Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 26 de xaneiro de 2023 Páx. 8876

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2023 pola que se publica a Resolución do 31 de decembro de 2022 que finaliza o procedemento administrativo ao abeiro da Orde do 23 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social e xuventude (código de procedemento BS623D).

No Diario Oficial de Galicia número 171, do 8 de setembro de 2022, publícase a Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 23 de agosto de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

De conformidade co artigo 15 da dita orde, a resolución será ditada pola persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude por proposta da Comisión Instrutora, segundo o previsto no artigo 13.

Así mesmo, o artigo 16 da mesma orde, establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, os actos administrativos e a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos da notificación.

Polo exposto, finalizada a instrución e emitida a resolución que finaliza o procedemento,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do contido íntegro da Resolución do 31 de decembro de 2022, ditada no procedemento BS623D, respecto das axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, ao abeiro da Orde do 23 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D), que se xunta a esta resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 31 de decembro de 2022 que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e que contra ela se poderá interpoñer o recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución de concesión, as entidades beneficiarias deberán comunicar, no prazo de dez (10) días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, a súa aceptación e comprometerse a executar a acción subvencionada nas condicións establecidas na convocatoria. No caso de non comunicar a dita cuestión no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2023

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Xuventude

ANEXO

Resolución da conselleira de Política Social e Xuventude que finaliza o procedemento administrativo ao abeiro da Orde do 23 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

A través da Orde do 23 de agosto de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 171, do 8 de setembro) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería.

Unha vez comprobadas as solicitudes polo órgano instrutor, examinadas pola Comisión de Valoración as solicitudes admitidas, vista a proposta de resolución formulada polo referido órgano instrutor, e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo I polo incumprimento dos requisitos sinalados no artigo 4 da orde de convocatoria, incumprimento do establecido nos artigos 5.1, 5.2 e 5.3 ou por non reunir os requisitos mínimos exixidos para a presentación de solicitudes de acordo co establecido nos artigos 7 e 8.

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvencións os programas respecto dos cales as entidades manifestaron a súa desistencia, tal e como se recolle no anexo II.

Terceiro. Que son susceptibles de obter subvencións as entidades e os programas recollidos no anexo III, na contía sinalada para cada programa en aplicación dos criterios de valoración e prelación establecidos nos artigos 13 e 14, por un importe total de 19.131.391,00 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican:

Liñas

Aplicacións

Importes

Liña I. Actuacións no ámbito de familia, infancia e dinamización demográfica

13.02.312B.481.1

1.611.346,00 €

Liña II. Actuacións de inclusión social

13.03.313C.481.6

6.523.733,00 €

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade

13.04.312E.481.1

7.025.380,00 €

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade

13.04.312E.781.1

3.003.709,00 €

Liña V. Actuacións destinadas á mocidade

13.06.313A.481.0

496.097,00 €

Liña VI. Actuacións destinadas a voluntariado

13.06.312F.481.0

471.126, 00 €

Total

19.131.391,00 €

Cuarto. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e os programas recollidos no anexo IV por non acadar a puntuación mínima ou o importe mínimo da axuda de acordo co establecido no artigo 13.6 da dita orde.

Quinto. De conformidade co artigo 22 das bases reguladoras, o pagamento do 100 % do importe da subvención realizarase dunha soa vez en concepto de anticipado, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución.

Sexto. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado, agás aquelas da mesma natureza outorgadas pola Administración xeral do Estado en virtude das súas competencias e sen prexuízo daqueles gastos que poidan ser imputables ás subvencións que se concedan nos respectivos ámbitos.

Sétimo. A data límite para a presentación da documentación xustificativa dos gastos efectuados é o 15 de marzo de 2024.

As entidades que, ao abeiro desta convocatoria, reciban un importe igual ou superior a 30.000,00 € realizarán a xustificación a través de conta xustificativa que incorpore unha memoria de actuación e unha memoria económica abreviada, con achega de informe de auditoría, de acordo co regulado no artigo 50 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, segundo sinala o artigo 23.5 da orde de convocatoria.

As entidades que reciban un importe inferior a 30.000,00 € poderán optar, á súa elección, por realizar a xustificación a través de conta xustificativa con achega de informe de auditoría nos termos previstos no citado artigo 23.5, ou a través da conta xustificativa simplificada, regulada no artigo 51 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Oitavo. Sen prexuízo das demais obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no resto de normativa estatal ou autonómica aplicable, as entidades beneficiarias das axudas adquiren as seguintes obrigas e compromisos:

a) Executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención e cumprir o seu obxectivo.

b) Xustificar, ante o órgano concedente, o cumprimento da finalidade da subvención, a realización da actividade ou a adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión, e o seu custo real.

c) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e realizar as actuacións que integran o proxecto subvencionado, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

d) No suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, destinar os ditos bens ao fin concreto para o cal se concedeu a subvención durante un prazo que non pode ser inferior a cinco anos, no caso de bens susceptibles de inscrición nun rexistro público, nin a dous anos para o resto de bens.

e) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberase efectuar tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme a disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006, e o artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

g) Conservar os documentos xustificativos orixinais da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

h) Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente e ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

i) Incorporar de forma visible no material de difusión dos programas subvencionados o seu financiamento público.

j) Ter subscrito unha póliza de seguro de accidentes e de enfermidade e de responsabilidade civil a favor do persoal voluntario que participe nos programas subvencionados, conforme o previsto nos artigos 7.g) e 11.i) da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

k) Cumprir coa obriga de subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Noveno. De acordo co establecido no artigo 24 das bases reguladoras, o incumprimento das obrigas contidas nelas ou demais normativa aplicable dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Décimo. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán interpoñer o recurso potestativo de reposición, ante a conselleira de Política Social e Xuventude, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo primeiro. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 16 da Orde do 23 de agosto de 2022.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2022. Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social e Xuventude.

ANEXO I

Solicitudes non susceptibles de obter subvención por desestimación

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Causa

BS623D 2022/2

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Voitheia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/2

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Pandora

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/6

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

G15784978

Programa Artesa

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/11

Asoc. gallega contra enfermedades neuromusculares

G36925691

Programa estratéxico cultura, ocio e participación inclusiva (COPI)

Incumprimento do artigo 4.3

BS623D 2022/22

Fundación Isidre Esteve

G25726316

Programa de voluntariado en deporte inclusivo

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/36

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Aprendemos xuntos

Incumprimento do artigo 5.2 en relación co 5.3

BS623D 2022/44

Asociación Por qué no ayudar

G70529870

Programa XQN para familias, inclusivo y accesible

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/45

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Proxecto Ti tamén formas parte do TDAH: apoio ao colectivo TDAH

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/45

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Programa Bailando con letras

Incumprimento do artigo 5.1

BS623D 2022/45

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Programa Medrando en igualdade

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/47

Acción familiar Ferrol (AFA Ferrol)

G15745466

Programa Agarímate!

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/47

Acción familiar Ferrol (AFA Ferrol)

G15745466

Programa O que fas, importa

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/64

Asociación Agalure

G15462633

Programa Equilibrio

Incumprimento do artigo 5.1

BS623D 2022/64

Asociación Agalure

G15462633

Programa Denwa

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/66

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

G15611684

Proxecto de renovación de medios de xestión

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Proxecto Pintura do centro AFACO San Diego

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de voluntariado con persoas con demencia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/84

Asociación Síndrome 22Q11

G86475035

Programa de apoyo integral a familias y personas afectadas por el síndrome 22Q11 en Galicia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/95

Asociación Familiares e Enfermos Mentais Morea

G32187049

Programa EASC

Incumprimento do artigo 5.1

BS623D 2022/110

Asociación de Caridade Santiago Apóstol

G36204931

Proxecto de adquisición de vehículo

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.d)

BS623D 2022/110

Asociación de Caridade Santiago Apóstol

G36204931

Programa Despensa solidaria

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/118

Asociación de Cancro de Mama Pilar Domingo

G94152717

Programa Estrena vida

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a) en relación co artigo 4.2

BS623D 2022/118

Asociación de Cancro de Mama Pilar Domingo

G94152717

Programa Bonita

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a) en relación co artigo 4.2

BS623D 2022/128

Asociación alcohólicos rehab. de Chantada (Archa)

G27155894

Programa Apoio ao mantemento da abstinencia

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/152

Fundación Igual Arte

G36427524

Programa Diferentes desde pequeños

Incumprimento dos artigos 4.1a) e 5.1

BS623D 2022/160

Solidariedade Internacional de Galicia

G36833648

Programa O globo: Observatorio, espazo e escola de participación

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa FormaEmprega para a mocidade en situación de vulnerabilidade na comarca de Vigo (Formavigo)

Incumprimento do establecido no artigo 4.1.a) en relación co 4.4.a)

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Conecta Igualdad (Impulsarse)

Incumprimento do establecido no artigo 4.1.a) en relación co 4.4.a)

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Conecta emprego Lugo (Impulsarse)

Incumprimento do establecido no artigo 4.1.a) en relación co 4.4.a)

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Conecta emprego Ourense (Impulsarse)

Incumprimento do establecido no artigo 4.1.a) en relación co 4.4.a)

BS623D 2022/170

Asociación Nós Mesmas

G27718907

Programa Mocidade LGTBI+, presente!

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/177

Asemblea de Cooperación Pola Paz

G80176845

Programa Mocidade que abeira (MQA)

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/179

Asociación Antonio Noche

G15210388

Incumprimento dos artigos 7 e 8

BS623D 2022/181

Asoc. de servicios juventud y mujer Tempus

G15681000

Programa Respiro Familiar persoas con discapacidade intelectual

Incumprimento dos artigos 7 e 8

BS623D 2022/181

Asoc. de servicios juventud y mujer Tempus

G15681000

Programa Rede escolar contra o bullying

Incumprimento dos artigos 7 e 8

BS623D 2022/181

Asoc. de servicios juventud y mujer Tempus

G15681000

Programa Concilia no Muíño de Pedroso

Incumprimento dos artigos 7 e 8

BS623D 2022/181

Asoc. de servicios juventud y mujer Tempus

G15681000

Programa Campamentos na natureza río Xuvia

Incumprimento dos artigos 7 e 8

BS623D 2022/181

Asoc. de servicios juventud y mujer Tempus

G15681000

Programa Campo de voluntariado na natureza rio Xuvia

Incumprimento dos artigos 7 e 8

BS623D 2022/181

Asoc. de servicios juventud y mujer Tempus

G15681000

Programa Campo voluntariado ambiente proxecto lobo

Incumprimento dos artigos 7 e 8

BS623D 2022/181

Asoc. de servicios juventud y mujer Tempus

G15681000

Programa Curso de monitor/a de actividades de tempo libre

Incumprimento dos artigos 7 e 8

BS623D 2022/185

Fundación Matrix

G36984367

Programa Brela-Gal: diagnóstico das fendas de xénero, difusión e sensibilización estratéxica da mocidade en Galicia

Incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 4.1.a) e 4.1.e)

BS623D 2022/185

Fundación Matrix

G36984367

Programa Eduxen: educación para prevención da violencia de xénero na rede social TIK TOK

Incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 4.1.a) e 4.1.e)

BS623D 2022/187

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa de educación socioafectiva de 0 a 16 anos

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/187

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa de atención infantil de 0 a 6 anos

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/187

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa de asesoramento xurídico-administrativo. Busca de emprego

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/187

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa Mañanas vecinales para mayores

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/187

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa para maiores en concellos de pouca poboación

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/187

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa Novas teconoloxías para maiores e con discapacidade

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/187

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa de relajación textil. Cursos trámite administración para maiores

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/187

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Proxecto Compra e reforma sede PVG Reciclaxe solidaria e colaboradores

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa AIO (Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Forward (Ourense e Cáritas Federadas)

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Queda-T (Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa En movemento (Ourense e Cáritas Federadas)

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

ANEXO II

Solicitudes non susceptibles de obter subvención por desistencia

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

BS623D 2022/37

Fundación Labaca

G15068596

Proxecto de hostalaría E20 Labaca

BS623D 2022/115

Asociacion Raíña Paraíso

G70461009

Proxecto Lar Rural

ANEXO III

Programas susceptibles de obter subvención

Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica.

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2022/2

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa OIKOS de acompañamento social a mulleres en risco de exclusión

79,00

22.260,31 €

BS623D 2022/2

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Teseo: medidas de prevención e intervención

60,00

8.453,28 €

BS623D 2022/4

Fundación Yehudi Menuhin España

G82260282

Programa Mus-e inclusión

72,50

10.214,38 €

BS623D 2022/6

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

G15784978

Programa de competencia familiar

81,00

22.823,86 €

BS623D 2022/6

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

G15784978

Programa de apoio familiar terapéutico

74,50

10.496,15 €

BS623D 2022/8

Fundación Ingada

G70394374

Programa de apoio e conciliación no TDAH 2023

63,75

8.981,61 €

BS623D 2022/9

Asociación Arela

G36846152

Programa de atención individualizada para nenas, nenos e adolescentes residentes nas casas de familia Arela

65,50

9.228,16 €

BS623D 2022/16

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa En igualdade dende a escola

83,00

23.387,41 €

BS623D 2022/16

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa de atención psicolóxica dirixida á infancia e mocidade en risco de exclusión social

80,00

22.542,09 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Concilia rural (Ancares, Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

86,75

36.666,12 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa O noso espazo (Ancares, Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

81,25

22.894,30 €

BS623D 2022/29

Arelas asociación de familias de menores trans

G27820182

Programa Transitamos Apoderamento e inserción social de mocidade trans de Galicia

64,50

9.087,28 €

BS623D 2022/29

Arelas asociación de familias de menores trans

G27820182

Programa Si somos. Acompañamento e atención integral á mocidade LGTBI+ de Galicia

62,50

8.805,49 €

BS623D 2022/30

Fundación ANAR

G80453731

Programa Teléfono ANAR de ayuda a niños/as y adolescentes en riesgo en Galicia

76,75

21.626,31 €

BS623D 2022/30

Fundación ANAR

G80453731

Programa Teléfono ANAR para casos de menores de edad desaparecidos de Galicia

71,75

10.108,71 €

BS623D 2022/30

Fundación ANAR

G80453731

Programa Chat ANAR y las nuevas tecnologías en Galicia

71,75

10.108,71 €

BS623D 2022/30

Fundación ANAR

G80453731

Programa Teléfono ANAR de la familia y centros escolares de Galicia

71,75

10.108,71 €

BS623D 2022/36

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Seixo-CF 3.0 III

75,75

21.344,54 €

BS623D 2022/36

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Vínculo + III

74,25

10.460,94 €

BS623D 2022/40

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Programa Promociona + para alumnado estudos postobligatorios

72,25

10.179,15 €

BS623D 2022/47

Acción familiar Ferrol (Afa Ferrol)

G15745466

Programa de educación familiar

77,00

18.360,00 €

BS623D 2022/49

Fundación Diagrama intervención psicosocial

G73038457

Programa de intervención para hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género

80,00

22.542,09 €

BS623D 2022/49

Fundación Diagrama intervención psicosocial

G73038457

Programa de prevención para niños y niñas menores de 14 años en conflicto social

72,00

10.143,93 €

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Programa de transición á vida adulta para menores con TEA

60,50

8.523,72 €

BS623D 2022/59

Fundación Abrente

G70397849

Programa Campamentos ENKI

75,00

21.133,20 €

BS623D 2022/59

Fundación Abrente

G70397849

Programa de xornadas de sensibilización en centros educativos ENKI

66,00

9.298,60 €

BS623D 2022/62

Fundación Ayuda en Acción

G82257064

Programa Una escuela que rompe barreras: espacios de gestión de las emociones

75,00

21.133,20 €

BS623D 2022/62

Fundación Ayuda en Acción

G82257064

Programa Una escuela que rompe barreras: RTV Enxebre

72,00

10.143,93 €

BS623D 2022/72

Faiben Fundación Apoio á Infancia e ao Benestar

G27713379

Programa de acompañamento a familias de orixe (Faiben, Vedruna e Mª Auxiliadora)

60,50

8.523,72 €

BS623D 2022/79

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Escuela de familia: promoción de la parentabilidad positiva y las competencias psicoemocionales en prisión

65,75

9.263,38 €

BS623D 2022/79

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Infancia conectada: intervención educativa en el tiempo libre

60,25

8.488,50 €

BS623D 2022/80

Asociacion Amino Galicia

G27805522

Programa Poñendo as lentes nos ciclos de FP

60,00

8.453,28 €

BS623D 2022/80

Asociacion Amino Galicia

G27805522

Programa Poñendo as lentes na educación afectivo sexual

60,00

8.453,28 €

BS623D 2022/80

Asociacion Amino Galicia

G27805522

Programa Poñendo as lentes no lecer e tempo libre

60,00

8.453,28 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de apoderamento das familias residentes na contorna rural

78,50

22.119,42 €

BS623D 2022/85

Asociación Manaia

G36975944

Programa de preparación, apoio e acompañamento ás familias adoptivas e acolledoras (Manaia e Faiben)

71,50

10.073,49 €

BS623D 2022/87

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa de apoyo a las familias

81,50

22.964,75 €

BS623D 2022/87

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa ¡Quiero que te quiero!

76,50

21.555,87 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de atención á infancia

91,75

38.779,43 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Familias en desvantaxe

81,25

22.894,30 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de intervención educativa

72,75

10.249,60 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de acompañamento das familias no rural

70,25

9.897,38 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de escola de pais

66,25

9.333,83 €

BS623D 2022/91

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

G15340474

Programa de orientación, asesoramento e distribución de alimentos dietéticos

60,00

8.453,28 €

BS623D 2022/102

Asoc. Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia

G70349360

Programa de apoio psicosocial e económico a nenos con cancro e familiares

83,00

23.387,41 €

BS623D 2022/105

Asociación Valladares

G36617082

Programa Xogoteca

74,50

10.496,15 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa In-Itenere: actividades con famililas e intervención familiar (Cogami)

64,00

9.016,83 €

BS623D 2022/107

Asociación Galega de Familias Numerosas

G15428600

Programa de apoio a familias numerosas para a inclusión social

63,50

8.946,39 €

BS623D 2022/116

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

R1500230F

Programa Andró Nebó (infancia)

68,75

9.686,04 €

BS623D 2022/116

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

R1500230F

Programa Prenatal: acompañamiento socioeducativo y emocional durante el embarazo

65,75

9.263,38 €

BS623D 2022/117

Fundación Amigó

G81454969

Programa Conviviendo

78,25

22.048,98 €

BS623D 2022/117

Fundación Amigó

G81454969

Programa Creciendo

66,75

9.404,27 €

BS623D 2022/124

Plataforma orgs infancia de Galicia

G70556360

Programa Dereitos da infancia: aprenden e participan nos seus dereitos

68,50

9.650,82 €

BS623D 2022/124

Plataforma orgs infancia de Galicia

G70556360

Programa Redeir@s: os dereitos da infancia en rede

67,00

9.439,49 €

BS623D 2022/132

Asociación ciudadana Lucha contra la droga

G36624963

Programa Haters&Lovers. Prevención, detección e Intervención da violencia entre iguais

65,00

9.157,71 €

BS623D 2022/132

Asociación ciudadana Lucha contra la droga

G36624963

Programa VINCO. Intervención con menores agresores en violencia sexual, de género y otras violencias asociadas

62,00

8.735,05 €

BS623D 2022/134

Asociación Española contra o Cancro (AECC)

G28197564

Programa de atención integral a familias de niños/as diagnosticados/as de cáncer

83,00

23.387,41 €

BS623D 2022/134

Asociación Española contra o Cancro (AECC)

G28197564

Programa de la salud y fomento de hábitos de vida saludable en jóvenes

63,00

8.875,94 €

BS623D 2022/135

Asociación Dignidad-Galicia

G15500853

Programa de intervención familiar nas casas de familia Ciudad Jardín e Breogán

69,00

9.721,27 €

BS623D 2022/135

Asociación Dignidad-Galicia

G15500853

Programa de transición á vida adulta

66,00

9.298,60 €

BS623D 2022/136

Fundación María José Jove

G15870140

Programa Madres

71,75

10.108,71 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de atención a la infancia hospitalizada

96,00

40.576,18 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa Abuelas y abuelos educadores

90,50

38.251,11 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de promoción del éxito escolar en niños y niñas en dificultad social

89,50

37.828,44 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa Criando en positivo

87,50

36.983,11 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de apoyo a la parentalidad positiva

85,00

35.926,46 €

BS623D 2022/141

Aldeas infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de atención terapéutica para o fortalecemento familiar

85,50

36.137,79 €

BS623D 2022/141

Aldeas infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de mantenimiento del servicio de apoyo al acogimiento en familia extensa optimizado

83,00

23.387,41 €

BS623D 2022/141

Aldeas infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de tránsito a la vida adulta para jóvenes en acogimiento en residencias en los servicios de protección públicos

74,00

10.425,71 €

BS623D 2022/144

Nuestra Señora de Fátima

R3600113I

Programa Campamento 2023

68,00

9.580,38 €

BS623D 2022/144

Nuestra Señora de Fátima

R3600113I

Programa Ludoteca

62,00

8.735,05 €

BS623D 2022/146

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Espabila, goza do tempo libre

85,25

36.032,12 €

BS623D 2022/146

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa de apoio familiar en situación de risco

68,75

9.686,04 €

BS623D 2022/151

Asociación nacional Presencia Gitana

G28688638

Programa Salud y educación, esperanza y plenitud debidas

67,00

9.439,49 €

BS623D 2022/168

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

G15551120

Programa de atención perinatal para mulleres en situación de vulnerabilidade social

88,00

37.194,45 €

BS623D 2022/168

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

G15551120

Programa Colexio do benquerer

79,00

22.260,31 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa San Xerome aposta pola atención 2023 (San Xerome)

78,50

22.119,42 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Enfoque centrado na familia: apoio en contextos naturais e tele-intervención (Bata)

73,50

10.355,27 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio terapéutico a mozas e mozos do rural (Amicos)

71,50

10.073,49 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de atención terapéutica a persoas con TEA/TCS e as súas familias no medio rural (Raiolas)

70,00

9.862,16 €

BS623D 2022/174

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Ti concilias IV

78,50

22.119,42 €

BS623D 2022/176

Fundación educativa e social Dignidade

G27473677

Programa intensivo de preservación familiar-nexo

63,00

8.875,94 €

BS623D 2022/176

Fundación educativa e social Dignidade

G27473677

Programa Escolas sen violencia

60,50

8.523,72 €

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa Promoción da calidade de vida infantil (Federación Don Bosco, Amencer e Abertal)

92,75

39.202,10 €

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa Obradoiros educativos familiares (Federación Don Bosco, Amencer e Abertal)

85,25

36.032,12 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Abeiro (Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

91,50

38.673,78 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Medrando en familia (Mondoñedo, Ourense, Santiago de Compostela, Tui e Cáritas Federadas)

91,50

38.673,78 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Eixo (Cáritas Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

91,00

38.462,44 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Centro Vagalume (Mondoñedo, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

90,50

38.251,11 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa A casiña-areté (Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

90,00

38.039,78 €

Liña II. Actuacións de inclusión social.

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2022/12

Fundación apoyo integración sociolaboral (RAIS)

G83207712

Programa Exclusión e emprego: do acompañamento individual á empregabilidade

65,00

34.482,62 €

BS623D 2022/13

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

G15279219

Programa de inclusión persoas sen fogar ou en risco de exclusión social

61,25

32.493,23 €

BS623D 2022/16

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa Primeira atención-Atención, inmediata, a persoas en situación de necesidade urxente

78,00

139.112,35 €

BS623D 2022/19

Mujeres en igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

G27441153

Programa EMPREGA IV: Formación, traballo e igualdade, a túa liberdade

74,50

43.401,10 €

BS623D 2022/19

Mujeres en igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

G27441153

Programa INSERTA IV: formación e emprego

74,50

43.401,10 €

BS623D 2022/20

Fundación Centro Galego de Solidariedade

G70226311

Programa Inserción social agrogandeiro

60,00

25.500,00 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa de atención ás necesidades básicas de persoas do medio rural (Ancares, Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

80,75

144.016,95 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa integral de intervención comunitaria no medio rural (Ancares, Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

78,75

91.753,99 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Galicia acolledora (Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

75,75

88.258,60 €

BS623D 2022/26

Aliad-Ultreia

G27021120

Programa Preparados, listos, xa!

