Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Luns, 28 de novembro de 2022 Páx. 61260

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 17 de novembro de 2022 pola que se modifica a composición do Consello Social da Universidade da Coruña.

Mediante a Resolución do 14 de xuño de 2021 fíxose pública a composición dos consellos sociais das universidades do Sistema universitario de Galicia.

A Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, establece que o consello social estará integrado por un máximo de trinta e unha persoas membros.

O artigo 77.3 da citada Lei 6/2013 establece que a representación dos intereses sociais no consello social corresponde a personalidades da vida cultural, profesional, económica, laboral ou social, de acordo coa seguinte distribución: o presidente ou presidenta do consello social; seis membros designados polo Parlamento de Galicia; seis membros designados pola Xunta de Galicia; un membro designado por cada un dos sindicatos máis representativos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia; catro membros designados polas organizacións empresariais máis representativas dos sectores estratéxicos da economía galega na área de influencia da universidade; un membro designado polas corporacións dos municipios en que se sitúan os campus; un membro designado pola asociación de antigos alumnos de cada unha das universidades, un membro designado polos colexios profesionais, a través da súa entidade asociativa máis representativa, vinculados coa oferta formativa de cada unha das universidades.

O Consello Social da Universidade da Coruña comunica á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que:

– O Pleno do Parlamento de Galicia, na sesión do 8 de novembro de 2022, acordou aprobar a designación de Ana Fernández Roca, como representante do Parlamento de Galicia no Consello Social da Universidade da Coruña, en substitución, por renuncia, de Manuel Ángel Jove Santos.

– Na reunión da Executiva Confederal da Conferencia Intersindical Galega (CIG) acordouse nomear a Camilo Pardo López, como representante da CIG no Consello Social da Universidade da Coruña, en substitución, por finalización do mandado, de Alfonso Varela Vidal.

De acordo co establecido no artigo 78 da citada Lei 6/2013, do 13 de xuño, xúntase declaración xurada de compatibilidade do novo membro.

A condición de persoa membro do consello social adquírese unha vez cumpridos os requisitos de designación, nomeamento e publicación no Diario Oficial de Galicia, e produce efectos a partir desa data.

O artigo 77.4 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, establece que os acordos de designación de membros do consello social seranlle comunicados á persoa titular da consellería competente en materia de universidades, quen procederá ao seu nomeamento mediante orde da súa consellería.

Por todo iso,

DISPOÑO:

Artigo 1

Nomear a Ana Fernández Roca, como representante do Parlamento de Galicia no Consello Social da Universidade da Coruña, en substitución, por renuncia, de Manuel Ángel Jove Santos.

Artigo 2

Nomear a Camilo Pardo López, como representante da CIG no Consello Social da Universidade da Coruña, en substitución, por finalización do mandado, de Alfonso Varela Vidal.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades