Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Xoves, 29 de setembro de 2022 Páx. 51753

III. Outras disposicións

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2022 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2022, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración de enerxía eléctrica e comercio electrónico seguro (código de procedemento CO400B).

O artigo 51 da Constitución española establece que os poderes públicos garantirán a defensa das persoas consumidoras e usuarias protexendo, mediante procedementos eficaces a seguridade, saúde e os seus lexítimos intereses económicos.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 30, punto 1 parágrafo cuarto, outórgalle á Comunidade Galega competencias exclusivas en materia de defensa das persoas consumidoras e usuarias.

A Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias, consciente da situación de desvantaxe e mesmo de indefensión en que se atopan estas son demasiada frecuencia, no actual escenario de mercado no momento de adquirir un produto ou contratar un servizo, regula, entre outros aspectos, a protección dos lexítimos intereses económicos das persoas consumidoras e a información sobre os diferentes bens, produtos e servizos que se ofrecen no mercado.

Por outra banda, a citada Lei 2/2012 establece, no seu capítulo VII do título I, que corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia, a través do seu órgano competente en materia de consumo, fomentar a formación e a educación das persoas consumidoras, coidando o coñecemento dos seus dereitos para que os poidan exercer de acordo con pautas de consumo responsable nun mercado global, altamente tecnificado e cambiante. Esta formación deberá orientarse a conseguir instaurar no consumidor e usuario unas pautas de consumo responsable, con criterios de sostibilidade ambiental, económica e social e de forma especial a prevención do sobre endebedamento.

Asemade, a divulgación en materia de consumo, así como os plans e programas necesarios para levar a cabo esta educación e formación deberá levarse a cabo en colaboración, entre outras, coas organizacións de persoas consumidoras implantadas na nosa comunidade autónoma.

A estratexia de protección ás persoas consumidoras para o período 2020/2025 ten por obxecto lograr un alto nivel de protección na nosa Comunidade Autónoma e enmárcase na Nova Axenda Europea do Consumidor 2020-2025. Neste senso, comparte os obxectivos recollidos nela e encádrase dentro do ámbito competencial da Comunidade Autónoma en materia de protección das persoas consumidoras. O obxectivo que persegue a nova estratexia é a de reforzar a resiliencia da persoa consumidora para unha recuperación sostible.

Na actualidade o número de reclamacións e consultas das persoas consumidoras en referencia ao problema da tarificación eléctrica viuse incrementado de forma notoria, tanto a nivel nacional como a nivel da nosa comunidade autónoma. Ademais, recentemente regulouse a figura da persoa consumidora vulnerable, sendo necesario informar os cidadáns desta nova figura e a súa regulación. Tendo especial incidencia os cambios normativos referentes á facturación do consumo eléctrico, cómpre promover a información sobre a factura electrónica e os dereitos das persoas consumidoras recollidos na normativa sectorial.

Todo isto unido á existencia duns modelos de factura de subministración de enerxía eléctrica dificilmente comprensible para o consumidor ou usuario que implica confusión e opacidade e non permite unha elección libre e responsable acomodada aos seus intereses económicos, fai que a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, a través do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, considere de máximo interese potenciar actuacións de formación, sensibilización e divulgación entre as persoas consumidoras e usuarias de subministración de enerxía eléctrica, co fin de que a dita formación e información lles permita ter unha visión real e esclarecedora do mercado que lles axude a obter pautas de consumo responsable.

Por outra banda, o comercio electrónico está irrompendo na nosa sociedade cun maior crecemento ano tras ano, pasando a ser a actividade con maior potencial de futuro dentro da economía dixital, producíndose incrementos exponenciais na facturación das empresas.

Ante este escenario futuro, as institucións públicas terán que velar polos dereitos das persoas consumidoras e usuarias en tanto en canto accedan a estes servizos co fin de protexelos ante este complexo e variado conxunto de situacións que requiran un coñecemento en profundidade do funcionamento e a operativa destes.

En virtude do exposto, e no exercicio das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Convocatoria e bases reguladoras

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión de axudas do Instituto Galego do Consumo e da Competencia ás asociacións de persoas consumidoras e usuarias da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento de actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración de enerxía eléctrica e comercio electrónico seguro durante o ano 2022 e proceder á súa convocatoria (código de procedemento administrativo CO400B).

Artigo 2. Solicitudes

1. Para poder ser persoa beneficiaria das axudas deberá presentarse unha solicitude axustada ao modelo normalizado que se inclúe como anexo II desta resolución, que irá acompañada dos documentos que se especifican no artigo 5 das bases reguladoras.

2. Cada asociación poderá presentar unha única solicitude (anexo II). Por cada solicitude poderán figurar ata un máximo de 12 actividades por asociación (anexo III).

3. As solicitudes para participar no procedemento de concesión das axudas presentaranse na forma e no prazo que se indican no seguinte artigo.

Artigo 3. Lugar e prazo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible (anexo II) na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude de xeito presencial, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. O prazo para a presentación das solicitudes é dun mes, que comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Non obstante, no suposto de que, antes de finalizar o prazo de presentación de solicitudes, se esgotase o crédito establecido na convocatoria, o órgano concedente acordará a inadmisión de solicitudes e publicará tal circunstancia no DOG e na páxina web do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

Artigo 4. Prazo de duración do procedemento de concesión

Unha vez rematado o prazo para a presentación de solicitudes, estas serán tramitadas de acordo co procedemento establecido nas bases reguladoras, que non poderá ter unha duración superior a 3 meses. O prazo empezará a computar a partir da publicación no Diario Oficial de Galicia da presente resolución.

O vencemento do prazo máximo sen terse notificado a resolución, lexitima os interesados para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da axuda.

Artigo 5. Información aos interesados

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional no Instituto Galego do Consumo e da Competencia, a través dos seguintes medios:

a) Na Guía de procedementos e servizos da sede electrónica e que pode consultar na seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos

b) Na páxina web oficial do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, http://consumo.xunta.gal

c) Nos teléfonos 981 54 55 45 e 981 54 54 16 do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

d) No enderezo electrónico igc.xerencia@xunta.gal

e) De xeito presencial nas oficinas do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, na avenida Gonzalo Torrente Ballester, nº 3, 1-5, baixo, Santiago de Compostela.

Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outro procedemento, poderá facerse uso do teléfono de información xeral da Xunta de Galicia, que é o 012 (desde o resto do Estado: 902 12 00 12).

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da resolución

Facúltase o director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia para que dite as disposicións necesarias para a aplicación do disposto na presente resolución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2022

Manuel Heredia Pérez
Director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia

ANEXO I

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de axudas para o ano 2022, ás asociacións de persoas consumidoras
da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración de enerxía eléctrica
e comercio electrónico seguro (código de procedemento CO400B)

Artigo 1. Obxecto e réxime das axudas

1. As axudas reguladas nestas bases teñen por obxecto a realización por parte das asociacións de persoas consumidoras inscritas na sección xeral do Rexistro de Organizacións de Consumidores e Usuarios de Galicia dun programa de actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración de enerxía eléctrica e comercio electrónico seguro, coas especificidades que se establecen no artigo 2 destas bases.

2. O procedemento de concesión destas axudas tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu artigo 19.2 establece que as bases reguladoras das convocatorias de axudas poderán exceptuar do requisito de fixar unha orde de prelación entre as solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos cando, polo obxecto e finalidade da subvención, non sexa necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento ata o esgotamento do crédito orzamentario.

Artigo 2. Actuacións e gastos susceptibles de axuda

1. As axudas concederanse para atender aos gastos xerados polo desenvolvemento de programas de actividades en dúas modalidades:

Modalidade A. Programa de actividades que impliquen sensibilización, formación e divulgación que xeren, nos consumidores aos que van dirixidas, un grao de coñecemento da problemática da facturación e consumo de subministración eléctrica, co fin de que adquiran os coñecementos suficientes que lles permitan tomar decisións que redunden nun aforro e racionalidade do gasto en consumo eléctrico.

Modalidade B. Programas de actividades que impliquen sensibilización, formación e divulgación que xeren, nos consumidores aos que van dirixidas, un grao de coñecemento da problemática de levar a cabo un uso seguro e correcto do comercio electrónico e compras seguras en internet, co fin de que adquiran os coñecementos suficientes que lles permitan tomar decisións que redunden nunha compra segura e satisfactoria para o consumidor.

2. Con carácter xeral, e de acordo co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionable.

Todos estes gastos teñen que ser realizados e efectivamente pagados desde a entrada en vigor da presente resolución e ata a data límite de xustificación establecida no artigo 18.

Considéranse custos subvencionables aqueles gastos que se xeren e que sexan directamente imputables ás actuacións de sensibilización, formación e divulgación seguintes:

Modalidade A. En materia de subministración eléctrica, en concreto:

a) Desenvolvemento e impartición de actividades formativas maioritariamente prácticas encamiñadas a identificar, a esclarecer e a coñecer os dereitos como usuarios do sector eléctrico e os datos esenciais que conforman a factura de consumo eléctrico como pode ser:

– Os datos do subministrador e do distribuidor entendendo que poden ser empresas con distintas formas de contratación.

– Todos os datos relacionados cos consumos eléctricos. Datos que deben figurar na factura segundo modelo oficial para PVPC. Mercado libre e mercado regulado.

– Os datos relacionados co custo económico da subministración de enerxía eléctrica que se van aplicar en cada facturación.

– Os datos económicos que se ven implicados no importe final da factura.

– O consumidor vulnerable. Bono social e outras medidas de protección. Requisitos, tramitación e como afecta a facturación.

– Como reclamar.

Deberá quedar xustificado, coa elaboración dun programa, que as ditas materias son obxecto da actividade formativa.

b) Desenvolvemento e impartición de actividades práctico-teóricas co fin de sensibilizar e concienciar da importancia no aforro no consumo eléctrico (consumo de electrodomésticos, clases enerxéticas dos electrodomésticos, tipo de tarifas e comparativa entre mercado regulado e libre).

c) Desenvolvemento práctico de simuladores de consumo eléctrico ou outro tipo de ferramentas, que axuden a unha mellor comprensión da factura eléctrica e a un aforro na subministración de enerxía eléctrica nos fogares.

Modalidade B. En materia de comercio electrónico seguro, en concreto:

a) Desenvolvemento e impartición de actividades formativas maioritariamente prácticas encamiñadas a identificar, esclarecer e coñecer os dereitos como usuarios cando se leva a cabo unha compra por internet e prácticas que se levan a cabo cando se quere usar o comercio electrónico dun xeito seguro e eficiente, como pode ser:

1. Aspectos que hai que ter en conta antes de contratar:

– Posta a punto dos dispositivos. Recomendacións de seguridade básicas; configuración da rede.

– Identificación das tendas on line de confianza. Comprobación da información leal do comerciante; identificar o titular/responsable do comercio; comprobar que se trata de comunicacións seguras; selos de confianza.

– Deteccións de fraudes. Phishing; carding; páxinas de venda on line falsas; estafas a través do correo electrónico; servizos de compravenda ou de venda de segunda man.

– Requisitos de información previa e específicos adicionais para contratos celebrados en mercados en liña.

2. Aspectos que hai que ter en conta se decides comprar:

– Xustificación da contratación e execución do contrato.

– Medios de pagamento para compras on line. Envío de cartos en efectivo; contra reembolso; transferencia bancaria; pagamento con tarxeta; pagamentos a través de intermediarios.

– Configuración das contas de usuario. Contrasinais seguras; activar dobre verificación; recuperación de contas; cando gardar información dos métodos de pagamento.

3. Aspectos que hai que ter en conta despois de comprar:

– Dereito de desistencia.

– Garantías e servizos posvenda.

– Gastos de envío e devolución.

– Dereitos sobre os datos persoais. Dereito de acceso; dereito de rectificación; dereito de cancelación.

– Deber de segredo e publicación de datos.

– Como reclamar.

Deberá quedar xustificado, coa elaboración dun programa, que as ditas materias son obxecto da actividade formativa.

b) Desenvolvemento práctico de simuladores de comercio electrónico ou outro tipo de ferramentas, que axuden a unha mellor comprensión destas compras e uso do comercio electrónico polas persoas consumidoras e usuarias.

3. Cada actividade ou proxecto, xa sexa da modalidade A ou da modalidade B, financiarase cunha contía máxima total de 200 euros (IVE incluído) por actividade. O número máximo de actividades que van ser realizadas por asociación, xa sexan da modalidade A ou/e da modalidade B, será de 12 actividades ou proxectos por asociación. Cada asociación poderá elixir o número de actividades que desexe levar a cabo, así como a súa modalidade, podendo incluír unha soa modalidade ou dúas modalidades, sempre que non se exceda o número máximo de 12 actividades por asociación.

4. A duración mínima de cada actividade será de 2 horas presenciais.

Artigo 3. Financiamento e concorrencia

1. O Instituto Galego do Consumo e da Competencia concederá axudas ás asociacións de persoas consumidoras de Galicia por un importe total de 12.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 06.80.613A.781.0 do orzamento do Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o ano 2022, sen prexuízo de ulteriores variacións producidas como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria, o que poderá dar lugar á concesión de máis axudas. Tal incremento de crédito poderá provir de xeracións, ampliacións ou incorporacións de crédito.

2. O incremento de crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia das circunstancias antes sinaladas e, se for o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda.

A ampliación de crédito publicarase nos mesmos medios que a convocatoria, sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

3. A contía das axudas concedidas poderá financiar ata un 100 % dos gastos obxecto de financiamento, non podendo superar, en calquera caso, cada actividade individual a contía de 200 euros (IVE incluído) e o total da axuda, a cantidade de 2.400 euros (IVE incluído).

4. O importe da subvención regulada nesta resolución en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións das distintas administracións ou calquera dos seus entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total do investimento subvencionable.

Artigo 4. Persoas beneficiarias

1. Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas as asociacións de persoas consumidoras que estean legalmente constituídas e inscritas, no momento de publicarse esta resolución, no Diario Oficial de Galicia, na Sección Xeral do Rexistro de Organizacións de Consumidores e Usuarios de Galicia a que se refire o Decreto 95/1984, do 24 de maio.

2. Non poderán ser beneficiarias destas axudas aquelas asociacións que, incumprindo manifestamente os seus deberes legais, non colaborasen ou non facilitasen a información solicitada polo Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

3. Para que as asociacións poidan beneficiarse destas axudas deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Non estar incurso en ningunha das circunstancias previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

4. As persoas beneficiarias obríganse a facilitar canta información lles sexa requirida polo Instituto Galego do Consumo e da Competencia no exercicio das súas funcións de fiscalización do destino das axudas.

Artigo 5. Documentación complementaria

1. As solicitudes irán acompañadas da seguinte documentación:

a) Certificación da listaxe de actividades que se pretenden levar a cabo obxecto de subvención (anexo III). Unha vez presentado este anexo III no momento da solicitude, posteriormente só se permitirá a súa modificación unha única vez e sempre que os cambios afecten unicamente ou a data ou a localidade de realización. A dita modificación deberá ser comunicada ao IGCC cunha antelación mínima de 15 días antes da realización da primeira actividade, presentando un novo anexo III.

b) Poder suficiente da persoa representante e asinante da solicitude para actuar en nome da entidade solicitante, se é o caso.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recollidos de xeito electrónico a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada. De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse de xeito electrónico.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada nos parágrafos anteriores. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 6. Trámites administrativos posteriores á presentación das solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 7. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) NIF da entidade solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante.

c) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT para a solicitude de axudas e subvencións.

d) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día no pagamento coa Xunta de Galicia para percibir axudas ou subvencións das administracións públicas.

f) Concesión de subvencións e axudas.

g) Inhabilitación para obter subvencións e axudas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente de inicio (anexo II) e achegar os ditos documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 8. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 á que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 9. Órganos competentes

O órgano competente para a instrución dos expedientes de axudas aos que fan referencia estas bases será o servizo de Información, Cooperación e Fomento do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, correspondendo á Dirección do Instituto Galego do Consumo e da Competencia ditar a resolución da concesión.

Artigo 10. Instrución dos procedementos

1. De acordo co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no correlativo artigo 31.4 da mesma lei, o órgano competente para a tramitación do procedemento comezará a instrución dos expedientes por orde de entrada na unidade tramitadora atendendo ao disposto no artigo 16.4.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, concedendo a subvención en actos sucesivos ata o esgotamento do crédito. O órgano xestor publicará no DOG e na páxina web do Instituto Galego do Consumo e da Competencia o esgotamento da partida orzamentaria e inadmitirá as posteriores solicitudes destinadas á subvención, salvo que se produza un incremento do crédito.

Cando non se dispoña de crédito suficiente para atender a última solicitude coa intensidade prevista no artigo 3.3 das bases, o crédito esgotarase nela coa porcentaxe de axuda que resulte.

No caso de coincidencia na data entre varias solicitudes, e cando non se dispoña de crédito suficiente para atender todas coa intensidade de axuda solicitada, o crédito distribuirase de maneira ponderada entre elas en función da solicitude e respectando o límite de intensidade máxima prevista no artigo 3.3 das bases.

2. Conforme o establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se a solicitude de axuda non reúne os requisitos exixidos nesta lei e na presente resolución, o interesado será requirido para que nun prazo de dez días, contados a partir do día seguinte á recepción do dito requirimento, rectifique a falta ou acompañe os documentos preceptivos, coa indicación de que, se non o fixese, se entenderá que desiste da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da citada lei.

Este requirimento de emenda tamén se fará se das certificacións obtidas de conformidade co artigo 7.1 resulta que o solicitante non se atopa ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias e sociais co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.

3. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá requirirse ao solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

4. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na que se indicarán as causas desta.

Artigo 11. Audiencia

1. Instruído o procedemento, e inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, porase de manifesto aos interesados para que, nun prazo de dez días, poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes.

2. Porén, poderase prescindir do trámite ao que se refire o punto anterior cando non figuren no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polo interesado.

Artigo 12. Resolución

1. Unha vez concluído o trámite de audiencia, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución, que se elevará, a través do órgano instrutor, ao/á director/a do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

2. O/a director/a do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, á vista da proposta de resolución e logo da fiscalización limitada previa, ditará a correspondente resolución, que deberá estar debidamente motivada e expresará, cando menos, os conceptos que se subvenciona e o seu custo, así como a axuda concedida e a súa contía, ou, se é o caso, a causa de denegación.

En ningún caso o importe das axudas concedidas poderá superar o custo da actividade a desenvolver pola persoa beneficiaria, ou, se é o caso, a porcentaxe máxima de investimento subvencionable legalmente establecida.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder os 3 meses. O prazo empezará a computar a partir da publicación no DOG da presente resolución.

O vencemento do prazo máximo sen terse notificado a resolución, lexitima aos interesados para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da axuda.

4. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A dita resolución será publicada na web http://consumo.xunta.gal e notificada á persoa adxudicataria, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

As solicitudes desestimadas notificaranse individualmente, con indicación das causas da desestimación.

Artigo 13. Notificación

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderá de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 14. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro da resolución de convocatoria poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante o órgano que as ditou ou debeu ditalas, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación. Se o acto non for expreso, poderán interpoñer recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta é expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 15. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e, en todo caso, a obtención concorrente de axudas ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. O órgano competente para a concesión da axuda poderá acordar a modificación da resolución por instancia da persoa beneficiaria. Os requisitos que deberán cumprirse son os seguintes:

a) Que a actividade, a conduta ou a modificación estea comprendida dentro da finalidade das normas ou bases reguladoras.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízo a terceiros.

c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de ter concorrido na concesión inicial, non supuxesen a denegación da axuda.

3. O acto polo que se acorde a modificación da resolución, ou, se é o caso, se denegue, será ditado polo órgano concedente, logo da instrución do correspondente expediente no que se dará audiencia aos interesados nos termos previstos no artigo 11 destas bases.

Artigo 16. Aceptación e renuncia

Sen prexuízo dos recursos que procedan contra a resolución de concesión, transcorridos dez días desde a notificación ou publicación desta sen que o interesado comunicase expresamente a súa renuncia á axuda entenderase que a acepta, e desde ese momento adquirirá a condición de persoa beneficiaria.

A renuncia á axuda poderase facer axustándose ao modelo que se xunta como anexo V, así como por calquera outro medio que permita a súa constancia de acordo co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No caso de que se comunicase a renuncia en prazo, o/a director/a do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, ditará a correspondente resolución nos termos do artigo 21 da mesma lei.

Artigo 17. Obrigas da persoa beneficiaria

Son obrigas da persoa beneficiaria as establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia e, en concreto, as que se relacionan a seguir:

a) Realizar a actividade nas condicións que fundamentaron a concesión da axuda.

b) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará o órgano concedente, así como calquera outra comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto nacionais como comunitarios, e achegar canta información lles for requirida no exercicio das actuacións anteriores.

c) Comunicarlle á entidade concedente a obtención de axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos. Esta axuda é compatible con outras axudas ou axudas para a mesma finalidade, sempre e cando o importe total das axudas ou axudas concedidas non supere o custo total da actividade.

d) Poñer á disposición do IGCC calquera información ou documentación que se lle solicite, especialmente a destinada a comprobar os datos facilitados polas organizacións para a obtención de axudas.

e) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos incluídos os documentos electrónicos en tanto poidan ser obxecto das actuación de comprobación e control.

f) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

g) Para as axudas indicadas nestas bases, as asociacións deberán exhibir, nos lugares de realización das actividades, o seu patrocinio pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación e polo Instituto Galego do Consumo e da Competencia dentro das actividades do programa específico do Instituto Galego do Consumo e da Competencia «Dálle luz á túa factura».

h) Dar cumprimento á normativa de protección de datos persoais, en concreto ao disposto no Regulamento (UE) núm. 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais (Regulamento xeral de protección de datos) e demais normativa concordante. Os datos persoais das persoas usuarias participantes nas actuacións subvencionadas trataraos a Xunta de Galicia-Instituto Galego do Consumo e da Competencia na súa condición de responsable, coa finalidade de xestionar o adecuado desenvolvemento desta resolución e poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes cando sexa necesario para a tramitación do procedemento. A base lexitimadora do tratamento é a realización dunha misión de interese público e o consentimento das persoas interesadas, que poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Contacto delegado de protección de datos e máis información en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais CVE-DOG: tokkuho1-tow1-nbn3-gbs5-jizkwzm1znx8 DOG Núm. 135 Luns, 16 de xullo de 2018 Páx. 33600 ISSN1130-9229, depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia. As entidades beneficiarias da subvención serán responsables de informar de maneira fidedigna as destinatarias finais do tratamento que levarán a cabo sobre os seus datos, conforme o especificado no artigo 13 do Regulamento xeral de protección de datos, así como dos aspectos incluídos no parágrafo anterior, para o cal deberá solicitar o seu consentimento explícito. Así mesmo, as entidades beneficiarias serán responsables de custodiar a documentación que acredite o cumprimento destas obrigas.

Artigo 18. Xustificación

1. Para cobrar a axuda concedida, a persoa beneficiaria deberá presentar a seguinte documentación nos lugares sinalados no artigo 3 da convocatoria, tendo de prazo límite para presentala ata o 10 de decembro (inclusive) de 2022, non sendo necesario esgotar o prazo máximo:

a) Certificación do/da secretario/a da organización, co visto e prace do/da presidente/a, de que o programa de actividades foi executado conforme o indicado na solicitude.

b) Xustificación dos asistentes ás actividades que leven a cabo, polos medios que se consideren máis oportunos.

c) Memoria final de avaliación por cada unha das actividades realizadas (anexo VI).

d) Relación clasificada dos gastos e investimentos de cada unha das actividades subvencionadas, con identificación do acredor, concepto, importe, a data de emisión e a data de pagamento (anexo VII).

e) As facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa incorporados na relación a que se fai referencia no parágrafo anterior, emitidas polos provedores en relación coa actuación subvencionada.

f) As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real decreto 1496/2003, do 28 de novembro (BOE do 29 de novembro), modificado polo Regulamento aprobado polo Real decreto 87/2005, do 31 de xaneiro (BOE do 1 de febreiro).

g) Os pagamentos poderanse realizar polos seguintes medios:

– Transferencia bancaria.

– Cheque nominativo co seu xustificante de movemento de fondos.

– Pagamentos en efectivo. Condicións para a correcta acreditación do pagamento: debe presentar un recibo asinado e selado polo provedor en que estea suficientemente identificada a empresa que recibe o importe e no cal consten o número e a data de emisión do xustificante de pagamento, así como o nome e o NIF da persoa que o asina. No suposto de que o pagamento se acredite mediante recibín consignado no mesmo documento xustificativo do gasto, este deberá conter a sinatura lexible indicando a persoa que o asina, o seu NIF e o selo do provedor. A xustificación do pagamento mediante recibín do provedor só poderá aceptarse para gastos de escasa contía, segundo o establecido no artigo 42.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

h) Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para esta mesma finalidade, polas distintas administracións públicas, segundo o modelo anexo IV.

i) Certificación, debidamente actualizada, acreditativa de se encontraren ao día nas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, unicamente no suposto de que o solicitante denegase expresamente a autorización para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral de Seguridade Social e a Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia.

j) Declaración responsable, debidamente actualizada, de que non están incursas en ningunha das prohibicións para obter a condición de empresa beneficiaria das axudas recollidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, segundo o modelo anexo IV.

k) Todos os materiais producidos no desenvolvemento dos proxectos deberán remitirse ao IGCC xunto coa xustificación en soporte dixital en formato PDF. No caso de haber imaxes, o formato será JPG.

l) Reportaxe fotográfica do desenvolvemento de cada unha das actividades de formación. Esta reportaxe fotográfica deberá xustificar o día e o lugar da realización das actividades.

m) Programa de actividades no que se poña de manifesto o cumprimento do contido mínimo que deben acadar as actividades de formación impartidas.

2. Transcorrido o prazo indicado sen que a persoa beneficiaria presentase a documentación solicitada, poderase entender que renuncia á axuda. Neste caso, o/a director/a do Instituto Galego do Consumo e da Competencia ditará a oportuna resolución nos termos do artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. En virtude do establecido no artigo 10 destas bases reguladoras, a concesión das subvencións faise en actos sucesivos ata o esgotamento do crédito, o que implica que as solicitudes presentadas, logo do esgotamento do crédito, sexan inadmitidas, e non poderán conceder a dita axuda para o desenvolvemento de actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración de enerxía eléctrica e comercio electrónico que queiran levar a cabo outras asociacións. Por iso, a non xustificación das solicitudes concedidas nunha porcentaxe superior ao 50 % implicará a imposibilidade de presentar outras solicitudes nas dúas vindeiras convocatorias para este procedemento CO400B.

Artigo 19. Pagamento

1. Recibida a documentación xustificativa da axuda, os órganos competentes do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, antes de proceder ao seu pagamento, poderán realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da actividade subvencionada.

2. As axudas minoraranse proporcionalmente se o investimento xustificado é inferior ao orzamento que serviu de base para a resolución da concesión, sempre que estea garantida a consecución do obxectivo.

3. De conformidade co establecido no artigo 65.4 e 5 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias desta resolución non están obrigadas a constituír garantía.

Artigo 20. Incumprimentos, reintegros e sancións

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente a axuda percibida, así como os xuros de demora correspondentes.

2. Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no capítulo II do título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Procederá a revogación das axudas, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos previstos nos artigos 33 e seguintes, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Devolución voluntaria. De acordo co establecido no artigo 64 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e cando proceda o reintegro da axuda, a entidade beneficiaria poderá devolver voluntariamente os pagamentos percibidos mediante o seu ingreso na correspondente conta bancaria do Instituto Galego do Consumo e da Competencia. O importe da devolución incluirá os xuros de demora previstos legalmente ata o momento en que se produciu a devolución efectiva por parte da entidade.

5. As persoas beneficiarias das axudas reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da devandita Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 21. Fiscalización e control

1. O Instituto Galego do Consumo e da Competencia poderá levar a cabo as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cumprimento das axudas.

2. Alén do anterior, a concesión das axudas reguladas nesta resolución estará sometida ao exercicio da función interventora e do control financeiro por parte da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, así como, se é o caso, ás dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo.

Artigo 22. Publicidade

No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das axudas concedidas con indicación da norma reguladora, persoa beneficiaria, crédito orzamentario, contía e finalidade da axuda.

Non obstante o anterior, cando os importes das axudas concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das axudas concedidas na páxina web do Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 23. Remisión normativa

Para todo o non previsto nestas bases haberá que aterse ao previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no resto de normativa que resulte de aplicación.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file