Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 26 de xaneiro de 2023 Páx. 8938

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

DECRETO 9/2023, do 12 de xaneiro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Arcillá-Bestar-Vilar-Sisoi (Cospeito, Lugo).

A dispersión parcelaria e o minifundio agrario que presentan os terreos das parroquias de Arcillá, Bestar, Vilar e Sisoi, no concello de Cospeito, posta de manifesto polas persoas propietarias e agricultoras da zona, mediante solicitude dirixida á consellería competente en materia de agricultura, motivou a elaboración dun estudo previo de iniciación, unha vez superado o proceso de avaliación a que se refire o artigo 7 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, e que acadou un resultado positivo, polo que se deduce a conveniencia de levar a cabo a reestruturación parcelaria por razóns de utilidade pública.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro do Medio Rural, formulada conforme o establecido na Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día doce de xaneiro de dous mil vinte e tres,

DISPOÑO:

Artigo 1

Declarar de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de Arcillá-Bestar-Vilar-Sisoi (Cospeito, Lugo).

Artigo 2

O perímetro da zona será, en principio, o correspondente aos terreos das parroquias de Arcillá, Bestar, Vilar e Sisoi. O referido perímetro quedará en definitiva modificado polas rectificacións, inclusións e exclusións que se acorden ao abeiro dos artigos 23 e 24 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

Este decreto seralle de aplicación á totalidade dos terreos incluídos dentro do perímetro de reestruturación, independentemente da súa capacidade e situación produtiva, e calquera que sexa a súa clasificación urbanística, agás os clasificados como urbanos e urbanizables.

Artigo 3

Declarar a zona de reestruturación parcelaria como zona de actuación agraria prioritaria.

Artigo 4

Conforme o establecido polo artigo 11 da Lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, a partir da entrada en vigor do presente decreto, a reestruturación parcelaria será obrigatoria para todas as persoas propietarias e titulares de dereitos e situacións xurídicas sobre terreos comprendidos dentro do perímetro de reestruturación, así como para os operadores públicos e privados de redes de subministración, infraestruturas e aproveitamentos.

Calquera actuación que leven a cabo outros órganos de calquera outra Administración pública deberá adaptar as súas actuacións, agás declaración de prevalencia, á fase do proceso de reestruturación que se estea levando a cabo.

Artigo 5

Á zona seranlle de aplicación os beneficios económicos programados ou asumidos pola Xunta de Galicia para mellorar ou modernizar as explotacións agrarias.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Consellería do Medio Rural para ditar as disposicións complementarias que requira a execución do presente decreto.

Disposición derradeira segunda

A presente disposición entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, doce de xaneiro de dous mil vinte e tres

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural