Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Xoves, 24 de novembro de 2022 Páx. 60969

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 10 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Teixos e as súas infraestruturas de evacuación, no concello de Cerceda, A Coruña (expediente IN408A 2020/155).

Sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir, en cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e nas demais normas vixentes de aplicación.

Solicitante/promotora: Naturgy Renovables, S.L. CIF: B84160423.

Enderezo para os efectos de notificacións: avenida de Arteixo, nº 171, 15007 A Coruña.

Denominación do proxecto: parque eólico Teixos e as súas infraestruturas de evacuación (nº de expediente: IN408A 2020/155).

Concello afectado: Cerceda (A Coruña).

Potencia máxima do parque: 48 MW.

Nº de aeroxeradores que se van instalar: 11 ud. × 4,363 MW de potencia nominal unitaria.

Produción neta estimada: 147.700 MWh/ano.

Horas netas anuais equivalentes a potencia nominal: 3.077 horas.

Orzamento total (execución material): 47.745.776,19 €.

Prazo de execución: doce (12) meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico Teixos

ADE

Pico Cedeira

Parque eólico Teixos

Vértice poligonal

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

a

537.400,00

4.778.000,00

Cerceda

b

539.700,00

4.780.000,00

Cerceda

c

541.000,00

4.779.000,00

Cerceda

d

541.200,00

4.776.900,00

Cerceda

e

540.600,00

4.776.200,00

Cerceda

f

538.900,00

4.776.500,00

Cerceda

Parque eólico Teixos

Aeroxerador

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

TX-01

540.555,00

4.776.654,00

Cerceda

TX-02

540.183,00

4.776.835,00

Cerceda

TX-03

539.744,00

4.776.786,00

Cerceda

TX-04

539.543,00

4.777.093,00

Cerceda

TX-05

539.070,00

4.777.153,00

Cerceda

TX-06

538.640,00

4.777.759,00

Cerceda

TX-07

539.282,00

4.778.022,00

Cerceda

TX-08

540.097,00

4.778.347,03

Cerceda

TX-09

539.749,00

4.778.452,00

Cerceda

TX-10

539.098,00

4.778.715,00

Cerceda

TX-11

539.722,00

4.779.358,00

Cerceda

Parque eólico Teixos

Torre meteorolóxica

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

TM

539.439,00

4.776.660,00

Cerceda

Parque eólico Teixos

Vértices da subestación

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

P-01

538.859,68

4.778.153,90

Cerceda

P-02

538.861,24

4.778.155,82

Cerceda

P-03

538.900,48

4.778.172,43

Cerceda

P-04

538.916,45

4.778.132,23

Cerceda

P-05

538.878,61

4.778.115,17

Cerceda

P-06

538.876,15

4.778.115,73

Cerceda

Características técnicas das instalacións:

• Once (11) aeroxeradores tripá modelo Siemens-Gamesa SG 155 ou similar, de potencia nominal unitaria 4.363 kW, diámetro do rotor de 155 m e altura ata a buxa de 108 m para dez deles e de 90 m para o outro (TX-10).

• Once (11) centros de transformación trifásicos montados no interior da góndola de cada aeroxerador, de illamento seco, potencia aparente unitaria 4.600 kVA e relación de transformación 0,69/30 kV.

• Unha (1) torre meteorolóxica de 108 m de altura total.

• Unha (1) subestación eléctrica transformadora (en diante, SET) de 66/30 kV, composta dos seguintes elementos:

– Unha (1) posición de liña-transformador de 66 kV, cos equipos necesarios de protección e medida.

– Un (1) transformador de 50/55 MVA ONAN/ONAF, de relación de transformación 66/32 kV e regulación en carga 66 ± 10 ×1,2 % kV.

– Unha (1) reactancia de posta a terra en 30 kV.

– Unha (1) posición de transformador de 30 kV.

– Catro (4) posicións de liña de 30 kV para a conexión dos aeroxeradores, unha delas con medida de tensión de barras.

– Unha (1) posición de batería de condensadores de 30 kV.

– Unha (1) posición de transformador de servizos auxiliares de 30 kV.

– Un (1) transformador de servizos auxiliares 30/0,42-0,242 kV de 50 kVA.

– A aparallaxe de 66 kV situarase no parque de intemperie e será de tecnoloxía convencional. Pola súa parte, para a aparellaxe de 30 kV utilizaranse celas metálicas prefabricadas de instalación interior.

– A subestación ocupará unha superficie de 44 × 43 m² aproximadamente, na cal se situarán parque de intemperie, o edificio de control, os vieiros e as zonas de acceso e estacionamento.

• Un sistema colector de media tensión (en diante, MT) formado por catro circuítos de 30 kV en instalación subterránea, que ten como obxecto a canalización da enerxía xerada polas aeroturbinas ata a SET. O cable utilizado para esta rede será de tipo RHZ1-2OL 18/30 kV Al+H16, de diferentes seccións (240, 400 e 630 mm²).

• A posta a terra da rede de MT está constituída por un condutor de cobre espido, de sección 50 mm², tendido ao longo e no fondo da canalización de MT.

• A enerxía eléctrica xerada polo PE Teixos evacuarase a través dunha liña de alta tensión de 66 kV (LAT 66 kV), que vai desde a SET do PE Teixos 30/66 kV ata a subestación colectora do PE Meirama 220/66/30 kV. A dita LAT 66 kV, de lonxitude aproximada 14.045 m, consta dos dous seguintes tramos:

– Tramo aéreo en circuíto simple, desde o pórtico da SET do PE Teixos ata o apoio de paso aéreo-subterráneo (apoio nº 38 PAS), de 9.773 m de lonxitude, con condutor LA-280 e cable de garda OPGW. Disporase tendido sobre 38 apoios de celosía de aceiro.

– Tramo subterráneo en circuíto simple, desde o apoio nº 38 PAS ata a subestación colectora de Meirama, de 4.272 m de lonxitude, con terna de cables tipo RHZ1-RA+2OL (S) 36/66 kV 1 × Al630+H165 dispostos en triángulo e cable de comunicacións PKP.

• Construirase unha (1) posición na SET colectora do PE Meirama 220/66/30 kV para elevar a tensión da liña de chegada do PE Teixos (66 kV) ao nivel do punto de interconexión previsto (220 kV). Tanto a aparellaxe de 220 kV como a de 66 kV situaranse no parque de intemperie e serán de tecnoloxía convencional. Comporase dos seguintes elementos:

– Unha (1) posición de liña de 66 kV cos equipos necesarios de protección e medida.

– Unha (1) posición de transformador de 220 kV cos equipos necesarios de protección e medida.

– Un (1) transformador de 50/55 MVA ONAN/ONAF, de relación de transformación 220/66 kV e regulación en carga 220 ± 10 × 1,5 % kV.

• A subestación colectora do PE Meirama 220/66/30 kV conectarase coa subestación existente Meirama 220 kV, de REE e actualmente en servizo, onde verterá a enerxía á rede de transporte.

• Non forman parte do alcance deste proxecto nin a subestación colectora Meirama 220/66/30 kV (excepto a posición do PE Teixos nela) nin a súa liña de interconexión coa subestación existente Meirama 220 kV de REE, senón que forman parte doutro proxecto independente denominado Parque eólico Meirama, con número de expediente IN408A 2018/27, promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. e actualmente en tramitación.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución do PE Teixos e infraestruturas de evacuación (setembro 2022-vsdo. o 13.9.2022).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura nos anexos que se insiren neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) do PE Teixos e infraestruturas de evacuación (xullo de 2022 - asdo. o 18.7.2022).

3. O proxecto de interese autonómico (PIA) PE Teixos e infraestruturas de evacuación (setembro de 2022 - asdo. o 13.9.2022).

Polo exposto, o proxecto faise público para o coñecemento xeral, así como en particular das persoas propietarias dos predios afectados que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG) ou nun dos xornais de maior circulación nas provincias afectadas, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 23), de luns a venres, das 9.00 as 14.00 horas, así como na casa do Concello de Cerceda (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A Coruña, 10 de novembro de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Teixos e infraestruturas de evacuación no concello de Cerceda, A Coruña (exp. IN408A 2020/155)

Predio

Propietario

Parcela

Afeccións parque eólico (m2)

Afeccións liña de evacuación

Titularidade
proposta

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno domino

Serv. de paso

Serv. de voo

Ocup. temp.

Apoio

Voo

Liña soterrada

Vieiro de acceso

Ocup. temp.

Pol.

Parc.

Ref.
catastral

Cim.

Plat.

T. met.

SET

Vieiro

Gabia

Nº de apoio

Superf. (m2)

Lonx. (m)

Superf.
(m2)

Superf.
(m2)

Superf.
(m2)

OT (m2)

Concello de Cerceda 

1

González Santos, Felisa

50

32

15024A05000032

Pedra Grande

Monte alto

 

 

 

 

1.462

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

2

Fraga Mosquera, Ricardo

50

31

15024A05000031

Pedra Grande

Monte alto

 

 

 

 

437

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

3

Liñares Padín, María

50

26

15024A05000026

Chousa

Monte alto

 

 

 

 

 

 

1.933

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liñares Padín, Andrea

50

27

15024A05000027

Chousa

Monte alto

487

3.312

 

 

 

44

7.911

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Liñares Padín, Josefa

50

28

15024A05000028

Chousa

Monte alto

 

4.067

 

 

 

129

2.561

1.766

 

 

 

 

 

 

 

6

Santos López, Jesusa Josefa

50

33

15024A05000033

Chousa

Ortiga

Monte alto

 

975

 

 

1.328

283

 

1.251

 

 

 

 

 

 

 

7

Rama Becerra, José Filiberto

34

17

15024A03400017

Fontiñas

Matogueira

 

 

 

 

53

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

8

Santos Pallas, Evaristo

34

16

15024A03400016

Fontiñas

Matogueira

 

 

 

 

313

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

9

Santos López, José Manuel

34

858

15024A03400858

Monte Meixoada

Matogueira

 

 

 

 

128

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

10

Mosquera Queijas, Josefa

34

15

15024A03400015

Coto do Chan

Monte alto

 

 

 

 

121

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

11

Santos Tasende, José, hros.

34

6

15024A03400006

Coto do Chan

Monte alto

 

 

 

 

238

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Liñares Padín, María

34

5

15024A03400005

Coto do Chan

Monte alto

 

 

 

 

298

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

13

Fraga Mosquera, Manuel
Fraga Gómez, Josefa

34

7

15024A03400007

Coto do Chan

Matogueira

 

 

 

 

51

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

14

Queijas Mosquera, Julio

34

8

15024A03400008

Coto do Chan

Monte alto

 

 

 

 

401

 

 

175

 

 

 

 

 

 

 

15

González Santos, Manuel

34

860

15024A03400860

Fontiñas

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

16

Descoñecido

34

10

15024A03400010

Fontiñas

Monte alto

 

 

 

 

39

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

17

Castro Rodríguez, María

34

819

15024A03400819

Coto do Chan

Matogueira

 

 

 

 

932

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

18

Tasende Fraga, Jesús

34

820

15024A03400820

Coto do Chan

Matogueira

 

 

 

 

228

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

19

Liñares Fuentes, Jesusa

34

821

15024A03400821

Coto do Chan

Matogueira

 

 

 

 

31

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

20

Golán Juncal, Jesusa, hros.

34

822

15024A03400822

Coto do Chan

Monte alto

 

 

 

 

66

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

21

Liñares Fuentes, Jesusa

34

823

15024A03400823

Coto do Chan

Matogueira

 

 

 

 

31

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

22

Liñares Padín, María

34

3

15024A03400003

Coto do Chan

Matogueira

 

 

 

 

33

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

23

Santos Pallas, Jesusa Magdalena

34

2

15024A03400002

Coto do Chan

Labradío

 

 

 

 

27

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

24

Santos Pallas, Jesusa Magdalena

50

37

15024A05000037

Ortiga

Monte alto

 

 

 

 

 

19

 

66

 

 

 

 

 

 

 

25

Golán Juncal, Jesusa, hros.

50

38

15024A05000038

Ortiga

Monte alto

 

 

 

 

 

103

 

469

 

 

 

 

 

 

 

26

Tasende Castiñeiras, Antonio

50

323

15024A05000323

Ortiga

Matogueira

 

 

 

 

 

30

 

137

 

 

 

 

 

 

 

27

Tasende Deus, Celsa

50

324

15024A05000324

Tras a Chousa

Matogueira

 

 

 

 

 

11

 

48

 

 

 

 

 

 

 

28

Rebón Viaño, Carmen, hros.

50

327

15024A05000327

Ortiga

Matogueira

 

 

 

 

 

12

 

55

 

 

 

 

 

 

 

29

Tasende Fraga, Jesús

50

692

15024A05000692

Ortiga

Monte alto

 

 

 

 

 

27

 

123

 

 

 

 

 

 

 

30

Queijas Mosquera, Julio

50

40

15024A05000040

Ortiga

Matogueira

 

 

 

 

 

8

 

37

 

 

 

 

 

 

 

31

Rama Becerra, José Filiberto

50

42

15024A05000042

Ortiga

Matogueira

 

 

 

 

 

28

 

126

 

 

 

 

 

 

 

32

González Santos, Antonio

50

39

15024A05000039

Pedra Cociña

Monte alto

 

 

 

 

 

276

 

1.251

 

 

 

 

 

 

 

33

González Santos, Antonio

50

154

15024A05000154

Chousa Vella

Monte alto

 

 

 

 

 

43

 

194

 

 

 

 

 

 

 

34

Mosquera Queijas, Josefa

50

46

15024A05000046

Chousa Vella

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

35

Rama Becerra, José Filiberto

50

153

15024A05000153

Chousa Vella

Monte alto

 

 

 

 

 

140

 

484

 

 

 

 

 

 

 

36

Lamas Fraga, Manuel

50

606

15024A05000606

Chousa Vella

Monte alto

 

 

 

 

 

18

 

61

 

 

 

 

 

 

 

37

Rama Becerra, José Filiberto

50

605

15024A05000605

Chousa Vella

Monte alto

 

 

 

 

 

18

 

51

 

 

 

 

 

 

 

38

García Barbeito, M. Teresa
García Barbeito, M. Asunción
García Barbeito, José, hros.

50

151

15024A05000151

Lodeiro de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

83

 

377

 

 

 

 

 

 

 

39

Ríos Rodríguez, Jesús

50

707

15024A05000707

Lodeiro de Arriba

Monte alto

 

 

 

 

 

316

 

1.412

 

 

 

 

 

 

 

40

Amor García Josefina, hros.

50

204

15024A05000204

Figueira

Monte alto

 

 

 

 

 

106

 

491

 

 

 

 

 

 

 

41

Liñares Padín, Josefa

50

351

15024A05000351

Figueira

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Lamas Fraga, Carmen

50

352

15024A05000352

Figueira

Matogueira

226

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

López Queijo, Francisca

50

401

15024A05000401

Teixos

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

López Queijo, Venerando

50

700

15024A05000700

Teixos

Matogueira

 

121

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Tasende Barral, Elogio, hros.

50

695

15024A05000695

Teixos

Matogueira

71

3.075

 

 

 

217

 

275

 

 

 

 

 

 

 

46

Rodríguez Pereiro, Juan

50

350

15024A05000350

Bico de Areosa

Matogueira

190

2.316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

López Queijo, Bailisa

50

701

15024A05000701

Teixos

Monte alto

 

25

 

 

 

27

 

137

 

 

 

 

 

 

 

48

Rodríguez Queijas, Hermino

50

356

15024A05000356

Chousa Grande

Matogueira

 

2.950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Amor Estévez, Manuel

50

357

15024A05000357

Teixos

Monte alto

 

 

 

 

360

24

 

176

 

 

 

 

 

 

 

50

López Queijo, M. Josefa

50

702

15024A05000702

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

1.265

216

 

947

 

 

 

 

 

 

 

51

Santos López, María

50

703

15024A05000703

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

2.640

112

 

889

 

 

 

 

 

 

 

52

Barbeito Amor, Antonio

50

400

15024A05000400

Teixos

Monte alto

 

 

 

 

727

42

 

232

 

 

 

 

 

 

 

53

Barral Tasende, José

50

416

15024A05000416

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

680

8

 

203

 

 

 

 

 

 

 

54

Descoñecido

50

725

15024A05000725

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

304

43

 

160

 

 

 

 

 

 

 

55

Pereio Regueiro, Josefa, hros.

50

395

15024A05000395

Teixos

Monte alto

 

 

 

 

1

7

 

37

 

 

 

 

 

 

 

56

Amor Estévez, Manuel

50

359

15024A05000359

Teixos

Monte alto

 

 

 

 

759

78

 

310

 

 

 

 

 

 

 

57

Doldán Fraga, Manuel

50

391

15024A05000391

Teixos

Monte alto

 

 

 

 

167

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

58

Liñares Padín, Josefa

50

390

15024A05000390

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

155

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

59

Boquete Bertoa, Antonio

50

360

15024A05000360

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

17

19

 

78

 

 

 

 

 

 

 

60

Rama Raña, Manuel

50

362

15024A05000362

Teixos

Monte alto

 

 

 

 

491

28

2.142

86

 

 

 

 

 

 

 

61

Golán Fraga, José

50

699

15024A05000699

Pedra

Fechada

Matogueira

 

 

 

 

287

30

 

119

 

 

 

 

 

 

 

62

Golán Fraga, Jesusa Adlofina

50

698

15024A05000698

Pedra

Fechada

Matogueira

 

 

 

 

231

26

 

104

 

 

 

 

 

 

 

63

Golán Fraga, Josefa

50

398

15024A05000398

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

176

26

 

103

 

 

 

 

 

 

 

64

Fraga Castro, Ricardo, hros.

50

392

15024A05000392

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

518

118

 

474

 

 

 

 

 

 

 

65

Otero Pardo, Carmen

50

402

15024A05000402

Pedra

Fechada

Matogueira

 

 

 

 

47

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

66

Golán Fraga, Josefa

50

372

15024A05000372

Pedra

Fechada

Matogueira

 

 

 

 

60

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

67

Golán Fraga, Jesusa Adlofina

50

365

15024A05000365

Monte

Morán

Matogueira

 

 

 

 

26

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

68

Golán Fraga, José

50

399

15024A05000399

Monte

Morán

Matogueira

 

 

 

 

11

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

69

Golán Fraga, José

50

394

15024A05000394

Monte

Morán

Matogueira

 

 

 

 

80

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

70

Amor Estévez, Manuel

50

393

15024A05000393

Coto Arrieira

Matogueira

 

 

 

 

27

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

71

Fraga Castro, María

50

361

15024A05000361

Monte

Morán

Matogueira

 

 

 

 

10

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

72

Amor Estévez, Manuel

50

363

15024A05000363

Monte

Morán

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

 

 

 

73

Pardo Rama, José Manuel

50

364

15024A05000364

Fonte

Salgueiro

Matogueira

 

 

 

 

130

18

652

45

 

 

 

 

 

 

 

74

Pereiro Regueiro, Josefa, hros.

50

370

15024A05000370

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

169

25

874

71

 

 

 

 

 

 

 

75

Becerra Calvo, Ricardo, hros.

50

369

15024A05000369

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

129

20

633

53

 

 

 

 

 

 

 

76

Rebón Viaño, Carmen, hros.

50

374

15024A05000374

Braña

Espiña

Matogueira

 

 

 

 

 

 

848

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Raña Fuentes, Andrea, hros.

50

366

15024A05000366

Teixos

Monte alto

414

1.089

 

 

21

40

1.839

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Rebón Viaño, Avelino

50

371

15024A05000371

Teixos

Matogueira

 

 

 

 

105

12

566

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Amor Estévez, Manuel

50

368

15024A05000368

Teixos

Matogueira

73

4.791

 

 

656

130

4.204

402

 

 

 

 

 

 

 

80

Amor García, Antonio

50

410

15024A05000410

Braña

Espiña

Matogueira

 

1.197

 

 

295

57

490

302

 

 

 

 

 

 

 

81

Doldán Fraga, Manuel

50

373

15024A05000373

Braña Espiña

Matogueira

 

 

 

 

414

45

 

238

 

 

 

 

 

 

 

82

Barbeito Amor, Antonio

50

375

15024A05000375

Ortiga

Monte alto

 

 

 

 

68

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

83

Otero Pardo, Ricardo

50

376

15024A05000376

Ortiga

Monte alto

 

 

 

 

122

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

84

Otero Pardo, Carmen

50

377

15024A05000377

Ortiga

Prado

 

 

 

 

72

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

85

Barral González, Manuel

50

382

15024A05000382

Ortiga

Prado

 

 

 

 

2

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

86

Liñares Padín, Josefa

50

384

15024A05000384

Ortiga

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

87

Boquete Dubra, Manuel

50

660

15024A05000660

Quinto

Prado

 

 

 

 

1.251

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

88

García Picón, Manuel

50

335

15024A05000335

Quinto

Monte alto

 

 

 

 

1.495

324

 

1.493

 

 

 

 

 

 

 

89

Becerra Becerra, José

50

276

15024A05000276

Quinto

Matogueira

 

 

 

 

520

18

 

170

 

 

 

 

 

 

 

90

Boquete Dubra, Manuel

50

275

15024A05000275

Quinto

Prado

 

 

 

 

197

27

 

165

 

 

 

 

 

 

 

91

Pombo Golán, Jesús

50

272

15024A05000272

Quinto

Monte alto

 

 

 

 

200

32

 

127

 

 

 

 

 

 

 

92

Golán Fraga, Jesusa Adlofina

50

271

15024A05000271

Quinto

Monte alto

 

 

 

 

220

40

 

161

 

 

 

 

 

 

 

93

Castro Cabeza, María

50

270

15024A05000270

Quinto

Monte alto

 

 

 

 

127

48

 

224

 

 

 

 

 

 

 

94

Descoñecido

50

717

15024A05000717

Cabadas

Matogueira

 

 

 

 

79

37

 

209

 

 

 

 

 

 

 

95

Descoñecido

50

716

15024A05000716

Cabadas

Matogueira

 

 

 

 

2

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

96

Descoñecido

50

715

15024A05000715

Cabadas

Matogueira

 

 

 

 

70

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

97

Descoñecido

50

714

15024A05000714

Cabadas

Monte alto

 

 

 

 

143

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

98

Becerra Suárez, Basilio

50

269

15024A05000269

Cabadas

Matogueira

 

 

 

 

327

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

99

Becerra García, Jesusa

50

268

15024A05000268

Pedra dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

812

241

 

1.012

 

 

 

 

 

 

 

100

Fraga Reimúndez, Daniel, hros.

50

267

15024A05000267

Quinto

Monte alto

 

 

 

 

22

88

 

349

 

 

 

 

 

 

 

101

Costa Corral, Josefina

50

266

15024A05000266

Porto Lama

Matogueira

 

 

 

 

170

71

 

338

 

 

 

 

 

 

 

102

García Lamas, Rosendo

50

263

15024A05000263

Quinto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

1.376

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Rodríguez Loureiro, Josefa

50

264

15024A05000264

Quinto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

2.029

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Iglesias Rodríguez, José

50

265

15024A05000265

Quinto

Monte alto

327

1.005

 

 

 

 

5.183

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Bello Iglesias, Manuel

50

285

15024A05000285

Do Quinto de Diante

Monte alto

 

855

 

 

 

 

378

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Boquete Nogareda, Rosa

50

286

15024A05000286

Quinto

Matogueira

 

1.228

 

 

 

9

 

24

 

 

 

 

 

 

 

107

Iglesias García, Rosa

50

287

15024A05000287

Quinto

Matogueira

 

1.049

 

 

5

80

 

328

 

 

 

 

 

 

 

108

Lamas Suárez, Manuela

50

284

15024A05000284

Quintas

Monte alto

160

3.213

 

 

 

127

4.002

2

 

 

 

 

 

 

 

109

Rodríguez Loureiro, Josefa

50

292

15024A05000292

Quintas

Monte alto

 

 

 

 

8

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

110

García Lamas, Rosendo

50

293

15024A05000293

Quintas

Monte alto

 

 

 

 

90

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

111

Iglesias Rodríguez,

Encarnación

50

294

15024A05000294

Casal de Mateo

Monte alto

 

 

 

 

486

256

 

958

 

 

 

 

 

 

 

112

Añón García, Simona, hros.

50

295

15024A05000295

Francés

Monte alto

 

45

 

 

1.349

204

 

945

 

 

 

 

 

 

 

113

Castro Lamas, José

50

296

15024A05000296

Francés

Matogueira

 

 

 

 

978

132

 

637

 

 

 

 

 

 

 

114

Añón García, Simona, hros.

34

787

15024A03400787

Pedra das Carballeiras

Monte alto

 

 

 

 

143

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

115

Iglesias Rodríguez, José

34

771

15024A03400771

Braña das Seixas

Monte alto

 

 

 

 

178

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

116

Iglesias Rodríguez, Jesusa

34

775

15024A03400775

Pedra do Carballo

Monte alto

 

 

 

 

1.074

 

 

223

 

 

 

 

 

 

 

117

Iglesias Rodríguez, Jesusa

34

776

15024A03400776

Pedra das Carballeiras

Matogueira

 

 

 

 

565

 

 

197

 

 

 

 

 

 

 

118

Rodríguez Loureiro,

Ricardo

34

773

15024A03400773

Seixo

Matogueira

 

 

 

 

496

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

119

Cabeza Castro, José

34

772

15024A03400772

Seixo

Monte alto

 

 

 

 

234

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

120

Cabeza Castro, José

42

84

15024A04200084

Francés

Matogueira

 

 

 

 

342

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

121

Añón García, Simona, hros.

42

78

15024A04200078

Casa dos Mouros

Monte alto

 

 

 

 

58

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

122

Lamas Suárez, Manuela

42

80

15024A04200080

Chousa de Leña Grande

Monte alto

 

 

 

 

260

 

 

337

 

 

 

 

 

 

 

123

Santos Graña, María Luz
Santos Graña, M. Carmen

42

219

15024A04200219

Pedra dos Carros

Labradío

 

 

 

 

112

 

 

144

 

 

 

 

 

 

 

124

Fraga Reimúndez, Daniel, hros.

42

220

15024A04200220

Fraga dos Carros

Monte alto

 

 

 

 

299

 

 

232

 

 

 

 

 

 

 

125

Añón García, Simona, hros.

42

126

15024A04200126

Pedra dos Carros

Monte alto

 

 

 

 

784

216

 

1.086

 

 

 

 

 

 

 

126

Queijo Becerra, Manuel

42

135

15024A04200135

Pedra dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

39

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

127

Descoñecido

42

137

15024A04200137

Agra do

Carro

Monte alto

 

 

 

 

180

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

128

Castro Lamas, Celestino

50

659

15024A05000659

Quinto

Labradío

 

 

 

 

546

35

 

241

 

 

 

 

 

 

 

129

Boquete Bertoa, Antonio

50

713

15024A05000713

Cabadas

Matogueira

 

 

 

 

222

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

130

Añón Regueiro, Josefa

47

601

15024A04700601

Abortiñal

Labradío

 

 

 

2.037

437

85

 

1.285

 

 

21

293

 

 

 

131

García Añón, José

47

203

15024A04700203

Abortiñal

Labradío

 

 

 

271

1.390

85

 

4.916

 

 

 

 

 

 

 

132

Amor García, Josefina, hros.

47

603

15024A04700603

Abortiñal

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

133

Iglesias García, José

47

602

15024A04700602

Abortiñal

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

134

Añón Regueiro, Eliseo

47

204

15024A04700204

Abortiñal

Labradío

 

 

 

 

418

 

 

186

 

 

 

 

 

194

 

135

Cabeza Castro, José

47

205

15024A04700205

Abortiñal

Matogueira

 

 

 

 

37

 

 

10

 

 

 

 

 

26

9

136

Regueiro Fernández, Rosa

47

206

15024A04700206

Abortiñal

Matogueira

 

 

 

 

30

 

 

10

 

 

 

1

 

27

57

137

Cabeza Castro, José

47

207

15024A04700207

Abortiñal

Matogueira

 

 

 

 

23

 

 

10

AP-1

12

 

69

 

20

81

138

Becerra Queijo, Carmen
Becerra Queijo, Jesusa

47

208

15024A04700208

Abortiñal

Matogueira

 

 

 

 

17

 

 

14

AP-1 

45

27

252

 

31

118

139

López Raña, José

47

209

15024A04700209

Abortiñal

Matogueira

 

 

 

 

4

 

 

18

 

 

32

628

 

95

104

140

Castro Lamas, Celestino

47

210

15024A04700210

Abortiñal

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

33

681

 

99

 

141

Añón García, Simona, hros.

47

211

15024A04700211

Abortiñal

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

71

1468

 

213

 

142

Castro Cabeza, Elvira

47

212

15024A04700212

Abortiñal

Matogueira

 

 

 

 

16

26

 

117

 

 

30

581

 

90

86

143

Cabeza Castro, José

47

213

15024A04700213

Abortiñal

Matogueira

 

 

 

 

51

16

 

66

 

 

 

 

 

 

 

144

Castro Vázquez, Carmen, hros.

