Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Luns, 16 de xaneiro de 2023 Páx. 4824

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 14 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR605A) (Diario Oficial de Galicia número 38, do 24 de febreiro).

O día 24 de febreiro de 2022, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 31 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR605A).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 16 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3 e medida 8.5 do PDR de Galicia e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 10.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación se especificará a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

1. A publicación do contido da Resolución do 13 de decembro de 2022 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209, 14.03.713B.760.0.2016.00209 e 14.03.713B.770.0.216.00210 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR605A).

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, no cal se inclúen as medidas 8.3 (prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes) e 8.5 (inversións para incrementar a capacidade de adaptación e do valor medioambiental dos ecosistemas forestais). O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015 e modificado, por última vez, mediante a Decisión de execución da Comisión C (2021) 4527 final, do 17 de xuño de 2021.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención:

a) Liña I: (medida Feader 8.3) axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e do control selectivo de combustible, como son as rozas, clareos, claras e podas), coa finalidade de prevención de incendios.

b) Liña II: (medida Feader 8.5) axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, clareos, podas, talas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan carácter produtivo.

O anexo I relaciona o listado daquelas axudas solicitadas da liña I que foron concedidas e o anexo II daquelas pertencentes á liña II que foron concedidas. No anexo III preséntanse aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas de desestimación, no anexo IV indícanse os criterios de priorización das solicitudes segundo o artigo 10 da orde e no anexo V indícanse os expedientes que están pendentes da emisión de informe sectorial e que non poden iniciar as actuacións obxecto de axuda ata ter o informe sectorial favorable dispoñendo de 3 meses a contar desde a publicación do presente anuncio para a súa presentación e no caso de non facelo procederase á súa perda do dereito ao cobro do expediente de axuda. Estas listas atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As persoas beneficiarias das axudas concedidas, recollidas no anexo I e II, deberán:

1. Presentar, por escrito, antes do 31 de maio de 2023, para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, proindivisos, comunidades de bens e outras persoas xurídicas (S.A., S.L. ...) e o 30 de xuño de 2023 para CMVMC, unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto coa seguinte documentación deberá achegar, segundo o disposto no artigo 19 punto 3 da devandita orde de axudas:

a) Xustificantes de gasto (facturas) e pagamento. As instrucións para a presentación dos xustificantes de gasto e de pagamento indícanse no anexo X.

b) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos coas unidades desglosadas por parcelas e traballos coma na resolución de aprobación.

c) Unha memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas por código de parcela, de acordo co desglose dos traballos aprobados na resolución de concesión vixente. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, vocerios, de fabeo, das comunidades de bens, das entidades locais, e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por unha persoa titulada en enxeñaría de montes ou enxeñaría técnico forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os prezos das unidades de obra previstos na anexo XII.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos). E no caso de non telos, declaración expresa do beneficiario de non telos.

d) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos de subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no anexo IX.

e) Respecto do material forestal de reprodución empregado:

– Etiquetado e documento provedor expedido polo ente provedor de material forestal de reprodución de acordo ao Real decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución, e a súa modificación recollida no Real decreto 1220/2011, do 5 de setembro.

– Declaración responsable, dos entes provedores de material forestal de reprodución que teñan expedidos ditos documentos provedores, na que certifiquen que o dito material forestal de reprodución cumpre cos requirimentos establecidos polo Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución, en materia de calidade exterior.

– Pasaporte fitosanitario do material forestal de reprodución de acordo coa lexislación vixente en materia de sanidade vexetal.

f) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

g) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, recórdase, que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

h) No caso de cesión do dereito de cobra da axuda con un terceiro:

– Comunicación do dereito de cobro, conforme ao modelo que figura no anexo VII da orde.

No caso de que o cedente do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o devandito anexo o asinará o presidente da CMVMC en nome da comunidade pero deberá constar:

– Certificado do secretario da comunidade no que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, ao presidente a asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAJD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, só no caso de que se opoña a súa consulta.

2. Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3. O titular comprométese a manter a masa incluído o cartel informativo, conforme ás condicións de comprobación da axuda e a conservala durante un mínimo de cinco anos, e no caso de ter instrumento de ordenación ou xestión forestal inscrito no Rexistro de Montes Ordenados será a quenda da especie indicada no dito instrumento, contados desde a data da solicitude de pagamento da axuda.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte ao disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercitar calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2022

José Luís Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022
(código de procedemento MR605A)

Liña I: (medida Feader 8.3) axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e do control selectivo de combustible, como son as rozas, clareos, claras e podas), coa finalidade de prevención de incendios (código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209).

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150008/2022

*** 0809 **

Maria Teresa Gómez Vázquez

2.128,19

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:62:0:0:53:259:1

Ortigueira

0,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,70

515,16

360,61

360,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,70

605,70

423,99

423,99

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,70

682,68

477,88

477,88

Total:

1.262,48

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:62:0:0:53:259:2

Ortigueira

0,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,48

515,16

247,28

247,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,48

605,70

290,74

290,74

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,48

682,68

327,69

327,69

Total:

865,71

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150040/2022

*** 4042 **

CMVMC Grañas do Sor

18.606,47

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:45:0:0:35:391:6

Mañón

6,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,60

515,16

3.400,06

3.400,05

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,60

605,70

3.997,62

3.997,62

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

6,60

682,68

4.505,69

4.505,69

M25

Proxecto

6,60

47,85

315,81

315,81

Total:

12.219,17

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:45:0:0:41:63:1

Mañón

3,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,45

515,16

1.777,30

1.777,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,45

605,70

2.089,67

2.089,67

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,45

682,68

2.355,25

2.355,25

M25

Proxecto

3,45

47,85

165,08

165,08

Total:

6.387,30

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150004/2022

*** 0361 **

Hipolito Amador Pico Lamas

5.049,91

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:3:0:0:45:9000:2

Aranga

2,80

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,80

515,16

1.442,45

1.442,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,80

605,70

1.695,96

1.695,96

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,80

682,68

1.911,50

1.911,50

Total:

5.049,91

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150019/2022

*** 4005 **

CMVMC Paradela

39.064,33

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:84:0:0:5:9050:1

Toques

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:84:0:0:5:215:1

Toques

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:84:0:0:3:439:2

Toques

0,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,45

515,16

231,82

231,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,45

605,70

272,57

272,57

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,45

682,68

307,21

307,21

M25

Proxecto

0,45

47,85

21,53

21,53

Total:

833,13

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:84:0:0:3:439:1

Toques

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:84:0:0:3:612:33

Toques

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:84:0:0:3:615:1

Toques

1,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,08

515,16

556,37

556,37

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,08

605,70

654,16

654,16

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,08

682,68

737,29

737,29

M25

Proxecto

1,08

47,85

51,68

51,68

Total:

1.999,50

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:84:0:0:3:612:33

Toques

0,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,48

515,16

247,28

247,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,48

605,70

290,74

290,74

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,48

682,68

327,69

327,69

M25

Proxecto

0,48

47,85

22,97

22,97

Total:

888,68

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:84:0:0:3:612:9

Toques

14,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

14,13

515,16

7.279,21

7.279,21

M22

Podas entre 2 m e 4 m

14,13

605,70

8.558,54

8.558,54

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

14,13

682,68

9.646,27

9.646,27

M25

Proxecto

14,13

47,85

676,12

676,12

Total:

26.160,14

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:84:0:0:3:612:13

Toques

1,96

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,96

515,16

1.009,71

1.009,71

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,96

605,70

1.187,17

1.187,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,96

682,68

1.338,05

1.338,05

M25

Proxecto

1,96

47,85

93,79

93,79

Total:

3.628,72

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:84:0:0:5:627:2

Toques

2,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,84

515,16

1.463,05

1.463,05

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,84

605,70

1.720,19

1.720,19

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,84

682,68

1.938,81

1.938,81

M25

Proxecto

2,84

47,85

135,89

135,89

Total:

5.257,94

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150026/2022

*** 6486 **

CMVMC Santa María de Ordes

37.749,87

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:47:0:0:8:72:1

Melide

0,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

Total:

425,83

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:84:0:0:17:480:1

Toques

7,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,70

515,16

3.966,73

3.966,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,70

605,70

4.663,89

4.663,89

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

7,70

682,68

5.256,64

5.256,64

M25

Proxecto

7,70

47,85

368,45

368,45

Total:

14.255,71

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:84:0:0:17:478:1

Toques

12,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

12,01

515,16

6.187,07

6.187,07

M22

Podas entre 2 m e 4 m

12,01

605,70

7.274,46

7.274,46

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

12,01

682,68

8.198,99

8.198,99

M25

Proxecto

12,01

47,85

574,68

574,68

Total:

22.235,20

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:84:0:0:17:9014:1

Toques

0,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,45

515,16

231,82

231,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,45

605,70

272,57

272,57

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,45

682,68

307,21

307,21

M25

Proxecto

0,45

47,85

21,53

21,53

Total:

833,13

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150048/2022

*** 2247 **

Rodrigo Álvarez Iglesias

4.328,49

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:24:0:0:55:555:1

Cerceda

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,75

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

Total:

90,17

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:24:0:0:55:556:1

Cerceda

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,16

682,68

109,23

109,23

Total:

288,57

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:24:0:0:55:651:1

Cerceda

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,16

682,68

109,23

109,23

Total:

288,57

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:24:0:0:55:652:1

Cerceda

0,22

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,22

515,16

113,34

113,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,22

605,70

133,25

133,25

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,22

682,68

150,19

150,19

Total:

396,78

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:24:0:0:55:712:1

Cerceda

0,46

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,46

515,16

236,97

236,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,46

605,70

278,62

278,62

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,46

682,68

314,03

314,03

Total:

829,62

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:24:0:0:55:759:1

Cerceda

0,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,13

682,68

88,75

88,75

Total:

234,46

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:24:0:0:55:842:1

Cerceda

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

Total:

54,10

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:85:0:0:30:346:1

Tordoia

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

Total:

108,21

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:85:0:0:30:351:1

Tordoia

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,28

515,16

144,24

144,24

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,28

605,70

169,60

169,60

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,28

682,68

191,15

191,15

Total:

504,99

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:85:0:0:30:351:2

Tordoia

0,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,13

682,68

88,75

88,75

Total:

234,46

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:85:0:0:30:1000:1

Tordoia

0,31

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,31

515,16

159,70

159,70

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,31

605,70

187,77

187,77

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,31

682,68

211,63

211,63

Total:

559,10

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:85:0:0:30:1001:1

Tordoia

0,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,41

515,16

211,22

211,22

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,41

605,70

248,34

248,34

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,41

682,68

279,90

279,90

Total:

739,46

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150001/2022

*** 3097 **

CMVMC Aldariz

58.462,70

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:43:0:0:98:65:1

Lousame

31,44

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo (ude.)

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas

31,44

515,16

16.196,63

16.196,63

M22

Podas entre 2 m e 4 m

31,44

605,70

19.043,21

19.043,21

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

31,44

682,68

21.463,46

21.463,46

M25

Proxecto

31,44

47,85

1.504,40

1.504,40

Total:

58.462,70

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150005/2022

*** 5119 **

CMVMC Comoxo

22.383,29

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:11:0:0:60:138:1

Boiro

3,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,52

515,16

1.813,36

1.813,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,52

605,70

2.132,06

2.132,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,52

682,68

2.403,03

2.403,03

M25

Proxecto

3,52

47,85

168,43

168,43

Total:

6.516,88

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:11:0:0:60:139:1

Boiro

5,53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,53

515,16

2.848,83

2.848,83

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,53

605,70

3.349,52

3.349,52

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

5,53

682,68

3.775,22

3.775,22

M25

Proxecto

5,53

47,85

264,61

264,61

Total:

10.238,18

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:11:0:0:60:162:4

Boiro

0,81

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,81

515,16

417,28

417,28

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,81

605,70

490,62

490,62

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,81

682,68

552,97

552,97

M25

Proxecto

0,81

47,85

38,76

38,76

Total:

1.499,63

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:11:0:0:763:266:1

Boiro

0,78

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,78

515,16

401,82

401,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,78

605,70

472,45

472,45

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,78

682,68

532,49

532,49

M25

Proxecto

0,78

47,85

37,32

37,32

Total:

1.444,08

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:11:0:0:60:139:2

Boiro

1,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,45

515,16

746,98

746,98

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,45

605,70

878,27

878,27

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,45

682,68

989,89

989,89

M25

Proxecto

1,45

47,85

69,38

69,38

Total:

2.684,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150006/2022

*** 3483 **

CMVMC Sampaio, Taras, S.isidro, Conga, Igrexa, Armental, Rego da Horta, Batán, Cruceiro Novo do Trouxal, Foxo, Vilas e Entre Rios.

11.163,88

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:68:0:0:2:260:6

Pobra do Caramiñal, A

4,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,08

515,16

2.101,85

2.101,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,08

605,70

2.471,26

2.471,26

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

4,08

682,68

2.785,33

2.785,33

M25

Proxecto

4,08

47,85

195,23

195,23

Total:

7.553,67

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:68:0:0:2:260:6

Pobra do Caramiñal, A

1,92

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,92

515,16

989,11

989,11

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,92

605,70

1.162,94

1.162,94

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,92

682,68

1.310,75

1.310,75

M25

Proxecto

1,92

47,85

91,87

91,87

Total:

3.554,67

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:68:0:0:2:260:6

Pobra do Caramiñal, A

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150007/2022

*** 3303 **

CMVMC Sandrenzo de Arriba e Sandrenzo de Abaixo

20.754,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:11:0:0:64:20:1

Boiro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,14

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,51

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:11:0:0:64:21:1

Boiro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:11:0:0:64:9001:1

Boiro

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:11:0:0:763:159:1

Boiro

11,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

11,07

515,16

5.702,82

5.702,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

11,07

605,70

6.705,10

6.705,10

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

11,07

682,68

7.557,27

7.557,27

M25

Proxecto

11,07

47,85

529,70

529,70

Total:

20.494,89

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:11:0:0:763:161:1

Boiro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:11:0:0:763:9005:1

Boiro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150012/2022

*** 4393 **

CMVMC Oin

31.344,04

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:75:0:1:119:112:1

Rois

1,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,21

515,16

623,34

623,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,21

605,70

732,90

732,90

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,21

682,68

826,04

826,04

M25

Proxecto

1,21

47,85

57,90

57,90

Total:

2.240,18

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:75:0:1:119:156:4

Rois

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:75:0:1:119:156:6

Rois

5,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,23

515,16

2.694,29

2.694,29

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,23

605,70

3.167,81

3.167,81

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

5,23

682,68

3.570,42

3.570,42

M25

Proxecto

5,23

47,85

250,26

250,26

Total:

9.682,78

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:75:0:1:119:156:6

Rois

4,73

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,73

515,16

2.436,71

2.436,71

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,73

605,70

2.864,96

2.864,96

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

4,73

682,68

3.229,08

3.229,08

M25

Proxecto

4,73

47,85

226,33

226,33

Total:

8.757,08

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:75:0:1:119:156:6

Rois

5,69

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,69

515,16

2.931,26

2.931,26

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,69

605,70

3.446,43

3.446,43

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

5,69

682,68

3.884,45

3.884,45

M25

Proxecto

5,69

47,85

272,27

272,27

Total:

10.534,41

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:75:0:1:119:9004:1

Rois

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150016/2022

*** 2578 **

CMVMC Camboño

34.102,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:43:0:0:147:118:10

Lousame

2,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,37

515,16

1.220,93

1.220,93

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,37

605,70

1.435,51

1.435,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,37

682,68

1.617,95

1.617,95

M25

Proxecto

2,37

47,85

113,40

113,40

Total:

4.387,79

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:43:0:0:147:118:9

Lousame

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:43:0:0:147:118:1

Lousame

3,82

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,82

515,16

1.967,91

1.967,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,82

605,70

2.313,77

2.313,77

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,82

682,68

2.607,84

2.607,84

M25

Proxecto

3,82

47,85

182,79

182,79

Total:

7.072,31

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:43:0:0:146:169:4

Lousame

6,18

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,18

515,16

3.183,69

3.183,69

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,18

605,70

3.743,23

3.743,23

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

6,18

682,68

4.218,96

4.218,96

M25

Proxecto

6,18

47,85

295,71

295,71

Total:

11.441,59

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:43:0:0:146:9001:1

Lousame

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:43:0:0:147:79:1

Lousame

0,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

222,16

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:43:0:0:146:169:4

Lousame

4,62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,62

515,16

2.380,04

2.380,04

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,62

605,70

2.798,33

2.798,33

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

4,62

682,68

3.153,98

3.153,98

M25

Proxecto

4,62

47,85

221,07

221,07

Total:

8.553,42

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:43:0:0:146:169:4

Lousame

1,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,20

515,16

618,19

618,19

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,20

605,70

726,84

726,84

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,20

682,68

819,22

819,22

M25

Proxecto

1,20

47,85

57,42

57,42

Total:

2.221,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150024/2022

*** 5551 **

CMVMC Cruxeiras, Sobrerribas, Casal, Lamas e Xuane.

24.809,26

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:66:0:0:28:417:1

Padrón

12,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

12,70

515,16

6.542,53

6.542,53

M22

Podas entre 2 m e 4 m

12,70

605,70

7.692,39

7.692,38

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

12,70

682,68

8.670,04

8.670,03

M25

Proxecto

12,75

47,85

610,09

610,09

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,05

515,16

25,76

25,76

Total:

23.540,79

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:66:0:0:28:417:2

Padrón

0,79

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,51

515,16

262,73

262,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,51

605,70

308,91

308,91

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,51

682,68

348,17

348,17

M25

Proxecto

0,79

47,85

37,80

37,80

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,28

515,16

144,24

144,24

Total:

1.101,85

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:66:0:0:28:417:4

Padrón

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150028/2022

*** 8104 **

CMVMC Santa Cruz de Lesón

19.293,87

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:68:0:0:10:1221:60

Pobra do Caramiñal, A

8,31

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

8,24

515,16

4.244,92

4.244,92

M22

Podas entre 2 m e 4 m

8,24

605,70

4.990,97

4.990,97

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

8,24

682,68

5.625,28

5.625,28

M25

Proxecto

8,31

47,85

397,63

397,63

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,07

515,16

36,06

36,06

Total:

15.294,86

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:68:0:0:10:1221:68

Pobra do Caramiñal, A

2,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,16

515,16

1.112,75

1.112,75

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,16

605,70

1.308,31

1.308,31

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,16

682,68

1.474,59

1.474,59

M25

Proxecto

2,16

47,85

103,36

103,36

Total:

3.999,01

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150029/2022

*** 4931 **

CMVMC Confurco

6.868,65

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:66:0:0:73:11:1

Padrón

3,71

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,71

515,16

1.911,24

1.911,24

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,71

605,70

2.247,15

2.247,15

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,71

682,68

2.532,74

2.532,74

M25

Proxecto

3,71

47,85

177,52

177,52

Total:

6.868,65

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150033/2022

*** 5438 **

CMVMC Aido, Cornes e Pontenova

11.200,91

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:75:0:0:130:2173:2

Rois

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:75:0:0:152:253:1

Rois

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

185,15

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:75:0:0:153:136:1

Rois

5,84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,84

515,16

3.008,53

3.008,53

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,84

605,70

3.537,29

3.537,29

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

5,84

682,68

3.986,85

3.986,85

M25

Proxecto

5,84

47,85

279,44

279,44

Total:

10.812,11

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150037/2022

*** 3181 **

CMVMC Vilas

12.397,05

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:43:0:0:95:67:1

Lousame

6,71

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,69

515,16

3.446,42

3.446,42

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,69

605,70

4.052,13

4.052,13

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

6,69

682,68

4.567,13

4.567,13

M25

Proxecto

6,71

47,85

321,07

321,07

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

12.397,05

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150044/2022

*** 2985 **

CMVMC Baroña

38.648,97

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:72:0:0:9:1409:1

Porto do Son

1,91

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,91

515,16

983,96

983,96

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,91

605,70

1.156,89

1.156,89

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,91

682,68

1.303,92

1.303,92

M25

Proxecto

1,91

47,85

91,39

91,39

Total:

3.536,16

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:72:0:0:14:1626:1

Porto do Son

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,10

682,68

68,27

68,27

M25

Proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

185,15

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:72:0:0:14:1630:1

Porto do Son

2,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,45

515,16

1.262,14

1.262,14

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,45

605,70

1.483,97

1.483,97

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,45

682,68

1.672,57

1.672,57

M25

Proxecto

2,67

47,85

127,76

127,76

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,22

515,16

113,34

113,34

Total:

4.659,78

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:72:0:0:14:1666:1

Porto do Son

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,17

515,16

87,58

87,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,17

605,70

102,97

102,97

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,17

682,68

116,06

116,06

M25

Proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

314,74

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:72:0:0:14:1667:1

Porto do Son

1,43

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,36

515,16

700,62

700,62

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,36

605,70

823,75

823,75

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,36

682,68

928,44

928,44

M25

Proxecto

1,43

47,85

68,43

68,43

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,07

515,16

36,06

36,06

Total:

2.557,30

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:72:0:0:14:9021:1

Porto do Son

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:72:0:0:14:9022:1

Porto do Son

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

5,63

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:72:0:0:16:173:1

Porto do Son

0,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,50

515,16

257,58

257,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,50

605,70

302,85

302,85

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,50

682,68

341,34

341,34

M25

Proxecto

0,60

47,85

28,71

28,71

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,10

515,16

51,52

51,52

Total:

982,00

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:72:0:0:16:257:1

Porto do Son

0,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,21

47,85

10,05

10,05

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,12

515,16

61,82

61,82

Total:

234,18

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:72:0:0:16:257:2

Porto do Son

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

16,89

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:72:0:0:16:258:2

Porto do Son

0,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,11

515,16

56,67

56,67

Total:

284,10

Traballos parcela nº 16

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

15:72:0:0:16:258:6

Porto do Son

1,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,09

515,16

561,52

561,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,09

605,70

660,21

660,21

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,09

682,68

744,12

744,12

M25

Proxecto

1,37

47,85

65,55

65,55

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,28

515,16

144,24

144,24

Total:

2.175,64

Traballos parcela nº 17

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

17

15:72:0:0:16:269:1

Porto do Son

1,74

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,74

515,16

896,38

896,38

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,74

605,70

1.053,92

1.053,92

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,74

682,68

1.187,86

1.187,86

M25

Proxecto

1,74

47,85

83,26

83,26

Total:

3.221,42

Traballos parcela nº 18

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

18

15:72:0:0:16:275:1

Porto do Son

6,49

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,69

515,16

2.931,26

2.931,26

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,69

605,70

3.446,43

3.446,43

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

5,69

682,68

3.884,45

3.884,45

M25

Proxecto

6,49

47,85

310,55

310,55

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,80

515,16

412,13

412,13

Total:

10.984,82

Traballos parcela nº 19

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

19

15:72:0:0:16:9020:1

Porto do Son

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 20

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

20

15:72:0:0:16:9022:1

Porto do Son

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

16,89

Traballos parcela nº 21

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

21

15:72:0:0:23:127:1

Porto do Son

2,80

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,80

515,16

1.442,45

1.442,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,80

605,70

1.695,96

1.695,96

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,80

682,68

1.911,50

1.911,50

M25

Proxecto

2,80

47,85

133,98

133,98

Total:

5.183,89

Traballos parcela nº 22

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

22

15:72:0:0:23:127:2

Porto do Son

0,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

222,16

Traballos parcela nº 23

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

23

15:72:0:0:23:9013:1

Porto do Son

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 24

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

24

15:72:0:0:27:728:1

Porto do Son

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Traballos parcela nº 25

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

25

15:72:0:0:27:729:1

Porto do Son

0,89

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,89

515,16

458,49

458,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,89

605,70

539,07

539,07

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,89

682,68

607,59

607,59

M25

Proxecto

0,89

47,85

42,59

42,59

Total:

1.647,74

Traballos parcela nº 26

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

26

15:72:0:0:27:737:1

Porto do Son

0,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,22

515,16

113,34

113,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,22

605,70

133,25

133,25

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,22

682,68

150,19

150,19

M25

Proxecto

0,27

47,85

12,92

12,92

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,05

515,16

25,76

25,76

Total:

435,46

Traballos parcela nº 27

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

27

15:72:0:0:27:737:2

Porto do Son

0,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

431,45

Traballos parcela nº 28

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

28

15:72:0:0:27:737:4

Porto do Son

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 29

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

29

15:72:0:0:27:737:6

Porto do Son

0,57

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,54

515,16

278,19

278,19

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,54

605,70

327,08

327,08

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,54

682,68

368,65

368,65

M25

Proxecto

0,57

47,85

27,27

27,27

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

1.016,64

Traballos parcela nº 30

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

30

15:72:0:0:27:9002:1

Porto do Son

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 31

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

31

15:72:0:0:27:9006:1

Porto do Son

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150049/2022

*** 6338 **

CMVMC San Xoan de Laíño

89.307,74

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:33:0:0:34:2:1

Dodro

2,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,98

515,16

1.020,02

1.020,02

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,98

605,70

1.199,29

1.199,29

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,98

682,68

1.351,71

1.351,71

M25

Proxecto

2,08

47,85

99,53

99,53

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,10

515,16

51,52

51,52

Total:

3.722,07

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:33:0:0:31:55:2

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:33:0:0:31:200:1

Dodro

23,47

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo (ude.)

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas

23,15

515,16

11.925,95

11.925,95

M22

Podas entre 2 m e 4 m

23,15

605,70

14.021,96

14.021,96

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

23,15

682,68

15.804,04

15.804,04

M25

Proxecto

23,47

47,85

1.123,04

1.123,04

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,32

515,16

164,85

164,85

Total:

43.294,84

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:33:0:0:31:203:1

Dodro

23,41

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

22,32

515,16

11.498,37

11.498,37

M22

Podas entre 2 m e 4 m

22,32

605,70

13.519,22

13.519,22

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

22,32

682,68

15.237,42

15.237,42

M25

Proxecto

23,41

47,85

1.120,17

1.120,17

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

1,09

515,16

561,52

561,52

Total:

41.936,70

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:33:0:0:34:9002:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:33:0:0:31:9015:1

Dodro

0,19

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,07

515,16

36,06

36,06

Total:

261,57

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:33:0:0:31:9021:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150050/2022

*** 2898 **

CMVMC Balouta e Fontecova (Tres Parroquias de Dodro)

13.158,98

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:33:0:0:28:905:1

Dodro

0,78

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,76

515,16

391,52

391,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,76

605,70

460,33

460,33

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,76

682,68

518,84

518,84

M25

Proxecto

0,78

47,85

37,32

37,32

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

1.418,31

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:33:0:0:28:911:1

Dodro

2,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,94

515,16

999,41

999,41

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,94

605,70

1.175,06

1.175,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,94

682,68

1.324,40

1.324,40

M25

Proxecto

2,11

47,85

100,96

100,96

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,17

515,16

87,58

87,58

Total:

3.687,41

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:33:0:0:28:913:1

Dodro

0,32

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

592,44

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:33:0:0:141:1797:10

Dodro

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

172,25

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:33:0:0:142:1816:1

Dodro

0,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,26

515,16

133,94

133,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,26

682,68

177,50

177,50

M25

Proxecto

0,36

47,85

17,23

17,23

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,10

515,16

51,52

51,52

Total:

537,67

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:33:0:0:141:2156:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:33:0:0:141:2157:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:33:0:0:141:2158:1

Dodro

0,21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,18

515,16

92,73

92,73

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,18

605,70

109,03

109,03

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,18

682,68

122,88

122,88

M25

Proxecto

0,21

47,85

10,05

10,05

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

350,14

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:33:0:0:141:2159:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

61,16

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:33:0:0:141:2160:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

61,16

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:33:0:0:141:2161:1

Dodro

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

122,34

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:33:0:0:141:2163:1

Dodro

0,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,13

682,68

88,75

88,75

M25

Proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

240,68

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:33:0:0:141:2164:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 14

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

15:33:0:0:141:2165:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 15

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

15:33:0:0:141:2166:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 16

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

15:33:0:0:141:2168:1

Dodro

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Traballos parcela nº 17

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

17

15:33:0:0:141:2169:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 18

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

18

15:33:0:0:141:2170:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 19

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

19

15:33:0:0:141:2171:1

Dodro

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,14

515,16

72,12

72,12

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,14

605,70

84,80

84,80

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,14

682,68

95,58

95,58

M25

Proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

259,20

Traballos parcela nº 20

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

20

15:33:0:0:141:2167:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 21

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

21

15:33:0:0:141:2173:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 22

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

22

15:33:0:0:141:2174:1

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 23

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

23

15:33:0:0:141:2175:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 24

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

24

15:33:0:0:141:2176:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 25

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

25

15:33:0:0:141:2177:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 26

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

26

15:33:0:0:141:2178:1

Dodro

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 27

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

27

15:33:0:0:141:2179:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 28

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

28

15:33:0:0:141:2179:2

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 29

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

29

15:33:0:0:141:2180:1

Dodro

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 30

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

30

15:33:0:0:141:2181:1

Dodro

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

98,20

Traballos parcela nº 31

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

31

15:33:0:0:141:2181:2

Dodro

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 32

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

32

15:33:0:0:141:2182:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

5,63

Traballos parcela nº 33

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

33

15:33:0:0:141:2228:1

Dodro

2,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,12

515,16

1.092,14

1.092,14

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,12

605,70

1.284,08

1.284,08

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,12

682,68

1.447,28

1.447,28

M25

Proxecto

2,24

47,85

107,18

107,18

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,12

515,16

61,82

61,82

Total:

3.992,50

Traballos parcela nº 34

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

34

15:33:0:0:141:2228:2

Dodro

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

35,40

Traballos parcela nº 35

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

35

15:33:0:0:141:9002:1

Dodro

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

53,90

Traballos parcela nº 36

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

36

15:33:0:0:28:9009:1

Dodro

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,07

515,16

36,06

36,06

Total:

39,41

Traballos parcela nº 37

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

37

15:33:0:0:142:9020:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

5,63

Traballos parcela nº 38

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

38

15:33:0:0:28:9021:1

Dodro

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Traballos parcela nº 39

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

39

15:33:0:0:28:9022:1

Dodro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 40

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

40

15:33:0:0:141:2172:1

Dodro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150052/2022

*** 0492 **

CMVMC Dices e Vilares

44.562,96

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:75:0:0:118:405:1

Rois

3,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,04

515,16

1.566,09

1.566,08

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,04

605,70

1.841,33

1.841,33

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,04

682,68

2.075,35

2.075,35

M25

Proxecto

3,04

47,85

145,46

145,46

Total:

5.628,22

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:75:0:0:118:556:1

Rois

20,69

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

20,69

515,16

10.658,66

10.658,66

M22

Podas entre 2 m e 4 m

20,69

605,70

12.531,93

12.531,93

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

20,69

682,68

14.124,65

14.124,65

M25

Proxecto

20,69

47,85

990,02

990,02

Total:

38.305,26

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:75:0:0:118:9031:1

Rois

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:75:0:0:118:9034:1

Rois

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:75:0:1:119:392:1

Rois

0,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

Total:

425,83

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:75:0:1:119:9004:1

Rois

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150055/2022

*** 3889 **

CMVMC Boimazán, Ermide, A Candosa, A Ponte Beluso e O Aruxo

8.423,02

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:11:0:0:42:1324:6

Boiro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

10,30

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:11:0:0:42:1324:6

Boiro

0,76

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,76

515,16

391,52

391,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,76

605,70

460,33

460,33

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,76

682,68

518,84

518,84

M25

Proxecto

0,76

47,85

36,37

36,37

Total:

1.407,06

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:11:0:0:42:1324:6

Boiro

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,11

515,16

56,67

56,67

Total:

56,67

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:11:0:0:42:1324:7

Boiro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

10,30

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:11:0:0:42:1072:1

Boiro

0,47

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,47

515,16

242,13

242,13

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,47

605,70

284,68

284,68

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,47

682,68

320,86

320,86

M25

Proxecto

0,47

47,85

22,49

22,49

Total:

870,16

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:11:0:0:42:196:1

Boiro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:11:0:0:42:1109:1

Boiro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:11:0:0:42:193:1

Boiro

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:11:0:0:42:197:1

Boiro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:11:0:0:42:195:1

Boiro

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:11:0:0:42:198:1

Boiro

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:11:0:0:42:194:2

Boiro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:11:0:0:42:199:1

Boiro

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 14

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

14

15:11:0:0:42:1324:7

Boiro

0,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,40

515,16

206,06

206,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,40

605,70

242,28

242,28

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,40

682,68

273,07

273,07

M25

Proxecto

0,40

47,85

19,14

19,14

Total:

740,55

Traballos parcela nº 15

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

15

15:11:0:0:42:1324:7

Boiro

2,68

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,68

515,16

1.380,63

1.380,63

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,68

605,70

1.623,28

1.623,28

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,68

682,68

1.829,58

1.829,58

M25

Proxecto

2,68

47,85

128,24

128,24

Total:

4.961,73

Traballos parcela nº 16

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

16

15:11:0:0:42:1324:7

Boiro

0,10

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,10

515,16

51,52

51,52

Total:

51,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150056/2022

*** 2544 **

CMVMC Buía, A Capela, Carballal, A Ferrería, Foxacos, Gans, A Ermida, Os Xufreus, Os Lemos, As Miráns, Outeiro, Pousada, Rábade, O Toural e Traba

23.421,85

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:73:0:0:85:77:3

Rianxo

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,08

515,16

41,21

41,21

Total:

41,21

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:73:0:0:85:77:3

Rianxo

0,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,50

515,16

257,58

257,58

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,50

605,70

302,85

302,85

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,50

682,68

341,34

341,34

M25

Proxecto

0,50

47,85

23,93

23,93

Total:

925,70

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:73:0:0:85:77:2

Rianxo

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:73:0:0:71:850:1

Rianxo

0,66

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,66

515,16

340,01

340,01

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,66

605,70

399,76

399,76

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,66

682,68

450,57

450,57

M25

Proxecto

0,66

47,85

31,58

31,58

Total:

1.221,92

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:73:0:0:73:143:1

Rianxo

0,19

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,19

515,16

97,88

97,88

Total:

97,88

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:73:0:0:73:96:3

Rianxo

0,51

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,51

515,16

262,73

262,73

Total:

262,73

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

15:73:0:0:71:850:8

Rianxo

0,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,35

515,16

180,31

180,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,35

605,70

212,00

212,00

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,35

682,68

238,94

238,94

M25

Proxecto

0,35

47,85

16,75

16,75

Total:

648,00

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

15:73:0:0:71:850:8

Rianxo

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,05

515,16

25,76

25,76

Total:

25,76

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

15:73:0:0:73:96:8

Rianxo

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

15:73:0:0:73:96:3

Rianxo

7,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,67

515,16

3.951,28

3.951,27

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,67

605,70

4.645,72

4.645,71

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

7,67

682,68

5.236,16

5.236,15

M25

Proxecto

7,67

47,85

367,01

367,01

Total:

14.200,14

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

15:73:0:0:73:143:1

Rianxo

1,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,67

515,16

860,32

860,32

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,67

605,70

1.011,52

1.011,52

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,67

682,68

1.140,08

1.140,08

M25

Proxecto

1,67

47,85

79,91

79,91

Total:

3.091,83

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

15:73:0:0:73:115:3

Rianxo

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,14

515,16

72,12

72,12

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,14

605,70

84,80

84,80

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,14

682,68

95,58

95,58

M25

Proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

259,20

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

15:73:0:0:73:115:1

Rianxo

1,31

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,31

515,16

674,86

674,86

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,31

605,70

793,47

793,47

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,31

682,68

894,31

894,31

M25

Proxecto

1,31

47,85

62,68

62,68

Total:

2.425,32

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150057/2022

*** 1297 **

Maria Dolores Martinez Garcia

2.993,88

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:63:0:1:507:26:1

Outes

1,66

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,66

515,16

855,17

855,17

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,66

605,70

1.005,46

1.005,46

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,66

682,68

1.133,25

1.133,25

Total:

2.993,88

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150059/2022

*** 3200 **

CMVMC Barreira e Guiende

13.922,44

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:43:0:0:149:281:1

Lousame

7,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,52

515,16

3.874,00

3.874,00

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,52

605,70

4.554,86

4.554,86

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

7,52

682,68

5.133,75

5.133,75

M25

Proxecto

7,52

47,85

359,83

359,83

Total:

13.922,44

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270005/2022

*** 1117 **

CMVMC San Estevo do Castro, San Fiz e San Martiño de Amarante

54.759,92

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

370,28

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

0,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,27

515,16

139,09

139,09

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,27

605,70

163,54

163,54

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,27

682,68

184,32

184,32

M25

Proxecto

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

499,87

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

1,76

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,76

515,16

906,68

906,68

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,76

605,70

1.066,03

1.066,03

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,76

682,68

1.201,52

1.201,52

M25

Proxecto

1,76

47,85

84,22

84,22

Total:

3.258,45

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

6,23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,23

515,16

3.209,45

3.209,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,23

605,70

3.773,51

3.773,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

6,23

682,68

4.253,10

4.253,10

M25

Proxecto

6,23

47,85

298,11

298,11

Total:

11.534,17

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

7,56

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,56

515,16

3.894,61

3.894,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,56

605,70

4.579,09

4.579,09

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

7,56

682,68

5.161,06

5.161,06

M25

Proxecto

7,56

47,85

361,75

361,75

Total:

13.996,51

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

13,34

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo (ude.)

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas

13,34

515,16

6.872,23

6.872,23

M22

Podas entre 2 m e 4 m

13,34

605,70

8.080,04

8.080,04

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

13,34

682,68

9.106,95

9.106,95

M25

Proxecto

13,34

47,85

638,32

638,32

Total:

24.952,54

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270008/2022

*** 1693 **

Carmen Lopez Loureiro

5.410,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:57:0:0:32:341:1

Sarria

3,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,00

515,16

1.545,48

1.545,48

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,00

605,70

1.817,10

1.817,10

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,00

682,68

2.048,04

2.048,04

Total:

5.410,62

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270013/2022

*** 5073 **

Asoc Veciñal Seipagon San Xoan De Parada

29.589,98

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:39:0:0:51:148:1

Outeiro de Rei

13,68

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

13,68

515,16

7.047,39

7.047,39

M22

Podas entre 2 m e 4 m

13,68

605,70

8.285,98

8.285,98

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

13,68

682,68

9.339,06

9.339,06

M25

Proxecto

13,68

47,85

654,59

654,59

Total:

25.327,02

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:39:0:0:51:154:1

Outeiro de Rei

2,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,26

515,16

1.164,26

1.164,26

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,26

605,70

1.368,88

1.368,88

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,26

682,68

1.542,86

1.542,86

M25

Proxecto

2,26

47,85

108,14

108,14

Total:

4.184,14

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:39:0:0:51:154:1

Outeiro de Rei

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,14

515,16

72,12

72,12

Total:

78,82

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270037/2022

*** 7088 **

Maria Del Carmen Lopez Abel

3.147,01

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:900:0:1:502:31:3

Lugo

2,29

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M11

Rareo en masas de coníferas

2,29

1.031,41

2.361,93

2.361,93

M12

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,15

682,68

785,08

785,08

Total:

3.147,01

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270043/2022

*** 4951 **

Jaime Villareal Iglesias

14.112,57

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:49:0:0:71:94:3

Portomarín

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:49:0:0:71:94:2

Portomarín

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:49:0:0:71:94:1

Portomarín

0,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,15

515,16

77,27

77,27

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,15

605,70

90,86

90,86

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,15

682,68

102,40

102,40

M25

Proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,05

515,16

25,76

25,76

Total:

305,86

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:49:0:0:71:95:1

Portomarín

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,01

515,16

5,15

5,15

Total:

301,85

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

27:49:0:0:71:95:2

Portomarín

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,03

515,16

15,45

15,45

Total:

53,90

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

27:49:0:0:71:96:2

Portomarín

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,05

515,16

25,76

25,76

Total:

46,67

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

27:49:0:0:71:96:1

Portomarín

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

29,78

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

27:49:0:0:71:97:1

Portomarín

0,62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,33

515,16

170,00

170,00

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,33

605,70

199,88

199,88

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,33

682,68

225,28

225,28

M25

Proxecto

0,62

47,85

29,67

29,67

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,29

515,16

149,40

149,40

Total:

774,23

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

9

27:49:0:0:71:98:1

Portomarín

0,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,40

515,16

206,06

206,06

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,40

605,70

242,28

242,28

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,40

682,68

273,07

273,07

M25

Proxecto

0,40

47,85

19,14

19,14

Total:

740,55

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

10

27:49:0:0:71:99:1

Portomarín

0,44

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,44

515,16

226,67

226,67

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,44

605,70

266,51

266,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,44

682,68

300,38

300,38

M25

Proxecto

0,44

47,85

21,05

21,05

Total:

814,61

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

11

27:49:0:0:71:100:1

Portomarín

0,65

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,49

515,16

252,43

252,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,49

605,70

296,79

296,79

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,49

682,68

334,51

334,51

M25

Proxecto

0,65

47,85

31,10

31,10

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,16

515,16

82,43

82,43

Total:

997,26

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

12

27:49:0:0:71:101:1

Portomarín

0,55

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,43

515,16

221,52

221,52

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,43

605,70

260,45

260,45

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,43

682,68

293,55

293,55

M25

Proxecto

0,55

47,85

26,32

26,32

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,12

515,16

61,82

61,82

Total:

863,66

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

13

27:49:0:0:71:162:1

Portomarín

5,29

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,63

515,16

2.385,19

2.385,19

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,63

605,70

2.804,39

2.804,39

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

4,63

682,68

3.160,81

3.160,81

M25

Proxecto

5,29

47,85

253,13

253,13

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,66

515,16

340,01

340,01

Total:

8.943,53

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270044/2022

*** 1567 **

Ricardo Freire Perez

14.284,04

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:11:0:1:7:461:1

Castroverde

5,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,13

515,16

2.642,77

2.642,77

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,13

605,70

3.107,24

3.107,24

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

5,13

682,68

3.502,15

3.502,15

Total:

9.252,16

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:11:0:1:8:485:1

Castroverde

1,72

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,72

515,16

886,08

886,08

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,72

605,70

1.041,80

1.041,80

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,72

682,68

1.174,21

1.174,21

Total:

3.102,09

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:11:0:1:8:491:1

Castroverde

1,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,07

515,16

551,22

551,22

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,07

605,70

648,10

648,10

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,07

682,68

730,47

730,47

Total:

1.929,79

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270059/2022

*** 0889 **

Ines Campos Diaz

6.294,35

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:11:0:1:3:204:1

Castroverde

3,49

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,49

515,16

1.797,91

1.797,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,49

605,70

2.113,89

2.113,89

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,49

682,68

2.382,55

2.382,55

Total:

6.294,35

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270060/2022

*** 0969 **

Pedro Fernandez Reija

2.344,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:14:0:0:27:106:1

Corgo, O

1,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,30

515,16

669,71

669,71

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,30

605,70

787,41

787,41

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,30

682,68

887,48

887,48

Total:

2.344,60

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270064/2022

*** 4754 **

Xabier Gomez Santiso

19.069,32

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:11:0:1:7:466:1

Castroverde

10,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

10,30

515,16

5.306,15

5.306,15

M22

Podas entre 2 m e 4 m

10,30

605,70

6.238,71

6.238,71

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

10,30

682,68

7.031,60

7.031,60

M25

Proxecto

10,30

47,85

492,86

492,86

Total:

19.069,32

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270069/2022

*** 5439 **

Beatriz Vizcaino Rodriguez

6.321,50

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:900:0:4:506:20322:1

Lugo

2,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,75

515,16

1.416,69

1.229,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,75

605,70

1.665,68

1.445,91

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,75

682,68

1.877,37

1.629,67

M25

Proxecto

2,75

47,85

131,59

114,23

Total:

4.419,57

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:900:0:4:506:20322:1

Lugo

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,11

47,85

5,26

4,57

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,11

515,16

56,67

49,19

Total:

53,76

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:900:0:4:506:20322:1

Lugo

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

8,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

10,51

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

11,85

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,83

Total:

32,13

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:900:0:4:506:20322:3

Lugo

1,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,13

515,16

582,13

505,32

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,13

605,70

684,44

594,13

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,13

682,68

771,43

669,65

M25

Proxecto

1,13

47,85

54,07

46,94

Total:

1.816,04

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270080/2022

*** 4980 **

Dolores Neira Lopez

906,68

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:900:0:0:368:14:1

Lugo

1,76

Rozas en masas de coníferas dirixidas á creación de descontinuidade tanto horizontal como vertical

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M61

Rozas en masas de coníferas (piñeiros) en resinación

1,76

515,16

906,68

906,68

Total:

906,68

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270117/2022

*** 2301 **

CMVMC Mao-Santa María

29.710,70

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:24:0:0:42:1487:1

Incio, O

1,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,27

515,16

654,25

654,25

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,27

605,70

769,24

769,24

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,27

682,68

867,00

867,00

M25

Proxecto

1,27

47,85

60,77

60,77

Total:

2.351,26

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:24:0:0:42:1487:33

Incio, O

7,92

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,73

515,16

3.982,19

3.982,19

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,73

605,70

4.682,06

4.682,06

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

7,73

682,68

5.277,12

5.277,12

M25

Proxecto

7,92

47,85

378,97

378,97

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,19

515,16

97,88

97,88

Total:

14.418,22

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:24:0:0:42:1487:34

Incio, O

0,37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,37

515,16

190,61

190,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,37

605,70

224,11

224,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,37

682,68

252,59

252,59

M25

Proxecto

0,37

47,85

17,70

17,70

Total:

685,01

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:24:0:0:42:1487:44

Incio, O

5,55

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

5,55

515,16

2.859,14

2.859,14

M22

Podas entre 2 m e 4 m

5,55

605,70

3.361,64

3.361,64

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

5,55

682,68

3.788,87

3.788,87

M25

Proxecto

5,55

47,85

265,57

265,57

Total:

10.275,22

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

27:24:0:0:42:1487:45

Incio, O

1,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,07

515,16

551,22

551,22

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,07

605,70

648,10

648,10

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,07

682,68

730,47

730,47

M25

Proxecto

1,07

47,85

51,20

51,20

Total:

1.980,99

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270126/2022

*** 1338 **

CMVMC Trasmonte

7.568,94

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:20:0:0:92:79:1

Friol

1,93

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,93

515,16

994,26

994,26

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,93

605,70

1.169,00

1.169,00

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,93

682,68

1.317,57

1.317,57

M25

Proxecto

1,93

47,85

92,35

92,35

Total:

3.573,18

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:20:0:0:92:90:1

Friol

2,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,14

515,16

1.102,44

1.102,44

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,14

605,70

1.296,20

1.296,20

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,14

682,68

1.460,94

1.460,94

M25

Proxecto

2,20

47,85

105,27

105,27

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,06

515,16

30,91

30,91

Total:

3.995,76

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270127/2022

*** 1629 **

CMVMC Ramelle

14.811,11

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:20:0:0:136:9033:1

Friol

0,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:20:0:0:136:436:1

Friol

1,44

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,44

515,16

741,83

741,83

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,44

605,70

872,21

872,21

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,44

682,68

983,06

983,06

M25

Proxecto

1,44

47,85

68,90

68,90

Total:

2.666,00

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:20:0:0:137:7:1

Friol

6,46

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,46

515,16

3.327,93

3.327,93

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,46

605,70

3.912,82

3.912,82

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

6,46

682,68

4.410,11

4.410,11

M25

Proxecto

6,46

47,85

309,11

309,11

Total:

11.959,97

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:20:0:0:137:9001:1

Friol

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270133/2022

*** 1345 **

CMVMC Devesa

12.756,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:20:0:0:50:9:1

Friol

6,89

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

6,89

515,16

3.549,45

3.549,45

M22

Podas entre 2 m e 4 m

6,89

605,70

4.173,27

4.173,27

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

6,89

682,68

4.703,67

4.703,67

M25

Proxecto

6,89

47,85

329,69

329,69

Total:

12.756,08

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270140/2022

*** 1578 **

CMVMC Outeiro

898,56

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:900:0:0:305:227:1

Lugo

0,38

Prevención de enfermedades fúnxicas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M51

Tratamento fitosanitario (piñeiros)

0,38

80,00

30,40

24,32

Total:

24,32

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

27:900:0:0:305:247:1

Lugo

0,94

Prevención de enfermedades fúnxicas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M51

Tratamento fitosanitario (piñeiros)

0,94

80,00

75,20

60,16

Total:

60,16

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

27:900:0:0:305:9006:1

Lugo

0,07

Prevención de enfermedades fúnxicas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M51

Tratamento fitosanitario (piñeiros)

0,07

80,00

5,60

4,48

Total:

4,48

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

27:900:0:0:307:98:1

Lugo

4,45

Prevención de enfermedades fúnxicas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M51

Tratamento fitosanitario (piñeiros)

4,45

80,00

356,00

284,80

Total:

284,80

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

27:900:0:0:307:99:1

Lugo

7,46

Prevención de enfermedades fúnxicas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M51

Tratamento fitosanitario (piñeiros)

7,46

80,00

596,80

477,44

Total:

477,44

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

27:900:0:0:307:101:1

Lugo

0,64

Prevención de enfermedades fúnxicas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M51

Tratamento fitosanitario (piñeiros)

0,64

80,00

51,20

40,96

Total:

40,96

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

7

27:900:0:0:307:9002:1

Lugo

0,08

Prevención de enfermedades fúnxicas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M51

Tratamento fitosanitario (piñeiros)

0,08

80,00

6,40

5,12

Total:

5,12

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

8

27:900:0:0:307:9003:1

Lugo

0,02

Prevención de enfermedades fúnxicas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M51

Tratamento fitosanitario (piñeiros)

0,02

80,00

1,60

1,28

Total:

1,28

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270152/2022

*** 6227 **

Maria De Las Nieves Muñoz Ferreiro

5.628,23

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

27:900:0:0:480:211:1

Lugo

3,04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,04

515,16

1.566,09

1.566,09

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,04

605,70

1.841,33

1.841,33

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,04

682,68

2.075,35

2.075,35

M25

Proxecto

3,04

47,85

145,46

145,46

Total:

5.628,23

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150002/2022

*** 8288 **

Maria Lourdes Gonzalez Cives

8.873,42

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:46:0:0:58:56:1

Mazaricos

1,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,26

515,16

649,10

649,10

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,26

605,70

763,18

763,18

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,26

682,68

860,18

860,18

Total:

2.272,46

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:46:0:0:58:60:1

Mazaricos

3,66

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,66

515,16

1.885,49

1.885,49

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,66

605,70

2.216,86

2.216,86

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,66

682,68

2.498,61

2.498,61

Total:

6.600,96

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150003/2022

*** 7453 **

Fe Maria Diaz Rodriguez

7.646,99

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:34:0:0:18:292:1

Dumbría

0,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,45

515,16

231,82

231,81

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,45

605,70

272,57

272,57

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,45

682,68

307,21

307,21

Total:

811,59

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:34:0:0:18:280:1

Dumbría

0,31

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,31

515,16

159,70

159,70

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,31

605,70

187,77

187,77

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,31

682,68

211,63

211,63

Total:

559,10

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:34:0:0:18:286:1

Dumbría

0,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,35

515,16

180,31

180,31

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,35

605,70

212,00

212,00

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,35

682,68

238,94

238,94

Total:

631,25

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:34:0:0:18:271:1

Dumbría

3,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,13

515,16

1.612,45

1.612,44

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,13

605,70

1.895,84

1.895,83

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,13

682,68

2.136,79

2.136,78

Total:

5.645,05

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150017/2022

*** 9316 **

CMVMC de Beba, Agar e Outeiro de Bois

17.217,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:46:0:0:126:138:8

Mazaricos

3,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,48

515,16

1.792,76

1.792,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,48

605,70

2.107,84

2.107,84

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,48

682,68

2.375,73

2.375,73

M25

Proxecto

3,48

47,85

166,52

166,52

Total:

6.442,85

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:46:0:0:126:138:8

Mazaricos

2,97

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,97

515,16

1.530,03

1.530,03

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,97

605,70

1.798,93

1.798,93

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,97

682,68

2.027,56

2.027,56

M25

Proxecto

2,97

47,85

142,11

142,11

Total:

5.498,63

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:46:0:0:126:138:8

Mazaricos

2,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,85

515,16

1.468,21

1.468,21

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,85

605,70

1.726,25

1.726,25

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,85

682,68

1.945,64

1.945,64

M25

Proxecto

2,85

47,85

136,37

136,37

Total:

5.276,47

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150020/2022

*** 5699 **

CMVMC Arou

49.117,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:16:0:0:19:1:1

Camariñas

1,63

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,63

515,16

839,71

839,71

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,63

605,70

987,29

987,29

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,63

682,68

1.112,77

1.112,77

M25

Proxecto

1,63

47,85

78,00

78,00

Total:

3.017,77

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:16:0:0:14:1:4

Camariñas

4,64

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,64

515,16

2.390,34

2.390,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,64

605,70

2.810,45

2.810,45

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

4,64

682,68

3.167,64

3.167,64

M25

Proxecto

4,64

47,85

222,02

222,02

Total:

8.590,45

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:16:0:0:19:1:14

Camariñas

1,36

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,36

515,16

700,62

700,62

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,36

605,70

823,75

823,75

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,36

682,68

928,44

928,44

M25

Proxecto

1,36

47,85

65,08

65,08

Total:

2.517,89

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

4

15:16:0:0:19:1:6

Camariñas

0,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

5

15:16:0:0:19:1:1

Camariñas

9,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

9,07

515,16

4.672,50

4.672,50

M22

Podas entre 2 m e 4 m

9,07

605,70

5.493,70

5.493,70

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

9,07

682,68

6.191,91

6.191,91

M25

Proxecto

9,07

47,85

434,00

434,00

Total:

16.792,11

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

6

15:16:0:0:19:1:5

Camariñas

9,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M00

Cartel identificativo (ude.)

0,00

255,00

255,00

0,00

M21

Rozas

9,67

515,16

4.981,60

4.981,60

M22

Podas entre 2 m e 4 m

9,67

605,70

5.857,12

5.857,12

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

9,67

682,68

6.601,52

6.601,52

M25

Proxecto

9,67

47,85

462,71

462,71

Total:

17.902,95

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150023/2022

*** 4522 **

CMVMC Adraño

8.516,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:20:0:0:28:242:1

Carnota

4,60

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

4,60

515,16

2.369,74

2.369,74

M22

Podas entre 2 m e 4 m

4,60

605,70

2.786,22

2.786,22

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

4,60

682,68

3.140,33

3.140,33

M25

Proxecto

4,60

47,85

220,11

220,11

Total:

8.516,40

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150038/2022

*** 9558 **

Manuel Blanco Guillin

2.615,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:78:0:0:507:513:1

Santa Comba

1,45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,45

515,16

746,98

746,98

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,45

605,70

878,27

878,27

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,45

682,68

989,89

989,89

Total:

2.615,14

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150039/2022

*** 4072 **

CMVMC Xestoso

17.406,22

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:46:0:0:142:63:1

Mazaricos

9,52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

9,35

515,16

4.816,75

4.816,75

M22

Podas entre 2 m e 4 m

9,35

605,70

5.663,30

5.663,30

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

9,35

682,68

6.383,06

6.383,06

M25

Proxecto

9,52

47,85

455,53

455,53

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,17

515,16

87,58

87,58

Total:

17.406,22

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150041/2022

*** 2246 **

CMVMC Lugar da Igrexa

13.851,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:23:0:0:44:1524:4

Cee

7,58

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,41

515,16

3.817,34

3.817,34

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,41

605,70

4.488,24

4.488,24

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

7,41

682,68

5.058,66

5.058,66

M25

Proxecto

7,58

47,85

362,70

362,70

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,17

515,16

87,58

87,58

Total:

13.814,52

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:23:0:0:44:1524:82

Cee

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150046/2022

*** 8929 **

Maria Montserrat Barcia Casanova

5.093,71

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:78:0:0:51:16:1

Santa Comba

2,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,43

515,16

1.251,84

1.251,84

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,43

605,70

1.471,85

1.471,85

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,43

682,68

1.658,91

1.658,91

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,05

515,16

25,76

25,76

Total:

4.408,36

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:78:0:0:51:16:4

Santa Comba

0,38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,38

515,16

195,76

195,76

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,38

605,70

230,17

230,17

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,38

682,68

259,42

259,42

Total:

685,35

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150051/2022

*** 3138 **

CMVMC Cornes

14.721,69

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:54:0:0:45:281:1

Muros

0,47

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,45

515,16

231,82

231,81

M22

Podas entre 2 m e 4 m

0,45

605,70

272,57

272,57

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

0,45

682,68

307,21

307,21

M25

Proxecto

0,47

47,85

22,49

22,49

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

844,38

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:54:0:0:45:338:1

Muros

7,58

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

7,45

515,16

3.837,94

3.837,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

7,45

605,70

4.512,47

4.512,47

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

7,45

682,68

5.085,97

5.085,97

M25

Proxecto

7,58

47,85

362,70

362,70

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,13

515,16

66,97

66,97

Total:

13.866,05

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

3

15:54:0:0:45:9002:1

Muros

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M25

Proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,02

515,16

10,30

10,30

Total:

11,26

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150054/2022

*** 3235 **

Jose Maria Mourelle Guillin

9.262,44

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:78:0:0:507:402:1

Santa Comba

1,54

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

1,38

515,16

710,92

710,92

M22

Podas entre 2 m e 4 m

1,38

605,70

835,87

835,87

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

1,38

682,68

942,10

942,10

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,16

515,16

82,43

82,43

Total:

2.571,32

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:78:0:0:507:403:1

Santa Comba

3,76

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

3,69

515,16

1.900,94

1.900,94

M22

Podas entre 2 m e 4 m

3,69

605,70

2.235,03

2.235,03

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

3,69

682,68

2.519,09

2.519,09

M26

Roza das superficies que conforme as letras c), d), e) e g) do
anexo II da Lei 7/2012

0,07

515,16

36,06

36,06

Total:

6.691,12

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150058/2022

*** 8826 **

CMVMC Santa Mariña de Esteiro

20.402,30

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

1

15:54:0:0:81:282:25

Muros

2,79

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

2,79

515,16

1.437,30

1.437,30

M22

Podas entre 2 m e 4 m

2,79

605,70

1.689,90

1.689,90

M24

Triturado, picado ou extracción dos restos

2,79

682,68

1.904,68

1.904,68

M25

Proxecto

2,79

47,85

133,50

133,50

Total:

5.165,38

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo de actuación

2

15:54:0:0:81:262:64

Muros

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. de inv.

Imp. subv.

M21

Rozas

0,09

515,16

46,36