Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2022 Páx. 52134

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 14 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR670B).

A Consellería do Medio Rural publicou, o día 1 de febreiro de 2022, no Diario Oficial de Galicia número 21, a Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 19 da citada orde, as resolucións de aprobación e denegación serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 12.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpolos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 18 de agosto de 2022 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00207 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020. O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención, as cales se corresponden coa medida 8.1 (axuda para a reforestación/creación de superficies forestais), prioridade 4, do PDR 2014-2020:

a) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo VIII.

b) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo IX.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas; o anexo  I presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación, o anexo III informa sobre a orde de prioridade, e no anexo IV indícanse os expedientes que están pendentes da emisión de informe sectorial e que non poden iniciar as actuacións obxecto de axuda ata ter o informe sectorial favorable. Neste último caso dispoñen de 3 meses, contados desde a publicación do presente anuncio, para a súa presentación. No caso de que sexa desfavorable, ou no caso de non facelo, perderán o dereito ao cobramento do expediente de axuda. Estas listaxes constan na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1. Presentar, por escrito, antes do 15 de marzo de 2023, para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, proindivisos, comunidades de bens e outras persoas xurídicas (S.A., S.L., etc.), e do 15 de abril de 2023, para CMVMC, unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto coa seguinte documentación, que deberá achegar segundo o disposto no artigo 22, punto 3, da devandita orde de axudas:

a. Xustificantes de gasto (facturas) e pagamento, segundo o indicado no anexo XIV da orde. Nos xustificantes de gasto deberá figurar o número de rexistro do Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor).

b. Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos coas unidades desagregadas por parcelas e traballos coma na resolución de aprobación.

c. Unha memoria económica xustificativa, que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas por código de parcela, de acordo coa desagregación dos traballos aprobados na resolución de concesión vixente. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, voceríos, de fabeo, das comunidades de bens e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por unha persoa titulada en enxeñaría de Montes ou enxeñería técnico Forestal, ou titulada universitaria de grao ou posgrao en materia forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos no anexo X.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e da súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos), no cal deberá figurar a sinatura do solicitante ou representante da axuda.

d. Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no anexo XIII.

e. Respecto do material forestal de reprodución empregado:

– Etiquetaxe e documento provedor expedido polo ente provedor de material forestal de reprodución, de acordo co Real decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución, e a súa modificación recollida no Real decreto 1220/2011, do 5 de setembro.

– Declaración responsable dos entes provedores de material forestal de reprodución que teñan expedidos os ditos documentos provedores, na cal certifiquen que o dito material forestal de reprodución cumpre cos requirimentos establecidos polo Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución, en materia de calidade exterior.

– Pasaporte fitosanitario do material forestal de reprodución consonte a lexislación vixente en materia de sanidade vexetal.

f. Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

g. Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Recórdase que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

h. No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VII da orde.

No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar:

– Certificado do secretario da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

2. Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3. O titular comprométese a manter a forestación, incluído o cartel informativo, se for o caso, conforme as condicións de comprobación, e a conservar a masa creada durante a quenda da especie ou polo menos 20 anos (no caso de instrumento de ordenación ou xestión forestal inscrito no Rexistro de Montes Ordenados será a quenda da especie indicada no proxecto desde a data de solicitude de pagamento da axuda).

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2022

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150003/2022

*** 2237 **

CMVMC Nebra

7.056,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:72:0:0:47:920:1

Porto do Son

0,05

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

42,00

0,23

9,66

9,66

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

227,70

11,39

11,39

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,72

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

42,00

0,43

18,06

18,06

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

42,00

0,83

34,86

34,86

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

100,08

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:72:0:0:47:921:1

Porto do Son

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

8,00

0,23

1,84

1,84

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,70

2,28

2,28

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

8,00

0,43

3,44

3,44

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

8,00

0,83

6,64

6,64

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

19,43

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:72:0:0:47:922:2

Porto do Son

0,04

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

33,00

0,23

7,59

7,59

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,04

227,70

9,11

9,11

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

33,00

0,43

14,19

14,19

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

33,00

0,83

27,39

27,39

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

79,18

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:72:0:0:49:218:3

Porto do Son

0,13

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

108,00

0,23

24,84

24,84

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,13

227,70

29,60

29,60

F2

Ha de roza mecanizada

0,13

474,76

61,72

61,72

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

108,00

0,43

46,44

46,44

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

108,00

0,83

89,64

89,64

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

258,46

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:72:0:0:49:219:1

Porto do Son

0,07

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

58,00

0,23

13,34

13,34

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,07

227,70

15,94

15,94

F2

Ha de roza mecanizada

0,07

474,76

33,23

33,23

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

58,00

0,43

24,94

24,94

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

58,00

0,83

48,14

48,14

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

138,94

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:72:0:0:49:220:1

Porto do Son

0,05

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

42,00

0,23

9,66

9,66

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

227,70

11,39

11,39

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

42,00

0,43

18,06

18,06

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

42,00

0,83

34,86

34,86

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

100,10

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:72:0:0:49:221:1

Porto do Son

0,04

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

33,00

0,23

7,59

7,59

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,04

227,70

9,11

9,11

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

33,00

0,43

14,19

14,19

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

33,00

0,83

27,39

27,39

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

79,18

Traballos parcela nº 8

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

15:72:0:0:49:222:1

Porto do Son

0,25

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

208,00

0,23

47,84

47,84

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,25

227,70

56,93

56,93

F2

Ha de roza mecanizada

0,25

474,76

118,69

118,69

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

208,00

0,43

89,44

89,44

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

208,00

0,83

172,64

172,64

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

497,50

Traballos parcela nº 9

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

15:72:0:0:49:223:1

Porto do Son

0,04

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

33,00

0,23

7,59

7,59

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,04

227,70

9,11

9,11

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

33,00

0,43

14,19

14,19

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

33,00

0,83

27,39

27,39

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

79,18

Traballos parcela nº 10

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

15:72:0:0:49:225:1

Porto do Son

0,02

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

17,00

0,23

3,91

3,91

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

227,70

4,55

4,55

F2

Ha de roza mecanizada

0,02

474,76

9,50

9,50

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

17,00

0,43

7,31

7,31

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

17,00

0,83

14,11

14,11

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

40,34

Traballos parcela nº 11

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

15:72:0:0:49:226:1

Porto do Son

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

8,00

0,23

1,84

1,84

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,70

2,28

2,28

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

8,00

0,43

3,44

3,44

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

8,00

0,83

6,64

6,64

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

19,43

Traballos parcela nº 12

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

15:72:0:0:49:228:1

Porto do Son

0,06

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L.) e freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

36,00

0,40

14,40

14,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,70

13,66

13,66

F2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

28,49

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

36,00

0,86

30,96

30,96

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

36,00

0,83

29,88

29,88

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

120,26

Traballos parcela nº 13

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

15:72:0:0:49:229:1

Porto do Son

0,02

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L.) e freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

13,00

0,40

5,20

5,20

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

227,70

4,55

4,55

F2

Ha de roza mecanizada

0,02

474,76

9,50

9,50

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

13,00

0,86

11,18

11,18

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

13,00

0,83

10,79

10,79

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

42,18

Traballos parcela nº 14

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

15:72:0:0:49:238:1

Porto do Son

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

8,00

0,23

1,84

1,84

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,70

2,28

2,28

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

8,00

0,43

3,44

3,44

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

8,00

0,83

6,64

6,64

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

19,43

Traballos parcela nº 15

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

15:72:0:0:49:303:1

Porto do Son

0,50

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

417,00

0,23

95,91

95,91

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,50

227,70

113,85

113,85

F2

Ha de roza mecanizada

0,50

474,76

237,38

237,38

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

417,00

0,43

179,31

179,31

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

417,00

0,83

346,11

346,11

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,50

47,85

23,93

23,93

Total:

996,49

Traballos parcela nº 16

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

15:72:0:0:49:303:1

Porto do Son

1,90

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.584,00

0,23

364,32

364,32

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,90

227,70

432,63

432,63

F2

Ha de roza mecanizada

1,90

474,76

902,04

902,03

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

1.584,00

0,43

681,12

681,12

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

1.584,00

0,83

1.314,72

1.314,71

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,90

47,85

90,92

90,92

Total:

3.785,73

Traballos parcela nº 17

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

17

15:72:0:0:47:920:1

Porto do Son

0,04

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L.) e freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

25,00

0,40

10,00

10,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,04

227,70

9,11

9,11

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

25,00

0,86

21,50

21,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

25,00

0,83

20,75

20,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

82,26

Traballos parcela nº 18

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

18

15:72:0:0:47:921:1

Porto do Son

0,02

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L.) e freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

13,00

0,40

5,20

5,20

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

227,70

4,55

4,55

F2

Ha de roza mecanizada

0,02

474,76

9,50

9,50

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

13,00

0,86

11,18

11,18

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

13,00

0,83

10,79

10,79

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

42,18

Traballos parcela nº 19

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

19

15:72:0:0:49:303:1

Porto do Son

0,16

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L.) e freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

100,00

0,40

40,00

40,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,16

227,70

36,43

36,43

F2

Ha de roza mecanizada

0,16

474,76

75,96

75,96

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

100,00

0,86

86,00

86,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

100,00

0,83

83,00

83,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

329,05

Traballos parcela nº 20

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

20

15:72:0:0:49:238:1

Porto do Son

0,04

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L.) e freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

25,00

0,40

10,00

10,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,04

227,70

9,11

9,11

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

25,00

0,86

21,50

21,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

25,00

0,83

20,75

20,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

82,26

Traballos parcela nº 21

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

21

15:72:0:0:49:303:1

Porto do Son

0,07

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L.) e freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

44,00

0,40

17,60

17,60

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,07

227,70

15,94

15,94

F2

Ha de roza mecanizada

0,07

474,76

33,23

33,23

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

44,00

0,86

37,84

37,84

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

44,00

0,83

36,52

36,52

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

144,48

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150004/2022

*** 3623 **

CMVMC Vilardante e Vilafabeiro

14.369,98

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:58:0:0:55:996:2

Noia

0,09

B20 Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,09

474,76

42,73

42,73

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

58,50

0,43

25,16

25,16

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

58,50

0,51

29,84

29,84

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

58,50

1,53

89,51

89,51

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

58,50

0,46

26,91

26,91

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

218,46

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:58:0:0:55:995:1

Noia

0,59

B20 Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,59

474,76

280,11

280,11

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

384,00

0,43

165,12

165,12

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

384,00

0,51

195,84

195,84

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

384,00

1,53

587,52

587,52

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

384,00

0,46

176,64

176,64

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,59

47,85

28,23

28,23

Total:

1.433,46

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:58:0:0:55:994:1

Noia

0,90

B20 Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,90

474,76

427,28

427,28

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

585,00

0,43

251,55

251,55

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

585,00

0,51

298,35

298,35

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

585,00

1,53

895,05

895,05

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

585,00

0,46

269,10

269,10

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,90

47,85

43,07

43,07

Total:

2.184,40

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:58:0:0:55:990:8

Noia

4,34

B20 Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

4,34

474,76

2.060,46

2.060,46

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

2.821,00

0,43

1.213,03

1.213,03

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.821,00

0,51

1.438,71

1.438,71

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

2.821,00

1,53

4.316,13

4.316,13

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.821,00

0,46

1.297,66

1.297,66

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

4,34

47,85

207,67

207,67

Total:

10.533,66

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150006/2022

*** 4174 **

Benito Cives Estalote

24.044,96

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:46:0:0:402:338:1

Mazaricos

9,47

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

9,47

474,76

4.495,98

4.495,98

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

10.521,17

0,51

5.365,80

5.365,80

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

10.521,17

0,46

4.839,74

4.839,74

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

10.521,17

0,24

2.525,08

2.525,08

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

899,52

7,58

6.818,36

6.818,36

Total:

24.044,96

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150009/2022

*** 5205 **

CMVMC Vadebois, Parada e outros

7.804,52

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:20:0:0:29:172:1

Carnota

4,37

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

4,37

345,13

1.508,22

1.507,42

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

4.982,00

0,23

1.145,86

1.145,26

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,37

227,71

995,09

994,56

F2

Ha de roza mecanizada

4,37

474,76

2.074,70

2.073,62

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

4.982,00

0,24

1.195,68

1.195,05

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

4,37

47,85

209,10

208,99

Total:

7.124,90

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:20:0:0:29:172:1

Carnota

0,85

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,85

616,30

523,86

523,58

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,85

47,85

40,67

40,65

Total:

564,23

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:20:0:0:29:172:1

Carnota

0,20

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,20

364,48

72,90

72,86

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,20

47,85

9,57

9,56

Total:

82,42

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:20:0:0:29:172:1

Carnota

0,08

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,14

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

32,97

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150010/2022

*** 6103 **

CMVMC Bargo

23.055,36

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:43:0:2:504:5457:2

Lousame

0,39

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,39

474,76

185,16

185,16

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

463,32

0,19

88,03

88,03

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

463,32

0,51

236,29

236,29

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

463,32

0,46

213,13

213,13

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,39

47,85

18,66

18,66

Total:

741,27

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:43:0:2:504:5457:3

Lousame

1,40

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,40

474,76

664,66

664,66

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.663,20

0,19

316,01

316,01

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.663,20

0,51

848,23

848,23

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.663,20

0,46

765,07

765,07

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,40

47,85

66,99

66,99

Total:

2.660,96

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:43:0:2:504:5457:1

Lousame

10,34

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

10,34

474,76

4.909,02

4.909,02

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

12.283,92

0,19

2.333,94

2.333,94

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

12.283,92

0,51

6.264,80

6.264,80

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

12.283,92

0,46

5.650,60

5.650,60

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

10,34

47,85

494,77

494,77

Total:

19.653,13

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150013/2022

*** 2544 **

CMVMC Buía, A Capela, Carballal, A Ferrería, Foxacos, Gans, A Ermida, Os Xufreus, Os Lemos, As Miráns, Outeiro, Pousada, Rábade, O Toural e Traba

10.233,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:73:0:0:73:91:1

Rianxo

0,01

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

6,16

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

6,64

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:73:0:0:73:88:1

Rianxo

0,06

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,06

616,30

36,98

36,98

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

39,85

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:73:0:0:73:89:3

Rianxo

0,12

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,12

616,30

73,96

73,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

79,70

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:73:0:0:73:91:1

Rianxo

0,02

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

8,25

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:73:0:0:73:98:1

Rianxo

0,05

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,05

364,48

18,22

18,22

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

20,61

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:73:0:0:73:88:1

Rianxo

0,05

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,05

364,48

18,22

18,22

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

20,61

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:73:0:0:73:91:1

Rianxo

0,09

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,09

227,71

20,49

16,73

F2

Ha de roza mecanizada

0,09

474,76

42,73

34,90

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 zume

56,00

2,13

119,28

97,42

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

56,00

0,63

35,28

28,81

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

56,00

0,83

46,48

37,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

220,13

Traballos parcela nº 8

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

15:73:0:0:73:89:3

Rianxo

0,29

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,29

227,71

66,04

53,81

F2

Ha de roza mecanizada

0,29

474,76

137,68

112,18

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 zume

181,00

2,13

385,53

314,12

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

181,00

0,63

114,03

92,91

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

181,00

0,83

150,23

122,40

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,29

47,85

13,88

13,88

Total:

709,30

Traballos parcela nº 9

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

15:73:0:0:73:98:1

Rianxo

0,17

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,17

227,71

38,71

31,56

F2

Ha de roza mecanizada

0,17

474,76

80,71

65,81

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 zume

106,00

2,13

225,78

184,10

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

106,00

0,63

66,78

54,45

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

106,00

0,83

87,98

71,74

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

415,79

Traballos parcela nº 10

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

15:73:0:0:73:88:1

Rianxo

0,64

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,64

227,71

145,73

145,46

F2

Ha de roza mecanizada

0,64

474,76

303,85

303,29

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

400,00

0,63

252,00

251,53

F54

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

400,00

1,26

504,00

503,06

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

400,00

0,83

332,00

331,38

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,64

47,85

30,62

30,62

Total:

1.565,34

Traballos parcela nº 11

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

15:73:0:0:47:231:1

Rianxo

0,38

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,38

616,30

234,19

234,19

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,38

47,85

18,18

18,18

Total:

252,37

Traballos parcela nº 12

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

15:73:0:0:47:474:1

Rianxo

0,07

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,07

616,30

43,14

43,14

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

46,49

Traballos parcela nº 13

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

15:73:0:0:47:474:1

Rianxo

0,50

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,50

227,71

113,86

113,52

F2

Ha de roza mecanizada

0,50

474,76

237,38

236,67

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

313,00

0,63

197,19

196,60

F54

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

313,00

1,26

394,38

393,20

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

313,00

0,83

259,79

259,01

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,50

47,85

23,93

23,93

Total:

1.222,93

Traballos parcela nº 14

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

15:73:0:0:47:231:1

Rianxo

1,39

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,39

227,71

316,52

315,87

F2

Ha de roza mecanizada

1,39

474,76

659,92

658,55

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

869,00

0,63

547,47

546,34

F54

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

869,00

1,26

1.094,94

1.092,68

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

869,00

0,83

721,27

719,78

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,39

47,85

66,51

66,51

Total:

3.399,73

Traballos parcela nº 15

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

15:73:0:0:47:231:1

Rianxo

0,91

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,91

227,71

207,22

168,60

F2

Ha de roza mecanizada

0,91

474,76

432,03

351,53

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 zume

569,00

2,13

1.211,97

986,12

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

569,00

0,63

358,47

291,67

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

569,00

0,83

472,27

384,26

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,91

47,85

43,54

43,54

Total:

2.225,72

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150016/2022

*** 8616 **

Manuel José Fausto Garea García-Malvar

17.603,50

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:57:0:0:513:9:4

Negreira

9,50

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

10.555,00

0,23

2.427,65

2.427,63

F2

Ha de roza mecanizada

9,50

464,20

4.409,90

4.409,86

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

10.555,00

0,19

2.005,45

2.005,43

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

10.555,00

0,83

8.760,65

8.760,58

Total:

17.603,50

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270001/2022

*** 4307 **

Seragrivifor, S.L.

17.618,37

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:50:0:0:13:22:5

Quiroga

2,42

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

2.044,00

0,23

470,12

470,12

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

2.044,00

1,06

2.166,64

2.166,64

F2

Ha de roza mecanizada

1,84

474,76

873,56

873,55

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,42

616,30

258,85

258,85

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,16

364,48

58,32

58,32

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

2.044,00

0,24

490,56

490,56

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

2,42

47,85

115,80

115,80

Total:

4.433,84

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:50:0:0:13:22:1

Quiroga

0,01

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

4,12

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:50:0:0:14:3:1

Quiroga

7,15

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

5.956,00

0,23

1.369,88

1.369,88

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

5.956,00

1,06

6.313,36

6.313,35

F2

Ha de roza mecanizada

5,36

474,76

2.544,71

2.544,71

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,59

616,30

979,92

979,92

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,20

364,48

72,90

72,90

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

5.956,00

0,24

1.429,44

1.429,44

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

7,15

47,85

342,13

342,13

Total:

13.052,33

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:50:0:0:14:3:4

Quiroga

0,10

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

44,00

0,23

10,12

10,12

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

44,00

1,06

46,64

46,64

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,06

616,30

36,98

36,98

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

44,00

0,24

10,56

10,56

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

128,08

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270002/2022

*** 2395 **

CMVMC Sanguñedo

17.655,16

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:4:0:0:60:26:1

Baleira

4,09

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

4.499,00

0,21

944,79

944,79

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,09

227,71

931,33

931,33

F2

Ha de roza mecanizada

4,09

474,76

1.941,77

1.941,77

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

4.499,00

0,19

854,81

854,81

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

4,09

603,98

2.470,28

2.470,28

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

4,09

47,85

195,71

195,71

Total:

7.338,69

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:4:0:0:60:26:1

Baleira

0,46

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

484,00

0,21

101,64

101,64

F17

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

188,00

0,40

75,20

75,20

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,30

227,71

68,31

68,31

F2

Ha de roza mecanizada

0,30

474,76

142,43

142,43

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,30

603,98

181,19

181,19

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,16

364,48

58,32

58,32

F55

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 100 cm

188,00

0,73

137,24

137,24

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,46

47,85

22,01

22,01

Total:

786,34

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:4:0:0:59:165:8

Baleira

0,44

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,44

227,71

100,19

100,19

F2

Ha de roza mecanizada

0,44

474,76

208,89

208,89

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

484,00

0,19

91,96

91,96

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,44

603,98

265,75

265,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,44

47,85

21,05

21,05

Total:

687,84

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:4:0:0:59:165:8

Baleira

0,12

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

50,00

0,40

20,00

20,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,08

227,71

18,22

18,22

F2

Ha de roza mecanizada

0,08

474,76

37,98

37,98

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,08

603,98

48,32

48,32

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F55

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 100 cm

50,00

0,73

36,50

36,50

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

181,34

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:4:0:1:2:5028:19

Baleira

0,60

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

660,00

0,21

138,60

138,60

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,60

227,71

136,63

136,63

F2

Ha de roza mecanizada

0,60

474,76

284,86

284,86

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

660,00

0,19

125,40

125,40

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,60

603,98

362,39

362,39

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,60

47,85

28,71

28,71

Total:

1.076,59

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:4:0:1:2:5028:19

Baleira

0,27

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

112,00

0,40

44,80

44,80

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,18

227,71

40,99

40,99

F2

Ha de roza mecanizada

0,18

474,76

85,46

85,46

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,18

603,98

108,72

108,72

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

F55

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 100 cm

112,00

0,73

81,76

81,76

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

403,81

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:4:0:0:51:100:1

Baleira

1,42

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.562,00

0,21

328,02

328,02

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,42

227,71

323,35

323,35

F2

Ha de roza mecanizada

1,42

474,76

674,16

674,16

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.562,00

0,19

296,78

296,78

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

1,42

603,98

857,65

857,65

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,42

47,85

67,95

67,95

Total:

2.547,91

Traballos parcela nº 8

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:4:0:0:51:100:1

Baleira

0,15

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

63,00

0,40

25,20

25,20

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,10

227,71

22,77

22,77

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

47,48

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,10

603,98

60,40

60,40

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,05

364,48

18,22

18,22

F55

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 100 cm

63,00

0,73

45,99

45,99

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

227,24

Traballos parcela nº 9

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:4:0:0:59:165:5

Baleira

0,99

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.089,00

0,21

228,69

228,69

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,99

227,71

225,43

225,43

F2

Ha de roza mecanizada

0,99

474,76

470,01

470,01

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.089,00

0,19

206,91

206,91

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,99

603,98

597,94

597,94

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,99

47,85

47,37

47,37

Total:

1.776,35

Traballos parcela nº 10

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:4:0:0:59:165:5

Baleira

0,07

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

31,00

0,40

12,40

12,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

227,71

11,39

11,39

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,05

603,98

30,20

30,20

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F55

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 100 cm

31,00

0,73

22,63

22,63

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

111,00

Traballos parcela nº 11

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:4:0:0:59:165:6

Baleira

0,35

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

385,00

0,21

80,85

80,85

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,35

227,71

79,70

79,70

F2

Ha de roza mecanizada

0,35

474,76

166,17

166,17

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

385,00

0,19

73,15

73,15

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,35

603,98

211,39

211,39

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,35

47,85

16,75

16,75

Total:

628,01

Traballos parcela nº 12

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:4:0:0:59:165:6

Baleira

0,02

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

6,00

0,40

2,40

2,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,71

2,28

2,28

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,01

603,98

6,04

6,04

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F55

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 100 cm

6,00

0,73

4,38

4,38

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

23,97

Traballos parcela nº 13

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:4:0:0:59:165:1

Baleira

1,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.144,00

0,21

240,24

240,24

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,04

227,71

236,82

236,82

F2

Ha de roza mecanizada

1,04

474,76

493,75

493,75

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.144,00

0,19

217,36

217,36

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

1,04

603,98

628,14

628,14

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,04

47,85

49,76

49,76

Total:

1.866,07

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270003/2022

*** 1778 **

CMVMC Castro de San Martiño

17.087,02

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:49:0:0:60:41:1

Portomarín

5,00

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

5,00

345,13

1.725,65

1.725,65

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,00

227,71

1.138,55

1.138,55

F2

Ha de roza mecanizada

0,90

474,76

427,28

427,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.710,00

0,46

2.626,60

2.626,60

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

5.710,00

0,24

1.370,40

1.370,40

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

5,00

47,85

239,25

239,25

Total:

7.527,73

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:49:0:0:60:41:14

Portomarín

1,89

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,89

345,13

652,30

652,30

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,89

227,71

430,37

430,37

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.158,38

0,46

992,85

992,85

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

2.158,38

0,24

518,01

518,01

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,89

47,85

90,44

90,44

Total:

2.683,97

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:49:0:0:60:41:15

Portomarín

1,07

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,07

345,13

369,29

356,31

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,07

227,71

243,65

235,09

F2

Ha de roza mecanizada

0,28

474,76

132,93

128,26

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.221,94

0,46

562,09

542,34

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

1.221,94

0,24

293,27

282,97

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,07

47,85

51,20

51,20

Total:

1.596,17

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:49:0:0:60:98:6

Portomarín

0,03

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,03

345,13

10,35

10,35

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,03

227,71

6,83

6,83

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

14,24

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

34,26

0,46

15,76

15,76

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

34,26

0,24

8,22

8,22

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

56,84

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:49:0:0:60:98:1

Portomarín

3,40

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

3,40

345,13

1.173,44

1.173,44

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,40

227,71

774,21

774,21

F2

Ha de roza mecanizada

0,79

474,76

375,06

375,06

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.882,80

0,46

1.786,09

1.786,09

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

3.882,80

0,24

931,87

931,87

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

3,40

47,85

162,69

162,69

Total:

5.203,36

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:49:0:0:60:98:10

Portomarín

0,01

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,01

345,13

3,45

3,45

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,71

2,28

2,28

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,42

0,46

5,25

5,25

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

11,42

0,24

2,74

2,74

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,95

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270005/2022

*** 1012 **

CMVMC Ourol

5.756,28

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:38:0:0:165:89:1

Ourol

0,06

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

69,00

0,23

15,87

15,87

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

13,66

F2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

28,49

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

69,00

0,19

13,11

13,11

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

69,00

0,51

35,19

35,19

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

109,19

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:38:0:0:165:89:1

Ourol

0,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,04

616,30

24,65

24,65

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

26,56

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:38:0:0:165:100:2

Ourol

0,90

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.029,00

0,23

236,67

236,67

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,90

227,71

204,94

204,94

F2

Ha de roza mecanizada

0,90

474,76

427,28

427,28

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.029,00

0,19

195,51

195,51

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.029,00

0,51

524,79

524,79

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,90

47,85

43,07

43,07

Total:

1.632,26

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:38:0:0:165:100:2

Ourol

0,16

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,16

616,30

98,61

98,61

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

106,27

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:38:0:0:165:100:2

Ourol

0,09

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

37,11

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:38:0:0:165:100:3

Ourol

0,67

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

766,00

0,23

176,18

168,44

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,67

227,71

152,57

145,87

F2

Ha de roza mecanizada

0,67

474,76

318,09

304,11

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

766,00

0,19

145,54

139,14

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

766,00

0,51

390,66

373,49

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,67

47,85

32,06

32,06

Total:

1.163,11

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:38:0:0:165:100:3

Ourol

0,61

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

697,00

0,23

160,31

160,31

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,61

227,71

138,90

138,90

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

697,00

0,19

132,43

132,43

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

697,00

0,51

355,47

355,47

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,61

47,85

29,19

29,19

Total:

816,30

Traballos parcela nº 8

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:38:0:0:165:100:3

Ourol

0,10

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,10

616,30

61,63

61,63

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

66,42

Traballos parcela nº 9

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:38:0:0:165:100:3

Ourol

0,09

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

37,11

Traballos parcela nº 10

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:38:0:0:165:104:3

Ourol

0,45

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

514,00

0,23

118,22

111,95

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,45

227,71

102,47

97,04

F2

Ha de roza mecanizada

0,45

474,76

213,64

202,32

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

514,00

0,19

97,66

92,48

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

514,00

0,51

262,14

248,24

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,45

47,85

21,53

21,53

Total:

773,56

Traballos parcela nº 11

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:38:0:0:165:104:3

Ourol

0,56

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

640,00

0,23

147,20

147,20

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,56

227,71

127,52

127,52

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

640,00

0,19

121,60

121,60

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

640,00

0,51

326,40

326,40

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,56

47,85

26,80

26,80

Total:

749,52

Traballos parcela nº 12

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:38:0:0:165:104:3

Ourol

0,31

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,31

616,30

191,05

191,05

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,31

47,85

14,83

14,83

Total:

205,88

Traballos parcela nº 13

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:38:0:0:165:104:3

Ourol

0,08

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

32,99

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270006/2022

*** 0147 **

María Carmen Couso Fer

6.055,15

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:53:0:0:7:518:3

Ribeira de Piquín

0,05

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

32,00

0,43

13,76

13,76

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

32,00

1,53

48,96

48,96

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

32,00

0,46

14,72

14,72

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

32,00

1,05

33,60

33,60

Total:

111,04

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:53:0:0:8:176:2

Ribeira de Piquín

1,31

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

819,00

0,43

352,17

352,17

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

819,00

1,53

1.253,07

1.253,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

819,00

0,46

376,74

376,74

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

819,00

1,05

859,95

859,95

Total:

2.841,93

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:53:0:0:8:176:2

Ribeira de Piquín

1,43

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

894,00

0,43

384,42

384,42

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

894,00

1,53

1.367,82

1.367,82

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

894,00

0,46

411,24

411,24

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

894,00

1,05

938,70

938,70

Total:

3.102,18

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270008/2022

*** 2505 **

CMVMC Azúmara

5.592,63

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:10:0:0:142:2:1

Castro de Rei

0,31

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

354,00

0,23

81,42

81,42

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,31

227,71

70,59

70,59

F2

Ha de roza mecanizada

0,31

474,76

147,18

147,18

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

354,00

0,19

67,26

67,26

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,31

410,87

127,37

127,37

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,31

47,85

14,83

14,83

Total:

508,65

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:10:0:0:142:2:3

Castro de Rei

0,06

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

69,00

0,23

15,87

15,87

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

13,66

F2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

28,49

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

69,00

0,19

13,11

13,11

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,06

410,87

24,65

24,65

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

98,65

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:10:0:0:142:26:1

Castro de Rei

0,13

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

149,00

0,23

34,27

34,27

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,13

227,71

29,60

29,60

F2

Ha de roza mecanizada

0,13

474,76

61,72

61,72

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

149,00

0,19

28,31

28,31

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,13

410,87

53,41

53,41

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

213,53

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:10:0:0:142:26:3

Castro de Rei

2,45

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

2.800,00

0,23

644,00

644,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,45

227,71

557,89

557,89

F2

Ha de roza mecanizada

2,45

474,76

1.163,16

1.163,16

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.800,00

0,19

532,00

532,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

2,45

410,87

1.006,63

1.006,63

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

2,45

47,85

117,23

117,23

Total:

4.020,91

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:10:0:0:142:26:3

Castro de Rei

0,11

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,11

364,48

40,09

40,09

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

45,35

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:10:0:0:142:26:2

Castro de Rei

0,43

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

491,00

0,23

112,93

112,93

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,43

227,71

97,92

97,92

F2

Ha de roza mecanizada

0,43

474,76

204,15

204,15

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

491,00

0,19

93,29

93,29

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,43

410,87

176,67

176,67

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,43

47,85

20,58

20,58

Total:

705,54

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270009/2022

*** 3067 **

CMVMC Duarría

5.571,48

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:10:0:0:209:98:9

Castro de Rei

1,78

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

2.034,00

0,23

467,82

467,82

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,78

227,71

405,32

405,32

F2

Ha de roza mecanizada

1,78

474,76

845,07

845,07

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.034,00

0,19

386,46

386,46

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

1,78

603,98

1.075,08

1.075,08

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,78

47,85

85,17

85,17

Total:

3.264,92

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:10:0:0:209:98:9

Castro de Rei

0,42

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,42

616,30

258,85

258,85

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,42

47,85

20,10

20,10

Total:

278,95

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:10:0:0:209:98:9

Castro de Rei

0,01

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

5,23

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:10:0:0:209:112:4

Castro de Rei

0,63

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

720,00

0,23

165,60

165,60

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,63

227,71

143,46

143,46

F2

Ha de roza mecanizada

0,63

474,76

299,10

299,10

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

720,00

0,19

136,80

136,80

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,63

603,98

380,51

380,51

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,63

47,85

30,15

30,15

Total:

1.155,62

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:10:0:0:209:112:4

Castro de Rei

0,13

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,13

616,30

80,12

80,12

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

86,34

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:10:0:0:209:112:4

Castro de Rei

0,01

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

5,23

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:10:0:0:209:112:5

Castro de Rei

0,28

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

320,00

0,23

73,60

73,60

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,28

227,71

63,76

63,76

F2

Ha de roza mecanizada

0,28

474,76

132,93

132,93

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

320,00

0,19

60,80

60,80

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,28

603,98

169,11

169,11

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

513,60

Traballos parcela nº 8

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:10:0:0:209:112:5

Castro de Rei

0,13

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,13

616,30

80,12

80,12

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

86,34

Traballos parcela nº 9

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:10:0:0:209:112:5

Castro de Rei

0,01

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

5,23

Traballos parcela nº 10

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:10:0:0:209:130:1

Castro de Rei

0,06

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

69,00

0,23

15,87

15,87

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

13,66

F2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

28,49

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

69,00

0,19

13,11

13,11

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

0,06

603,98

36,24

36,24

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

110,24

Traballos parcela nº 11

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:10:0:0:209:130:1

Castro de Rei

0,09

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,09

616,30

55,47

55,47

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

59,78

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270010/2022

*** 4943 **

María Rosario Rancaño Osorio

23.189,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:48:474:14

Fonsagrada, A

0,28

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

308,00

0,19

58,52

57,99

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

308,00

0,46

141,68

140,39

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

308,00

1,05

323,40

320,46

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

532,24

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:48:474:16

Fonsagrada, A

0,06

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

66,00

0,19

12,54

12,43

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

66,00

0,46

30,36

30,08

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

66,00

1,05

69,30

68,67

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

114,05

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:18:0:0:48:474:13

Fonsagrada, A

0,32

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

352,00

0,19

66,88

66,27

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

352,00

0,46

161,92

160,45

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

352,00

1,05

369,60

366,24

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

608,27

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:18:0:0:48:475:3

Fonsagrada, A

0,06

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

66,00

0,19

12,54

12,43

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

66,00

0,46

30,36

30,08

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

66,00

1,05

69,30

68,67

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

114,05

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:18:0:0:61:275:1

Fonsagrada, A

1,39

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.529,00

0,19

290,51

287,87

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.529,00

0,46

703,34

696,95

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.529,00

1,05

1.605,45

1.590,85

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,39

47,85

66,51

66,51

Total:

2.642,18

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:18:0:0:48:474:4

Fonsagrada, A

1,02

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.122,00

0,19

213,18

211,24

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.122,00

0,46

516,12

511,43

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.122,00

1,05

1.178,10

1.167,39

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,02

47,85

48,81

48,81

Total:

1.938,87

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:18:0:0:48:473:3

Fonsagrada, A

0,71

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

781,00

0,19

148,39

147,04

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

781,00

0,46

359,26

355,99

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

781,00

1,05

820,05

812,60

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,71

47,85

33,97

33,97

Total:

1.349,60

Traballos parcela nº 8

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:18:0:0:48:475:1

Fonsagrada, A

0,56

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

616,00

0,19

117,04

115,98

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

616,00

0,46

283,36

280,78

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

616,00

1,05

646,80

640,92

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,56

47,85

26,80

26,80

Total:

1.064,48

Traballos parcela nº 9

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:18:0:0:48:480:1

Fonsagrada, A

3,87

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

4.257,00

0,19

808,83

801,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.257,00

0,46

1.958,22

1.940,42

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

4.257,00

1,05

4.469,85

4.429,21

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

3,87

47,85

185,18

185,18

Total:

7.356,29

Traballos parcela nº 10

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:18:0:0:48:480:1

Fonsagrada, A

0,09

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,09

227,71

20,49

20,49

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

56,00

0,43

24,08

24,08

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

56,00

1,53

85,68

85,68

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

56,00

0,46

25,76

25,76

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

56,00

1,05

58,80

58,80

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

219,12

Traballos parcela nº 11

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:18:0:0:48:473:1

Fonsagrada, A

0,12

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,12

227,71

27,33

27,33

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

75,00

0,43

32,25

32,25

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

75,00

1,53

114,75

114,75

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

75,00

0,46

34,50

34,50

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

75,00

1,05

78,75

78,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

293,32

Traballos parcela nº 12

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:18:0:0:48:473:1

Fonsagrada, A

0,71

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

781,00

0,19

148,39

147,04

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

781,00

0,46

359,26

355,99

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

781,00

1,05

820,05

812,60

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,71

47,85

33,97

33,97

Total:

1.349,60

Traballos parcela nº 13

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:18:0:0:48:473:1

Fonsagrada, A

2,92

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

3.212,00

0,19

610,28

604,73

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.212,00

0,46

1.477,52

1.464,09

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.212,00

1,05

3.372,60

3.341,94

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

2,92

47,85

139,72

139,72

Total:

5.550,48

Traballos parcela nº 14

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:18:0:0:48:473:1

Fonsagrada, A

0,03

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

33,00

0,19

6,27

6,21

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

33,00

0,46

15,18

15,04

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

33,00

1,05

34,65

34,34

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

57,03

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270011/2022

*** 5991 **

María Pilar Vivero González

15.406,10

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:4:0:3:7:382:1

Baleira

2,52

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,52

345,13

869,73

830,37

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

2.800,00

0,40

1.120,00

1.069,31

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,52

227,71

573,83

547,86

F2

Ha de roza mecanizada

2,52

474,76

1.196,40

1.142,27

F23

Ud. conífera 1 zume a raíz núa

2.800,00

0,10

280,00

267,33

Total:

3.857,14

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:4:0:3:8:480:1

Baleira

2,92

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,92

345,13

1.007,78

870,78

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

3.244,00

0,40

1.297,60

1.121,21

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

3.244,00

0,40

1.297,60

1.121,21

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,92

227,71

664,91

574,53

F2

Ha de roza mecanizada

2,92

474,76

1.386,30

1.197,85

F23

Ud. conífera 1 zume a raíz núa

3.244,00

0,10

324,40

280,30

Total:

5.165,88

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:4:0:3:8:480:2

Baleira

0,14

C2 Nogueira (Juglans regia L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

23,00

0,66

15,18

14,49

F18

Unidade aburatamento de 60 × 60 × 60 cm mecanizado con escavadora

23,00

1,06

24,38

23,28

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,14

227,71

31,88

30,44

F2

Ha de roza mecanizada

0,14

474,76

66,47

63,46

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

23,00

1,53

35,19

33,60

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

23,00

0,86

19,78

18,88

Total:

184,15

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:4:0:3:8:480:3

Baleira

1,63

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,63

345,13

562,56

537,10

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

1.811,00

0,40

724,40

691,62

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,63

227,71

371,17

354,37

F2

Ha de roza mecanizada

1,63

474,76

773,86

738,84

F23

Ud. conífera 1 zume a raíz núa

1.811,00

0,10

181,10

172,90

Total:

2.494,83

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:4:0:3:8:480:2

Baleira

2,42

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,42

345,13

835,21

797,41

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

2.689,00

0,40

1.075,60

1.026,92

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,42

227,71

551,06

526,12

F2

Ha de roza mecanizada

2,42

474,76

1.148,92

1.096,92

F23

Ud. conífera 1 zume a raíz núa

2.689,00

0,10

268,90

256,73

Total:

3.704,10

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270013/2022

*** 3250 **

CMVMC Doade

12.300,94

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:59:0:0:90:1436:1

Sober

1,69

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,00

474,76

474,76

474,76

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

1.012,50

0,43

435,38

435,38

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

1.012,50

1,53

1.549,13

1.549,13

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.012,50

0,46

465,75

465,75

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,07

364,48

25,51

25,51

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

387,50

1,05

406,88

406,88

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,69

47,85

80,87

80,87

Total:

3.438,28

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:59:0:0:90:1583:1

Sober

3,25

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,33

345,13

113,89

113,89

F2

Ha de roza mecanizada

0,33

474,76

156,67

156,67

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

1.981,25

0,43

851,94

851,94

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

1.981,25

1,53

3.031,31

3.031,31

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.981,25

0,46

911,38

911,38

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.775,00

1,05

1.863,75

1.863,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

3,25

47,85

155,51

155,51

Total:

7.113,61

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:59:0:0:90:1584:1

Sober

0,94

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

468,75

0,43

201,56

201,56

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

468,75

1,53

717,19

717,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

468,75

0,46

215,63

215,63

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,19

364,48

69,25

69,25

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

468,75

1,05

492,19

492,19

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,94

47,85

44,98

44,98

Total:

1.740,80

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:59:0:0:90:1585:1

Sober

0,02

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

8,25

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270014/2022

*** 2296 **

CMVMC Casela e Parada

43.037,21

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:55:0:0:16:1446:1

Samos

1,87

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.822,00

0,19

346,18

346,18

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.822,00

0,46

838,12

838,12

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,23

474,76

109,19

109,19

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.822,00

1,05

1.913,10

1.913,10

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,87

47,85

89,48

89,48

Total:

3.296,07

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:55:0:0:16:1447:1

Samos

14,68

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

4,20

474,76

1.993,99

1.993,99

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

15.765,00

0,19

2.995,35

2.995,35

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.666,00

0,51

2.379,66

2.379,66

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

15.765,00

0,46

7.251,90

7.251,90

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,27

474,76

128,19

128,19

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,22

364,48

80,19

80,19

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

11.098,00

1,05

11.652,90

11.652,90

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

14,68

47,85

702,44

702,44

Total:

27.184,62

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:55:0:0:16:1448:1

Samos

6,93

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

7.032,00

0,19

1.336,08

1.336,08

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.032,00

0,46

3.234,72

3.234,72

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,47

474,76

223,14

223,14

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,13

364,48

47,38

47,38

F83

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña, incluída a roza

7.032,00

1,05

7.383,60

7.383,60

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

6,93

47,85

331,60

331,60

Total:

12.556,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270016/2022

*** 4475 **

CMVMC Vilasol

14.755,35

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:45:0:0:3:138:11

Pedrafita do Cebreiro

6,40

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,40

227,71

1.457,34

1.457,34

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

7.110,00

0,19

1.350,90

1.350,90

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

7.110,00

0,51

3.626,10

3.626,10

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.110,00

0,46

3.270,60

3.270,60

M11

Quilómetros de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,05

2.965,07

148,25

148,25

Total:

9.853,19

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:45:0:0:3:138:12

Pedrafita do Cebreiro

0,25

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,25

227,71

56,93

56,93

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

278,00

0,19

52,82

52,82

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

278,00

0,51

141,78

141,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

278,00

0,46

127,88

127,88

Total:

379,41

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:45:0:0:3:138:12

Pedrafita do Cebreiro

0,06

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

13,66

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

67,00

0,19

12,73

12,73

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

67,00

0,51

34,17

34,17

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

67,00

0,46

30,82

30,82

Total:

91,38

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:45:0:0:3:138:12

Pedrafita do Cebreiro

0,81

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,81

227,71

184,45

184,45

F2

Ha de roza mecanizada

0,81

335,80

272,00

272,00

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

900,00

0,19

171,00

171,00

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

900,00

0,51

459,00

459,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

900,00

0,46

414,00

414,00

M11

Quilómetros de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,13

2.965,07

385,46

385,46

Total:

1.885,91

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:45:0:0:3:138:12

Pedrafita do Cebreiro

0,75

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,75

227,71

170,78

170,78

F2

Ha de roza mecanizada

0,75

335,80

251,85

251,85

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

833,00

0,19

158,27

158,27

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

833,00

0,51

424,83

424,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

833,00

0,46

383,18

383,18

Total:

1.388,91

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:45:0:0:3:138:12

Pedrafita do Cebreiro

0,43

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,43

227,71

97,92

97,92

F2

Ha de roza mecanizada

0,43

335,80

144,39

144,39

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

478,00

0,19

90,82

90,82

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

478,00

0,51

243,78

243,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

478,00

0,46

219,88

219,88

Total:

796,79

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:45:0:0:3:138:11

Pedrafita do Cebreiro

0,19

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,19

227,71

43,26

43,26

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

211,00

0,36

75,96

75,96

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

211,00

0,51

107,61

107,61

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

211,00

0,63

132,93

132,93

Total:

359,76

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270017/2022

*** 1358 **

CMVMC Trembedo

18.229,36

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:4:0:0:52:129:1

Baleira

5,57

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

5,57

345,13

1.922,37

1.922,37

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,57

227,71

1.268,34

1.268,34

F2

Ha de roza mecanizada

5,57

474,76

2.644,41

2.644,40

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

6.133,00

0,19

1.165,27

1.165,27

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

6.133,00

0,46

2.821,18

2.821,18

Total:

9.821,56

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:4:0:0:52:197:2

Baleira

2,89

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,89

345,13

997,43

997,43

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,89

227,71

658,08

658,08

F2

Ha de roza mecanizada

2,89

474,76

1.372,06

1.372,06

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

3.182,00

0,19

604,58

604,58

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.182,00

0,46

1.463,72

1.463,72

Total:

5.095,87

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:4:0:0:52:201:4

Baleira

1,58

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,58

345,13

545,31

545,31

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,58

227,71

359,78

359,78

F2

Ha de roza mecanizada

1,58

474,76

750,12

750,12

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.740,00

0,19

330,60

330,60

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.740,00

0,46

800,40

800,40

Total:

2.786,21

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:4:0:0:52:129:1

Baleira

0,13

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,13

345,13

44,87

44,87

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,13

227,71

29,60

29,60

F2

Ha de roza mecanizada

0,13

474,76

61,72

61,72

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

143,00

0,36

51,48

51,48

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

143,00

0,23

32,89

32,89

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

143,00

0,63

90,09

90,09

Total:

310,65

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:4:0:0:52:197:2

Baleira

0,08

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,08

345,13

27,61

27,61

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,08

227,71

18,22

18,22

F2

Ha de roza mecanizada

0,08

474,76

37,98

37,98

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

88,00

0,36

31,68

31,68

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

88,00

0,23

20,24

20,24

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

88,00

0,63

55,44

55,44

Total:

191,17

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:4:0:0:52:201:4

Baleira

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,01

345,13

3,45

3,45

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,71

2,28

2,28

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

11,00

0,36

3,96

3,96

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

11,00

0,23

2,53

2,53

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,00

0,63

6,93

6,93

Total:

23,90

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270018/2022

*** 4528 **

CMVMC Donalbai

17.380,76

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:7:0:0:154:86:1

Begonte

8,24

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

8,24

345,13

2.843,87

2.843,87

F2

Ha de roza mecanizada

4,01

474,76

1.903,79

1.903,79

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

9.418,00

0,19

1.789,42

1.789,42

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

9.418,00

0,46

4.332,28

4.332,28

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

8,24

47,85

394,28

394,28

Total:

11.263,64

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:7:0:0:154:86:1

Begonte

0,27

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,24

345,13

82,83

41,80

F2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

47,90

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

171,00

1,53

261,63

132,02

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

171,00

0,63

107,73

54,36

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,03

364,48

10,93

5,52

F86

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 2 zumes

171,00

4,24

725,04

365,86

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

660,38

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:7:0:0:154:86:21

Begonte

2,03

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,03

345,13

700,61

700,61

F2

Ha de roza mecanizada

0,22

474,76

104,45

104,45

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.320,00

0,19

440,80

440,80

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.320,00

0,46

1.067,20

1.067,20

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

2,03

47,85

97,14

97,14

Total:

2.410,20

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:7:0:0:154:86:21

Begonte

0,26

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,21

345,13

72,48

40,51

F2

Ha de roza mecanizada

0,15

474,76

71,21

39,80

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

149,00

1,53

227,97

127,42

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

149,00

0,63

93,87

52,47

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,05

364,48

18,22

10,18

F86

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 2 zumes

149,00

4,24

631,76

353,10

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,26

47,85

12,44

12,44

Total:

635,92

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:7:0:0:166:485:1

Begonte

0,08

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,08

345,13

27,61

27,61

F2

Ha de roza mecanizada

0,08

474,76

37,98

37,98

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

91,00

0,19

17,29

17,29

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

91,00

0,46

41,86

41,86

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

128,57

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:7:0:0:166:485:4

Begonte

1,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,04

345,13

358,94

358,94

F2

Ha de roza mecanizada

1,04

474,76

493,75

493,75

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.188,00

0,19

225,72

225,72

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.188,00

0,46

546,48

546,48

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,04

47,85

49,76

49,76

Total:

1.674,65

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:7:0:0:166:485:4

Begonte

0,13

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,10

345,13

34,51

19,66

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

27,04

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

71,00

1,53

108,63

61,87

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

71,00

0,63

44,73

25,48

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,03

364,48

10,93

6,23

F86

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 2 zumes

71,00

4,24

301,04

171,46

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

317,96

Traballos parcela nº 8

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:7:0:0:166:485:5

Begonte

0,18

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,18

345,13

62,12

62,12

F2

Ha de roza mecanizada

0,18

474,76

85,46

85,46

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

205,00

0,19

38,95

38,95

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

205,00

0,46

94,30

94,30

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,18

47,85

8,61

8,61

Total:

289,44

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270020/2022

*** 2132 **

CMVMC Saa

48.387,59

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:47:0:0:72:1194:4

Pobra do Brollón, A

1,98

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.356,00

0,19

447,64

447,64

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.356,00

0,46

1.083,76

1.083,76

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

2.356,00

0,83

1.955,48

1.955,48

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,98

47,85

94,74

94,74

Total:

3.581,62

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:47:0:0:72:1197:1

Pobra do Brollón, A

2,29

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.725,00

0,46

1.253,50

1.253,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

2.725,00

0,83

2.261,75

2.261,75

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

2.725,00

0,24

654,00

654,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

2,29

47,85

109,58

109,58

Total:

4.278,83

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:47:0:0:72:1175:1

Pobra do Brollón, A

7,16

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

8.520,00

0,46

3.919,20

3.919,20

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

8.520,00

0,83

7.071,60

7.071,60

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

8.520,00

0,24

2.044,80

2.044,80

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

7,16

47,85

342,61

342,61

Total:

13.378,21

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:47:0:0:81:183:5

Pobra do Brollón, A

8,38

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

9.972,00

0,51

5.085,72

5.085,72

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

9.972,00

0,46

4.587,12

4.587,12

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

9.972,00

0,24

2.393,28

2.393,28

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

8,38

47,85

400,98

400,98

Total:

12.467,10

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:47:0:0:72:1185:1

Pobra do Brollón, A

8,37

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

9.424,00

0,51

4.806,24

4.806,24

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

9.424,00

0,46

4.335,04

4.335,04

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,45

616,30

277,34

277,34

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

9.424,00

0,24

2.261,76

2.261,76

M11

Quilómetros de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,57

2.965,07

1.690,09

1.690,09

M51

Unidade de cartel identificativo

0,00

255,00

255,00

0,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

8,37

47,85

400,50

400,50

Total:

13.770,97

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:47:0:0:72:1175:1

Pobra do Brollón, A

0,64

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

702,00

0,51

358,02

358,02

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

702,00

0,46

322,92

322,92

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,05

616,30

30,82

30,82

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

702,00

0,24

168,48

168,48

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,64

47,85

30,62

30,62

Total:

910,86

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270021/2022

*** 2199 **

CMVMC Cervela

14.783,97

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:24:0:0:1:1731:67

Incio, O

2,43

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.767,00

0,51

1.411,17

1.411,17

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.767,00

0,46

1.272,82

1.272,82

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

2.767,00

0,24

664,08

664,08

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

2,43

47,85

116,28

116,28

Total:

3.464,35

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:24:0:0:1:1731:8

Incio, O

2,03

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.319,00

0,51

1.182,69

1.182,69

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.319,00

0,46

1.066,74

1.066,74

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

2.319,00

0,24

556,56

556,56

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

2,03

47,85

97,14

97,14

Total:

2.903,13

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:24:0:0:4:649:9

Incio, O

3,67

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,50

474,76

237,38

237,38

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.180,00

0,51

2.131,80

2.131,80

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.180,00

0,46

1.922,80

1.922,80

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

4.180,00

0,24

1.003,20

1.003,20

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

3,67

47,85

175,61

175,61

Total:

5.470,79

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:24:0:0:4:649:12

Incio, O

1,55

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,55

474,76

735,88

735,88

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.765,00

0,51

900,15

900,15

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.765,00

0,46

811,90

811,90

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

1.765,00

0,24

423,60

423,60

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,55

47,85

74,17

74,17

Total:

2.945,70

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270023/2022

*** 2564 **

CMVMC Alence, Cruces e Pando

15.829,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:37:0:0:127:22:1

Nogais, As

0,17

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

212,00

0,19

40,28

40,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

212,00

0,46

97,52

97,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

212,00

0,83

175,96

175,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

321,89

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:37:0:0:127:21:1

Nogais, As

0,16

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

200,00

0,19

38,00

38,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

200,00

0,46

92,00

92,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

200,00

0,83

166,00

166,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

303,66

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:37:0:0:127:23:1

Nogais, As

0,86

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.075,00

0,19

204,25

204,25

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.075,00

0,46

494,50

494,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

1.075,00

0,83

892,25

892,25

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,86

47,85

41,15

41,15

Total:

1.632,15

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:37:0:0:127:13:1

Nogais, As

0,56

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

700,00

0,19

133,00

133,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

700,00

0,46

322,00

322,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

700,00

0,83

581,00

581,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,56

47,85

26,80

26,80

Total:

1.062,80

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:37:0:0:127:14:1

Nogais, As

0,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

275,00

0,19

52,25

52,25

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

275,00

0,46

126,50

126,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

275,00

0,83

228,25

228,25

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,22

47,85

10,53

10,53

Total:

417,53

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:37:0:0:127:9:1

Nogais, As

0,13

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

162,00

0,19

30,78

30,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

162,00

0,46

74,52

74,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

162,00

0,83

134,46

134,46

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

245,98

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:37:0:0:127:12:1

Nogais, As

0,07

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

87,00

0,19

16,53

16,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

87,00

0,46

40,02

40,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

87,00

0,83

72,21

72,21

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

132,11

Traballos parcela nº 8

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:37:0:0:127:20:1

Nogais, As

0,12

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

150,00

0,19

28,50

28,50

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

150,00

0,46

69,00

69,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

150,00

0,83

124,50

124,50

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

227,74

Traballos parcela nº 9

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:37:0:0:127:49:1

Nogais, As

0,01

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

12,00

0,19

2,28

2,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

12,00

0,46

5,52

5,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

12,00

0,83

9,96

9,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,24

Traballos parcela nº 10

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:37:0:0:127:5:1

Nogais, As

0,14

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

175,00

0,19

33,25

33,25

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

175,00

0,46

80,50

80,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

175,00

0,83

145,25

145,25

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

265,70

Traballos parcela nº 11

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:37:0:0:127:24:1

Nogais, As

0,32

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

400,00

0,19

76,00

76,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

400,00

0,46

184,00

184,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

400,00

0,83

332,00

332,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

607,31

Traballos parcela nº 12

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:37:0:0:127:11:1

Nogais, As

0,14

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

175,00

0,19

33,25

33,25

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

175,00

0,46

80,50

80,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

175,00

0,83

145,25

145,25

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

265,70

Traballos parcela nº 13

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:37:0:0:127:16:1

Nogais, As

0,07

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

87,00

0,19

16,53

16,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

87,00

0,46

40,02

40,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

87,00

0,83

72,21

72,21

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

132,11

Traballos parcela nº 14

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:37:0:0:127:15:1

Nogais, As

0,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

100,00

0,19

19,00

19,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

100,00

0,46

46,00

46,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

100,00

0,83

83,00

83,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

151,83

Traballos parcela nº 15

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:37:0:0:127:2:1

Nogais, As

0,43

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

537,00

0,19

102,03

102,03

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

537,00

0,46

247,02

247,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

537,00

0,83

445,71

445,71

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,43

47,85

20,58

20,58

Total:

815,34

Traballos parcela nº 16

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

27:37:0:0:127:18:1

Nogais, As

0,27

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

337,00

0,19

64,03

64,03

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

337,00

0,46

155,02

155,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

337,00

0,83

279,71

279,71

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

511,68

Traballos parcela nº 17

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

17

27:37:0:0:127:10:1

Nogais, As

0,15

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

187,00

0,19

35,53

35,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

187,00

0,46

86,02

86,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

187,00

0,83

155,21

155,21

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

283,94

Traballos parcela nº 18

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

18

27:37:0:0:127:4:1

Nogais, As

0,15

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

187,00

0,19

35,53

35,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

187,00

0,46

86,02

86,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

187,00

0,83

155,21

155,21

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

283,94

Traballos parcela nº 19

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

19

27:37:0:0:127:17:1

Nogais, As

0,39

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

487,00

0,19

92,53

92,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

487,00

0,46

224,02

224,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

487,00

0,83

404,21

404,21

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,39

47,85

18,66

18,66

Total:

739,42

Traballos parcela nº 21

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

21

27:37:0:0:127:19:1

Nogais, As

0,17

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

212,00

0,19

40,28

40,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

212,00

0,46

97,52

97,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

212,00

0,83

175,96

175,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

321,89

Traballos parcela nº 22

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

22

27:37:0:0:127:8:1

Nogais, As

0,13

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

162,00

0,19

30,78

30,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

162,00

0,46

74,52

74,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

162,00

0,83

134,46

134,46

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

245,98

Traballos parcela nº 23

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

23

27:37:0:0:127:1:3

Nogais, As

0,01

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

12,00

0,19

2,28

2,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

12,00

0,46

5,52

5,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

12,00

0,83

9,96

9,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,24

Traballos parcela nº 24

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

24

27:37:0:0:126:48:1

Nogais, As

0,09

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

112,00

0,19

21,28

21,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

112,00

0,46

51,52

51,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

112,00

0,83

92,96

92,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

170,07

Traballos parcela nº 25

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

25

27:37:0:0:126:31:1

Nogais, As

0,06

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

75,00

0,19

14,25

14,25

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

75,00

0,46

34,50

34,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

75,00

0,83

62,25

62,25

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

113,87

Traballos parcela nº 26

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

26

27:37:0:0:126:33:1

Nogais, As

0,03

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

37,00

0,19

7,03

7,03

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

37,00

0,46

17,02

17,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

37,00

0,83

30,71

30,71

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

56,20

Traballos parcela nº 27

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

27

27:37:0:0:126:30:1

Nogais, As

0,07

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

87,00

0,19

16,53

16,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

87,00

0,46

40,02

40,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

87,00

0,83

72,21

72,21

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

132,11

Traballos parcela nº 28

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

28

27:37:0:0:126:28:1

Nogais, As

0,01

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

12,00

0,19

2,28

2,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

12,00

0,46

5,52

5,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

12,00

0,83

9,96

9,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,24

Traballos parcela nº 29

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

29

27:37:0:0:126:38:1

Nogais, As

0,29

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

362,00

0,19

68,78

68,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

362,00

0,46

166,52

166,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

362,00

0,83

300,46

300,46

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,29

47,85

13,88

13,88

Total:

549,64

Traballos parcela nº 30

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

30

27:37:0:0:126:39:1

Nogais, As

0,02

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

25,00

0,19

4,75

4,75

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

25,00

0,46

11,50

11,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

25,00

0,83

20,75

20,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,96

Traballos parcela nº 31

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

31

27:37:0:0:126:35:1

Nogais, As

0,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

100,00

0,19

19,00

19,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

100,00

0,46

46,00

46,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

100,00

0,83

83,00

83,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

151,83

Traballos parcela nº 32

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

32

27:37:0:0:126:36:1

Nogais, As

0,09

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

112,00

0,19

21,28

21,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

112,00

0,46

51,52

51,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

112,00

0,83

92,96

92,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

170,07

Traballos parcela nº 33

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

33

27:37:0:0:126:37:1

Nogais, As

0,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

100,00

0,19

19,00

19,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

100,00

0,46

46,00

46,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

100,00

0,83

83,00

83,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

151,83

Traballos parcela nº 34

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

34

27:37:0:0:126:32:1

Nogais, As

0,03

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

37,00

0,19

7,03

7,03

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

37,00

0,46

17,02

17,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

37,00

0,83

30,71

30,71

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

56,20

Traballos parcela nº 35

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

35

27:37:0:0:126:29:1

Nogais, As

0,02

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

25,00

0,19

4,75

4,75

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

25,00

0,46

11,50

11,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

25,00

0,83

20,75

20,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,96

Traballos parcela nº 36

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

36

27:37:0:0:126:25:1

Nogais, As

0,18

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

225,00

0,19

42,75

42,75

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

225,00

0,46

103,50

103,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

225,00

0,83

186,75

186,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,18

47,85

8,61

8,61

Total:

341,61

Traballos parcela nº 37

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

37

27:37:0:0:126:34:1

Nogais, As

0,07

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

87,00

0,19

16,53

16,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

87,00

0,46

40,02

40,02

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

87,00

0,83

72,21

72,21

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

132,11

Traballos parcela nº 38

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

38

27:37:0:0:107:48:1

Nogais, As

0,64

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

800,00

0,19

152,00

152,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

800,00

0,46

368,00

368,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

800,00

0,83

664,00

664,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,64

47,85

30,62

30,62

Total:

1.214,62

Traballos parcela nº 39

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

39

27:37:0:0:126:25:1

Nogais, As

1,28

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.599,00

0,19

303,81

303,81

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.559,56

0,46

717,40

717,40

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

1.599,00

0,83

1.327,17

1.327,17

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,28

47,85

61,25

61,25

Total:

2.409,63

Traballos parcela nº 40

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

40

27:37:0:0:127:36:1

Nogais, As

0,13

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

162,00

0,19

30,78

30,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

162,00

0,46

74,52

74,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

162,00

0,83

134,46

134,46

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

245,98

Traballos parcela nº 41

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

41

27:37:0:0:127:26:1

Nogais, As

0,16

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

200,00

0,19

38,00

38,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

200,00

0,46

92,00

92,00

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

200,00

0,83

166,00

166,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

303,66

Traballos parcela nº 45

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

45

27:37:0:0:127:25:1

Nogais, As

0,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

275,00

0,19

52,25

52,25

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

275,00

0,46

126,50

126,50

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

275,00

0,83

228,25

228,25

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,22

47,85

10,53

10,53

Total:

417,53

Traballos parcela nº 46

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

46

27:37:0:0:127:35:1

Nogais, As

0,01

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

12,00

0,19

2,28

2,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

12,00

0,46

5,52

5,52

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

12,00

0,83

9,96

9,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,24

Traballos parcela nº 47

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

47

27:37:0:0:127:37:1

Nogais, As

0,05

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

63,00

0,19

11,97

11,89

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

63,00

0,46

28,98

28,80

F82

Apertura dun burato de 60 × 60 × 60 cm con retroaraña

63,00

0,83

52,29

51,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

95,04

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270029/2022

*** 1299 **

CMVMC Nespereira

24.719,29

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:49:0:0:49:151:1

Portomarín

7,23

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

7,23

345,13

2.495,29

2.495,29

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

8.252,56

0,23

1.898,09

1.898,09

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

7,23

227,71

1.646,34

1.646,34

F2

Ha de roza mecanizada

7,23

474,76

3.432,51

3.432,51

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

8.252,56

0,19

1.567,99

1.567,99

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

7,23

47,85

345,96

345,96

Total:

11.386,18

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:49:0:0:49:151:5

Portomarín

1,72

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,72

345,13

593,62

593,62

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.966,00

0,23

452,18

452,18

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,72

227,71

391,66

391,66

F2

Ha de roza mecanizada

1,72

474,76

816,59

816,59

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.966,00

0,19

373,54

373,54

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,72

47,85

82,30

82,30

Total:

2.709,89

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:49:0:0:49:151:12

Portomarín

6,74

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

6,74

345,13

2.326,18

2.326,18

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

7.714,00

0,23

1.774,22

1.774,22

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,74

227,71

1.534,77

1.534,77

F2

Ha de roza mecanizada

6,74

474,76

3.199,88

3.199,88

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

7.714,00

0,19

1.465,66

1.465,66

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

6,74

47,85

322,51

322,51

Total:

10.623,22

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270030/2022

*** 2019 **

CMVMC Santa Eulalia de Vilar de Cabalos

13.388,45

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:60:0:0:125:1:1

Taboada

2,47

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,92

1.195,84

1.100,17

828,61

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,55

345,13

534,95

402,91

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.705,00

0,23

392,15

295,36

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,47

227,71

562,44

423,61

F2

Ha de roza mecanizada

1,55

474,76

735,88

554,24

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

574,00

0,51

292,74

220,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.011,00

0,46

465,06

350,27

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

2.716,00

0,24

651,84

490,95

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

2,47

47,85

118,19

118,19

Total:

3.684,62

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:60:0:0:125:119:4

Taboada

0,25

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,11

1.195,84

131,54

124,82

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,14

345,13

48,32

45,86

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

149,00

0,23

34,27

32,52

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,25

227,71

56,93

54,03

F2

Ha de roza mecanizada

0,14

474,76

66,47

63,08

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

66,00

0,51

33,66

31,94

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

116,00

0,46

53,36

50,64

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

265,00

0,24

63,60

60,36

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,25

47,85

11,96

11,96

Total:

475,21

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:60:0:0:132:298:1

Taboada

4,68

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

1,54

1.195,84

1.841,59

1.417,47

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

3,14

345,13

1.083,71

834,13

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

3.456,00

0,23

794,88

611,82

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,68

227,71

1.065,68

820,25

F2

Ha de roza mecanizada

3,14

474,76

1.490,75

1.147,43

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

960,00

0,51

489,60

376,84

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.691,00

0,46

777,86

598,72

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

5.147,00

0,24

1.235,28

950,79

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

4,68

47,85

223,94

223,94

Total:

6.981,39

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:60:0:0:132:316:2

Taboada

0,53

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,05

1.195,84

59,79

52,97

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,48

345,13

165,66

146,72

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

526,00

0,23

120,98

107,15

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,53

227,71

120,69

106,89

F2

Ha de roza mecanizada

0,48

474,76

227,88

201,83

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

31,00

0,51

15,81

14,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

31,00

0,46

14,26

12,63

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

579,00

0,24

138,96

123,08

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,53

47,85

25,36

25,36

Total:

790,63

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:60:0:0:132:346:3

Taboada

0,78

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,03

1.195,84

35,88

32,24

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,75

345,13

258,85

232,58

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

829,00

0,23

190,67

171,32

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,78

227,71

177,61

159,59

F2

Ha de roza mecanizada

0,75

474,76

356,07

319,94

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

20,00

0,51

10,20

9,16

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

36,00

0,46

16,56

14,88

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

865,00

0,24

207,60

186,53

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,78

47,85

37,32

37,32

Total:

1.163,56

Traballos parcela nº 7

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:60:0:0:132:346:3

Taboada

0,15

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,08

1.195,84

95,67

95,67

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,07

345,13

24,16

24,16

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

74,00

0,23

17,02

17,02

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,15

227,71

34,16

34,16

F2

Ha de roza mecanizada

0,07

474,76

33,23

33,23

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

92,00

0,36

33,12

33,12

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

50,00

0,51

25,50

25,50

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

50,00

0,46

23,00

23,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

293,04

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270031/2022

*** 2324 **

Luz Pardo López

7.592,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:316:107:1

Fonsagrada, A

0,85

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,85

345,13

293,36

293,36

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

972,00

0,23

223,56

223,56

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,85

227,71

193,55

193,55

F2

Ha de roza mecanizada

0,85

474,76

403,55

403,55

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

972,00

0,19

184,68

184,68

Total:

1.298,70

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:18:0:0:340:173:3

Fonsagrada, A

4,12

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

4,12

345,13

1.421,94

1.421,94

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

4.709,00

0,23

1.083,07

1.083,07

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,12

227,71

938,17

938,17

F2

Ha de roza mecanizada

4,12

474,76

1.956,01

1.956,01

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

4.709,00

0,19

894,71

894,71

Total:

6.293,90

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270033/2022

*** 2415 **

CMVMC Escuadra de Penarredonda

43.561,68

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:65:0:0:143:948:1

Vilalba

21,27

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

30.820,00

0,23

7.088,60

7.088,60

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

21,27

227,71

4.843,39

4.843,39

F2

Ha de roza mecanizada

21,27

474,76

10.098,15

10.098,14

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

21,27

410,87

8.739,20

8.739,20

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

30.820,00

0,24

7.396,80

7.396,80

M11

Quilómetros de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,88

2.965,07

2.609,26

2.609,26

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

21,27

47,85

1.017,77

1.017,77

Total:

41.793,16

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:65:0:0:143:976:1

Vilalba

0,96

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.391,00

0,23

319,93

319,93

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,96

227,71

218,60

218,60

F2

Ha de roza mecanizada

0,96

474,76

455,77

455,77

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,96

410,87

394,44

394,44

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

1.391,00

0,24

333,84

333,84

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,96

47,85

45,94

45,94

Total:

1.768,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270037/2022

*** 2785 **

CMVMC Bravos

15.681,07

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:38:0:0:27:88:1

Ourol

0,30

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

387,00

0,40

154,80

132,64

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,29

227,71

66,04

56,59

F2

Ha de roza mecanizada

0,29

474,76

137,68

117,97

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

387,00

0,51

197,37

169,12

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

387,00

0,24

92,88

79,58

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,29

47,85

13,88

13,88

Total:

569,78

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:38:0:0:27:88:9

Ourol

5,15

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

6.852,00

0,40

2.740,80

2.276,26

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,14

227,71

1.170,43

972,05

F2

Ha de roza mecanizada

5,14

474,76

2.440,27

2.026,66

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

6.852,00

0,51

3.494,52

2.902,23

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

6.852,00

0,24

1.644,48

1.365,75

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

5,14

47,85

245,95

245,95

Total:

9.788,90

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:38:0:0:14:401:2

Ourol

2,51

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

3.346,00

0,40

1.338,40

1.109,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,51

227,71

571,55

473,76

F2

Ha de roza mecanizada

2,51

474,76

1.191,65

987,75

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.346,00

0,51

1.706,46

1.414,48

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

3.346,00

0,24

803,04

665,64

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

2,51

47,85

120,10

120,10

Total:

4.771,13

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:38:0:0:14:401:3

Ourol

0,16

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

213,00

0,40

85,20

70,69

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,16

227,71

36,43

30,23

F2

Ha de roza mecanizada

0,16

474,76

75,96

63,02

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

213,00

0,51

108,63

90,13

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

213,00

0,24

51,12

42,41

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

304,14

Traballos parcela nº 5

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:38:0:0:14:401:6

Ourol

0,10

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

133,00

0,40

53,20

44,17

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,10

227,71

22,77

18,90

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

39,42

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

133,00

0,51

67,83

56,31

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

133,00

0,24

31,92

26,50

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

190,09

Traballos parcela nº 6

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:38:0:0:14:401:7

Ourol

0,03

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume a raíz núa

40,00

0,40

16,00

13,26

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,03

227,71

6,83

5,66

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

11,80

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

40,00

0,51

20,40

16,91

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

40,00

0,24

9,60

7,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

57,03

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270038/2022

*** 1353 **

CMVMC Vilapena

12.591,78

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:48:0:0:112:19:2

Pontenova, A

0,08

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,02

345,13

6,90

6,90

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

23,00

0,23

5,29

5,29

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

227,71

4,55

4,55

F2

Ha de roza mecanizada

0,02

474,76

9,50

9,48

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,06

616,30

36,98

36,98

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

23,00

0,24

5,52

5,52

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

72,55

Traballos parcela nº 2

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:61:0:0:21:216:4

Trabada

0,50

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,36

345,13

124,25

124,25

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

400,00

0,23

92,00

92,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,36

227,71

81,98

81,98

F2

Ha de roza mecanizada

0,36

474,76

170,91

170,91

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

12,33

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,12

364,48

43,74

43,74

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

400,00

0,24

96,00

96,00

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,12

47,85

5,74

5,74

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,36

47,85

17,23

17,23

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

645,14

Traballos parcela nº 3

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:61:0:0:21:224:1

Trabada

1,99

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,59

345,13

548,76

548,76

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.768,00

0,23

406,64

406,64

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,59

227,71

362,06

362,06

F2

Ha de roza mecanizada

1,59

474,76

754,87

754,87

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,33

616,30

203,38

203,38

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,07

364,48

25,51

25,51

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón

1.768,00

0,24

424,32

424,32

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

1,59

47,85

76,08

76,08

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,33

47,85

15,79

15,79

P89

Redacción de proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

2.820,76

Traballos parcela nº 4

Nº de
parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:61:0:0:21:224:2

Trabada

6,01

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

5,31

345,13

1.832,64

1.832,64

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

5.897,00

0,23

1.356,31