Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Luns, 26 de decembro de 2022 Páx. 65723

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Baños de Molgas

ANUNCIO da oferta de emprego público 2023.

Mediante o Acordo da Xunta de Goberno Local do 1 de decembro de 2022, aprobouse a oferta de emprego público correspondente ás prazas que a continuación se indican, para o ano 2023:

– Persoal funcionario:

Grupo: C.

Subgrupo: C2.

Denominación: auxiliar administrativo/a.

Nº de prazas : 1.

– Persoal laboral:

Categoría : auxiliar.

Denominación: auxiliar de axuda a domicilio.

Nº de prazas: 3.

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñer alternativamente recurso de reposición potestativo ante o alcalde no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da recepción desta notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que aquel se resolva expresamente ou se producira a súa desestimación por silencio. Todo isto sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro recurso que puidese considerar máis conveniente ao seu dereito.

Baños de Molgas, 1 de decembro de 2022

O alcalde
P.O. (Decreto do 21.9.2021)
Mª José Mangana Guede
Concelleira de Deportes, Recursos Humanos e Réxime Interior