Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 7 de febreiro de 2023 Páx. 12140

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2023, da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela, pola que se resolve o concurso convocado por Resolución do 28 de marzo de 2022 para a provisión de postos vacantes no cadro de persoal funcionario, correspondentes aos subgrupos A1, A2, C1 e C2.

Elevada pola comisión permanente de valoración de méritos a proposta definitiva de adxudicación de postos da fase de resultas, o xerente no exercicio das competencias delegadas que se lle recoñecen pola Resolución reitoral do 21 de abril de 2022 sobre delegación de competencias en determinados órganos universitarios (DOG do 26 de abril),

RESOLVE:

1. Adxudicarlle ao persoal funcionario que se relaciona no anexo, os postos de traballo que nel se especifican, con efectos económicos e administrativos do día 1 de marzo de 2023. Nesta adxudicación tense en conta o establecido na Resolución reitoral do 9 de xaneiro de 2023 que estima o recurso de alzada presentado por Carmen Montes Prado pola que se lle adxudica a esta o posto co código PF000265 xefatura de negociado. Oficina de asistencia en materia de rexistro adxudicado inicialmente a Margarita Abuín Ratón e a esta o posto PF000322 secretaría de decanato. Decanato da Facultade de Humanidades.

Así mesmo, esta adxudicación tamén recolle os cambios producidos nos postos de traballo convocados por mor das modificacións de RPT aprobadas no Consello de Goberno do 29 de xuño de 2022 e no Consello de Goberno do 29 de setembro de 2022.

2. A adxudicación destes postos supón a imposibilidade, para o persoal nomeado, de participar durante dous anos nos concursos ordinarios que se convoquen.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 116 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2023

Antonio Javier Ferreira Fernández
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Código

Denominación e unidade de adscrición do posto

Quenda

Campus

Persoa proposta

Puntuación total

Observacións

PF000322

Secretaría de decanato

Decanato da Facultade de Humanidades

Mañá

Lugo

Abuín Ratón, Margarita

31,597

PF000242

Xefatura de negociado

Negociado Ciencias Forenses «Luis Concheiro»

Mañá

Compostela

Alonso Pequeño, María das Mercedes

35,748

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000093

Xefatura de subdivisión

Subdivisión Expedientes Campus de Lugo

Mañá

Lugo

Álvarez Arias, Rocío

28,861

Subgrupos: A1/A2/C1

A1 nivel 23

PF000293

Secretaría de decanato

Decanato da Facultade de Enfermaría

Mañá

Compostela

Amigo Pombo, Álvaro

15,839

PF000131

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Facultade de Xeografía e Historia

Mañá

Compostela

Arosa Salgado, José

33,108

Comparte Facultade de Filosofía/C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000880

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos. Área de Xestión de Investigación

Mañá

Compostela

Baamonde Pedreira, María Inmaculada

20,847

C1 nivel 22/C2 nivel 20

Nivel B2 de inglés do MCER/

C.E nivel 22: 13.575,24-C. E. Nivel 20: 10.901,66

PF000228

Xefatura de negociado de Xustificación

Subárea de Contabilidade

Mañá

Compostela

Balea Cotos, Marta María

28,496

PF000230

Xefatura de negociado

Negociado Tesouraría: Ingresos Propios. Subárea de Contabilidade. Área de Xestión Económica

Maña

Compostela

Blanco Calvo, María Lourdes

27,986

PF000212

Xefatura de negociado de Actividades Culturais

Servizo de Actividades Culturais

Mañá

Compostela

Busto Blanco, Josefina

30,558

PF000116

Servizo de Contratación e Patrimonio

Responsable asuntos económicos servizos centrais

Mañá

Compostela

Cabarcos Bermúdez, María Isabel

39,133

Subgrupos: A1/A2/C1/A1 nivel 23

PF000801

Responsable de Acción Social

Servizo de Xestión de Persoal

Mañá

Compostela

Canosa Villar, Elvira

32,757

Subgrupos: A1/A2/C1/A1 nivel 23

PF000232

Xefatura de negociado de Programación Docente

Servizo de Xestión da Oferta e Programación Académica

Mañá

Compostela

Cruz Gómez, Elvira Mirta

30,748

PF000356

Responsable administrativo

Unidade de Xestión de Centro e Departamentos da Facultade de Psicoloxía

Mañá

Compostela

Doce Seoane, Benito

37,085

Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía

PF000115

Servizo de Contratación e Patrimonio

Responsable asuntos económicos servizos centrais

Mañá

Compostela

Expósito González, María Teresa

34,463

Subgrupos: A1/A2/C1/A1 nivel 23

PF000245

Xefatura de negociado

Negociado IDEGA

Mañá

Compostela

Fernández Fernández, Ada

37,068

Comparte con Instituto de Ciencias da Educación/C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000304

Xefatura de negociado administración

Negociado Administración. Biblioteca Concepción Arenal

Mañá

Compostela

Fernández Rodríguez, Manuel

38,477

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000253

Xefatura de negociado de Profesorado Funcionario

Servizo de Xestión de Persoal

Mañá

Compostela

Ferreiro Garce, María Loreto

26,733

PF000706

Posto base

Servizo de Orzamentación e Planificación

Mañá

Compostela

Figueirido Rivas, Patricia

12,149

PF000318

Secretaría de decanato

Decanato da Facultade de Química

Mañá

Compostela

Franco Aguilera, Rocío

25,532

PF000237

Xefatura de negociado

Negociado Servizos e Adquisicións. Servizo de Contratación e Patrimonio

Mañá

Compostela

Fresco Álvarez, María Ángeles

22,188

PF000302

Xefatura de negociado administración Arquivo

Arquivo Histórico

Mañá

Compostela

Furelos Costoya, María Teresa

40,002

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000227

Xefatura de negociado de Contabilidade

Subárea de Contabilidade

Mañá

Compostela

García Angulo, Minia

31,200

PF000317

Secretaría de decanato

Decanato da Facultade de Medicina e Odontoloxía

Mañá

Compostela

García Ferreiro, María José

26,978

PF000243

Xefatura de negociado

Negociado Institutos de Investigación

Mañá

Compostela

García Vidal, María Carmen

36,445

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000128

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Facultade de Matemáticas

Mañá

Compostela

García-Piccoli Atanes, María Celsa

32,758

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000558

Posto base

Centro de Formación de Persoal

Mañá

Compostela

Gómez Álvarez, Marta

6,530

PF000255

Xefatura de negociado de PAS Funcionario

Servizo de Xestión de Persoal

Mañá

Compostela

Gómez Raña, Modesto

26,900

PF000256

Xefatura de negociado de PAS Laboral

Servizo de Xestión de Persoal

Mañá

Compostela

González Fernández, Jacobo Manuel

26,023

PF000120

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Facultade de Ciencias Económicas e Empresarias

Mañá

Compostela

Hervés Sayar, María Esther

32,388

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000224

Xefatura de negociado

Negociado Secretaría Xeral. Secretaría Xeral Adxunta

Mañá

Compostela

Juanatey González, María Carmen

27,992

PF000324

Secretaría de decanato

Decanato da Facultade de Administración e Dirección de Empresas

Mañá

Lugo

López López, Ana María

29,224

PF000238

Xefatura de negociado

Negociado da Área Tecnoloxía da Información e das Comunicacións

Mañá

Compostela

López López, María Carmen

37,264

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000233

Xefatura de negociado da Asesoría Xurídica

Asesoría Xurídica

Mañá

Compostela

López Taladriz, Jorge

28,520

PF000350

Responsable administrativo

Unidade de Xestión de Centro e Departamentos da Facultade de Filoloxía

Mañá

Compostela

Lorenzo Rivas, Luis

23,488

Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana

PF000619

Posto base

Unidade de Xestión de Centro e Departamentos Facultade de Filoloxía

Mañá

Compostela

Madriñán Lázara, Josefa Olga

19,710

PF000940

Xefatura de negociado

Oficina de Asistencia en Materia de Rexistros. Secretaría Xeral

Mañá

Compostela

Mato Gómez, María José

29,529

PF000320

Secretaría de decanato

Decanato da Facultade de Veterinaria

Mañá

Lugo

Mendoza Fernández, María

28,721

PF000265

Xefatura de negociado

Oficina de Asistencia en Materia de Rexistros. Secretaría Xeral

Mañá

Lugo

Montes Prado, María Carmen

31,753

PF000252

Xefatura de negociado de Cadros de Persoal e Baremación de Procesos Selectivos

Subárea de Planificación de PAS

Mañá

Compostela

Moreira Figueiras, María Carmen

32,337

PF000897

Xefatura de negociado de Control de Tramitación de Obrigas con Terceiros

Servizo de Control Interno

Mañá

Compostela

Moure Vieiro, Rosa

28,465

PF000124

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Escola Técnica Superior de Enxeñaría

Mañá

Compostela

Muñoz Sagasta, Manuela

33,146

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000236

Xefatura de negociado de Xestión e Contratación

Servizo de Contratación e Patrimonio

Mañá

Compostela

Neo Rey, Sonia

28,726

PF000211

Xefatura de negociado de Servizos á Comunidade Universitaria

Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado

Mañá

Compostela

Nores Portela, María Rosario

28,935

PF000215

Xefatura de negociado de Estudos de Doutoramento

Escola de Doutoramento Internacional da USC (EDIUS)

Mañá

Compostela

Novoa Pérez, María José

31,364

PF000125

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Facultade de Filoloxía

Mañá

Compostela

Noya Sabel, Consuelo

32,153

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000249

Xefatura de negociado

Unidade de xestión de centro e departamentos. Facultade de Dereito

Mañá

Compostela

Otero Fernández, María Carmen

22,923

PF000231

Xefatura de negociado de Tesouraría: Transferencias, Subvencións e Operacións Financeiras

Subárea de Contabilidade

Mañá

Compostela

Otero Parga, María José

31,011

PF000135

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Facultade de Enfermaría

Mañá

Compostela

Paz Torres, Ana María

39,210

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000361

Responsable administrativo

Unidade de Xestión de Centro e Departamentos da Facultade de Xeografía e Historia

Mañá

Compostela

Pazo Olivares, David

19,263

Historia da Arte

PF000138

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Facultade de Ciencias da Comunicación

Mañá

Compostela

Pérez Doce, José Arturo

33,655

Comparte co SERVIMAV/C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000136

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Facultade de Formación de Profesorado

Mañá

Lugo

Pérez Fernández, María del Carmen

36,565

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000311

Secretaría de decanato. Decanato da Facultade de Farmacia

Mañá

Compostela

Pillado Vega, Elena

22,590

PF000235

Xefatura de negociado de Patrimonio

Área de Arquitectura e Urbanismo

Mañá

Compostela

Posse Arenas, Concepción

31,420

Comparte Área Operación de Infraestruturas/Comparte dependencia funcional Servizo de Contratación e Patrimonio

PF000385

Responsable administrativo

Unidade de xestión de centro e departamentos da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Mañá

Lugo

Prieto Diéguez, Begoña

28,376

Departamento de Enxeñaría Agroforestal

PF000213

Xefatura de negociado do Servizo de Deportes

Área Deportiva

Mañá

Compostela

Pulleiro Rodríguez, María Olga

31,048

Certificado negativo delitos sexuais

PF000234

Xefatura de negociado de Programas de Estudo

Servizo de Xestión da Oferta e Programación Académica

Mañá

Compostela

Regos Casal, María Mónica

29,850

PF000337

Responsable administrativo

Unidade de xestión de centro e departamentos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Mañá

Compostela

Rey González, María Mercedes

26,230

Departamento de Economía Financeira e Contabilidade

PF000254

Xefatura de negociado de Persoal Docente e Investigador Contratado

Servizo de Xestión de Persoal

Mañá

Compostela

Rial Otero, María Isabel

25,803

PF000223

Xefatura de negociado

Negociado de Asistencia Administrativa

Mañá

Compostela

Rodríguez González, Marcos

31,477

Certificado negativo delitos sexuais

PF000340

Responsable administrativo

Unidade de Xestión de Centro e Departamentos da Facultade de Farmacia

Mañá

Compostela

Rodríguez Zas, Susana

18,092

Microbioloxía e Parasitoloxía

PF000877

Posto base. Oficina de información universitaria

Mañá

Lugo

Rovira Casal, Bárbara

24,119

Nivel B2 de inglés do MCER/CE: 10.033,94

PF000239

Xefatura de negociado

Negociado de Arquitectura, Urbanismo e Operación de Infraestruturas. Área de Arquitectura e Urbanismo

Maña

Compostela

Ruanova Santomil, María. del Pilar

26,631

Comparte Área Operación de Infraestruturas

PF000122

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Facultade de Dereito

Mañá

Compostela

Salteiro Leis, Álvaro

33,504

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000309

Secretaría de decanato

Decanato da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais

Mañá

Compostela

Salteiro Leis, Fátima

23,619

PF000313

Secretaría de decanato

Decanato da Facultade de Filosofía

Mañá

Compostela

Sánchez Liñares, Juan Carlos

28,927

PF000219

Xefatura de negociado

Negociado Bolsas Propias. Servizo de Axudas e Servizo ao Alumnado

Mañá

Compostela

Santiso Verímiso, María Isabel

29,060

PF000132

Responsable asuntos económicos

Unidade Asuntos Económicos Facultade de Veterinaria

Mañá

Lugo

Serén Blanco, Ana María

32,492

C1 nivel 22/C2 nivel 20

PF000338

Responsable administrativo

Unidade de xestión de centro e departamentos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Mañá

Compostela

Sesto Gontán, María Lourdes

17,922

Departamento de Organización de Empresas e Comercialización

PF000294

Secretaría de decanato

Unidade de Xestión de Centros e Departamentos da Facultade de Formación de Profesorado

Mañá

Lugo

Somoza Fernández, María Elena

35,919

PF000386

Responsable administrativo

Unidade de xestión de centro e departamentos da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Mañá

Lugo

Trashorras Bargueiras, Rosa María

28,420

Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

PF000261

Xefatura de negociado

Negociado Programación e Selección de Persoal Funcionario. Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador

Mañá

Compostela

Tubío Fernández, María Carmen

22,765

PF000263

Xefatura de negociado de Selección

Subárea de Convocatorias e Programas de Recursos Humanos. Área de Xestión de Investigación

Mañá

Compostela

Varela Manzano, Rafael

25,587

PF000292

Secretaría de dirección centros

Dirección da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Mañá

Lugo

Varela Pulpeiro, María Jesús

29,775

PF000221

Xefatura de negociado

Negociado Títulos. Servizo de Xestión Académica

Maña

Compostela

Varela Señarís, Mercedes

27,064

PF000968

Xefatura de negociado de Xustificación de Recursos Humanos. Subárea Económica. Área de Xestión de Investigación

Mañá

Compostela

Vázquez Salgueiros, Álvaro

27,697

PF000217

Xefatura de negociado de Admisión

Servizo de Xestión Académica

Mañá

Compostela

Vila Arias, Luis

29,962

PF000259

Xefatura de negociado de Nóminas de Investigación

Servizo de Xestión de Persoal

Mañá

Compostela

Vilas Sánchez, María Carmen

26,918