Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Venres, 14 de outubro de 2022 Páx. 54807

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 5 de outubro de 2022 pola que se resolve a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2021 nas universidades do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED415A).

Mediante a Orde do 18 de abril de 2022, Diario Oficial de Galicia do 5 de maio, convocáronse os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2021 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria, desde o día 28 de xuño ao 11 de xullo de 2022 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e as persoas interesadas puideron, durante ese mesmo prazo, emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria. Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola Comisión Avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e tendo en conta o informe-proposta elevado pola citada Comisión Avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder o premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia ao alumnado universitario que rematou os seus estudos no ano 2021 nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que se relaciona no anexo desta orde. As persoas premiadas recibirán unha contribución en metálico de 3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción. O importe do premio estará suxeito ás retencións fiscais que legalmente correspondan.

Artigo 2

Denegar o premio ás persoas solicitantes que se relacionan no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 18 de abril de 2022, Diario Oficial de Galicia do 5 de maio, constituirá causa determinante de revogación do premio e do seu reintegro, total ou parcial pola persoa beneficiaria, segundo o disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG. núm. 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Listaxe de persoas premiadas

Artes e Humanidades.

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Univ.

Titulación

Importe (€)

ED415A-2022-00000105-00

Alonso Lorenzo Daniel

***6542**

UVigo

Grao en Tradución e Interpretación

3.500

ED415A-2022-00000056-00

Álvarez Vales Sergio

***5988**

USC

Grao en Historia da Arte

3.500

ED415A-2022-00000029-00

Calvo Rivera Erika

***0407**

USC

Grao en Filosofía

3.500

ED415A-2022-00000063-00

Cordeiro Cerviño Nerea

***1361**

UVigo

Grao en Belas Artes

3.500

ED415A-2022-00000035-00

Estévez Barbosa Ramón

***9450**

UVigo

Grao en Xeografía e Historia

3.500

ED415A-2022-00000212-00

García García Nuria

***0635**

USC

Grao en Lingua e Literatura Galegas

3.500

ED415A-2022-00000173-00

González Pérez Violeta

***1279**

UVigo

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

3.500

ED415A-2022-00000046-00

Gregores Pereira Paula

***0839**

USC

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

3.500

ED415A-2022-00000176-00

Iglesias Aguete Raquel

***1227**

USC

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

3.500

Ciencias.

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Univ.

Titulación

Importe (€)

ED415A-2022-00000246-00

Agulleiro Beraza Amaia

***0960**

USC

Grao en Química

3.500

ED415A-2022-00000203-00

Carrera Belo Miguel

***9120**

USC

Grao en Física

3.500

ED415A-2022-00000082-00

Gallego García Laura

***9196**

UVigo

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

3.500

ED415A-2022-00000092-00

Iglesias López Ainhoa

***2975**

UVigo

Grao en Bioloxía

3.500

ED415A-2022-00000156-00

Martínez Taboada Diego

***9546**

USC

Grao en Matemáticas

3.500

ED415A-2022-00000006-00

Pardo Freire Marco

***6165**

USC

Grao en Bioloxía

3.500

Ciencias da Saúde.

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Univ.

Titulación

Importe (€)

