Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 24 de xaneiro de 2023 Páx. 8085

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2023 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2021/22 (código de procedemento ED601A).

Dada conta das solicitudes presentadas ao abeiro do disposto na Orde do 27 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2021/22 (código de procedemento ED601A) no marco da aplicación orzamentaria 10.10.423A.481.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 polo importe total de 1.200.000,00 euros.

Tipo de actuación

Orzamento

Código proxecto

Axudas destinadas á xestión do servizo de comedor

1.200.000,00 €

2015 00314

Instruídos os expedientes seguindo a orde de presentación de solicitudes, e vista a proposta formulada polo Servizo de Xestión de Comedores Escolares e elevada a esta secretaría xeral,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a seguir se detallan (anexo).

Segundo. Que se dispoñan os créditos necesarios polos importes e as anualidades que se sinalan na relación anterior, con cargo á aplicación 10.10.423A.481.0 dos orzamentos xerais de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

Terceiro. Publíquese no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Consellería e notifíquese esta resolución ás persoas interesadas, que disporán dun prazo de dez (10) días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa entenderase tacitamente aceptada.

Contra esta resolución, que pon fin a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun (1) mes, a partir do día seguinte a aquel en que se publique no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ser impugnada directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous (2) meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2023

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Data entrada

Entidade

NIF

Total axuda (177 días)

11.10.2022

ANPA Miguel Hernández

G15744857

8.502,20 €

11.10.2022

ANPA Os Muíños

G36035855

2.070,90 €

16.10.2022

ANPA do CEIP de Laredo Penedos

G36024040

2.734,74 €

17.10.2022

ANPA do CEIP de Sobrado-Nebra

G70222682

1.120,59 €

18.10.2022

ANPA As Lavandeiras

G70268818

7.777,38 €

19.10.2022

ANPA Castrillón

G15398084

18.457,56 €

19.10.2022

ANPA do CEIP de Palmeira

G15036122

3.752,93 €

20.10.2022

ANPA Irmáns Villar

G32138299

8.479,19 €

20.10.2022

ANPA Diomedes

G36029924

5.982,60 €

20.10.2022

ANPA O Castro

G36144350

1.495,65 €

20.10.2022

ANPA CEIP Luís Seoane

G15265051

14.623,74 €

20.10.2022

APA Colegio Rosalía de Castro

G15059751

6.488,82 €

21.10.2022

ANPA Herrerías

G15038003

10.239,45 €

21.10.2022

ANPA El Rosario

G36752673

4.603,15€

21.10.2022

ANPA A Ferradura

G15310667

30.762,60 €

21.10.2022

ANPA San Xinés

G36023117

4.130,30 €

21.10.2022

APA Mestre Valverde Mayo

G36174837

5.795,07 €

21.10.2022

ANPA O Areal

G15170392

1.838,50 €

22.10.2022

ANPA CEIP Prácticas

G32239147

18.525,53 €

22.10.2022

ANPA CEIP Sabarís

G36801579

3.311,14 €

22.10.2022

ANPA CEIP de Prácticas

G15059314

10.527,08 €

22.10.2022

ANPA Con de Sete Pías

G36131241

4.621,56 €

22.10.2022

ANPA CEIP Porto-Cabeiro

G36191682

1.461,14 €

23.10.2022

ANPA Lavandeira

G70561287

12.595,32 €

24.10.2022

ANPA Novo Arteixo

G70257373

17.979,66 €

23.10.2022

ANPA Castro Baxoi

G15370273

10.918,25 €

24.10.2022

ANPA A Fracha

G36599181

2.177,90 €

24.10.2022

ANPA Xanela

G15228604

18.606,24 €

24.10.2022

AMPA Troncoso

G36301653

1.150,50 €

24.10.2022

ANPA Amor Ruibal

G36142818

6.350,76 €

24.10.2022

ANPA La Esperanza

G15059546

15.372,45 €

25.10.2022

APA Os Olmos

G36015295

8.444,67 €

25.10.2022

ANPA do CEIP Ponte dos Brozos

G15059553

32.417,55 €

26.10.2022

APA Parque de Belona

G15115041

8.444,67 €

26.10.2022

ANPA Vistahermosa

G32231136

3.727,62 €

26.10.2022

ANPA Brexo-Lema

G15256837

4.774,58 €

26.10.2022

ANPA O Xunqueiro

G36209930

4.613,51 €

26.10.2022

AMPA Mar de Orzán

G15059272

23.714,46 €

26.10.2022

ANPA Eume

G15407596

5.361,33 €

26.10.2022

APA A Gaivota

G15231251

6.327,75 €

26.10.2022

APA Castelao

G15270432

9.940,32 €

26.10.2022

ANPA Agarimo

G15884182

21.397,53 €

26.10.2022

ANPA Milnenos

G15552250

19.434,60 €

27.10.2022

ANPA A Mimosa

G36187466

2.449,41 €

27.10.2022

ANPA do CEIP Portonovo

G36042547

2.231,97 €

27.10.2022

APA O Mencer

G36119550

1.967,36 €

27.10.2022

ANPA San Cristóbal

G15341738

13.721,04 €

27.10.2022

ANPA O Trisquel

G15059421

17.969,04 €

27.10.2022

ANPA Ernestina Otero

G36043651

4.187,82 €

27.10.2022

ANPA A Gamela

G36450401

4.406,42 €

28.10.2022

ANPA As Olivas

G36122257

8.076,51 €

28.10.2022

ANPA Rasa

G15283336

10.853,64 €

28.10.2022

ANPA A Lagoa

G36044675

7.340,19 €

29.10.2022

ANPA Pedrosa Latas

G27019058

3.106,35 €

30.10.2022

ANPA Os Muíños

G36132348

1.955,85 €

30.10.2022

ANPA Nos

G70463922

13.965,30 €

31.10.2022

ANPA Eduardo Sanjurjo

G15201759

8.870,36 €

31.10.2022

ANPA Os Rosais

G32129686

15.303,42 €

31.10.2022

ANPA A Romaiña

G36273969

1.069,97 €

31.10.2022

ANPA CEP Xosé María Brea Segade

G15145386

1.817,79 €

31.10.2022

FANPA Pontevedra

G36020311

85.521,98 €

31.10.2022

ANPA Julia Becerra Malvar

G36130482

11.287,56 €

31.10.2022

ANPA A Cubela

G15059371

20.188,62 €

2.11.2022

ANPA Berbiriana

G15059819

9.836,78 €

2.11.2022

ANPA O Cruceiro Xulio Camba

G36116150

1.641,76 €

2.11.2022

APA Sagrada Familia

G15097447

13.136,94 €

2.11.2022

ANPA O Cruceiro de Vilalonga

G36056448

4.322,43 €

3.11.2022

APA Alecrín

G36136596

1.097,07 €

3.11.2022

ANPA Faro

G15219728

12.308,58 €

3.11.2022

ANPA López Ferreiro

G15059413

22.001,10 €

3.11.2022

ANPA Zalaeta

G70321344

4.394,91 €

3.11.2022

ANPA do Fontes-Baíña

G36681856

4.283,31 €

3.11.2022

ANPA Os Golfiños

G94133436

1.481,84 €

3.11.2022

ANPA Centieiras

G15280647

2.049,04 €

3.11.2022

APA Pérez Viondi

G36139079

5.637,45 €

4.11.2022

ANPA O Piñeiro

G36104941

4.385,71 €

4.11.2022

APA Sardiñeira

G15685258

3.025,82 €

4.11.2022

APA Lamas de Abade

G15790991

10.181,93 €

4.11.2022

ANPA Conchases

G36132967

9.365,07 €

4.11.2022

ANPA Toural

G36578722

1.967,36 €

4.11.2022

ANPA Riomaior

G36120541

1.164,31 €

4.11.2022

ANPA Cela e Pereiras

G36119659

5.741,00 €

4.11.2022

ANPA Cadreche

G15358658

1.449,63 €

4.11.2022

ANPA A Guía

G15811573

340,11 €

4.11.2022

APA Albor

G15138159

16.545,96 €

4.11.2022

ANPA Monte do Muíño

G01834357

14.432,58 €

4.11.2022

ANPA A Marisma

G36250488

2.059,40 €

4.11.2022

FOAMPAS

G36743946

160.330,58 €

4.11.2022

ANPA O Castro

G36151173

4.038,26 €

4.11.2022

APA Viñas Blancas

G36131522

5.545,41 €

4.11.2022

ANPA CEP Altamira

G36017473

9.802,26 €

5.11.2022

ANPA Heroínas de Sálvora

G15573728

747,83 €

5.11.2022

ANPA Sestelo Baión

G36181162

3.474,51 €

5.11.2022

ANPA Virxe do Carme

G27140904

5.119,73 €

5.11.2022

ANPA Citania

G36112084

1.046,96 €

5.11.2022

ANPA das Escolas Rurais do Rosal

G94006566

941,46 €

6.11.2022

ANPA Fonte da Revolta

G15513369

3.071,84 €

6.11.2022

ANPA Pena de Francia

G36014611

3.785,15 €

6.11.2022

ANPA Colegio Escuelas Labaca

G15040314

11.480,22 €

6.11.2022

ANPA Valle Inclán

G36104347

3.451,50 €

6.11.2022

ANPA Goián

G36154011

1.300,07 €

6.11.2022

ANPA Maciñeira

G15291107

1.380,60 €

6.11.2022

ANPA San Vicente de Cespón

G15536295

1.023,95 €

6.11.2022

ANPA Avantar

G15303571

11.575,80 €

6.11.2022

ANPA Outeiro das Penas

G36035863

2.473,58 €

6.11.2022

AFA Loureda

G15069008

713,31 €

6.11.2022

ANPA As Bizocas

G36122877

3.025,82 €

6.11.2022

ANPA Barrionovo

G70297387

1.559,29 €

6.11.2022

ANPA Noalla Telleiro

G36101962

2.093,91 €

6.11.2022

ANPA Bidueiro

G15244205

20.667,41 €

6.11.2022

ANPA Bolboreta

G36023125

2.588,63 €

6.11.2022

APA Os Castro

G15059280

9.100,46 €

6.11.2022

APA A Pedra

G36129765

7.719,86 €

6.11.2022

ANPA O Couto

G32011314

10.423,53 €

7.11.2022

APA A Igrexa

G36210250

2.947,58 €

7.11.2022

FAPA As Burgas

G32009037

17.512,38 €

7.11.2022

ANPA Covaterreña

G36879120

3.727,62 €

7.11.2022

ANPA San Isidro

G15050453

1.495,65 €

7.11.2022

ANPA Pía da Casca

G32277535

5.625,95 €

7.11.2022

ANPA Torre de Goiáns

G15059512

6.630,33 €

7.11.2022

ANPA Avilés de Taramancos

G15681430

3.482,56 €

7.11.2022

ANPA Valle Inclán

G15069057

19.538,15 €

7.11.2022

ANPA As Pedreiras

G15939549

10.020,86 €

7.11.2022

ANPA Javier Sensat

G36682292

10.949,22 €

7.11.2022

ANPA O Estanque

G36217263

1.024,92 €

1.171. 629,33 €