68,50

39.905,70 €

BS623D 2022/31

Fundación Érguete-integración

G36861078

Programa de atención ás necesidades básicas de persoas en situación de emerxencia social

73,50

31.980,00 €

BS623D 2022/31

Fundación Érguete-integración

G36861078

Programa de apoio á inclusión sociolaboral en medio penal

69,50

32.858,00 €

BS623D 2022/35

Cooperacion Internacional ONG

G80829641

Programa Un futuro para a infancia

69,50

40.488,26 €

BS623D 2022/38

Fundación Ronsel

G15752660

Programa Camiño migrante

74,00

43.109,80 €

BS623D 2022/40

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Programa de apoio á inclusión social Empregando

84,75

98.744,77 €

BS623D 2022/42

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa de apoio á inclusión sociolaboral

74,00

43.109,80 €

BS623D 2022/42

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa Formatecca

68,00

39.614,41 €

BS623D 2022/50

Asociación SOS racismo Galicia

G15651508

Programa Oficina de información e denuncia (OID) en materia de racismo e xenofobia

70,25

40.925,19 €

BS623D 2022/54

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Centro de acogida integral a mujeres en situación de vulnerabilidad

87,75

139.654,63 €

BS623D 2022/54

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa atención en calle y provisión de recursos básicos

86,75

60.047,96 €

BS623D 2022/54

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa de apoyo a la inclusión básica 2023

74,75

43.546,73 €

BS623D 2022/54

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Gadea 2023

74,75

43.546,73 €

BS623D 2022/56

Asociación Viraventos

G70136429

Programa Cidadanía en feminino

61,50

35.827,74 €

BS623D 2022/56

Asociación Viraventos

G70136429

Programa LABORA

61,50

33.985,88 €

BS623D 2022/67

Fundación Acción contra el Hambre

G81164105

Programa Vives Emplea Galicia 2023

74,75

43.546,73 €

BS623D 2022/67

Fundación Acción contra el Hambre

G81164105

Programa Vives Emprende, economía con impacto social en Galicia 2023

69,75

11.067,23 €

BS623D 2022/69

Fundación Mujeres

G80974702

Programa Actívate buscando emprego 2023

60,50

35.245,17 €

BS623D 2022/70

Médicos do Mundo

G79408852

Programa de asesoramento técnico especializado

75,50

53.090,00 €

BS623D 2022/70

Médicos do Mundo

G79408852

Programa de atención ás necesidades básicas para persoas en exclusión

69,50

61.976,34 €

BS623D 2022/75

Fundación Monte do Gozo

G15258213

Programa Avanza de inserción sociolaboral

85,50

149.427,95 €

BS623D 2022/76

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa de apoio socioeducativo a menores en risco de exclusión social

60,75

14.310,00 €

BS623D 2022/77

Fundación Lar Pro Salud Mental

G36302776

Programa de apoio á inclusión sociolaboral e TIC

61,75

31.295,72 €

BS623D 2022/79

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Nós interculturales a través de las TIC: alfabetización digital para la convivencia

61,75

35.973,38 €

BS623D 2022/86

Asociación de axuda aos toxicómanos Érguete

G36642726

Programa AUTO-T

70,00

40.779,55 €

BS623D 2022/86

Asociación de axuda aos toxicómanos Érguete

G36642726

Programa de vivendas de apoio ao tratamento de persoas con adiccións e outras patoloxías

69,00

36.604,62 €

BS623D 2022/87

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Integrando

63,50

36.992,87 €

BS623D 2022/88

Asociación Diversidades

G27783950

Programa Benvidas (Amiga e Diversidades)

67,50

39.323,14 €

BS623D 2022/88

Asociación Diversidades

G27783950

Programa Accede aos teus dereitos (Amiga e Diversidades)

62,00

36.119,02 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de acollida e asistencia a marxinados e excluídos

75,75

135.099,50 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de emprego Cáritas Diocesana de Lugo

75,75

88.258,60 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Inmigrantes contade con nós

72,75

42.381,59 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de competencias clave e dixitais básicas CD Lugo

68,75

39.246,32 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Participa con nós

65,75

38.303,64 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de acollida e acompañamento a persoas sen fogar

62,75

33.288,99 €

BS623D 2022/92

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Aulas TIC

65,50

38.158,01 €

BS623D 2022/98

Asociación Mestura

G15940414

Programa de axudas de inclusión-PAI Edición II

70,75

55.593,77 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa autonómico de itinerarios de inclusión sociolaboral

64,75

37.721,07 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa Ecofriendly 21: formación e inclusión sociolaboral como axentes de acción ambiental (Down A Coruña)

63,75

19.552,65 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Incorpora social saúde mental (Lenda, S.M. Ferrol e Feafes)

81,00

18.453,23 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa PSH saúde mental (Alume e Feafes)

79,00

26.132,04 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Achega saúde mental (Fonte da Virxe, Andaina, APEM, S.M. Ferrol, Avelaíña, Doa, Alba, Alume e Feafes)

74,00

43.109,80 €

BS623D 2022/105

Asociación Valladares

G36617082

Programa Apendoteca

60,00

23.541,24 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de Servizo de inclusión e transición ao emprego para persoas con discapacidade (Acadar e Cogami)

76,75

89.423,73 €

BS623D 2022/114

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa AFIS: actuacións formativas de inclusión social

60,50

8.830,75 €

BS623D 2022/115

Asociacion Raíña Paraíso

G70461009

Programa Rural INC-ECO

61,75

35.973,38 €

BS623D 2022/115

Asociacion Raíña Paraíso

G70461009

Programa Xardín INC-ECO IV

60,75

35.390,82 €

BS623D 2022/116

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

R1500230F

Programa de integración y apoyo a familias en grave riesgo de exclusión: (PRE) Andaina

68,25

39.760,05 €

BS623D 2022/117

Fundación Amigó

G81454969

Programa de acompañamiento a la emancipación Amigó

60,75

32.227,98 €

BS623D 2022/129

Institución benéfico-social Padre Rubinos

G15074743

Programa de administración y control de tratamiento farmacológico y otras atenciones sanitarias a personas sin hogar

60,50

53.950,61 €

BS623D 2022/134

Asociación Española contra o Cancro (AECC)

G28197564

Programa de equidad ante el cáncer: apoyo social de emergencia para familias vulnerables con cáncer

68,00

60.638,71 €

BS623D 2022/135

Asociación Dignidad-Galicia

G15500853

Programa de apoio para a inclusión residencial a persoas sen fogar

63,00

33.421,62 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de atención urgente a necesidades básicas

95,00

254.147,98 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de atención integral a personas sin hogar

94,00

149.601,54 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de inclusión social para niños y niñas en riesgo de exclusión

91,50

159.914,12 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de integración de personas migrantes a través del asesoramiento jurídico y social

91,50

159.914,12 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Proyecto integral de inclusión social y activación laboral en zonas desfavorecidas

90,50

158.166,42 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de integración de personas migrantes a través de la participación

84,50

98.453,50 €

BS623D 2022/141

Aldeas infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de jóvenes

74,00

43.109,80 €

BS623D 2022/146

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Teranga social. Punto de encontro e educación para a cidadanía

75,75

88.258,60 €

BS623D 2022/146

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Teranga emancipación

75,75

80.371,04 €

BS623D 2022/146

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Teranga xurídico

68,75

40.051,34 €

BS623D 2022/146

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Reanuda social, emprego e formación

60,75

35.390,82 €

BS623D 2022/147

Asociación Promoción e Integración Gitana

G27017987

Programa de acompañamento ás familias xitanas

60,50

35.245,17 €

BS623D 2022/147

Asociación Promoción e Integración Gitana

G27017987

Programa Fomento da educación na poboación xitana

60,50

35.245,17 €

BS623D 2022/151

Asociación nacional Presencia Gitana

G28688638

Programa Kamelamos chanelar, apoyo y seguimiento de la escolarización obligatoria

63,00

36.701,59 €

BS623D 2022/157

Asociación Provivienda

G79408696

Programa Fogares (agrupación Emaús) inclusión a través de la vivienda bajo el enfoque Housing Led

91,25

145.224,90 €

BS623D 2022/158

Diaconía

R2802129C

Programa de apoio e compensación de desigualdades educativas

72,75

42.381,59 €

BS623D 2022/158

Diaconía

R2802129C

Programa SAUSD: Servicio de atención a la urgencia social de Diaconía (Diaconía e Misión Urbana de Vigo)

71,75

63.982,76 €

BS623D 2022/158

Diaconía

R2802129C

Programa Pasarela Galicia: pisos de transición a la autonomía

67,75

35.941,50 €

BS623D 2022/158

Diaconía

R2802129C

Programa Vecindad inclusiva

65,75

34.880,49 €

BS623D 2022/159

Sociedad de San Vicente de Paúl

G28256667

Programa de urxencia para atender as necesidades básicas e urxentes de persoas en situación de pobreza e vulnerabilidade

67,00

22.500,00 €

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa de intervención comunitaria vivir co rural (FormaVigo e Boa Vida)

74,00

43.109,80 €

BS623D 2022/166

Asociación Provivienda

G79408696

Programa Hábitat alianza para el desarrollo del modelo Housing First en A Coruña (Provivienda e RAIS)

89,75

142.837,65 €

BS623D 2022/169

Emaús Fundación Social

G20486825

Programa Participa: generación de vínculos y la inclusión social en entornos comunitarios de Vigo (Emaús e Provivienda)

89,50

49.793,00 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Collendo impulso cara á inclusión social (Fademga)

67,00

59.746,97 €

BS623D 2022/174

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Ciberespect link V

82,50

96.123,23 €

BS623D 2022/174

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Habita rural III

74,50

43.401,10 €

BS623D 2022/174

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Taxbaldeiro V

74,50

66.435,06 €

BS623D 2022/174

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa de formación: adquisición de competencias clave e alfabetización dixital

68,50

37.163,37 €

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de inclusión social para infancia e mocidade (Federación Don Bosco, Amencer e Abertal)

74,25

43.255,45 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Afouteza (Mondoñedo, Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

92,00

146.418,54 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Redes (Mondoñedo, Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

92,00

146.418,54 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Asistencia migrante Berce (Mondoñedo, Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

90,00

157.292,58 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa de necesidades básicas (Mondoñedo, Ourense, Santiago de Compostela, Tui e Cáritas Federadas)

90,00

240.771,40 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Inclúete (Mondoñedo, Ourense, Tui e Cáritas Federadas)

90,00

157.292,58 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa de apoio á inclusión sociolaboral (Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

90,00

157.292,58 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Laborando-Caló (Mondoñedo, Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

87,50

152.923,34 €

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade.

Persoas maiores.

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2022/16

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa Mellor acompañad@ Atención a persoas maiores de 65 anos de Galicia, en especial as que viven soas

69,50

17.220,42 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Aldeas activas e saudables (Euroeume-Portas Abertas-O Viso-Ancares)

79,75

39.520,25 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Cos meus: percibo, comprendo, lembro e aprendo (O Viso-Portas Abertas-Ancares)

81,75

40.511,35 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Vou contigo (Ancares-O Viso-Portas Abertas)

81,25

40.263,57 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa de servizos de proximidade no medio rural (Ancares-O Viso-Portas Abertas)

85,25

63.368,68 €

BS623D 2022/24

Asociación de viúdas María Andrea

G32014334

Programa de envellecemento saudable 2023

60,00

14.866,55 €

BS623D 2022/25

Asociación Párkinson de Vigo

G36962447

Programa de atención integral a persoas afectadas pola enfermidade de Párkinson

60,00

14.866,55 €

BS623D 2022/28

Asociación Participa para la inclusión social

G15870173

Programa de adestramento psicomotriz, emocional e cognitivo a través da arte para maiores

68,00

16.848,76 €

BS623D 2022/32

Asociación coruñesa de promoción del sordo (Acopros)

G15048762

Programa de estimulación cognitiva para persoas maiores xordas

74,75

18.521,23 €

BS623D 2022/47

Acción familiar Ferrol (Afa Ferrol)

G15745466

Programa Ponte en liña

60,00

14.866,55 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa de musicoterapia e reminiscencia (Fundación Romero Blanco)

67,00

15.500,00 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa musicoterapia para as persoas maiores (Fundación Raiola)

71,75

17.777,91 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa rede de clubs de lectura fácil e realidade virtual

77,25

38.281,37 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa de estimulación cognitiva e autonomía persoal na nova realidade da Residencia Nosa Señora dos Anxos

76,75

38.033,59 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa de estimulación integral para persoas con deterioración funcional e cognitiva (Asilo Vilalba)

75,00

37.166,38 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa de psicoestimulación integral en persoas con deterioración cognitiva (Residencia Paz y Bien)

78,25

38.776,92 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa de terapia de reminiscencia para persoas con deterioración cognitiva (Residencia Divina Pastora)

84,00

41.626,34 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa de implementación, control e seguimento do protocolo adaptado á COVID-19, fase III (APALC Lalín)

76,25

37.785,82 €

BS623D 2022/57

Asociación Solidaridad Intergeracional

G49225980

Programa de servizos de atención social de proximidade para o medio rural

69,00

17.096,53 €

BS623D 2022/57

Asociación Solidaridad Intergeracional

G49225980

Programa Cuentaconmigo

66,00

16.353,20 €

BS623D 2022/73

Mensajeros de la Paz

G45482023

Programa Sintonizando Xeracións

65,00

16.105,42 €

BS623D 2022/76

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa Acompañando soidades

68,25

13.700,00 €

BS623D 2022/79

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Clic contra a soidade non desexada: un proxecto de prevención da soidade non desexada a través das TIC

62,25

15.424,04 €

BS623D 2022/79

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa TIC para o benestar das persoas maiores

63,00

15.609,87 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de envellecemento activo para persoas maiores

85,00

63.182,85 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de redución da carga familiar en persoas coidadoras de persoas con demencia

83,00

41.130,79 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de prevención da deterioración cognitiva en persoas maiores

85,00

63.182,85 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de TIC para persoas maiores e persoas con demencia

85,00

63.182,85 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de atención diúrna para persoas con demencia neurodexenerativa

84,00

41.626,34 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de axudas técnicas para familias cunha persoa con demencia neurodexenerativa

86,00

63.926,18 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de apoio e formación a persoas coidadoras de persoas con demencia neurodexenerativa

85,00

63.182,85 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Programa de respiro familiar para coidadores de persoas con demencia

84,50

41.874,12 €

BS623D 2022/87

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa de coaching, en envellecemento activo

75,50

20.000,00 €

BS623D 2022/87

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Ler e gañar

70,50

17.468,19 €

BS623D 2022/87

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa de acompañamento aos séniors nas TIC. Nómades dixitais.

72,50

17.963,74 €

BS623D 2022/87

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Conectando xeracións. Toda vida merece ser contada

78,50

21.700,00 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Maiores vivir na casa

85,75

63.740,34 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Maiores vivir na casa SAD

85,75

63.740,34 €

BS623D 2022/105

Asociación Valladares

G36617082

Programa Parando kronos (facéndolle fronte á vellez)

60,00

14.866,55 €

BS623D 2022/112

Asociación Formación Permanente de Adultos (Ategal)

G15496607

Programa Nin edadismo, nin fenda dixital II. Tips de historia

66,50

16.477,08 €

BS623D 2022/115

Asociación Raíña Paraíso

G70461009

Programa Companio Rural II

60,00

14.866,55 €

BS623D 2022/119

Asociación Párkinson Lugo

G27382027

Programa de asistencia integral para afectados pola enfermidade de Párkinson

60,25

14.072,00 €

BS623D 2022/129

Institución benéfico-social Padre Rubinos

G15074743

Programa de envellecemento activo na Residencia de persoas maiores Padre Rubinos

65,00

16.105,42 €

BS623D 2022/134

Asociación Española contra o Cancro (AECC)

G28197564

Programa de envellecemento activo: Exercicio físico, nutrición e fortalecemento da rede social

76,50

37.909,71 €

BS623D 2022/134

Asociación Española contra o Cancro (AECC)

G28197564

Programa de atención integral a familias con persoas maiores ao seu cargo en fase paliativa

86,50

64.297,84 €

BS623D 2022/134

Asociación Española contra o Cancro (AECC)

G28197564

Programa Non te esquezas de ti. A importancia do coidado en familias

79,50

39.396,36 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa Saúde constante. Promoción do envellecemento saudable

90,50

67.271,43 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa Antenas. Detección de situacións de soidade non desexada

82,50

40.883,02 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de atención a persoas con funcións cognitivas deterioradas

92,50

68.757,81 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de axuda a domicilio complementaria

90,00

66.899,49 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de acompañamento dixital dirixido a persoas maiores

84,50

41.874,12 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa Rede social para persoas maiores: Enrédate

91,50

68.014,48 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de atención a persoas coidadoras

93,00

69.129,47 €

BS623D 2022/144

Nuestra Señora de Fátima

R3600113I

Programa Centro de atención comunitaria-MAS

65,00

16.105,42 €

BS623D 2022/150

Federación mulleres rurais de Galicia (Fademur)

G70101647

Programa Maiortic

61,75

15.300,16 €

BS623D 2022/150

Federación mulleres rurais de Galicia (Fademur)

G70101647

Programa Coidándonos

61,75

15.300,16 €

BS623D 2022/151

Asociación nacional Presencia Gitana

G28688638

Programa de instrución xeral básica para a vida

60,00

14.866,55 €

BS623D 2022/153

Federación Galega Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Dinamízate

70,50

17.468,19 €

BS623D 2022/153

Federación Galega Asociacións Universitarias Senior (Fegaus)

G70175666

Programa Banca dixital: Séniors TIC

65,25

16.167,37 €

BS623D 2022/153

Federación Galega Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa A nosa bela Galicia

65,50

16.229,31 €

BS623D 2022/153

Federación Galega Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Adeus á soidade

72,50

17.963,74 €

BS623D 2022/153

Federación Galega Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Socialízate

64,00

15.857,65 €

BS623D 2022/153

Federación Galega Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Rural TIC

68,25

16.910,70 €

BS623D 2022/153

Federación Galega Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Formación ao longo da vida

70,25

17.406,25 €

BS623D 2022/153

Federación Galega Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Relacionatic

68,25

16.910,70 €

BS623D 2022/162

Fundación Íñigo Álvarez de Toledo

G28767317

Programa Actívate en diálise: envellecemento activo dirixido a pacientes maiores en tratamento de diálise

67,50

16.724,87 €

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa maiores vida compartida (Boa Vida e Formavigo)

73,50

18.211,52 €

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa RUS-TIC (Impulsarse e Formavigo)

72,00

17.839,85 €

BS623D 2022/172

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural (ADEC)

G94153053

Programa Semblanzas: programa editorial de apoio aos maiores

61,75

15.300,16 €

BS623D 2022/182

Asociación cultural O Castro de Baión

G36116879

Programa de envellecemento activo no rural

61,00

15.114,32 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Contorno maior II (Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

89,00

66.156,16 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Con-vivindo II (Ourense e Cáritas Federadas)

71,00

17.592,08 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Con-vivindo I (Mondoñedo, Tui, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

92,50

68.757,81 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Contorno maior I: acompáñote (Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

88,50

65.784,50 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Cuarto sector (Ourense e Cáritas Federadas)

89,50

66.527,82 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Bufarda (Ourense e Cáritas Federadas)

82,50

40.883,02 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Contorno maior III-Comedor sobre rodas (Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

86,00

63.926,18 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Apóiote. Axudas técnicas a domicilio (Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

90,50

57.291,67 €

Persoas con discapacidade.

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa de capacidade inclusiva-Rural Activa (O Viso-Portas Abertas-Ancares-Euroeume)

72,75

16.727,09 €

BS623D 2022/32

Asoc. coruñesa de promoción del sordo (Acopros)

G15048762

Programa Rilo

70,75

16.267,23 €

BS623D 2022/32

Asoc. coruñesa de promoción del sordo (Acopros)

G15048762

Programa SAAF (Servizo de atención e apoio a familias)

72,75

16.727,09 €

BS623D 2022/34

Fundación Aspace Coruña

G70338074

Programa de protección e apoio a persoas con parálise cerebral

66,50

15.290,05 €

BS623D 2022/36

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Ao seu lado

72,75

16.727,09 €

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa Apoio saudable en rede Aspaym Galicia

63,50

14.600,27 €

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa Náutica inclusiva 2023 (Asoc. Sodináutica)

62,50

8.700,00 €

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa Servizo integral de asistencia persoal de Galicia

73,50

16.899,53 €

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa de atención persoal e vida autónoma-APVA Aspaym Galicia 2023

72,50

16.669,61 €

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa de promoción do envellecemento activo das persoas con lesión medular ou grandes discapacidades físicas Aspaym

63,50

14.600,27 €

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa de respiro familiar

60,50

13.910,50 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa Rede accesibilidade cognitiva (Autismo Galicia)

80,25

36.903,07 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de autonomía para a vida adulta independente (Asperga-Aspanaes-Menela-Apa Mecos-Autismo Galicia)

89,25

61.562,61 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de detección e atención temperá do TEA (Asperga-Aspanaes-Menela-Autismo Galicia)

91,25

62.942,16 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de apoderamento e capacitación de familias de persoas con TEA (Asperga-Aspanaes-Menela-Autismo Galicia)

79,75

36.673,15 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de envellecemento activo en persoas con TEA (Aspanaes-Apacaf-Autismo Vigo-Menela-Autismo Galicia)

82,75

38.052,70 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de participación comunitaria TEA-Activa (Aspanaes-Apacaf-Autismo Vigo-Menela-Autismo Galicia)

85,75

59.148,38 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de protección social e xurídica a persoas con TEA e familias (Autismo Coruña-Menela-Autismo Galicia)

86,25

59.493,27 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de respiro e apoio á conciliación da vida familiar (Aspanaes-Asperga-Apacaf-Menela-Mecos-Autismo Galicia)

88,75

61.217,72 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa dano cerebral adquirido: promove, entende, actúa (Fegadace)

86,75

59.838,16 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa STOP Fenda dixital na atención ás persoas con DCA e as súas familias (Fegadace)

85,75

59.148,38 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora das relacións interpersoais das persoas con DCA (Adaceco, Sarela, Adace, Renacer e Alento)

82,75

38.052,70 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora do benestar emocional (Adaceco, Sarela, Adace, Renacer e Alento)

91,75

63.287,04 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora do benestar físico e emocional das persoas con DCA (Adaceco, Sarela, Adace, Renacer e Alento)

85,75

59.148,38 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora do benestar material (Adaceco-Sarela-Adace-Renacer-Alento)

85,75

59.148,38 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora do desenvolvemento persoal das persoas con DCA (Adaceco, Sarela, Adace, Renacer e Alento)

91,75

63.287,04 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa mellora de mobilidade e accesibilidade das persoas con dano cerebral (Adaceco, Sarela, Adace, Renacer e Alento)

85,75

59.148,38 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Programa de envejecimiento activo para personas sordas mayores en Galicia

88,25

60.872,83 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Programa de mediación para la comunicación y el fomento de la autonomía

88,25

60.872,83 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Programa de orientación y apoyo educativo al alumnado con discapacidad auditiva y a sus familias

93,25

64.321,72 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Programa de servicio de atención psicológica para personas sordas

87,25

60.183,06 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Programa de servicio de intérpretes de lengua de signos española y guías intérpretes de personas sordociegas

89,25

61.562,61 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Programa de servicio de intervención social para la autonomía personal y apoyo de personas mayores o con discapacidad

88,25

60.872,83 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Programa de servicio de logopedia

84,25

38.742,48 €

BS623D 2022/53

Asociación Xaruma

G27746486

Programa Fiares. Intervención familiar no eido da saúde mental

70,25

16.152,27 €

BS623D 2022/53

Asociación Xaruma

G27746486

Programa Naturalmente. Acompañamentos, respiros familiares e fomento da vida autónoma

76,25

27.041,08 €

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Programa Horizonte blue de loita contra as basuras mariñas

72,50

16.669,61 €

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Programa de respiro familiar

64,50

14.830,20 €

BS623D 2022/59

Fundación Abrente

G70397849

Programa Carrera ENKI

62,50

14.370,34 €

BS623D 2022/59

Fundación Abrente

G70397849

Programa ENKI no camiño

63,50

14.600,27 €

BS623D 2022/59

Fundación Abrente

G70397849

Programa RUNKI carrera de los superhéroes

61,50

14.140,43 €

BS623D 2022/59

Fundación Abrente

G70397849

Programa de accesibilidad en el ocio y el deporte

70,50

16.209,75 €

BS623D 2022/59

Fundación Abrente

G70397849

Programa de entrenamientos ENKI

65,50

15.060,13 €

BS623D 2022/59

Fundación Abrente

G70397849

Programa de turismo activo inclusivo. Aventura y deporte para todas con ENKI

63,50

14.600,27 €

BS623D 2022/60

Fundación Amicos

G70169610

Programa de estudo de calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual

64,50

14.830,20 €

BS623D 2022/60

Fundación Amicos

G70169610

Programa de servizo tutelar a persoas con discapacidade

77,50

32.175,46 €

BS623D 2022/66

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

G15611684

Programa Primeira alianza na atención temperá

66,00

5.245,00 €

BS623D 2022/66

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

G15611684

Programa Traballo con familias en atención temperá

64,00

6.912,00 €

BS623D 2022/69

Fundación Mujeres

G80974702

Programa Servizo de apoio integral ás mulleres coidadoras (SAIC)

68,00

15.634,94 €

BS623D 2022/78

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa Acogida

74,00

17.014,50 €

BS623D 2022/78

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa Servizo de atención, información e visibilidade das enfermidades raras

84,00

23.698,74 €

BS623D 2022/78

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de atención e rehabilitación fisioterápica para a mellora da autonomía e prevención da discapacidade

77,00

35.408,55 €

BS623D 2022/78

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de intervención psicolóxica integral en enfermidades raras

68,00

11.941,72 €

BS623D 2022/78

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de intervención social en afectados por unha enfermidade rara e as súas familias

74,00

17.014,50 €

BS623D 2022/78

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de mediación e asesoramento xurídico

74,00

12.131,84 €

BS623D 2022/78

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de participación e inclusión para o benestar social das persoas e familias afectadas por unha enfermidade rara

65,00

8.819,00 €

BS623D 2022/78

Fed. Galega Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de promoción da autonomía persoal e participación social de persoas con enfermidades raras

74,00

17.014,50 €

BS623D 2022/83

Asoc. Niños con Hiperactividad y Déficit Atención

G36938272

Programa de continuación de terapias para niños, niñas y adultos con TDAH

65,00

14.945,16 €

BS623D 2022/89

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Programa Acompáñame

65,50

15.060,13 €

BS623D 2022/89

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Programa de envellecemento activo

64,50

14.830,20 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de persoas con discapacidade

79,75

36.673,15 €

BS623D 2022/93

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Programa de inserción laboral para mulleres con discapacidade

72,50

16.669,61 €

BS623D 2022/93

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Programa de intervención en ABVD para persoas con discapacidade intelectual

72,50

16.669,61 €

BS623D 2022/94

Fundación ONCE

G85167385

Programa de mediación socioeducativa para personas con sordoceguera en Galicia

72,75

16.727,09 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa de accesibilidade de persoas coa síndrome de Down e discapacidade (Down Compostela, Lugo e Galicia)

83,75

38.512,55 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa de apoio a familias de persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual

89,75

61.907,49 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa de apoio e intervención no proceso de envellecemento

86,75

59.838,16 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa de apoio psicolóxico de persoas con síndrome de Down e/ou discapacidade

83,75

38.512,55 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa de estimulación cognitiva de persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual

80,75

37.133,00 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa de inclusión educativa de persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual

83,75

38.512,55 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa de ocio e vida saudable (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra,Vigo, Ourense e Galicia)

83,75

38.512,55 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa de sensibilización sobre persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual

83,75

38.512,55 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Apoio e soporte integral para familiares saúde mental

84,00

38.627,52 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Atendo saúde mental (Feafes)

84,00

38.627,52 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa De par en par-saúde mental (Feafes)

80,00

36.788,11 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Inclúe emprego saúde mental (APEM, S.M. Ferrol, Eume e Ortegal e Feafes)

84,00

21.292,98 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Ocio, benestar e respiro saúde mental

84,50

38.857,43 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Oriéntame. Apoio psicosocial, psicoeducativo e psicoterapéutico a menores (Aspaneps e Feafes)

78,00

35.868,41 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Previr saúde mental (APEM, A Creba, Alume, DOA, Avelaíña e Feafes)

83,00

38.167,66 €

BS623D 2022/103

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Programa Acende (Fundac. Integra e Asoc. Limisi)

69,00

15.864,86 €

BS623D 2022/103

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Programa Independíza-te. Soporte EM habilidades da vida diaria (Integra e Limisi)

71,00

16.324,72 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de atención especializada para persoas con discapacidade (Grumico, Affou, AGL, AGFQ e Cogami)

89,75

61.907,49 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de atención integral para persoas con discapacidade Adapta, Avempo, Amizade e Cogami)

89,75

61.907,49 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de atención social e asesoramento especializado II (Alcer Ourense, Pontevedra e Coruña, Asoc. Párkinson e Cogami)

86,75

59.838,16 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de atención social, asesoramento e intervención especializada I (Acadar-ACCU-ACEM-Asotrame-ACEM Stgo. e Cogami)

92,75

63.976,83 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de atención temperá (Vontade, Misela e Cogami)

95,75

66.046,15 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de lecer, cultura e deportes inclusivos (Ambar e Cogami)

91,75

63.287,04 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de promoción da autonomía persoal (Asem, Asearpo, Agora, ConArtritis, AODEMPER, Avante e Cogami)

95,75

66.046,15 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de servizo de transporte adaptado para persoas con discapacidade (Cogami)

92,75

63.976,83 €

BS623D 2022/120

Asoc. Persoas con Discapacidade, Arela-Cambre

G70148507

Programa de campamentos (épocas vacacionais) para a inclusión

64,00

14.715,23 €

BS623D 2022/120

Asoc. Persoas con Discapacidade, Arela-Cambre

G70148507

Programa de mellora servizos de apoio á discapacidade

64,00

14.715,23 €

BS623D 2022/125

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

G32416471

Programa Sígueme, emociónate, compréndeme cando che digo que loitamos por ti (Fegadem)

71,00

16.324,72 €

BS623D 2022/125

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

G32416471

Programa de atención integral a persoas con EM (ACEM Santiago de Compostela, ACEM A Coruña, Alucem, AODEMPER e Avempo)

70,50

16.209,75 €

BS623D 2022/125

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

G32416471

Programa de información, asesoramento e orientación para mellorar a calidade de vida das persoas con EM (Fegadem)

71,00

16.324,72 €

BS623D 2022/130

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Programa continuidade do prelaboral e terapéutico de esponxas vexetais de luffa

70,00

16.094,79 €

BS623D 2022/130

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Programa de continuidade desenvolvemento das capacidades prelaborais-Lavandeira

70,00

16.094,79 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de transporte en vehículos adaptados

93,50

64.494,71 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Programa alimentación segura e eficaz para persoas con parálise cerebral e patoloxías afíns con problemas de deglución

86,50

59.665,72 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Programa de atención e apoio ás familias de persoas con parálise cerebral e/ou patoloxías afíns

84,50

38.857,43 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Programa de atención especializada a domicilio e o adestramento en habilidades (Apamp, Amencer e Aspace A Coruña)

94,50

65.183,93 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Programa de atención temperá a persoas con parálise cerebral e patoloxías afíns (Apamp, Amencer e Aspace A Coruña)

95,50

65.873,72 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Programa de axudas técnicas e produtos de apoio á promoción da autonomía persoal en persoas con parálise cerebral

90,50

62.424,83 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Programa de integración social de persoas con parálise cerebral e patoloxías afíns

93,50

64.494,16 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Programa de respiro familiar para persoas con parálise cerebral e patoloxías afíns (Apamp, Amencer e Aspace A Coruña)

96,50

66.563,49 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Programa habilitación funcional para persoas con parálise cerebral e persoas afíns a través de rehabilitación funcional

95,50

65.873,72 €

BS623D 2022/144

Nuestra Señora de Fátima

R3600113I

Programa de apoio nos coidados da saúde

66,50

15.290,05 €

BS623D 2022/145

Asociación Párkinson Pontevedra

G36456317

Programa Im-pulso Párkinson

69,50

15.979,82 €

BS623D 2022/152

Fundación Igual Arte

G36427524

Programa Con arte segunda edición

67,75

11.200,00 €

BS623D 2022/152

Fundación Igual Arte

G36427524

Programa Escola artística inclusiva

67,75

15.577,46 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Cidadanía activa e accesibilidade cognitiva

85,00

58.631,06 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Respiro familiar

92,00

63.459,49 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Saúde mental e envellecemento activo

90,00

62.079,94 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio á inclusión social e laboral das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

95,00

65.528,83 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio a mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

86,00

59.320,83 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio familiar e persoal

95,00

65.528,83 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio integral a familias de persoas con TEA en especial vulnerabilidade (Bata, Ourense e Raiolas)

92,00

63.459,49 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de atención temperá e sociosanitaria a persoas con TEA (Autismo Ourense e Raiolas)

92,00

63.459,49 €

BS623D 2022/175

Asociación sociocultural ASCM

G15161573

Programa Activad@s no envecellecemento activo

66,25

15.232,57 €

BS623D 2022/175

Asociación sociocultural ASCM

G15161573

Programa EPA 2023: educación para adultos

65,25

15.002,64 €

BS623D 2022/175

Asociación sociocultural ASCM

G15161573

Programa Partires II: participación inclusiva e respiro familiar

64,25

14.772,72 €

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade.

Persoas maiores.

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Proxecto de equipamento para actividades con persoas maiores e persoas con discapacidade (Portas Abertas)

83,75

11.442,06 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Proxecto de implementación de enerxías renovables para Centro Lodoselo e equipamento (CDR O Viso)

90,25

24.281,13 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Proxecto de reforma; mellora acondicionamento ambiental, envolvente térmica e eficiencia enerxética (D. Pastora)

86,00

121.134,57 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Proxecto de creación e adecuación módulos sanitarios, fase V (Asilo Vilalba)

86,00

121.134,57 €

BS623D 2022/55

Asociación Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Proxecto de accesibilidade, salubridade, eficiencia enerxética e reforma dos servizos hixiénicos, fase IV (APALC Lalín)

85,75

74.397,42 €

BS623D 2022/71

Asociación Párkinson Ferrol

G15851280

Proxecto de equipamento informático e técnico para mellorar as terapias de rehabilitación

60,00

7.680,19 €

BS623D 2022/73

Mensajeros de la Paz

G45482023

Proxecto de equipamento e renovación fase IV

77,00

62.498,90 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Proxecto Agadea LAB

83,25

78.174,04 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Proxecto Centro de atención integral a persoas con demencia-Afaga

82,75

77.704,53 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Proxecto de adquisición dun inmoble en Monforte para a creación dun centro de atención-Afamon

82,00

40.000,00 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Proxecto de adquisición de instalacións para creación de centro de día-Afaor

79,50

74.652,69 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Proxecto de dotación de equipamento á Rede de Asociacións de Alzheimer de Galicia (Afalu-Afachantada-Afapo-Afamo-Afasal)

87,50

123.247,38 €

BS623D 2022/81

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

G15656739

Proxecto de adquisición de transporte adaptado. AFAL Ferrolterra

88,50

56.000,00 €

BS623D 2022/129

Institución benéfico-social Padre Rubinos

G15074743

Proxecto de melloras nas instalacións da Residencia de maiores Padre Rubinos

70,00

32.557,31 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Proxecto de aula móbil de hábitos saudables para persoas maiores

90,00

126.768,76 €

BS623D 2022/143

Fundación ADCOR

G15546484

Proxecto de equipamento sala convivencia 2º andar (cerramento terraza)

69,00

14.181,20 €

BS623D 2022/153

Federación Galega Asociacións Universitarias Senior (Fegaus)

G70175666

Proxecto Todo un mundo de coñecemento a un clic

77,50

47.295,00 €

BS623D 2022/182

Asociación cultural O Castro de Baión

G36116879

Proxecto de adquisición de vehículo para transporte de maiores e persoas con discapacidade

66,00

30.987,90 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Proxecto Apóiote III-Investimento (Ourense e Cáritas Federadas)

87,00

10.330,83 €

Persoas con discapacidade.

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2022/17

Fundación de daño cerebral

G27293505

Proxecto de ampliación do centro de dano cerebral

73,00

8.780,79 €

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Proxecto de adquisición embarcación accesible e adaptada con motor (Asoc. Sodináutica)

77,50

18.644,15 €

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Proxecto de mellora e adecuación de materiais e equipos de rehabilitación neurolóxica (Aspaym Galicia)

77,50

6.582,11 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Proxecto de adecuación de espazos do servizo de atención residencial terapéutica As Pontes

85,75

30.943,29 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Proxecto de adquisición de furgoneta para autismo vigo, Apacaf e Fundación Menela

87,25

31.484,56 €

BS623D 2022/46

Federación Autismo Galicia

G15549306

Proxecto Equipamento Aspanaes e Asperga e Autismo Galicia

85,75

30.943,29 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Proxecto de adquisición equipos especializados e recursos técnicos (Sarela, Fegadace, Adace, Alento e Renacer)

88,75

32.025,84 €

BS623D 2022/48

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Proxecto Fortalecemento estructural, mediante execución obras (Sarela e Adaceco)

88,75

32.025,84 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Proxecto de acondicionamento de aula servizo logopedia Faxpg

90,25

7.625,46 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Proxecto de adquisición de equipamento audiovisual e multimedia

90,25

12.624,80 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Proxecto de adquisición de equipamento e mobiliario (Aspesor, Asorvigo, Apsou, Asorlu, APSSC e APXP)

90,25

11.571,37 €

BS623D 2022/52

Federación Asociacións Persoas Xordas (Faxpg)

G15068091

Proxecto de transformación dixital da Faxpg (II). Dixitalización e integración

90,25

10.094,69 €

BS623D 2022/53

Asociación Xaruma

G27746486

Proxecto Autonomamente

79,25

19.065,15 €

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Proxecto de acondicionamento punto de respiro familiar

74,50

8.961,21 €

BS623D 2022/59

Fundación Abrente

G70397849

Proxecto de adquisición de equipamento

86,50

31.213,92 €

BS623D 2022/60

Fundación Amicos

G70169610

Proxecto de acondicionamento para creación dun espazo multifuncional de apoio á inclusión

75,50

18.163,00 €

BS623D 2022/63

Fundación Eu Son

G27222983

Proxecto de equipamento centro ocupacional

69,25

8.329,72 €

BS623D 2022/66

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

G15611684

Proxecto de renovación de mobiliario

78,50

8.353,71 €

BS623D 2022/77

Fundación Lar Pro Salud Mental

G36302776

Proxecto de creación aula taller formativo

77,25

18.584,01 €

BS623D 2022/83

Asoc. Niños con Hiperactividad y Déficit Atención

G36938272

Proxecto de continuación da reforma do local cedido pola Xunta de Galicia

72,00

8.660,50 €

BS623D 2022/89

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Proxecto de reforma de zonas de atención directa a usuarios con discapacidade

71,50

8.600,36 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Proxecto de adquisición de vehículo para programa de persoas con discapacidade

87,75

31.664,99 €

BS623D 2022/93

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Proxecto de adecuación de equipamento e mellora das instalacións do centro

72,50

8.720,64 €

BS623D 2022/97

Asociación Lar Pro Salud Mental

G36119253

Proxecto de habilitación espazo para a práctica deportiva

65,25

7.848,58 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Proxecto de acondicionamento e mellora de centros e vivendas para o servizo de promoción de autonomía persoal

86,75

31.304,13 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Proxecto de implantación e renovación de equipamento informático e audiovisual

86,75

31.304,13 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Proxecto de obra de adecuación do local do centro de promoción de autonomía persoal de Down Ourense

86,75

31.304,13 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Proxecto de rehabilitación da fachada do centro de servizos SEPAP de Down Compostela

86,75

31.304,13 €

BS623D 2022/100

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

R7700028I

Proxecto Queremos ser digitales

69,50

8.359,79 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste-A Creba

86,00

5.369,71 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste-A Mariña

91,00

11.616,01 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste-Alba

86,00

20.763,60 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste-APEM

85,00

18.000,00 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste-Aspaneps

84,00

14.583,89 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste-S.M. Ferrol, Eume e Ortegal (continuación)

90,00

32.476,91 €

BS623D 2022/103

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Proxecto de dixitalización e discapacidade (Fundación Integra e Asoc. Limisi)

81,00

19.486,14 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de actualización e adquisición de equipamento informático para os CR de Monte Porreiro e Mos (Cogami)

88,75

5.815,76 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de arranxo da fachada exterior do centro ocupacional Valadares-Outes (Adisbimur)

89,75

32.386,69 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de cambiador inclusivo CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

90,75

32.747,55 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de comunicación inclusiva (Cogami)

93,75

10.124,00 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de conservación do centro de rehabilitación integral de ACEM Santiago de Compostela (ACEM Santiago de Compostela)

90,75

6.926,95 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de construción da nova sede da entidade, fase 3 (Cogami)

85,75

30.943,29 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de instalación autoconsumo solar CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

90,75

26.555,53 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de instalación autoconsumo solar CRD Medelo (Cogami)

95,75

12.202,63 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de instalación autoconsumo solar CRD Mos (Cogami)

90,75

26.555,53 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de instalación de paneis fotovoltaicos e baterías no centro de recursos Integro (Asoc. Integro)

95,75

33.856,37 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de mantemento da fachada de pedra e reforma do alpendre_CRD Medelo (Cogami)

95,75

34.551,83 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de mellora das condicións térmicas, acústicas e enerxéticas de Aspamite (Aspamite)

90,75

23.800,00 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de mellora do servizo de transporte adaptado (Cogami)

94,75

34.190,98 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de obras de mantemento do CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

90,75

5.620,70 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de realización de instalación solar fotovoltaica no centro integral de servizos Aixiña (Asoc. Aixiña)

90,75

32.747,55 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de renovación do equipamento informático e dixital en Agora (Asoc. Agora)

95,75

8.828,89 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de renovación luminaria CRD Ferrol (Cogami)

90,75

5.254,81 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de renovación luminaria CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

90,75

8.987,24 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de renovación luminaria CRD Medelo (Cogami)

95,75

5.098,25 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de traballos de carpintaría exterior no CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

90,75

32.747,55 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Proxecto de traballos de carpintaría exterior no CRD Medelo (Cogami)

95,75

34.551,83 €

BS623D 2022/123

As. minusválidos psíquicos do Morrazo (Aspamsim)

G36100071

Proxecto Aprendo facendo uso das TIC

61,50

5.710,60 €

BS623D 2022/125

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

G32416471

Proxecto de renovación e ampliación de equipamento informático Fegadem

75,50

7.026,91 €

BS623D 2022/126

Asociación de discapacitados sobre rodas

G70224514

Proxecto de adquisición material ortopédico para persoas maiores, dependentes ou con discapacidade

70,50

8.480,07 €

BS623D 2022/130

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Proxecto de remodelación de espazos de convivencia

78,00

18.764,43 €

BS623D 2022/137

Fundac Protección discap. psíquicos Comarca Verín

G32228124

Proxecto de illamento e mellora enerxética do centro ocupacional

60,00

7.217,08 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Proxecto de adecuación e ampliación de servizo residencial da asociación Apamp: recubrimento da fachada

89,50

32.296,48 €

BS623D 2022/142

Aspace Galicia

G36344950

Proxecto de renovación de equipamentos e adecuación de espazos do centro residencial Aspace A Coruña

86,50

31.213,92 €

BS623D 2022/144

Nuestra Señora de Fátima

R3600113I

Proxecto de remodelación de espazos de convivencia

80,00

19.245,57 €

BS623D 2022/152

Fundación Igual Arte

G36427524

Proxecto de equipamento de taller do centro ocupacional deseño

77,75

10.986,58 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto Implantando unha mobilidade sostible, no ocio e deporte para PDI (Special Olymplics Galicia)

88,00

31.755,20 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto Móvete con nós (Asociación Con Eles)

88,00

31.755,20 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de acondicionamento e equipamento de aulas e espazos comúns (Amicos)

88,00

31.755,20 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de actualización de equipamento e adaptación á normativa en varios centros (San Francisco)

88,00

31.755,20 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición de 2 vehículos enchufables. Vehículos sostibles e accesibles

86,00

31.033,49 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición de furgoneta adaptada (Aspaber)

86,00

23.212,46 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición de vehículo eléctrico 8 prazas-Autismo Ourense

87,00

31.394,35 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición equipamento talleres de lavandaría, cerámica e gravados (Aspnais)

87,00

31.394,35 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición vehículo transporte vivendas tuteladas (Prodeme)

92,00

33.198,62 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de cambio de ventanas para mellorar o aforro enerxético e aumentar a seguridade (Aspanaex)

88,00

27.856,18 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de equipamento centro ocupacional e centro de día (Aspadeza)

92,00

5.924,47 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de escola profesional Aceesca, fase III

88,00

31.755,20 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de espazos exteriores accesibles (Juan María)

87,00

31.394,35 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de infraestrutura dixital-Juan XXIII

85,00

30.672,63 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de pavimentación exterior en centro de día-Aspanane

91,00

18.879,20 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de reforma das instalacións do pavillón da Asociación As Burgas

83,00

19.967,29 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de reforma do sistema de tubaxes de desaugadoiro de augas residuais Aspanas

88,00

19.027,25 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de rehabilitación para adaptarnos á normativa vixente de accesibilidade VI (San Xerome)

88,00

31.755,20 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de reparación cuberta edificios centro ocupacional e de día Lamastelle-Aspronaga

88,00

31.755,20 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de reparacións no centro residencial Juan Vidán Torres (Aspas)

88,00

31.755,20 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto residencial Aspavi 2023

88,00

31.755,20 €

BS623D 2022/175

Asociación sociocultural ASCM

G15161573

Proxecto EQUIPAS

76,75

18.463,71 €

BS623D 2022/188

Asociación Albores

G27252279

Proxecto Dálle un click á saúde mental

77,50

8.205,25 €

Liña V. Actuacións destinadas á xuventude.

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2022/35

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa de sensibilización contra o racismo a favor dos dereitos humanos

76,50

24.636,47 €

BS623D 2022/35

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Escola Solidaria

74,50

11.996,18 €

BS623D 2022/35

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa SCALE UP. Reconocimiento de competencias y habilidades mediante la acción voluntaria

68,50

11.030,05 €

BS623D 2022/35

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa NEEDDO. Emprendimiento social para mozos

60,50

9.741,87 €

BS623D 2022/38

Fundación Ronsel

G15752660

Programa Youth Business Spain

73,00

11.754,65 €

BS623D 2022/42

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa Itinerarios xuventude

69,00

11.110,56 €

BS623D 2022/42

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa de preparación de competencias clave II para xuventude

64,00

10.305,44 €

BS623D 2022/42

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa Acompañámoste a seguir II

63,00

10.144,42 €

BS623D 2022/49

Fundación Diagrama intervención psicosocial

G73038457

Programa de prevención del ciberacoso: #Ponte alerta

76,50

20.000,00 €

BS623D 2022/49

Fundación Diagrama intervención psicosocial

G73038457

Programa de prevención de la violencia de género en adolescentes: Mejor iguales

70,50

11.352,09 €

BS623D 2022/56

Asociación Viraventos

G70136429

Programa MAY YAW 3ª ed.

62,00

8.855,01 €

BS623D 2022/56

Asociación Viraventos

G70136429

Programa Visibilizando experiencias destinadas á xuventude

61,00

9.822,38 €

BS623D 2022/56

Asociación Viraventos

G70136429

Programa CONTA+. Proxecto de educomunicación para a mocidade. 2ª ed.

61,00

9.822,38 €

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Programa de participación coa comunidade para a integración de persoas con discapacidade

60,50

9.741,87 €

BS623D 2022/60

Fundación Amicos

G70169610

Programa de ciencia e tecnoloxía inclusiva

60,50

9.741,87 €

BS623D 2022/74

Asoc. reporteiros solidarios Agareso

G36589844

Programa Radio escolar como ferramenta de cambio social. Fase 2

64,00

10.305,44 €

BS623D 2022/74

Asoc. reporteiros solidarios Agareso

G36589844

Programa Muda o conto 3: mocidade contra o discurso do odio nas redes sociais

63,00

10.144,42 €

BS623D 2022/74

Asoc. reporteiros solidarios Agareso

G36589844

Programa Audiovisual para a prevención da discriminación por motivos de idade

61,00

9.822,38 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de atención á xuventude

69,75

11.231,32 €

BS623D 2022/92

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Red Labora

70,50

11.352,09 €

BS623D 2022/92

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Talento emprendedor

64,50

10.385,95 €

BS623D 2022/96

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa socioeducativo da mellora dos hábitos de vida da mocidade

70,50

11.352,09 €

BS623D 2022/96

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa educativo para o fomento de valores cívicos para a convivencia entre a mocidade

70,50

11.352,09 €

BS623D 2022/96

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa educativo para prevención de accidentes, riscos e enfermidades sexuais e derivadas da saúde corporal e mental

60,50

9.741,87 €

BS623D 2022/96

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de educación pola paz, a convivencia positiva e a loita contra a discriminación e a violencia

60,50

9.741,87 €

BS623D 2022/98

Asociación Mestura

G15940414

Programa PÏX Emprégate

62,75

10.104,16 €

BS623D 2022/99

Federación Down Galicia

G15665144

Programa de encontros bilaterais de mozos e mozas do movemento Down Galicia

63,75

9.614,49 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de educación para la salud

78,00

25.119,53 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de prevención de conductas violentas

77,00

24.797,48 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa Generando convivencia frente al acoso escolar

74,00

11.915,67 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de prevención de conductas adictivas

72,00

11.593,62 €

BS623D 2022/160

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

Programa Cine na rúa e activismo rural

63,50

7.528,96 €

BS623D 2022/165

Fundación Taller de Solidaridad

G83105783

Programa Enredadas no cambio: novos modelos para a xuventude galega

65,75

10.587,23 €

BS623D 2022/180

Amigos da Terra

G32242422

Programa Curso básico de mestría en compostaxe

72,25

11.633,88 €

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de educación para a saúde de xuventude en risco de exclusión (Federación-C.X. Don Bosco e Amencer)

79,25

25.522,24 €

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de formación e axuda ao emprego para a xuventude (Federación Don Bosco e Amencer)

78,25

25.200,04 €

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa educación en valores para integración social da mocidade (Federación Don Bosco e C.X. Don Bosco)

78,25

25.200,04 €

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de promoción da igualdade na mocidade (Federación Don Bosco e Abeiro)

73,25

11.794,90 €

Liña VI. Actuacións destinadas ao voluntariado.

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2022/6

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

G15784978

Programa Lexema

66,00

5.920,71 €

BS623D 2022/16

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa Acción voluntaria

73,00

6.548,66 €

BS623D 2022/21

Fundación Tierra de Hombres España

G80956733

Programa de xestión do voluntariado Viaje hacia la vida

70,50

6.324,39 €

BS623D 2022/23

Agrupación de entidades rurais Terra e Xente

G32484107

Programa de voluntariado ambiental: coñecer, conservar e coidar a nosa contorna (Ancares-Euroeume-Portas Abertas-O Viso)

75,25

13.501,01 €

BS623D 2022/35

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa de formación e promoción para voluntarios que traballan con persoas sen fogar

77,50

13.904,71 €

BS623D 2022/35

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Living for others. Formación e promoción do voluntariado

76,50

13.725,29 €

BS623D 2022/38

Fundación Ronsel

G15752660

Programa Voluntarios en acción

66,00

5.920,71 €

BS623D 2022/40

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Programa de difusión de acción voluntaria Halovav

74,75

6.705,64 €

BS623D 2022/41

Fundación Cibervoluntarios

G84410158

Programa de formación y divulgación de voluntariado tecnológico en el medio rural de Galicia

68,50

6.144,97 €

BS623D 2022/42

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa de formación do voluntariado

78,50

14.084,11 €

BS623D 2022/54

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Promoción del voluntariado

71,25

6.391,67 €

BS623D 2022/54

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Sensibilización del voluntariado 2023

68,25

6.122,55 €

BS623D 2022/65

Escola de Tempo Libre Xaruma

G36817385

Programa Transformando: sentires do voluntariado

67,75

6.077,69 €

BS623D 2022/65

Escola de Tempo Libre Xaruma

G36817385

Programa Formando: saberes do voluntariado

67,75

6.077,69 €

BS623D 2022/70

Médicos do Mundo

G79408852

Programa Voluntarízate

74,50

6.683,22 €

BS623D 2022/74

Asoc. reporteiros solidarios Agareso

G36589844

Programa Fomento do voluntariado na comunicación para o cambio social

67,00

6.010,41 €

BS623D 2022/87

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Ponte en juego

68,50

6.144,97 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de formación do voluntariado

77,75

13.949,56 €

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de sensibilización do voluntariado

76,75

13.770,14 €

BS623D 2022/92

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Profesionalíza-t

71,00

6.369,24 €

BS623D 2022/96

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de mellora das capacidades do voluntariado de Scouts de Galicia ECG

70,50

6.324,39 €

BS623D 2022/98

Asociación Mestura

G15940414

Programa A túa voz-edición IV

81,75

10.028,06 €

BS623D 2022/101

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Volunta saúde mental (Andaina, Fonte da Virxe, A Mariña, Alume, Avelaíña, Doa e Feafes)

75,50

13.545,87 €

BS623D 2022/106

Cogami

G32115941

Programa de voluntariado. Rede de voluntariado de Cogami

75,75

13.590,73 €

BS623D 2022/134

Asociación Española contra o Cancro (AECC)

G28197564

Programa de apoyo y acompañamiento al/a la enfermo/a de cáncer y su familia a través del voluntariado

79,00

14.173,82 €

BS623D 2022/134

Asociación Española contra o Cancro (AECC)

G28197564

Programa de sensibilización, selección, formación y mantenimiento del voluntariado AECC en Galicia

76,00

13.635,57 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de fomento de la participación social a través del voluntariado

96,00

25.835,84 €

BS623D 2022/139

Cruz Vermella Española

Q2866001G

Programa de formación del voluntariado en el medio rural

89,00

23.951,98 €

BS623D 2022/141

Aldeas infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de voluntariado

75,00

13.456,16 €

BS623D 2022/146

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa de sensibilización do voluntariado Acompañando soños

75,75

13.590,73 €

BS623D 2022/160

Solidariedade Internacional de Galicia

G36833648

Programa de promoción da acción voluntaria das persoas maiores: do envellecemento activo ao envellecemento activista

75,00

13.456,16 €

BS623D 2022/165

Fundación Taller de Solidaridad

G83105783

Programa Enredadas no cambio: fomento do voluntariado a través da mentorización

69,75

6.257,11 €

BS623D 2022/168

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

G15551120

Programa Lecxit: lectura para o éxito educativo

72,00

6.458,95 €

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de formación e promoción do voluntariado

67,00

6.010,41 €

BS623D 2022/174

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Daar

82,50

14.801,78 €

BS623D 2022/174

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa de redución da fenda de xénero e mellora da soberanía dixital de familias en risco de exclusión III

76,50

13.725,29 €

BS623D 2022/180

Amigos da Terra

G32242422

Programa A universidade en acción polo residuo cero

73,25

6.571,08 €

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de formación e promoción do voluntariado (Federación Don Bosco)

86,25

23.211,88 €

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa Reconoce (Federación e Centro Xuvenil Don Bosco)

82,25

14.756,93 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Vínculos (Mondoñedo, Ourense, Santiago de Compostela e Cáritas Federadas)

91,00

24.490,23 €

BS623D 2022/189

Cáritas Federadas en Galicia

R1500444C

Programa Edacfo I Santiago e Tui-Vigo (Santiago de Compostela, Tui e Cáritas Federadas)

85,00

22.875,49 €

ANEXO IV

Programas non susceptibles de obter subvención por non acadar
a puntuación mínima exixida na convocatoria ou o importe mínimo
da axuda de acordo co establecido no artigo 13.6 da orde

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

BS623D 2022/1

Asociación cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa A Mezquita concilia

51,75

BS623D 2022/1

Asociación cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa En Red: alfabetización dixital

40,25

BS623D 2022/1

Asociación cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa de formación integral e participación social para adultos

35,25

BS623D 2022/1

Asociación cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa Cognitivamente activos

43,75

BS623D 2022/1

Asociación cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa Conectados: Integración de las TIC en la tercera edad

44,75

BS623D 2022/1

Asociación cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa Vive en A Mezquita

46,25

BS623D 2022/2

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Coaching menores

59,00

BS623D 2022/2

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Gabinete mediación social e intercultural para persoas en risco de exclusión social

58,00

BS623D 2022/3

Asoc. integrac. normalización de la discapacidad

G15090285

Programa de obradoiros de logopedia para persoas con discapacidade

43,50

BS623D 2022/7

Asociación Rexurdir Provincial

G36208387

Programa de vivenda de apoio social a procesos terapéuticos

39,50

BS623D 2022/9

Asociación Arela

G36846152

Programa de apoio escolar individualizado nos centros de atención de día integral Arela

56,50

BS623D 2022/10

Xeracción, Sociedade Cooperativa Galega

F32479040

Programa Sementando cidadanía

41,50

BS623D 2022/14

Asociación bulimia y anorexia de A Coruña

G15582695

Programa de atención psicolóxica integral a persoas con TCA

54,50

BS623D 2022/15

Asociación Patronato Concepción Arenal

G15030372

Programa Malala, técnicos y mediadores interculturales

51,00

BS623D 2022/16

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa Alimentando o seu futuro

59,00

BS623D 2022/18

Asociación Emilia Gómez-Adafad

G15487838

Programa de atención ao benestar emocional de menores que conviven con irmáns adictos

44,50

BS623D 2022/22

Fundación Isidre Esteve

G25726316

Programa A actividade física como ferramenta de mellora na calidade de vida

43,00

BS623D 2022/27

Asoc. española de padres de sordociegos Apascide

G80899636

Programa de apoio a familias cuidadoras de persoas con sordoceguera de Galicia

57,50

BS623D 2022/33

Fundación Andrea de apoyo a los niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales

G70058961

Programa Las casitas de la Fundación Andrea

51,00

BS623D 2022/35

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Escola para todos

59,00

BS623D 2022/35

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Máis familia

58,00

BS623D 2022/36

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Aldaba contigo

59,75

BS623D 2022/37

Fundación Labaca

G15068596

Programa de reinserción para jóvenes sometidos a medidas de reforma en régimen abierto E20 Labaca

24,50

BS623D 2022/37

Fundación Labaca

G15068596

Programa de reinserción para jóvenes sometidos a medidas judiciales R.C

19,50

BS623D 2022/37

Fundación Labaca

G15068596

Programa de apoyo a la inclusión sociolaboral E2O Labaca

19,50

BS623D 2022/37

Fundación Labaca

G15068596

Programa de hostelería y vivienda E2O Labaca

39,50

BS623D 2022/37

Fundación Labaca

G15068596

Programa de apoyo en la búsqueda activa de empleo E20 Fundación Labaca

15,50

BS623D 2022/37

Fundación Labaca

G15068596

Programa para el desarrollo de actividades formativas E20 Labaca

14,50

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa Máis capaces día a día Aspaym Galicia

58,50

BS623D 2022/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa de Formación en asistencia persoal

58,50

BS623D 2022/43

Fed. enfermidades do ril (Alcer Galicia)

G70474556

Programa Apóiate en Alcer. Atención psiconutricional a persoas con ERC

49,00

BS623D 2022/43

Fed. enfermidades do ril (Alcer Galicia)

G70474556

Programa Sinerxias. Fortalecemento da atención integral ás persoas con ERC

58,00

BS623D 2022/45

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Programa Unha fiestra á diversidade

49,00

BS623D 2022/45

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Programa Vacacións en cor laranxa

52,00

BS623D 2022/47

Acción familiar Ferrol (Afa Ferrol)

G15745466

Programa Impulsa

41,50

BS623D 2022/47

Acción familiar Ferrol (Afa Ferrol)

G15745466

Programa Confía

42,50

BS623D 2022/47

Acción familiar Ferrol (Afa Ferrol)

G15745466

Programa O meu fogar

51,00

BS623D 2022/49

Fundación Diagrama intervención psicosocial

G73038457

Programa Piso de autonomía y emancipación para personas jóvenes en situación de exclusión social

57,50

BS623D 2022/50

Asociación SOS racismo Galicia

G15651508

Programa Morabeza. Itinerarios de inclusión sociolaboral para muller

53,25

BS623D 2022/51

Asoc pensionistas y jubilados UDP A Coruña

G15400682

Programa de envellecemento activo Actívate

51,50

BS623D 2022/54

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa socioeducativo: Facendo escolas diversas

58,25

BS623D 2022/54

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa de apoyo a personas con alteraciones de salud mental

58,75

BS623D 2022/55

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa interxeracional de promoción do desenvolvemento socioeducativo dos nenos nos centros de maiores

55,75

BS623D 2022/55

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa de prevención da exclusión social (APALC, Romero Blanco, N.S. Anxos, Paz y Bien, Vilalba, D. Pastora Raiola)

54,75

BS623D 2022/56

Asociación Viraventos

G70136429

Programa Racismo e bullying

58,00

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Programa de prevención de bullying e discriminación escolar

59,00

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Programa Integrado(s) de inclusión sociolaboral a persoas en risco de exclusión

49,50

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Programa de ocio alternativo e inclusivo

48,50

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Programa Primeira experiencia de voluntariado verde europeo de xoves con discapacidade

52,00

BS623D 2022/58

Asociación Integrados

G15973357

Programa Ecobrigadas de voluntarios

57,50

BS623D 2022/60

Fundación Amicos

G70169610

Programa de servizo de apoio e dinamización de familias con discapacidade

50,50

BS623D 2022/60

Fundación Amicos

G70169610

Programa de apoio ao emprego e ao emprendemento

52,50

BS623D 2022/60

Fundación Amicos

G70169610

Programa Virtual-Lab de emprendemento social para mozos e mozas con discapacidade

48,50

BS623D 2022/61

Fundación Nortempo

G70009949

Programa Empréga-T Fundación Nortempo

53,00

BS623D 2022/62

Fundación Ayuda en Acción

G82257064

Programa Una escuela que rompe barreras: transición Primaria-Secundaria

56,00

BS623D 2022/62

Fundación Ayuda en Acción

G82257064

Programa Las Ampas como elemento clave para la conciliación y la crianza saludable

59,25

BS623D 2022/64

Asociación Agalure

G15462633

Programa A Diario

59,00

BS623D 2022/64

Asociación Agalure

G15462633

Programa Hannya

55,50

BS623D 2022/64

Asociación Agalure

G15462633

Programa Adiante

55,50

BS623D 2022/67

Fundación Acción contra el Hambre

G81164105

Programa Vives Acompaña, itinerarios individualizados de inclusión

58,75

BS623D 2022/68

Asociación de mulleres Anel

G32207516

Programa Redes no rural: apoio na soidade para as maiores do rural ourensán

47,50

BS623D 2022/71

Asociación Párkinson Ferrol

G15851280

Programa de ampliación dos servizos da entidade para enfermos e familiares/coidadores de persoas con Párkinson

39,00

BS623D 2022/74

Asoc. reporteiros solidarios Agareso

G36589844

Programa Aprendendo a informar sobre saúde sexual e reprodutiva

57,00

BS623D 2022/77

Fundación Lar Pro Salud Mental

G36302776

Programa de atención integral a familias

59,25

BS623D 2022/79

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Conecta inclusión dixital

52,75

BS623D 2022/79

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa TIC TAC: capacitación digital de personas con discapacidad

59,75

BS623D 2022/79

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Jóvenes contra el odio: rompiendo prejuicios en la Red

53,75

BS623D 2022/80

Asociación Amino Galicia

G27805522

Programa Poñendo as lentes nas Anpas

59,00

BS623D 2022/80

Asociación Amino Galicia

G27805522

Programa Poñendo as lentes nas redes sociais

44,50

BS623D 2022/80

Asociación Amino Galicia

G27805522

Programa Poñendo as lentes no voluntariado galego

53,00

BS623D 2022/82

Fundación Funditea

G27704964

Programa de atención a persoas con autismo no rural

55,50

BS623D 2022/86

Asociación de axuda aos toxicómanos Érguete

G36642726

Programa Contrólate

57,00

BS623D 2022/87

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Acompañándote. Toda vida es valiosa

58,50

BS623D 2022/88

Asociación Diversidades

G27783950

Programa B-TEAM (Amiga e Diversidades)

57,50

BS623D 2022/90

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Construíndo un futuro

59,75

BS623D 2022/92

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Educa-T

56,50

BS623D 2022/95

Asociación Familiares e Enfermos Mentais Morea

G32187049

Programa Respiro saúde mental

56,50

BS623D 2022/95

Asociación Familiares e Enfermos Mentais Morea

G32187049

Programa Capacitación familiar

59,50

BS623D 2022/95

Asociación Familiares e Enfermos Mentais Morea

G32187049

Programa Autonomía saúde mental

59,50

BS623D 2022/97

Asociación Lar Pro Salud Mental

G36119253

Programa de formación no uso das tecnoloxías da información e comunicación (TIC)

41,75

BS623D 2022/97

Asociación Lar Pro Salud Mental

G36119253

Programa La salud mental a través del deporte

48,75

BS623D 2022/98

Asociación Mestura

G15940414

Programa Etapas

58,25

BS623D 2022/98

Asociación Mestura

G15940414

Programa Afago

59,25

BS623D 2022/98

Asociación Mestura

G15940414

Programa SAM-Servizo de atención a persoas migrantes

59,75

BS623D 2022/103

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Programa de discapacidade intelectual e voluntariado en IES (LIMISI e Integra)

51,50

BS623D 2022/104

Asociación Diagnosticadas de Cancro de Mama

G36380301

Programa de atención integral Conta con nós

58,00

BS623D 2022/105

Asociación Valladares

G36617082

Programa Formateando moz@s

46,00

BS623D 2022/105

Asociación Valladares

G36617082

Programa Rede familiar

42,50

BS623D 2022/105

Asociación Valladares

G36617082

Programa Porque nos petou!... e así 50 anos

50,50

BS623D 2022/105

Asociación Valladares

G36617082

Programa Re-formándonos dixitalmente na ruriurbe

45,00

BS623D 2022/108

Fundación Foltra

G70246558

Programa de terapias de rehabilitación a pacientes con dano neurolóxico

57,50

BS623D 2022/109

Asociación de Executivas de Galicia

G70301916

Programa Creando redes: Proxecto de inserción sociolaboral para mulleres maiores de 45 anos

58,00

BS623D 2022/110

Asociación de Caridade Santiago Apóstol

G36204931

Programa Comedor social

35,00

BS623D 2022/113

Plataforma polo Emprego

G15795818

Programa Insire-Itinerarios de inclusión e transición ao emprego

43,50

BS623D 2022/113

Plataforma polo Emprego

G15795818

Programa Insire-Preparación competencias clave nivel 2

39,00

BS623D 2022/114

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa BAJÍN: igualdade, inclusión e participación do pobo xitano

42,00

BS623D 2022/114

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa Vagalume-programa dirixido á prevención contra o bullying

40,50

BS623D 2022/114

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa Tecendo apegos-programa para a consecución da parentalidade positiva

54,00

BS623D 2022/116

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

R1500230F

Programa Andró Nebó (adultos)

59,25

BS623D 2022/117

Fundación Amigó

G81454969

Programa Familia Educa Arteixo

59,25

BS623D 2022/117

Fundación Amigó

G81454969

Programa Familia Educa Labañou

59,25

BS623D 2022/121

Asociación O Son do Pobo

G94017704

Programa Asesoramento e inserción sociolaboral risco exclusión social

44,00

BS623D 2022/122

Aventeira, S. Coop. Galega

F70577010

Programa Infancia participa

54,50

BS623D 2022/124

Plataforma orgs infancia de Galicia

G70556360

Programa Coñecer para protexer: por un trato sen violencia á infancia e adolescencia

52,00

BS623D 2022/126

Asociación de discapacitados sobre rodas

G70224514

Programa Colonia verano aprende e xoga sobre rodas

45,50

BS623D 2022/127

Asociación Andaina Redondela

G36289064

Programa Actívate

37,50

BS623D 2022/130

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Programa de apoio e formación prelaboral e laboral en limpeza

59,00

BS623D 2022/130

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Programa de fomento do voluntariado en discapacidade

51,50

BS623D 2022/131

Fundación Amigos de los mayores

G83625509

Programa de acompañamiento afectivo e impulso de redes vecinales contra la soledad de los mayores

54,50

BS623D 2022/132

Asociación ciudadana Lucha contra la droga

G36624963

Programa Reforza. Apoyo a la inclusión social de personas con problema de adicciones

57,00

BS623D 2022/132

Asociación ciudadana Lucha contra la droga

G36624963

Programa Restaura. Atención ás necesidades básicas de persoas con condutas adictivas e problemas de saúde mental

59,00

BS623D 2022/133

Remar Galicia

G36786986

Programa Integra

59,00

BS623D 2022/133

Remar Galicia

G36786986

Programa de viviendas de apoyo a la incorporación social para personas con trastornos adictivos y patología mental

59,00

BS623D 2022/135

Asociación Dignidad-Galicia

G15500853

Programa de apoio á inclusión sociolaboral

47,00

BS623D 2022/136

Fundación María José Jove

G15870140

Programa Inclusión

57,75

BS623D 2022/136

Fundación María José Jove

G15870140

Programa Arte y salud

56,75

BS623D 2022/136

Fundación María José Jove

G15870140

Programa Esfuerza

59,75

BS623D 2022/138

Valoresc Innovation

G70377585

Programa Club escola de innovación educativa-apoio, reforzo e prevención

34,50

BS623D 2022/138

Valoresc Innovation

G70377585

Programa Deseña o teu futuro. ValoreSC Talento. Sé quen es, sé quen queres ser

39,50

BS623D 2022/138

Valoresc Innovation

G70377585

Programa Oficina de apoio ás persoas maiores contra o maltrato dixital

42,50

BS623D 2022/138

Valoresc Innovation

G70377585

Programa ValoReSC estranxeiría

33,50

BS623D 2022/138

Valoresc Innovation

G70377585

Programa Rede de prevención e coidado da saúde mental na infancia e xuventude (Puntos Yellow-Mental Health)

35,00

BS623D 2022/138

Valoresc Innovation

G70377585

Programa de prevención e coidado da saúde mental na infancia e xuventude

31,00

BS623D 2022/138

Valoresc Innovation

G70377585

Programa Grandes maiores, nadie só (Rede de acompañamento activo interxeracional)

42,50

BS623D 2022/140

Fundación Gavela

G32416547

Programa A tu lado

51,50

BS623D 2022/144

Nuestra Señora de Fátima

R3600113I

Programa de fomento do voluntariado en discapacidade

52,00

BS623D 2022/145

Asociación Párkinson Pontevedra

G36456317

Programa Im-pulso familia párkinson

59,50

BS623D 2022/147

Asociación Promoción e Integración Gitana

G27017987

Programa O fogar: a base da normalización

50,50

BS623D 2022/148

Asociación Valores Galicia

G01980895

Programa de atención ás familias monoparentais en risco de exclusión

15,25

BS623D 2022/148

Asociación Valores Galicia

G01980895

Programa de intervencións coas familias con menores e adolescentes

15,75

BS623D 2022/148

Asociación Valores Galicia

G01980895

Programa Fomento e desenvolvemento da parentalidade positiva

15,75

BS623D 2022/149

Asociación Galega de Familias de Acollida Acougo

G70605530

Programa de acollemento familiar de día

56,50

BS623D 2022/149

Asociación Galega de Familias de Acollida Acougo

G70605530

Programa asist. tfno. 24h e plataforma de xestión de casos acollida

56,50

BS623D 2022/150

Fed. mulleres rurais de Galicia (Fademur)

G70101647

Programa O poder de compartir momentos

57,00

BS623D 2022/152

Fundación Igual Arte

G36427524

Programa Empezando contigo

53,50

BS623D 2022/152

Fundación Igual Arte

G36427524

Programa Más oportunidades laborales (formación en joyería)

50,75

BS623D 2022/154

Asociación Provivienda

G79408696

Programa de autonomía e integración sociorresidencial de las personas con discapacidad

59,00

BS623D 2022/155

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

G28838001

Programa de apoio a persoas en situación de pobreza e risco de exclusión social (necesidades básicas)

44,00

BS623D 2022/155

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

G28838001

Programa de itinerarios integrados de inserción laboral para colectivos en risco de exclusión social

44,00

BS623D 2022/155

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

G28838001

Programa Punto de información integral a inmigrantes

51,00

BS623D 2022/156

Asociación Itínera

G15983570

Programa Hermes

53,75

BS623D 2022/156

Asociación Itínera

G15983570

Programa de autonomía persoal e atención de coidados Lar

54,75

BS623D 2022/161

Fundación Neuroburgas dano neurolóxico

G32472763

Programa de transporte adaptado para persoas con dano neurolóxico

37,00

BS623D 2022/162

Fundacion Íñigo Álvarez de Toledo

G28767317

Programa de atención psicolóxica e social a persoas con discapacidade en tratamento de hemodiálise

58,75

BS623D 2022/162

Fundacion Íñigo Álvarez de Toledo

G28767317

Programa de atención a necesidades básicas de pacientes renais en diálise

57,75

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Familias vitais (Impulsarse)

56,50

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Formación inclusiva norte (Impulsarse)

59,00

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Formación inclusiva sur (Impulsarse)

59,00

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Somos Migracións Rede Vital (Boa Vida, Formavigo e Impulsarse)

59,00

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Capacita2 (Impulsarse)

59,00

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Voluntariado Biopsicosocial Redevital (Boa Vida e Impulsarse)

57,00

BS623D 2022/163

Fundación Impulsarse

G27866763

Programa Lerch@s sociais (Boa Vida e Impulsarse)

52,50

BS623D 2022/164

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

R0800037D

Programa Espazos de preservación familiar-San Aníbal

54,00

BS623D 2022/164

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

R0800037D

Programa Vivenda de transición á vida autónoma-Emancipa San Aníbal

44,50

BS623D 2022/167

Yarama Africa, S. Coop. Galega

F70576467

Programa Fatou. Proxecto de promoción da participación social das mulleres migradas

41,25

BS623D 2022/167

Yarama Africa, S. Coop. Galega

F70576467

Programa Mariama. Proxecto de mediación social e intercultural a persoas migrantes

44,25

BS623D 2022/170

Asociación Nós Mesmas

G27718907

Programa Infancias diversas

31,50

BS623D 2022/171

Asociación déficit de atención e hiperactividad y necesidades específicas de apoyo educativo de Pontevedra

G94061355

Programa de intervención con terapia cognitiva-conductual

50,50

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Conciliar e gozar (Aceesca)

59,50

BS623D 2022/175

Asociación sociocultural ASCM

G15161573

Programa Transcol

55,75

BS623D 2022/175

Asociación sociocultural ASCM

G15161573

Programa Pasos: participación social solidaria

56,25

BS623D 2022/175

Asociación sociocultural ASCM

G15161573

Programa Forvoral: formación voluntariado inclusivo no medio rural

57,75

BS623D 2022/176

Fundación educativa e social Dignidade

G27473677

Programa Asesora dignidade

51,50

BS623D 2022/178

Fundación Barata Ojea Quiroga Villarino

G32025058

Programa Chorima

52,75

BS623D 2022/182

Asociación cultural O Castro de Baión

G36116879

Programa Notas culturais para todos

50,00

BS623D 2022/182

Asociación cultural O Castro de Baión

G36116879

Programa de recuperación de tradición e costumes no rural

51,00

BS623D 2022/183

Federac. centros xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de participanción infantil e adolescente. Cidadanía activa (Federación Don Bosco e Abertal)

57,75

BS623D 2022/184

Asociación Sustinea

G32422834

Programa A mocidade emprende no rural

51,00

BS623D 2022/186

Enxeñería sen Fronteiras Galicia

G36774271

Programa de tecnoloxía para o ben común no ámbito profesional tecnolóxico. Traballar con dereitos, fase 1

56,00

BS623D 2022/188

Asociación Albores

G27252279

Programa Respira 2023

49,50

BS623D 2022/188

Asociación Albores

G27252279

Programa Servizo de comedor e xantar a domicilio Albores

49,50

BS623D 2022/188

Asociación Albores

G27252279

Programa Inclúe emprego 2023

49,50

BS623D 2022/188

Asociación Albores

G27252279

Programa Facendo Familia: Fortalecemento de familias e desenvolvemento de redes

49,50

BS623D 2022/188

Asociación Albores

G27252279

Programa Vivenda protexida Albores

51,50

BS623D 2022/188

Asociación Albores

G27252279

Programa Albores Acompaña

48,50

Número expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

Causa

BS623D 2022/5

Asociación Helsinki España-Dimensión Humana

G80540552

Programa Jóvenes para jóvenes: educando en DDHH y ODS

62,00

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/6

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

G15784978

Programa Referentes

64,50

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/21

Fundación Tierra de Hombres España

G80956733

Programa de sensibilización do voluntariado en áreas da Estratexia Galega de Acción Voluntaria

64,50

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/55

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

G94197217

Programa de formación e promoción do voluntariado

61,25

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/76

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa Campaña de sensibilización de apoio á soidade

65,75

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/77

Fundación Lar Pro Salud Mental

G36302776

Programa Fórmate como voluntario en saúde mental

60,25

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/77

Fundación Lar Pro Salud Mental

G36302776

Programa de promoción da acción voluntaria no ámbito educativo

60,75

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/88

Asociación Diversidades

G27783950

Programa ALL IN. Formación de voluntariado pola igualdade de trato e de oportunidades (Amiga e Diversidades)

63,00

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/96

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de voluntariado ambiental

60,50

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/111

Federac. Escuelas Familiares Agrarias Galicia EFA

G15299357

Programa Pro-movas rural

61,00

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/153

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Voluntarios TIC

64,50

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/160

Solidariedade Internacional de Galicia

G36833648

Programa Fortalecendo as capacidades do voluntariado no movemento social do comercio xusto en Galicia

65,00

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/172

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural (ADEC)

G94153053

Programa de formación do voluntariado, inclusión e educación

62,50

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/173

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Impulso do voluntariado nas actividades de ocio e deporte para PDI (Special Olympics Galicia)

64,00

Artigo 13.6 da orde

BS623D 2022/186

Enxeñería sen Fronteiras Galicia

G36774271

Programa da cidadanía global e solidaria en Galicia

62,50

Artigo 13.6 da orde