ED415A-2022-00000008-00

Acal Carballeira Iria

***4837**

USC

Grao en Enfermaría

3.500

ED415A-2022-00000147-00

Bascoy Otero Vicente

***6134**

USC

Grao en Óptica e Optometría

3.500

ED415A-2022-00000009-00

Cano Llanos Amanda

***4962**

UDC

Grao en Podoloxía

3.500

ED415A-2022-00000021-00

Caride Quiroga Aitana

***5917**

USC

Grao en Odontoloxía

3.500

ED415A-2022-00000099-00

Carreiro da Cunha Elton

***2256**

USC

Grao en Medicina

3.500

ED415A-2022-00000111-00

Carro Méndez Iria

***1528**

USC

Grao en Farmacia

3.500

ED415A-2022-00000130-00

Cosmen Cuesta María

***5287**

USC

Grao en Enfermaría

3.500

ED415A-2022-00000216-00

Couce Sánchez Manuel José

***2699**

USC

Grao en Medicina

3.500

ED415A-2022-00000098-00

Del Río Pena Emilio

***0679**

USC

Grao en Medicina

3.500

ED415A-2022-00000118-00

Domínguez Lago Adrián

***8300**

USC

Grao en Farmacia

3.500

ED415A-2022-00000148-00

Dopico Casal Carlos

***7200**

USC

Grao en Psicoloxía

3.500

ED415A-2022-00000050-00

Fernández López Concepción

***1002**

USC

Grao en Nutrición Humana e Dietética

3.500

ED415A-2022-00000162-00

Grande García Olga

***1958**

UVigo

Grao en Fisioterapia

3.500

ED415A-2022-00000094-00

Lamas Rodríguez Brais

***5581**

USC

Grao en Medicina

3.500

ED415A-2022-00000205-00

Parga Fuentes Laura

***2131**

UDC

Grao en Enfermaría

3.500

ED415A-2022-00000042-00

Rehakova Novosadova Leona

***1012**

UDC

Grao en Logopedia

3.500

ED415A-2022-00000224-00

Vilela Martínez Eva

***0240**

UDC

Grao en Enfermaría

3.500

Ciencias Sociais e Xurídicas.

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Univ.

Titulación

Importe (€)

ED415A-2022-00000084-00

Álvarez Rivera Arancha

***8884**

UVigo

Grao en Educación Infantil

3.500

ED415A-2022-00000181-00

Amboage Lemos Marta

***2841**

UVigo

Grao en Turismo

3.500

ED415A-2022-00000126-00

Arias Rama María del Pilar

***1383**

UDC

Grao en Educación Infantil

3.500

ED415A-2022-00000180-00

Barcala Gosende Elisa

***9336**

UDC

Grao en Ciencias Empresariais

3.500

ED415A-2022-00000192-00

Calviño Tato Pablo

***5993**

USC

Grao en Comunicación Audiovisual

3.500

ED415A-2022-00000044-00

Camba Ferreiro Esteban

***9246**

UVigo

Grao en Educación Primaria

3.500

ED415A-2022-00000160-00

Campo Pereira Isabel

***9662**

UVigo

Grao en Educación Primaria

3.500

ED415A-2022-00000064-00

Castro Iglesias Icia

***9646**

UVigo

Grao en Dereito

3.500

ED415A-2022-00000151-00

Couso Rodríguez María Victoria

***1915**

UVigo

Grao en Educación Primaria

3.500

ED415A-2022-00000074-00

Curra Piñeiro Irene

***1161**

UVigo

Grao en Educación Infantil

3.500

ED415A-2022-00000204-00

Domínguez Sanisidro Nerea

***9605**

UDC

Grao en Socioloxía

3.500

ED415A-2022-00000255-00

Eiras Lamas María

***9922**

USC

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

3.500

ED415A-2022-00000097-00

Freire García Andrea

***1108**

USC

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

3.500

ED415A-2022-00000010-00

Freire Tomé Sara

***1054**

USC

Grao en Mestre de Educación Infantil

3.500

ED415A-2022-00000214-00

Gándara Suárez Tania

***0454**

UVigo

Grao en Educación Social

3.500

ED415A-2022-00000179-00

Gayoso Cova Paula Cecilia

***7109**

UVigo

Grao en Economía

3.500

ED415A-2022-00000199-00

González Blanco Martín

***6295**

UVigo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500

ED415A-2022-00000185-00

Lomba Hermo Diego

***2839**

USC

Grao en Pedagoxía

3.500

ED415A-2022-00000206-00

López González Eugenia

***8484**

UVigo

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

3.500

ED415A-2022-00000236-00

Martínez Tomé Julia

***9227**

USC

Grao en Ciencia Política e da Administración

3.500

ED415A-2022-00000025-00

Núñez Casás Iria

***9296**

UVigo

Grao en Dirección e Xestión Pública

3.500

ED415A-2022-00000041-00

Pastoriza Castro Alicia do Carme

***8981**

UVigo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500

ED415A-2022-00000020-00

Pazo Pousa Sara

***6375**

UVigo

Grao en Educación Primaria

3.500

ED415A-2022-00000175-00

Pérez Alvarellos Nerea

***9334**

UVigo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500

ED415A-2022-00000103-00

Piñeiro Aboy Borja

***6338**

UVigo

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

3.500

ED415A-2022-00000054-00

Quintana Abad Jonathan

***6074**

UVigo

Grao en Traballo Social

3.500

ED415A-2022-00000113-00

Rañales Pérez Pablo Javier

***2921**

USC

Grao en Xornalismo

3.500

ED415A-2022-00000028-00

Rey Ortíz Pedro Pablo

***9217**

UVigo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500

ED415A-2022-00000052-00

Rúa Chapela Nerea

***0974**

UVigo

Grao en Dereito

3.500

ED415A-2022-00000232-00

Solleiro Durán David

***8288**

UVigo

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

3.500

ED415A-2022-00000018-00

Soto Carneiro Laura

***9484**

UVigo

Grao en Educación Primaria

3.500

ED415A-2022-00000157-00

Soto Penalta Alexia

***8943**

UDC

Grao en Educación Social

3.500

ED415A-2022-00000124-00

Troncoso Garrido David

***6335**

UVigo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500

ED415A-2022-00000038-00

Vázquez Candal Pablo

***1028**

UDC

Grao en Dereito

3.500

ED415A-2022-00000144-00

Vázquez Gil Lara

***7681**

UVigo

Grao en Dereito

3.500

Enxeñaría e Arquitectura.

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Univ.

Titulación

Importe (€)

ED415A-2022-00000153-00

Ares Igrexas Iván

***1033**

UDC

Grao en Arquitectura Técnica

3.500

ED415A-2022-00000076-00

Fernández Abraldes Pablo Marino

***4648**

UVigo

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

3.500

ED415A-2022-00000030-00

García Carro Óscar

***0106**

UDC

Grao en Enxeñaría Eléctrica

3.500

ED415A-2022-00000234-00

Goldar Dieste Álvaro

***8544**

USC

Grao en Enxeñaría Informática

3.500

ED415A-2022-00000215-00

González Pedrouzo Antonio Adrián

***3522**

UVigo

Grao en Enxeñaría Informática

3.500

ED415A-2022-00000005-00

Hernández García Carlota

***6816**

UVigo

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

3.500

ED415A-2022-00000186-00

López Morais Patricia

***1614**

UDC

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

3.500

ED415A-2022-00000132-00

Márquez Barreiro Marielena

***6409**

UVigo

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

3.500

ED415A-2022-00000011-00

Márquez Rodríguez César Gabriel

***9628**

UVigo

Grao en Enxeñaría Informática

3.500

ED415A-2022-00000150-00

Mata Ewy Eduardo

***9254**

UVigo

Grao en Enxeñaría Mecánica

3.500

ED415A-2022-00000013-00

Romero Díaz Nerea

***8097**

USC

Grao en Enxeñaría Civil

3.500

ED415A-2022-00000184-00

Salgado Rodríguez Marcos

***9835**

UVigo

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

3.500

ED415A-2022-00000198-00

Suárez Fernández Gabriel Eduardo

***0474**

UVigo

Grao en Enxeñaría Forestal

3.500

ED415A-2022-00000069-00

Sueiro García Sergio

***2856**

USC

Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

3.500

ED415A-2022-00000154-00

Veiga Paredes Sofía

***8780**

USC

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

3.500

Listaxe de persoas non premiadas

Nº de expediente

Solicitante

NIF

Univ.

Titulación

Motivo da denegación

ED415A-2022-00000091-00

Alonso Fariña María

***8300**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000225-00

Alonso Fernández María

***6621**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000221-00

Alonso Iglesias Cristina

***3295**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000089-00

Alvarellos Canosa Martín

***3539**

UVigo

Grao en Enxeñaría Mecánica

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000211-00

Álvarez Fernández Sara

***9487**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000196-00

Álvarez López Antonio

***9532**

USC

Programa de simultaneidade de grao en Matemáticas e grao en Física

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000080-00

Álvarez Torres Ariadna

***1499**

UVigo

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000136-00

Amatria Barral Iñaki

***8254**

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000062-00

Añón Mallo María

***5590**

USC

Grao en Historia da Arte

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000135-00

Ares Pérez Juan

***6195**

UVigo

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000253-00

Argüelles Blanco Ana

***8791**

UVigo

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000070-00

Barcia Bermejo Mateo

***8235**

UVigo

Grao en Belas Artes

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000248-00

Barreiro Hermida Antonio

***9084**

UVigo

Programa de simultaneidade de grao en Administración e Dirección de Empresas e grao en Enxeñaría Informática

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000133-00

Bouza Bernárdez Pedro

***4013**

USC

Grao en Filosofía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000086-00

Braik Millan Timothee

***9053**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000229-00

Cardama Santiago Francisco Javier

***9981**

USC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000034-00

Caride Aparicio Gabriel

***9451**

UVigo

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000068-00

Carreira Santos Diego

***3070**

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000202-00

Carril Landín María

***8094**

UVigo

Grao en Dereito

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000102-00

Carril Martínez Ana

***0801**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000017-00

Casal Lores Antonio

***8157**

USC

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000026-00

Casal Seijo Antía

***6342**

UVigo

Grao en Enfermaría

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000129-00

Castellanos Rodríguez Óscar

***0789**

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000256-00

Castrelo Roma Laura

***3070**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000004-00

Castro Álvarez Laura

***4703**

USC

Grao en Lingua e Literatura Españolas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000169-00

Castro Cores Eva del Carmen

***9026**

USC

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000047-00

Castro Fernandes Ángel

***5659**

UVigo

Grao en Fisioterapia

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000049-00

Castro Fontao Mariña

***8406**

UVigo

Grao en Linguas Estranxeiras

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000104-00

Cea Araujo Lara

***1451**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000051-00

Cepeda Mouriño Emma

***6099**

USC

Grao en Filosofía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000166-00

Cereijo Lourido Sara

***2841**

USC

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000207-00

Colmenares González David Santiago

***6066**

UVigo

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000149-00

Conde Torres Daniel

***8410**

USC

Programa de simultaneidade de grao en Física e grao en Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000122-00

Costa Orellana Yomar

***9485**

UVigo

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000114-00

Costa Otero Susana Luisa

***7577**

UDC

Programa de simultaneidade de grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000079-00

Couce Ameneiro Iria

***2160**

USC

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000032-00

Couce Rodríguez Carlos

***1780**

UDC

Grao en Tecnoloxías Mariñas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000141-00

Da Vila Fernández Saínza

***8862**

UVigo

Grao en Enfermaría

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000048-00

Dacoba López Paula

***6256**

UVigo

Grao en Turismo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000022-00

Daoud Márquez Fátima Foade

***5529**

UVigo

Grao en Educación Social

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000012-00

Do Carmo Hermo Brais

***9927**

UVigo

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000243-00

Docampo López Laura

***7679**

USC

Grao en Psicoloxía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000058-00

Doforno Novoa Ana

***2965**

UVigo

Grao en Economía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000177-00

Doiro Lora María

***7302**

UVigo

Programa de simultaneidade de grao en Administración e Dirección de Empresas e grao en Dereito

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000007-00

Domínguez Vázquez Vanessa

***2340**

USC

Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000219-00

Durán Fernández Paula

***8387**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000127-00

España Fariñas Lucía

***3619**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000077-00

Estévez Marcos Lucía

***4834**

UVigo

Grao en Enxeñaría Agraria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000183-00

