación Sanitaria

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

127

Jorge Siverino, Martín Ezequiel

*****3138

Arxentina

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

128

Lamela Varela, Tamara

***7987**

Polonia

Tradución Multimedia

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

129

Lapko Álvarez, Martín

*****0199

Arxentina

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

130

Laurenziello Estela, Maximiliano Sebastián

*****4646

Arxentina

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

131

Lavorato Marcote, Valeria

*****9631

Arxentina

Neurociencia

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

132

López de Cea, Ana Valentina

*****6044

México

Servizos Culturais

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

133

López Díaz, Pablo

***4469**

Reino Unido

Sistemas Aéreos non Tripulados

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

134

López Fidalgo, Alejandro

*****4530

Cuba

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

135

López López, Franco Nicolás

*****3029

Arxentina

Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

136

Louzán D'atri, Sabrina Daniela

*****6866

Arxentina

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

137

Machado Fernández, Camila

*****1310

Uruguai

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

138

Mallon Flor, Rocío Tamara

*****6786

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

139

Mansilla Martus, Jessica Isabel

*****8122

Venezuela

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

140

Manté Peña, Margarita Paula

*****4968

Arxentina

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

141

Marcano González, María de los Ángeles

*****9664

Venezuela

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

142

Mariño Seara, María Belén

*****0293

Arxentina

Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

143

Marotte Rodríguez, Diana

*****2450

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

144

Márquez Vázquez, María Macarena

*****1274

Arxentina

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

145

Martínez Castor de Cerqueira, Louise

*****6938

Brasil

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sustentable

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

146

Martínez Méndez, Jenifer Vanessa

*****5768

Uruguai

Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, e Psicoloxía Xurídica-Forense

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

147

Maya Arias, Gustavo

*****1405

Uruguai

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

148

Micheli Cidre, Estefanía

*****6088

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

149

Mijenes Carrera, Gabriela

*****6787

Cuba

Computación de Altas Prestacións-High Performance Computing

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

150

Moreno Duarte, Valentina

*****7519

Arxentina

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

151

Morgade Cardoso, Karina

*****1205

Brasil

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

152

Mosquera Bonasorte, Franco

***9950**

Arxentina

Industria 4.0

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

153

Mouzo Colombi, María Gabriela

*****5844

Arxentina

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

154

Neiva Hermida, Camila

*****8959

Brasil

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

155

Nieto Rojas, Mónica Fernanda

***8122**

Reino Unido

Servizos Culturais

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

156

Noguerol Stricker, Agustín Blas

*****8305

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

157

Núñez Peñaloza, Carlos Ignacio

***5505**

Arxentina

Finanzas

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

158

Núñez Rodríguez, Magali

*****9767

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

159

Ons Vitale, Ignacio

*****2491

Arxentina

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

160

Otero Suárez, María Laura

*****1483

Alemaña

Dirección de Arte en Publicidade

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

161

Paladea Rojo, Ailem

*****9591

Arxentina

Servizos Culturais

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

162

Pantín Maurín, María Carolina

*****1892

Uruguai

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

163

Paradelo Fraguas, Macarena

*****9249

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

164

Pardo Álvarez, Álvaro

***5859**

Suíza

Matemática Industrial

UVIGO

90

5.000 €

5.500 €

10.500 €

165

Pardo Gallinari, María Julieta

*****6799

Arxentina

Dirección de Pemes-Pequenas e Medianas Empresas

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

166

Pedreira Martínez, Cristina

***6716**

Francia

Xerontoloxía

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

167

Pedrol Martín, Rocío

*****9117

Arxentina

Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

168

Penas Ess, Alejandra Soledad

*****5866

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos (dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

169

Penedo González, Francisco

***6442**

México

Ciberseguridade

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

170

Peña Viloria, Luis Mario

*****3797

Venezuela

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

171

Peña Viloria, Víctor Andrés

*****3798

Venezuela

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

172

Pereda Quireza, Paloma

*****1712

México

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

173

Pereiro Fernández, Daniel

***8750**

Venezuela

Xestión e Dirección Laboral

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

174

Pérez Arias, Oriana Sofía

*****2242

Uruguai

Psicopedagoxía

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

175

Pérez Calderon, Fara Diva

*****1933

Panamá

Dereito Transnacional da Empresa e das Tecnoloxías Dixitais

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

176

Pérez Yafrancesco, Lucía

*****6628

Uruguai

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

177

Perramon Castro, Laura

*****2601

Arxentina

Nutrición

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

178

Petrella Limeses, María Luz

*****6273

Arxentina

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

179

Pibernus Muñiz, José Marcos

*****9412

Arxentina

Computación de Altas Prestacións-High Performance Computing

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

180

Pintarelli Morrongiello, Tomás Nahuel

*****4067

Arxentina

Dirección de Pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

181

Piñeiro de Juan, Maximiliano Nicolás

*****869

Arxentina

Enerxía e Sustentabilidade

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

182

Piñeiro Estévez, Lucía Isabel

*****5108

Arxentina

Servizos Culturais

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

183

Podestá Espinoza, Joaquín

*****6459

Chile

Prevención de Riscos Laborais

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

184

Podestá Espinoza, Vicente Andrés

*****8221

Chile

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

185

Porro Pazos, Silvina Paola

*****3081

Uruguai

Dirección Integrada de Proxectos (especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial)

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

186

Pose Otero, Karina Alejandra

*****9847

Arxentina

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

187

Potts Rodríguez, Adrián

*****6960

Cuba

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

188

Prato Negro, Rocío

*****4524

Arxentina

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

189

Prol Calvo, Carlos Daniel

***6613**

México

Mecatrónica

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

190

Pucci González, María Belén

***5161**

Arxentina

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

191

Pumar Losada, Diego

***7131**

Reino Unido

Dirección de Pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

192

Puppat Bracamonte, María del Pilar

*****8275

Arxentina

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

193

Quevedo López, Marta

***9254**

Portugal

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

194

Ramírez Iglesias, Valentina

*****8473

Uruguai

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

195

Ramos Massiá, Alejandro

*****3157

Cuba

Discapacidade e Dependencia

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

196

Rappenecker García, Marisol

*****0876

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

197

Requejo Vázquez, Eva

***5281**

Reino Unido

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

198

Ribeiro Baqueiro, Giovana

*****2989

Brasil

Bioloxía Mariña

UVIGO

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

199

Ríos Scalise, María Adriana

*****7210

Arxentina

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

200

Rocha Méndez, Natalia Inés

*****1467

Arxentina

Psicoxerontoloxía

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

201

Rodrigues Vilar, Beatriz

*****6556

Brasil

Xestión do Desenvolvemento Sostible

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

202

Rodríguez Aldariz, Lidia

***5956**

Reino Unido

Tradución Multimedia

UVIGO

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

203

Rodríguez Castro, Santiago

***5549**

México

Xenómica e Xenética

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

204

Rodríguez Giménez, Paula Belén

*****7737

Arxentina

Comercio Internacional

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

205

Rodríguez Lescano, Ignacio Óscar

***3371**

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

206

Rodríguez Meizoso, Luis Enrique

*****3154

Cuba

Matemáticas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

207

Rodríguez Miras, Ricardo

*****7668

Venezuela

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

208

Rodríguez Vázquez, Natalia

***8358**

Portugal

Sistemas Aéreos non Tripulados

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

209

Romay Gómez, María Eugenia

*****6229

Arxentina

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

210

Rondeau Fariña, María Belén

*****4113

Uruguai

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

211

Ruiz Persia, María Victoria

*****9490

Arxentina

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

212

Sánchez González, Magela Mariana

*****4489

Uruguai

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

213

Santiso Carena, Román

*****2054

Arxentina

Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

214

Satriano Rey, Nicolás

*****1460

Brasil

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

215

Siles Grille, Daniel

***3513**

Brasil

Economía

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

216

Simaes Casal, Ailín Charo

*****2424

Arxentina

Psicoloxía Aplicada

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

217

Solomita Méndez, Estefanía

*****9882

Arxentina

Xestión Empresarial do Deporte

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

218

Somoza Puchulu, Ailín

*****2677

Arxentina

Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e Xestión

UVIGO

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

219

Soriano Vidal, Florencia

*****0099

Uruguai

Nutrición

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

220

Soto Paludi, Laura Carina

*****0248

Arxentina

Dirección de Pemes (Pequenas e Medianas Empresas)

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

221

Suburú Salgado, María Lucía

*****3419

Uruguai

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

222

Sueiro Pou, María Belén

*****5830

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

223

Tejeda Alonso, Juan Manuel

*****6032

Arxentina

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

224

Torres Giráldez, Carlos Eduardo

*****0318

Venezuela

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

225

Touceda Contreras, Martina

*****6758

Arxentina

Psicoloxía Aplicada

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

226

Trastoy Cuba, Lorena

***3577**

Irlanda

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

UDC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

227

Triñanes Perretta, Camila

*****2878

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

228

Valente Míguez, Yuri

*****8681

Brasil

Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

229

Valentín López, Omar Maximiliano

*****0753

Arxentina

Xestión e Dirección Laboral

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

230

Valeriani Graña, Thales

*****6258

Brasil

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

231

Vaquero Terrani, Mariana

*****5901

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

232

Varela Garrido, Rocío

*****2995

Arxentina

Dereito Transnacional da Empresa e das Tecnoloxías Dixitais

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

233

Varela Reyes, Sergio

*****6120

Panamá

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

234

Vargas Prieto, Ana Isabel

*****5575

Venezuela

Discapacidade e Dependencia

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

235

Vázquez Caruci, María

*****7910

Venezuela

Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

236

Vega Angulo, Mayrelis

*****5570

Cuba

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

237

Vianna Collazo, Héctor

*****3542

Uruguai

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

238

Vinokur Ferreyro, Giselle

*****2586

Arxentina

Servizos Culturais

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

239

Viqueira Cantero, Silvana

*****1296

Uruguai

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

240

Yáñez Zunini, Daniel

*****1456

Uruguai

Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

241

Zazas Sánchez, Jimena Eliana

*****9254

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

UVIGO

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

Totais

1.205.000 €

752.200 €

1.957.200 €

ANEXO II

Apelidos e nome

DNI/pasaporte

Causa denegación

1

Abelleira Castro, Lucía Malena

***7633**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

2

Acebedo Iglesias, María Soledad

*****6436

Desiste da súa solicitude de bolsa

3

Acosta Bembibre, Lucas Ezequiel

*****8422

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

4

Agra Montoto, Martín

*****3455

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

5

Aguilar Fontan, Javier Rodrigo

*****2529

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

6

Albela Otero, Jesica

*****6698

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

7

Alfonsín Fernández, María Laura

*****2141

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

8

Alonso Rodríguez, David

*****0680

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

9

Álvarez Abelleira, Francisco

***4322**

Desiste da súa solicitude de bolsa

10

Álvarez Carballo, María Grecia

*****3998

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

11

Álvarez Nosewicz, Rodrigo

*****1651

Desiste da súa solicitude de bolsa

12

Álvarez Zarraquiños, Felipe

*****5680

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

13

Alviarez Vieites, Bryan

*****2951

Desiste da súa solicitude de bolsa

14

Amosa Tato, Cristina

***9902**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

15

Areal Ribeiro, Santiago Adrián

*****7034

Desiste da súa solicitude de bolsa

16

Ariza Blanco, Santiago Tomás

*****5928

Desiste da súa solicitude de bolsa

17

Arrieta Méndez, María José

*****7622

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

18

Aymerich Blanco, Mariana Veri

*****0805

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

19

Azcárate Vega, María Victoria

*****0460

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

20

Baliani Fernández, Santiago Manuel

*****4438

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

21

Ballón Scaglia, Pablo Francisco

*****7539

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

22

Barale Díaz, Cintia Bárbara

*****7795

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

23

Barrientos Randone, Ludmila

*****1629

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

24

Barros Sanabria, Ana Cristina

***3268**

Desiste da súa solicitude de bolsa

25

Belfiore Fernández, Noelia

*****1502

Desiste da súa solicitude de bolsa

26

Berjolis Ferreiro, María Victoria

*****4794

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

27

Bertolo Narganes, Cecilia María

*****3363

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

28

Besuschio Macedo, Camila

*****5605

Desiste da súa solicitude de bolsa

29

Bianco Álvarez, Ramón

*****5583

Desiste da súa solicitude de bolsa

30

Blanco Ferreira, Shirley Cristina

***1835**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

31

Borthiry Buide, María Estefanía

*****4862

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

32

Bugallo Cura, Denise María

*****5228

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

33

Cabeza Almirón, Luciano Sebastián

***5877**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

34

Caliguri Castiñeiras, Micaela

*****8790

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

35

Carballo Varela, José Ariel

*****3313

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

36

Carreira Fernández, Sonia Beatriz

*****2354

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

37

Carrizo Carracedo, Nazarena

*****4855

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

38

Casas Pérez, Mónica Irina

***8560**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

39

Cascardo García, Julieta

*****1256

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

40

Castaño Otero, Fernando Martín

*****2550

Desiste da súa solicitude de bolsa

41

Castelao Espindola, Natalia

*****8691

Desiste da súa solicitude de bolsa

42

Castro Colomer, María José

*****5178

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

43

Castro Fernández, Romina

*****3506

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

44

Catoira Helman, Natalia Paola

*****3695

Desiste da súa solicitude de bolsa

45

Cepeda González, Ana María

*****4509

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

46

Cereijo Ligato, Augusto Mateo

*****0518

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

47

Cespedes López, Verónica

*****0997

Non ser menor de 40 anos

48

Cid de la Paz Pedreira, Juan Pedro

*****6425

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

49

Codesido Calvo, Andrés Eduardo

*****1397

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

50

Coelho Quiroga, Inés

*****4998

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

51

Collazo Inglesini, Soledad Maribel

*****3775

Desiste da súa solicitude de bolsa

52

Cortón Pellegrino, María Fernanda

*****7623

Desiste da súa solicitude de bolsa

53

Costa Justo, Christelle

***0996**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

54

Costa Quintas, Paula

***1121**

Ter sido beneficiario/a e desfrutar desta bolsa nunha convocatoria anterior

55

Couceiro Casanova, Martín Alejandro

***5875**

Non acreditar dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude

56

de Cabo Riveiro, Daniel

***3131**

Desiste da súa solicitude de bolsa

57

del Rio Skromeda, María Sol

*****4199

Desiste da súa solicitude de bolsa

58

Delbuono Andrade, Víctor Javier

*****7883

Desiste da súa solicitude de bolsa

59

Delichotti García, Nicolás

***9018**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

60

Devesa Lebón, Daniela

*****3119

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

61

di Leo Otero, Melina

*****6515

Desiste da súa solicitude de bolsa

62

Diz Filice, Mariana

*****9711

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

63

Domínguez Fernández, Leandro Alfredo

***1041**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

64

Domínguez Miranda, María Candela

*****0300

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

65

Domínguez Novaes, Gustavo

*****5403

Desiste da súa solicitude de bolsa

66

Dovalo Brandoni, Lucila Laura

*****6577

Desiste da súa solicitude de bolsa

67

El Bjaoui Abdessalam, Mohamed Rabih

***6022**

Non ter nacionalidade española

68

Esquenasi Pazos, Emilia

*****7221

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

69

Esteves Franco, Víctor

*****6384

Desiste da súa solicitude de bolsa

70

Estévez Fernández, Juan Pablo

*****2596

Non ser menor de 40 anos

71

Facal Samuelle, Manuel

*****0576

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

72

Fanego Yamónico, Camila Paz

*****4125

Desiste da súa solicitude de bolsa

73

Fernández Alfano, Micaela Mariel

***1156**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

74

Fernández Arrojo, Joaquín Alejo

***7520**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

75

Fernández Azar, Soledad

*****2590

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

76

Fernández Diogo, Ana Luiza

*****3765

Desiste da súa solicitude de bolsa

77

Fernández Fastuca, Martín

*****2317

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

78

Fernández Fernández, Borja

***5879**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

79

Fernández Fernández, Idaines

***9631**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

80

Fernández Fernández, Rocío

*****3957

Desiste da súa solicitude de bolsa

81

Fernández Piro, Guadalupe

*****3264

Desiste da súa solicitude de bolsa

82

Fernández Rodríguez, Sebastián

*****1338

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

83

Fernández Zugievich, Pablo Martín

***3476**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

84

Fernández-Arjona Berchansky, Gabriel Alfredo

*****5937

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

85

Ferraro Ruiz, Pablo

*****2591

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

86

Ferrer López, Daniel

***8461**

Non ter nacionalidade española

87

Ferrio Medina, Manuel Federico

***6864**

Desiste da súa solicitude de bolsa

88

Ferrón Martínez, María Raquel

***4978**

Desiste da súa solicitude de bolsa

89

Fleitas Rodríguez, Cristian Javier

*****3157

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

90

Fontenla Freije, María Florencia

*****7270

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

91

Fontenla Suárez, Eugenio

***6731**

Desiste da súa solicitude de bolsa

92

Fraga Arantes, Jemima

*****6715

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

93

Fraga Telechea, Gonzalo Agustín

*****4305

Desiste da súa solicitude de bolsa

94

Fraiz Ascanio, Verónica

***6376**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

95

Franqueira Jalda, Julia Inés

*****5490

Desiste da súa solicitude de bolsa

96

Freijo Becchero, Dafne Denisse

*****4500

Desiste da súa solicitude de bolsa

97

Galloro Rodríguez, Mayra

*****2432

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

98

Gándara Gándara, María Pilar

***0941**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

99

García Bravo, Alejandro

***2666**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

100

García Gallo, Inés de la Paz

*****2271

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

101

García Magnavita, Stella

*****1960

Desiste da súa solicitude de bolsa

102

García Manso, Santiago Javier

***9992**

Desiste da súa solicitude de bolsa

103

García Miraglia, Germán Andrés

*****8286

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

104

García Paredes, Ezequiel Carlos

*****8579

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

105

García Pérez, Manuel

***1759**

Desiste da súa solicitude de bolsa

106

García Pérez, Martín Luis

*****8869

Desiste da súa solicitude de bolsa

107

García Pinilla, Lia Christine

***2530**

Desiste da súa solicitude de bolsa

108

Garibotto Rosales, Cristóbal

*****4968

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

109

Garrido Cansanção, Natalia

*****1959

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

110

Gesteira Mariani, María Fernanda

*****4551

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

111

Gesteira Mariani, María Inés

*****7478

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

112

Gesteira Mariani, María Victoria

*****2075

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

113

Gil Buquete, Azul Mariel

*****3870

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

114

Giménez Goncálvez, Nicolás

*****4179

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

115

Golik Rojas, Gaston Ezequiel

*****3305

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

116

Gómez del Junco García, María Florencia

*****8013

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

117

Gómez Leal, Belkis

*****5121

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

118

Gómez Manzano, José

***7041**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

119

González Arca, María Elena

*****0099

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

120

González Berdullas, Patricia

***4310**

Desiste da súa solicitude de bolsa

121

González Fernández, Adrián

***9109**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

122

González Franco, Liam

*****7022

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

123

González Núñez, Patricia

***5053**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

124

Gorgone Pampin, Malen

*****3048

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

125

Granda Silva, Eduardo

*****9653

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

126

Grandal Barreiro, Almudena

***8704**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

127

Guimeráns Sanjorge, Pablo Luciano

***1997**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

128

Guridi Álvarez, Guillermo

***9061**

Desiste da súa solicitude de bolsa

129

Henrich Lagorio, Agustina

*****8742

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

130

Hilarza D’Espósito, María Estefanía

*****9090

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

131

Holovatuck Vilares, Facundo Martín

*****9423

Desiste da súa solicitude de bolsa

132

Iglesias López, Cristina

***7808**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

133

Iglesias Parodi, Martín Sebastián

*****8801

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

134

Impaglione Recouso, Federico

***3237**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

135

Insaurralde Torres, Elisa

***5682**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

136

Kostic-Arandjelovic Porto, Alexander

*****6487

Desiste da súa solicitude de bolsa

137

Lage Noya, Candela Rocío

*****4307

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

138

Linari Márquez, María Agustina

*****4945

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

139

Lind Salgado, Luciana Melisa

*****0448

Desiste da súa solicitude de bolsa

140

Lloret Miguélez, Natali

*****4671

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

141

López Ambrustolo, Agustín Gabriel

*****5793

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

142

López Baquero, Santiago

*****0171

Desiste da súa solicitude de bolsa

143

López González, Noelia

*****6326

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

144

López Muollo, Analia Verónica

*****7203

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

145

López Pérez, Analia Giselle

*****4594

Desiste da súa solicitude de bolsa

146

Lopo Rodrigues, Júlio Víctor

*****5691

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

147

Lorenzo Iarlori, Matías Ezequiel

*****1468

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

148

Lorenzo Pigozzi, Mateo Joaquín

*****3736

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

149

Luchese Araújo, Alicia

*****9819

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

150

Lusardi Piña, Sebastián

*****5835

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

151

Maffullo Tognetti, Melina

*****3665

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

152

Malatés García, Romina

*****1723

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

153

Manzano Aranda, Pablo

*****2202

Non ser menor de 40 anos

154

Marcos Bender, Juan

*****5687

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

155

Marón González, Guillermo Ángel

*****5692

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

156

Mariño Otero, Diego

*****7156

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

157

Márquez Valiña, Adrián Martín

*****1706

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

158

Martínez Insúa, Elisa

***8134**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

159

Martínez Spamer, Juan

***7961**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

160

Matilla Naumionek, Rodrigo Federico

*****4473

Desiste da súa solicitude de bolsa

161

Mato Alves, Germán

*****2462

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

162

Mato Gómez, Priscila

*****5980

Desiste da súa solicitude de bolsa

163

Mc Millán Rivas, Rocío Belén

*****9647

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

164

Meaño Garci, Gonzalo

*****1365

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

165

Méndez Badaracco, Franco Gastón

*****2169

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

166

Méndez Chavez, Laura Vannessa

*****1359

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

167

Méndez Coria, Juan Pablo

*****5442

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

168

Méndez Villar, Sofía

*****0586

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

169

Migueles Álvarez, Antía

***0649**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

170

Míguez Seoane, Lorena

*****7408

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

171

Míguez Sire, Hernán José

*****8591

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

172

Minguillón Nodar, Gonzalo

*****9969

Non ser menor de 40 anos

173

Miranda Arce, Mauro Exequiel

*****3596

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

174

Moledo Sawczuk, Gisela

***4301**

Desiste da súa solicitude de bolsa

175

Molina Fernández, Marisol Noelia

*****6350

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

176

Monsú Castiñeira, Nicolás José

*****8402

Desiste da súa solicitude de bolsa

177

Mouzo Williams, Facundo

*****0668

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

178

Moyano Martínez, Arturo

*****5472

Desiste da súa solicitude de bolsa

179

Muñoz Bravo, Gonzalo

*****8844

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

180

Murias Casas, Hernán Pablo

*****4057

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

181

Nicoletti-Altimari Fernández, María Julia

*****9276

Desiste da súa solicitude de bolsa

182

Nogueira Patrizi, María Belén

*****8395

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

183

Norbert Vello, Pablo

*****0900

Non ser menor de 40 anos

184

Núnez Sánchez, Fernando

***0731**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

185

Oliveira Perdiz, Felipe

***5862**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

186

Olivera Nieto, Rocío Florencia

*****0182

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

187

Ons Bussi, Catalina

***0986**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

188

Orjales Borges, María de las Mercedes

*****2250

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

189

Outeda Burgos, Camila

*****3245

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

190

Pagani Rocha, Matías

*****0540

Desiste da súa solicitude de bolsa

191

Pagglianno Nieto, Nicolás

*****1877

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

192

Pallas Lorenzo, Cecilia

***4200**

Desiste da súa solicitude de bolsa

193

Pampín Antolín, Florencia

*****5341

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

194

Pan Oyhamburu, Sofía

*****4818

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

195

Pannunzio Barrio, Ignacio Gabriel

*****9939

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

196

Parada Millán, Abel

***8403**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

197

Pardo Amendolare, Juan Ignacio

*****2312

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

198

Pastore Papagni, Nicolás

*****4475

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

199

Pazos Rey, Rocío Inés

*****4610

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

200

Pena Rivadavia, Vanesa Jhudit

*****5370

Desiste da súa solicitude de bolsa

201

Penas Pérez, Francisco Gaspar

*****6542

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

202

Penetra Mourelle, Stephanie

*****6670

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

203

Pereira Pardo, Lucía

***0854**

Desiste da súa solicitude de bolsa

204

Perey García, Marcos

***2180**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

205

Pérez Cura, Ailín

*****9334

Desiste da súa solicitude de bolsa

206

Pérez Galuppo, Leandro Ezequiel

*****3220

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

207

Pérez Martínez, María Elena

***7200**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

208

Pérez Silva, Josefina de la Paz

*****985E

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

209

Pérez Torres, Marina

***9111**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

210

Peteiro Sánchez, Laura

***0063**

Desiste da súa solicitude de bolsa

211

Piatti Pajares, Martina

*****3826

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

212

Pichel Morgade, Tania

***4924**

Desiste da súa solicitude de bolsa

213

Pinto Martínez, Patricia

*****2863

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

214

Piñeiro Graíño, Agustina

***5404**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

215

Portas Eustathiou, Melina Valeria

*****6635

Non ser menor de 40 anos

216

Prado García, Daniel

*****2130

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

217

Prego Adrados, Julián Andrés

***3673**

Non ter nacionalidade española

218

Presas Basalo, Francisco Xosé

***3090**

Desiste da súa solicitude de bolsa

219

Rey Estramil, Carlos Manuel

***3280**

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

220

Rey Salimbenis, María Laura

***6303**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

221

Rey Salimbenis, Rocío Belén

***4020**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

222

Rivera Trobo, Jacinta

***7946**

Desiste da súa solicitude de bolsa

223

Rocha Mampel, Agustín

*****3519

Desiste da súa solicitude de bolsa

224

Rocha Mampel, Santiago Raúl

*****3511

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

225

Rodríguez Coto, Leandro Javier

*****7880

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

226

Rodríguez Diéguez, Pablo

***7580**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

227

Rodríguez Gómez, Alejo Nicolás

*****2000

Desiste da súa solicitude de bolsa

228

Rodríguez González, Lucía

***4088**

Desiste da súa solicitude de bolsa

229

Rodríguez Lamazares, Adriana

*****9617

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

230

Rodríguez León, Leyker Antonio

***6082**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

231

Rodríguez Marangelli, Maximiliano Gastón

*****9278

Desiste da súa solicitude de bolsa

232

Rodríguez Marangelli, Valeria Carina

*****1202

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

233

Rodríguez Mondelo, Óscar

*****6458

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

234

Rodríguez Nardelli, Ana Lis

*****2829

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

235

Rodríguez Núñez, Ángel Vicente

***3519**

Ter sido beneficiario/a desta bolsa nunha convocatoria anterior e renunciar á mesma despois do 15 de setembro do ano da convocatoria

236

Rodríguez Rico, Lila

*****0695

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

237

Rodríguez Rodríguez, Iván

***5702**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

238

Rodríguez Salomon, María Celeste

*****4256

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

239

Rodríguez Wodtke, Fernando

*****8186

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

240

Rojas González, Patricia Verónica

***7367**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

241

Roleri Cascon, Manuel

*****7949

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

242

Romarís D’agostino, Juan Manuel

*****8236

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

243

Romero Barrio, Macarena Soledad

*****1126

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

244

Romero Gallo, Julieta

*****5249

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

245

Rovira Ruiz, María Alejandra

*****2244

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

246

Rubio Núnez, Larissa

***7135**

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

247

Sáenz Morentin Oliva, Guillermo

*****9859

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

248

Salinas Fernández, Diana María

***2771**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

249

Samaniego Presedo, Sol Milagros

*****7189

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

250

Sánchez Duarte-Lópes, Tamara

***1874**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

251

Sande Figueroa, Fernando Javier

***6008**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

252

Sandianes Alcover, Joan Manuel

*****0038

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

253

Santana Vázquez, Diego

***0493**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

254

Santos Tenaglia, Juan José

*****7139

Desiste da súa solicitude de bolsa

255

Scalone Pintarelli, Lucía Beatriz

*****9329

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

256

Sciulli Franzolini, Ornella Giselle

*****2184

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

257

Scuderi Boado, Valeria

*****9320

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

258

Serra Carpintero, Rodrigo Enrique

*****8605

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

259

Sesto Bengolea, Jimena

*****2383

Desiste da súa solicitude de bolsa

260

Sirvent Tubio, Rocío

*****9958

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

261

Soidan Marques, Erika

*****6489

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

262

Solano Somoza, María Belén

***2450**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

263

Sosa Barrio, Ana Lía

*****6433

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

264

Straguzzi Mejuto, Carolina

*****8568

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

265

Stricker Priogilio, Claudia

***0010**

Non ser menor de 40 anos

266

Suárez López, María Sol

*****4858

Desiste da súa solicitude de bolsa

267

Suárez Naveiro, Lucía

***5042**

Desiste da súa solicitude de bolsa

268

Suárez Peracca, Guadalupe

*****8731

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

269

Taberneiro Silva, Francisco Jesús

*****4717

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

270

Taboada Cid, Yamila Giselle

***6341**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

271

Tilves Romero, María José

***3280**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

272

Torres Martínez, Daniel

***6832**

Non ter nacionalidade española

273

Trobo Campoy, Martín

*****9314

Desiste da súa solicitude de bolsa

274

Tuja Porteiro, Sebastián

*****857

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

275

Ulloa Syoufi, Marco

***4096**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

276

Umpierrez Blanco, Andrea Paola

*****6503

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

277

Valiño Silva, Federico

***2058**

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

278

Varela Rodríguez, Manuel

***3842**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

279

Vassallo Castro, María Inés

***5778**

Desiste da súa solicitude de bolsa

280

Vázquez Ciarla, María Florencia

*****3374

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

281

Vázquez López, Adrián

***0435**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

282

Veiras Bruno, Antonella Marina

*****5545

Desiste da súa solicitude de bolsa

283

Vilela Ansaldo, Juan Bautista

*****8658

Desiste da súa solicitude de bolsa

284

Villar Álvarez, Paula

*****3444

Desiste da súa solicitude de bolsa

285

Villar Lorenzo, Rubén

***7123**

Desiste da súa solicitude de bolsa

286

Viña Banchero, María Magdalena

*****6054

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

287

Viva de Ponga, María Belén

*****3190

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

288

Viyella Oubiña, Estefanía

*****2123

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

289

Vizcaíno Seoane, Johanna

*****6498

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

290

Walton Andrés, Bruno

***0001**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

291

Williams Álvarez, Ron Eduardo

*****4012

Desiste da súa solicitude de bolsa