Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 179 Martes, 20 de setembro de 2022 Páx. 49041

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades, xestionado pola Secretaría Xeral da Igualdade, no ano 2022 (código de procedemento SI452A).

O Estatuto de autonomía para Galicia, no seu artigo 4, determina que lles corresponde aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos cales se integra sexan reais e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos e galegas na vida política, económica, cultural e social; no mesmo sentido, o artigo 14 da Constitución española regula a igualdade de todas as persoas ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

En desenvolvemento destas competencias aprobáronse dúas leis galegas en materia de igualdade, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, e a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres en Galicia, hoxe refundidas no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. No seu artigo 1 recóllense os principios de actuación da Comunidade Autónoma en materia de igualdade, entre os que se inclúen a busca e a eliminación absoluta das discriminacións por razóns de sexo, sexan directas ou indirectas; a modificación dos patróns socioculturais de conduta de mulleres e homes, con miras a acadar a eliminación dos prexuízos e das prácticas consuetudinarias baseadas na idea de inferioridade ou superioridade de calquera dos sexos ou en funcións estereotipadas de mulleres e de homes, e a integración da dimensión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes na elaboración, execución e seguimento de todas as accións desenvolvidas polo sector público autonómico no exercicio das súas competencias.

Así mesmo, no artigo 40 establécese que a Xunta de Galicia adoptará, dentro das súas competencias, as medidas conducentes a favorecer, en condicións de igualdade entre mulleres e homes, a inserción social das mulleres en situación de especial vulnerabilidade, especialmente cando estean a cargo de familias monoparentais, todo iso no ámbito do compromiso básico da comunidade autónoma na eliminación da discriminación entre mulleres e homes e na promoción da igualdade, definindo os mecanismos para fomentar o protagonismo das mulleres como parte activa do desenvolvemento da nosa sociedade.

A promoción da igualdade entre mulleres e homes constitúe tamén un obxectivo básico e prioritario das políticas autonómicas, que teñen o seu reflexo nas ditas normas, na planificación estratéxica, así como na sucesiva elaboración de plans no eido da igualdade nos cales, entre outras, recollen obxectivos e actuacións específicas para dar resposta ás necesidades das mulleres en situación de especial vulnerabilidade, impulsar a participación destas mulleres e tomar en consideración as súas necesidades específicas, co fin de avanzar na construción dunha sociedade máis próspera, plural e cohesiva, na cal a igualdade entre mulleres e homes sexa cada vez máis unha realidade efectiva en todos os espazos da vida pública e privada de Galicia.

De acordo co previsto no Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, creouse a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, e no seu desenvolvemento aprobouse o Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, e segundo o establecido no Decreto 123/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, correspóndelle á Secretaría Xeral da Igualdade, como órgano superior da Administración autonómica en materia de igualdade, entre outras, impulsar as actuacións conducentes á promoción da igualdade e á eliminación da discriminación entre mulleres e homes, así como á eliminación da violencia de xénero, incorporar o principio de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes en todas as normas, políticas, actuacións, plans e estratexias da Xunta de Galicia, en cumprimento do principio de transversalidade, así como promover programas e normas dirixidas á promoción do exercicio efectivo dos dereitos das mulleres, a incrementar a súa participación na vida económica, laboral, política, social e cultural e a eliminar as discriminacións existentes entre sexos, e establecer relacións e canles de participación con asociacións, fundacións e outros entes e organismos que teñan entre os seus fins a consecución da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

As subvencións con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF e do imposto sobre sociedades constitúen unha vía esencial de sostemento das axudas públicas para a realización de programas de interese xeral, que en Galicia permitiu a execución, nos últimos anos, de significativos investimentos sociais por parte dos departamentos da Xunta de Galicia que implementan as liñas de subvencións con cargo a esta partida da asignación tributaria; e tras a crise provocada pola COVID-19 resultan de maior xustificaión e necesidade estes tipos de programas para atención ás persoas máis vulnerables. Por isto, poderíase concluír que esta actividade subvencional da Administración constitúe na nosa comunidade un verdadeiro instrumento de vertebración social no marco da asignación tributaria que a cidadanía realiza na súa declaración anual da renda.

Nesta resolución establécense as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades.

Existe crédito dispoñible para esta finalidade na Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

Esta resolución de convocatoria axústase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Polo anterior e con base nas ditas competencias, a Secretaría Xeral da Igualdade considera necesario colaborar e cooperar no desenvolvemento de actuacións das entidades de iniciativa social que polos seus fins ou actividades contribúan á consecución dos obxectivos previstos de cara a apoiar as accións directas de atención a colectivos de mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

Na súa virtude e en uso das facultades que teño atribuídas pola disposición adicional primeira do Decreto 123/2022, de 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto e procedemento

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e proceder á convocatoria de axudas, para o ano 2022, destinadas á realización de programas de interese xeral que atenden a fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades, xestionado pola Secretaría Xeral da Igualdade, cuxo obxecto sexa o sinalado no artigo 5.

2. O procedemento será tramitado en réxime de concorrencia competitiva, ao abeiro do disposto no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a súa xestión realizarase de acordo cos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración da Xunta de Galicia e eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.

3. Terá o código de procedemento SI452A para os efectos de identificación na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e o acceso aos formularios de inicio específicos, de uso obrigatorio.

Artigo 2. Financiamento

1. Para o financiamento desta convocatoria destínase, con cargo á anualidade 2022, crédito por importe total de setecentos cincuenta e cinco mil seiscentos dezasete euros (755.617 €), consignado na aplicación orzamentaria 11.02.313B.481.2 do proxecto 2018 00004 Axudas 0,7 % IRPF.

2. De acordo co previsto no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, excepcionalmente poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles cando o aumento veña derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito; cando existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo. O incremento do crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade como consecuencia das circunstancias sinaladas e, se é o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. A ampliación do crédito publicarase nos mesmos medios que a convocatoria sen que implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

Artigo 3. Compatibilidade das axudas

1. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado, agás aquelas da mesma natureza que outorgue a Administración xeral do Estado en virtude das súas competencias e sen prexuízo daqueles gastos que poidan ser imputables ás subvencións que se concedan nos respectivos ámbitos.

Non obstante, estas axudas son incompatibles para o mesmo programa, actuación ou actividade coas subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade convocadas anualmente pola Secretaría Xeral da Igualdade.

2. O importe da subvención concedida non poderá ser en ningún caso de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos supere o custo do correspondente programa. En caso contrario, esta subvención reducirase na cantidade necesaria ata acadar o cumprimento do establecido anteriormente.

3. No caso de entidades solicitantes que sexan perceptoras doutras axudas para a mesma finalidade concedidas por outra entidade, deberán acreditar documentalmente a súa natureza e contía, así como calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a execución das actuacións. En todo caso, deberá/n facerse constar de forma clara o/s concepto/s e as partidas de gasto afectadas, así como o/s importe/s imputados/s a cada unha delas. A comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade ao remate do prazo de xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

Artigo 4. Entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades do terceiro sector de acción social definidas no artigo 2 da Lei 43/2015, do 9 de outubro, do terceiro sector de acción social, e a Cruz Vermella Española, sempre que reúnan os seguintes requisitos:

a) Estar legalmente constituídas con dous anos de antelación á data da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia e debidamente inscritas no correspondente rexistro administrativo de ámbito autonómico. As entidades solicitantes deberán estar inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), da Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia. O cumprimento deste requisito será comprobado de oficio pola Administración.

No caso de federacións, confederacións ou outras formas de agrupación con personalidade xurídica de recente creación, entenderase cumprido o requisito sempre que o cumpra cada unha das entidades que a integran. Naquelas entidades que modifiquen a súa forma xurídica, sucedendo en dereitos e obrigas a outra preexistente, entenderase cumprido este requisito se a entidade orixinaria estaba legalmente constituída con dous anos de antelación á data da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia e debidamente inscrita no correspondente rexistro administrativo de ámbito autonómico.

b) Carecer de ánimo de lucro. Para estes efectos, acreditarase que non reparten beneficios, que no caso de liquidación ou disolución desta o seu patrimonio se destina a fins sociais e que os membros do seu padroado e/ou órgano de goberno desenvolven o seu labor con carácter gratuíto de conformidade co disposto nos seus estatutos e co disposto nos puntos 2, 5, 6 e 10 do artigo 3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

c) Ter o seu domicilio social ou delegación na Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Non atoparse en ningunha das situacións establecidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación de non estaren incursas nas ditas circunstancias realizarase mediante declaración responsable da persoa representante da entidade.

e) Ter entre os seus fins institucionais recollidos nos seus estatutos a realización dos programas e actuacións subvencionables de acordo co establecido no artigo 5.

Os fins e obxectivos das entidades solicitantes deberán contribuír a promover a igualdade entre mulleres e homes, potenciar a participación e a presenza das mulleres na vida política, económica, cultural e social e atender as mulleres en situación de vulnerabilidade. Estes fins e obxectivos deberán estar recollidos nos seus estatutos ou desprenderse da súa actuación xeral.

f) Desenvolver as súas actividades de xeito efectivo, contando con medios persoais e materiais necesarios, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Todos os requisitos sinalados deberán cumprirse na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes e manterse durante todo o período de execución do programa subvencionado.

No caso de federacións, confederacións ou outras formas de agrupación con personalidade xurídica de recente creación, entenderase cumprido o requisito sempre que o cumpra cada unha das entidades que a integran. Naquelas entidades que modifiquen a súa forma xurídica, sucedendo en dereitos e obrigas a outra preexistente, entenderase cumprido o requisito se o cumpría a entidade orixinaria.

2. Dentro dos límites da lexislación autonómica, tamén poderán ser beneficiarias as agrupacións de organizacións sen personalidade xurídica nos seguintes termos:

a) Cada un dos seus membros deberá cumprir os requisitos establecidos no punto 1 anterior.

b) As entidades agrupadas deberán de achegar un acordo en que se indiquen os compromisos e o orzamento correspondente a cada un dos membros para a execución conxunta das actuacións, así como a porcentaxe da subvención que corresponderá a cada un dos membros, se é o caso.

c) Deberán nomear unha persoa en representación con poderes bastantes para cumprir coas obrigas que, como entidade beneficiaria, corresponden á agrupación.

d) Non poderán disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 39 e 65 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

3. Non se entenderán incluídos dentro da tipoloxía destas entidades do terceiro sector de acción social os organismos ou entidades de dereito público adscritos ou vinculados a unha Administración pública, as universidades, os partidos políticos e as fundacións deles dependentes, os colexios profesionais, as cámaras oficiais de comercio, industria e navegación, as sociedades civís, as organizacións empresariais e os sindicatos, e outras entidades con análogos fins específicos e natureza aos citados anteriormente.

Artigo 5. Requisitos dos programas e actuacións subvencionables

1. As subvencións destinaranse a programas de interese xeral que teñan fins de carácter social, dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero.

Os programas desenvolveranse no ano 2023. Subvencionaranse programas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres, para lograr a eliminación de estereotipos de xénero que conducen a que as mulleres padezan unha situación de desvantaxe no eido laboral, social, persoal, económico, político e cultural. Así mesmo, subvencionaranse determinados programas que teñan por obxecto a prevención de todas as formas de violencia contra as mulleres, segundo o recollido na Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Serán obxecto de subvención os seguintes tipos de programas:

a) Acollemento, atención e asesoramento para mulleres en situación de vulnerabilidade.

b) Acollida e aloxamento que coadxuven na protección e seguridade das vítimas da violencia de xénero e das súas fillas e fillos.

c) Programas de información e formación para o empoderamento e participación activa dirixidos a mulleres en situación de vulnerabilidade e a mulleres do medio rural, que impulsen o emprendemento, o autoemprego, a formación e a mellora da súa capacitación de cara a mellorar a súa empregabilidade.

d) Programas de conciliación dirixidos a mulleres en situación de vulnerabilidade que consistan en actividades de coidado e atención a menores de doce anos, persoas con discapacidade e/ou dependentes e persoas maiores.

e) Actuacións de información e de formación para o empoderamento e participación activa das mulleres, en especial as que sofren situacións de vulnerabilidade e/ou as que residen no medio rural.

f) Programas para o tratamento da saúde integral das mulleres e/ou sobre a sexualidade das mulleres.

g) Programas de apoio e tratamento integral dirixidos a grupos de mulleres vítimas da violencia de xénero especialmente vulnerables: mozas e adolescentes, mulleres con discapacidade, mulleres maiores, mulleres que residen no medio rural, mulleres inmigrantes, mulleres pertencentes a minorías étnicas, etc.

h) Programas de que coadxuven na protección e seguridade das vítimas da violencia de xénero e das súas fillas e fillos.

2. Será requisito necesario que as persoas beneficiarias dos programas desenvolvidos ao abeiro desta resolución sexan mulleres en situación de especial vulnerabilidade, tanto mulleres vítimas de violencia de xénero ou de calquera violencia contra as mulleres ou mulleres en situación de vulnerabilidade, segundo o establecido na disposición adicional única desta resolución, e as súas familias. As entidades beneficiarias acreditarán o cumprimento deste requisito mediante declaración responsable.

3. As persoas profesionais que leven a cabo estes programas deberán contar con experiencia e formación adecuada ao tipo de intervención que vaian realizar.

4. Así mesmo, será requisito para os programas en que participe persoal voluntario, ter subscrita e en vigor unha póliza de seguro de accidentes e de enfermidade e de responsabilidade civil por parte da entidade a favor do persoal voluntario que participe nos programas subvencionados, de conformidade co previsto nos artigos 7.g) e 11.i) da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria, durante toda a súa duración e que respondan dos prexuízos que se poidan causar durante o desenvolvemento da actuación subvencionable.

5. Poderase solicitar subvención para un único programa que responda a unha das tipoloxías de programas sinalados no punto 1.

6. A contía mínima da axuda que se pode conceder a cada entidade ao abeiro desta convocatoria é de 5.000 euros. A contía máxima da axuda que se pode conceder a cada entidade ao abeiro desta convocatoria é de 75.000 euros.

Artigo 6. Gastos subvencionables

1. Para os efectos desta resolución, consideraranse como gastos subvencionables os que conten coas seguintes características:

a) Que de maneira indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada ao abeiro do correspondente programa e resultaren estritamente necesarios.

b) Que se efectúen durante o ano 2023 e sexan efectivamente pagados con anterioridade á finalización do prazo de xustificación establecido no artigo 23, agás os impostos imputables a esta devindicados con posterioridade á finalización da actividade e os gastos relacionados cos honorarios derivados da xustificación baixo a modalidade de conta xustificativa con achega de informe de auditoría recollida no artigo 23.

c) Que teñan a seguinte natureza:

1º. Gastos do persoal laboral da entidade:

Polo que respecta ao persoal laboral da entidade, será subvencionable o custo total, que abranguerá as retribucións, indemnizacións e os custos de Seguridade Social correspondentes á entidade.

O importe das subvencións destinadas a financiar as retribucións do persoal laboral imputables á execución dos programas estarán limitadas polas contías determinadas para os diferentes grupos profesionais que se detallan en cada caso, incrementado nun máximo dun 10 %, se é o caso.

Para xornadas inferiores á completa realizarase o cálculo proporcional.

2º. Gastos do persoal contratado en réxime de arrendamento de servizos: no relativo aos gastos do persoal contratado en réxime de arrendamento de servizos, serán subvencionables as retribucións, que quedan afectadas, con carácter xeral, polas limitacións sinaladas para o persoal laboral.

Esta modalidade admitirase nos casos en que, polas especiais características do programa, non resulte axeitado o desenvolvemento das actividades concretas de que se trate polo persoal suxeito á normativa laboral.

Estas retribucións quedarán tamén afectadas, con carácter xeral, polas limitacións sinaladas no punto anterior.

3º. Axudas de custo e gastos de viaxe: serán subvencionables dentro desta partida as axudas de custo e gastos de viaxe do persoal adscrito ao programa.

A contía das axudas de custo será a equivalente á establecida para o grupo 2 no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de indemnizacións por razóns do servizo ao persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Polo que se refire ás axudas de custo no estranxeiro, observarase o disposto no Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo, para axudas de custo referidas igualmente ao grupo 2.

As axudas de custo serán subvencionable sempre que non superen o 10 por 100 (10 %) do importe da subvención concedida para o desenvolvemento do programa, logo da súa reformulación ou modificación, de ser o caso, de acordo co establecido nos artigos 15.3 e 20.2, respectivamente.

4º. Gastos de xestión e administración directamente relacionados coa actividade desenvolvida ao abeiro do correspondente programa, incluíndo os custos xerais de estrutura necesarios e indispensables para a súa axeitada preparación ou execución, sempre que non superen o 20 por 100 do importe da subvención finalmente concedida para o desenvolvemento do programa.

5º. Gastos derivados de auditorías externas sobre a xestión do/s programa/s por parte da entidade, gastos derivados da revisión da conta xustificativa e da emisión do informe de auditoría e/ou gastos derivados da implantación de procedementos de calidade.

6º. Bolsas de asistencia dirixidas a promover a participación dos beneficiarios nos programas de formación. A contía non poderá ser superior a 5 €/día.

7º. Outros gastos correntes directamente relacionados coa actividade desenvolvida ao abeiro do correspondente programa.

2. Non serán subvencionables os gastos orixinados polas actividades realizadas na condición de membros das xuntas directivas ou consellos de dirección das entidades.

3. Atendendo á natureza das actividades, as entidades beneficiarias poderán levar a cabo a súa subcontratación, ata o 100 % do orzamento total do programa e axustándose, en todo caso, ao disposto no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

4. As dúbidas ou controversias en relación coa subvencionabilidade dos gastos serán resoltas pola Secretaría Xeral da Igualdade da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, por propia iniciativa ou por petición de calquera das entidades solicitantes.

Artigo 7. Iniciación do procedemento. Solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes. Os sábados e festivos considéranse inhábiles para todos os efectos.

3. Na solicitude, anexo I, asinada polo/a representante da entidade, deberán figurar os datos identificativos e acreditativos de determinados aspectos sinalados nesta resolución e demais normativa aplicable:

a) Identificación da entidade solicitante, da persoa representante, enderezo para notificacións, datos bancarios.

b) Os datos do programa respecto do cal se solicita subvención: denominación, tipo de programa segundo o artigo 5, punto 1, principal colectivo destinatario do programa e importe solicitado.

c) Declaracións sobre:

1º. Outras subvencións solicitadas ou concedidas, veracidade dos datos, inexistencia de causa que implique prohibición para ser beneficiario, cumprimento de requisitos, coñecemento de obrigas e acordo coas actuacións de control.

2º. Condicións do persoal contratado que vai participar no proxecto: inexistencia de sentenza firme por ningún delito contra a liberdade e indemnidade sexual que inclúe a agresión e o abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, en aplicación do artigo 13.5 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código civil, así como que as persoas voluntarias que van participar nel e que estean relacionadas con menores de idade non teñen antecedentes penais non cancelados por delitos de violencia doméstica ou de xénero, por atentar contra a vida, a integridade física, a liberdade, a integridade moral ou a liberdade e indemnidade sexual do outro cónxuxe ou dos fillos/as, ou por delitos de tráfico ilegal ou inmigración clandestina de persoas, ou por delitos de terrorismo en programas cuxas persoas destinatarias fosen ou poidan ser vítimas destes delitos, en aplicación do previsto no artigo 8.4 da Lei 45/2015, do 14 de outubro, do voluntariado.

3º. Declaración responsable da persoa representante legal da entidade solicitante pola que se acredite ter experiencia e especialización, durante un prazo mínimo de dous (2) anos no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, na xestión e execución de programas dos definidos a que concorre, e que se posúen os medios persoais e materiais necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

4º. Declaración responsable do cumprimento dos requisitos especificados nos puntos 2 e 3 do artigo 5 desta resolución. Isto é, que as persoas beneficiarias dos programas desenvolvidos ao abeiro desta resolución sexan mulleres en situación de especial vulnerabilidade, tanto mulleres vítimas de violencia de xénero ou de calquera violencia contra as mulleres ou mulleres en situación de vulnerabilidade, segundo o establecido na disposición adicional única desta resolución, e as súas familias. As entidades beneficiarias acreditarán o cumprimento deste requisito mediante declaración responsable e as persoas profesionais que leven a cabo estes programas deberán contar con experiencia e formación adecuada ao tipo de intervención que vaian realizar.

5º. En caso de que o programa para o que solicita subvención conte coa participación de persoal voluntario, declaración responsable do compromiso da entidade de subscribir os preceptivos seguros de responsabilidade civil e de accidentes e enfermidades que cubran estas persoas durante a actuación subvencionable.

d) Indicación da documentación complementaria que se xunta e, se é o caso, constancia dos datos relativos a documentos achegados anteriormente con indicación do tipo, órgano administrativo ante o que se presentou, código de procedemento e data de presentación.

Artigo 8. Documentación complementaria

1. As entidades interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Documentación acreditativa da representación que exerce a persoa que asina a solicitude para actuar en nome da entidade cando se atribúa a persoa distinta á designada no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS).

b) Memoria explicativa do programa (anexo II) respecto do cal se solicita subvención.

c) Información para a valoración da entidade (anexo III).

d) Información para a valoración do programa (anexo IV).

e) Estatutos da entidade debidamente legalizados, co obxecto de verificar que a entidade carece de ánimo de lucro e que os seus fins institucionais corresponden á realización e á execución de programas sociais de similar natureza ao do programa para o cal solicita subvención, entre outros requisitos exixidos no artigo 4 desta resolución.

f) Documento de compromisos de execución asumidos por cada membro, e o importe da subvención aplicable a cada un, no caso das agrupacións sen personalidade xurídica.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán obtidos electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puideren obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 9. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) NIF da entidade solicitante.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 10. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 11.Instrución do procedemento

A instrución do procedemento previsto nesta resolución corresponderalle á Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade.

Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, os expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos serán remitidos á Comisión de Valoración.

Artigo 12. Emenda da solicitude e remisión da documentación ao correspondente órgano

1. Se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación exixida, o órgano instrutor requirirá a entidade solicitante para que, nun prazo improrrogable de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixer, se considerará que desiste da súa petición, logo da correspondente resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De conformidade co previsto no artigo 45 da dita lei, os requirimentos de emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

2. Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, os expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos serán remitidos á Comisión de Valoración.

Artigo 13. Comisión de Valoración e proposta de resolución

1. De conformidade co establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as solicitudes serán examinadas por unha comisión de valoración, coa seguinte composición:

– Presidencia: a persoa titular da Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade ou persoa en que delegue.

– Secretaría: exercerá a secretaría da comisión un/unha dos/das vogais da comisión.

– Vogalías: a persoa titular da Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero, ou persoa en quen delegue, a persoa titular do Servizo de Programación, Cooperación Institucional e Planificación, e a persoa titular do Servizo de Fomento e Promoción da Igualdade.

No caso de ausencia dalgunha das persoas que integran a Comisión de Valoración, será substituída pola persoa designada pola presidencia da comisión.

Na composición da Comisión de Valoración respectarase o principio de presenza equilibrada de mulleres e homes.

2. A Comisión de Valoración poderá requirir ás entidades solicitantes das subvencións información ou documentación adicional aclaratoria que, non estando en poder da Administración, teña fundamental relevancia e relación directa para unha mellor valoración das solicitudes.

3. Avaliadas as solicitudes seguindo os criterios e as pautas establecidos no artigo 14, a Comisión de Valoración emitirá un informe segundo o cal o órgano instrutor formulará proposta de resolución ao órgano competente para resolver a concesión ou denegación da subvención solicitada, propoñendo a concesión de subvención segundo a orde de puntuación e polo importe da axuda que corresponda ata esgotar o crédito dispoñible.

4. A comisión examinará o contido da documentación co fin de determinar se as actuacións e os gastos que abranguen son susceptibles de subvención.

A orde de prelación para a concesión das subvencións determinarase en función da puntuación obtida por valoración dos criterios establecidos no artigo 14. Non se poderá conceder subvención ás solicitudes que non obteñan unha puntuación mínima global de 60 puntos.

Para a determinación do importe da axuda que corresponde a cada un dos programas que supere o limiar de puntuación mínima previsto no parágrafo anterior procederase do seguinte xeito:

A Comisión de Valoración determinará cal é o orzamento subvencionable de cada programa, que será igual á axuda solicitada coa exclusión daqueles gastos que non sexan elixibles ou que non sexan estritamente necesarios para acadar a finalidade da subvención.

Ordenaranse os programas segundo a puntuación total acadada, de maior a menor.

5. Co obxecto de promover aqueles programas e proxectos que teñan unha maior calidade, os puntos finais obtidos por cada programa ou proxecto serán o resultado de aplicar un índice corrector aos puntos obtidos de acordo cos criterios de valoración, aplicando a seguinte fórmula, que en galego é:

PF =SE(PCV >=85;3;SE(PCV >=75;2; SE(PCV >=65;1,5); SE(PCV >=60;1;0)))* PCV

PF= puntuación final do programa ou proxecto.

PCV = puntuación obtida de acordo cos criterios de valoración.

Para realizar a distribución do orzamento consignado obterase o valor do punto. Este valor será o resultado obtido tras a división do crédito establecido na convocatoria entre a suma dos puntos finais obtidos por todas as entidades avaliadas que superasen o limiar de puntos.

Para determinar a contía da subvención correspondente a cada entidade os puntos finais obtidos por cada un deles multiplicaranse polo valor por punto. As cifras obtidas redondearanse a dous decimais.

No caso de que a contía asignable (logo de aplicar o cálculo do parágrafo anterior) a unha entidade supere a cantidade solicitada, o exceso será redistribuído entre o resto das entidades que non superasen a cantidade solicitada, obténdose así o novo valor do punto.

Este novo valor do punto multiplicarase polos puntos finais obtidos por cada entidade/ programa, e resultará unha segunda contía para asignar a cada unha delas.

De continuar existindo remanente, procederase da mesma maneira a sucesivas reparticións ata esgotar o crédito dispoñible.

Os programas aos cales, unha vez realizados os cálculos anteriores, lles correspondese percibir unha contía inferior ao importe mínimo de 5.000 euros establecido no artigo 5 excluiranse da relación de programas adxudicatarios de axuda. O remanente resultante repartirase entre os restantes programas, empregando o mesmo procedemento descrito nos parágrafos anteriores.

Posteriormente, a Comisión de Valoración emitirá un informe segundo o cal o órgano instrutor formulará proposta de resolución ao órgano competente para resolver a concesión ou denegación da subvención solicitada, propoñendo a concesión de subvención segundo a orde de puntuación e polo importe da axuda que corresponda ata esgotar o crédito dispoñible.

Artigo 14. Criterios de valoración

Para a adxudicación das subvencións teranse en conta os criterios obxectivos de valoración e a ponderación deles que a continuación se relacionan:

a) Criterios obxectivos de valoración das entidades solicitantes (anexo III).

1º. Implantación (máximo de 10 puntos): maior ámbito territorial das actuacións e programas realizados pola entidade no ámbito da C.A. de Galicia nos últimos dous anos.

Para estes efectos, outorgaranse:

• Ás entidades que desenvolvan actuacións en dúas provincias: 5 puntos.

• Ás entidades que desenvolvan actuacións en tres provincias: 7,5 puntos.

• Ás entidades que desenvolvan actuacións en catro provincias: 10 puntos.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta o seu ámbito territorial.

2º. Experiencia na xestión e execución de programas no ámbito da C.A. de Galicia: (máximo 10 puntos): valorarase a especialización e experiencia na xestión e execución de programas de similar natureza aos programas para os que solicita subvención nos cinco anos anteriores á publicación da convocatoria. Para estes efectos, outorgaranse:

• Ás entidades que teñan unha experiencia dun ano: 2 puntos.

• Ás entidades que teñan unha experiencia de dous anos: 4 puntos.

• Ás entidades que teñan unha experiencia de tres anos: 6 puntos.

• Ás entidades que teñan unha experiencia de catro anos: 8 puntos.

• Ás entidades que teñan unha experiencia de cinco anos: 10 puntos.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a experiencia da propia confederación, federación ou agrupación, ou a das entidades que a integren, considerando neste último caso que para acadar a puntuación anterior debe contar coa experiencia exixida en cada un dos tramos anteriores un mínimo do 30 % das entidades integrantes.

3º. Calidade na xestión da entidade (máximo de 1,5 puntos): valorarase con 1,5 puntos ás entidades que conten con certificados de calidade en vigor con base na norma ONG con calidade, ISO 9001:2015, EFQM ou outros sistemas de calidade que garantan o control de procesos e programas.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, outorgarase a máxima puntuación cando estas conten co certificado de calidade. Noutro caso, a puntuación outorgarase en función da porcentaxe de entidades asociadas que posúan o citado certificado, de acordo cos seguintes tramos:

• Máis do 30 % e ata o 50 % das entidades contan co certificado: 0,5 puntos.

• Máis do 50 % e ata o 70 % das entidades contan co certificado: 1 punto.

• Máis do 70 % das entidades contan co certificado: 1,5 puntos.

4º. Auditoría externa (máximo de 1,5 puntos): valorarase con 1,5 puntos a entidade que conte con auditoría externa de contas.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, outorgarase a máxima puntuación cando estas conten coa auditoría externa. Noutro caso, a puntuación outorgarase en función da porcentaxe de entidades asociadas que posúan o citado certificado, de acordo cos seguintes tramos:

• Máis do 30 % e ata o 50 % das entidades están sometidas a auditoría: 0,5 puntos.

• Máis do 50 % e ata o 70 % das entidades están sometidas a auditoría: 1 punto.

• Máis do 70 % das entidades están sometidas a auditoría: 1,5 puntos.

5º. Orzamento (máximo de 4 puntos): valorarase o volume do orzamento da entidade no último ano (exercicio 2021) ou da súa delegación na Comunidade Autónoma de Galicia cando esta sexa de ámbito nacional, de acordo coa seguinte distribución:

• Orzamento anual de importe superior a 25.000,00 euros e igual ou inferior a 100.000,00 euros: 1 punto.

• Orzamento anual de importe superior a 100.000,00 euros e igual ou inferior a 250.000,00 euros: 2 puntos.

• Orzamento anual de importe superior a 250.000,00 euros e igual ou inferior a 500.000,00 euros: 3 puntos.

• Orzamento anual de importe superior a 500.000,00 euros: 4 puntos.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a suma do orzamento de todas as entidades que as integran.

6º. Financiamento obtido doutras institucións (máximo de 1 punto): valorarase o volume de ingresos procedente do financiamento obtido doutras entidades públicas ou privadas, de acordo cos seguintes tramos:

• 0,5 puntos ás entidades con, cando menos, o 5 por cento e ata o 10 por cento do seu orzamento obtido con financiamento alleo.

• 1 punto ás entidades con, cando menos, o 10 por cento do seu orzamento obtido con financiamento alleo.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a porcentaxe de financiamento obtido por todas as entidades que a integran respecto do orzamento total de todas elas.

7º. Participación social e voluntariado: (máximo de 3 puntos). Valorarase o maior número de persoas voluntarias inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia por parte da entidade solicitante, sempre e cando a dita entidade actúe nas mesmas áreas de actividade obxecto desta resolución, de acordo co seguinte criterio:

• De 1 a 20 persoas voluntarias: 1 punto.

• De 21 a 50 persoas voluntarias: 1,5 puntos.

• De 51 a 100 persoas voluntarias: 2 puntos.

• De 101 a 200 persoas voluntarias: 2,5 puntos.

• Máis de 200 persoas voluntarias: 3 puntos.

Para estes efectos, teranse en conta os datos de inscrición no dito rexistro na data de publicación desta resolución.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a suma do número de persoas voluntarias con que contan todas as entidades que as integran, sempre e cando as ditas entidades actúen nas mesmas áreas de actividade obxecto desta resolución.

8º. Adecuación de recursos humanos (máximo de 8 puntos): valorarase o persoal que a entidade solicitante teña contratado no ámbito da C.A. de Galicia, conforme os seguintes criterios:

8º.1. Volume de recursos humanos (ata 3 puntos): valorarase o número de persoal contratado pola entidade solicitante no ámbito da C.A. de Galicia

• De 3 e ata 10 persoas traballadoras: 1,5 puntos.

• Máis de 10 e ata 50 persoas traballadoras: 2 puntos.

• Máis de 50 e ata 100 persoas traballadoras: 2,5 puntos.

• Máis de 100 persoas traballadoras: 3 puntos.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta o número total de persoas traballadoras de todas as entidades que as integran.

8º.2. Proporción do persoal asalariado con contrato indefinido da entidade.

• Ata o 50 %: 0,5 puntos.

• Máis do 50 % e ata o 70 %: 0,75 puntos.

• Máis do 70 %: 1 punto.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a porcentaxe de contratos indefinidos de todas as entidades en relación co cadro de persoal laboral de todas elas.

8º.3. Emprego de persoas cun grao de discapacidade do 33 % ou máis: proporción do emprego de persoas con discapacidade en relación co nº total de persoas remuneradas.

• Desde o 2 % ata o 10 %: 0,5 puntos.

• Máis do 10 % e ata o 20 %: 0,75 puntos.

• Máis do 20 %: 1 punto.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a porcentaxe de persoas con discapacidade contratadas por todas as entidades en relación co cadro de persoal de todas as entidades.

8º.4. Emprego de persoas perceptoras da Risga ou que se atopen en situación ou risco de exclusión social conforme o artigo 3 da Lei de inclusión social de Galicia: outorgarase 1 punto ás entidades que teñan contratada, polo menos, unha persoa que se atope nas circunstancias indicadas.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, a puntuación máxima se outórgase cando todas as entidades que as integran teñan contratada, cando menos, unha persoa en situación ou risco de exclusión social. Noutro caso, a puntuación outorgarase de acordo co seguinte criterio:

• Máis do 30 % e ata o 50 % das entidades contan cunha persoa contratada en risco ou situación de exclusión: 0,5 puntos.

• Máis do 50 % e ata o 70 % das entidades contan cunha persoa contratada en risco ou situación de exclusión: 0,75 puntos.

• Máis do 70 % das entidades contan cunha persoa contratada en risco ou situación de exclusión: 1 punto.

8º.5. Emprego de mulleres vítimas de violencia de xénero: outorgaranse 1 punto ás entidades que teñan contratada, cando menos, unha persoa que se atope nas circunstancias indicadas.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, a puntuación máxima se outorga cando todas as entidades que as integran teñan contratada, cando menos, unha muller vítima de violencia de xénero. Noutro caso, a puntuación outorgarase de acordo cos seguintes criterios:

• Máis do 30 % e ata o 50 % das entidades contan cunha muller vítima de violencia de xénero: 0,5 puntos.

• Máis do 50 % e ata o 70 % das entidades contan cunha muller vítima de violencia de xénero: 0,75 puntos.

• Máis do 70 % das entidades contan cunha muller vítima de violencia de xénero: 1 punto.

8º.6. Emprego de persoas maiores de 45 anos: valoraranse as contratacións destas persoas nos últimos dous anos sobre o total das contratacións realizadas, de acordo cos criterios seguintes:

• Máis do 10 % e ata o 25 % de contratos realizados a persoas maiores de 45 anos nos últimos dous anos en relación co número total de contratos da entidade: 0,5 puntos.

• Máis do 25 % de contratos realizados a persoas maiores de 45 anos nos últimos dous anos en relación co número total de contratos da entidade: 1 punto.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, para a puntuación terase como referencia o número de contratacións de persoas empregadas maiores de 45 anos realizadas por todas as entidades que as integran en relación co total de contratacións dos últimos dous anos.

9º. A existencia nas entidades de plans de igualdade nos termos previstos na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, que recollan entre outras medidas o fomento da conciliación da vida persoal, familiar e laboral valorarase con 1 punto.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, outorgarase a máxima puntuación cando estas conten con plan de igualdade. Noutro caso, a puntuación outorgarase en función da porcentaxe de entidades asociadas que posúan o citado plan de igualdade, de acordo cos seguintes tramos:

• Máis do 30 % e ata o 50 % das entidades contan con plan de igualdade: 0,50 puntos.

• Máis do 50 % e ata o 70 % das entidades contan con plan de igualdade: 0,75 puntos.

• Máis do 70 % das entidades contan con plan de igualdade: 1 punto.

b) Criterios obxectivos de valoración dos programas (anexo IV):

1º. Calidade técnica do programa (ata 39 puntos):

1º.1. Diagnóstico social e obxectivos do programa: ata 6 puntos. Valorarase que o programa conte cun diagnóstico social da situación sobre a que se pretende intervir. Así mesmo, valorarase que haxa unha definición clara dos obxectivos que se vaian acadar coas actuacións do programa e o número de persoas beneficiarias directas do programa.

1º.2. Obxectivos do programa: ata 10 puntos. Valoraranse os obxectivos que pretende acadar a entidade solicitante, o impacto do proxecto, o número de persoas usuarias e a poboación a que van dirixidos.

1º.3. Contido técnico do programa: ata 20 puntos. Valorarase o contido técnico do programa e a súa adecuación ao obxectivo proposto, a descrición das actividades concretas que se pretenden realizar, a súa dimensión xeográfica, o calendario de realización, a adecuación dos recursos humanos, dos medios estruturais, materiais e técnicos para o desenvolvemento e xestión do programa, así como os indicadores de seguimento e avaliación deste.

1º.4. Innovación: ata 3 puntos. Valoraranse os programas innovadores, especialmente cando se dirixan a atender necesidades emerxentes non cubertas polos recursos de carácter público ou cando incorporen novas tecnoloxías ou sistemas de organización e xestión que acheguen un maior valor ao programa.

2º. Ámbito do programa ata 16 puntos:

2º.1. Ámbito temporal: ata 15 puntos. Valoraranse con 3 puntos por cada ano aqueles programas que, sendo continuidade doutros financiados nalgunha das últimos cinco convocatorias anteriores no marco destas subvencións, garantan a continuidade de atención ás persoas destinatarias cando, pola súa vulnerabilidade, a súa interrupción poida provocar situacións de grave empeoramento da súa situación persoal, social ou económica.

Para os efectos de valorar esta epígrafe, terase en conta a anualidade da concesión da axuda e non a de execución do programa subvencionado. Así mesmo, independentemente da denominación concreta do programa, o contido substancial deste deberá ser similar nos distintos anos de execución para ser obxecto de valoración.

2º.2. Ámbito territorial: no caso de que os programas se desenvolvan en concellos cualificados como zonas pouco poboadas (ZPP), segundo os estudos ou datos publicados polo IGE, outorgarase 1 punto cando plolo menos o programa se desenvolva en 3 concellos cualificados como zonas pouco poboadas (ZPP).

3º. Cofinanciamento do programa: valoraranse os programas que conten con outras fontes de financiamento (ata 5 puntos), de acordo cos seguintes tramos:

3º.1. Outorgaranse 2,5 puntos aos programas que conten entre o 5 % e o 10 % do seu orzamento con outras fontes de financiamento.

3º.2. Outorgaranse 5 puntos aos programas con máis do 10 % do seu orzamento obtido con outras fontes de financiamento.

Artigo 15. Resolución

1. As resolucións que procedan ao abeiro desta convocatoria serán ditadas pola persoa titular da Secretaría Xeral da Igualdade, e no caso de que o seu contido sexa a concesión de subvención, despois da fiscalización pola Intervención Delegada.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de catro meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia. Se transcorre o dito prazo sen que se dicte resolución expresa, poderá entenderse desestimada a solicitude por silencio administrativo.

3. En aplicación do disposto no artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, cando o importe da axuda da proposta de resolución sexa inferior ao que figura na solicitude, poderase instar a entidade beneficiaria a que, nun prazo de dez días, reformule a solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención proposta e/ou formule as alegacións que considere pertinentes. En calquera caso, a reformulación deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos e que deron lugar ao seu outorgamento. Así mesmo, a dita reformulación non poderá comprometer a viabilidade do programa, polo que se deberán manter os gastos necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

Artigo 16. Notificacións

1. De acordo co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, os actos administrativos que afecten as entidades interesadas serán obxecto de publicación e esta producirá os efectos de notificación. A publicación realizarase a través do Diario Oficial de Galicia, e tamén poderá figurar, para os efectos de publicidade, na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade (http://igualdade.xunta.gal). Excepcionalmente, no suposto de existir imposibilidade de realizar a publicación, efectuaranse notificacións de acordo co reflectido nos parágrafos seguintes.

2. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificacións electrónicas de Galicia, Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

4. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpren a obriga de relacionarse por medios electrónicos.

5. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

6. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Aceptación e renuncia

1. Notificada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria deberá comunicar no prazo de dez días (10) hábiles a súa aceptación, comprometéndose a executar a acción subvencionada nas condicións establecidas na presente convocatoria. No caso de non comunicar a aceptación no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada. Utilizarase, para tal efecto o anexo V.

2. A renuncia á subvención poderase formular por calquera medio que permita a súa constancia, de acordo co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Os importes que, se é o caso, resultaren sobrantes por causa de renuncia poderán destinarse ao outorgamento de máis subvencións, segundo o determinado no artigo 13.

Artigo 18. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para que aquela cumpra as obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 19. Réxime de recursos

1. A presente resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no mesmo diario oficial.

2. As resolucións expresas ou presuntas ditadas ao abeiro da presente resolución poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ou ben recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa.

Artigo 20. Modificación da resolución de concesión

1. De acordo co disposto no artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de axudas ou subvencións outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Así mesmo, segundo o previsto no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, unha vez ditada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria poderá solicitar a modificación do seu contido sempre que se respecte a actuación subvencionable e non dea lugar á execución deficiente e/ou incompleta. Será de aplicación o seguinte:

a) A solicitude deberá presentarse antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade e a esta xuntarase:

1º. Memoria explicativa (anexo II).

2º. Relación e identificación concreta dos cambios introducidos.

3º. Orzamento modificado, se é o caso.

b) Poderase autorizar sempre que non dane dereitos de terceiros.

c) Non poderán ser tidos en conta requisitos ou circunstancias que, debendo concorrer no momento en que se ditou a resolución, tivesen lugar con posterioridade a ela. Ao mesmo tempo, a modificación solicitada deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos nesta orde e que deron lugar ao seu outorgamento, e non poderá comprometer a viabilidade do programa, polo que se deberán manter os gastos necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

d) Cando implique modificación do importe total concedido, tramitarase conxuntamente coa do expediente de gasto.

4. Cando a entidade beneficiaria da subvención poña de manifesto na xustificación que se produciron alteracións das condicións tidas en conta para a concesión desta que non afecten esencialmente a natureza ou os obxectivos da subvención, e que poderían ter dado lugar á modificación da resolución téndose omitido o trámite de autorización administrativa previa, o órgano concedente poderá aceptar a xustificación presentada, sempre que tal aceptación non supoña danar dereitos de terceiros.

Esta aceptación polo órgano concedente non exime a entidade beneficiaria das sancións que poidan corresponderlle de conformidade coa citada Lei 9/2007, do 13 de xuño.

5. A Secretaría Xeral da Igualdade poderá rectificar de oficio a resolución cando dos elementos que figuren nela se deduza a existencia dun erro material, de feito ou aritmético.

Artigo 21. Obrigas das entidades beneficiarias

1. Sen prexuízo das demais obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, as entidades beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro desta resolución estarán obrigadas a:

a) Executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención e cumprir o seu obxectivo.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade da subvención, a realización da actividade ou adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión e o seu custo real, de acordo co establecido no artigo 23.

c) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e realizar as actuacións que integran o proxecto subvencionado, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

d) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme a disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006, e o artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f) Conservar os documentos xustificativos orixinais da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

g) Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente e ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

h) Incorporar de forma visible no material de difusión dos programas ou investimentos subvencionados o seu financiamento por parte da Xunta de Galicia, de xeito que se cumpra a obriga de dar publicidade aos programas/investimentos subvencionados con cargo a esta convocatoria, nos termos establecidos no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 20 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

i) Ter subscrito unha póliza de seguro de accidentes e de enfermidade e de responsabilidade civil a favor do persoal voluntario que participe nos programas subvencionados, conforme o previsto nos artigos 7.g) e 11.i) da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

j) Cumprir coa obriga de subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

k) Calquera outra obriga imposta ás beneficiarias na normativa estatal ou autonómica aplicable, así como nesta resolución.

Artigo 22. Pagamento

O pagamento do 100 % do importe da subvención concedida realizarase dunha soa vez en concepto de anticipado, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución e, en todo caso, na anualidade 2022.

Artigo 23. Xustificación: obxecto, prazo e documentación

1. O programa e actuacións que abrangue deberá coincidir co contido da resolución de concesión da subvención e, se é o caso, coas modificacións autorizadas e deberase acreditar o cumprimento das obrigas establecidas na normativa aplicable.

2. Só será subvencionable o gasto realizado que fose efectivamente pagado con anterioridade á finalización do prazo de xustificación determinado no punto seguinte respecto do que se xustifique o pagamento, segundo o disposto no artigo 42.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, mediante extractos ou certificacións bancarias asinados e selados en que deberán constar claramente identificados o receptor e emisor do pagamento, o número de factura e a súa data.

3. A documentación xustificativa presentarase ante a Secretaría Xeral da Igualdade con data límite do 15 de marzo de 2024.

4. A documentación que deberá achegarse será, ademais do anexo VI cuberto, a seguinte:

As entidades poderán optar, á súa elección, por realizar a xustificación a través da conta xustificativa con achega de xustificantes de gasto, regulada no artigo 48 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, ou a través de conta xustificativa con achega de informe de auditoría.

a) No caso de presentar a xustificación a través de conta xustificativa con achega de xustificantes de gasto, deberán xuntar:

1º. Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención.

2º. Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e de pagamento.

3º. Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente, do total dos gastos realizados xunto cos xustificantes bancarios que acrediten o seu pagamento.

4º. Acreditación documental, material e/ou gráfica (fotografías, copias, captura de pantallas) do cumprimento da obriga de información e publicidade do financiamento público da acción subvencionada.

5º. Se o importe do gasto subvencionable supera as contías establecidas para o contrato menor na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, terá que presentar copia do expediente de contratación, de ser o caso, e como mínimo tres ofertas de diferentes provedores con carácter previo á contracción do compromiso para a obra, prestación do servizo ou entrega do ben, agás que polas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren, ou que o gasto fose realizado con anterioridade á solicitude da subvención. A elección entre as ofertas presentadas deberá xustificarse expresamente nunha memoria cando a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

b) Para as entidades que opten por realizar a xustificación a través de conta xustificativa con achega de informe de auditoría, de acordo co regulado no artigo 50 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, a verificación que debe realizar a auditoría de contas, en todo caso, terá o seguinte alcance:

1º. O cumprimento por parte das entidades beneficiarias das obrigas establecidas nesta resolución e no resto da normativa que lle é de aplicación na xestión e aplicación da subvención.

2º. A adecuada e correcta xustificación da subvención por parte das entidades beneficiarias.

3º. A realidade e a regularidade das operacións que, de acordo coa xustificación presentada polas entidades beneficiarias, foron financiadas coa subvención.

4º. O adecuado e correcto financiamento das actividades subvencionadas.

5º. Acreditación documental, material e/ou gráfica (fotografías, copias, captura de pantallas) do cumprimento da obriga de información e publicidade do financiamento público da acción subvencionada.

6º. Ademais, terán que presentar unha memoria das actuacións realizadas en desenvolvemento do/s programa/s realizado/s.

Os gastos das entidades terán que adaptarse aos conceptos de gasto consignados na memoria inicial presentada coa solicitude, ou na memoria adaptada, no caso de tela presentado, aínda que poderán admitirse desviacións na imputación de cantidades aos conceptos de gasto nunha contía máxima dun 30 %, en máis ou en menos, do importe a axuda finalmente concedida, sempre que non se modifique a contía total subvencionada nin a desviación se aplique a conceptos de gasto non autorizados.

Igualmente, no caso de que figuren varias entidades executantes, poderanse admitir desviacións nos gastos consignados para cada unha de estas na memoria inicial presentada coa solicitude, ou na memoria adaptada, de ata un máximo dun 30 % do importe da axuda finalmente concedida, sempre que non se modifique a contía total subvencionada nin a desviación se aplique a conceptos de gasto non autorizados.

O anterior débese entender sen prexuízo da obriga da entidade de solicitar, con carácter excepcional e sempre que resulte alterado o contido do programa, modificacións baseadas na aparición de circunstancias que alteren ou dificulten o desenvolvemento do programa, que deberán ser autorizadas expresamente de acordo co establecido no artigo 20.

Artigo 24. Incumprimento, reintegro, infraccións e sancións

1. Ás entidades beneficiarias das subvencións recollidas na presente resolución seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no título VI do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

2. O incumprimento das obrigas contidas nesta resolución ou demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes. Para estes efectos, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na súa normativa de desenvolvemento, e en función do seguinte:

a) Incumprimento das condicións establecidas para a concesión da subvención: reintegro do 100 % da axuda concedida.

b) Incumprimento da obriga de xustificar o pagamento dos gastos realizados nos termos establecidos no artigo 23 desta resolución: reintegro do 2 % da axuda concedida no caso de que o atraso na presentación sexa de ata 10 días, do 10 % no caso de que o atraso sexa superior a 10 días e inferior a 20 días, e do 100 % da axuda concedida no caso de que o atraso na presentación sexa igual ou superior a 20 días.

c) Non dar a axeitada publicidade do carácter público do financiamento nos termos establecidos na letra i) do artigo 21: reintegro do 2 % da axuda concedida.

d) Aplicación da subvención a conceptos de gasto e a ámbitos territoriais doutras comunidades autónomas ou a programas diferentes aos que figuran na solicitude: reintegro do 100 % da axuda concedida.

e) Incumprimento das obrigas establecidas nos artigos 11 e 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como nos supostos establecidos no artigo 33 desta mesma lei e/ou calquera outro que resulte da normativa aplicable, e non recollido nas alíneas anteriores: reintegro de ata o 100 % da axuda concedida.

3. Igualmente, procederá o reintegro do exceso percibido nos supostos en que o importe da subvención, illadamente ou en concorrencia con axudas ou subvencións doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade que vai desenvolver a entidade beneficiaria.

4. As cantidades que teñan que reintegrar as entidades beneficiarias terán a consideración de ingresos de dereito público e será de aplicación para a súa cobranza o previsto no artigo 14.4 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e na normativa comunitaria de aplicación.

5. De conformidade co previsto no artigo 64 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, a entidade beneficiaria poderá realizar a devolución voluntaria de cantidades indebidamente percibidas mediante ingreso na conta habilitada da Facenda pública galega. No documento de ingreso deberán identificarse o número do expediente, o concepto da devolución, e o nome e NIF do beneficiario. Unha vez ingresado, deberase informar a Secretaría Xeral da Igualdade da devolución voluntaria realizada.

Artigo 25. Comprobación, inspección e control

1. A Secretaría Xeral da Igualdade da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade poderá levar a cabo as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cumprimento das axudas reguladas nesta resolución.

Poderá realizar, ben con persoal propio ou a través de empresas auditoras, actuacións de comprobación e control para verificar sobre o terreo o cumprimento das condicións para a percepción das axudas. As comprobacións incidirán sobre todos aqueles aspectos que garantan a realización dos compromisos adquiridos e o cumprimento dos requisitos fixados nesta resolución. O persoal encargado da verificación redactará acta da actuación de control, que asinará a entidade á cal se lle entregará unha copia, e presentaralla ao órgano competente xunto co informe de verificación. A entidade queda obrigada a facilitarlle ao persoal designado copia da documentación que se lle solicite relativa ao expediente obxecto de control.

2. Ademais, todas as axudas estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e a súa normativa de desenvolvemento. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Artigo 26. Remisión normativa

Respecto de todo o non previsto nesta convocatoria observarase o disposto nas seguintes normas, entre outras de procedente aplicación:

a) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento.

b) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

c) Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

d) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

e) Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

f) Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

g) Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

h) Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

i) Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

j) Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

k) Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

l) Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

m) Real decreto 1917/2008, do 21 de novembro, polo que se aproba o Programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas de violencia de xénero.

n) Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

o) Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de indemnizacións por razón de servizo ao persoal con destino na Comunidade autónoma de Galicia.

Artigo 27. Información ás entidades interesadas

Sobre este procedemento poderase obter información a través do teléfono 012, e/ou nos enderezos electrónicos igualdade@xunta.gal e promocion.igualdade@xunta.gal e nos teléfonos 981 95 76 89, 981 54 73 97 e 881 99 55 38 da Secretaría Xeral da Igualdade.

Disposición adicional única. Mulleres en situación de vulnerabilidade

Para os efectos desta convocatoria, terán a consideración de mulleres en situación de vulnerabilidade aquelas en que concorra algunha das seguintes circunstancias:

– Vítimas de violencia de xénero ou de violencia doméstica.

– Vítimas de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou de trata de persoas.

– Inmigrantes, emigrantes retornadas ou refuxiadas.

– Pertencentes a unha minoría étnica.

– Dependentes do consumo de substancias tóxicas ou en procesos de rehabilitación.

– Perceptoras de rendas de integración, subsidios ou prestacións similares.

– Reclusas ou exreclusas.

– Procedentes de institucións de protección ou reeducación de menores.

– Transexuais ou con conflitos de identidade de sexo.

– Con diversidade funcional ou enfermidade mental.

– Con responsabilidades familiares non compartidas.

– Procedentes de núcleos familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM.

– Embarazadas ou lactantes sen apoio familiar.

– Sen fogar ou que habitan nunha infravivenda, ou afectadas por un proceso de desafiuzamento.

– Maiores ou viúvas.

– Sen titulación ou con baixa cualificación.

– Desempregadas menores de 30 anos ou maiores de 45 anos.

– Inactivas ou desempregadas de longa duración.

– Con residencia en concellos rurais de zonas pouco poboadas de baixa densidade (ZPP), segundo os estudos ou datos publicados polo IGE, e que poden consultarse na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

– Calquera outra situación non prevista expresamente que implique factores de risco ou vulnerabilidade no ámbito familiar, social ou laboral, sempre que sexa ponderada e aceptada polos servizos sociais da entidade local.

Disposición derradeira primeira. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2022

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file