Fandiño Gómez Sergio

***6033**

UVigo

Grao en Fisioterapia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000250-00

Fariña Martínez Sandra

***8008**

UVigo

Grao en Educación Social

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000223-00

Fernández Conde Paula

***8544**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000093-00

Fernández Delgado Tania

***2325**

UVigo

Grao en Enxeñaría Mecánica

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000238-00

Fernández Fernández Pablo

***6212**

UVigo

Grao en Dereito

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000055-00

Fernández González Santiago

***0256**

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000155-00

Fernández Lestayo Eva

***1917**

UVigo

Grao en Tradución e Interpretación

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000067-00

Fernández Martínez Luis

***5636**

USC

Programa de simultaneidade de grao en Matemáticas e grao en Física

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000016-00

Fernández Pérez Diana

***9670**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000233-00

Fernández Rodríguez Alejandro

***2510**

UVigo

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000128-00

Fernández Sande Cristina

***9894**

UDC

Grao en Podoloxía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000143-00

Ferreiro Amoedo Nuria

***8236**

UVigo

Grao en Belas Artes

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000031-00

Fiaño Salinas Carlota

***1650**

UDC

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000131-00

Figueiras Martínez José Antonio

***0890**

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000088-00

Figueiras Vázquez Eric

***8670**

USC

Grao en Filoloxía Clásica

Titulación inferior a 30 egresados

ED415A-2022-00000242-00

Fole Garza Xiana

***6033**

USC

Grao en Xornalismo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000083-00

Fraga Guntín Marta María

***1143**

USC

Grao en Psicoloxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000115-00

Freire García Antía

***9605**

UDC

Programa de simultaneidade de grao en Bioloxía e grao en Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000172-00

García Fernández Irene

***3074**

USC

Grao en Enxeñaría Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000112-00

García López María

***8391**

USC

Grao en Educación Social

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000065-00

García Meixide Carlos

***9092**

USC

Programa de simultaneidade de grao en Matemáticas e grao en Física

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000110-00

Gil Mouriño Isabel

***9402**

UVigo

Grao en Traballo Social

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000120-00

Giráldez Otero Alba

***9342**

UVigo

Grao en Tradución e Interpretación

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000108-00

Girón Gesteira María

***6304**

USC

Grao en Historia da Arte

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000245-00

Gómez Costas Aida

***9033**

UVigo

Grao en Enfermaría

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000209-00

González Bello Gabriel

***6236**

USC

Grao en Ciencia Política e da Administración

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000251-00

González Caride Telmo

***1014**

UVigo

Grao en Linguas Estranxeiras

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000152-00

González Diz Berenice

***7997**

USC

Grao en Educación Social

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000189-00

González Feijoo Rocío

***2789**

UVigo

Grao en Enxeñaría Agraria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000139-00

González Kolmel Eva

***8411**

USC

Grao en Física

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000119-00

Goyanes González Elena

***5110**

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000228-00

Guillán Rial Javier

***6060**

USC

Programa de simultaneidade de grao en Matemáticas e grao en Física

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000161-00

Hobaica García Bernardo Andrés

***6542**

USC

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000066-00

Insua Lago María

***8520**

UVigo

Grao en Enfermaría

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000188-00

Jove Filgueiras Lía

***1910**

UDC

Programa de simultaneidade de grao en Bioloxía e grao en Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000168-00

Lago del Riego Rebeca

***9946**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000230-00

Lamas Álvarez Uxía

***3117**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000210-00

Lamas Cartelle Inés

***1735**

USC

Grao en Filoloxía Clásica

Titulación inferior a 30 egresados

ED415A-2022-00000190-00

Liñares Eiras Iria

***1819**

UVigo

Grao en Educación Social

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000078-00

López Fernández Iago

***6369**

UVigo

Grao en Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000240-00

López Martínez Eva

***6567**

USC

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000220-00

López Pena Alejandro Manuel

***8554**

USC

Grao en Medicina

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000045-00

López Tanoira Estefanía

***8859**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000191-00

Lorenzo Hermida José Manuel

***9475**

UVigo

Grao en Enxeñaría Agraria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000194-00

Lorenzo Martínez Aida

***8478**

UVigo

Grao en Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000158-00

Lores Diz José

***6109**

USC

Grao en Economía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000257-00

Macías Tarrío Irene

***2988**

USC

Grao en Matemáticas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000201-00

Mahdaoui Mañana Yasmina

***7425**

USC

Programa de simultaneidade de grao en Mestre de Educación Infantil e grao en Mestre de Educación Primaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000171-00

Martínez Belletti Fernando Héctor

***6049**

UVigo

Grao en Enxeñaría Agraria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000036-00

Martínez da Silva Sandra

***6393**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000001-00

Martínez Penedo José María

***7164**

UVigo

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000087-00

Martínez Pérez Ana

***8459**

USC

Grao en Economía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000033-00

Martínez Pérez Jesús

***5214**

UDC

Grao en Tecnoloxías Mariñas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000015-00

Membrives Miranda Eugenia

***7890**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000107-00

Montalvo Galán Clara Isabel

***8867**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000187-00

Morais Martínez Sabela

***7275**

UVigo

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000178-00

Muíño Sar Begoña

***1870**

UDC

Grao en Turismo

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000239-00

Muíños Lorenzo Antonio

***4471**

USC

Grao en Psicoloxía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000159-00

Nogueira Vázquez Paloma

***5882**

UDC

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000023-00

Núñez Álvarez Laura

***6071**

UVigo

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000247-00

Ogando González Esther

***6376**

UVigo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000081-00

Osorio Novas Elisa

***8125**

UVigo

Grao en Bioloxía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000208-00

Otero Lombán Laura

***2423**

UDC

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000164-00

Patacho Mungarrieta Paul Sebastián

***9275**

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000014-00

Pazos Gallego Carla

***5027**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000100-00

Pedrido Rey Gonzalo Luis

***9429**

UVigo

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000167-00

Pereiras Martínez Alba

***7904**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000123-00

Pérez Fernández Elvira

***0383**

USC

Grao en Mestre de Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000142-00

Pérez Gómez Ana María

***8216**

USC

Grao en Mestre de Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000254-00

Pérez Rodríguez Andrés

***9070**

USC

Grao en Matemáticas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000134-00

Pérez Rodríguez Elena

***7300**

UVigo

Grao en Tradución e Interpretación

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000096-00

Pérez Vilas Sandra

***5935**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000116-00

Piñón Blanco Camilo

***1258**

UVigo

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000037-00

Portela Malvar Raquel

***2223**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000137-00

Poyatos Álvarez Aitana

***6843**

UVigo

Grao en Enfermaría

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000027-00

Ramírez Iglesias Ana

***9867**

UVigo

Grao en Bioloxía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000237-00

Ramos Pérez Brais

***3956**

USC

Grao en Matemáticas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000165-00

Recarey Ponte Lidia

***0843**

USC

Grao en Lingua e Literatura Españolas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000040-00

Rey Beiro Sara

***5636**

USC

Grao en Traballo Social

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000193-00

Rey Souto Cora

***2722**

UDC

Programa de simultaneidade de grao en Bioloxía e grao en Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000019-00

Riádigos Couso Javier

***6123**

USC

Grao en Educación Social

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000085-00

Rivas Cabanas Minerva

***8483**

UDC

Programa de simultaneidade de grao en Enxeñaría Naval e Oceánica e grao en Enxeñaría Mecánica

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000071-00

Rivas Pellicer Miguel

***9980**

UVigo

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000235-00

Riveiro González Irene

***4407**

UDC

Programa de simultaneidade de grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000106-00

Rodríguez Alonso Janet

***5790**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000024-00

Rodríguez Amoedo Tania

***1305**

UVigo

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000138-00

Rodríguez Cardero Albano

***4291**

UVigo

Grao en Xeografía e Historia

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000073-00

Rodríguez Delgado Sergio

***3450**

USC

Grao en Matemáticas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000227-00

Rodríguez Domínguez Ana

***4991**

USC

Grao en Lingua e Literatura Españolas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000002-00

Rodríguez García Andrea

***2178**

USC

Grao en Psicoloxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000043-00

Rodríguez Rey Paula

***9266**

USC

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000217-00

Romero Bouzas Uxía Hadaly

***2700**

UDC

Grao en Educación Social

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000039-00

Rouco Díaz Carmen

***5508**

USC

Grao en Dereito

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000059-00

Rouco Pousada Pablo

***6483**

UVigo

Grao en Enxeñaría Aeroespacial

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000249-00

Sánchez Fernández Natalia

***0722**

UDC

Programa de simultaneidade de grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e grao en Galego Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000231-00

Sánchez Sanz Irene

***6548**

UVigo

Grao en Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000053-00

Sandar Casal Lucía

***8603**

UDC

Grao en Fisioterapia

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000197-00

Santiso Arias Andrea

***8030**

USC

Grao en Lingua e Literatura Galegas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000213-00

Seijas Otero Noelia

***8598**

USC

Grao en Odontoloxía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000218-00

Seijas Villar Nuria

***2446**

USC

Grao en HIstoria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000140-00

Seijo de Bernardo Eduardo

***2886**

USC

Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000241-00

Sendón Blanco Alba

***9645**

USC

Grao en Matemáticas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000057-00

Siaba Casais Sabela

***3674**

UDC

Grao en Economía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000121-00

Sobrino Rodríguez Alba

***2090**

UVigo

Grao en Enfermaría

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000061-00

Souza Coego Sara

***0875**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000195-00

Suárez Pirón Anays

***7794**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000226-00

Taboada Pérez Maialen

***5600**

USC

Grao en Enfermaría

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000125-00

Teijeiro Soto Uxía

***0213**

USC

Grao en Nutrición Humana e Dietética

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000072-00

Teira Fachado Andrea

***9115**

UDC

Programa de simultaneidade de grao en Administración e Dirección de Empresas e grao en Dereito

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000222-00

Tilve Hermida Jaime

***7780**

UVigo

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000146-00

Trincado Rodríguez Carla

***3892**

USC

Grao en HIstoria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000075-00

Troncoso Afonso Lara

***2293**

USC

Grao en Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000117-00

Ulloa Vázquez Jacobo

***8649**

UVigo

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000170-00

Varela Jambrina Andrea

***1023**

UVigo

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000095-00

Varela Oliva Alejandra

***1323**

UVigo

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000090-00

Vázquez García David

***2829**

UDC

Grao en Química

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000003-00

Vázquez García Jaime

***8169**

UDC

Programa de simultaneidade de grao en Administración e Dirección de Empresas e grao en Dereito

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000101-00

Vázquez Pazo Paula

***3258**

UVigo

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000060-00

Vidal Blanco Clara

***1647**

UDC

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000252-00

Vidal Vázquez Nicolás

***2493**

USC

Grao en Bioloxía

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000174-00

Vide Chao Cristina María

***8664**

USC

Programa de simultaneidade de grao en Mestre de Educación Infantil e grao en Mestre de Educación Primaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000109-00

Vide Docampo Monserrat

***6133**

UVigo

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED415A-2022-00000182-00

Vila Fernández Celia

***8494**

USC

Grao en Historia da Arte

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000163-00

Vila Rodríguez Alejandro

***9224**

UVigo

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000244-00

Vilas Montero Ana

***6299**

UVigo

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000200-00

Villar Parajó Rita

***5682**

USC

Grao en Física

Nota inferior á da persoa premiada

ED415A-2022-00000145-00

Visuña Iglesias Lucía

***7667**

UDC

Grao en Educación Social

Nota inferior á da persoa premiada