Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Xoves, 22 de setembro de 2022 Páx. 49416

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2022 pola que se contrata persoal laboral fixo na categoría profesional de técnico/a especialista en actividades culturais, grupo III, en virtude das probas selectivas convocadas mediante a Resolución do 27 de maio de 2021.

De conformidade coa proposta elevada polo tribunal cualificador das probas selectivas convocadas mediante a Resolución do 27 de maio de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 8 de xuño) para cubrir con persoal laboral fixo unha praza da categoría profesional de técnico/a especialista en actividades culturais, grupo III, unha vez comprobado que a persoa seleccionada reúne os requisitos exixidos na base 2 da convocatoria, e de conformidade co disposto no artigo 85.j) dos estatutos da USC,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a proposta feita polo tribunal cualificador e contratar como persoal laboral fixo na categoría profesional de técnico/a especialista en actividades culturais a persoa que superou o proceso selectivo pola quenda de acceso libre e que se relaciona no anexo desta resolución.

Segundo. As persoas seleccionadas formalizarán o seu contrato, ante o Servizo de Xestión de Persoal, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, perante o órgano que a ditou. Neste caso, non se poderá interpoñer o dito recurso contencioso-administrativo mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro do artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2022

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Quenda de acceso libre

Categoría laboral

Posto

Número de orde

DNI

Apelidos e nome

Técnico/a especialista actividades culturais

Encargado actividades culturais

1

***3790**

Lugilde Rodríguez, Paloma