Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 218 Mércores, 16 de novembro de 2022 Páx. 59432

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ORDE do 8 de novembro de 2022 pola que se resolven as convocatorias públicas para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes nesta consellería, anunciadas pola Orde do 30 de agosto de 2022 e pola Orde do 8 de setembro de 2022.

Mediante a Orde do 30 de agosto de 2022 e a Orde do 8 de setembro de 2022, publicadas respectivamente no Diario Oficial de Galicia número 169, do 6 de setembro, e número 176, do 15 de setembro, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, dos postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que se detallan no anexo desta orde.

De conformidade co establecido nos artigos 88.2 e 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nos artigos 6.2, 8 e 27 do Decreto 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada pola Orde do 30 de agosto de 2022 e parcialmente a efectuada pola Orde do 8 de setembro de 2022 e adxudicar ás persoas funcionarias de carreira que se sinalan no anexo desta orde os postos que tamén se especifican, por cumpriren os requisitos e especificacións exixidos na correspondente convocatoria.

Segundo. O cesamento no destino actual efectuarase no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ou, de ser o caso, segundo o establecido na normativa de aplicación na Administración de procedencia.

A toma de posesión na praza adxudicada deberá efectuarse no prazo de tres (3) días hábiles a partir do día seguinte ao do cesamento se non implica cambio de residencia ou de sete (7) días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando a persoa adxudicataria do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será dun (1) mes.

O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando finalicen os permisos ou licenzas que, de ser o caso, fosen concedidos. Nos supostos de incapacidade temporal, o cómputo do prazo iniciarase a partir da correspondente alta.

Terceiro. A xefatura de persoal do centro en que cause baixa o persoal funcionario, así como a daquel en que obteña destino, efectuarán, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e de toma de posesión, das que se dará traslado á Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a persoa titular da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous (2) meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2022

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANEXO

Apelidos e nome: Pérez Pena, Ana Belén.

NRP/DNI: ******96M992059.

Grupo/subgrupo: C2.

Corpo e/ou escala: corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Código do posto: MA.C01.00.000.15770.004.

Denominación: secretario/a do/da conselleiro/a.

Nivel: 20.

Centro de destino: Gabinete do/da conselleiro/a.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Martínez Suárez, Alejandro.

NRP/DNI: ******34C992059.

Grupo/subgrupo: C1.

Corpo e/ou escala: corpo xeral administrativo da Administración xeral do Estado.

Código do posto: MA.C02.00.000.15770.004.

Denominación: secretario/a do/da secretario/a xeral.

Nivel: 18.

Centro de destino: Secretaría Xeral Técnica.

Localidade: Santiago de Compostela.

* O NRP/DNI encóntrase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.