Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Luns, 28 de novembro de 2022 Páx. 61426

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANUNCIO do 14 de novembro de 2022 polo que se notifican as resolucións de declaración de caducidade de expedientes sancionadores por incumprimento das medidas de prevención e contención en materia sanitaria do Concello de Cedeira (expediente SCOVID/CEDEIRA/0003 e oito máis).

O Concello de Cedeira ditou resolucións de declaración de caducidade do expediente sancionador SCOVID/CEDEIRA/0003 e oito máis por vulneración da normativa sanitaria.

Intentada a notificación das resolucións por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta nos correspondentes expedientes sancionadores, estas foron devoltas polo servizo de Correos. Por este motivo, e de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación das resolucións ditadas nos procedementos sancionadores en materia sanitaria ás persoas interesadas que figuran no anexo efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia.

Dado que neste acto non se publican na súa integridade as notificacións referidas, de conformidade co artigo 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o texto íntegro dos actos que se notifican está á disposición das persoas interesadas, xunto co resto do expediente, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao desta publicación no Boletín Oficial del Estado, nas oficinas municipais do Concello de Cedeira, situadas na rúa Real, 15, Cedeira (A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres. Advírteselles ás persoas interesadas que, de non compareceren no referido prazo, a notificación se entenderá producida, para todos os efectos, o día seguinte ao do vencemento do prazo.

As resolucións poñen fin á vía administrativa e contra elas cabe recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do contencioso-administrativo da circunscrición en que o demandante teña o seu domicilio ou aquela en que se encontre a sede do órgano autor do acto orixinario impugnado (entendéndose limitada esta posibilidade de elección só aos xulgados que se encontren dentro da circunscrición do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), de acordo co establecido nos artigos 8 e 14 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, conforme o disposto no artigo 46.1 da citada norma legal ou, potestativamente, recurso de reposición, ante a persoa titular da Alcaldía do Concello de Cedeira, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación.

Este anuncio realízase ao abeiro do establecido no Convenio asinado o 27 de novembro de 2020 entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra a COVID-19.

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022

Jorge Outeiriño Santos
Funcionario da unidade tramitadora

ANEXO

Número de expediente

DNI/CIF da persoa interesada

Infracción imputada

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

SCOVID/CEDEIRA/0003

32595590J

Non utilizar a máscara obrigatoria nos termos establecidos na normativa vixente e non encontrarse, de forma xustificada, en ningunha das excepcións á dita obriga segundo as condicións previstas na citada normativa.

Artigo 57.2.c).1º da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

Artigo 58.1.c) da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

100 euros

SCOVID/CEDEIRA/0016

5374037H

Non utilizar a máscara obrigatoria nos termos establecidos na normativa vixente e non encontrarse, de forma xustificada, en ningunha das excepcións á dita obriga segundo as condicións previstas na citada normativa.

Artigo 57.2.c).1º da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

Artigo 58.1.c) da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

100 euros

SCOVID/CEDEIRA/0027

76413516H

Non utilizar a máscara obrigatoria nos termos establecidos na normativa vixente e non encontrarse, de forma xustificada, en ningunha das excepcións á dita obriga segundo as condicións previstas na citada normativa.

Artigo 57.2.c).1º da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

Artigo 58.1.c) da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

100 euros

SCOVID/CEDEIRA/0028

45985471F

Non utilizar a máscara obrigatoria nos termos establecidos na normativa vixente e non encontrarse, de forma xustificada, en ningunha das excepcións á dita obriga segundo as condicións previstas na citada normativa.

Artigo 57.2.c).1º da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

Artigo 58.1.c) da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

100 euros

SCOVID/CEDEIRA/0030

X2872051H

Non utilizar a máscara obrigatoria nos termos establecidos na normativa vixente e non encontrarse, de forma xustificada, en ningunha das excepcións á dita obriga segundo as condicións previstas na citada normativa.

Artigo 57.2.c).1º da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

Artigo 58.1.c) da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

100 euros

SCOVID/CEDEIRA/0035

32742277Y

Non utilizar a máscara obrigatoria nos termos establecidos na normativa vixente e non encontrarse, de forma xustificada, en ningunha das excepcións á dita obriga segundo as condicións previstas na citada normativa.

Artigo 57.2.c).1º da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

Artigo 58.1.c) da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

100 euros

SCOVID/CEDEIRA/0037

32591420Y

Non utilizar a máscara obrigatoria nos termos establecidos na normativa vixente e non encontrarse, de forma xustificada, en ningunha das excepcións á dita obriga segundo as condicións previstas na citada normativa.

Artigo 57.2.c).1º da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

Artigo 58.1.c) da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

100 euros

SCOVID/CEDEIRA/0042

32751105W

Non utilizar a máscara obrigatoria nos termos establecidos na normativa vixente e non encontrarse, de forma xustificada, en ningunha das excepcións á dita obriga segundo as condicións previstas na citada normativa.

Artigo 57.2.c).1º da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

Artigo 58.1.c) da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

100 euros

SCOVID/CEDEIRA/0061

32433038W

Non utilizar a máscara obrigatoria nos termos establecidos na normativa vixente e non encontrarse, de forma xustificada, en ningunha das excepcións á dita obriga segundo as condicións previstas na citada normativa.

Artigo 57.2.c).1º da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

Artigo 58.1.c) da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.

100 euros