Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2023 Páx. 11091

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2023 pola que se autoriza a transmisión mortis causa da concesión administrativa e da batea Ana III.

Visto o expediente instruído para os efectos de transmisión da batea Ana III e da concesión administrativa que a ampara, resulta:

a) Antecedentes:

Primeiro. Mediante escrito do 16 de decembro de 2022, Ana Muñiz Garrido solicitou autorización para a transmisión mortis causa da concesión administrativa e da batea Ana III.

Segundo. A persoa interesada achegou a documentación requirida para a tramitación.

b) Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, e coa Orde do 21 de febreiro de 2022, sobre delegación de competencias en diversos órganos de dirección da Consellería do Mar e na Presidencia da entidade pública empresarial Portos de Galicia (DOG núm. 41, do 1 de marzo).

Segunda. O expediente seguiu todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia, e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

Vistas as disposicións citadas, o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais normas de xeral e pertinente aplicación, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión mortis causa, a favor de Ana Muñiz Garrido (***5162**) e Santiago Silva Muñiz (***6357**), da concesión que se indica a seguir:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Ana III.

Situación:

Cuadrícula nº: 120.

Polígono: G.

Distrito: O Grove (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión.

Orde de outorgamento: 9.4.1975.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actuais titulares: Leonor Garrido Vidal (***7137**) e Santiago Silva Muñiz (***6357**).

Novos titulares: Ana Muñiz Garrido (***5162**) e Santiago Silva Muñiz (***6357**).

Os novos titulares da concesión subróganse nos dereitos e obrigas dos anteriores desde o momento da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 2 de xaneiro de 2023

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 21.2.2022)
A xefa territorial de Vigo
P.S. (Resolución do 7.4.2022)
Carmen de Benito Caula
Xefa do Servizo de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica