Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Mércores, 28 de decembro de 2022 Páx. 66281

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2022 pola que se dá publicidade á Resolución do 20 de decembro de 2022 pola que se encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun servizo de transporte aos centros públicos destinados a persoas con discapacidade.

Mediante a Resolución do 20 de decembro de 2022 encomendase ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social e Xuventude.

Coa finalidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 9.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral do sector público autonómico de Galicia, publícase no Diario Oficial de Galicia o contido mínimo da dita resolución:

– Actividade. Servizo consistente no traslado das persoas usuarias do centro ocupacional O Saiar, do centro de atención a persoas con discapacidade de Redondela e do centro de atención a persoas con discapacidade de Sarria, para o desenvolvemento das actividades propias dos centros.

O servizo consistente na modalidade de carácter regular (dez desprazamentos por semana ida e volta, de luns a venres, que supoñen un total de 248 desprazamentos anuais) das persoas usuarias do centro ocupacional O Saiar e dos centros de atención a persoas con discapacidade de Redondela e Sarria, aboarase en función do prezo por vehículo/día.

O servizo de carácter puntual (dous desprazamentos por semana, ida e volta na fin de semana) das persoas usuarias de servizos residenciais dos centros de atención a persoas con discapacidade de Redondela e Sarria aboarase en función do prezo por servizo/día.

– Natureza e alcance da xestión encomendada. Esta encomenda ao Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e Benestar ten natureza intersubxectiva. Consonte o previsto polos artigos 47 e 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, e para os efectos previstos nos artigos 6.3 e 32 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a consideración de medio propio e servizo técnico da Consellería de Política Social e Xuventude.

– Prazo de vixencia. A encomenda comeza o 1 de xaneiro de 2023 e rematará o 31 de decembro de 2023, e pode ser prorrogada por períodos anuais.

– Finalización anticipada. Esta encomenda resolverase anticipadamente nos seguintes casos:

• Cumprimento do seu obxecto antes da data establecida para a súa finalización.

• Imposibilidade de realización das actividades encomendadas.

• Incumprimento dalgunha das obrigas ou actividades encomendadas ou dos prazos previstos.

• Revogación por resolución motivada do órgano encomendante.

•As demais previstas na lexislación vixente.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022

A conselleira de Política Social e Xuventude
P.D. (Orde do 3.3.2016; DOG núm. 54, de 18 de marzo)
María Francisca Gómez Santos
Secretaria xeral técnica da Consellería de Política Social e Xuventude