Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 13 de xaneiro de 2023 Páx. 4125

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

EXTRACTO da Orde do 19 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convocan para o ano 2023, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C e PE120E).

BDNS (Identif:): 669171.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, os propietarios de buques pesqueiros con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo. Finalidade

As axudas terán como finalidade:

1. Limitar o impacto da pesca no medio mariño e adaptar a pesca á protección das especies.

2. Mellorar a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo en buques pesqueiros

3. Mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

4. Mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático, a través da substitución de motores principais ou auxiliares.

5. Aumentar o valor engadido, calidade dos produtos e utilización das capturas non desexadas.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 19 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convocan para o ano 2023, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C e PE120E).

Cuarto. Importe

Para o ano 2023 as axudas concederanse de acordo coa seguinte desagregación que figura dotada no orzamento de gastos de Consellería do Mar para o ano 2023, tramitándose de forma anticipada.

Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.0. Importe: 100.000 € limitar o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.6. Importe: 900.000 € mellorar a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo en buques pesqueiros.

Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.4. Importe: 100.000 € mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.3. Importe: 100.000 € mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático. Substitución de motores principais ou auxiliares.

Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.5. Importe: 300.000 € aumentar o valor engadido, calidade dos produtos e utilización das capturas non desexadas.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

Entenderase como último día do prazo para a presentación de solicitudes o correspondente ao mesmo ordinal do día da súa publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houbera día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2022

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar