Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2022 Páx. 51968

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se dá publicidade das resolucións de adxudicación de prazas e concesión de bolsas nas residencias xuvenís, ao abeiro da Orde do 5 de xullo de 2022 pola que se determinan as bases reguladoras para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería e se convocan para o curso académico 2022/23 (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D).

Mediante a Orde do 5 de xullo de 2022 pola que se determinan as bases reguladores para a concesión de prazas e bolsas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2022/23 (DOG núm. 135, do 15 de xullo de 2022), apróbase a convocatoria para a adxudicación de prazas e bolsas a través dos seguintes procedementos:

a) BS303B: prazas en residencias xuvenís para estudantes.

b) BS303C: prazas en residencias xuvenís para persoas estudantes colaboradoras bolseiras.

c) BS303D: prazas en residencias xuvenís para persoas traballadoras.

O número de prazas residenciais convocadas e a súa distribución por residencias e procedemento é o seguinte:

Concello

Residencia

Nº prazas

BS303B

(persoas

estudantes non bolseiras)

Nº prazas

BS303C

(persoas estudantes

colaboradoras

bolseiras)

Nº prazas

BS303D

(persoas

traballadoras)

Total

Lugo

Centro Residencial Xuvenil LUG

66

4

6

76

Ourense

Florentino López Cuevillas

50

5

5

60

Vigo

Altamar

72

6

7

85

De conformidade co artigo 13 da citada orde, a resolución de adxudicación de prazas, a relación definitiva de persoas beneficiarias das bolsas e a lista de espera coas puntuacións obtidas correspóndelle á persoa titular da xefatura territorial da provincia onde radique a residencia xuvenil, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude.

Así mesmo, o artigo 14 establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de acordo co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións destes procedementos. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das resolucións que finalizan o procedemento de concesión para o curso 2022/23 de prazas e bolsas nas residencias xuvenís correspondentes ás xefaturas territoriais de Lugo, Ourense e Vigo da Consellería de Política Social e Xuventude (códigos de procedemento BS303B, BS303C e BS303D), que se recollen nos anexos á resolución.

Segundo. Comunicar que as resolucións de concesión de prazas e bolsas, que finalizan os procedementos, esgotan a vía administrativa e que contra elas se poderá interpor potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Estas resolucións tamén poderán ser impugnadas directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza, órgano contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2022

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Centro Residencial Xuvenil LUG (Lugo)

Resolución do 30 de agosto de 2022, ditada nos procedementos BS303B, BS303C e BS303D, de concesión de prazas e bolsas, da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Política Social e Xuventude, pola que se aproba a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas e bolsas, lista de espera, solicitudes desestimadas e renuncias no Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2022/23.

Convocada a oferta de prazas e bolsas, procedementos BS303B, BS303C e BS303D, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2022/23 pola Orde do 5 de xullo de 2022 (DOG núm. 135, do 15 de xullo), e tendo en conta os seguintes,

Antecedentes:

Primeiro. Unha vez examinadas as solicitudes presentadas para o Centro Residencial Xuvenil LUG de conformidade co artigo 2 da orde, das 103 solicitudes presentadas para un total de 76 prazas/bolsas son admitidas a trámite e avaliadas pola Comisión de Cualificación 88 solicitudes, das cales 77 corresponden ao procedemento BS303B para estudantes e 11 ao procedemento BS303C para estudantes colaboradores bolseiros. A Comisión de Cualificación eleva o informe do resultado da baremación ao órgano instrutor.

Non se presentaron solicitudes para o procedemento BS303D polo que, de conformidade co establecido no artigo 2.1 da convocatoria, as 6 prazas ofertaranse a persoas estudantes non bolseiras.

No procedemento BS303B produciuse a renuncia ou desistencia de 13 solicitudes e, no procedemento BS303C, de 2 solicitudes, de conformidade co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No procedemento BS303C desestimáronse 5 solicitudes, 4 por non cumpriren algún dos requisitos establecidos no artigo 4 da orde e 1 por presentarse fóra de prazo (artigo 5.2).

Segundo. O órgano instrutor, con base no informe da Comisión Cualificadora, tendo en conta as prazas e bolsas ofertadas na convocatoria e o resultado da instrución, eleva a súa proposta de adxudicación de prazas para persoas estudantes non bolseiras, prazas para persoas estudantes colaboradoras bolseiras, persoas en lista de espera e solicitudes desestimadas.

Vistos os antecedentes citados e tendo en conta o disposto nos artigos 9 e 11 da citada orde e os demais preceptos normativos de xeral e pertinente aplicación, esta xefatura territorial

RESOLVE:

Primeiro. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo segundo o establecido no artigo 13, adxudícanse as seguintes prazas para o Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2022/23, procedemento BS303B, persoas estudantes non bolseiras, coa orde e puntuación que figura no anexo I.

As solicitudes para o procedemento BS303B que non acadaron a puntuación requirida pasan á lista de espera que se relaciona no anexo II.

A lista de desistencias ou renuncias producidas neste procedemento publícase como anexo III.

Segundo. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo segundo o establecido no artigo 13, adxudícanse as prazas/bolsas para o Centro Residencial Xuvenil LUG para o curso académico 2022/23, procedemento BS303C, persoas estudantes colaboradoras bolseiras, coa orde e puntuación que figura no anexo IV.

As solicitudes para o procedemento BS303C que non acadaron a puntuación requirida pasan á lista de espera que se relaciona no anexo V. Así mesmo, desestímanse e inadmítense as solicitudes que se relacionan no anexo VI, polos motivos indicados nel.

A lista de desistencias ou renuncias producidas neste procedemento publícase como anexo VII.

Terceiro. Para o Centro Residencial Xuvenil LUG, no curso académico 2022/23, en relación co procedemento BS303D, prazas para persoas traballadoras, dada a ausencia de solicitudes, as 6 prazas ofertáronse no procedemento BS303B e resultaron adxudicadas.

Cuarto. De conformidade co artigo 15, as persoas estudantes beneficiarias das prazas e as persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras deberán entregar a documentación indicada no número 1 deste artigo.

Ademais, as persoas beneficiarias de prazas para estudantes non bolseiras, unha vez comunicada a admisión, farán entrega dunha mensualidade completa en concepto de reserva de praza, consonte o estipulado no artigo 20.2 da orde.

As persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras deberán achegar a memoria final, de conformidade co disposto no artigo 24 de xustificación da axuda, no mes seguinte ao remate da bolsa.

Quinto. De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicaranse as resolucións deste procedemento no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.xunta.es con carácter complementario.

Sexto. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnala directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Lugo, 30 de agosto de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude; P.D. (Artigo 13 da Orde do 5.7.2022; DOG núm. 135, do 15 de xullo; Francisco Javier Vázquez Nodal, xefe territorial de Lugo.

ANEXO I

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/51

López López, Adrián

***6120**

25,5000

2

2022/93

Vázquez Ozores, Eva

***7924**

25,3300

3

2022/58

Buenaventura, Kenneth Javier

***5676**

24,0000

4

2022/5

Doval Fornís, Claudia

***8434**

23,8600

5

2022/2

Maseda Rico, Rosalía

***8412**

23,6700

6

2022/39

López Fernández, Uxío

***2383**

23,2500

7

2022/1

Nantes Cámara, Kathelin

***5966**

22,8823

8

2022/14

Comesaña Varela, Iris

***8612**

22,5100

9

2022/45

González López, Marta

***9703**

22,1400

10

2022/87

Vázquez Roca, Noemí

***1829**

21,8300

11

2022/91

Santana da Silva, Amán

***5392**

21,8300

12

2022/37

López Carnero, Paula

***7739**

21,3188

13

2022/18

Fornillo Rodríguez, Sara

***5388**

21,0333

14

2022/49

Rivera Vázquez, Jorge

***2388**

20,9500

15

2022/82

González Mato, Noelia

***1068**

19,3800

16

2022/88

López Mesa, María Gabriela

***8158**

19,3300

17

2022/84

Diallo Lecea, Muhamadu Fadel

***4628**

19,0380

18

2022/44

Rodríguez Palmeiro, Igor

***5088**

19,0100

19

2022/38

Bermúdez Moreira, Marta

***5666**

18,4500

20

2022/3

López Expósito, David

***9085**

18,1300

21

2022/67

Vázquez Sousa, Gabriela

***7483**

18,1000

22

2022/9

Tomé Lijó, Estrella

***8974**

17,8400

23

2022/34

Rial Pérez, Pablo

***9874**

17,7857

24

2022/70

Brañas Linares, Noa

***7189**

17,7500

25

2022/8

Gómez Fachal, Antonio

***2936**

17,5400

26

2022/33

Rodríguez González, Lucía

***3687**

17,4000

27

2022/60

Bello Blanco, Cristina

***2179**

17,3200

28

2022/30

Figueroa Montero, Gema

***8333**

17,3000

29

2022/59

Atadell González, Iago

***2257**

17,2900

30

2022/31

Martínez Peña, Juan

***2228**

17,2700

31

2022/27

Naya Argeriz, Carla

***0356**

17,2600

32

2022/20

Sarmiento Fernandes, Ramón Felipe

***2200**

17,1400

33

2022/19

Suárez Fernández, Carmen

***7558**

17,0900

34

2022/6

Irimia Rodríguez, Xoel

***8362**

16,9000

35

2022/11

García Tobal, Raquel

***5703**

16,9000

36

2022/61

Omar Rodríguez, Marina

***3839**

16,4700

37

2022/64

Calvo Cambranero, Daniel

***0401**

16,3100

38

2022/40

Conde Diéguez, Leticia

***7394**

16,0600

39

2022/35

Lestón Benavides, Raúl

***1964**

15,9500

40

2022/26

Rodríguez Cruz, Rosalía

***9133**

15,9300

41

2022/29

Mourelle Barreira, Jessica

***0558**

15,8100

42

2022/13

Fraga Santos, Lara

***9214**

15,7450

43

2022/69

Yague Rodríguez, Loreto

***3389**

15,5500

44

2022/32

Fernández Muñoz, Marta

***9255**

15,5220

45

2022/21

Couce Moreno, Mateo

***4139**

15,5000

46

2022/23

Fraga Mosquera, Candela

***5076**

15,1000

47

2022/85

Muñiz Mejide, Enrique

***5281**

14,6500

48

2022/41

Troitiña López, Carla

***4505**

14,5000

49

2022/76

Portela Medraño, Carmen

***7183**

14,2500

50

2022/79

Varela Lagares, Rocío

***1372**

14,2154

51

2022/25

Uzal Lemos, Diego

***8923**

13,7575

52

2022/54

González Nosti, Silvia

***3422**

13,7500

53

2022/43

Otero González, Uxía

***9085**

13,6400

54

2022/24

García Hernandeo, Gadea

***0622**

13,6100

55

2022/55

Nogueira Vizoso, Alba

***7263**

13,4000

56

2022/50

Orozco Calvete, Alejandra

***8477**

13,3100

57

2022/90

Nóvoa Dacuña, Sara

***6134**

13,3000

58

2022/75

Filgueiras Olmo, Helena

***2352**

13,2900

59

2022/74

Nogueiras Adrián, Andrea

***3365**

12,4200

60

2022/53

Corrochano del Pino, María

***1805**

12,3929

61

2022/78

Pérez Izquierdo, Marta

***8292**

12,2500

62

2022/63

Moure Álvarez, Patricia

***1025**

12,0400

63

2022/83

Yáñez Viceiro, Adrián Nicolás

***2919**

12,0000

64

2022/10

Veira Meizoso, Sara

***3787**

11,6700

65

2022/80

López García, Lucía

***7651**

11,1000

66

2022/72

Freire Fernández, Marcos

***7351**

11,0000

67

2022/71

Deiros Díaz, Pablo

***8279**

10,9333

68

2022/48

Barro Casal, Lucía

***4436**

10,8000

69

2022/92

De la Viuda Flecha, Pablo José

***1313**

10,7660

70

2022/36

Freire Sánchez, Elena Paula

***4194**

10,2000

71

2022/47

Vázquez Martínez, Gabriel

***2644**

9,9000

72

2022/62

Martínez Bouso, Lucía

***9280**

9,7700

ANEXO II

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitantes en lista de espera

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/89

Barreiro Arias, Sara

***6592**

9,6000

2

2022/65

Oliveira Nogueira, Ainara

***9272**

9,5100

3

2022/73

Coira Díaz, Mateo

***9681**

9,4800

4

2022/17

Goás Gómez, Paula

***9097**

9,4000

5

2022/16

González Pita, Lola

***3949**

7,5500

ANEXO III

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

(Lista de renuncias/desistencias)

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI

1

2022/42

Espín de Almeida, Vanessa

***5018**

2

2022/86

Fernández González, Iván

***5030**

3

2022/15

Fernández González, Laura

***8703**

4

2022/12

De la Iglesia Bascoy, Óscar

***1121**

5

2022/4

Conde Rodríguez, Naiara

***9972**

6

2022/7

Núñez Pena, Inés

***0822**

7

2022/68

Ríos Otero, Marcos

***5699**

8

2022/28

Ymia Fernández, Pablo

***0016**

9

2022/52

Vila Ferreiro, Juan Antonio

***2558**

10

2022/66

Ardao Riveira, María

***2293**

11

2022/46

Álvarez Basanta, José Manuel

***2648**

12

2022/81

Ferreiro Tato, Sheila

***0228**

13

2022/77

Alonso Quintela, Pablo

***7166**

ANEXO IV

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/3

Espín de Almeida, Vanessa

***5018**

35,98

2

2022/10

Fernández González, Iván

***5030**

34,83

3

2022/11

Nogueira Fuertes, Xoana

***8547**

34,13

4

2022/4

Fernández González, Laura

***8703**

31,16

ANEXO V

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de espera

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/9

Lestón Benavides, Raúl

***1964**

23,8

2

2022/7

Deiros Díaz, Pablo

***8279**

16,78

ANEXO VI

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de solicitudes desestimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/1

Freire, Elena Paula

***4194**

Artigo 4.4.d). Non ter unha renda familiar inferior ao 150 % do IPREM do ano en curso

2

2022/5

Fraga Mosquera, Candela

***5076**

Artigo 4.4.d). Non ter unha renda fami-liar inferior ao 150 % do IPREM do ano en curso

3

2022/6

Corrochano del Pino, María

***1805**

Artigo 4.4.d). Non ter unha renda fami-liar inferior ao 150 % do IPREM do ano en curso

4

2022/12

Santana da Silva, Amán

***5392**

Artigo 4.4.a). Non ter 18 anos feitos en 31 de decembro de 2022

5

2022/13

Cosmin Papp, Raúl

***4386**

Artigo 5.2. Solicitude fóra de prazo

ANEXO VII

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

(Lista de renuncias/desistencias)

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI

1

2022/2

Figueroa Montero, Gema

***8333**

2

2022/8

Novoa Dacuña, Sara

***6134**

ANEXO

Residencia xuvenil Florentino López Cuevillas (Ourense)

Resolución do 30 de agosto de 2022, ditada nos procedementos BS303B, BS303C e BS303D, de concesión de prazas e bolsas, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se aproba a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas e bolsas, listas de espera, solicitudes desestimadas e renuncias na residencia xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2022/23.

Convocada a oferta de prazas e bolsas, procedementos BS303B, BS303C e BS303D, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2022/23 pola Orde do 5 de xullo de 2022 (DOG núm. 135, do 15 de xullo), e tendo en conta os seguintes

Antecedentes:

Primeiro. Unha vez examinadas as solicitudes presentadas para a residencia xuvenil Florentino López Cuevillas, de conformidade co artigo 2 da orde, das 110 solicitudes presentadas para un total de 60 prazas/bolsas son admitidas a trámite e avaliadas pola Comisión de Cualificación 82 solicitudes, das cales 69 corresponden ao procedemento BS303B para estudantes e 13 ao procedemento BS303C para persoas estudantes colaboradoras bolseiras. A Comisión de Cualificación eleva o informe do resultado da baremación ao órgano instrutor.

Non se presentaron solicitudes para o procedemento BS303D polo que, de conformidade co establecido no artigo 2.1 da convocatoria, as 5 prazas ofertaranse a persoas estudantes non bolseiras.

No procedemento BS303B hai 1 solicitude desestimada e inadmitida por incumprimento do artigo 4.2.b) da convocatoria.

Así mesmo, no procedemento BS303B produciuse a renuncia ou desistencia de 27 solicitudes e, no procedemento BS303C, de 1 solicitude, de conformidade co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Segundo. O órgano instrutor, con base no informe da Comisión Cualificadora e tendo en conta as prazas e bolsas ofertadas na convocatoria, eleva a súa proposta de adxudicación e de prazas para estudantes, prazas para persoas estudantes colaboradoras bolseiras, listas de espera e solicitudes desestimadas.

Vistos os antecedentes citados e tendo en conta o disposto nos artigos 9 e 11 da citada orde e os demais preceptos normativos de xeral e pertinente aplicación, esta xefatura territorial

RESOLVE:

Primeiro. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo segundo o establecido no artigo 13, adxudícanse as seguintes prazas para a residencia xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2022/23, procedemento BS303B, persoas estudantes non bolseiras, coa orde e puntuación que figura no anexo I.

As solicitudes para o procedemento BS303B que non acadaron a puntuación requirida pasan á lista de espera que se relaciona no anexo II. Así mesmo, desestímanse e inadmítense as solicitudes que se relacionan no anexo III, polos motivos indicados nel.

A lista de desistencias ou renuncias producidas neste procedemento publícase como anexo IV.

Segundo. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo segundo o establecido no artigo 13, adxudícanse as seguintes prazas para a residencia xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2022/23, o procedemento BS303C, persoas estudantes bolseiras, coa orde e puntuación que figura no anexo V.

As solicitudes para o procedemento BS303C que non acadaron a puntuación requirida pasan á lista de espera que se relaciona no anexo VI.

A lista de desistencias ou renuncias producidas neste procedemento publícase como anexo VII.

Terceiro. Para a residencia xuvenil Florentino López Cuevillas, no curso académico 2022/23, en relación co procedemento BS303D, prazas para persoas traballadoras, dada a ausencia de solicitudes, as 5 prazas ofertáronse no procedemento BS303B e resultaron adxudicadas.

Cuarto. De conformidade co artigo 15, as persoas estudantes beneficiarias das prazas e as persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras deberán entregar a documentación indicada no número 1 deste artigo.

Ademais, as persoas beneficiarias de prazas para estudantes non bolseiras, unha vez comunicada a admisión, farán entrega dunha mensualidade completa en concepto de reserva de praza, consonte o estipulado no artigo 20.2 da orde.

As persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras deberán achegar a memoria final, de conformidade co disposto no artigo 24 de xustificación da axuda, no mes seguinte ao remate da bolsa.

Quinto. De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicaranse as resolucións deste procedemento no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.xunta.es con carácter complementario.

Sexto. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnala directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Ourense, 30 de agosto de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude; P.D. (Artigo 13 da Orde do 5.7.2022; DOG núm. 135, do 15 de xullo); María José Fernández Laso, xefa territorial de Ourense.

ANEXO I

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/068

Lorenzo Peral, Miguel

***3297**

24,27

2

2022/034

Núñez García, Laura

***5658**

24,18

3

2022/045

Sanmamed Falcón, Noel

***6287**

23,76

4

2022/032

Vázquez Ramírez, Daniel

***3670**

23,00

5

2022/027

Domínguez Castro, Antía

***7268**

22,90

6

2022/048

Gómez González, Carla

***8206**

22,23

7

2022/010

Miranda Santos, Alberto

***2482**

21,46

8

2022/049

González Portela, Carlos

***3701**

21,02

9

2022/082

Rodríguez Conde, Uxía

***1922**

20,80

10

2022/047

Adrover Amado, Víctor

***9364**

20,49

11

2022/007

Alonso Prieto, Gladis Andrea

***3179**

19,58

12

2022/033

Martínez López, Héctor

***2958**

19,17

13

2022/028

Gómez Fariñas, Martín

***3537**

18,98

14

2022/025

Iglesias Rodríguez, Yeabsera

***4481**

18,81

15

2022/067

Oliveira Fernández, Roy

***7564**

18,50

16

2022/013

García Rodríguez, Ana María

***9858**

18,32

17

2022/050

Liñares Rosende, Diego

***0011**

18,30

18

2022/015

Cuquejo Rodríguez, Alexandre

***3065**

18,10

19

2022/036

Carvalho Gabián, Samuel Valente

***8615**

17,85

20

2022/089

Rodríguez Silva, Hugo

***6409**

17,81

21

2022/088

Pignalosa Regueiro, Marcos

***1124**

17,79

22

2022/080

Martínez Estévez, Fabio

***9064**

17,20

23

2022/001

Pazo Costas, Marta

***9127**

16,95

24

2022/004

Romón Pazos, Joaquín

***2328**

16,76

25

2022/029

Garaizábal de la Montaña, Javier

***8161**

16,69

26

2022/009

López Ferreiros, Manuel

***0367**

16,55

27

2022/083

Rodríguez Rey, Pablo

***7975**

16,34

28

2022/002

Pena Pensado, Pedro José

***1803**

16,25

29

2022/052

Villota Martínez, Jaime

***9923**

16,23

30

2022/031

González Rodríguez, Daniel

***7517**

16,20

31

2022/043

Paz Castro, Sonia

***5064**

16,20

32

2022/069

González Castro, Lara

***7183**

16,00

33

2022/016

González Rodríguez, Helena

***5356**

16,00

34

2022/058

Pereira Martínez, Gabriela

***9460**

16,00

35

2022/060

Carrajo Diz, David

***3196**

15,95

36

2022/057

Doval Herbón, José

***8766**

15,90

37

2022/030

García Jamardo, Alba

***6566**

15,85

38

2022/065

Armesto Grandío, Javier

***9108**

15,82

39

2022/076

Quintas Martínez, Manuel

***6993**

15,69

40

2022/023

Vega Fernández, Sara

***3664**

15,24

41

2022/020

Requejo Méndez, Juan Enrique

***6039**

14,65

42

2022/063

Pérez Gómez, Ainhoa

***3930**

14,14

43

2022/040

Castro Salgado, Alfonso

***3131**

13,80

44

2022/055

López Alonso, Claudia

***6220**

13,80

45

2022/037

Domínguez Cibeira, Sarah

***3528**

13,68

46

2022/087

Goulart Ferrol, Yago

***6620**

13,50

47

2022/026

Español Alonso, Gonzalo

***0838**

13,00

48

2022/054

Campos Vázquez, Alba

***0803**

12,27

49

2022/066

Fernández Rodríguez, Aldara

***7611**

11,87

50

2022/035

Alonso Rivas, Guillermo

***3682**

11,23

51

2022/086

López González, Hugo

***9138**

10,39

52

2022/059

Alonso Marcano, Jorge

***9270**

10,28

53

2022/077

Lapido Sampedro, Uxía

***9111**

10,15

54

2022/079

Canle de Andrés, Lucas

***1778**

9,99

55

2022/085

Varela Mosquera, Antón

***6016**

9,70

ANEXO II

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de espera

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/071

Ruibal Cancio, Ventura

***3108**

9,50

2

2022/056

Castro Novo, Marina

***9165**

9,40

3

2022/092

Barja Triguero, Inés

***3219**

9,13

4

2022/072

Gambín Pérez, David

***3914**

8,98

5

2022/081

Pérez Díaz, Brais

***8197**

8,98

6

2022/074

Rodríguez Núñez, Roberto

***7547**

8,80

7

2022/095

Santos Negro, José Rodrigo

***5995**

8,76

8

2022/012

Rodríguez Aneiros, Alejandro

***7049**

8,45

9

2022/078

Briones Blanco, Guillermo

***4050**

8,40

10

2022/038

Jiménez Redondo, Icíar

***8650**

8,38

11

2022/075

Zelenka Pedrosa, Mauro

***6024**

8,30

12

2022/061

Méndez Lodeiro, Daniel

***2402**

8,05

13

2022/042

Parada García, Miguel Ángel

***0883**

7,45

ANEXO III

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes desestimadas e inadmitidas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Desestimación

1

2022/053

Fernández Deus, Xosé Manuel

***6178**

Non está cursando os estudos establecidos no art. 4.2.b) da convocatoria

ANEXO IV

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de renuncias/desistencias

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI

1

2022/006

Arbones Vázquez, Rodrigo

***9843**

2

2022/014

Boullosa Martínez, Luis José

***6734**

3

2022/028

García Álvarez, Esther

***3192**

4

2022/005

García Blanco, Mónica

***3529**

5

2022/008

González Lamas, Lucas

***8219**

6

2022/073

Martínez González, Fernando

***3130**

7

2022/024

Millón Ojeda, Naiara Lucila

***1515**

8

2022/011

Rey Loroño, Natalia

***9183**

9

2022/064

Santiago Valverde, Carlota

***9767**

10

2022/062

Pérez García, Claudia

***9433**

11

2022/041

Francisco Justo, Lara

***2943**

12

2022/021

Bragado Quintela, Zulema

***9694**

13

2022/093

García Sánchez, Elisa

***9165**

14

2022/094

Ramón García, Lucía Lianli

***7515**

15

2022/084

Suárez Cristóbal, Sela

***6040**

16

2022/022

Suárez Sanjuán, Daniela

***9054**

17

2022/003

Fernández Serrano, Xosé

***3080**

18

2022/044

Rivas García, Pablo

***2802**

19

2022/090

Ruiz de Eguilaz Díez, Gonzalo

***3351**

20

2022/039

Barge Blanco, Xurxo

***3700**

21

2022/070

Rivas Álvarez, Cristina

***9419**

22

2022/046

Vázquez Romero, Alba

***0199**

23

2022/019

Quintana Fernández, Ana Xin

***6327**

24

2022/051

Mayán Rivas, Elena

***2880**

25

2022/017

Miranda Lamelo, María

***6876**

26

2022/018

Lago Cascón, Borja

***7161**

27

2022/091

Gómez Rial, Sergio

***2838**

ANEXO V

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/007

Pérez García, Claudia

***9433**

33,30

2

2022/008

Ares Álvarez, Martín

***9542**

31,13

3

2022/001

Francisco Justo, Lara

***2943**

27,62

4

2022/013

Gil Rodríguez, Isaías

***7405**

26,02

5

2022/009

López Gándara, Lucía

***6684**

25,63

ANEXO VI

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de espera

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/006

Shmidt, Vladímir

***0802**

24,55

2

2022/014

Mouloud Mustafa, Machura

***4436**

24,30

3

2022/002

Liñares Rosende, Diego

***0011**

23,20

4

2022/004

Villota Martínez, Jaime

***9923**

22,38

5

2022/003

Paz Castro, Sonia

***5064**

22,00

6

2022/012

Varela Mosquera, Antón

***6016**

19,20

7

2022/011

Rodríguez Rey, Pablo

***7975**

17,54

8

2022/010

López Alonso, Claudia

***6220**

16,70

ANEXO VII

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de renuncias/desistencias

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI

1

2022/005

Oliveira Fernández, Roy

***7564**

ANEXO

Residencia Altamar (Vigo)

Resolución do 30 de agosto de 2022, ditada nos procedementos BS303B, BS303C e BS303D, de concesión de prazas e bolsas, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se aproba a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas e bolsas, lista de espera, solicitudes desestimadas e inadmitidas e renuncias na residencia Altamar para o curso académico 2022/23.

Convocada a oferta de prazas e de bolsas, procedementos BS303B, BS303C e BS303D, nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude para o curso académico 2022/23 pola Orde do 5 de xullo de 2022 (DOG núm. 135, do 15 de xullo), e tendo en conta os seguintes

Antecedentes:

Primeiro. Unha vez examinadas as solicitudes presentadas para a residencia Altamar, de conformidade co artigo 2 da orde, das 123 solicitudes presentadas para un total de 85 prazas/bolsas, son admitidas a trámite e avaliadas pola Comisión de Cualificación 115 solicitudes, das cales 101 corresponden ao procedemento BS303B para persoas estudantes, e 14 ao procedemento BS303C para persoas estudantes colaboradoras bolseiras. A Comisión de Cualificación eleva o informe do resultado da baremación ao órgano instrutor.

Non se presentaron solicitudes para o procedemento BS303D polo que, de conformidade co establecido no artigo 2.1 da convocatoria, as 7 prazas restantes para o procedemento BS303D ofertaranse a persoas estudantes non bolseiras.

Para o procedemento BS303B desestimáronse 4 solicitudes por non poder comprobar o requisito do artigo 6.1.c), 1 solicitude por non cumprir o requisito do artigo 5.1 e 1 solicitude por se presentar fóra de prazo.

Para o procedemento BS303C desestímanse 3 solicitudes por incumprimento dos requisitos do artigo 4 da orde de convocatoria.

Por último, no procedemento BS303B produciuse a renuncia ou desistencia de 7 solicitudes, de conformidade co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Segundo. O órgano instrutor, con base no informe da Comisión Cualificadora, tendo en conta as prazas e bolsas ofertadas na convocatoria e o resultado da instrución, eleva a súa proposta de adxudicación de prazas para estudantes, prazas/bolsas para persoas estudantes colaboradoras bolseiras, persoas en lista de espera e solicitudes desestimadas.

Vistos os antecedentes citados e tendo en conta o disposto nos artigos 9 e 11 da citada orde e os demais preceptos normativos de xeral e pertinente aplicación, esta xefatura territorial

RESOLVE:

Primeiro. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo o establecido no artigo 13, adxudicaranse as prazas para a residencia xuvenil Altamar para o curso académico 2022/23, procedemento BS303B, persoas estudantes non bolseiras, coa orde e puntuación que figura no anexo I.

As solicitudes para o procedemento BS303B que non acadaron a puntuación requirida pasan á lista de espera que se relaciona no anexo II. Así mesmo, desestímanse e inadmítense as solicitudes que se relacionan no anexo III, polos motivos indicados neste.

A lista de desistencias ou renuncias producidas neste procedemento publícase como anexo IV.

Segundo. Á vista das solicitudes presentadas en prazo regulamentario, con base no artigo 1 e demais requisitos exixidos na convocatoria, así mesmo, segundo o establecido no artigo 13, adxudícanse as prazas/bolsas para a residencia xuvenil Altamar para o curso académico 2022/23, procedemento BS303C, persoas estudantes colaboradoras bolseiras, coa orde e puntuación que figura no anexo V.

A relación das persoas solicitantes para o procedemento BS303C que non acadaron a puntuación requirida pasan á lista de espera que se relaciona no anexo VI. Así mesmo, desestímanse e inadmítense as solicitudes que se relacionan no anexo VII, polos motivos indicados nel.

Terceiro. Neste procedemento, as 7 prazas non cubertas para persoas traballadoras ofertáronse no procedemento BS303B para persoas estudantes non bolseiras e resultaron adxudicadas.

Cuarto. De conformidade co artigo 15, as persoas estudantes beneficiarias das prazas e as persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras deberán entregar a documentación indicada no número 1 deste artigo.

Ademais, as persoas non bolseiras beneficiarias das prazas, unha vez comunicada a admisión, farán entrega dunha mensualidade completa en concepto de reserva de praza, consonte o estipulado no artigo 20.2 da orde.

As persoas beneficiarias estudantes colaboradoras bolseiras deberán achegar a memoria final, de conformidade co disposto no artigo 24 de xustificación da axuda, no mes seguinte ao remate da bolsa.

Quinto. De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicaranse as resolucións deste procedemento no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.xunta.es con carácter complementario.

Sexto. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnala directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 30 de agosto de 2022. A conselleira de Política Social; P.D. (Artigo 13 da Orde do 5.7.2022; DOG núm. 135, do 15 de xullo); María José Pérez-Izaguirre López, xefa territorial de Pontevedra.

ANEXO I

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/041

González Alonso, Mar

***1090**

25,90

2

2022/092

Tubío Parada, Nadia

***4020**

24,80

3

2022/071

Lorenzo Peral, Elena

***4812**

24,66

4

2022/011

Fernández Lomba, Mauro

***6387**

23,80

5

2022/081

García Porto, Gabriela

***5092**

23,17

6

2022/034

Fernández Riveiro, Paula

***2927**

22,77

7

2022/065

Ruibal Caballero, Manuel Francisco

***5333**

22,73

8

2022/067

Muñiz Meijide, Martina

***5281**

22,52

9

2022/078

Vidal Villar, Débora

***2796**

22,50

10

2022/046

López Abad, Pablo

***7547**

22,39

11

2022/007

Alonso Álvarez, Sabela

***8996**

21,60

12

2022/038

Arias Lage, Noel

***9961**

21,21

13

2022/085

Goncalves Melin, Tiffany

***2930**

21,00

14

2022/039

García Fernández, Brais

***8354**

20,83

15

2022/063

Meiriño Requejo, Iria

***6127**

20,33

16

2022/089

González Ojea, Ángel

***2523**

20,18

17

2022/073

García Romero, Lydia

***3945**

20,00

18

2022/083

Baz Baz, Tecla

***6409**

19,85

19

2022/021

Deaño da Silva, Mariana

***2779**

19,65

20

2022/026

Boullosa Barragán, Alejandro José

***5597**

19,45

21

2022/077

González Padín, Lucas

***4593**

19,42

22

2022/013

Marcano Iglesias, Sofía Isabel

***6518**

19,24

23

2022/020

Cao Estalote, Alexandre

***1291**

19,20

24

2022/062

Alonso Guerreiro, Sara

***8447**

19,06

25

2022/037

Andújar Paz, Alberto

***2507**

18,62

26

2022/018

García Lorenzo, Ainhoa

***8838**

18,57

27

2022/093

Peniza Portela, Marta

***8421**

17,90

28

2022/016

Estévez da Costa, Raúl

***0815**

17,60

29

2022/023

Piñón Álvarez, Miguel

***9463**

17,27

30

2022/090

Domínguez Rodríguez, Aitana

***8336**

17,17

31

2022/032

Martínez Peña, Lara

***2227**

17,10

32

2022/001

Rosello Alcindor, Andreu

***4242**

17,07

33

2022/044

Marie Pichel, Andrea

***5757**

17,00

34

2022/069

Pérez Pérez, Esteban Gabriel

***2614**

16,83

35

2022/095

Castro Freire, Diego

***0250**

16,82

36

2022/028

Rocha Díaz, Aldara

***8238**

16,70

37

2022/022

Rodríguez Lomba, Lara

***8360**

16,65

38

2022/017

Marasi Vázquez, Luca

***0163**

16,40

39

2022/009

Rodríguez Garcés, Mateo

***9575**

15,98

40

2022/056

Martínez Urís, Alberto

***1232**

15,95

41

2022/012

Rodríguez Garcés, Fernando

***9574**

15,76

42

2022/055

De Lorenzo Serrano, Teresa

***1749**

15,76

43

2022/061

Barreiro Sánchez, Marcelo

***5524**

15,50

44

2022/091

Pérez Vázquez, Gabriela

***6509**

15,45

45

2022/082

Otero Alfonso, Marcela

***9449**

15,40

46

2022/094

Álvarez Fernández, Mario

***4341**

15,34

47

2022/096

Trillo Gutiérrez, Laura

***1213**

15,10

48

2022/029

Alvarez Expósito, Jesús

***3536**

15,09

49

2022/080

Veira Fuentes, Juan Manuel

***3940**

15,05

50

2022/033

López Arranz, Pablo

***2474**

15,00

51

2022/030

Pérez Alvariño, Nicolás Camilo

***8887**

14,92

52

2022/087

Núñez Mondragón, Daniel

***8904**

14,90

53

2022/058

Ortiz López, Bruno Antonio

***5770**

14,66

54

2022/051

Rodríguez Diego, Rubén

***9386**

14,18

55

2022/064

Álvarez Fernández, Thalia

***4194**

14,05

56

2022/005

Montero Borras, Diana

***8594**

14,01

57

2022/049

Vázquez Romero, Alba

***0199**

13,80

58

2022/010

Lamas Otero, Jesús

***6083**

13,76

59

2022/050

Freire Candocia, Carmen

***2807**

13,39

60

2022/006

Cortizas Fernández, Joam

***3769**

13,21

61

2022/014

Méndez Lombán, Adrián

***6221**

13,17

62

2022/098

Graña Sánchez, Andrés Lois

***5613**

13,08

63

2022/004

Álvarez Garcés, Jorge

***8463**

12,85

64

2022/053

Rodríguez Martínez, Lara

***1811**

12,79

65

2022/057

Alonso Balado, Alba

***4722**

12,5

66

2022/002

Silva Rodríguez, Alicia

***6119**

12,35

67

2022/047

Castro Aldrover, Carmen María

***6302**

12,12

68

2022/031

Hidalgo Milla, Pablo

***8089**

12,05

69

2022/059

Rodríguez Lomba, Lucía

***8452**

11,74

70

2022/024

Vasconcellos Vicente, Miguel

***0836**

11,00

71

2022/068

Martínez Martín, Jordi

***2677**

10,74

72

2022/072

González Rodríguez, Candela

***7031**

10,73

73

2022/019

Lorenzo Colinas, Roi

***7453**

10,70

74

2022/008

Soto Rodríguez, Julio Alejandro

***6711**

10,55

75

2022/035

Escalona Moran, Albert Augusto

***1335**

10,51

76

2022/048

Alonso Rodríguez, Alem

***8235**

10,41

77

2022/036

Cortizo de Dios, Sara

***1310**

10,25

78

2022/042

Padín Fernández, Fernando

***2107**

10,10

79

2022/025

Pérez González Gallego, Mateo

***1439**

10,00

ANEXO II

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de espera

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/088

Díaz Hernández, Jorge

***9783**

9,99

2

2022/076

Fernández Videira, Uxía

***8224**

9,40

3

2022/070

Márquez Fernández, Iago

***5089**

9,00

4

2022/027

Pujalte Grandío, Miguel

***3110**

8,95

5

2022/074

Acevedo Pérez, Claudia

***4877**

8,70

6

2022/100

Huertas Cano, María

***9980**

6,62

ANEXO III

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de solicitudes desestimadas e inadmitidas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Desestimación

1

2022/015

Carvajal Carballo, Iago

***0961**

Non se pode comprobar o requisito art. 6.1.c)

2

2022/045

Conde Fernández, Yaiza

***8001**

Non se pode comprobar o requisito art. 6.1.c)

3

2022/086

Montero Souto, Brais

***0082**

Non se pode comprobar o requisito art. 6.1.c)

4

2022/052

Marnotes Estévez, Uxía

***4621**

Non se pode comprobar o requisito art. 6.1.c)

5

2022/000

Maieru Cabrera, Chiara

***2767**

Non cumpre o requisito do art. 5.1

6

2022/000

Vilas Barreiro, Mateo

***1582**

Solicitude presentada fóra de prazo

ANEXO IV

Procedemento BS303B

(persoas estudantes non bolseiras)

Lista de renuncias/desistencias

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

1

2022/043

Álvarez Pérez, Alba

***1636**

2

2022/101

Suárez Sanjuán, Daniela

***4054**

3

2022/099

Balboa Pérez, Sara

***4289**

4

2022/060

Iglesias Míguez, Lucía

***9051**

5

2022/075

García García, Alberto

***9478**

6

2022/054

Pacios Fernández, Pablo

***4046**

7

2022/040

González Calvo, Irene

***0337**

5

2022/000

González Rodríguez, Ángel

***8400**

6

2022/000

Marcela Martínez, Laura

***0911**

7

2022/000

López Cabaleiro, Paulo

***0842**

ANEXO V

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de solicitudes estimadas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/014

Varela Soñora, María Cristina

***1593**

26,65

2

2022/009

Roy Amietta, Juan Cruz

***5103**

26,10

3

2022/010

Bedriñana Cárdenas, Renato Josué

***6705**

25,60

4

2022/017

Campillo Gómez, Carlos

***7747**

25,15

5

2022/007

Castro Castelo, Ángela

***8803**

25,00

6

2022/013

Gil Santos, Tomás

***7452**

22,20

ANEXO VI

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de espera

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI/NIE

Puntuación

1

2022/003

Fernández Riveiro, Paula

***2927**

21,27

2

2022/008

Marie Pichel, Andrea

***5757**

20,85

3

2022/005

Martínez Uris, Alberto

***1232**

19,80

4

2022/016

Castro Freire, Diego

***0250**

19,12

5

2022/015

Martínez López, Carolina

***8105**

18,75

6

2022/012

Rodríguez Diego, Rubén

***9386**

17,78

7

2022/004

Cerezo Antón, Yaiza

***9558**

17,36

8

2022/002

Hidalgo Milla, Pablo

***8089**

10,80

ANEXO VII

Procedemento BS303C

(persoas estudantes colaboradoras bolseiras)

Lista de solicitudes desestimadas e inadmitidas

Nº orde

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI

Motivo

1

2022/001

Montero Borras, Diana

***8594**

Incumpre requisito art. 4.4.d)

2

2022/006

Freire Candocia, Carmen

***2807**

Incumpre requisito art. 4.4.d)

3

2022/011

Álvarez Fernández, Mario

***4341**

Incumpre requisito art. 4.4.d)