Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Venres, 4 de novembro de 2022 Páx. 57864

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

DECRETO 180/2022, do 22 de setembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Vilalén-Tomonde (Cerdedo-Cotobade, Pontevedra).

Mediante o Acordo do 10 de maio de 2022, da Presidencia da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), iniciouse o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Vilalén-Tomonde, no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) (DOG núm. 130, do 8 de xullo), que motivou a elaboración do estudo de viabilidade previsto no artigo 84 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, que foi aprobado mediante o Acordo do 20 de agosto de 2022, da Dirección Xeral da Agader, e do que se deduce a conveniencia de levar a cabo o desenvolvemento do polígono agroforestal e a declaración de utilidade pública e interese social del.

A persoa titular da Dirección Xeral da Agader formulou a proposta prevista no artigo 85.1 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Na súa virtude, elévase por proposta da persoa titular da Consellería do Medio Rural, e logo de deliberación do Consello da Xunta na súa reunión do día vinte e dous de setembro de dous mil vinte e dous,

DISPOÑO:

Artigo 1. Declaración de utilidade pública e interese social

Declárase de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Vilalén-Tomonde, no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Artigo 2. Delimitación do perímetro do polígono agroforestal

O perímetro do polígono agroforestal é o que figura no documento con código de verificación electrónica (CVE) OxpjuSDqtgI1, verificable en https://sede.xunta.gal/cve, sen prexuízo da súa posible modificación segundo o disposto no artigo 85.2.a) da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Artigo 3. Vida útil mínima

A vida útil mínima do polígono agroforestal será de 30 anos para a implantación de cultivos leñosos e 10 anos para sistema agroforestal e cultivos.

Artigo 4. Usos e actividades admisibles e boas prácticas agroforestais

Os usos e actividades admisibles, así como as boas prácticas agroforestais aplicables, son as establecidos no estudo de viabilidade aprobado, con código de verificación electrónica (CVE) oxJPwjkAqa58, fKyGZwldMy07, CR5XCgov4Yt7, verificable en https://sede.xunta.gal/cve, no cal se indican as actividades primarias e secundarias que se determinaron tendo en conta a zonificación realizada no catálogo parcial de usos.

Neste caso, como actividades admisibles establécense os cultivos leñosos, sistema agroforestal e cultivos complementarios. Calquera das modalidades elixidas deberá ser en extensivo e terán prioridade aquelas explotacións que inclúan unha produción integrada e/ou en ecolóxico.

Artigo 5. Autorizacións

Autorizar a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para a redacción do proxecto básico do polígono agroforestal co contido previsto no artigo 86 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Autorizar a consellería con competencias en medio rural, a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, para a execución dos procedementos de investigación da titularidade na forma prevista nos artigos 90 e 19 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Autorizar o órgano territorial competente en materia de medio rural onde radiquen os predios e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para a execución dos procedementos de declaración de abandono da forma establecidos no título IV, capítulo I, da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Autorizar a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para a execución dos procedementos de reestruturación da propiedade na forma prevista no artigo 93 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Artigo 6. Interese público

A declaración de utilidade pública e interese social implica o recoñecemento da existencia de razóns de interese público para os efectos da aplicación da tramitación de urxencia do procedemento e aos informes ambientais e sectoriais polos órganos autonómicos e da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia, conforme o establecido polo artigo 85.3 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Artigo 7. Permutas de especial interese agrario

A declaración de utilidade pública e interese social implica darlles o carácter de especial interese agrario ás permutas de predios que se leven a cabo no polígono agroforestal, conforme o establecido polo artigo 62.3 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

Disposición derradeira única. Eficacia

Este decreto producirá efectos o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e dous de setembro de dous mil vinte e dous

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural