Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Martes, 13 de decembro de 2022 Páx. 63249

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2022 pola que se fai público o cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 % do gasto elixible, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, dos contratos administrativos de servizo de redacción dos proxectos construtivos de melloras estruturais para a redución do risco de inundación da área de risco potencial significativo de inundación (ARPSI) fluvial ES014-CP-05-02-11 río Ulla e río Sar. 5 lotes (expediente OH.788.427).

missing image file

Para os efectos previstos na normativa da Unión Europea reguladora dos fondos europeos en relación coa obriga de información e publicidade das actuacións cofinanciadas polos ditos fondos, anexo XII do Regulamento (UE) núm. 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, dáse publicidade á actuación contratada, de acordo co disposto na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, que a continuación se indica por razón do seu cofinanciamento pola Unión Europea:

1. Poder adxudicador:

1.1. Nome: Augas de Galicia, entidade pública empresarial adscrita á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia.

1.2. Número de identificación fiscal: Q1500378C.

1.3. Enderezo: praza Camilo Díaz Baliño, 7-9, código postal 15781.

1.4. Localidade: Santiago de Compostela (A Coruña).

1.5. Código NUTS: ES111.

1.6. Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal

1.7. Fax: 981 95 74 03.

1.8. Teléfono: 981 95 74 01.

1.9. Enderezo da internet: http://augasdegalicia.xunta.gal/

1.10. Perfil de contratante: http://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216

Tamén se terá acceso ao perfil de contratante desde a Plataforma de contratos públicos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal, accesible, así mesmo, no portal web institucional da Xunta de Galicia https://www.xunta.gal e na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, no Portal de transparencia de Galicia https://transparencia.xunta.gal, na Plataforma de contratación do sector público https://contrataciondelestado.es por medio de ligazóns de interese ás plataformas de contratación das comunidades autónomas e na páxina web https://augasdegalicia.xunta.gal/

2. Tipo de poder adxudicador e principal actividade exercida:

2.1. Tipo de poder adxudicador: entidade pública do sector público autonómico de Galicia.

2.2. Actividade principal exercida: infraestruturas e servizos hidráulicos.

3. Códigos CPV: 71311000-1 (servizos de consultaría en enxeñería civil).

4. Código NUTS do lugar principal do servizo: ES111 Padrón (A Coruña) e ES114 Valga (Pontevedra).

5. Descrición do obxecto da licitación: servizo de redacción dos proxectos construtivos de melloras estruturais para a redución do risco de inundación da área de risco potencial significativo de inundación (ARPSI) fluvial ES014-CP-05-02-11 río Ulla e río Sar. 5 Lotes. Clave do expediente: OH.788.427.

Descrición do obxecto da licitación de cada un dos lotes:

Lote 1. Contrato de servizo de redacción do proxecto construtivo OH.436.1219 de mellora do espazo fluvial do río Valga entre a liña de ferrocarril e a rúa Devesa. Valga (Pontevedra). Clave do expediente: OH.788.427.L1.

Lote 2. Contrato de servizo de redacción do proxecto construtivo OH.415.1225 de canle de protección contra inundacións no rego Abelenda ao seu paso por Iria Flavia. Padrón (A Coruña). Clave do expediente: OH.788.427.L2.

Lote 3. Contrato de servizo de redacción do proxecto construtivo OH.415.1227 de mellora do espazo fluvial e de drenaxe do río Sar na encrucillada coa estrada AC-301. Padrón (A Coruña). Clave do expediente: OH.788.427.L3.

Lote 4. Contrato de servizo de redacción do proxecto construtivo OH.415.1228 de mellora do espazo fluvial e de drenaxe do rego Tarrío na encrucillada co ferrocarril. Padrón (A Coruña). Clave do expediente: OH.788.427.L4.

Lote 5. Contrato de servizo de redacción do proxecto construtivo OH.415.1238 de mellora do espazo fluvial e de drenaxe do rego Abelenda ao seu paso por Iria Flavia. Padrón (A Coruña). Clave do expediente: OH.788.427.L5.

6. Tipo de procedemento de adxudicación: aberto, suxeito a regulación harmonizada e polo trámite ordinario.

7. Orzamento base de licitación: importe neto: 252.148,37 euros. Importe total: 305.099,54 euros.

Orzamento base de licitación de cada un dos lotes:

Lote 1: importe neto: 45.668,94 euros. Importe total: 55.259,42 euros.

Lote 2: importe neto: 67.593,43 euros. Importe total: 81.788,05 euros.

Lote 3: importe neto: 38.165,75 euros. Importe total: 46.180,56 euros.

Lote 4: importe neto: 34.562,75 euros. Importe total: 41.820,93 euros.

Lote 5: importe neto: 66.157,50 euros. Importe total: 80.050,58 euros.

8. Valor estimado do contrato: 252.148,37 euros; coincide co orzamento base de licitación sen IVE.

Valor estimado do contrato de cada un dos lotes sen IVE:

Lote 1: importe neto: 45.668,94 euros.

Lote 2: importe neto: 67.593,43 euros.

Lote 3: importe neto: 38.165,75 euros.

Lote 4: importe neto: 34.562,75 euros.

Lote 5: importe neto: 66.157,50 euros.

9. Prazo de execución do contrato de cada un dos lotes: 3 meses.

10. Criterios de adxudicación.

10.1. Adxudicación do contrato: acordouse conforme o disposto no prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a contratación.

10.2. Criterios de adxudicación: proposición económica (ponderación 49 %), descrición da metodoloxía proposta (ponderación 35 %), medidas para o impulso demográfico (ponderación 10 %), organización da execución dos traballos (ponderación 4 %) e mellora técnica vinculada á execución do servizo (ponderación 2 %).

11. Data da adxudicación do contrato de cada un dos lotes: 24 de maio de 2022.

12. Número de ofertas recibidas de cada un dos lotes.

Lote 1:

12.1. Ofertas totais: 10.

12.2. Ofertas de pequenas ou medianas empresas: 10.

12.3. Ofertas doutros Estados membros da Unión Europea ou de terceiros países: ningunha.

12.4. Ofertas por vía electrónica: si.

Lote 2:

12.1. Ofertas totais: 9.

12.2. Ofertas de pequenas ou medianas empresas: 9.

12.3. Ofertas doutros Estados membros da Unión Europea ou de terceiros países: ningunha.

12.4. Ofertas por vía electrónica: si.

Lote 3:

12.1. Ofertas totais: 8.

12.2. Ofertas de pequenas ou medianas empresas: 8.

12.3. Ofertas doutros Estados membros da Unión Europea ou de terceiros países: ningunha.

12.4. Ofertas por vía electrónica: si.

Lote 4:

12.1. Ofertas totais: 8.

12.2. Ofertas de pequenas ou medianas empresas: 8.

12.3. Ofertas doutros Estados membros da Unión Europea ou de terceiros países: ningunha.

12.4. Ofertas por vía electrónica: si.

Lote 5:

12.1. Ofertas totais: 9.

12.2. Ofertas de pequenas ou medianas empresas: 9.

12.3. Ofertas doutros Estados membros da Unión Europea ou de terceiros países: ningunha.

12.4. Ofertas por vía electrónica: si.

13. Data de formalización ou celebración do contrato de cada un dos lotes: 22 de xuño de 2022.

14. Empresa contratista de cada un dos lotes:

Lote 1:

14.1. Nome da empresa ou, de ser o caso, UTE: Ingeniería del Noroeste, S.L.

14.2. NIF: B15128838.

14.3. Enderezo: rúa Picaños, 44 baixo, 15702 Santiago de Compostela.

14.4. Código NUTS: ES111.

14.5. Teléfono: 609 04 60 21.

14.6. Fax: 981 57 21 23.

14.7. Correo electrónico: info@ingenieriadelnoroeste.com

14.8. Pequena ou mediana empresa: si.

Lote 2:

14.1. Nome da empresa ou, de ser o caso, UTE: Ain Active, S.L.

14.2. NIF: B15903883.

14.3. Enderezo: r/ Socorro, 26-1º, local 1, 15003 A Coruña.

14.4. Código NUTS: ES111.

14.5. Teléfono: 981 16 02 49.

14.6. Correo electrónico: imv@ain-active.com

14.7. Pequena ou mediana empresa: si.

Lote 3:

14.1. Nome da empresa ou, de ser o caso, UTE: Intacta Gestión Ambiental, S.L.

14.2. NIF: B70311634.

14.3. Enderezo: polígono industrial de Pena Porreira, parcela C2C. 15320 As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

14.4. Código NUTS: ES111.

14.5. Correo electrónico: c.pinon@intacta.es

14.6. Teléfono: 687 80 60 02.

14.7. Pequena ou mediana empresa: si.

Lote 4:

14.1. Nome da empresa ou, de ser o caso, UTE: Consultora de Ingeniería Medio Ambiente y Arquitectura, S.L.

14.2. NIF: B15952369.

14.3. Enderezo: r/ Bugallal Marchesi, 12-1º esq., 15008 A Coruña.

14.4. Código NUTS: ES111.

14.5. Correo electrónico: administracion@cimarq.es

14.6. Fax: 981 90 31 96.

14.7. Teléfono: 630 85 86 56.

14.8. Pequena ou mediana empresa: si.

Lote 5:

14.1. Nome da empresa ou, de ser o caso, UTE: Cuartazona Ingeniería, S.L.

14.2. NIF: B70419304.

14.3. Enderezo: rúa Dublín, 4 baixo D, 15707 Santiago de Compostela.

14.4. Código NUTS: ES111.

14.5. Teléfono: 633 80 89 08.

14.6. Correo electrónico: cuartazona@cuartazona.es

14.7. Pequena ou mediana empresa: si.

15. Valor da oferta seleccionada de cada un dos lotes:

Lote 1: importe neto: 39.300,00 euros. Importe total: 47.553,00 euros.

Lote 2: importe neto: 57.792,38 euros. Importe total: 69.928,78 euros.

Lote 3: importe neto: 36.257,46 euros. Importe total: 43.871,53 euros.

Lote 4: importe neto: 29.665,21 euros. Importe total: 35.894,90 euros.

Lote 5: importe neto: 53.898,52 euros. Importe total: 65.217,21 euros.

16. Información sobre se o contrato está relacionado cun proxecto ou programa financiado con fondos da Unión Europea:

Actuación cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 % do gasto elixible, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

A actuación enmárcase dentro do programa operativo no obxectivo temático 5: promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos; prioridade de investimento 5.2: fomento do investimento para facer fronte a riscos específicos, garantindo unha resiliencia fronte ás catástrofes e desenvolvendo sistemas de xestión de catástrofes; obxectivo específico 5.2.1: fomento do investimento para a prevención e xestión de riscos específicos sobre as poboacións, incluíndo protección civil; actuación 5.2.1.4: medidas de prevención e xestión das inundacións na Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (segundo o documento Criterios e procedementos de selección de operacións (CPSO); operación: medidas para a prevención do risco de inundación na ARPSI Río Ulla e Río Sar-Padrón ES014-CP-05-02-11.

Por isto, deberán observarse os criterios de elixibilidade, xestión, publicidade e control propios dos documentos de programación e da normativa comunitaria de aplicación ao Feder. Respectaranse, polo tanto, as normas de subvencionabilidade do gasto do programa operativo do citado fondo europeo, así como as normas de información e publicidade establecidas nas guías de publicidade e nas demais normas comunitarias que sexan de aplicación.

17. Servizo do cal se pode obter información sobre o contrato formalizado.

17.1. Nome: Contratación de Augas de Galicia.

17.2. Enderezo: praza Camilo Díaz Baliño, 7-9.

17.3. Localidade: Santiago de Compostela (A Coruña).

17.4. Código postal: 15781.

17.5. Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal

17.6. Fax: 981 95 74 03.

17.7. Teléfono: 981 95 74 01.

18. Datos e referencias de publicacións anteriores no Diario Oficial de la Unión Europea relevantes para o contrato: non procede.

19. Información acerca do Acordo sobre contratación pública: contrato cuberto polo Acordo sobre contratación pública.

20. Outras informacións:

Data de envío do anuncio de licitación ao Diario Oficial de la Unión Europea: 16 de xullo de 2021.

Publicidade do anuncio de licitación no Diario Oficial de la Unión Europea: 21 de xullo de 2021.

Publicidade do anuncio de licitación no perfil de contratante: 21 de xullo de 2021.

Publicidade da adxudicación no perfil de contratante: 24 de maio de 2022.

Publicidade do contrato formalizado co contratista no perfil de contratante: 23 de xuño de 2022.

Publicidade do anuncio de formalización do contrato no Diario Oficial de la Unión Europea: 1 de xullo de 2022.

Publicidade do anuncio de formalización do contrato no perfil de contratante: 1 de xullo de 2022.

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2022

A presidenta de Augas de Galicia
P.D. (Resolución do 30.1.2012; DOG núm. 21, do 31 de xaneiro)
Teresa María Gutiérrez López
Directora de Augas de Galicia