47

214

15024A04700214

Abortiñal

Monte alto

 

 

 

 

695

115

 

517

 

 

 

 

 

 

 

145

Castro Cabeza, Elvira

50

653

15024A05000653

Fonte

Salgueiro

Matogueira

 

 

 

 

10

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

146

Pereiro Vázquez, Clemente

50

652

15024A05000652

Fonte

Salgueiro

Matogueira

 

 

 

 

31

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

147

García Liñares, Valentina

50

651

15024A05000651

Fonte

Salgueiro

Matogueira

 

 

 

 

127

 

 

129

 

 

 

 

 

 

 

148

Ferreiro Vázquez, Clemente

50

650

15024A05000650

Chousa das Rans

Labradío

 

 

 

 

775

27

 

320

 

 

 

 

 

 

 

149

García Liñares, Valentina

50

318

15024A05000318

Barroseiro

Monte alto

 

 

 

 

 

 

827

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Queijo Rodríguez, Ramón
Queijo Rodríguez, Jesús

50

647

15024A05000647

Fontouro

Inculto

487

5.769

 

 

 

118

11.365

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Queijo Rodríguez, José

50

648

15024A05000648

Fontouro

Monte alto

 

1.645

 

 

 

62

227

201

 

 

 

 

 

 

 

152

Queijo Rodríguez, Jesús

50

649

15024A05000649

Fontouro

Prado

 

680

 

 

131

73

 

292

 

 

 

 

 

 

 

153

Queijo Becerra, Manuel

50

304

15024A05000304

Fontouro

Prado

 

 

 

 

632

69

 

405

 

 

 

 

 

 

 

154

Descoñecido

50

691

15024A05000691

Fontouro

Prado

 

 

 

 

4

3

 

12

 

 

 

 

 

 

 

155

Dubro Pombo, María

50

302

15024A05000302

Tenza da Corredoira

Monte alto

 

 

 

 

194

20

 

92

 

 

 

 

 

 

 

156

Cabeza Golán, Jesusa

Leonor

50

301

15024A05000301

Tenza da Corredoira

Monte alto

 

 

 

 

256

16

 

144

 

 

 

 

 

 

 

157

Vázquez García, M. Josefa

50

300

15024A05000300

Corredoira

Monte alto

 

 

 

 

505

56

 

227

 

 

 

 

 

 

 

158

Descoñecido

47

172

15024A04700172

Borteñal

Inculto

 

 

 

 

2.979

276

 

7.548

 

 

 

 

 

208

 

159

Fraga Reimúndez, María, hros.

47

173

15024A04700173

Borteñal

Monte alto

 

 

 

 

688

77

 

2.007

 

 

 

68

 

208

127

160

Viaño Pombo, Manuela

47

174

15024A04700174

Borteñal

Inculto

 

 

 

 

490

56

 

257

AP-3

19

119

2.171

 

10

297

161

Suárez Queijo, José

47

619

15024A04700619

Aborteñal

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

162

Mosquera Mosquera,

Manuel
Mosquera Mosquera, Josefa

47

180

15024A04700180

Aborteñal

Monte alto

 

 

 

 

246

23

 

131

 

 

72

1.559

 

 

 

163

Becerra Suárez, Basilio

47

179

15024A04700179

Abortiñal

Monte alto

 

 

 

 

350

39

 

220

 

 

46

1.115

 

 

 

164

Castro Cabeza, Dominga

47

178

15024A04700178

Abortiñal

Monte alto

 

 

 

 

134

11

 

58

 

 

9

189

 

 

 

165

García Juncal, Rosa

47

177

15024A04700177

Abortiñal

inculto

 

 

 

 

157

38

 

147

 

 

21

429

 

 

 

166

Cabeza Castro, José

47

176

15024A04700176

Abortiñal

inculto

 

 

 

 

 

1

 

14

 

 

10

198

 

 

 

167

Queijo Becerra, Manuel

47

175

15024A04700175

Borteñal

inculto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

215

 

 

 

168

Vilariño Calviño, Domingo

47

468

15024A04700468

Abortiñal

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-2 

15

29

472

 

16

359

169

Calviño Fraga, Manuel

47

220

15024A04700220

Abortiñal

Matogueira

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Castro García, M. Soledad
Castro García, Alba

Dolores

47

223

15024A04700223

Abortiñal

Matogueira

 

516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

Becerra Suárez, Basilio

47

224

15024A04700224

Abortiñal

Matogueira

 

2.000

 

 

 

 

812

 

 

 

 

 

 

 

 

172

Castro Añón, Carmen

47

232

15024A04700232

Quenlla

Monte alto

 

1.072

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

173

Queijo Becerra, Manuel

47

233

15024A04700233

Quenlla

Monte alto

 

2.006

 

 

 

 

1.235

 

 

 

 

 

 

 

 

174

Becerra Becerra, José

47

234

15024A04700234

Quenlla

Monte alto

327

2.443

 

 

310

72

2.276

 

 

 

 

 

 

 

 

175

Castro Lamas, José

47

463

15024A04700463

Cabadas

Matogueira

60

262

 

 

 

 

602

 

 

 

 

 

 

 

 

176

Añón García Simona, hros.

47

69

15024A04700069

Quenlla

Matogueira

32

209

 

 

 

 

1.779

 

 

 

 

 

 

 

 

177

Becerra Becerra, José

47

68

15024A04700068

Quenlla

Matogueira

 

 

 

 

 

 

186

 

 

 

 

 

 

 

 

178

Castro Lamas, José

47

67

15024A04700067

Quenlla

Matogueira

41

19

 

 

 

 

366

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Castro Fernández

Santiago

47

66

15024A04700066

Quenlla

Matogueira

25

37

 

 

 

 

325

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Cabeza Castro José

47

65

15024A04700065

Quenlla

Matogueira

1

10

 

 

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Becerra Becerra José

47

64

15024A04700064

Quenlla

Matogueira

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Añón García, Simona, hros.

47

610

15024A04700610

Quenlla

Matogueira

 

 

 

 

 

 

2.471

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Becerra Becerra, José

47

236

15024A04700236

Tenza Grande

Matogueira

 

 

 

 

224

17

 

88

 

 

 

 

 

 

 

184

Castro Lamas, Celestino

47

235

15024A04700235

Pedrouzo

Matogueira

 

 

 

 

472

1

400

35

 

 

 

 

 

 

 

185

Descoñecido

47

611

15024A04700611

Quenlla

Matogueira

 

 

 

 

50

38

141

113

 

 

 

 

 

 

 

186

Santos Vázquez, José
Santos Vázquez, Jesús
Santos Vázquez, Carmen
González Santos, Manuel
González Santos,

Gumersindo

47

237

15024A04700237

Pedrouzo

Monte alto

 

 

 

 

955

90

 

426

 

 

 

 

 

 

 

187

Iglesias Rodríguez, María

47

588

15024A04700588

Pedrouzo

Monte alto

 

 

 

 

150

9

 

54

 

 

 

 

 

 

 

188

Iglesias Rodríguez, Jesusa

47

238

15024A04700238

Pedrouzo

Monte alto

 

 

 

 

96

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

189

Iglesias Rodríguez, José

47

239

15024A04700239

Penedo

Monte alto

 

 

 

 

32

 

 

27

 

 

 

129

 

 

 

190

Fraga Regueiro, Manuel

47

240

15024A04700240

Penedo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

3.021

 

29

20

191

Pereiro Vázquez, Clemente

47

169

15024A04700169

Penedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

192

García Añón, José

47

492

15024A04700492

Corredoira

Matogueira

 

 

 

 

172

33

 

116

 

 

 

 

 

 

 

193

García Añón, José

50

591

15024A05000591

Corredoira

Matogueira

 

 

 

 

1

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

194

Descoñecido

47

613

15024A04700613

Corredoira

Matogueira

 

 

 

 

80

21

 

61

 

 

 

 

 

 

 

195

Vázquez García, M. Josefa

47

491

15024A04700491

Corredoira

Matogueira

 

 

 

 

 

2

 

54

 

 

 

 

 

 

 

196

Cabeza Golán, Jesusa

Leonor

47

490

15024A04700490

Corredoira

Matogueira

 

 

 

 

43

15

 

60

 

 

 

 

 

 

 

197

Dubro Pombo, María

47

489

15024A04700489

Corredoira

Matogueira

 

 

 

 

42

17

 

69

 

 

 

 

 

 

 

198

Queijo Becerra, Manuel

47

488

15024A04700488

Corredoira

Matogueira

 

 

 

 

74

32

 

118

 

 

 

 

 

 

 

199

Dubro Pombo, María

50

303

15024A05000303

Chousa de Fontouro

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

200

Queijo Rodríguez, Ramón

50

297

15024A05000297

Cancela de Fora

Matogueira

 

 

 

 

202

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

201

Añón Regueiro, Manuel

50

312

15024A05000312

Cancela

Monte alto

 

 

 

 

38

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

202

Regueiro Castro, José, hros.

47

307

15024A04700307

Cancela

Monte alto

 

 

 

 

491

148

 

531

 

 

 

 

 

 

 

203

Pereiro Vázquez, Clemente

47

283

15024A04700283

Chousa Novo do Fonto

Matogueira

 

 

 

 

248

 

 

2.038

 

 

 

 

 

 

 

204

García Liñares, Valentina

47

483

15024A04700483

Fonte Pedra

Matogueira

 

 

 

 

41

 

 

1.217

 

 

 

 

 

 

 

205

Vilar Regueiro, Rosa

47

493

15024A04700493

Penedo

Matogueira

 

 

 

 

120

35

 

138

 

 

 

 

 

 

 

206

Queijo Calviño, María

47

308

15024A04700308

Penedo

Monte alto

 

 

 

 

246

96

 

424

 

 

 

 

 

 

 

207

Juncal Silveira, Emilio, hros.

47

281

15024A04700281

Fonte Pedra

Monte alto

 

 

 

 

984

87

 

730

 

 

 

 

 

 

 

208

Pereiro Juncal, Manuela, hros.

47

282

15024A04700282

Fonte Pedra

Monte alto

 

 

 

 

209

25

 

142

 

 

 

 

 

 

 

209

Castro Rodríguez, María

47

285

15024A04700285

Fonte Pedra

Matogueira

 

 

 

 

9

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

210

Juncal Silveira, M. Carmen

47

280

15024A04700280

Chousa de Arriba

Monte alto

 

 

 

 

319

61

 

232

 

 

 

 

 

 

 

211

García Liñares, Valentina

47

279

15024A04700279

Casa Vella Arriba

Monte alto

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Gómez Castro, Dominga

47

278

15024A04700278

Casa Vella Arriba

Monte alto

 

166

 

 

27

22

3.570

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Pereiro Castro, Clemente

47

277

15024A04700277

Casa Vella Arriba

Matogueira

398

410

 

 

 

 

886

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Queijo Rodríguez, José

47

276

15024A04700276

Casa Vella Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

488

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Descoñecido

47

275

15024A04700275

Casa Vella Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

597

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Vázquez García, M. Josefa

47

273

15024A04700273

Casa Vella Arriba

Matogueira

89

1.713

 

 

 

 

891

 

 

 

 

 

 

 

 

217

García Iglesias, Francisco

47

498

15024A04700498

Casa Vella Arriba

Monte alto

 

4.040

 

 

 

 

1.120

 

 

 

 

 

 

 

 

218

García Iglesias, José

47

272

15024A04700272

Casas

Vellas Arriba

Labradío

 

853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219

Queijo Becerra, Manuel

47

325

15024A04700325

Chousa Nova

Matogueira

 

 

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Dubro Pombo, María

47

321

15024A04700321

Chousa

Monte alto
Matogueira

 

199

 

 

3.967

455

4.022

2.224

 

 

 

 

 

 

 

221

Queijo Calviño, María

47

481

15024A04700481

Fonte Pedra

Monte alto

 

 

 

 

21

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

222

García Pereiro, Josefa, hros.

47

617

15024A04700617

Fonte Pedra

Matogueira

 

 

 

 

552

31

 

174

 

 

 

 

 

 

 

223

Lamas García, Manuel
Lamas García, Jesusa
García Juncal, Rosa
García Juncal, Manuel
García Juncal, Jesusa
Becerra García, Jesusa
Becerra García, irmáns

47

290

15024A04700290

Pazo

Matogueira

 

 

 

 

680

132

 

591

 

 

 

 

 

 

 

224

Castro Rodríguez, María

47

322

15024A04700322

Fonte de Monte

Espiño

Matogueira

 

 

 

 

2.016

45

 

674

 

 

 

 

 

 

 

225

Añón Regueiro, Josefa

47

323

15024A04700323

Chousa de Añón

Monte alto
Labradío

487

1.679

 

 

2.564

257

10.181

969

 

 

 

 

 

 

 

226

García Iglesias, Eduardo

47

431

15024A04700431

Penedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

215

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Queijas García, Ricardo

47

480

15024A04700480

Pedra dos Allos

Matogueira

 

5.369

 

 

31

14

1.883

63

 

 

 

 

 

 

 

228

Lamas Juncal, Manuel

47

432

15024A04700432

Pedra dos Allos

Monte alto

 

869

 

 

1.100

119

649

671

 

 

 

 

 

 

 

229

García Liñares, Valentina

47

479

15024A04700479

Pedra dos Allos

Matogueira

 

 

 

 

66

7

 

36

 

 

 

 

 

 

 

230

Queijas García, Ricardo

47

478

15024A04700478

Pedra dos Allos

Matogueira

 

 

 

 

183

17

 

94

 

 

 

 

 

 

 

231

García Liñares, Valentina

47

477

15024A04700477

Pedra dos Allos

Labradío

 

 

 

 

445

16

 

130

 

 

 

 

 

 

 

232

Pereiro Vázquez, Clemente

47

367

15024A04700367

Fonte

Espiño

Prado
Matogueira

 

 

 

 

759

208

 

965

 

 

 

 

 

 

 

233

Añón Regueiro, Josefa

47

437

15024A04700437

Paraños

Prado

 

 

440

 

183

25

 

140

 

 

 

 

 

 

 

234

Fraga Golán, Manuel

47

440

15024A04700440

Paraños

Monte alto

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Descoñecido

47

629

15024A04700629

Pedra Grande

Monte alto

 

 

 

 

243

34

 

193

 

 

 

 

 

 

 

236

Fraga Golán, Manuel

47

439

15024A04700439

Paraños

Monte alto

 

 

 

 

266

20

 

132

 

 

 

 

 

 

 

237

Queijas García, Ricardo

47

434

15024A04700434

Paraños

Monte alto

 

879

 

 

322

34

 

252

 

 

 

 

 

 

 

238

Queijas García, José

47

433

15024A04700433

Paraños

Labradío

 

1.296

 

 

 

98

19

401

 

 

 

 

 

 

 

239

Santos Juncal, José

47

435

15024A04700435

Paraños

Matogueira

202

1.659

 

 

 

126

3.088

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Juncal Regueiro, Estrella

47

469

15024A04700469

Paraños

Monte alto

97

3.912

 

 

 

23

711

 

 

 

 

 

 

 

 

241

Juncal Ríos, Manuel

48

7

15024A04800007

Chousa Nova

Matogueira

70

257

 

 

766

101

4.629

61

 

 

 

 

 

 

 

242

Pallas Rebon, Mercedes

48

286

15024A04800286

Chousa de Arriba

Matogueira

29

68

 

 

278

46

2.388

103

 

 

 

 

 

 

 

243

Juncal Regueiro, Estrella

49

88

15024A04900088

Chousa de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

669

 

 

 

 

 

 

 

 

244

Pallas Rebon, hros.

48

285

15024A04800285

Chousa de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

1.038

66

 

251

 

 

 

 

 

 

 

245

Juncal Ríos, Manuel

48

283

15024A04800283

Fuxestevo

Labradío

 

 

 

 

 

9

 

82

 

 

 

753

 

 

 

246

Boquete Nogareda, Manuel, hros.

48

49

15024A04800049

Chousa de Arriba

Matogueira

143

7.620

 

 

2.063

409

4.186

1.626

 

 

 

 

 

 

 

247

Gómez Rama, Juana

48

284

15024A04800284

Chousa de Arriba

Labradío

 

422

 

 

 

 

730

 

 

 

 

 

 

 

 

248

Golán Golán, Jesús

49

93

15024A04900093

Chousa dos Cepeiros

Monte alto

 

 

 

 

 

 

708

 

 

 

 

 

 

 

 

249

Santos Juncal, José

48

48

15024A04800048

Chousa de Arriba

Prado

237

518

 

 

3.657

274

5.175

1.302

 

 

 

 

 

 

 

250

Raña Castiñeiras, M. Josefa

48

220

15024A04800220

Costa Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

 

1.013

 

 

 

 

 

 

 

 

251

Pallas Castro, Manuel

48

51

15024A04800051

Queirogal

Monte alto

 

 

 

 

1.019

207

 

953

 

 

 

 

 

 

 

252

Grela Rey, María Milagros

48

278

15024A04800278

Castro de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

1.103

73

 

263

 

 

 

 

 

 

 

253

Peña Iglesias, Ricardo

48

219

15024A04800219

Costa Grande

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

4.180

 

 

 

 

 

 

 

254

Descoñecido

48

360

15024A04800360

Costa Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

 

687

 

 

 

 

 

 

 

 

255

Raña Castiñeiras, M. Josefa

48

177

15024A04800177

Chousa Nova

Labradío

 

 

 

 

794

69

 

384

 

 

 

 

 

 

 

256

Villaverde Pardo, Manuel

48

179

15024A04800179

Chousa Nova

Matogueira

 

387

 

 

251

42

 

187

 

 

 

 

 

 

 

257

Santos López, María

48

180

15024A04800180

Marco do Couto

Matogueira

 

494

 

 

 

15

 

61

 

 

 

 

 

 

 

258

Villaverde Castiñeiras, Manuel

48

181

15024A04800181

Chousa Nova

Monte alto

 

644

 

 

 

15

 

59

 

 

 

 

 

 

 

259

Pena Fraga, Obdulia

48

182

15024A04800182

Chousa Nova

Monte alto

 

431

 

 

 

7

 

28

 

 

 

 

 

 

 

260

Cabeza Santos, María Josefa

48

183

15024A04800183

Chousa Nova

Monte alto

 

422

 

 

 

9

 

36

 

 

 

 

 

 

 

261

Villaverde Pardo, Manuel

48

184

15024A04800184

Chousa Nova

Monte alto

 

738

 

 

 

14

 

56

 

 

 

 

 

 

 

262

López Queijo, Francisca

48

186

15024A04800186

Chousa Nova

Monte alto

 

2.064

 

 

 

43

531

6

 

 

 

 

 

 

 

263

Pardo López, Josefa

48

187

15024A04800187

Chousa Nova

Matogueira

 

1.874

 

 

 

17

1.267

 

 

 

 

 

 

 

 

264

Doldán Fraga, Ricardo

48

203

15024A04800203

Chousa do Seixo

Monte alto

487

1.625

 

 

 

110

7.119

 

 

 

 

 

 

 

 

265

Raña Castiñeiras, Jesús

48

205

15024A04800205

Trozo Vello

Matogueira

 

 

 

 

 

 

325

 

 

 

 

 

 

 

 

266

López Queijo, Venerando

48

208

15024A04800208

Costa Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

 

617

 

 

 

 

 

 

 

 

267

Amor García, Domingo

48

303

15024A04800303

Costa Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

 

683

 

 

 

 

 

 

 

 

268

Santos López, María

48

210

15024A04800210

Rega dos Chaves

Matogueira

 

 

 

 

 

 

675

 

 

 

 

 

 

 

 

269

Golán Juncal, Jesusa, hros.

48

214

15024A04800214

Astande

Matogueira

 

 

 

 

 

 

197

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Descoñecido

48

362

15024A04800362

Costa Grande

Monte alto

 

 

 

 

 

 

423

 

 

 

 

 

 

 

 

271

Villaverde Pardo, Jesús

48

213

15024A04800213

Canteira

Monte alto

 

 

 

 

 

 

631

 

 

 

 

 

 

 

 

272

Castro Cabeza, María

47

464

15024A04700464

Penedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

273

Vilar Golán, Hermitas

47

584

15024A04700584

Penedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

274

García Lamas, Rosendo

47

381

15024A04700381

Penedo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

84

63

275

Iglesias Rodríguez, Encarnación

47

241

15024A04700241

Penedo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-4

16

147

2.501

 

21

345

276

Castro Lamas, Celestino

47

242

15024A04700242

Penedo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

725

 

 

 

277

Cabeza Golán, María Josefa

47

246

15024A04700246

Chousa do Medio

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

278

García Lamas, Rosendo

47

247

15024A04700247

Chousa do Medio

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-5 

56

157

3.127

 

82

410

279

Lamas García, Manuel
Lamas García, Jesusa
García Juncal, Rosa
García Juncal, Manuel
García Juncal, Jesusa
Becerra García, Jesusa
Becerra García, irmáns

47

162

15024A04700162

Regueira

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

4.013

 

 

 

280

López Raña, José

47

578

15024A04700578

Regueira

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

2.437

 

 

 

281

López Raña, José

47

146

15024A04700146

Pelexa

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

379

 

 

 

282

Peñas Pallas, Jesús, hros.

47

319

15024A04700319

Chousa do Medio

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

522

 

 

43

283

Castro Don, José

47

320

15024A04700320

Chousa do Medio

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-6

18

25

409

 

39

383

284

Becerra García, Jesusa

47

149

15024A04700149

Pelexa

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

527

 

 

 

285

Castro Rodríguez, María

47

268

15024A04700268

Chousa de Felipte

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

682

 

84

 

286

Cabeza Golán, Jesusa Leonor

47

254

15024A04700254

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

940

 

112

 

287

García Añón, José

47

530

15024A04700530

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

553

 

64

 

288

Regueiro Pallas, Rafael

47

529

15024A04700529

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

513

 

60

 

289

García Pereiro, José

47

255

15024A04700255

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

929

 

116

 

290

García Señarís, Josefina

47

527

15024A04700527

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

670

 

97

 

291

Iglesias Rodríguez, María

47

528

15024A04700528

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

292

Queijo Rodríguez, Ramón

47

525

15024A04700525

Relance

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-7

21

67

1.168

 

77

440

293

Queijas García, Ricardo

47

523

15024A04700523

Relance

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

294

Lamas García, Manuel
Lamas García, Jesusa
García Juncal, Rosa
García Juncal, Manuel
García Juncal, Jesusa
Becerra García, Jesusa
Becerra García, irmáns

47

522

15024A04700522

Relance

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

249

 

 

 

295

García Iglesias, José

47

521

15024A04700521

Relance

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

857

 

 

 

296

Pereiro Vázquez, Clemente

47

520

15024A04700520

Relance

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

291

 

 

 

297

Santos Vázquez, María

47

518

15024A04700518

Chousa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

139

 

 

 

298

Cabeza Golán, Pilar

47

517

15024A04700517

Chouso Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

299

García Pereiro, José

47

516

15024A04700516

Herbal de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

906

 

 

 

300

Pereiro Vázquez, Clemente

47

348

15024A04700348

Chousa Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

422

 

 

 

301

Pereiro Vázquez, Clemente

46

141

15024A04600141

Mato

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

1.706

 

 

 

302

Vázquez García, M. Josefa

46

548

15024A04600548

Chan

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

411

 

 

 

303

García Añón, José

46

547

15024A04600547

Chan

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

573

 

 

 

304

Vázquez García, M. Josefa

46

546

15024A04600546

Chan

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

934

 

 

 

305

Lamas Juncal, Manuel

46

201

15024A04600201

Chan

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

306

Queijas García, Ricardo

46

200

15024A04600200

Chan

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

262

 

 

 

307

García Iglesias, José

46

545

15024A04600545

Chan

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

232

 

 

 

308

Iglesias Rodríguez, María

47

356

15024A04700356

Vilar do Monte

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-8 

16

49

1.296

 

116

349

309

Añón Regueiro, Josefa

47

355

15024A04700355

Vilar do Monte

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

21

310

Vázquez García, M. Josefa

47

358

15024A04700358

Vilar do Monte

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

392

 

 

74

311

Iglesias Iglesias, Manuel

47

470

15024A04700470

Vilar do Monte

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

802

 

 

 

312

Cabeza Golán, Jesusa Leonor

47

359

15024A04700359

Vilar do Monte

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

340

 

 

 

313

Castro Rodríguez, María

47

360

15024A04700360

Vilar do Monte

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

538

 

 

 

314

Castro Bello, Francisco

47

361

15024A04700361

Chousa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

1.077

 

 

 

315

Castro Bello, Francisco

47

438

15024A04700438

Paraños

Matogueira

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

166

4.290

 

366

 

316

Lamas Juncal, Manuel

46

264

15024A04600264

Chousa Nova

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

317

Descoñecido

47

630

15024A04700630

Pedra Grande

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-9

15

20

297

 

49

227

318

Descoñecido

47

631

15024A04700631

Pedra Grande

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-9 

5

27

432

 

 

214

319

Iglesias Pallas, Rosa
Iglesias Pallas, Jesús

47

448

15024A04700448

Pedra Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1.425

 

 

 

320

Boquete Nogareda, Manuel, hros.

47

450

15024A04700450

Pedra Grande

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

773

 

 

 

321

Juncal Silveira, José, hros.

48

6

15024A04800006

Lameiro

Redondo

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-10 

16

84

1.665

 

323

252

322

Castro Veiras, María, hros.
Rpte.: Jesús Pallas Castro

48

12

15024A04800012

Fuxestevo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-10

1

142

3.557

 

101

175

323

Pallas Castro, Manuel

48

14

15024A04800014

Chousa Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

1105

 

 

 

324

Descoñecido

48

354

15024A04800354

Chousa Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

556

 

 

 

325

Juncal Ríos, Eduardo

48

282

15024A04800282

Chousa Arriba

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-11

9

71

1.479

 

 

186

326

Gómez Rama, Constantino

48

281

15024A04800281

Chousa Arriba

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-11 

37

43

708

 

110

232

327

Boquete Nogareda, Manuel, hros.

48

25

15024A04800025

Santa Clara

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

1.049

 

224

 

328

Gómez Rama, Constantino

48

22

15024A04800022

Chousa de Abaixo

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

221

 

31

 

329

Boquete Nogareda, Manuel, hros.

48

288

15024A04800288

Chousa de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

693

 

107

 

330

Gómez Rama, Constantino

48

24

15024A04800024

Santa Clara

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

205

 

15

 

331

Castro Veiras, María, hros.
Rpte.: Jesús Pallas Castro

48

23

15024A04800023

Santa Clara

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

1.894

 

228

 

332

Calvo Monzo, María

48

50

15024A04800050

Queirogal

Labradío

 

 

 

 

1.010

15

 

35

AP-12

AP-13 

51

162

2.691

 

470

1.285

333

Pallas Rebon, Mercedes

48

248

15024A04800248

Queirogal

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-14 

14

35

535

 

89

252

334

Pallas Rebon, Preciosa

48

250

15024A04800250

Queirogal

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-14

1

108

2.541

 

 

193

335

Pallas Rebon, Mercedes

48

256

15024A04800256

Queirogal

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

1.963

 

153

 

336

Pallas Santos, Jesús

48

59

15024A04800059

Brochelo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

 

337

Castro Veiras, María, hros.
Rpte.: Jesús Pallas Castro

48

33

15024A04800033

Cotaro

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

 

338

Regueiro Pallas, Manuel

48

34

15024A04800034

Cotaro

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

339

Pallas Castro, Manuel

48

274

15024A04800274

Queirogal

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587

 

340

Bello González, José

48

153

15024A04800153

Cotaro de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

341

Bello Juncal, Jesús

48

154

15024A04800154

Cotaro de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1.082

 

 

 

342

González Liñares, José, hros.
González Becerra, Jesusa

48

82

15024A04800082

Cotaro de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

991

 

13

 

343

Bello González, José

48

152

15024A04800152

Cotaro de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

3.411

 

63

137

344

Bello Becerra, José

48

80

15024A04800080

Cotaro de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-15

4

25

750

 

18

82

345

Descoñecido

48

341

15024A04800341

Cotaro de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-15 

11

123

2.502

 

437

226

346

Deus Regueiro, Manuel

48

83

15024A04800083

Cotaro de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

796

 

21

 

347

González Nogareda, Jesusa

48

84

15024A04800084

Cotaro de Arriba

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

348

Raña Liñares, Avelino

48

78

15024A04800078

Rego Furado

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

1.595

 

 

2

349

Bello Juncal, Eduardo

48

155

15024A04800155

Cotaro de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

350

Regueiro Qeijo, Amadeo

48

77

15024A04800077

Chousa do Caseros

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-16 

19

57

818

 

124

402

351

Rama Liñares, Avelino

57

790

15024A05700790

Chousa de Tras

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

2.432

 

 

 

352

Fraga Juncal, Josefa

57

791

15024A05700791

Chousa de Tras

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

2.818

 

 

 

353

Baldomir Fraga, Evaristo

57

786

15024A05700786

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

824

 

 

 

354

Pardo López, Rosa

57

788

15024A05700788

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

1.095

 

 

 

355

Pardo López, Rosa

57

787

15024A05700787

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

356

Rosende Castiñeiras, M. Josefa

57

785

15024A05700785

Revolta

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-17

23

44

694

 

34

430

357

Estévez López, Josefa
Estévez López, Jesusa
Estévez López, Dosinda
Estévez Grela, Beatriz Victoria
Estévez Grela, Alejandro
Estévez Deus, María

57

783

15024A05700783

Revolta

Cotaro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

339

 

 

 

358

Queijas García, M. Pilar

57

415

15024A05700415

Arriba do Pego

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

1.059

 

 

 

359

Raña González, Daniel

57

416

15024A05700416

Arriba do Pego

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

460

 

 

 

360

Rama Viaño, Daniel, hros.

57

417

15024A05700417

Tenza Longa

Prado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

407

 

 

 

361

Castiñeiras González, José

57

419

15024A05700419

Arriba do Pego

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

427

 

 

 

362

Germiñas González, Jesusa

57

421

15024A05700421

Tenza Longa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

303

 

 

 

363

Fariña Mosquera, Ricardo

57

422

15024A05700422

Tenza Longa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

364

Gómez García, Jesús

57

423

15024A05700423

Tenza Longa

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

335

 

132

 

365

Fariña Mosquera, Ricardo

57

424

15024A05700424

Tenza Longa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

301

 

 

 

366

Raña González, Daniel

57

425

15024A05700425

Paiceira

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

543

 

30

 

367

García Bello, Manuel

57

765

15024A05700765

Arriba do Pego

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

368

García Bello, Herminio

57

599

15024A05700599

Arriba do Pego

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

369

Fariña Mosquera, Carmen

57

598

15024A05700598

Quenlla do Pego

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-18

19

81

1.489

 

176

424

370

Queijas García, M. Pilar

57

543

15024A05700543

Pega

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

371

Germiñas Castiñeiras, Domingo Antonio

57

586

15024A05700586

Pega

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

1.869

 

 

 

372

García Bello, Manuel

57

587

15024A05700587

Muíño

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

450

 

 

 

373

Fariña Raña, Jesús

58

208

15024A05800208

Tras da Presa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

1.729

 

 

 

374

Queijas García, M. Pilar

58

207

15024A05800207

Ponte

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-19 

15

65

1.170

 

98

444

375

Fariña Mosquera, Hermitas

58

606

15024A05800606

Tras da Presa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

376

Queijas García, M. Pilar

58

209

15024A05800209

Tras da Presa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

289

 

41

 

377

Castiñeiras González, Jesús

58

206

15024A05800206

Chousa do Ponte

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

2.455

 

 

 

378

Rama Viaño, José, hros.

58

205

15024A05800205

Chousa do Ponte

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1.234

 

 

 

379

Otero Santos, Ricardo

58

607

15024A05800607

Chousa do Ponte

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

716

 

 

 

380

Queijas García, M. Pilar

58

204

15024A05800204

Chousa da Ponte

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

853

 

 

 

381

ADIF

58

704

15024A05800704

Ferrocarril

Improdutivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

1.164

 

44

 

382

Queijas García, M. Pilar

58

199

15024A05800199

Tras da Presa

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-20 

26

40

728

 

257

185

383

Deus López, Manuela, hros.

58

198

15024A05800198

Petón

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-20 

33

54

922

 

65

214

384

Deus Vilar, M. Carmen

58

659

15024A05800659

Petón

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

222

8

385

Fernández Deus, Esteban

58

686

15024A05800686

Petón

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

416

 

 

 

386

Deus López, Manuela, hros.

58

687

15024A05800687

Petón

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

194

 

 

 

387

Raña González, Daniel

58

149

15024A05800149

Petón

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

388

Fariña Mosquera, Ricardo

58

197

15024A05800197

Petón

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

2.192

 

90

 

389

Liñares Suárez, José

58

189

15024A05800189

Tras da Presa

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1.584

 

 

154

390

Rama Raña, Jesús

58

188

15024A05800188

Roqueiras

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-21

16

33

588

 

79

272

391

Germiñas Castiñeiras, Domingo Antonio

58

645

15024A05800645

Roqueiras

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

792

 

117

 

392

Raña González, Daniel

58

187

15024A05800187

Roqueiras

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

563

 

276

 

393

Germiñas Longa, Manuel
Germiñas Longa, Jesús

58

317

15024A05800317

Queirogal

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

2.091

 

 

 

394

Rodríguez Otero, Isolina

59

2

15024A05900002

Coto

Ferreiro

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

395

Rodríguez Otero, Gumersinda

59

471

15024A05900471

Coto

Ferreiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

780

 

 

168

396

Rodríguez Otero, Carmen

59

472

15024A05900472

Coto

Ferreiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-22

16

38

711

 

37

269

397

Rodríguez Otero Ricardo

59

473

15024A05900473

Coto Ferreiro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

398

Regueiro Fariña, Ricardo
Regueiro Fariña, Matilde
Regueiro Fariña, Carmen

59

52

15024A05900052

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

5.016

 

57

 

399

Padín Santos, Herminia

59

420

15024A05900420

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

268

 

 

134

400

Fernández Padín, Ricardo

59

51

15024A05900051

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-23 

19

45

726

 

107

291

401

Fernández Padín, Ricardo

59

428

15024A05900428

Enviadoiro

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

 

402

Silveira Mosquera, Salvador

59

459

15024A05900459

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

403

Descoñecido

59

655

15024A05900655

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

404

Descoñecido

59

656

15024A05900656

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

405

Otero Silviera, M. Carmen

59

458

15024A05900458

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329

 

406

Silveira Mosquera, Jesusa

59

457

15024A05900457

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423

 

407

Regueiro Suárez, Manuel, hros.

59

461

15024A05900461

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

1.710

 

1

 

408

López Fariña, Domingo Antonio

59

629

15024A05900629

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1.819

 

1

 

409

Otero Santos, José

59

186

15024A05900186

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

410

Regueiro Fariña, Baldomero

59

648

15024A05900648

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

 

411

Padín García, Manuel

59

543

15024A05900543

Quenlla do Medio

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

412

Fariña Castro, Pedro

59

544

15024A05900544

Fonte Pan

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

413

García Villamisar, Manuela

59

180

15024A05900180

Fonte Pan

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

1.169

 

338

 

414

López Fariña, Manuel

59

628

15024A05900628

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1.141

 

109

 

415

Fariña Castro, Carmen
Amor García, Josefina, hros.

59

185

15024A05900185

Coto

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-24

16

51

876

 

459

428

416

López Darriba, Manuela

59

181

15024A05900181

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

2178

 

 

 

417

Rebón Iglesias, Ricardo

59

76

15024A05900076

Chousa de Fontepán

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

2.598

 

 

 

418

Otero Pardo, Jesusa

59

77

15024A05900077

Chousa do Fontepán

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

4.467

 

 

 

419

Otero Pardo, Manuel

59

511

15024A05900511

Chousa do Fontepán

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

2.070

 

 

 

420

Queijas Mosquera, María, hros.

59

88

15024A05900088

Chousa do Fontepán

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

 

421

García Villamisar, Manuela

59

80

15024A05900080

Chosa do Fontepán

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

3.051

 

 

 

422

Gende Lines, Fernando

59

87

15024A05900087

Chousa do Fontepán

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

749

 

437

 

423

Fariña López, Herminia

59

517

15024A05900517

Porto Gato

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-25

18

50

905

 

66

442

424

Rebon Iglesias, Leonor

59

516

15024A05900516

Porto Gato

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

707

 

 

 

425

García Villamisar, Manuela

59

90

15024A05900090

Porto Gato

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

426

Ríos Noya, Estrella

59

98

15024A05900098

Porto Gato

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

2.428

 

 

 

427

Rodríguez Pereiro, Juan

59

92

15024A05900092

Porto Gato

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

4.459

 

 

 

428

Descoñecido

59

674

15024A05900674

Vía Vella

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

429

Fariña López, Herminia

59

520

15024A05900520

Coto Negro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219

 

430

Muíño Darriba, Antono

59

99

15024A05900099

Coto Negro

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

696

 

431

García Villamisar, Manuela

59

100

15024A05900100

Coto Negro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174

 

432

Fariña Castro, Felisardo

59

519

15024A05900519

Coto Negro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

433

Lois Fariña, Manuel

59

102

15024A05900102

Coto Negro

Plantación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

133

 

434

Castro Taboada, Manuel, hros.

59

105

15024A05900105

Coto Negro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1.749

 

186

 

435

Descoñecido

59

106

15024A05900106

Coto Negro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1.075

 

114

 

436

Castro Taboada Manuel, hros.

59

107

15024A05900107

Coto Negro

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-26 

17

60

1.175

 

89

428

437

Rebon Iglesias, Francisco

59

108

15024A05900108

Porto Xende

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254

 

 

 

438

Fuentes Mosquera, Jesusa

59

109

15024A05900109

Porto Xende

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

1.485

 

 

 

439

Lois Fariña, Manuel

59

112

15024A05900112

Porto Xende

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

834

 

 

 

440

Muíño Darriba, Antono

59

357

15024A05900357

Porto Xende

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

446

 

 

 

441

Rama Campos, José

59

358

15024A05900358

Porto Xende

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

732

 

 

 

442

Mosquera Mosquera, Preciosa

59

359

15024A05900359

Porto Xende

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

315

 

 

 

443

Mosquera Mosquera, Dorinda

59

465

15024A05900465

Porto Xende

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

291

 

 

101

444

Queijas Padín, Jesusa

59

360

15024A05900360

Porto Xende

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-27

76

104

2.515

 

168

291

445

Queijas Padín, María

59

603

15024A05900603

Porto Xende

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

656

 

223

 

446

Descoñecido

59

397

15024A05900397

Trebelle

Monte alto
Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.309

 

 

 

447

Muíño Regueiro, Dominga

59

398

15024A05900398

Trebelle

Monte alto
Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

1.692

 

 

 

448

Muíño Regueiro, José

59

350

15024A05900350

Trebelle

Monte alto
Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.650

 

 

 

449

Muíño Regueiro, irmáns

59

354

15024A05900354

Trebelle

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1.309

 

 

 

450

Barbeito Lista, María

54

94

15024A05400094

Xunta dos Ríos

Plantación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

3.884

 

 

 

451

Muíño Viña, José

54

95

15024A05400095

Monte

Redondo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

374

 

 

 

452

Castro Botana, Luis

54

525

15024A05400525

Monte

Redondo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

343

 

 

 

453

Muíño Viña, María

54

526

15024A05400526

Monte

Redondo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

326

 

 

 

454

Muíño Viña, Dorinda

54

527

15024A05400527

Monte

Redondo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

312

 

 

 

455

Lois Muíño, María

54

528

15024A05400528

Monte

Redondo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

563

 

 

 

456

Descoñecido

54

529

15024A05400529

Monte

Redondo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

326

 

 

 

457

Descoñecido

54

530

15024A05400530

Monte

Redondo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

314

 

 

 

458

Muíño Viña, Josefina

54

96

15024A05400096

Monte Redondo

Plantación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

2.676

 

9

 

459

García Castro, Manuel

54

296

15024A05400296

Monte

Redondo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-28

16

126

2.582

 

225

443

460

Boquete Boquete, Elsa

54

298

15024A05400298

Fondo da Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

387

 

 

 

461

Mosquera Boquete, José

54

299

15024A05400299

Fondo da Costa

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-29 

26

128

2.490

 

83

662

462

Boquete Orgeira, Ricardo

54

307

15024A05400307

Costa do Monte

Redondo

Plantación

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-30 

14

116

1.981

 

227

445

463

Barral Fraga, Elena

54

375

15024A05400375

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

288

 

 

 

464

Barral Fraga, Dorinda

54

374

15024A05400374

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

274

 

 

 

465

Barral Fraga, Ricardo

54

373

15024A05400373

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

264

 

 

 

466

Barral Fraga, Jesusa

54

376

15024A05400376

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

305

 

 

 

467

Barral Barral, Carmen

54

308

15024A05400308

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

332

 

 

26

468

Descoñecido

54

309

15024A05400309

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-31

15

18

259

 

37

326

469

Mosquera Darriba, Ricardo

54

311

15024A05400311

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

354

 

 

62

470

López Darriba, José

54

310

15024A05400310

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329

 

 

 

471

Orgeira Picón, Francisco

54

216

15024A05400216

Peneda dos Carros

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

472

Fraga López, María Valentina

54

410

15024A05400410

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257

 

 

 

473

Fraga López, Obdulia

54

409

15024A05400409

Peneda dos Carros

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254

 

 

 

474

Boquete Fraga, María Lita

54

214

15024A05400214

Fonte Cova

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

475

Boquete Fraga, María Lita

54

215

15024A05400215

Fonte Cova

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

2.656

 

 

 

476

Boquete Fraga, María Lita

54

519

15024A05400519

Fonte Cova

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

70

 

 

 

477

García Castro, Manuel

54

508

15024A05400508

Fonte Cova

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

554

 

 

 

478

Barral Fraga, José

54

205

15024A05400205

Camiño Grande

Monte alto
Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-32 

14

227

5.880

 

714

409

479

Fraga Mosquera, Ricardo
Fraga Mosquera, M. Mercedes
Fraga Mosquera, Generoso

54

200

15024A05400200

Chousa do Camiño Grande

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662

 

459

 

480

Villaverde Pardo, Amador

54

196

15024A05400196

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1.292

 

208

 

481

Viña Castro, María

54

195

15024A05400195

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

358

 

52

 

482

López Darriba, José

54

194

15024A05400194

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-33 

16

49

847

 

48

444

483

Villaverde Pardo, Amador

54

193

15024A05400193

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

790

 

 

 

484

Boquete Fuentes, Manuel

54

192

15024A05400192

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

479

 

 

 

485

Lista Becerra, Manuel

54

191

15024A05400191

Revolta

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

579

 

54

 

486

Descoñecido

54

190

15024A05400190

Viris

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

468

 

182

 

487

Castro Rey, María

54

185

15024A05400185

Seixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345

 

488

Boquete Boquete, Elsa
Boquete Boquete, Aurelio

54

184

15024A05400184

Seixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

 

489

Boquete Boquete, Aurelio

54

178

15024A05400178

Seixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284

 

490

Rey Candal, Josefina

54

177

15024A05400177

Chanceira

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199

 

491

Orgeira Mosquera, Manuel

54

179

15024A05400179

Seixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

280

 

 

 

492

Gómez Juncal, Emilio

54

186

15024A05400186

Seixo

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-34

16

103

1.832

 

233

444

493

Fraga Barral, Obdulia

54

182

15024A05400182

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

527

 

 

 

494

Barral Fraga, Dorinda

54

181

15024A05400181

Coto

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

804

 

 

 

495

Orgeira Mosquera, Dorinda

54

369

15024A05400369

Seixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

811

 

 

 

496

Boquete Boquete, Pedro, hros.

54

180

15024A05400180

Seixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

544

 

 

 

497

Mosquera Regueira, Manuel

54

168

15024A05400168

Seixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-35 

21

32

495

 

41

440

498

Fraga Liñares, Amador

54

167

15024A05400167

Seixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

635

 

93

 

499

Barral Fraga, Jesusa

60

337

15024A06000337

Viris

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

500

Boquete Orgueira, Ricardo

60

333

15024A06000333

Viris

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

2.740

 

 

 

501

Boquete Boquete, Aurelio

60

334

15024A06000334

Viris

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

502

Descoñecido

60

528

15024A06000528

Viris

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

770

 

 

 

503

Boquete Castro, Manuel, hros.

60

332

15024A06000332

Portigo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

852

 

 

 

505

Boquete Orgueira, Manuel

60

500

15024A06000500

Portigo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

1053

 

 

 

506

Orgeira Mosquera, Manuel

60

523

15024A06000523

Quenlla de Ángel

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-36

16

31

475

 

262

392

507

Fraga López, Manuela

60

502

15024A06000502

Chousa

Dacola

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

875

 

 

43

508

Orgeira Mosquera, Lourdes

60

316

15024A06000316

Chousa de

Acolá

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

481

 

 

 

509

Fraga López, María Valentina

60

503

15024A06000503

Monte de Acolá

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

2.293

 

 

 

510

Fraga Mosquera, Ricardo

60

315

15024A06000315

Queiroal de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

511

Lista Liñares, Francisca

60

519

15024A06000519

Queiroal

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

341

 

 

 

512

Orgeira Picón, Manuel

60

339

15024A06000339

Xunto ao Muíño

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

497

 

 

 

513

Orgeira Otero, Francisca

60

340

15024A06000340

Viris

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-37

11

140

1.773

 

 

241

514

Mosquera Regueira, Manuel

60

314

15024A06000314

Queiroal de Abaixo

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-37

8

 

1.010

 

275

184

515

Fraga Orgueira, Generoso

60

311

15024A06000311

Raposeira

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

 

516

Mosquera Regueira, Manuel

60

305

15024A06000305

Queiroal de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291

 

517

Boquete Orgeira, Venerando

60

304

15024A06000304

Viris

Labradío

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235

 

518

Mosquera Mosquera, Ricardo

60

527

15024A06000527

Raposeira

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

519

Gende Lois, Manuela
Hros J. Gende Liñares

60

538

15024A06000538

Chousa de Arriba

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407

 

520

Gende Liñares, José, hros.

60

425

15024A06000425

Silva

Redonda

Monte alto
Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

1.540

 

1.180

 

521

Gende Liñares, José, hros.

60

508

15024A06000508

Chousa de Arriba

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

229

522

Mosquera Rodríguez, Manuela

60

509

15024A06000509

Silva

Redonda

Matogueira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

13

523

Lignitos de Meirama

60

507

15024A06000507

Meirama

Industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-38 

48

50

1.002

5.394

2.095

20.079

524

Lignitos de Meirama

 

 

6904601NH4860S

Meirama

Industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

724

 

2.715

525

Concello de Cerceda

50

9005

15024A05009005

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525/1

Concello de Cerceda

50

9004

15024A05009004

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

526

Concello de Cerceda

50

9013

15024A05009013

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527

Concello de Cerceda

50

9011

15024A05009011

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527/1

Concello de Cerceda

50

9012

15024A05009012

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

528

Concello de Cerceda

42

9003

15024A04209003

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529

Concello de Cerceda

42

9001

15024A04209001

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Concello de Cerceda

47

9011

15024A04709011

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

531

Concello de Cerceda

50

9015

15024A05009015

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532

Concello de Cerceda

47

9004

15024A04709004

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

533

Concello de Cerceda

47

9012

15024A04709012

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

534

Concello de Cerceda

47

9009

15024A04709009

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

535

Concello de Cerceda

47

9007

15024A04709007

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

536

Concello de Cerceda

48

9001

15024A04809001

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537

Concello de Cerceda

48

9011

15024A04809011

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

538

Concello de Cerceda

47

9010

15024A04709010

Camiño

Camiño

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afeccións parque eólico en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación transformadora (SET).

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma e cimentación da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros polos cales circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. de voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serv. temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.

Afeccións liña de evacuación:

• Superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados:

– Apoio: expropiación total en metros cadrados (m2).

• Servidume de voo:

– Voo: servidume de voo en metros lineais (ml) e metros cadrados (m2).

• Servidume de paso:

– Vieiro de acceso: servidume de paso temporal dos vieiros polos cales circularán os transportes durante a construción da liña, así como durante a súa etapa de mantemento, en metros cadrados (m2).

– Liña soterrada: servidume de paso da liña eléctrica soterrada (m2).

• Ocupación temporal apoio: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante as obras, en metros cadrados (m2).