Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Luns, 19 de decembro de 2022 Páx. 64205

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2022 pola que se publica a relación definitiva das entidades beneficiarias, as entidades desestimadas e as entidades inadmitidas, ao abeiro da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2022 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

Antecedentes:

No Diario Oficial de Galicia número 206, do 28 de outubro de 2022, publicouse a Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2022 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A). O prazo de presentación das solicitudes rematou o 28 de novembro de 2022.

Unha vez pechado o prazo de presentación de solicitudes, o 2 de decembro de 2022 publicouse a Resolución do 30 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes inadmitidas e as admitidas presentadas ao abeiro da Orde do 21 de outubro de 2022, que establecía un prazo de cinco (5) días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación.

Con posterioridade, nove entidades presentaron a desistencia da súa solicitude por non poder facer fronte ao cofinanciamento da adquisición dos equipamentos.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións, emenda de erros e falta de documentación, o órgano instrutor remite aqueles expedientes administrativos que cumpren todos os requisitos e reúnen toda a documentación necesaria á comisión encargada da súa valoración.

O 14 de decembro de 2022 tivo lugar a Comisión de Valoración, que emite o seu informe cunha relación das solicitudes presentadas ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª da Resolución do 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022.

O 14 de decembro de 2022, ao non figurar no procedemento outros feitos nin outras alegacións ou probas que as achegadas polos interesados, o órgano instrutor formulou proposta de resolución definitiva.

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.780.1, convocatoria para equipamento deportivo ás entidades deportivas, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, ata un importe máximo de 3.914.387 € (tres millóns novecentos catorce mil trescentos oitenta e sete euros).

Consideracións legais e técnicas:

Primeira. De conformidade co disposto na base 10ª, a Subdirección Xeral de Plans e Programas, como órgano competente para a instrución do procedemento, elevou a proposta de resolución, conforme todo o actuado, á persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte.

Segunda. De acordo co disposto na base 14.4, poderase prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas que as aducidas polos interesados. Neste caso, a proposta de resolución formulada terá o carácter de definitiva.

Terceira. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva e, de conformidade co establecido no artigo 45.1.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación no DOG producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Valoración a que que se refiren as bases 11 e 12 da Resolución do 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 14 de decembro de 2022, e a posterior proposta formulada pola Secretaría Xeral para o Deporte con base na proposta de resolución do órgano instrutor, en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar as subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas polos puntos acadados. No anexo determínase o investimento subvencionable e a axuda concedida.

Os importes das subvencións serán o 80 % do investimento subvencionable; a porcentaxe restante será de conta da entidade beneficiaria.

Segundo. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención e declarar inadmitidas as entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente.

Terceiro. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención polo esgotamento de crédito da convocatoria ás entidades que se recollen no anexo III desta resolución, ordenadas por puntuación.

Cuarto. Aceptar a desistencia das solicitudes presentadas polas seguintes entidades deportivas: Arousa Bike BTT (G10769461), Club de Montaña Quixos (G27255827), Club Deportivo Biosbardo (G27477660), Club Franciscanos de Lugo (G36475234), Club Natación Vilagarcía, S.D. (G36475234), Escolas Deportivas Municipais Concello de Guitiriz (V27330265), Escudería Taboadela (G32503237), Marín Futsal (G36213916), Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra (G36041978).

Quinto. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web https://deporte.xunta.gal

Sexto. As entidades beneficiarias deberán presentar a solicitude de pagamento da axuda concedida e demais documentación xustificativa establecida segundo o disposto nos artigos 14 e 15 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2022 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2022

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

a) Federacións deportivas galegas:

Entidade

NIF

Equipamento deportivo aprobado

Puntos

Orzamento aprobado (100 %)

Subvención (80 %)

Federación Deportiva Gallega de Kickboxing

G27464221

Cascos e sistemas de protección non electrónicos, tatami, guantes, saco

77

9.913,75 €

7.931,00 €

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

MPNS

Canastras 3x3, redes e partes de canastras, conos

Carros e carreta para transporte de material

Caixa de primeiros auxilios

69

9.865,56 €

7.892,45 €

Federación Galega de Deporte Adaptado

G27816271

Furgoneta

59

12.500,00 €

10.000,00 €

Federación Galega de Hóckey

G32172058

MPNS

Portaría

Sistema de aire quente, máquina de soplado campo, gaiolas e soportes

Desfibrilador

56

10.150,00 €

8.120,00 €

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

Transpondedoros de cronometraxe, maletín de transporte e soportes

55

13.258,58 €

10.000,00 €

Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

Dianas

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

52

12.501,12 €

10.000,00 €

Federación Galega de Billar

G36680122

Panos de mesas de xogo

49

8.820,00 €

7.056,00 €

Federación Galega de Actividades Subacuáticas

G15108319

MPNS

Boias e partes de embarcacións

Flahs fotosub, equipo de mergullo de seguridade e maleta de transporte de material

47

14.133,00 €

10.000,00 €

Federación Gallega de Rugby

G15111156

Remolque

44

5.200,00 €

4.160,00 €

Federación Galega de Montañismo

G36630259

MPNS

Cordas, arneses, sistema de seguridade

Sistema de gravación e cronometraxe, software de clasificación

37

12.090,00 €

9.672,00 €

Federación Galega de Xadrez

G36644789

Taboleiros e reloxos

35

7.500,00 €

6.000,00 €

Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

Boias

32

1.750,00 €

1.400,00 €

Federación Galega de Bolos

V36650133

MPNS

Xogo de birlos

Cortacéspede

32

7.270,50 €

5.816,40 €

Federación Galega de Espeleoloxía

G15062193

Cordas e arneses, patíns e portamaterial

25

1.502,85 €

1.202,28 €

Federación Galega de Motonáutica

G36663664

Remolque para embarcación

25

4.617,90 €

3.694,32 €

Federación Galega de Pelota

G15067002

Pelotas, raquetas

22

2.109,00 €

1.687,20 €

Federación Gallega de Tenis de Mesa

V15149453

Mesas de competición e redes

Marcadores

20

11.156,00 €

8.924,80 €

Federación Galega de Columbicultura

G32133951

Gaiolas

Sistemas de comunicación e transmisores

17

3.142,00 €

2.513,60 €

Total

116.070,05 €

b) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Equipamento deportivo aprobado

Puntos

Orzamento aprobado (100 %)

Subvención

80 %

Atletismo Rías Baixas

G94139961

 

Valados, martelos, pesos, xavelinas

Vehículo e material de ximnasio

 

85

10.051,69 €

8.041,35 €

Club de Billar Adai

G06898399

 

Mesas de xogo e tapete

 

 

79

12.523,50 €

10.000,00 €

Club Deportivo Atlhlos de Ourense

G32028292

 

 

Bolsa de transporte de material para cadeira de rodas

 

77

1.281,00 €

1.024,80 €

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

 

Discos, xavelinas, pértegas, cable martelo e tacos de saída

Barra técnica de adestramento

 

77

9.976,45 €

7.981,16 €

Club Deportivo Mat S

G36346518

 

Petos electrónicos, cascos e sistemas de protección, cargadores, taboleiros

Material de adestramento, marcador, máquina de céspede

Desfibrilador e material de prevención inventariable

77

11.222,69 €

8.978,15 €

Salvamento y Socorrismo Carballo

G15171911

 

Táboas de salvamento, ski, pas, manequíns e tubo de rescate

 

 

77

11.280,00 €

9.024,00 €

Club Náutico Marina Coruña

G70205349

 

 

Furgoneta

 

77

8.000,00 €

6.400,00 €

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

MPNS

Cordas e arneses, mosquetóns, aseguradores, descensores, bloqueadores, elementos de seguridade e escalada

Portamaterial

 

77

8.866,24 €

7.092,99 €

Club Salvamento Arteixo

G70192190

 

Pas

Furgoneta

Desfibrilador

75

16.550,00 €

10.000,00 €

Club Karate River Stone

G32258626

 

Cascos e sistemas de protección non electrónicos, petos e sacos

 

 

75

2.403,20 €

1.922,56 €

Club Polideportivo Maristas de Lugo

G27033000

 

Canastras, protectores canastras, portarías

Material de ximnasio

 

75

5.121,23 €

4.096,98 €

Club Star Dance

G27388867

MPNS

Tatami ou tapiz, equipo de megafonía para baile e ximnasia

 

 

75

12.493,00 €

9.994,40 €

Club de Patinaxe Riveira

G15822976

 

Patíns

 

 

74

3.000,00 €

2.400,00 €

Balonmano Playa Painkillers

G27768118

MPNS

Portarías e campo de balonmán praia

Material de ximnasio

 

72

1.291,41 €

1.033,13 €

Club Baloncesto Allariz

G32101644

 

 

Marcador portátil e sistema de cronometraxe

 

72

12.969,68 €

10.000,00 €

Club Natación Santa Comba LB

G70563556

MPNS

Táboas de salvamento

Manequín salvamento

 

72

1.152,90 €

922,32 €

Escola Kickboxing Madokoan y Disciplinas Asociadas

G32262677

 

Tatami ou tapiz, casco e sistemas de protección non electrónicos

Material de adestramento

 

72

3.095,66 €

2.476,53 €

Grupo de Montaña Alud

G36897437

MPNS

Material de escalada (cascos, arneses, mosquetóns, elementos de seguridade, presas)

 

 

72

4.075,52 €

3.260,42 €

Club Natación Cedeira

G15448053

 

Rolos

 

 

72

7.000,00 €

5.600,00 €

Club Sieiro Acrobacía Vigo

G36846608

 

Doble minitramp, colchoneta seguridade

 

 

70

6.676,30 €

5.341,04 €

Club Emeve

G27041490

 

Máquina lanza balóns, postes, bloqueadores, varas

Carros, material de ximnasio, marcadores portátiles, equipo e sofware de programas de puntuación

 

70

12.538,41 €

10.000,00 €

Asociación Deportiva Bosco Ourense

G32147357

 

Partes de canastras, protectores canastras. proteccións, conos, tatami ou tapiz

Gaiola para balóns

 

70

14.200,00 €

10.000,00 €

Xestionando Sport

G27882166

MPNS

Rede e pas

Carro transporte material

Caixa de primeiros auxilios

70

1.588,72 €

1.270,98 €

Club Escola Lubiáns de Hóckey e Patinaxe

G15149230

 

Proteccións hóckey

Material de adestramento

 

70

1.783,65 €

1.426,92 €

Club Balonmán Seis do Nadal-Coia

G36948115

 

Portarías

Vehículo

Caixa de primeiros auxilios

70

2.047,00 €

1.637,60 €

Judo Club Galicia Sur

G27781541

 

Tatami, monitor e sistema de marcaxe

Material de ximnasio

Desfibrilador

70

12.010,15 €

9.608,12 €

Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

 

Tapiz

Proteccións, sacos

Desfibrilador

70

4.355,39 €

3.484,31 €

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

 

Embarcacións de competición, pas

 

 

70

4.590,50 €

3.672,40 €

Club Olímpico de Vedra

G70007513

 

Bicicletas

Barras para gardado biclicletas

Dispensadores de xel e anteparos

70

6.950,00 €

5.560,00 €

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

MPNS

Pértega, xavelinas, martelo e disco

Material de adestramento

 

70

7.085,85 €

5.668,68 €

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

MPNS

Embarcacións de competición, pas e ergómetros

Remolque de piraguas e máquina de polea

Caixa de primeiros auxilios

70

12.350,00 €

9.880,00 €

Club Remo Vigo

G27852896

 

Remos, remoergómetros e compoñentes de embarcacións

Xogo de andeis remolque e embarcacións

 

70

13.322,06 €

10.000,00 €

Yidam-CEIP Balaídos

G27782176

 

 

Material de ximnasio

Desfibrilador

70

3.076,31 €

2.461,05 €

Compostela Esgrima

G15906894

 

Taboleiros visualizadores electrónicos de puntuacións e maletíns, floretes

Material de ximnasio

 

70

8.782,09 €

7.025,67 €

Tenis de Mesa Monte Porreiro

G36376630

 

Mesas de competición, redes e valos

Robot de adestramento e máquina de retorno

 

70

16.780,00 €

10.000,00 €

Club Lanzadores Coruña

G67730937

 

Xavelinas e pesos

Balóns medicinais

 

70

1.424,00 €

1.139,20 €

Club de Tiro Olímpico San Juan

G27030618

 

Pistola e carabina

 

 

70

12.492,50 €

9.994,00 €

Club Volei Praia Vigo

G36990109

 

Postes

Cadeira de árbitro, marcador pórtatil, carro portabalóns, equipamento do regulamento de competición

 

69

3.573,25 €

2.858,60 €

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

 

Embarcacións de competición

Carros

Desfibrilador

69

11.679,02 €

9.343,22 €

Sada Patín

G15864929

 

Patíns e cascos

 

Desfibrilador

69

7.994,24 €

6.395,39 €

Pretorian Escuela de Lucha

G70555008

 

Tatamis e cascos de protección

Material de ximnasio

 

69

11.574,65 €

9.259,72 €

Judo Club Arteixo

G70217757

 

Tatami ou tapiz

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

67

16.300,00 €

10.000,00 €

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

 

 

Furgoneta

 

67

24.000,00 €

10.000,00 €

Club Escuelas Deportivas de Baloncesto A Laracha

G15108772

MPNS

 

Material de ximnasio, carro portabalóns

 

67

3.316,50 €

2.653,20 €

Club Xuventude de Baloncesto Cambados

G36060366

 

Canastras

 

 

67

3.327,44 €

2.661,95 €

Clube Bádminton As Neves

G36367662

 

 

Furgoneta

 

67

15.000,00 €

10.000,00 €

Club Patín Vagalume

G36982304

MPNS

Patíns

Equipo de megafonía patinaxe

 

67

1.100,00 €

880,00 €

Sárdoma, C.F.

G36615607

MPNS

Portaría e conos

Material de adestramento

Padiola

67

1.260,39 €

1.008,31 €

Club Agrupación Atlética Mazi

G94021326

 

Xavelinas, pértegas e valos

Material de ximnasio, cronómetro

 

67

1.898,27 €

1.518,62 €

Clube Gimnasio J.K.

G15551914

 

Tatami

Material de ximnasio

 

67

8.706,75 €

6.965,40 €

Club de Equitación Cemar

G36209823

 

 

Furgoneta

 

67

12.600,00 €

10.000,00 €

Ourense Club de Fútbol, S.A.D.

A32156879

MPNS

Portarías, miniportarías, bonecos inchables

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

67

13.096,67 €

10.000,00 €

Club Fútbol Noya

G15252505

 

Portaría

Furgoneta, carro marca campos, bicicleta, elíptica, máquina de musculación

 

67

30.204,75 €

10.000,00 €

Club de Tiro San Froilán

G27429521

 

 

Material de adestramento

 

67

2.095,00 €

1.676,00 €

Aromón Pontevedra Montañeiros a Roelo

G36149714

 

Cordas, cascos, arneses, piolets, crampóns, balizas, sensores

 

 

67

4.535,41 €

3.628,33 €

Club Kempo Pobra

G70601265

 

Cascos, petos, proteccións

 

 

67

10.600,00 €

8.480,00 €

Club Deportivo Escuela Ayude

G70159959

 

 

Furgoneta

 

67

12.500,00 €

10.000,00 €

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

 

 

Furgoneta

 

67

13.500,00 €

10.000,00 €

Club do Mar de Noia

G15120744

 

Embarcacións de competición, pas, contapadas

 

 

67

14.513,56 €

10.000,00 €

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

 

Lanchas pneumáticas

 

 

67

15.550,00 €

10.000,00 €

Quenlla Surf Clube

G27864032

 

Táboas de surf

 

 

67

6.045,30 €

4.836,24 €

Polc Tkd Internacional Team

G06976526

 

Petos electrónicos, cascos e sistemas de protección, receptor wifi e cargadores, tatamis ou tapices

 

 

67

11.254,66 €

9.003,73 €

Judo Club Oleiros

G15686074

 

Tatami ou tapiz

Furgoneta

 

67

12.720,00 €

10.000,00 €

Club Itf Coirós

G70594684

 

Tatami ou tapiz

Espaleiras e sacos

 

67

9.634,64 €

7.707,71 €

Asociación Escola de Kick Boxing Cipri Gómez

G32352478

MPNS

 

Material de adestramento

 

67

11.844,49 €

9.475,59 €

Clube Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

 

Tatami ou tapiz

Cinta de correr

Desfibrilador

67

12.000,00 €

9.600,00 €

Club de Regatas de Perillo

G15064181

 

Embarcacións de competición e remos

 

 

67

12.700,00 €

10.000,00 €

Club Escudería Scratch Fene

G15984321

 

 

Furgoneta

 

67

12.000,00 €

9.600,00 €

Club Deportivo S.P. A Estrada

G94088242

 

 

Furgoneta

 

66

17.900,00 €

10.000,00 €

Club Deportivo Flic Flac

G36931582

 

 

Colchonetas

 

65

7.971,48 €

6.377,18 €

Piragüismo Portonovo

G36397669

 

 

Furgoneta

 

65

25.200,00 €

10.000,00 €

Club Deportivo Xuvenil Teis

G36713493

 

 

Marcador portátil, material de ximnasio

 

65

2.390,38 €

1.912,30 €

Gimnasio Escuela Omnihum

G94149242

 

Tatami ou tapiz

 

 

65

3.024,00 €

2.419,20 €

Escola Ferrola de Xadrez

G15721962

 

Taboleiros, pezas, reloxos

Cadeiras, mesas

 

65

3.190,00 €

2.552,00 €

Club Deportivo Valladares de Vigo

G36629657

MPNS

Portaría, redes, conos, valados, estacas

Material de ximnasio, marcador portátil

 

65

10.865,00 €

8.692,00 €

Judo Club Universidade da Coruña (Udc)

G70345400

 

 

Furgoneta

 

65

12.500,00 €

10.000,00 €

Club Patinaje Compostela

G15376999

 

Patíns

 

 

65

1.225,01 €

980,01 €

Unión Deportiva Ourense

G32453672

MPNS

Portaría

 

 

65

1.499,96 €

1.199,97 €

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

 

 

 

Desfibrilador

65

1.539,00 €

1.231,20 €

Sociedad Deportiva Sofán

G15603376

 

Portarías, redes e conos

 

 

65

2.173,80 €

1.739,04 €

Escuelas Deportivas Vigo 2015 Fútbol Sala

G36982239

 

Portarías e redes

Marcador e material de adestramento

Dispensadores de xel e termómetros

65

2.407,03 €

1.925,62 €

Club Patinaxe Artística Omega

G70376645

 

Patíns e arneses

Bosus

 

65

2.755,00 €

2.204,00 €

Pontevedra CF SAD

A36029577

 

Portaría

Bicicleta e cortacéspede

 

65

3.053,04 €

2.442,43 €

Club Deportivo Lugo Sa Deportiva

A27447382

 

 

Bicicletas

 

65

3.996,00 €

3.196,80 €

Escola Deportiva Val Miñor-Caixanova

G36998128

 

Redes e portarías

 

 

65

5.704,00 €

4.563,20 €

Club de Tenis Recreo Cultural

G36435758

 

Máquina lanzabólas, redes, máquina secapistas e postes

Marcador portátil, cadeira para xuiz e material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

65

9.782,19 €

7.825,75 €

Club Ximnasia A Estrada

G94145794

 

Minitramp e colchóns quitamedos

 

 

65

23.238,75 €

10.000,00 €

Club Marusía Ourense

G32402836

 

Tatami ou tapiz

 

 

65

30.726,74 €

10.000,00 €

Club Acuático Umia

G36291250

 

Manequíns deportivos, tubos

Material de ximnasio

 

65

2.014,41 €

1.611,53 €

Club de Vela Fluvial As Pontes

G15636426

 

Embarcacións de competición, velas e lanchas pneumáticas

 

 

65

13.500,00 €

10.000,00 €

Moto Club A Peroxa

G36837243

 

Simuladores

Sistemas de cronometraxe

 

65

14.689,40 €

10.000,00 €

Club de Loita Sabarís

G36964724

 

Tatami

Marcadores electrónicos

 

65

3.361,17 €

2.688,94 €

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

 

Tatami ou tapiz, petos e cascos electrónicos

 

 

64

12.888,00 €

10.000,00 €

Club de Tenis Redes

G15111321

MPNS

Mesa tenis de mesa, lonas de peche de pistas

Marcador portátil e cadeira para árbitro

 

64

10.980,00 €

8.784,00 €

Rebouras Team

G27812650

 

 

Ring

 

64

9.711,15 €

7.768,92 €

Club de Piragüismo Olívico

G27822006

 

 

Furgoneta

 

64

27.600,00 €

10.000,00 €

Club Judo Senín

G36317980

 

Cascos e sistemas de protección non electrónicos

Colchoneta, saco de golpeo e máquina de remo

 

64

2.580,00 €

2.064,00 €

Club Taekwondo Sada (Club Natural Sport Sada)

G15777865

 

Tapiz, cascos e sistemas de protección

Material de ximnasio, marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

Desfibrilador

62

5.737,21 €

4.589,77 €

Club Remo Cabo de Cruz

G15093610

 

Remos

 

 

62

6.340,40 €

5.072,32 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

 

Portaría, máquina lanzaplumas, robot lanzabólas, rede

 

 

62

6.764,85 €

5.411,88 €

Club Natación Rías Baixas

G36827079

 

 

Material de ximnasio

 

62

1.196,54 €

957,23 €

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

 

Colchonetas e valos

Cinta de correr, conos e aros

Dispensadores

de xel

62

1.374,67 €

1.099,74 €

Club Náutico Pontecesures

G36401727

 

Embarcacións de competición

 

 

62

12.251,25 €

9.801,00 €

Tyde FC-Tuy

G36147684

 

Portarías e conos

Máquina de pintado, banco xuíces, material de ximnasio

 

62

1.395,59 €

1.116,47 €

Sociedad Deportiva Club Ordenes

G15127780

 

Portarías e conos

Saco de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

62

1.996,46 €

1.597,17 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

 

Partes da canastra, portaría, redes

Marcadores

 

62

4.934,10 €

3.947,28 €

Traviesas Hóckey Club

G36680239

 

Cascos, proteccións, patíns, sticks

 

 

62

5.479,08 €

4.383,26 €

Asociación Baloncesto Xinzo

G32358186

 

Sistemas que formen parte da canastra

Marcador electrónico

 

62

9.840,33 €

7.872,26 €

Sociedad Cultural y Deportiva Atlántida

G36620854

 

Portaría, redes

Marcador, material de adestramento inventariable

 

62

12.500,00 €

10.000,00 €

Club Gallego de Surf

G27761147

 

Embarcacións e pas de competición

Material de ximnasio e baca transporte do equipamento

 

62

12.699,00 €

10.000,00 €

Club Bunkai

G15576614

MPNS

 

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

62

1.424,64 €

1.139,71 €

Club Deportivo San Juan Bautista de La Salle

G15359573

 

Aros basculantes de canastra

 

Desfibrilador

62

1.960,95 €

1.568,76 €

Villalba Fútbol Sala

G27247667

 

Proteccións

 

 

62

2.420,00 €

1.936,00 €

Free Dojo

G67878165

MPNS

Guantes de competición, boneco adestramento

Balóns medicinais e discos de peso

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

62

4.374,00 €

3.499,20 €

Sociedade Deportiva e Cultural Natación Boiro

G70128103

 

 

Material de ximnasio

 

62

4.461,00 €

3.568,80 €

Judo Club Bergantiños

G70457411

 

Tatami

Carros

Desfibrilador

62

4.600,00 €

3.680,00 €

JFR Taekwondo

G02996957

 

Petos e cascos electrónicos, receptor wifi e cargador, baterías e cargabaterías

Material de ximnasio

 

62

5.440,19 €

4.352,15 €

Club Remo Celeiro

G27515683

 

Embarcación de competición

 

Caixa de primeiros auxilios

62

13.047,00 €

10.000,00 €

Clube de Loita Pontevedra

G36591626

 

 

Material de ximnasio

 

62

2.534,08 €

2.027,26 €

Club Escola de Piragüismo Poio

G36250991

 

Embarcación e complementos

 

 

62

8.005,84 €

6.404,67 €

Club Remo do Miño

G36034999

 

Lanchas pneumáticas, embarcacion de competición

 

 

62

10.000,00 €

8.000,00 €

Asociación Gallega de Billar-Pool

G36201093

 

Mesas de xogo e tapetes

 

 

62

12.350,00 €

9.880,00 €

Bouzas Caiac

G67795062

 

Embarcacións de iniciación e de competición

Remolque

 

62

7.721,00 €

6.176,80 €

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

MPNS

Redes

Ergómetro

Medidor de CO2, termómetro e mochila pulverizadora

60

5.252,58 €

4.202,06 €

Club Náutico San Telmo

G36297547

MPNS

Botas e casco, chaleco salvavidas e esquís

 

 

60

1.199,59 €

959,67 €

Ximnasio Estudio Garrapucho

G15716905

 

 

Material de ximnasio (máquina)

 

60

6.437,20 €

5.149,76 €

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

 

Tapiz, barras, equipo megafonía

 

 

60

14.300,00 €

10.000,00 €

Club Náutico Portosín

G15055486

 

Lanchas e outros compoñentes de embarcacións

 

 

60

17.709,54 €

10.000,00 €

Triatlón Santiago

G15630288

 

 

Furgoneta

 

60

29.570,23 €

10.000,00 €

Club Gravitty

G27483668

 

Tatami ou tapiz, barras paralelas

Colchonetas

 

60

6.031,32 €

4.825,06 €

Zalaeta 100tolos

G70297452

 

Tatami ou tapiz

 

 

60

7.169,25 €

5.735,40 €

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

 

Embarcacións de competición

 

 

60

9.300,00 €

7.440,00 €

Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

MPNS

Embarcacións de competición e remos

 

 

60

30.300,00 €

10.000,00 €

Club Deportivo Coia

G36753911

 

Portarías e conos

Material de adestramento

 

60

1.135,00 €

908,00 €

Club Deportivo Sei Sn

G72406911

 

Postes e redes

Cadeira para árbitros

 

60

2.342,00 €

1.873,60 €

Escuela de Fútbol Femenino Rosalía

G32492621

 

 

Sistema de mellora de adestramento

 

60

2.832,37 €

2.265,90 €

Amio Sociedad Deportiva

G15480627

 

 

Material de adestramento

 

60

4.948,00 €

3.958,40 €

Cordeiro Club de Fútbol-Valga

G36108207

 

Redes

Material de ximnasio, máquina de pintado

Desfibrilador, termómetro e dispensador de xel

60

5.553,65 €

4.442,92 €

Club Patín As Pontes

G70305693

 

Patíns

 

 

60

5.875,00 €

4.700,00 €

Club Polideportivo Lucense

G27484096

 

 

Sistema de gravación

 

60

7.999,00 €

6.399,20 €

Club Atlético Fátima

G70222450

 

Portaría

Carro marca campo

Desfibrilador

60

8.200,00 €

6.560,00 €

Sociedade Deportiva e Cultural "Galicia de Mugardos"

G15116304

MPNS

Portaría e redes

Cortacéspede

 

60

9.768,15 €

7.814,52 €

A Quinta de Tui Futsal

G36451052

 

 

Furgoneta

 

60

12.500,00 €

10.000,00 €

Club Deportivo Miño

G36321289

 

Embarcacións de competición

Calefactor portátil, material de seguridade

 

60

12.015,00 €

9.612,00 €

Club Carballiño Fútbol Sala

G32219545

 

 

Marcador

 

60

3.990,06 €

3.192,05 €

Club Deportivo IES Coruxo Fútbol Sala

G27726835

MPNS

Portarías, miniportarías, redes

Material de adestramento

 

60

5.029,78 €

4.023,82 €

Asociación Deportiva Aixa

G27398577

 

Tatami ou tapiz

 

 

60

5.360,00 €

4.288,00 €

Club Obra Atlético Recreativa de La Ciudad Vieja

G15117179

 

 

Furgoneta

 

60

10.000,00 €

8.000,00 €

Imua Paddle Surf Club Aguete

G09723636

 

Embarcacións, remos

 

 

60

12.715,41 €

10.000,00 €

Balonmán Rodeiro

G94105269

 

Portaría

Furgoneta

Desfibrilador

60

25.830,00 €

10.000,00 €

Club de Tiro Olímpico Cernadiñas Novas

G36100550

 

Pistola e cabina de aire comprimido

Equipo de sofware de programa de puntuación e adestramento

 

60

8.657,00 €

6.925,60 €

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

 

Bicicletas e rolos

Vehículo

 

60

16.000,00 €

10.000,00 €

Nativos Surf Club Ferrol

G70470497

MPNS

Embarcacións de competición

Furgoneta e material de ximnasio

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios e termómetro

60

10.385,14 €

8.308,11 €

Club Hípico Amazonas

G36485118

 

 

Remolque

 

60

11.519,24 €

9.215,39 €

Club Natación Ponteareas

G36311363

 

 

Material de adestramento

 

59

8.055,41 €

6.444,33 €

Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

 

Embarcacións de competición, pas e chalecos

 

 

59

13.120,00 €

10.000,00 €

Club Cíes Squash

G27869437

 

Máquina de encordar

 

 

59

1.450,00 €

1.160,00 €

Club Deportivo Bueu

G36138477

 

Redes, valado

Material de adestramento

Caixas de primeiros auxilios

59

1.358,10 €

1.086,48 €

Comesaña Sporting Club

G36645257

 

Xavelinas, pértegas, martelos

 

 

59

1.542,75 €

1.234,20 €

Miño Club de Golf Ártabro

G70485610

 

 

Máquina pintado cortacéspede

 

59

14.000,00 €

10.000,00 €

Club Kenpo Vilagarcía

G36576353

 

Tatami, cascos e sistemas de protección non electrónicos

Saco

 

59

4.876,31 €

3.901,05 €

Clube Fluvial O Barco

G32132318

 

Embarcacións, pas

Remolque

 

59

12.343,46 €

9.874,77 €

Club de Remo Robaleira-A Guarda

G36111300

 

Remos

Material de ximnasio, furgoneta, cinta correr

 

59

26.530,00 €

10.000,00 €

Asociación Cultural Deportiva Sport Fight

G70382593

 

Tatami

 

 

59

3.500,00 €

2.800,00 €

Club de Montaña Xesteiras

G94056298

 

Bicicletas e rolos

 

 

59

22.716,20 €

10.000,00 €

Club Adas

G32027195

 

Martelos, pesos, xavelinas, valos

 

 

57

6.087,09 €

4.869,67 €

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

MPNS

Tatami ou tapiz

Ergómetro, cinta e discos

 

57

10.120,00 €

8.096,00 €

Club Kwon Betanzos

G15866528

 

Tapiz, cascos, petos, transmisores, recibidor de base

Material de ximnasio

 

57

12.006,10 €

9.604,88 €

Escuela Deportiva Shihan

G27512631

MPNS

 

Material de adestramento

 

57

6.608,52 €

5.286,82 €

Club Deportivo Galogrín

G70466685

 

Partes da canastra e protectores canastras

 

 

57

1.637,96 €

1.310,37 €

Club Deportivo Escola Hungaresa de Esgrima de Pontevedra

G36576007

 

Taboleiros, cascos e petos electrónicos, cascos e sistemas de protección non electrónicos

 

 

57

4.862,17 €

3.889,74 €

Club Baloncesto Xuventude Verín

G32283475

MPNS

Canastras, protección de canastras

Carro balóns

 

57

1.779,80 €

1.423,84 €

Club Baloncesto Defensores Morrazo

G94018413

 

Canastras

Marcadores electrónicos

 

57

4.100,00 €

3.280,00 €

Shotokan A Rúa Karate Club - Shark

G72456916

 

Tatami ou tapiz

Colchonetas

Caixa de primeiros auxilios

57

4.376,71 €

3.501,37 €

Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

 

Biciclestas

Portabiciclestas, forza valos velocidade

Caixa de primeiros auxilios

57

5.607,92 €

4.486,34 €

Club Baloncesto Culleredo

G15897978

 

Máquina de tiro

 

 

57

10.890,00 €

8.712,00 €

Club Deportivo Arcade

G36143238

 

 

Marcador e sistema de cronometraje

 

57

12.800,00 €

10.000,00 €

Full Karate Club Galaico

G27112333

 

Tatami

 

 

57

1.157,14 €

925,71 €

Maese Riders Team

G32503252

MPNS

Rolos, bicicleta e soportes multimedia para adestramento

Bicicleta

 

57

1.569,69 €

1.255,75 €

Hóckey Club Cambre

V70125976

MPNS

Proteccións, cascos, patíns

 

Caixa de primeiros auxilios

57

1.612,39 €

1.289,91 €

Club de Hóckey Femenino Meigas

G27250844

 

Proteccións e material de adestramento

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

57

2.238,47 €

1.790,78 €

Club Juventud Cambados

G36052124

 

Xogo de redes

Máquina de pintado e material de ximnasio

Desfibrilador

57

8.900,26 €

7.120,21 €

Tenis de Mesa Pontevedra

G36592285

MPNS

Mesa de competición

Robot e rede

Caixa de primeiros auxilios

57

3.899,80 €

3.119,84 €

Skt Club Deportivo

G70611371

 

 

Ring

 

57

9.970,40 €

7.976,32 €

Melide Motorsport

G15680168

 

 

Furgonetas, carros, remolques/bacas

Desfibrilador

57

20.400,00 €

10.000,00 €

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

 

 

Material de ximnasio, valos

 

55

1.602,62 €

1.282,10 €

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

MPNS

Postes, redes, señalización redes

Material de ximnasio e saco portabalóns

 

55

2.974,18 €

2.379,34 €

Club Universitario de Ferrol

G15659261

MPNS

 

Material de ximnasio, sensor de frecuencia cardíaca

 

55

5.801,17 €

4.640,94 €

Club Ximnasio Fibra

G15579782

 

Tatami ou tapiz

Material de ximnasio

Desfibrilador

55

6.750,00 €

5.400,00 €

Club Baloncesto Arxil de Pontevedra

G36039584

 

 

Marcador, máquina de tiro

 

55

11.886,58 €

9.509,26 €

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

 

Conos e material de adestramento

Material de ximnasio

 

55

3.748,09 €

2.998,47 €

Club Escola Rosalía

G27827856

 

 

Matrial de adestramento

 

55

4.982,25 €

3.985,80 €

Sociedad Deportiva Samertolameu

G36039808

 

Remos, ergómetros e motor

 

 

55

13.334,68 €

10.000,00 €

Club de Remo Rianxo

G15087208

 

Remos, embarcación, gps, pantalla remoergómetro

 

 

55

14.795,00 €

10.000,00 €

Club Kayak Vigo

G36978559

 

 

Furgoneta

 

55

14.900,00 €

10.000,00 €

Club Deportivo Náutico Miño

G15626997

MPNS

Embarcacións de competición, contapaladas, compoñentes de embarcacións, ergómetros

 

 

55

19.073,34 €

10.000,00 €

Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

 

 

Cortacéspede

 

55

74.000,00 €

10.000,00 €

Chapela Club de Fútbol

G36314979

 

Portaría, redes, conos

Material de ximnasio

Desfibrilador

55

9.000,00 €

7.200,00 €

CD Burela FS

G27272251

MPNS

Portaría e redes

Cinta, elíptica, material de adestramento e sistemas de mellora de adestramento

Purificador de aire

55

10.390,00 €

8.312,00 €

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

 

Embarcacións de competición

 

 

55

10.890,00 €

8.712,00 €

Asociación Deportiva Avanza

G27816107

 

Bicicletas

Material de ximnasio

 

55

12.500,00 €

10.000,00 €

Mareantes Rugby Club de Pontevedra

G36058410

 

Escudos, bolsas tacleo e protectores de portarías

 

 

55

1.000,00 €

800,00 €

Agrupación Deportiva Colegio Santiago Apóstol

G15212335

 

 

Carros portabalóns, marcador portátil

 

55

1.143,07 €

914,46 €

Asociación Deportiva Tomiño Alevin e Infantil

G36448785

 

Portarías, redes, valos

Escaleiras axilidade, colchóns

 

55

1.550,14 €

1.240,11 €

Tomiño, F.C. Femenino

G94015278

 

Portarías e redes

Material de adestramento, carro portabalóns, colchonetas

 

55

1.603,35 €

1.282,68 €

Club Ximnasia Oroso

G70423868

 

Barra de equilibrio

Carros, bicicleta, colchóns

 

55

1.937,16 €

1.549,73 €

Club Baloncesto Condado

G36122844

MPNS

Canastras e taboleiros

 

Caixa de primeiros auxilios

55

2.625,02 €

2.100,02 €

Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

MPNS

Redes, conos

Material de ximnasio e calefactores portátiles

Desfibrilador

55

3.137,93 €

2.510,34 €

Praiña Sp. C.

G15367329

 

 

Máquina pintado, colchóns

Desfibrilador

55

3.275,00 €

2.620,00 €

Club Rítmica Agarimo

G94175502

 

Tatami

 

 

55

4.174,50 €

3.339,60 €

Sanxenxo Balonmán

G42961581

 

Portarías, redes e conos

Material de ximnasio e marcador

Termómetro

55

5.133,41 €

4.106,73 €

Club Troula Fútbol Sala

G15901416

 

 

Furgoneta

 

55

12.600,00 €

10.000,00 €

Club Deportivo Allariz

G32209330

 

 

Marcador portátil

 

55

17.847,50 €

10.000,00 €

Centro de Tiro Olímpico Eiroás

G32019077

 

Brancos electrónicos e sistema de luces para tiro rápido

 

 

55

15.315,12 €

10.000,00 €

Club Deportipo Pádel Femenino Cíes

G27713759

 

Redes

 

 

55

1.249,99 €

999,99 €

Terra dos Mares

G36939924

MPNS

Boias e bandeira de subacuáticas

 

Desfibrilador

55

3.950,00 €

3.160,00 €

Cabaleiros do Salnés

G36560431

 

 

Marcadores

 

55

10.644,06 €

8.515,25 €

Sociedad Deportiva Pena da Revota

G15108343

 

 

Marcador

 

55

17.299,88 €

10.000,00 €

Escola de Karate Dokkodod

G70426069

 

Cascos e sistemas de protección

Material de ximnasio

 

55

1.047,91 €

838,33 €

Club Agility Thunderdogs Galicia

G94199650

 

Obstáculos entrenamento

 

 

55

7.583,00 €

6.066,40 €

Asociación Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

 

Xogo de birlos

Cadeira para árbitros, máquina de pintado

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

55

4.229,80 €

3.383,84 €

CD Trialarilos Urdilde

G09760505

MPNS

 

Bicicleta

 

55

1.950,00 €

1.560,00 €

Asociación Deportiva Escola Judo Club

G70599543

 

Tatami

 

 

54

4.300,00 €

3.440,00 €

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

 

 

Remolque, marcador electrónico e sistemas de cronometraxe, ergómetro

Desfibrilador

54

12.820,00 €

10.000,00 €

Club Gallaecia Raid

G15976558

 

Balizas e sensores, sistemas de navegación ou de posicionamento

Sistemas de cronometraxe e marcadores portátiles

 

54

3.484,29 €

2.787,43 €

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

 

Ergómetros, motor foraborda, embarcación

 

 

54

9.850,00 €

7.880,00 €

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

 

 

Furgoneta

 

54

6.032,32 €

4.825,86 €

Club Naval de Pontevedra

G36043032

 

Embarcacións de competición

 

Desfibrilador

54

10.870,00 €

8.696,00 €

Club de Golf Lugo

G27421684

 

 

Cortacéspede

 

54

12.578,99 €

10.000,00 €

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

 

Discos, barras, peches, soportes sentadilla

Material de ximnasio

 

54

5.055,62 €

4.044,50 €

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

 

Remos, ergómetros

Motor fóra borda

 

54

10.692,07 €

8.553,66 €

Club Ciclista Milagrosa de Lugo

G27033224

 

 

Furgoneta

 

54

12.000,00 €

9.600,00 €

Club Deportivo Seungsport

G27810761

 

Petos e cascos electrónicos

Sistemas electrónicos de puntuación e material de ximnasio

 

54

12.371,35 €

9.897,08 €

Club Piragüismo Penedo

G36020758

MPNS

Embarcacións de competición, chalecos salvavidas, cascos e pas

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

54

12.163,00 €

9.730,40 €

Piña Team Club

G27503465

 

 

Sistemas de cronometraxe

 

54

12.550,00 €

10.000,00 €

Kung Fu Lugo

G27239722

 

 

Material de ximnasio (ketel e trx)

 

52

1.315,23 €

1.052,18 €

Asociación Unión Recreativa de Empleados de Caja de Ahorros de Vigo

G36631539

 

Redes e máquina lanzabólas

Balóns medicinais e cilindro

 

52

2.954,08 €

2.363,26 €

Club Atletismo Narón

G15215759

 

Discos, valos, pesos e pértegas

Material de adestramento

 

52

4.910,00 €

3.928,00 €

Club Atletismo Sada

G15588296

 

Discos, martelos, xavelinas,

Material de ximnasio

 

52

4.994,64 €

3.995,71 €

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

 

Proteccións, conos e picas

Bicicleta, remoergómetro e adaptador multiprensa

 

52

6.192,80 €

4.954,24 €

Club Sociedad Deportiva Carballal

G36686376

MPNS

 

Material de adestramento

 

52

7.665,00 €

6.132,00 €

Club Compañía de María

G15228315

 

Canastras, protectores canastras e tapiz

Carro, marcador, colchóns

 

52

7.763,62 €

6.210,90 €

Club Natación Ferrol

G15245038

 

 

Material de ximnasio

 

52

10.000,00 €

8.000,00 €

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

 

Cadeiras de rodas e bicicletas adaptadas

Colchóns, proteccións, minitramps, xogo de chave, carro de transporte, plataformas natación

 

52

10.000,00 €

8.000,00 €

Club Maristas

G15436678

 

Canastras e protectores de canastras

 

 

52

12.200,00 €

9.760,00 €

Umia, F.C.

G36039634

 

 

Furgoneta

 

52

12.500,00 €

10.000,00 €

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

 

Tapices

Material de ximnasio e bicicletas

 

52

12.512,53 €

10.000,00 €

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

 

Equipos de música subacuática

Cadeiras para árbitros, material de ximnasio, plataforma de saída, placa de xiro e sistema de cronometraxe

 

52

13.450,00 €

10.000,00 €

Club Balonmán Cangas

G36102705

 

 

Furgoneta

 

52

26.372,01 €

10.000,00 €

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

 

Proteccións para porteiros

 

 

52

10.000,00 €

8.000,00 €

Sociedad Deportiva, Cultural y Recreativa O Freixo de Narón

G15395791

 

Taboleiros visualizadores electrónicos de puntuacións

Marcadores, bicicletas, cinta de correr, material de adestramento

 

52

11.940,00 €

9.552,00 €

Club de Remo Chapela

G36039915

 

Remos, ergómetro

 

 

52

12.274,98 €

9.819,98 €

La Vieja Escuela Boarding Club

G70257670

 

 

Furgoneta

 

52

13.000,00 €

10.000,00 €

Club de Piragüismo As Torres de Catoira

G36035202

 

 

Furgoneta

 

52

28.853,06 €

10.000,00 €

Club Boudsport

G70475447

 

 

Material de ximnasio

 

52

2.127,85 €

1.702,28 €

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

 

Bicicletas

Cortacéspede

 

52

2.705,94 €

2.164,75 €

Poio Bike Club

G94147659

MPNS

Bicicleta e rolo

 

 

52

2.734,68 €

2.187,74 €

Club Deportivo Salvamento Vilagarcía

G94093721

MPNS

Táboa e ski de salvamento

Baca

 

52

9.020,00 €

7.216,00 €

Club Náutico Cobres

G36048601

 

Pas, Embarcacións

Colchóns

 

52

12.269,70 €

9.815,76 €

Pc Salvamento Sanxenxo

G36400679

MPNS

Skis, táboas e pas de salvamento, maniquí e tubo de rescate

Chalecos, cordas, ergómetros

 

52

12.315,98 €

9.852,78 €

Club de Remo Mecos do Grove

G36048684

 

Embarcación de competición

 

 

52

15.379,10 €

10.000,00 €

Club Número Phi

G94185964

 

Tapiz, material de golpeo

Furgoneta

 

52

17.310,00 €

10.000,00 €

Asoc. Deportiva Arousa Fútbol 7

G36483675

 

 

Equipos e sofware

 

52

12.000,00 €

9.600,00 €

Club Han S Horang-I

V70145115

MPNS

Kit de luces de adestramento

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

52

1.035,00 €

828,00 €

Club de Remo Ribadeo

G27136704

 

Embarcacións de competición

 

 

52

12.922,80 €

10.000,00 €

Club Sporting Pontenova

G27138288

 

Redes

 

 

52

1.811,31 €

1.449,05 €

Eiris Sociedade Deportiva

G15644347

 

Conos

Colchonetas

Caixa de primeiros auxilios

52

2.300,00 €

1.840,00 €

Club Bolos Valladares San Bartolomé

G27738962

 

Xogo de birlos

 

 

52

2.400,00 €

1.920,00 €

Club de Tenis Codesal

G36028843

MPNS

 

Material de ximnasio

 

52

11.648,72 €

9.318,98 €

Club Baloncesto Terra Chá

G27412683

 

Canastras

Marcador multideporte

Caixa de primeiros auxilios

52

14.795,45 €

10.000,00 €

Club de Montaña Coruña

G70572359

 

Aseguradores, cascos, mosquetóns, cordas e arneses

Dinamómetro para traballar forza

 

52

1.711,00 €

1.368,80 €

Máster da Louriña

G27820000

 

Rolos

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

52

12.350,00 €

9.880,00 €

Club Xadrez o Toque Xiria Carballo

G70072582

 

Taboleiros, pezas, reloxos

 

 

52

1.200,00 €

960,00 €

Club Voleibol Riveira

G15506868

 

Redes, postes e proteccións de postes

Carro portabalóns, material de ximnasio

 

52

1.355,00 €

1.084,00 €

Club Ciclista Vigués

G36650885

MPNS

Rolos e cascos

 

Caixa de primeiros auxilios

52

2.161,04 €

1.728,83 €

Club Bolos Santa Eulalia

G27782820

 

Xogo de birlos

 

 

52

2.400,00 €

1.920,00 €

Trasnos Beisbol Club

G27750645

 

Redes

 

 

52

3.267,00 €

2.613,60 €

Clube de Montaña Xistra

G36743540

 

Cordas e arrneses, sistemas ou elementos de seguridade e cascos

 

 

52

4.105,88 €

3.284,70 €

Golf no Camiño

G42766741

 

 

Material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

52

5.002,35 €

4.001,88 €

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

 

Mesa de competición, valados de separación e máquina lanzabólas

Furgoneta e marcador portátil

 

52

5.270,00 €

4.216,00 €

Viveiro Club de Fútbol

G27146216

 

 

Videomarcador electronico, cortacéspede

 

52

12.000,00 €

9.600,00 €

Sociedade de Montaña Ártabros

G15068349

 

Cordas, arneses, sistemas de seguridade

Sistemas de cronometraxe, colchóns

Caixa de primeiros auxilios, sistema de ventilación

52

12.005,49 €

9.604,39 €

Club Ciclista Padronés

G15031719

 

Bicicletas e rolos

Furgoneta, baca

 

52

110.915,56 €

10.000,00 €

Gimnasio Club Simón

G36886901

 

Tatami, cascos e sacos boxeo

Elíptica, bicicleta, barras e agarres

 

52

10.733,05 €

8.586,44 €

Club Ciclista Compostelano

G15065642

 

Rolos

 

 

52

1.800,00 €

1.440,00 €

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

 

 

Material de adestramento, tapiz e tarimas, carro de transporte

 

52

5.290,14 €

4.232,11 €

As Vellas Non Paramos

G70537469

MPNS

Equipamento de atletismo (saltómetro, bóla de lanzamento, etc.)

Furgoneta e material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

51

6.994,05 €

5.595,24 €

EDM Salceda

G36352854

 

 

Material de adestramento

Desfibrilador

50

4.329,28 €

3.463,42 €

Club Voleibol Narón-Volea

G70224605

MPNS

Redes

Marcadores electrónicos, remolque e cinta de correr

 

50

4.690,00 €

3.752,00 €

Club Náutico Deportivo de Santa Eugenia de Riveira

G15033152

 

Embarcacións

 

 

50

3.020,50 €

2.416,40 €

Club Bueu Atlético Balonmán

G36039683

 

 

Material de ximnasio e colchóns

 

50

3.105,00 €

2.484,00 €

Club Hípico Coles

G32363145

MPNS

 

Reparos saltos, bidé plegable saltos, tractor rodillo

 

50

4.854,67 €

3.883,74 €

Club Voleibol Orense

G32146391

 

Postes, redes

 

 

50

5.052,52 €

4.042,02 €

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

 

Taboleiros, pezas, reloxos

Cadeiras para xuíces, mesas

 

50

6.380,00 €

5.104,00 €

Club Voleibol Maniotas

G36580736

MPNS

Proteccións de postes, postes e colga redes

Carro de transporte de material, marcadores, cadeiras de árbitros, equipo e software para competicións

Padiola

50

8.465,00 €

6.772,00 €

Club de Fútbol Unión Deportiva Mosd

G36214179

 

 

Material de ximnasio

 

50

11.913,85 €

9.531,08 €

Escolas de Balonmán Xiria

G70046362

MPNS

Conos

Furgoneta e material de adestramento

Termómetro

50

12.795,30 €

10.000,00 €

Club Deportivo Calasanz

G15201387

 

Portaría, redes, partes da canastra, canastras

 

 

50

17.656,36 €

10.000,00 €

Club Silva, S.D.

G15100191

 

 

Furgoneta

 

50

20.000,00 €

10.000,00 €

Escolas Deportivas Lourenza

G27211994

 

 

Furgoneta

 

50

22.250,00 €

10.000,00 €

Patos Surf Club

G36796209

MPNS

Táboas e inventos

 

 

50

4.533,48 €

3.626,78 €

Clube Balonmán Atlético Guardés

G36176337

MPNS

 

Material de adestramento

 

50

19.686,17 €

10.000,00 €

Club de Remo Náutico de Riveira

G70378047

 

Embarcacións de competición

 

 

50

24.200,00 €

10.000,00 €

Club Turbo Box

G32497141

 

Tatami e cascos de protección

Material de adestramento

 

50

3.406,54 €

2.725,23 €

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

 

Portarías e redes

 

 

50

8.220,00 €

6.576,00 €

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

 

Portarías

 

 

50

2.586,59 €

2.069,27 €

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

 

Portaría

 

Desfibrilador

50

2.960,00 €

2.368,00 €

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

 

Ergómetros, remos

Material de ximnasio

 

50

3.100,00 €

2.480,00 €

Kickboxing Club Arcade

G36384311

 

 

Furgoneta

 

50

15.900,00 €

10.000,00 €

Club Sporting Guardés La Guardia

G36118412

MPNS

Redes, conos, valos, picas

 

 

50

1.370,00 €

1.096,00 €

Club La Algalia

G15607203

 

Taboleiros

Calefacción portátil

 

50

1.728,08 €

1.382,46 €

Club Deportivo Foz

G27126994

 

 

 

Desfibrilador

50

1.967,30 €

1.573,84 €

Clube de Bolos San Roque

G36891596

 

Xogo de birlos

 

 

50

2.400,00 €

1.920,00 €

Club Peña Ciclista Toxo

G15810872

MPNS

Rolos e bicicletas

Calentador portátil

 

50

5.768,59 €

4.614,87 €

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

 

 

Vehículo todo terreno

 

50

15.000,00 €

10.000,00 €

Club Billar na Lúa

G94196904

MPNS

Mesas de xogo e tapetes

 

 

50

1.482,25 €

1.185,80 €

Club Ciclista Bueu

G36111623

 

Rolos

Portabicicletas

 

50

2.569,98 €

2.055,98 €

Club de Remo de Ares

G15102254

MPNS

Remos

Bicicleta, GPS contapaladas

 

50

7.265,00 €

5.812,00 €

Club Badminton O Cembedo

G27445014

 

Máquina lanza plumas

 

 

50

1.996,00 €

1.596,80 €

Club Billar Teo

G15806490

MPNS

Panos de mesas de xogo e tapete

Marcador control, reloxos e sistema de cronometraxe

 

50

2.580,00 €

2.064,00 €

Club Tri-498

G70404389

 

Rolos

 

 

50

3.000,00 €

2.400,00 €

Club de Esgrima Ciudad de Vigo

G36888543

 

Aparellos electrónicos de esgrima

 

 

50

3.440,00 €

2.752,00 €

Club de Baloncesto Breogán, S.A. Deportiva

A27156496

 

Partes de canastras

Material de adestramento

 

50

8.971,26 €

7.177,01 €

Escudería Buxa Motor Poio

G36585966

 

 

Marcador portátil e sistema de cronometraxe

 

50

14.113,00 €

10.000,00 €

Club Atletismo O Pino

G70468343

 

Valos, xavelinas, discos, colchóns

Material de ximnasio

 

49

4.470,54 €

3.576,43 €

Club Skmspain-Kravmaga

G27764166

 

Tatami ou tapiz

Bonecos para loita grecorromana, escudos e sacos de parede

 

49

5.479,90 €

4.383,92 €

Vigo Rugby Club

G36680924

 

Máquina melés, sacos placaxe, escudos, bolsas tacleo

 

 

49

5.731,58 €

4.585,26 €

Club Hércules XTRM

G70404967

 

 

Podio salida natación e cronómetro de parede

Padiola

49

5.440,00 €

4.352,00 €

Club Piragüismo Cambados

G36217701

 

Embarcacións de competición, pas e contapadas

 

 

49

4.970,00 €

3.976,00 €

Club de Rugby Fendetestas - As Pontes

G15459910

MPNS

Escudos, bolsas tacleo, protectores de portarías

Marcador portátil manual

 

49

1.355,19 €

1.084,15 €

Cultural Deportiva Portas

G36187946

 

Portaría e reloxos

 

 

49

1.600,00 €

1.280,00 €

Club Vieja Escuela Roller Blue Ringed

G36571123

 

Proteccións

 

Caixa de primeiros auxilios

49

2.159,00 €

1.727,20 €

Club de Tenis Cambados

G36566602

 

Postes, redes e máquina de encordar

 

 

49

2.237,64 €

1.790,11 €

Club Tenis Punta Salera

G15418981

 

Redes e máquina de encordar

 

 

49

6.991,97 €

5.593,58 €

Vértigo Sailing Club

G27822345

 

Chalecos salvavidas, velas

 

 

49

8.786,40 €

7.029,12 €

Clube Balonmán Camariñas

G15520406

 

 

Furgoneta

 

49

10.000,00 €

8.000,00 €

Club Cambados Tenis de Mesa

G36164267

 

Mesa de competición

Marcadores, lanzabólas

 

49

11.989,00 €

9.591,20 €

Beach Club Surf & Coffee

G70538756

MPNS

Chalecos salvavidas, embarcacións de competición

 

 

49

5.163,75 €

4.131,00 €

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

 

Canastras, protectores de canastras

 

 

47

4.640,00 €

3.712,00 €

Club Marina Ferrol

G15250244

 

 

Plataformas de saída e placas de xiro para natación

 

47

9.000,00 €

7.200,00 €

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol

G15027410

 

 

Cortacéspede e marcador portátil

Sistema de ventilación e desfibrilador

47

15.099,00 €

10.000,00 €

Victoria Club de Fútbol

G15109010

 

Portarías e conos

Material de adestramento

 

47

1.381,68 €

1.105,34 €

Club Bádminton Tui

G94130242

 

Redes, postes, máquina de encordar

 

 

47

2.694,00 €

2.155,20 €

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

 

Taboleiros, pezas e reloxos de xadrez

 

Caixa de primeiros auxilios

47

4.340,00 €

3.472,00 €

As Sport Vigo

G27749837

MPNS

Petos, cascos e sistemas de protección electrónicos, taboleiros , cargadores, receptores e transmisores

Bosus

 

47

4.902,22 €

3.921,78 €

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

 

 

Material de ximnasio

 

47

6.500,00 €

5.200,00 €

Athletic Coruña Hóckey Club

G70124755

 

Material de protección para porteiro

 

 

47

6.600,00 €

5.280,00 €

Prado Surf Club

G36850014

MPNS

Táboas

 

 

47

7.000,00 €

5.600,00 €

Club Ourense Volei Praia

G32364978

 

 

Vehículo e material de ximnasio

 

47

7.277,00 €

5.821,60 €

C.D. Choco

G36041994

 

Portarías, redes

Material de ximnasio, saco portabalóns

 

47

12.182,32 €

9.745,86 €

Asociación Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

 

 

Marcador portátil, material de ximnasio

 

47

12.278,57 €

9.822,86 €

Piragüismo Ourense

G32262479

 

Pas, chalecos salvavidas, embarcacións e compoñentes de embarcacións

 

 

47

12.535,84 €

10.000,00 €

Judo Club Lugokan

G27516202

 

Tatami, colchóns

Bicicleta, material de musculación

 

47

12.950,00 €

10.000,00 €

Luceros

G94085230

 

 

Bicicletas e chalecos lastrados

 

47

13.835,73 €

10.000,00 €

Asociación de Escaladores Ourensansd

G32341943

 

Cordas, arneses, mosquetóns, cascos

Colchonetas escalada

 

47

16.880,00 €

10.000,00 €

Club Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

 

Rolos e bicicletas

Baca

Caixa de primeiros auxilios

47

29.132,00 €

10.000,00 €

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

MPNS

Bicicletas e rolos

Soportes portabicicletas

 

47

11.474,00 €

9.179,20 €

Motoclub VFM

G94110996

 

 

Sistema de cronometraxe

 

47

7.500,00 €

6.000,00 €

Club Atletismo Estrada

G94060142

 

Valados, xavelinas, colchonetas de salto, pesos

Carro transporte material, colchonetas e material de ximnasio

 

47

8.909,00 €

7.127,20 €

Viveiro Surfing Family

G27480276

 

Táboa de surf

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

47

14.500,00 €

10.000,00 €

Indoor Club de Escalada

G70544259

 

Cordas e arneses, aseguradores e sistemas ou elementos de seguridade, guías de escalada

 

 

47

2.314,98 €

1.851,98 €

Club Deportivo Malamia

G67763581

MPNS

Tatami ou tapiz, cascos e sistemas de protección non electrónicos

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

47

9.234,04 €

7.387,23 €

Club de Loita Lugo

G27378520

MPNS

 

Material de adestramento

 

47

1.510,00 €

1.208,00 €

Escolas Deportivas Nogueira de Ramuín

G32478034

 

Tatami

Ring (lona)

Caixa de primeiros auxilios

47

3.283,50 €

2.626,80 €

Club Escola Marítima Combarro (Kayak-Polo Combarro)

G94037512

 

Embarcacións de competición

 

 

47

9.644,00 €

7.715,20 €

A. D. Fogar da Xuventude

G15160773

 

Bicicletas

Material de ximnasio

Desfibrilador

47

12.500,00 €

10.000,00 €

Club do Mar Bueu

G36039501

 

Remos, compoñentes de embarcacións e embarcacións de competición

Bicicletas, carro e barra hexagonal

Desfibrilador

47

12.852,65 €

10.000,00 €

Club Deportivo Miraflores

G32422248

 

Canastras

 

 

47

19.226,66 €

10.000,00 €

Club de Vela Playa de Oza

G15987944

 

Velas e motor fóra borda

 

 

47

6.780,00 €

5.424,00 €

Meigarco

G36943876

 

Parapetos e dianas

Marcadores electrónicos

 

47

12.500,00 €

10.000,00 €

Club de Tiro Con Arco Guitiriz

G27435494

 

Arcos, frechas, componentes de tiro con arco, dianas

 

 

47

1.090,13 €

872,10 €

Asociación Deportiva Besport

G67926550

 

Tatami

 

 

47

1.232,75 €

986,20 €

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

 

 

Material de adestramento

 

47

1.857,50 €

1.486,00 €

Escuela Municipal de Ajedrez de Puenteareas

G36172849

 

Pezas e reloxos de xadrez

Cinta de correr

 

47

2.442,87 €

1.954,30 €

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

 

Embarcación de competición, compoñentes de embarcacións

 

 

47

2.722,91 €

2.178,33 €

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

MPNS

 

Marcador electrónico

 

47

2.800,00 €

2.240,00 €

Club Cultural Deportiva Beluso

G36158517

MPNS

Redes, portaría e conos

Material de ximnasio, bicicleta e multi reboteador

 

47

2.920,04 €

2.336,03 €

Club Náutico de Portonovo

G36190528

 

Velas

 

Padiola

47

3.360,00 €

2.688,00 €

Asociación Coruñesa de Waterpolo

G15972292

 

Portarías

Material de ximnasio

 

47

3.663,22 €

2.930,58 €

Club Balonmán Poio Artai

G01856996

 

 

Material de ximnasio

 

47

4.679,00 €

3.743,20 €

Santiago Rugby Club

G70303698

 

Máquina de melés e escudos

 

 

47

5.397,70 €

4.318,16 €

Club Deportivo Atlético Arnoia

G32344574

 

Redes e conos

Máquina de pintado

Desfibrilador

47

2.170,00 €

1.736,00 €

Running Sport Trail

G32413023

 

Cordas e arneses, sistemas de seguridade

Material de ximnasio, proteccións e calefactor

Termómetros e caixa de primeiros auxilios

47

2.559,48 €

2.047,58 €

Viajes Interrias Fútbol Femenino

G94140910

MPNS

 

Material de ximnasio

Padiola

47

2.857,78 €

2.286,22 €

Club Tenis de Mesa Breogán Oleiros

G15771942

 

Mesas de competición

Redes, valos, mesa para árbitro, marcador

 

47

5.227,10 €

4.181,68 €

Escudería Surco

G36395788

 

 

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

47

7.500,00 €

6.000,00 €

Escola Basket Xiria

G70045844

 

Canastras

Carros

 

45

2.550,00 €

2.040,00 €

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

 

Conos

Colchóns

Caixa de primeiros auxilios

45

3.500,00 €

2.800,00 €

Club Deportivo La Peña, L.P.

G94085925

 

 

Carros, remolque e baca

Desfibrilador

45

6.411,96 €

5.129,57 €

Club Marítimo de Panxón

G27853514

 

Partes de embarcacións

Remolque

 

45

10.082,00 €

8.065,60 €

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

MPNS

Aros de canastras, protectores, sistemas de retorno

Marcadores e material de ximnasia

Caixa de primeiros auxilios

45

11.043,00 €

8.834,40 €

Club Tkdenodo

G70482153

 

 

Furgoneta

Desfibrilador

45

26.149,20 €

10.000,00 €

Club Deportivo CSCR de Beade

G36904530

 

Discos, xogos de petanca, colchóns, pesos, martelos

 

 

45

1.126,00 €

900,80 €

Club Biqueira

G94106325

MPNS

Equipo de son

 

 

45

1.198,00 €

958,40 €

Alondras Club de Fútbol

G36011187

 

 

Material de ximnasio

 

45

1.344,95 €

1.075,96 €

Club Baloncesto Peixe Fresco Marín

G36460681

 

 

Material de ximnasio

 

45

1.769,10 €

1.415,28 €

Acro Club Nigrán

G27868777

 

 

Colchonetas, prisma e panos inclinados de espuma

 

45

2.011,65 €

1.609,32 €

Atlético Coruña Montañeros, C.F.

G70420534

 

Redes

Material de ximnasio e carro transporte de material

 

45

3.495,00 €

2.796,00 €

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

MPNS

 

Máquina de musculación, colchóns

 

45

4.400,00 €

3.520,00 €

Club Deportivo Areosa

G36690519

MPNS

Portaría

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

45

4.680,00 €

3.744,00 €

Saraiba Ed Poio

G36277861

MPNS

Tatami ou tapiz

 

Caixa de primeiros auxilios

45

4.940,00 €

3.952,00 €

Asociación Deportiva Cultural e Recreativa As Canicas de Begonte

G27438647

MPNS

 

Carros, cestas, escaleiras, cordas, cinta correr, barreiras, bandas

Caixa de primeiros auxilios

45

6.631,60 €

5.305,28 €

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

 

Tapiz

 

 

45

8.058,60 €

6.446,88 €

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

 

Redes

Material de ximnasio, carro portabalóns, marcadores

Caixa de primeiros auxilios

45

8.567,02 €

6.853,62 €

Club Rugby Ferrol

G70176227

 

Escudos, bolsas tacleo e protectores de portarías

Material de ximnasio

 

45

9.328,60 €

7.462,88 €

Coruxo Club de Fútbol

G36708212

 

 

Pesas, barras, discos, cinta de correr, elíptica, bicicleta

 

45

9.514,33 €

7.611,46 €

Racing Club Villalbes

G27119858

MPNS

 

Furgoneta, cortacéspede, sistema de cronometraxe

 

45

10.126,49 €

8.101,19 €

Club Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

 

 

Marcador electrónico e material de ximnasio

 

45

10.883,95 €

8.707,16 €

Club Piragüismo Vilagarcía

G94138484

 

Embarcacións, pas

Ergómetros, material de ximnasio, sistemas de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

45

12.502,79 €

10.000,00 €

Club Hípico Finca O Toxal

G67754747

 

Cadeiras de montar e saltos

Remolque

 

45

12.500,00 €

10.000,00 €

Club Dep. Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

 

 

Carros, material de ximnasio, sistemas de calefacción portátiles

 

45

4.517,00 €

3.613,60 €

Club Oroso Tenis de Mesa

G70238886

 

Mesas de competición e valados de separación

Furgoneta, marcadores portátiles, sistemas de calefacción portátiles, cadeiras para xuíces e material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

45

44.536,00 €

10.000,00 €

Escolas Deportivas Terras de Maside

G32501678

 

Carro barreira de bonecos, sistemas de golpeo e puntería de fútbol

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

45

1.178,89 €

943,11 €

Asoc. Cultural Deportiva Vilanova

G36172831

 

Portaría

Material de ximnasio

Desfibrilador

45

10.530,00 €

8.424,00 €

My Surf Coach

G70569744

MPNS

Táboas de surf

Furgoneta

 

45

8.560,00 €

6.848,00 €

Club de Atletismo Serres Runners

G70609748

 

 

Escaleira axilidade, aros, corda, conos, obstáculos

 

45

1.118,82 €

895,06 €

Peña de Veteranos de Fútbol de Maside

G67685602

 

Redes, conos, protectores

 

 

45

1.158,00 €

926,40 €

S.E. Abella

G15618481

MPNS

 

Material de ximnasio, xogador e carro barreira, set mini tenis e bádminton, marcador

 

45

3.133,26 €

2.506,61 €

Sociedad Deportiva Burela

G27115153

 

Portaría, barreira, contrapesos

 

 

45

3.252,14 €

2.601,71 €

Asociación Deportiva Tenis y Pádel Soutomaior

G94019494

 

Máquina lanzabólas, redes

 

 

45

3.330,00 €

2.664,00 €

Gondomar CF Gondomar Club de Fútbol

G36693794

 

Redes

Calefactores e marcadores

Termómetro e dispensadores de xel

45

3.880,00 €

3.104,00 €

A.D.R. Numancia de Ares

G15106412

 

Portaría, redes

 

 

45

4.482,22 €

3.585,78 €

Trazo C.F.

G15368137

 

Portaría

Material de ximnasio

Desfibrilador e padiola

45

5.718,28 €

4.574,62 €

Club San José de La Guía

G36756831

 

Canastras

Marcador electrónico e software de control de puntuación

 

45

5.993,32 €

4.794,66 €

Asoc. Deportiva Santiago de Foz

G27199413

 

Portarías, redes e conos

 

 

45

6.901,40 €

5.521,12 €

Club Deportivo San José de Cluny Vigo

G27857465

MPNS

Canastras, protectores, conos

Material de adestramento, marcador

 

45

8.264,36 €

6.611,49 €

Creto Bikes

G67979807

 

Rolos e bicicletas

Furgoneta e rampala

 

45

12.500,00 €

10.000,00 €

Pádel Foz Femenino

G67903088

 

 

Material de ximnasio (máquina de remo, bicicleta, cinta, elíptica, multipower) e sistemas de calefacción portátil

 

45

12.900,00 €

10.000,00 €

Congostra Team Sanxenxo

G36576346

MPNS

 

Cadeiras e mesas para xuíces

Caixa de primeiros auxilios

45

1.749,66 €

1.399,73 €

Club Armenteira e Punto

G36569416

MPNS

Rolos

 

 

45

2.050,00 €

1.640,00 €

Club Fútbol Americano Cambre Towers

G70540620

 

Máquina de melés

 

 

45

2.300,00 €

1.840,00 €

Club Deportivo CTM Vigo

G27779016

 

Mesas de competición

Robot lanzapelotas

Anteparos

45

4.144,21 €

3.315,37 €

Club Pontus Veteris

G06858799

 

Tatami ou tapiz

 

 

45

9.171,80 €

7.337,44 €

Yacar Racing

G70323266

 

 

Remolque

 

45

33.880,00 €

10.000,00 €

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

 

Bicicletas

 

 

45

43.200,00 €

10.000,00 €

Innae

G94183449

 

Planchas tapiz, manoplas, meets, sacos e soportes

Discos de peso

 

44

2.451,00 €

1.960,80 €

Club Chan do Fento

G36114056

MPNS

Simuladores e accesorios, paus de golf

 

 

44

3.220,00 €

2.576,00 €

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

 

Taboleiros e reloxos

 

 

44

4.619,70 €

3.695,76 €

Campus Universitario de Ourense Rugby

G32320996

 

Portaría, protectores, escudos

 

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

44

7.885,00 €

6.308,00 €

Agrupación de Montañeros Independientes

G15291370

 

Material de escalada (arneses, cordas, elementos de seguridade, presas)

Material de ximnasio

 

44

12.555,00 €

10.000,00 €

Club de Remo de Puebla

G15203169

 

Pas e embarcacións de competición

 

 

44

12.906,50 €

10.000,00 €

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

 

Embarcación de competición

 

 

44

14.000,00 €

10.000,00 €

S.D. Tirán

G36187367

 

Embarcacións de competición

Furgoneta

 

44

25.000,00 €

10.000,00 €

Hércules Club del Golf E.D.

G15559594

 

Simuladores e carros de golf

Cortacéspede

Caixa de primeiros auxilios

44

39.549,55 €

10.000,00 €

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

 

Embarcacións de competición, pas, remos, compoñentes de embarcacións, chalecos e cascos

 

 

44

12.128,00 €

9.702,40 €

Club de Remo de Tui

G94012671

 

Embarcacións de competición

 

 

44

13.500,00 €

10.000,00 €

Club Arco Xeve

G94152352

 

Dianas

 

 

44

1.340,60 €

1.072,48 €

Club Sport Factory

G36553089

 

Tatami

 

 

44

2.385,95 €

1.908,76 €

Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

MPNS

Compoñentes de embarcacións

Carros varada

 

42

9.572,90 €

7.658,32 €

Balaídos C.F.

G36737724

 

 

Carro

 

42

1.502,82 €

1.202,26 €

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

MPNS

Portaría, redes, conos

Material de ximnasio e marcador portátil

Caixa de primeiros auxilios

42

1.652,12 €

1.321,70 €

Caldas Club de Fútbol

G36199495

 

Conos, redes, portarías, proteccións

Cronómetro, balón medicinal, colchón, material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

42

4.687,00 €

3.749,60 €

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

MPNS

Petos e cascos non electrónicos, pantallas e marcadores electrónicos

Colchonetas quitamedos

Caixa de primeiros auxilios

42

4.740,00 €

3.792,00 €

Asociación Juvenil Saraiva do Mar

G36324523

MPNS

Portaría, postes, canastras, valos, colchonetas, xogo birlos

Plintón, cinta de correr, defensas de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

42

9.190,00 €

7.352,00 €

Club Cios Vigo

G36795680

MPNS

Portarías, redes, conos, proteccións, escaleiras coordinación

Sistema de calefacción portátil, cronómetros, pesas, barra

Termómetro, sistema de control de humidade e dispensador de xel

42

9.238,05 €

7.390,44 €

Club Deportivo Minauta

G36834240

 

Boias

Motor fóra borda

 

42

11.811,00 €

9.448,80 €

Club Lago Dvsport

G70563648

 

 

Furgoneta

 

42

12.500,00 €

10.000,00 €

Club Baloncesto Burela

G27164680

 

Canastras

 

 

42

13.491,50 €

10.000,00 €

Judo Club Cambre

G70133665

 

Tatami ou tapiz

 

 

42

1.000,00 €

800,00 €

Mar de Artabria

G70500962

 

Bicicletas

 

 

42

1.600,00 €

1.280,00 €

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

 

Patíns

 

 

42

2.830,00 €

2.264,00 €

Pontevedra Rugby Club

G94002078

 

 

Material de adestramento

 

42

2.913,98 €

2.331,18 €

Club Montañeiros Celtas

G36637890

 

Cordas, arneses, mosquetóns, cascos e sistemas de seguridade

Colchonetas

 

42

3.202,27 €

2.561,82 €

Club Atletismo Santiago

G70389721

MPNS

Xavelinas, pértegas e martelos

Material de ximnasio

 

42

3.890,90 €

3.112,72 €

CDM Piragüismo Dumbría

G70078068

 

Embarcacións de competición

 

 

42

5.000,00 €

4.000,00 €

C Hóckey Albor

G32031155

 

Proteccións de hóckey e sticks

Material de adestramento

 

42

5.425,91 €

4.340,73 €

Club Río Verdugo

G36050789

 

 

Furgoneta

 

42

12.500,00 €

10.000,00 €

Lugo Running Club

G27462308

MPNS

Discos, gaiola/pesas e colchoneta

 

 

42

1.399,15 €

1.119,32 €

Club de Tenis de Mesa Espedregada Oroso

G36207298

 

Mesas de competición e valados de separación

Furgoneta, marcadores portátiles, sistemas de calefacción portátil, material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

42

49.056,00 €

10.000,00 €

Arbo Club de Fútbol

G36174829

MPNS

Portarías e barreira con siluetas

 

 

42

2.579,96 €

2.063,97 €

Club Deportivo Lvcvs Dojo

G67856815

 

Tatami, sistemas de protección non electrónicos

Discos

Desfibrilador

42

7.680,00 €

6.144,00 €

CD Rúa

G32133886

 

 

Furgoneta

 

42

15.000,00 €

10.000,00 €

Club Bolos Camos

G36741395

 

Xogo de birlos

 

 

42

2.400,00 €

1.920,00 €

Club Halterofilia Vigo

G36757623

 

Discos, barras, soportes, tarimas

 

 

42

9.814,27 €

7.851,42 €

Club Renbu-Kan

G15773112

 

 

Furgoneta

 

42

12.500,00 €

10.000,00 €

Oroso Club Ciclista

G01922442

 

Cascos

Bicicleta

 

42

5.360,00 €

4.288,00 €

Escuela Fútbol Base Amistade- Meiras

V70087523

 

Conos, redes, portarías

Portabalóns, escaleira de adestramentos gaiolas portamateriais

Caixa de primeiros auxilios

42

7.912,19 €

6.329,75 €

Club Piragüismo Aldán

G94015567

MPNS

Embarcacións e pas

 

 

42

12.213,50 €

9.770,80 €

Extol-La Gramola Team

G94130168

 

Bicicletas

 

 

42

12.728,89 €

10.000,00 €

Club de Bolos Medialdea

G36765774

 

Xogo de birlos

 

 

42

1.200,00 €

960,00 €

Club Diverticáns

G06846893

 

Obstáculos de adestramento

 

 

42

1.500,04 €

1.200,03 €

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

 

Canastras

 

 

42

6.000,00 €

4.800,00 €

Club Alamar Sada

G70492301

 

Velas

Furgoneta, carro

 

42

32.292,74 €

10.000,00 €

Asociación Deportiva A Goberna e Beariz

G32410771

MPNS

Pratos

 

 

42

9.240,00 €

7.392,00 €

Club Escudería A.R. Vidal Racing

G15809635

 

 

Furgoneta

 

42

35.400,00 €

10.000,00 €

Club Atletismo Noia

G15123664

 

Colchóns, valos

 

 

40

16.550,64 €

10.000,00 €

Agrupación Deportiva Cristo Rey Oleiros

G15137326

 

 

Sistemas de gravación e reprodución

 

40

1.458,58 €

1.166,86 €

Sporting Club San Mateo

G36371219

 

 

Bicicleta e cinta de correr

 

40

1.499,99 €

1.199,99 €

Betanzos, C.F.

G15384183

 

Conos, picas

Colchóns e marcador de pintura

 

40

2.474,60 €

1.979,68 €

Club Deportivo Narón

G70455928

 

 

Pesas, barras, discos

 

40

2.502,00 €

2.001,60 €

Club San Tirso, S.D.

G15254774

 

Portarías

Equipo de gravación para mellora de adestramentos

Dispensadores de xel

40

4.130,00 €

3.304,00 €

S.D.C. Residencia

G27120310

 

Portarías e redes

 

 

40

4.351,24 €

3.480,99 €

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

 

Tatami ou tapiz

Equipo de megafonía para ximnasia rítmica

 

40

5.529,99 €

4.423,99 €

Club Polideportivo Alertanavia

G36649283

MPNS

Portarías, redes e rodas portarías

Carro portabalóns

Desfibrilador e dispensador de xel

40

6.741,72 €

5.393,38 €

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

 

Reparos, barras de obstáculos, sistema de sinalización

Remolque

 

40

7.149,10 €

5.719,28 €

Club Louro Tameiga

G36238996

 

Portarías e redes, conos

Material de ximnasio

 

40

10.179,18 €

8.143,34 €

Club Galicia de Caranza

G15158215

 

Portarías

Material de ximnasio

 

40

10.444,34 €

8.355,47 €

Atlético de Cuntis, C.F

G36313211

 

Portaría

Material de ximnasio

 

40

11.914,91 €

9.531,93 €

Club Hóckey Oleiros

G70449889

 

Patíns, proteccións e cascos

 

 

40

12.580,00 €

10.000,00 €

Club Baloncesto Noia

G15129588

 

 

Furgoneta

 

40

14.500,00 €

10.000,00 €

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

 

 

Furgoneta

 

40

14.500,00 €

10.000,00 €

Club Deportivo Aldebaran de San Sadurniño

G15412802

 

Postes

 

 

40

2.485,78 €

1.988,62 €

Club Patinaxe Artística Ágora

G70539374

MPNS

Rodas, rodamentos e freos

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

40

2.550,00 €

2.040,00 €

Asoc. Cultural e Deportiva G.A.M.

G36155943

 

Mesas de competición

Marcadores, cadeiras de árbitros

 

40

3.020,00 €

2.416,00 €

Asoc. Club de Patinaje Artístico Ribex

G27718113

 

Patíns e compoñentes

Arnés

Caixa de primeiros auxilios

40

3.530,00 €

2.824,00 €

Club Esmelle

G15322738

 

 

 

Desfibrilador

40

3.617,90 €

2.894,32 €

Club Hóckey Barrocas

G32115792

 

Proteccións

 

 

40

3.622,74 €

2.898,19 €

Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

MPNS

Portarías e material adestramento

Remolque e material de ximnasio

 

40

6.172,51 €

4.938,01 €

Club Fluvial de Allariz

G32102899

 

Embarcacións de competición e pas

 

 

40

6.555,31 €

5.244,25 €

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

 

Portaría, conos

Colchonetas, máquinas de pesos

 

40

7.874,80 €

6.299,84 €

Racing Club de Ferrol, S.A.D.

A15780109

 

Portarías e redes

Cronómetro, material de ximnasio

 

40

8.701,07 €

6.960,86 €

Club Taekwondo Taekanart

G94018652

 

 

Furgoneta

 

40

12.000,00 €

9.600,00 €

Club de Remo Ría de Marín

G36049724

 

Embarcacións de competición, ergómetros, remos

 

 

40

12.873,20 €

10.000,00 €

Club Náutico Cangas

G36457877

 

Embarcacións de competición

 

 

40

13.552,00 €

10.000,00 €

Moraña Club de Fútbol

G36152312

 

 

Bicicleta

 

40

1.770,00 €

1.416,00 €

Edukajudo

G70498886

 

Tatami ou tapiz

 

 

40

3.045,57 €

2.436,46 €

Club Ciclista Corbelo -Team Corbelo

G36586618

 

Bicicletas

Remolque bicicletas

 

40

9.947,00 €

7.957,60 €

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

MPNS

 

Sistema de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

40

1.200,00 €

960,00 €

Asociación Deportiva Sociedade Río Cabe

G27389907

 

 

Cortacéspede

 

40

15.637,65 €

10.000,00 €

Campo Lameiro, C.D.

G36113496

 

Portaría e redes

 

 

40

1.667,14 €

1.333,71 €

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

 

 

Marcadores portátiles

 

40

4.230,16 €

3.384,13 €

Marcha Nórdica Nordic Walking Lugo

G10656957

MPNS

 

Bastóns

 

40

1.081,78 €

865,42 €

Rúa Valdeorras Club de Fútbol

G32441909

MPNS

Redes, conos

Escaleira psicomotricidade

Caixa de primeiros auxilios e dispensadores de xel

40

1.396,00 €

1.116,80 €

Cas la Escuela de Billar

G16893430

 

Mesas de xogo e tapete

 

 

40

1.815,00 €

1.452,00 €

Club Deportivo Rosalía de Vilaboa

G15610702

 

Redes

Cortacéspede e máquina de pintado de campos

Desfibrilador

40

6.849,39 €

5.479,51 €

Adeco-Dea

G15257645

MPNS

Partes de embarcacións (motor)

 

 

40

8.349,00 €

6.679,20 €

Sociedad de Cazadores Cazarco

G94014826

 

Dianas

 

 

40

2.250,87 €

1.800,70 €

ADC Monte Breamo

G70125935

 

Balizas e sensores, sistemas de navegación ou de posición

Pas, bacas e remolque

 

40

2.350,00 €

1.880,00 €

Club Triatlón Morrazo

G94017290

MPNS

Boias, embarcacións de competición

Material de adestramento

Desfibrilador

40

2.653,00 €

2.122,40 €

Círculo de las Artes

G27006238

 

Mesas de xogo e tapete

 

 

40

3.417,62 €

2.734,10 €

Club Ciclista Viveiro

G27035492

 

Bicicletas e rolos

Portabicicletas, remolque

Caixa de primeiros auxilios

40

5.946,87 €

4.757,50 €

Asociación Deportiva Club Marcote

G36658052

 

Reloxos, taboleiros e pezas

Material de ximnasio

 

40

12.590,00 €

10.000,00 €

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

 

Rolos

Vehículo

 

40

21.714,89 €

10.000,00 €

Club Deportivo 3AG

G70574082

 

Rolos

Portabicicletas, material de adestramento

 

40

22.512,00 €

10.000,00 €

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

 

Tapiz

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

40

9.100,00 €

7.280,00 €

Atlántico Hóckey Club

G36684850

 

Proteccións

 

 

39

1.550,00 €

1.240,00 €

Club Moo Duk Kwan

G27235035

 

Cascos e sistemas de protección

 

 

39

3.908,63 €

3.126,90 €

Club Polideportivo Aceesca Porriño

G36234771

 

Bicicletas adaptadas

 

 

39

7.533,79 €

6.027,03 €

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

 

Embarcacións e ergrómetro

Bicicleta e cinta

 

39

7.701,63 €

6.161,30 €

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

 

Redes

Bicicletas, material de ximnasio, calefactor portátil

 

39

11.497,07 €

9.197,66 €

Club Pena Trevinca Barco

G32022626

 

Cordas, arneses, sistemas de seguridade e navegación

 

 

39

1.365,87 €

1.092,70 €

Club Tenis de Mesa Mos

G27873686

 

Mesas de competición, soportes e redes

 

 

39

9.355,90 €

7.484,72 €

Club Tríatlon Coruña

G15246259

 

 

Furgoneta

 

39

12.500,00 €

10.000,00 €

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

 

Ergómetros, pas, embarcación de competición e compoñentes de embarcacións

Material de adestramento, remolques

 

39

12.471,00 €

9.976,80 €

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

MPNS

Cascos, guantes

Material de ximnasio

 

39

10.367,17 €

8.293,74 €

Club Triatlón Compostela

G70287818

 

 

Furgoneta

 

39

12.600,00 €

10.000,00 €

Club Deportivo Sagabox

G36987626

 

Tatami, cascos de protección

 

 

39

1.236,84 €

989,47 €

Círculo de Xadrez de Narón

G15227556

 

Taboleiros, pezas e reloxos

 

 

39

1.800,00 €

1.440,00 €

Unión Deportiva Ribera O Rosal

G36166213

 

Material adestramento

Material de ximnasio

 

37

2.054,41 €

1.643,53 €

Club Taekwondo Valeric

G27481399

 

Tapiz, cascos, máscaras, patucos electrónicos

Boneco de golpeo, paus

Caixa de primeiros auxilios

37

2.170,53 €

1.736,42 €

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

 

Pezas, taboleiros e reloxos

 

 

37

2.502,32 €

2.001,86 €

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

 

Embarcacións

 

 

37

7.621,08 €

6.096,86 €

Club Surf Arteixo

G70585567

 

Embarcións, táboas e patíns de surf

 

 

37

12.125,00 €

9.700,00 €

Burgas Hóckey Club

G32142184

 

Protección porteiros

 

 

37

2.400,00 €

1.920,00 €

Asociación Deportiva Ourense Hóckey Club

G32249419

 

Proteccións porteiros

 

 

37

2.400,00 €

1.920,00 €

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

 

Táboas de manequíns de salvamento e tubo deportivo

Discos

 

37

3.384,10 €

2.707,28 €

Club O Esteo Fútbol Sala

V15999899

 

Redes, conos, proteccións

Carro, marcador

Desfibrilador

37

5.959,25 €

4.767,40 €

Club de Piragüismo Rianxo

G15692270

 

Embarcacións, táboa

 

 

37

6.470,00 €

5.176,00 €

Club de Piragüismo Narón

G70233580

 

Ergómetros

Sistema de polea cónica

 

37

9.326,68 €

7.461,34 €

Club Marítimo de Oza O Puntal

G15456163

 

Embarcacións de competición

 

 

37

11.858,00 €

9.486,40 €

Illas Cies Tenis de Mesa

G27849090

 

 

Furgoneta

 

37

12.500,00 €

10.000,00 €

Asc Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

 

 

Furgoneta

 

37

15.000,00 €

10.000,00 €

C.D. Cultural Ribeiro

G32102279

 

 

Furgoneta

 

37

23.654,34 €

10.000,00 €

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

 

Balizas e sensores

 

 

37

6.196,48 €

4.957,18 €

Club de Bolos Estivada

G27749407

 

Xogo de birlos

 

 

37

1.210,00 €

968,00 €

Club Orientación Coruña

G70355375

 

Balizas e sensores, sistemas de navegación ou de posicionamento, arneses e mosquetóns, cascos e frontais

Rolos de adestramento

 

37

7.140,00 €

5.712,00 €

Club Basketmi-Ferrol

G15282221

 

Cadeiras de rodas de baloncesto adaptado

 

 

37

9.000,00 €

7.200,00 €

Club Xadrez Padrón

G15397169

MPNS

Reloxos, pezas, taboleiros

 

 

37

2.140,00 €

1.712,00 €

Club Deportivo Kickboxing Mos

G27827781

 

 

Material de ximnasio

 

37

2.213,63 €

1.770,90 €

Asociación Xadrez Ourensán Universitario

G32314213

 

Taboleiros, pezas e reloxos

 

 

37

2.440,80 €

1.952,64 €

Club de Tenis de Mesa RC A Estrada

G94140704

 

Mesas de competición, máquina lanzabólas

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

37

3.831,52 €

3.065,22 €

Creacciona Cum Laude

G70514674

 

Taboleiros, pezas e reloxos

 

 

37

4.143,00 €

3.314,40 €

Baiona Conquerors American Football

G01883230

MPNS

Cascos, accesorios casco, proteccións

 

 

37

7.474,16 €

5.979,33 €

Club de Pelota A Coruña

G15087927

 

Xogos de pelotas, paletas, gafas de protección

 

 

37

1.969,00 €

1.575,20 €

Arcocelta

G94164480

MPNS

Dianas, parapetos, brancos, arco iniciación, bastidor cordas de arco

 

Caixa de primeiros auxilios

37

2.229,72 €

1.783,78 €

Club Náutico Umia

G36036150

 

Embarcacións de competición

 

 

37

2.843,50 €

2.274,80 €

Sociedad Cultural Deportiva Milagrosa

G27152131

MPNS

 

Marcador electrónico

 

35

3.327,50 €

2.662,00 €

BVB

G94156056

 

Canastra e material de adestramento

Carros

 

35

12.558,69 €

10.000,00 €

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

MPNS

Portaría e redes

 

 

35

2.736,59 €

2.189,27 €

Club de Hóckey Raxoi

G15165624

 

Proteccións, cascos, patíns

 

 

35

1.185,00 €

948,00 €

Club Deportivo Sagrado Corazon

G27459999

 

 

Cinta e bici

 

35

1.239,97 €

991,98 €

Ames Atletismo

G70594940

 

Xavelinas, martelos, picas, discos, tacos de saída

 

 

35

1.309,35 €

1.047,48 €

Club Ponteceso S.D.

G15320963

 

 

Marcador

 

35

1.485,88 €

1.188,70 €

Gondomar Acro Club

G27868801

 

 

Material de ximnasio

 

35

1.533,83 €

1.227,06 €

Clube Patinaxe Artística Luar

G36202513

 

Patíns e compoñentes

Conos

Caixa de primeiros auxilios

35

2.884,40 €

2.307,52 €

Club Patiart Coristanco

G70346077

MPNS

Patíns

 

 

35

3.100,00 €

2.480,00 €

Club Santa Uxía Atletismo

G70146816

 

 

Sistema de cronometraxe

 

35

4.333,39 €

3.466,71 €

Goian FC - Tomiño

G36219830

 

Portaría, redes e proteccións

Bicicleta e material de adestramento

 

35

9.090,00 €

7.272,00 €

Club Hipico La Cruz

G27453042

MPNS

Cadeiras de montar, obstáculos

 

 

35

9.217,30 €

7.373,84 €

Grove Surf Club

G94056223

 

Táboas de competición, compoñentes de embarcacións e remos

 

 

35

9.540,00 €

7.632,00 €

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

 

Cadeiras de monta

Remolque

 

35

9.922,00 €

7.937,60 €

Club Ciclista O Rosal

G36044741

 

Bicicletas e rolos

 

Desfibrilador e kit rcp

35

9.958,30 €

7.966,64 €

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416425

 

Portarías, redes e conos

Material de ximnasio, marcadores portátiles

 

35

11.244,00 €

8.995,20 €

Club Deportivo Soutomaior

G36129492

 

 

Marcador e sistema de cronometraxe

 

35

12.800,00 €

10.000,00 €

Círculo Cultural Recreativo de Cesantes

G36015741

 

Embarcacións de competicións e remos

Ergómetro

Caixa de primeiros auxilios

35

14.016,00 €

10.000,00 €

Fútbol Club Meigas

G15928963

 

Conos

Furgoneta

 

35

15.750,00 €

10.000,00 €

Club Ozono Boiro

G70422811

 

Petos electrónicos

Material de ximnasio

Desfibrilador

35

15.899,95 €

10.000,00 €

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

 

Robot de adestramento

 

 

35

1.799,00 €

1.439,20 €

Clube de Piragüismo Altruán de Ribadeo

G27282946

 

Embarcacións competición, pas

 

 

35

3.424,00 €

2.739,20 €

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

 

 

Remolque para embarcación

 

35

4.200,00 €

3.360,00 €

Club de Hóckey Compostela

G70160114

 

Patíns, proteccións

 

 

35

5.250,00 €

4.200,00 €

Asociación Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

 

 

Marcador deportivo electrónico portátil

 

35

6.345,24 €

5.076,19 €

Club de Golf Campomar

G15071087

MPNS

 

Cortacéspede y escardificador

 

35

7.880,00 €

6.304,00 €

Club Ciclista Estradense

G36235935

 

Bicicletas

Vehículo, remolque, material de ximnasio

 

35

19.500,00 €

10.000,00 €

Club de Remo Virxe da Guia

G36650273

 

Pas, embarcacións

 

 

35

20.567,00 €

10.000,00 €

Club de Bolos Portameán

V36970291

 

Xogo de birlos

 

 

35

1.200,00 €

960,00 €

XSM Clube Cilclista

G94189602

 

Bicicletas

 

 

35

12.000,00 €

9.600,00 €

Cornelios

G36457901

 

Sistemas de navegación e posicionamento

 

 

35

19.070,00 €

10.000,00 €

Soc. Deportiva de Cazadores A Fornelense

G36158632

 

Simuladores

 

 

35

2.700,00 €

2.160,00 €

Sociedad de Caza Deportiva O Coirego

G36397131

 

Simuladores

 

 

35

5.000,00 €

4.000,00 €

Asociación Cultural Deportiva Cartelle

G32369449

 

Redes e conos

 

 

35

1.000,00 €

800,00 €

Club Hípico JC

G01707454

 

Cadeiras, cascos

 

 

35

1.110,81 €

888,65 €

Quiroga Fútbol Club

G27408244

 

Redes

Máquina de pintado de campo

Caixa de primeiros auxilios

35

1.125,58 €

900,46 €

S.D. Deixebre

G15461320

 

Portarías e redes

 

 

35

1.240,00 €

992,00 €

Club Deportivo Portomarín

G27260264

MPNS

Defensa inchable e carro barreira con siluetas

Carro transporte balóns, carro marca campos, escaleira de adestramento e caixón pilométrico

 

35

1.257,00 €

1.005,60 €

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

 

Redes e conos

Sistema de transporte de material

Padiola

35

1.384,00 €

1.107,20 €

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

 

 

 

Desfibrilador

35

1.450,00 €

1.160,00 €

Sociedad Deportivo Cultural Cabreiros

G27159029

MPNS

Portarías, siluetas, bandas elásticas

Material de ximnasio

 

35

1.709,52 €

1.367,62 €

Sociedade Deportiva Agolada

G36258002

 

Portaría, redes, conos

Bicicleta, material de adestramento

 

35

1.735,70 €

1.388,56 €

Club Petanca Negreira

G70606561

 

Xogo de petanca

 

 

35

1.890,50 €

1.512,40 €

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

 

 

 

Desfibrilador

35

2.500,00 €

2.000,00 €

Tambre Bike

G70389861

 

Bicicletas

 

 

35

3.000,00 €

2.400,00 €

Sociedad de Caza y Pesca el Campo-Campolameiro

G36140234

 

 

Colares localizadores de cans

 

35

3.200,00 €

2.560,00 €

Escuela de Fútbol Base Beluso

G36586998

 

Redes, portaría, conos

Material de adestramento e carro portabalóns

Caixa de primeiros auxilios

35

3.812,12 €

3.049,70 €

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

 

Portarías, redes e conos

Marcador electrónico

 

35

5.500,00 €

4.400,00 €

Club Ciclista Insitu

G94150109

 

Cascos

 

 

35

5.552,26 €

4.441,81 €

Sociedad Deportiva San Lázaro

G27009463

 

 

Bicicletas e chalecos lastrados

 

35

6.395,96 €

5.116,77 €

Iberia Club de Fútbol

G27122886

 

Portaría, redes, proteccións

Cortacéspede, máquina de pintado

 

35

7.101,08 €

5.680,86 €

Barbanza Rugby Club

G15723521

 

Escudos, bolsas de tacleo, máquinas de melés e proteccións de portarías

 

 

35

7.698,24 €

6.158,59 €

C.D. Santaballés

G27142686

 

Redes

Máquina de pintado, cortacéspede

Caixa de primeiros auxilios

35

8.100,00 €

6.480,00 €

Sociedade Deportiva Castroverde

G27038710

MPNS

Portaría e redes

 

Desfibrilador

35

10.040,00 €

8.032,00 €

Resmón C.F.

G70045836

 

 

Videomarcador

 

35

10.215,00 €

8.172,00 €

Ribadeo Fútbol Club

G27133818

 

Portaría e redes

Material de ximnasio, máquina de pintado de campo e cortacéspede

 

35

12.766,83 €

10.000,00 €

Grupo de Espeleoloxía, Montaña e Aire Libre «Val da Néboa»

G27136472

 

Cordas, arneses, mosquetóns, sacas de transporte

 

 

35

1.050,00 €

840,00 €

Club Templarios Pool

G27300417

MPNS

Mesas de xogo e tapete, tacos, lámpada

 

 

35

4.418,34 €

3.534,67 €

Virgentis Salvamento Bergantiños (Virsal)

G70576483

MPNS

Skis de salvamento, táboas de salvamento, pas

Material de ximnasio e soporte para Ski

 

35

5.250,00 €

4.200,00 €

Clube de Villar Xove

G10838266

 

Mesa de xogo

 

Caixa de primeiros auxilios

35

8.449,00 €

6.759,20 €

PGM Motorsports

G06943955

 

Simuladores

Furgoneta e baca

 

35

9.100,00 €

7.280,00 €

BTT T Trasdez

G94117108

 

Rolos, biclicletas

 

 

35

12.600,00 €

10.000,00 €

Club Arteixo Balonmán

G70382585

 

Portarías, redes, defensores inchables

 

Caixa de primeiros auxilios

34

1.653,98 €

1.323,18 €

S.D. Atletismo San Miguel

G36645018

 

 

Cortacéspede

 

34

4.454,10 €

3.563,28 €

Club del Mar de Mugardos

G15097363

 

Embarcacións de competición, ergómetros, contapaladas, remos

 

 

34

12.150,00 €

9.720,00 €

Asociación de Cans Deportistas (Acade)

G70135660

 

 

Remolque

Caixa de primeiros auxilios

34

5.000,00 €

4.000,00 €

Exodus TM

G27878610

 

Mesas de competición

 

 

34

1.060,01 €

848,01 €

Gondomar Fútbol Base

G36905107

 

Portaría, redes e conos

Material de ximnasio, colchonetas, furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

32

9.756,00 €

7.804,80 €

Asociación Club de Balonmano Arousa

G94186038

 

 

Carro porta material, material de ximnasio

 

32

1.574,87 €

1.259,90 €

Sociedade Deportiva Touro

G15713969

 

Portarías e redes

 

 

32

3.000,00 €

2.400,00 €

Club Waterpolo Coruña Rías Altas

G70596135

 

Portarías

Marcadores

 

32

3.178,92 €

2.543,14 €

Club Baloncesto Baltar

G36269835

 

Canastras

 

 

32

7.502,00 €

6.001,60 €

C.D. Bball Ourense

G32475295

 

 

Furgoneta

 

32

12.500,00 €

10.000,00 €

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

 

Embarcación de adestramento e competición, xogo de velas

Carros

 

32

14.120,00 €

10.000,00 €

Club Karate do Carballo

G70319744

 

 

Material de adestramento

 

32

2.251,80 €

1.801,44 €

Club de Piraguismo Grupo Xuvenil de As Pontes

G15104482

 

Pas e chalecos

 

 

32

5.925,00 €

4.740,00 €

Peña Ciclista Moto Bike de Pontevedra

G36233062

 

Bicicletas

 

 

32

8.100,00 €

6.480,00 €

Club de Remo de Coruxo

G36726750

 

Embarcacións de competición

Material de adestramento

 

32

8.449,00 €

6.759,20 €

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

 

Mesas e valados de competición

Marcadores electrónicos

 

32

9.500,00 €

7.600,00 €

Club de Campo de Vigo

G36613685

 

Redes, postes

Material de ximnasio, silla para xuíz, colchón, marcador

 

32

13.080,79 €

10.000,00 €

Agolada Clube Náutico

G02771517

 

Sistema de cronometraxe e gravación

 

 

32

8.733,00 €

6.986,40 €

Siglo Endurance Team

G67897553

 

 

Vehículo para transportar animais

 

32

12.000,00 €

9.600,00 €

Escuela Piragüismo Outes

G15603988

 

Pas, contapaladas, embarcacións e chalecos salvavidas

 

Caixa de primeiros auxilios

32

4.700,00 €

3.760,00 €

Club de Espeleoloxía A Trapa

G27781186

 

Cordas e arneses, sistemas e elementos de seguridade, mosquetóns, sacas de transporte e botes de transporte

 

 

32

1.440,75 €

1.152,60 €

Hoquei Club Ponteareas

G94187846

MPNS

Patíns, portaría e redes

 

 

32

3.996,17 €

3.196,94 €

Club Patinaxe Artística Coruxo

G27865831

MPNS

Patíns, rodas, freos

 

 

30

6.740,00 €

5.392,00 €

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

 

Portarías

 

 

30

1.600,00 €

1.280,00 €

Asociación Cultura Deportiva Albatros

G36275337

 

Reloxos

 

 

30

1.625,00 €

1.300,00 €

Atletismo Rúa

G32465312

 

Valos, pesos e tacos de saída

Remolque

 

30

1.811,61 €

1.449,29 €

Club Ssiu

G94182664

 

Tatami, receptor wi-fi e cargadores

Airtrack, patucos e paleta electrónicos

 

30

2.262,34 €

1.809,87 €

Club Unión Pastoricense

G27147628

MPNS

 

Carro marcador de campo

 

30

3.509,00 €

2.807,20 €

Club Voleibol Noia

G15318181

 

Postes, redes e proteccións para postes

Cadeiras para árbitros, discos, barras e colchóns

 

30

3.704,00 €

2.963,20 €

Unión Deportiva Comesaña

G36745586

 

Portarías

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

30

4.505,00 €

3.604,00 €

C.D.Corgo

G27218452

 

 

Multiestación, bicicleta, banco, halteras, barras e discos

 

30

5.832,20 €

4.665,76 €

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

 

Portaría

Marcador electrónico

 

30

8.175,97 €

6.540,78 €

Club Escola de Fútbol DSF

G94174075

MPNS

Portaría, redes, conos

Colchóns, pesas, plataformas, picas, marcador exterior

 

30

9.287,19 €

7.429,75 €

S.D. Outeiro de Rei

G27255918

 

Portaría, redes e conos

Bicicleta, material de adestramento

 

30

9.410,00 €

7.528,00 €

Asociación Deportiva Balonmán Carballiño

G32375230

 

 

Material de adestramento

 

30

10.240,00 €

8.192,00 €

Club do Mar Cariño

G15109069

 

Embarcacións de competición, compoñentes de embarcacións

Furgoneta, remolque

Caixa de primeiros auxilios

30

40.102,46 €

10.000,00 €

Club Rítmica Xiada

G94030384

MPNS

Colchonetas e cadeiras

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

30

1.345,00 €

1.076,00 €

Club Conxo Tenis de Mesa

G15458763

 

Mesas de competición

 

 

30

1.700,00 €

1.360,00 €

Club de Piraguismo Viveiro

G27210640

 

Embarcacións de competición

Remolques

 

30

10.000,00 €

8.000,00 €

Casino S.D. Arzúa

G15384837

 

 

Furgoneta

 

30

12.500,00 €

10.000,00 €

Club Náutico de Sada

G15342074

 

Motor fóra borda

 

 

30

12.581,58 €

10.000,00 €

Club Ciclista Monteneme

G15861271

 

Bicicletas

 

 

30

9.798,00 €

7.838,40 €

Escola Deportiva O Dolmen de Tordoia

G70595558

 

 

Cortacéspede

 

30

3.500,00 €

2.800,00 €

Club Deportivo Egobarros

G27212968

 

Colchón, valo

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

30

5.681,13 €

4.544,90 €

Club Atlético Illán

G27264423

 

Redes

 

Caixa de primeiros auxilios

30

1.200,00 €

960,00 €

Sociedad Deportiva Oural

G27041631

 

Conos

Máquina pintado

 

30

1.250,00 €

1.000,00 €

Xinzo Fútbol Club

G36122901

 

Redes

Carro de marcaxe

 

30

1.500,00 €

1.200,00 €

Coruña Arboco C.F.

G06909204

 

Portarías

 

Material de primeiros auxilios

30

2.000,00 €

1.600,00 €

Club Unión Sampayo-Pontevedra

G36143642

 

Portarías

 

 

30

2.586,59 €

2.069,27 €

Escuela Deportiva Lar

G36523629

 

Portaría, redes

Material de ximnasio

Desfibrilador

30

4.050,00 €

3.240,00 €

Club Deportivo Codesido

G27194307

 

 

Cortacéspede

 

30

5.219,00 €

4.175,20 €

Club de Billar Rías Baixas

G05383096

 

Mesas de xogo e tapetes

 

 

30

8.467,20 €

6.773,76 €

Sociedade de Cazadores Arcolemos

G27364124

MPNS

Dianas

 

Caixa de primeiros auxilios

30

2.932,46 €

2.345,97 €

Club Mera Fútbol Sala

G15758006

 

 

Material de ximnasio

 

30

5.750,00 €

4.600,00 €

Motoclub Máis Gas Gondomar Morgadáns

G27848563

MPNS

 

Mecanismo control de saída

 

30

5.900,00 €

4.720,00 €

Escudería Estradense-La Estrada

G36113785

 

Simuladores

 

 

30

7.520,20 €

1.562,23 €

Total

3.798.316,95 €

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e inadmitidas

Motivo:

AEAT

Non está ao día nas obrigas tributarias

Atriga

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable e/ou inferior ao gasto mínimo subvencionable

MPNS

Material parcialmente non subvencionable. Admítese a tramitación con respecto á parte do material que é subvencionable ao abeiro do anexo II da Resolución do 13 de decembro de 2021

Non RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Presentación Sede Electrónica

A solicitude non se presentou a través da sede electrónica polo procedemento PR949A

Base 3ª

Non reunir as condicións de persoa beneficiaria segundo o disposto na base 3ª da Resolución do 13 de decembro de 2021

Anexo III

Non emenda/falta de presentación do anexo III

Anexo IV

Non emenda/falta de presentación do anexo IV

Anexo V

Non emenda/falta de presentación do anexo V

Anexo X

Non emenda/falta de presentación do anexo X

Renuncias

Renuncia ou desistencia

Entidade

NIF

Motivo

Area Longa Surf Clube de Noia

G15414964

AEAT, Atriga, MPNS

Arousa Bike BTT

G10769461

Renuncia

Asoc. Club Patín A Estrada

G94184892

MNS

Asoc. Cultural Deportiva Unión Deportiva Atios

G36323889

MNS, anexo IV

Asociación Deportiva Mosende

G36996239

AEAT

Btt Trotacumes

G94132933

MNS

CBD Un Paso Adelante

G01904416

MNS

Centro Ecuestre Rías Baixas S.L.

B27778273

AEAT

Club Arosa Sociedad Cultural

G36026680

MNS

Club Atletismo Porriño

G36320380

AEAT

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

MNS

Club Baloncesto Paiosaco

G72537160

MNS

Club de Montaña Quixós

G27255827

Renuncia

Club de Natación de Mos

G36448892

MNS

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

AEAT, MPNS

Club Deportivo Couso

G27863661

MNS

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

MNS

Club Deportivo Saudade

G36662344

Anexo IV

Club Deportivo Sport Team Estrada

G05440193

MNS

Club Franciscanos de Lugo

G27039767

Renuncia

Club Judo Base

G94125515

TGSS

Club Judo Vilas Alborada

G70431325

AEAT

Club Kickboxing No Gi Cea

G32481129

MNS

Club Natación Vilagarcía, S.D.

G36475234

Renuncia

Escola Hóckey Hierba A Coruña HC

G70493390

AEAT, MPNS

Escolas deportivas municipais Guitiriz

V27330265

Renuncia

Figueroa Estrada Pádel

G94168119

MNS

Ionut Preda Club Galicia

G32435497

AEAT

J. C. Terras de Santiago

G70355839

AEAT

Marín Futsal

G36213916

Renuncia

S.D. P. Arnelas

G36404424

AEAT

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

Renuncia

Terrapatras Competición

G10698439

MNS

ANEXO III

Solicitudes desestimadas polo esgotamento do crédito desta convocatoria

Entidade

NIF

Puntuación

Club Salvamento Coruña

G70406426

30

Club de Billar Galiano

G70525738

30

Team Cycling Galicia

G94183399

30

Marín C.F.

G36139376

29

Club Natación de Xove

G27106749

29

Club Leones de Santiago Bbc

G70248281

29

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

29

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

29

Club Ciclista Farto

G94052693

27

Hóckey Oroso

G70593132

27

Sociedade Deportiva Guitiriz

G27151505

27

S.E.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

27

Club Arco-Ferrol

G15929516

27

CSA Ourense (Club Deportivo Santo Cristo de Ourense)

G32027443

27

Club Deportivo Náutico Castrelo de Miño

G32158461

27

Club Santiago Apóstol

G32033458

27

Entrenarunning

G06804306

27

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

27

Centro de Deportes O Barco

G32033763

27

Pontebike Team

G94200300

27

Club Deperpol Sarria

G27376045

27

Son do Mar Surf Club

G70598503

27

Milladoiro, S.D.

G15792401

25

Outes Fútbol Club

G70248232

25

Escola Futsal Morrazo

G94097664

25

Club Ciclista Barzanza

G15141344

25

Club Patinatour

G32403917

25

Unión Dena Club de Fútbol

G36156305

25

Asoc. Sagrado Corazón

G27183631

25

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

25

Club Baloncesto Chantada

G27210855

25

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

25

Centro Deportivo Mariñeiro de Mera

V15171127

25

Escola de Béisbol e Sofbol Os Tilos Teo

G70371554

25

Parapente Ferrol

G70149497

25

Club Seurri

G27457662

25

Estibadores Fútbol Gaélico Vigo

G27808575

25

Club Náutico Cabanas

G67760991

25

Club Quiroga Volei

G72559198

25

Club Bádminton Tomiño

G67655381

25

Mondariz Fútbol Club

G36150951

24

Club Marítimo Tambo

G36042182

24

Club Deportivo Castro

G27148980

22

Club Náutico Deportivo Barraña

G15966104

22

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

22

Club Deportivo Stadium de Arteixo

G15592850

22

Asociación Club de Boxeo David Burgos

G94185188

22

Club Ciclista Carballiño

G32321051

22

Clube Montaña O Veral

G27307792

22

Spartan Team Tomiño

G94126638

22

Club Deportivo Lucus Rally

G16916603

22

Escola de Rugby Asterix de Viveiro

G27512805

20

Hércules S.D. San Pedro de Nós

G15280357

20

Sociedad Deportiva Barallobre

G15264427

20

Escudería Pontevedra 1984 Team

G94169984

20

Sociedad Deportiva Pol

G27109313

20

Sociedade Deportiva Compostela

G70000385

20

Escudería MRT

G70476775

20

Escuela de Pilotos Rodamoto

G36972677

20

Asoc. de Vecinos Cristo de la Victoria

G36622793

20

Agrupación Deportiva Ntra. Sra. del Pilar

G27040013

20

Club y Cies

G10608685

20

Asociación Galega de Xestores Deportivos

G15666746

20

Agrupación Deportiva Monte Castelo

G36747574

20

Tenorio Fútbol Sala

G36579258

17

Asociación Deportiva Falcata

G27775808

17

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

15

Melmac Rally Factory

G70583414

15

Ferrol Surf School

G70247374

12

Club Polideportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

0