Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 225 Venres, 25 de novembro de 2022 Páx. 61176

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 17 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Coto Muíño, nos concellos de Vimianzo e Zas (A Coruña) (expediente IN408A 2019/022).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Greenalia Wind Power Coto Muíño, S.L.U. (CIF: B70582416).

Domicilio para os efectos de notificacións: praza María Pita, nº 10-1º, 15001 A Coruña.

Denominación do proxecto: parque eólico Coto Muíño (expediente IN408A 2019/022).

Concellos afectados: Zas e Vimianzo (A Coruña).

Potencia que se vai instalar: 19,27 MW.

Nº de aeroxeradores que se van instalar: 4 ud. × 5 MW de potencia nominal unitaria (un deles limitado a 4,27 MW).

Produción media neta estimada: 73.626 MWh/ano.

Horas netas anuais equivalentes a potencia nominal: 3.821 horas.

Orzamento de execución material: 15.950.218,63 €.

Prazo de execución: dez (10) meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico Coto Muíño

A.D.E.

Monte Tourado

Parque eólico Coto Muíño

Vértice poligonal

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

1

501.551

4.765.747

Zas

2

503.518

4.765.692

Zas

3

504.301

4.762.786

Zas

4

502.355

4.762.786

Zas

5

501.761

4.762.920

Zas

Parque eólico Coto Muíño

Aeroxerador

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

AE-01

502.874

4.764.412

Zas

AE-02

502.620

4.763.567

Zas

AE-03

502.731

4.763.167

Zas

AE-04

503.556

4.763.067

Zas

Parque eólico Coto Muíño

Vértices da

subestación

Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89

Concello

X

Y

1

502.267

4.764.796

Zas

2

502.273

4.764.763

Zas

3

502.234

4.764.756

Zas

4

502.228

4.764.789

Zas

Características técnicas da instalación:

• Catro (4) aeroxeradores tripá, modelo Siemens-Gamesa SG-145 ou similar, de potencia nominal unitaria 5 MW (aeroxerador AE01 limitado a 4,27 MW), diámetro do rotor de 145 m e altura ata a buxa de 127,5 m.

• Catro (4) centros de transformación trifásicos montados no interior da góndola de cada aeroxerador, de illamento seco, potencia aparente unitaria 5.500 kVA e relación de transformación 0,69/30 kV.

• Unha (1) subestación eléctrica transformadora (en diante, SET) 66/30 kV, composta dos seguintes elementos:

– Un sistema de 66 kV de intemperie, en configuración de simple barra, cunha posición de liña e unha posición de transformador de potencia. Aparellaxe de tecnoloxía convencional.

– Un sistema de 30 kV sito en celas de interior, en configuración de simple barra, con tres posicións de liña, unha posición de transformador, unha posición de servizos auxiliares, dúas posicións de medida de barras, acoplamento e remonte de barras.

– Un (1) transformador de potencia, de 20/25 MVA ONAN/ONAF, de relación de transformación 66/30 kV, instalado en intemperie.

– Disporá dun edificio de 19,50 × 10,00 m.

• Un sistema colector de media tensión formado por dous circuítos de 30 kV en instalación soterrada, que ten como obxecto a canalización da enerxía xerada polas aeroturbinas ata a SET. O cable utilizado para esta rede será de tipo RHZ1-OL 18/30 kV Al, de diferentes seccións (240 e 400 mm2).

– A enerxía eléctrica xerada polo PE Coto Muíño evacuarase a través dunha liña aérea de alta tensión de 66 kV, denominada LAT 66 kV SET PE Coto Muíño-apoio nº 6 LAT 66 kV parques eólicos Monte Tourado-Eixe/Monte O Tourado-subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV, que vai desde a SET do PE Coto Muíño ata o apoio nº 6 da LAT 66 kV parques eólicos Monte Tourado-Eixe/Monte O Tourado-subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV, no seu tramo I.3. O tendido constará dun simple circuíto de condutor LA-180 Simplex e un cable de fibra óptica do tipo OPGW-48, que efectuará as funcións de comunicacións e de cable de terra. Disporase sobre 4 apoios metálicos de celosía. A súa lonxitude aproximada será de 825,76 m (sen incluír o van destensado de aproximadamente 70,89 m de conexión á subestación) e discorrerá polo TM de Zas.

– A través da liña LAT 66 kV parques eólicos Monte Tourado-Eixe/Monte O Tourado-subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV, a enerxía eléctrica é transmitida ata a actualmente denominada subestación colectora Lagoa 30-66/220 kV (antes Regoelle 20-66/220 kV). A continuación, a enerxía verterase á rede eléctrica de transporte na subestación Regoelle 220 kV, sita a escasos metros da mencionada SET Lagoa.

– Non forman parte do alcance deste proxecto as seguintes infraestruturas:

– A liña LAT 66 kV parques eólicos Monte Tourado-Eixe/Monte O Tourado-subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV, expediente IN407A 2017/166-1.

– A subestación colectora Lagoa 30-66/220 kV (antes Regoelle 20-66/220 kV), expediente IN407A 2016/3040-1.

– A subestación Regoelle 220 kV, propiedade de Red Eléctrica de España (REE).

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (outubro 2022-visado o 25.10.2022).

1.1. Plano xeral do proxecto.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (decembro 2021-asinado o 20.12.2021) máis estudo de impacto acústico (decembro 2021-asinado o 11.4.2022).

3. O proxecto de interese autonómico (PIA) (decembro 2021-visado o 23.12.2021).

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, isto faise público, para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada, e de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG) ou nun dos xornais de maior circulación nas provincias afectadas.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 17), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como nas casas do concello de Vimianzo e Zas. Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A Coruña, 17 de novembro de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Coto Muíño (IN408A 2019/022)
nos concellos de Vimianzo e Zas (A Coruña)

Predio

Titulares

Parcela

Afeccións (m2)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Serv. de paso

Serv. voo

Ocup. temp.

LAT

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

SET

Vieiro

Gabia

Apoios

Camiños

Serv. voo LAT

Concello de Zas

1

Norte Forestal, S.A.

017

00001

Medoñas

Eucaliptus

391

6.780

 

532

723

10.908

 

 

 

 

2

Norte Forestal, S.A.

Referencia catastral

000800100NH06A

Cotoiño

Eucaliptus

 

 

1.369

9.516

3.139

 

2.274

68

4.602

18.367

3

Descoñecido

017

09008

Camiño da Piosa

Camiño

 

 

 

43

8

 

 

 

 

 

4

Descoñecido

014

09005

Camiño da Piosa

Camiño

 

 

 

1.873

8

 

 

 

 

 

5

Descoñecido

013

09001

Camiño da Piosa

Camiño

 

 

 

2.950

1

 

 

 

 

 

6

Norte Forestal, S.A.

013

00001

Costa

Eucaliptus

781

12.529

 

15.848

6.155

22.607

 

 

 

 

7

Descoñecido

013

09010

Camiño A Bao de Fandiño

Camiño

 

 

 

26

13

 

 

 

 

8

Lourido Quintáns, Carmen

014

00018

Canteira

Matogueira

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

9

Hermida Lourido, Josefa

(herdeiros de)

014

00019

Canteira

Matogueira

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

10

Lavandeira Fidalgo, Manuel (herdeiros de)

014

00020

Canteira

Matogueira

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

11

López Trillo, Dolores

014

00021

Canteira

Matogueira

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

12

Arcos Trillo, Emilio

014

00022

Canteira

Matogueira

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

13

López Núñez, Virtudes
Moreira López Jesús (hros. de)
López Núñez, Virtudes
Moreira López, José Manuel
Moreira López, Amador
Moreira Lois, Digna
Moreira Lage, Carmen
Moreira Andrade, Manuel
Moreira López, Carmen Margarita
Moreira López, Alfredo
Moreira López, Severino
Moreira López, María
Moreira López, Rogelio
Moreira Fidalgo, Roberto
Moreira Lage, José Manuel
Moreira López, José Manuel

014

00023

Canteira

Matogueira

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

14

Lourido Quintáns, Carmen

014

00024

Canteira

Matogueira

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

15

Conde González, Manuel

(herdeiros de)

014

00025

Canteira

Matogueira

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

16

Leis Blanco, Manuel

014

00026

Canteira

Matogueira

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

17

Regueira Quintáns, María

014

00027

Canteira

Matogueira

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

Lavandeira Puente, José Jesús (herdeiros de)

014

00028

Canteira

Matogueira

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

19

Fidalgo Moreira, Saladina

014

00029

Canteira

Matogueira

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

20

Lage Calo, Manuela

(herdeiros de)

014

00030

Canteira

Matogueira

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

21

Descoñecido

014

00031

Canteira

Matogueira

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

22

Lorenzo Hermida, Manuel

014

00032

Canteira

Matogueira

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

23

Quintáns Lourido, Constantino (herdeiros de)

014

00033

Canteira

Matogueira

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

24

Hermida Regueira, Manuel

014

00034

Canteira

Matogueira

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

25

Trillo Espasandín, Manuel (herdeiros de)

014

00035

Canteira

Matogueira

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

26

Santos Lourido, María

(herdeiros de)

014

00036

Canteira

Matogueira

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

27

López Núñez, Faustino

014

00037

Canteira

Matogueira

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

28

López Trigo, Jaime

014

00038

Canteira

Matogueira

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

29

Quintáns Lourido, Manuel

(herdeiros de)

014

00039

Canteira

Matogueira

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

30

Fidalgo Quintáns, María

014

00040

Canteira

Matogueira

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

31

Ponte Trillo, José (herdeiros de)

014

00041

Canteira

Matogueira

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

32

López Blanco, Delfina Encarnación (herdeiros de)

014

00042

Canteira

Matogueira

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

33

López Souto, Dorinda

(herdeiros de)

014

00043

Canteira

Matogueira

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

34

Castro Otero, Celestino

(herdeiros de)

014

00044

Canteira

Matogueira

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

35

Suárez Antelo, Constantino (herdeiros de)

014

00045

Canteira

Matogueira

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

36

Romero, Mercedes

014

00046

Canteira

Matogueira

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

37

Estévez Suárez, Manuela Mercedes

014

00047

Canteira

Matogueira

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

38

Antelo Jallas, María

014

00048

Canteira

Matogueira

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

39

Carballo, Elisa

014

00049

Canteira

Matogueira

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

40

Lage Alvite, María

013

00265

Pedrido

Eucaliptus

 

 

 

950

454

 

 

 

 

 

41

Descoñecido

013

09013

Camiño sen nome

Camiño

 

 

 

497

 

 

 

 

 

 

42

Pazos Blanco, Carmen

013

00253

Pedrido

Piñeiral madeirable

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

43

Grille Pose, Generosa

(herdeiros de)

013

00252

Monte Maior

Eucaliptus/matogueira

 

 

 

 

 

1.323

 

 

 

 

44

Mourelle Romero, Carlos

013

00205

Pedra Bicuda

Eucaliptus

 

 

 

 

 

393

 

 

 

 

45

Domínguez Ferreiro, José

013

00275

Monte Maior

Eucaliptus

391

2.278

 

 

177

7.314

 

 

 

 

46

Lage Lage, María Dolores

013

00266

Pedrido

Piñeiral madeirable

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

47

Domínguez Ferreiro, José

013

00573

Pedra Chan

Eucaliptus

 

 

 

434

211

 

 

 

 

 

48

Amigo Gómez, María Josefa

013

00273

Monte Maior

Pradeira/matogueira/eucaliptus

 

1.151

 

1.110

674

 

 

 

 

 

49

Rial Romero, Manuel
Romero Alvite, Carmen

013

00274

Monte Maior

Matogueira

 

1

 

 

13

1

 

 

 

 

50

Rial Romero, Manuel

013

00286

Monte Maior

Pradeira/eucaliptus

 

2.984

 

 

196

2.201

 

 

 

 

51

Domínguez Ferreiro, José

013

00269

Pedra Chan

Matogueira/piñeiral madeirable

 

 

 

145

194

 

 

 

 

 

52

Hermida Lourido, Josefa

(herdeiros de)

013

00549

Pradeira da Canteira

Matogueira

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

53

Blanco Ponte, Dolores

(herdeiros de)

013

00548

Pradeira da Canteira

Eucaliptus

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

54

Cives Moreira, María

(herdeiros de)

013

00546

Herbal da

Canteira

Pradeira

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

55

Alvite Antelo, Dolores

(herdeiros de)

014

00055

Pradeiras

Barreiros

Piñeiral madeirable

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

56

Cives Moreira, María

(herdeiros de)

014

00064

Pradeira da Canteira

Piñeiral madeirable

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

57

Descoñecido

014

09004

Camiño da Piosa

Camiño

 

 

 

906

 

 

 

 

 

 

58

Descoñecido

013

09002

Camiño da Piosa

Camiño

 

 

 

829

 

 

 

 

 

 

59

Descoñecido

014

09003

Estrada de Muxía a Santa Comba

Camiño

 

 

 

153

 

 

 

 

 

 

60

Moreira Trillo, María

(herdeiros de)

014

00054

Pradeira da Canteira

Eucaliptus

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

61

Cives Moreira, Constantino

014

00053

Pradeira da Canteira

Piñeiral madeirable

 

 

 

193

 

 

 

 

 

 

62

Rial Romero, José (herdeiros de)

014

00052

Fonte Ferreiros

Pradeira/ piñeiral madeirable

 

 

 

119

 

 

 

 

 

 

63

Cives Moreira, María

(herdeiros de)

014

00062

Fonte Ferreiros

Eucaliptus

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

64

Ramos Santos, Hermosinda

013

00544

Pradeira do Pedrido

Eucaliptus

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

65

Hermida Lourido, Josefa

(herdeiros de)

013

00540

Pradeira do Pedrido

Piñeiral madeirable

 

 

 

219

 

 

 

 

 

 

66

Estévez Suárez, Manuela Mercedes
Cives Moreira, María (herdeiros de)
Cives Moreira, Constantino
Cives Estévez, Elvira
Cives Estévez, María de las Nieves

014

00051

Fonte Ferreiros

Eucaliptus

 

 

 

318

 

 

 

 

 

 

67

Lourido Quintáns, Carmen

014

00050

Fonte Ferreiros

Eucaliptus

 

 

 

139

 

 

 

 

 

 

68

Santos Lourido, María

(herdeiros de)

013

00538

Fonte Ferreiros

Piñeiral madeirable

 

 

 

710

 

 

 

 

 

 

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (SET): subestación eléctrica.

– Apoios.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros nos que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

– Camiño: dereito de paso polos vieiros nos que circularán os transportes para a instalación, vixilancia, conservación e reparación dos apoios da LAT.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Servidume de voo do tendido eléctrico (Serv. voo LAT).

• Outras afeccións:

• Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.