Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Luns, 12 de decembro de 2022 Páx. 62883

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020.

Mediante a resolución desta dirección xeral do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 256, do 22 de decembro), convocouse concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061.

A base novena desta resolución dispón que o/a aspirante que, no prazo e conforme o procedemento que se estableza, non tivese seleccionado todos os destinos que se oferten pola orde de prelación que considere, e non resultase adxudicatario/a de ningún polos que tivese optado, non poderá ser nomeado/a e quedarán sen efecto todas as súas actuacións. Neste suposto, a autoridade convocante procederá ao chamamento de novos/as aspirantes, no número que se corresponda coas prazas ofertadas e non elixidas, coa finalidade de que manifesten a súa opción por estas, logo da acreditación do cumprimento dos requisitos exixidos. Esta opción realizarase pola orde de prelación que resulte da lista definitiva.

A base décima da mesma resolución establece que, unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e a asignación de destino daqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro desta resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.8 da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061, excluír do proceso selectivo para o acceso á categoría de médico/a de urxencias hospitalarias a aspirante María Pilar Garzón Guiteria, con DNI ***6292**, quedan así anuladas as súas actuacións e decae en todos os dereitos derivados da súa participación no procedemento, e declarar, no seu lugar, como aspirante seleccionada logo da acreditación do cumprimento dos requisitos exixidos, a Iria Arias Amorín, con DNI ***7010**.

Segundo. Declarar finalizado o concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061 convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro).

Terceiro. Nomear persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde, nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061, os/as aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución.

Cuarto. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Quinto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo.

No entanto, en casos de forza maior e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Sexto. O punto quinto da Resolución do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos (Diario Oficial de Galicia núm. 221, do 21 de novembro), diferiu a toma de posesión en determinadas categorías/especialidades ata o día en que se inicien os prazos posesorios dos/das aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nestas categorías/especialidades, convocados mediante as resolucións do 13 de decembro de 2019.

Como consecuencia e de conformidade co previsto na base novena da Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente (Diario Oficial de Galicia núm. 227, do 29 de novembro), os/as concursantes que obtiveron praza no concurso de traslados nas categorías/especialidades con toma de posesión diferida deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución.

Por necesidades organizativas e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema público de saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e aplicaranse os prazos posesorios previstos na Resolución do 11 de novembro de 2022.

Sétimo. De conformidade coa disposición adicional segunda do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (Diario Oficial de Galicia núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar con carácter obrigatorio, nun prazo non superior aos seis meses contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, que conste rexistrada en Fides/expedient-e e fose debidamente validada.

Oitavo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición, ante esta dirección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Relación definitiva de adxudicatarios/as e destinos

Médico/a asistencial do 061

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

***2932**

Basadre Rodríguez, Bibiana

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

***1360**

Castro Abella, María Jesús

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Foz

Foz

***6101**

Fernández Couce, Francisco Javier

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

***2879**

Gándara Quintas, Carmen María

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Ourense

Ourense

***6124**

Gómez Gómez, Natalia

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

***1652**

González Belmonte, Graciela

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

***1621**

Muñoz García, José Luis

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Ourense

Ourense

***7986**

Pavón Prieto, María del Pilar

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

***1454**

Penas Fernández, Marcos

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

***1356**

Ucha Souto, María Dolores

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Ourense

Ourense

Médico/a de urxencias hospitalarias

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

***8851**

Agreda López, Hugo

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***4764**

Alén Barja, Leticia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***7317**

Aller Gómez, Carolina

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***3155**

Alonso Álvarez, Francisco Juan

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***8548**

Angel Barba, Isabel

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***7010**

Arias Amorín, Iria

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

O Barco de Valdeorras

***8011**

Barcala del Caño, Fátima Genoveva

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***5324**

Barreiro Díaz, María Victoria

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***6913**

Bazarra Carou, Raquel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***6931**

Camarero Aragón, María Loreto

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***2777**

Canitrot López, Ana Cruz

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***2169**

Cerdeira Iglesias, Nuria

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***7669**

Chapela Castaño, María Teresa

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***6036**

Chillón Arce, Roberto

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***3592**

Cortes Ayaso, María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***2001**

Cuevas Durán, María Teresa

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***2907**

Delgado Sardina, Violeta

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***7571**

Diz Tomé, Isabel

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***8983**

Domínguez Antelo, María Cristina

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***7224**

Domínguez Loureiro, Patricia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***8010**

Dopico García, Ángela

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***7040**

Durán Rosende, Ana Belén

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***7489**

Escanlar Monteserín, María Esther

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***2437**

Fariña Díaz, Lucía

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***6101**

Fernández Couce, Francisco Javier

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***4788**

Fernández González, Iria

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***8158**

Fernández Saa, Zara

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***1822**

Fernández Val, Monserrat

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***6366**

Ferreiro Uriz, Óscar

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***6682**

Forján Santos, María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***2526**

García Álvarez, Sheila Mónica

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***0637**

García Jares, Olalla

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***0703**

García Martínez, Juan José

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***7508**

Giráldez Martínez, Patricia

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***0222**

Gómez García, Susana

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***6900**

González Fermoso, Marta

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***0292**

González Frieiro, Nuria

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***6227**

Grandío Sanjuán, Javier

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***8046**

Graña Fernández, Sabela

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***6421**

Hernández Castaño, Victorina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***3131**

Iglesias Caamaño, María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***3493**

Iglesias Yáñez, Marta Alicia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***8177**

Lado Argibay, Manuel

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***3998**

López Fernández, Tania

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***2806**

López López, Sandra

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***1174**

López Seijas, Carmen Sandra

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***8043**

Lorenzo González, Guillermo José

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***0493**

Martínez Baladrón, Andrea

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***1814**

Martínez Mullor, Cristina Belén

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***7374**

Marx, Sven Oliver

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***4062**

Melero Lorenzo, Sabela

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***7705**

Molina Iglesias, Oliva

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***4713**

Moral Navazo, Noemí

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***1900**

Mosquera Gómez, Patricia

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***5065**

Parajes Vázquez, Teresa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***6138**

Pardiñas Martínez, Cristina

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***4594**

Paredes Pardo, Vanesa

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***7986**

Pavón Prieto, María del Pilar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***9930**

Pazos González, Jésica

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***8843**

Pérez Antolín, Pablo Iago

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***1384**

Pérez Carral, Óscar

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***7782**

Pérez Carral, Verónica

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***7859**

Pérez Leiro, Andrea

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***3715**

Pérez Lorenzo, María Luisa

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***7965**

Pineda Gurrea, Adrián

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***7012**

Piñeiro López, Ángel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***7642**

Prado Gómez, Nélida Elsa

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***9711**

Quintela Martínez, José

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***6635**

Remuiñán Rodríguez, Beatriz

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***4809**

Rey González, Lara

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***0187**

Robles Sánchez, Cristina Covadonga

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***1107**

Roca Fernández, Francisco Javier

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***0434**

Rodríguez Bouzada, Natividad

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***6113**

Rodríguez Calveiro, Raquel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***3945**

Romero Castro, Sandra

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***4178**

Rubio Francos, Montserrat

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***6122**

Sánchez Fernández-Linares, Elena

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***9712**

Sánchez Sindin, María Goretti

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***8282**

Sarasquete Fariña, Pablo

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***1354**

Sarmiento García, Victoria Elena

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***9228**

Sixto Carreira, Cristina

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***9549**

Sousa Otero, Josefa

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***2337**

Suárez Alén, Sofía

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***8165**

Teijeiro Blanco, Pilar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***5973**

Teijo Vázquez, Tania

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***9915**

Varela Aller, Silvia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***7825**

Vázquez Mascato, Adrián

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***2806**

Vidal Ruiz, Juan Antonio

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***0135**

Villanueva García, Yolanda

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro