Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 10 de febreiro de 2023 Páx. 13239

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se dá publicidade das resolucións de concesión dos premios das especialidades de artes plásticas, arte urbana, banda deseñada, cociña, creación de videoxogos, danza moderna, deseño de xoias, fotografía, moda, música, novela curta, poesía, teatro e videocreación, ao abeiro da Orde do 17 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS310Q).

No Diario Oficial de Galicia núm. 127, do 5 de xullo de 2022, publícase a Orde do 17 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa de Xuventude Crea e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS310Q). O procedemento de concesión é en réxime de concorrencia competitiva.

De conformidade co referido artigo 2, os premios do programa Xuventude Crea convocados inclúen as seguintes especialidades: artes plásticas, arte urbana, banda deseñada, cociña, creación de videoxogos, danza moderna, deseño de xoias, fotografía, moda, música, novela curta, poesía, teatro e videocreación.

Cos premios do programa Xuventude Crea trátase de favorecer o traballo creativo da mocidade galega coa finalidade de fomentar a actividade creadora e facilitar a súa promoción e a difusión da súa obra.

De conformidade co artigo 4 da orde, o orzamento para estes premios é de 93.050,00 €, para o que existe crédito suficiente nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, no código de proxecto 2015 00536.

De conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e nos artigos 15 e 19 da referida Orde do 17 de xuño de 2022, a resolución será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Será igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado: http://xuventude.xunta.es

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das resolucións de concesión dos premios das especialidades de artes plásticas, arte urbana, banda deseñada, cociña, creación de videoxogos, danza moderna, deseño de xoias, fotografía, moda, música, novela curta, poesía, teatro e videocreación do programa Xuventude Crea, que figuran como anexo á presente resolución.

Segundo. Comunicar que as resolucións de concesión das axudas poñen fin á vía administrativa e contra elas pódese interpor recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnalas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2023

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO I

Especialidade de artes plásticas

Resolución de premios da especialidade de artes plásticas do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de artes plásticas asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo I.1 os premios da especialidade de artes plásticas do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo I.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO I.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de artes plásticas

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000015-00

Iago Fernández Díaz

***9323**

Comerse o mundo

Sen pseudónimo

78

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000083-00

Diego Vidal Míguez

***9683**

Alienación

Divimi

77

1.500,00 €

3º premio compartido:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000045-00

Nerea Cordeiro Cerviño

***1361**

Inhabitable

Inhabitable

70

500,00 €

BS310Q-2022-00000035-00

María del Mar Ramón Soriano

***6090**

S.T. (Unha curva unha ola un cos)

Pantalones de campana

60

500,00 €

Mención de honra, que carece de dotación económica:

Nº exp.

Nome e apelidos

DNI

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000186-00

Sara Camaño Pena

***1400**

Arrastre

Arrastre

ANEXO I.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de artes plásticas

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000002-00

Laura López Ignacio

***1474**

Rastro

Rastro

BS310Q-2022-00000007-00

Matías Orosa Maroño

***0435**

Loita de contrarios

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000008-00

Mónica Pintos Alfaya

***1475**

A punto de romperse, el tiempo.

A punto de romperse, el tiempo.

BS310Q-2022-00000021-00

Breogán Torres Gutiérrez

***6279**

San Xoaquinciño da illa

Xague

BS310Q-2022-00000026-00

Raquel Álvarez Méndez

***2128**

Encontros e agochos

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000034-00

Ana Campos López

***6894**

Fiandeira

Formigha Atómica

BS310Q-2022-00000036-00

Sofía Muñiz Somoza

***9169**

Simbiose

Aldroga

BS310Q-2022-00000043-00

Sandra Eiriz Valverde

***2061**

Cianotipio

Riz

BS310Q-2022-00000049-00

María Laura Carrillo Neira

***5999**

Deseño para unha colcha (Para Anderson)

Anonaki

BS310Q-2022-00000051-00

Oliver Alonso Fernández

***9878**

New update available

O.AF

BS310Q-2022-00000062-00

Aldara Vázquez Estévez

***8872**

Ponerme en tu piel

AVE

BS310Q-2022-00000078-00

Andrés Rivas Rodís

***0094**

O lugar do aire

A.R.R

BS310Q-2022-00000079-00

Nuria López Blanco

***5638**

Unheimlich i

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000081-00

Andrea Domínguez Torres

***1313**

Alfombra roja(s)

Roja

BS310Q-2022-00000089-00

Ana Monteiro Vázquez

***7345**

Catro mulleres e unha xanela

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000091-00

Rocío Lago González

***1715**

Rabia contenida

ChuviaCarmesí

BS310Q-2022-00000092-00

Eloísa María Perales de Pazos

***2514**

Lume lento

Mr. Cellophane

BS310Q-2022-00000095-00

Eva Antelo Mata

***9556**

Dysmorphia

Crisma

BS310Q-2022-00000096-00

Sofía González Castro

***5376**

Satisfyer

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000108-00

Dana Silvia Rodríguez Justo

***7953**

Nauia

N.

BS310Q-2022-00000109-00

Iris María Rodríguez Justo

***4763**

Dime algo que me deleite

Vaca

BS310Q-2022-00000111-00

Miguel Tierra Rodríguez

***7598**

Sen título

Freewanka

BS310Q-2022-00000122-00

María del Pilar Etcheverría Couto

***1613**

Bioluminiscencia marina del pensamiento

PEC

BS310Q-2022-00000130-00

Blanca Nieves Loures Miranda

***7378**

Anhelo

Nilomi

BS310Q-2022-00000132-00

Laura Madarnas Rodríguez

***9569**

A catedral de Santiago

Laura

BS310Q-2022-00000138-00

Sara Piñeiro Fernández

***5430**

#

Ahatea

BS310Q-2022-00000146-00

Andrea Davila Rubio

***8696**

66 huellas y movimientos de cuerpo (serie Gesticulaciones I)

T.A.C.T.V.S.

BS310Q-2022-00000149-00

Lidia Amado Rodríguez

***3897**

Catarsis

Moira

BS310Q-2022-00000152-00

Alba Santiago Taboada

***8067**

Os ollos da nai

Balea

BS310Q-2022-00000155-00

Emma Franco Pantín

***7176**

Segnites

Mastic et corde

BS310Q-2022-00000156-00

Coral Hermo Calvo

***5303**

Coitadiña... de onde vés, Yoli?

Coral HC

BS310Q-2022-00000157-00

Valeria Rial Couto

***0270**

Anti-catarsis

Val

BS310Q-2022-00000162-00

Andrea León González

***5700**

Erro de lectura

Abrula

BS310Q-2022-00000169-00

Ángela Toural Mariño

***7320**

Recunchos de Cuntis

Tourosatánico

BS310Q-2022-00000175-00

Olga Starikov Ponomareva

***7378**

Foz e Sapo

Foz e Sapo

BS310Q-2022-00000181-00

Xela Alonso Costas

***8429**

Sen título

Medusa

BS310Q-2022-00000182-00

Uxía Rodríguez Pérez

***9456**

Avanza

Uxía

BS310Q-2022-00000183-00

Carmen Piñón Loureda

***0347**

Nicho

Rego

BS310Q-2022-00000192-00

Yago Otero Herrero

***1030**

Infinito

Yago

BS310Q-2022-00000200-00

Iago Pensado Malleu

***0535**

Covas e corredoiros

Muiñeira

BS310Q-2022-00000202-00

Lucía Fernández Gómez

***6089**

Soprou o tempo

Lucíafdz

BS310Q-2022-00000207-00

Sabela Rodrigues Ferreiro

***3049**

avirxe.jpg

Pibil

BS310Q-2022-00000208-00

Sara Sánchez Sánchez

***5624**

Marcidus espantado

Saranchez

BS310Q-2022-00000211-00

Lucía Rodríguez González

***3687**

Retratos

Lucía

BS310Q-2022-00000222-00

Irene Casas Sáez

***3470**

Ratas do chan

Dante Casás

BS310Q-2022-00000239-00

Susana Gómez García

***3343**

¿Puedes poner un ejemplo?

Susana

BS310Q-2022-00000240-00

Andrea Otero Vázquez

***4248**

Inés e Anís

Maldita

BS310Q-2022-00000250-00

Óscar Sánchez Suárez

***7108**

A dor non ten rostro

Óscar

BS310Q-2022-00000254-00

Cristina Baqueiro Lago

***8837**

Entre contenedores

Cristina

BS310Q-2022-00000257-00

Carlota Álvarez Feijoo

***6248**

Chamizo

Sen pseudónimo

ANEXO II

Especialidade de arte urbana

Resolución de premios da especialidade de arte urbana do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de arte urbana asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo II.1 os premios da especialidade de arte urbana do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo II.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO II.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de arte urbana

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000024-00

Fernanda Rodríguez Miguélez

***8007**

Susi de ghato

Fercho

195

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

DNI

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000164-00

Elvira López Rodríguez

***8224**

Egos

ELR

178

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

DNI

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000240-00

Andrea Otero Vázquez

***4248**

Maldita

Inés e anís

157

1.000,00 €

ANEXO II.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de arte urbana

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000077-00

Manuel Míguez Sangiao

***9112**

Guerreiro do mar

Poke

BS310Q-2022-00000116-00

Nilo Lozano López

***5684**

Guerra e paz

Nailo

ANEXO III

Especialidade de banda deseñada

Resolución de premios da especialidade de banda deseñada do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de banda deseñada asinou a acta en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo III.1 os premios da especialidade de banda deseñada do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo III.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa, e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO III.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de banda deseñada

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS321Q-2022-00000159-00

Ánxel Carramal Fernández

***2154**

Carné de conducir

Abendita

99

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS321Q-2022-00000210-00

Brais Fierro Fuentes

***4255**

A ponte

Uila

96

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS321Q-2022-00000238-00

Daniel Souto Pazó

***1137**

Rapid eye movements

Sus Scrofa

91

1.000,00 €

Mencións de honra, que carecen de dotación económica:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS321Q-2022-00000131-00

Sabela Álvarez Álvarez

***6384**

Voodah

Tresdosseis

BS321Q-2022-00000158-00

Siqi Luis Yang

***0275**

A pantasma

O Xersei amarelo

BS321Q-2022-00000243-00

David Tarrío Pérez

***1027**

Cocón

Sen pseudónimo

ANEXO III.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de banda deseñada

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS321Q-2022-00000003-00

Andrés Simal González

***8017**

Filloas

Androlo

BS321Q-2022-00000025-00

Nicolás Vázquez Ben

***7334**

Desastre en salsa express

Franny

BS321Q-2022-00000029-00

Darío Rodríguez González

***8783**

Unha radiografía das prácticas de educación física

Sen pseudónimo

BS321Q-2022-00000102-00

Nuria Martínez Carbó

***9007**

Lúa

Brave Flaws

BS321Q-2022-00000150-00

Andrés Seoane Martínez

***5338**

Merrow

Sen pseudónimo

BS321Q-2022-00000194-00

Elena Andrés Rodríguez

***6267**

A brigada iridescente e o mapa do comandante afouto

Fento

BS321Q-2022-00000224-00

Alba Carreira Gómez

***1244**

Resonancia

Bluespectrum

ANEXO IV

Especialidade de cociña

Resolución de premios da especialidade de cociña do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de cociña asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo IV.1 os premios da especialidade de cociña do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo IV.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa, e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO IV.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de cociña

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000128-00

Andrea Maseda Prado

***6138**

Perlas de pistacho e chocolate branco, natillas de castaña e flocos de millo

A cabra sempre tira ao monte

184

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000218-00

Isabel Viveiro Acción

***0896**

Carolina

Azucre

175

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000227-00

María Cristina Domínguez Queijo

***0809**

Róbalo Mar e Terra

Chefiños

169

1.000,00 €

ANEXO IV.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de cociña

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000143-00

Óscar Iglesias González

***9040**

Prato combinado nº 13: zorza con patacas, ovos e pementos de Padrón

Kimchi

BS310Q-2022-00000231-00

Claudia Gómez Vidal

***4479**

Todoverdébò

Claucli

BS310Q-2022-00000232-00

Tatiana Micaela Carro Molina

***3779**

Gyozas galegas

A Pota

ANEXO V

Especialidade de creación de videoxogos

Resolución de premios da especialidade de creación de videoxogos do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de creación de videoxogos asinou a acta en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo V.1 os premios da especialidade de creación de videoxogos do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Declarar deserto o terceiro premio.

Terceiro. Publicar no anexo V.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Cuarto. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa, e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte da súa publicación.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO V.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de creación de videoxogos

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000099-00

María Santalla Martínez

***0838**

K.I.W.I.

Team KIWI

177

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000265-00

Jorge Fernández Meneses

***9953**

Poupar

Team Mauro

160

1.500,00 €

3º premio:

A Comisión de Selección, tendo en conta o disposto no artigo 3.5 da orde, propón declarar deserto o terceiro premio desta especialidade.

ANEXO V.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de creación de videoxogos

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000204-00

Manuel Márquez González

***8249**

Nova canción mariñeira

Virek Loch

ANEXO VI

Especialidade de danza moderna

Resolución de premios da especialidade de danza moderna do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de danza moderna asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo VI.1 os premios da especialidade de danza moderna do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo VI.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Publicar no anexo VI.3 a relación de solicitudes excluídas.

Cuarto. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO VI.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de danza moderna

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000263-00

Saray Alonso Amorín

***9414**

Salgadura

Sen pseudónimo

277

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000168-00

Inés Santos Acuña

***7013**

Mar sen varanda

Greas

243

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000271-00

Alexia Piñeiro Segura

***2315**

Aorta

Sen pseudónimo

215

1.000,00 €

ANEXO VI.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de danza moderna

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000073-00

Sara González Bruña

***8355**

Survivor

Survivor

BS310Q-2022-00000145-00

Noelia González Pérez

***8247**

Azo de esperanza

Flan

BS310Q-2022-00000147-00

Llui Castro Vilches

***0770**

Always and forever

Llui Waratchaya

BS310Q-2022-00000189-00

Iria Rey Pereira

***0817**

Galicia Rexurdida

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000195-00

Pablo García Lagoa

***0868**

Nunc Feronem

El salto del ángel

BS310Q-2022-00000225-00

María Lucía González Castro

***9780**

Víscera ou os ocos da dor

Aselas

BS310Q-2022-00000260-00

Claudia Fusté Zaragoza

***5717**

Sentires dunha viveza

Zafú

BS310Q-2022-00000261-00

Claudia Darriba Alfaya

***1278**

Ríos das miñas veas

Darry

ANEXO VI.3

Relación de solicitudes excluídas

Especialidade de danza moderna

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Causa de exclusión

BS310Q-2022-00000164-00

Adrián López Fernández

***9629**

O Instinto

Incumprimento do establecido no artigo 5.2 da orde de convocatoria

ANEXO VII

Especialidade de deseño de xoias

Resolución de premios da especialidade de deseño de xoias do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de deseño de xoias asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo VII.1 os premios da especialidade de deseño de xoias do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo VII.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO VII.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de deseño de xoias

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000245-00

Rebeca García Martínez

***8784**

Tick-Tock Collection

R.G.

105

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000063-00

Aldara Hernaiz Sánchez

***0520**

Una Vuelta Más

Huracán

101

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000060-00

Evelyn Lores Cacabelos

***0285**

La chica del espejo

La chica del espejo

95

1.000,00 €

ANEXO VII.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de deseño de xoias

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000052-00

Carla Souto Rodríguez

***3178**

Debaixo do ciprés, cara arriba

Rascarla

BS310Q-2022-00000086-00

Eduardo Toribio-Rodríguez Redondo

***4985**

Enredo

Bellota

BS310Q-2022-00000196-00

Noemí Domínguez André

***2863**

A luz que esquecemos

Mareo

ANEXO VIII

Especialidade de fotografía

Resolución de premios da especialidade de fotografía do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de fotografía asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo VIII.1 os premios da especialidade de fotografía do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo VIII.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Publicar no anexo VIII.3 a relación de solicitudes excluídas.

Cuarto. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa, e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO VIII.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de fotografía

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000125-00

Yael de Lorenzo Lamas

***3203**

Mocidade

Mimaspov

200

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000071-00

Miguel López Rodríguez

***9935**

Pathei mathos

Barcia

175

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000124-00

Olaya Rodríguez Pérez

***2906**

O parto

Moialde34

150

1.000,00 €

Mencións de honra, que carecen de dotación económica:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000161-00

Raquel Diz Rosendo

***7973**

Ese virus que ni muere ni nos mata

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000228-00

Martín Blanco Mouro

***1164**

Salitre

Sen pseudónimo

ANEXO VIII.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de fotografía

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000007-00

Matías Orosa Maroño

***0435**

O que nadie ve

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000014-00

Francisco José Rodríguez Casal

***1433**

Bird song

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000016-00

Silvia Torre Cambón

***0239**

Tríptico coruñés e autores galegos

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000019-00

Miguel Barcala Iglesias

***9123**

Disidencias urbanas

Barkskep

BS310Q-2022-00000020-00

Breogán Torres Gutiérrez

***6279**

Fóra na noite

Xague

BS310Q-2022-00000028-00

Uxía Soutullo Telmo

***8036**

Osmose

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000038-00

Sofía Muñiz Somoza

***9169**

Nebra

Vincha

BS310Q-2022-00000041-00

Adrián Vázquez Rodríguez

***5519**

Courels

Lucenza

BS310Q-2022-00000044-00

Lucía Xiaran Pena Piñeiro

***4484**

A cidade de Compostelá en primavera

X

BS310Q-2022-00000046-00

Alma Alonso Costas

***8429**

Compostela, do amencer ao solpor

Perki

BS310Q-2022-00000047-00

Helena Constela Lorenzo

***6119**

Futuro e esperanza do golfo de Californía

Mv Sharpie

BS310Q-2022-00000051-00

Oliver Alonso Fernández

***9878**

Habitación vandalizada. Hospital psiquiátrico de Toén (España)

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000059-00

Adrián González Salgueiro

***3033**

Infinita proxección do ser

Lita

BS310Q-2022-00000061-00

Elisa Sánchez Sedes

***2174**

Shadowy lights

Elise denise

BS310Q-2022-00000064-00

Lucía González Bóveda

***8096**

Mulleres artistas: bágoas

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000067-00

Estefanía Ortega Zambrano

***0571**

Un respiro no monte San Pedro

Estefa

BS310Q-2022-00000068-00

David Arosa Cerqueiro

***6167**

Pegadas

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000069-00

Miguel Carballa Fernández

***0197**

Entre herbas

Bioimaxes

BS310Q-2022-00000078-00

Andrés Rivas Rodís

***0094**

A imaxe do limiar

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000082-00

Ciro Fernández Briones

***2461**

Páramo de espellos

Rosa dos ventos

BS310Q-2022-00000093-00

Carlos Rodríguez Cortizo

***4056**

Minimalismo arquitectónico

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000094-00

Daniel Pérez Domínguez

***5348**

Persoas

Iron

BS310Q-2022-00000098-00

Ramón Martínez Cabada

***9313**

Retratos dunha alma en pena

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000102-00

Nuria Martínez Carbó

***9007**

Pandemia

Brave flaws

BS310Q-2022-00000110-00

Iris María Rodríguez Justo

***4763**

Holobionte

Nimbos

BS310Q-2022-00000111-00

Miguel Tierra Rodríguez

***7598**

Neno, pai e espíritu santo

Freewanka

BS310Q-2022-00000113-00

José Oriol Martínez Vidal

***9111**

O canto das ánimas- o soño de Compostela- o camiño da perspectiva- o solpor- sensación de ceguera - neboado

Ori

BS310Q-2022-00000114-00

Antía Expósito Guerrero

***9137**

Arrolos

Toxo

BS310Q-2022-00000118-00

Regina Chamorro Misa

***0804**

Ollos que enmarcan momentos

Hijita

BS310Q-2022-00000136-00

Sandra Núñez Figueroa

***6108**

A foto do carné

Nufi

BS310Q-2022-00000140-00

David Outón Quintáns

***6140**

Casa abu

Dou

BS310Q-2022-00000142-00

Aldara Otero González

***7857**

Sara

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000151-00

María Isabel Sánchez Trelles

***8347**

Texturas

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000154-00

Iria Vilas Iglesias

***3004**

Cincuenta sombras de azul

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000156-00

Coral Hermo Calvo

***5303**

Liñas dunha realidade urbana, máis aló do espazo

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000160-00

Javier Lareu Rendo

***7339**

Mexan por nós e temos que dicir que chove

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000166-00

María Asunción González Losada

***6186**

A potencia do silencio

Yvette Guilbert

BS310Q-2022-00000167-00

Iago Pensado Malleu

***0535**

Made in china

Brétema

BS310Q-2022-00000185-00

Roque Beloso Abilleira

***4379**

Mar e cariño

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000190-00

Cristóbal Añón Blanco

***5499**

Feula: esa fachada que borra a nosa esencia

Tobal Bokeh

BS310Q-2022-00000191-00

Ana María Bruzos Gutiérrez

***5790**

Rabuñando o fulgor do nirvana solar

Luna

BS310Q-2022-00000198-00

Carmen Valeria Viñas Salgado

***8350**

O paso do tempo

ws

BS310Q-2022-00000199-00

Alicia Centrón Bernárdez

***3444**

Matria galega

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000201-00

Claudia Silva González

***9554**

Malaherba

Herva luisa

BS310Q-2022-00000205-00

Paula Quiroga Rodríguez

***8596**

Ao faro

Paloma silva

BS310Q-2022-00000213-00

Paloma María Arguello Rodríguez

***9155**

Díxenche que non o quería, que non che quería

Raposo

BS310Q-2022-00000215-00

Laura María Freire Cameselle

***1777**

O verán pasado fun feliz

Meiga

BS310Q-2022-00000216-00

Pedro Peteiro Patiño

***1302**

Ecos do pasado

Grillo

BS310Q-2022-00000217-00

Susana Díaz Pérez

***7831**

Laranxa ousado

Naranja osado

BS310Q-2022-00000233-00

Jorge Ángel Piñeiro Acevedo

***9501**

Concreto

Xurxe

BS310Q-2022-00000237-00

Sara Costas Ruibal

***1371**

Fotografía de concerto

Fanecucha

BS310Q-2022-00000241-00

Naiara Ayelen Carrazza Ibáñez

***9126**

A corazón aberto

NCI

BS310Q-2022-00000247-00

Icía Vázquez Rodríguez

***1959**

Tradicións 2.QUEER

Zzzia

BS310Q-2022-00000253-00

Guillerme da Silva de Oliveira

***3847**

Os meus ollos

Sen pseudónimo

ANEXO VIII.3

Relación de solicitudes excluídas

Especialidade de fotografía

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Causa de exclusión

BS310Q-2022-00000041-00

Adrián Vázquez Rodríguez

***5519**

Courels

Incumprimento do establecido no artigo 5.2 da orde de convocatoria

ANEXO IX

Especialidade de moda

Resolución de premios da especialidade de moda do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de moda asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo IX.1 os premios da especialidade de moda do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo IX.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Publicar no anexo IX.3 a relación de solicitudes excluídas.

Cuarto. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO IX.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de moda

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000134-00

Brais Albor Rodríguez

***5630**

Touro Galego

Pichón

300

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000139-00

Antía Vieiro Fernández

***5308**

¡Vaya huevos!

Antika

250

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000223-00

Laura Barrós Chans

***2746**

Novo Pentaerion

Sen pseudónimo

200

1.000,00 €

ANEXO IX.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de moda

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000006-00

Ana Táboas Veiga

***1316**

Volatile Optic

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000009-00

Abel Álvarez Ramos

***8487**

Tiempo

Abi

BS310Q-2022-00000023-00

Uxía Caamaño Loureiro

***8684**

Amulet

Clouxi

BS310Q-2022-00000058-00

Lucía Beade Suárez

***7505**

Way of the sword

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000085-00

Julia Lameiro Hermida

***0302**

Diploria

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000119-00

Alex Novoa Pazos

***7659**

TNT Collection

Alex Cabaretier

BS310Q-2022-00000123-00

Lucía Tuset Riotorto

***4550**

Xiada

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000135-00

Borja Rodríguez Fontán

***2167**

Des-Xenerada

BOR

BS310Q-2022-00000137-00

Leticia Alonso Seco

***4652**

Back to college

Lals

BS310Q-2022-00000179-00

Laura Carro Lago

***2974**

Priority

Arual Ecology

BS310Q-2022-00000193-00

Carlo Signiorini Coto

***0490**

Rosa ou Azul

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000209-00

María Pampín Lorenzo

***0642**

Odiseo

Javiota

BS310Q-2022-00000219-00

Valentina García Tabarés

***6674**

Noches Tropicales

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000242-00

Alba Barcia Blanco

***1289**

Yügen 22

Canela

BS310Q-2022-00000251-00

Fernando Rábade Fernández

***5337**

Craftman

Heaven Vision

BS310Q-2022-00000252-00

Ariana Martínez Muíño

***3427**

No way street

Sen pseudónimo

ANEXO IX.3

Relación de solicitudes excluídas

Especialidade de moda

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Causa de exclusión

BS310Q-2022-00000055-00

Néstor Caamaño Lorenzo

***5807**

Birdie

Incumprimento do establecido no artigo 11.1.e) da orde de convocatoria

ANEXO X

Especialidade de música

Resolución de premios da especialidade de música do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

O artigo 15 regula a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de música asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo X.1 os premios da especialidade de música do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo X.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Publicar no anexo X.3 a relación de solicitudes excluídas.

Cuarto. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO X.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de música

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título das obras

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000176-00

Lara Álvarez Álvarez

***6384**

A flor
Vals de Trapielas

Faíscas

239

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título das obras

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000154-00

Iria Vilas Iglesias

***3004**

Hvergelmir
Gjoll

Xa´lum

236

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título das obras

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000187-00

Marina Fernández Vigo

***5004**

Maios
Manuel do Campo

Cantometrics

222

1.000,00 €

ANEXO X.2

Relación de solicitudes que non obtiveron premio

Especialidade de música

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título das obras

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000027-00

Miguel Pérez Ramudo

***8200**

A escuridade chama

A Noria

Fada

BS310Q-2022-00000030-00

Denis Carballas Riveiro

***1746**

Convicción

Distancia

Sarxento Pementa

BS310Q-2022-00000056-00

Martín Castro Tubío

***9734**

Piece en forma de Habanera Sonata I for Viola

Martín

BS310Q-2022-00000101-00

Daniel Domínguez Rodríguez

***1177**

Lóstregos

Drowning

Eleven

BS310Q-2022-00000106-00

Gael Alberto Quintela

***8818**

Só mirarei atrás para sorrir

Aínda

Galboir

BS310Q-2022-00000120-00

Daniel Valladares Otero

***7573**

Hai sede na nova Galicia

Retorno a Tagen Ata VII-IX

Dioivo

BS310Q-2022-00000126-00

Carlota Rosón Rojo

***1583**

Fogar

Cía. SÖA

BS310Q-2022-00000127-00

Xavier Simón Montero

***8716**

Brisa

Estilo amorodo II

Amorodo

BS310Q-2022-00000220-00

Andrés Martínez Corbo

***8435**

Non son eu

Outra vez

Bulla

BS310Q-2022-00000226-00

Bruno Rodríguez Docobo

***9231**

Lume

Standar de amigo

Jazzdoriña

BS310Q-2022-00000234-00

Xacobe Medina Dacasa

***4807**

Irmandade na Galicia

O meu berce

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000248-00

Daniel Madison Sadykov

***7310**

Temporal

Verte outra vez

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000255-00

Iago Galego Ferreiro

***9940**

Mediocre

Galicia

Filloas

BS310Q-2022-00000258-00

Unai de Larrinaga Romero

***5741**

Zona Vella

Amor instrumental

Naitinain

BS310Q-2022-00000273-00

Carmen Carracedo Calvo

***7102**

Azul

Palabras imposibles

C Et B

ANEXO X.3

Relación de solicitudes excluídas

Especialidade de música

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Causa de exclusión

BS310Q-2022-00000129-00

Miguel Montes Cal

***4618**

Frédéric Chopin, estudio opus 25, nº 1

Ernesto Lecuona, La Comparsa

Incumprimento do establecido no artigo 38.3 da orde de convocatoria

BS310Q-2022-00000153-00

Xosé Antón Comesaña Pintos

***9588**

Rober Schumann: Fantasiestücke, Op 73 (I. Zart und mit Ausdruck)

Gergely Vajda: Lightshadow-Trembling

Incumprimento do establecido no artigo 38.3 da orde de convocatoria

BS310Q-2022-00000170-00

Laura Martínez Puga

***9385**

Amor mordaz

Veni, vidi, vici

Incumprimento do establecido no artigo 38.3 da orde de convocatoria

ANEXO XI

Especialidade de novela curta

Resolución de premios da especialidade de novela curta do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de novela curta asinou a acta en que propón declarar deserta a concesión de premios da dita especialidade, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Declarar deserta a concesión de premios da especialidade de novela curta do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo XI.1 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO XI.1

Relación de solicitudes sen premio

Especialidade de novela curta

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000005-00

Adrián Noia Vázquez

***5467**

A Memoria de María

Estevo Estévez

BS310Q-2022-00000031-00

Sofía Fernández González

***5878**

As periferias de Maríña

Moraima

BS310Q-2022-00000050-00

Efrén Jesús Fernández Muñoz

***3158**

A luz do faro

Leslie Oz

BS310Q-2022-00000172-00

Marcos Gómez Ramos

***2878**

Ao despertar dos soños

Lacasitos

BS310Q-2022-00000267-00

Xacobe Medina Dacasa

***4807**

Eu son a morsa «autobiofrafía de Daniel Lemans»

John Mccartney

ANEXO XII

Especialidade de poesía

Resolución de premios da especialidade de poesía do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de poesía asinou a acta en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo XII.1 os premios da especialidade de poesía do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo XII.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Publicar no anexo XII.3 a relación de solicitudes excluídas.

Cuarto. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO XII.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de poesía

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000013-00

Ciro Fernández Briones

***2461**

A anguria do hermetismo

Rosa dos ventos

170

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000269-00

Daniel Durán Chapela

***1288**

Biscoito de laranxa

Des Essenties

151

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000065-00

Adrián Agustín Vázquez Rodríguez

***5277**

Itinerario da cegueira

A. W. F.

130

1.000,00 €

ANEXO XII.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de poesía

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-0000004-00

Susana Villaverde García

***8860**

A tenrura nun impacto

A tenrura nun impacto

BS310Q-2022-00000010-00

Natalia Lema Otero

***1226**

Aqueles días de calmuzo en maio

Altamira

BS310Q-2022-00000011-00

Antía Castelo Martínez

***9703**

A lavadora

Zanussi

BS310Q-2022-00000012-00

Mauro Pichel Vázquez

***3707**

Libro do Mal Amor

Anxo Sforza

BS310Q-2022-00000013-00

Ciro Fernández Briones

***2461**

A anguria do hermetismo

Rosa dos ventos

BS310Q-2022-00000017-00

Jesús Castro Yáñez

***5905**

Canícula circular

Tillmans

BS310Q-2022-00000022-00

Breogán Torres Gutiérrez

***6279**

Volver marchar

Xague

BS310Q-2022-00000032-00

Blanca Trigo Cabaleiro

***8851**

Cuspe

CadaversobreaHistoria

BS310Q-2022-00000033-00

Antón Sánchez Testas

***9138**

Axiñas

Antía Lev

BS310Q-2022-00000037-00

Laura Martínez Puga

***9385**

A verba da besta

Law

BS310Q-2022-00000039-00

Rebeca Conde Figueroa

***7239**

Renacemento

Cuscusito

BS310Q-2022-00000042-00

Aarón León Borja

***7873**

Día a día

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000048-00

Emma Rodríguez-Toubes Forryan

***9149**

Galicia é cultura

Lobos

BS310Q-2022-00000051-00

Oliver Alonso Fernández

***9878**

Espertar

O.AF

BS310Q-2022-00000053-00

Sofía Fernández González

***5878**

Ensaio sobre o poema

Sapho

BS310Q-2022-00000065-00

Adrián Agustín Vázquez Rodríguez

***5277**

Itinerario da cegueira

A. W. F.

BS310Q-2022-00000066-00

David Casal Vadillo

***6350**

IV roteiro etnográfico polas dunas de San Xoán

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000070-00

Clara Vidal López

***0630**

O soño da estirpe

Pereiro Lorenzo

BS310Q-2022-00000072-00

Miguel Cavadas Docampo

***9747**

Estrondo da vaixela de prata

O esperante

BS310Q-2022-00000074-00

Nuria Rama Fariña

***8670**

Río Pedras

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000075-00

Ana Marino Fernández

***9218**

Da túa avóa

Ani

BS310Q-2022-00000076-00

Alba Quintas Núñez

***4635**

Teño gana de...

Poetisa

BS310Q-2022-00000078-00

Andrés Rivas Rodis

***0094**

Como a palabra

A.R.R

BS310Q-2022-00000084-00

Paula Gil Vicente

***2862**

Laparada

PGV

BS310Q-2022-00000087-00

Cristina Souto Pita

***4130**

Afastarse

Chorima

BS310Q-2022-00000090-00

María Asunción González Losada

***6186**

Xénese 2:4

Eva

BS310Q-2022-00000097-00

Vicente Vázquez Vidal

***0677**

Do outro lado da rúa

Renata Saula

BS310Q-2022-00000103-00

Saray Rodríguez Pérez

***6358**

Charlie

Syra Gallagher.

BS310Q-2022-00000107-00

Xavier Simón Montero

***8716**

Diario dun poeta mergullador

Amorodo

BS310Q-2022-00000141-00

Iria Tarrío Pazos

***2260**

As últimas consecuencias.

Alicia Liddell

BS310Q-2022-00000144-00

Andrea Castaño Rodríguez

***0534**

Miña

Xouba

BS310Q-2022-00000163-00

Pedro Rodríguez Villar

***9462**

Mareas

Lano de Milda

BS310Q-2022-00000165-00

Daniel Souto Pazó

***1137**

Rapid Eye Movements

Alalá

BS310Q-2022-00000203-00

Helena Salgueiro Golán

***9729**

Decálogo O poema non representa, escenifica

Surrealista

BS310Q-2022-00000206-00

Olalla Liñares García

***0692**

Os días santos

Balea

BS310Q-2022-00000212-00

César Manuel Gil Gil

***1076**

O soño de Alceo

Jorge Arlt

BS310Q-2022-00000221-00

Laura López Esteban

***8495**

A terra que deixamos atrás

Cry me a river

BS310Q-2022-00000230-00

Marta Pernas Rodríguez

***0943**

Unha volta ao son

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000235-00

Lucía López Golán

***3081**

Mirándo(me)

Sen pseudónimo

BS310Q-2022-00000236-00

Mireia Hidalgo Milla

***7200**

Ti e o tempo que me queda

No

BS310Q-2022-00000249-00

Óscar Sánchez Suárez

***7108**

Escóitome marchar

Óscar

BS310Q-2022-00000266-00

Keyla Iglesias Esteves

***1766**

Decadencia

Xosé Rodríguez

BS310Q-2022-00000270-00

Carolina Castro González

***8912**

Paisaxes, sabedorías que ten Carolina

Sen pseudónimo

ANEXO XII.3

Relación de solicitudes excluídas

Especialidade de poesía

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Causa de exclusión

BS310Q-2022-00000001-00

Míriam Román Prieto

***8499**

Apoptose

Incumprimento do establecido no artigo 6.c) da orde de convocatoria

BS310Q-2022-00000171-00

Noemia Veiga Gonçalves

***6350**

Da natureza

Incumprimento do establecido no artigo 41.3 da orde de convocatoria

ANEXO XIII

Especialidade de teatro

Resolución de premios da especialidade de teatro programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social e Xuventude do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

O artigo 15 regula a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de teatro asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo XIII.1 os premios da especialidade de teatro do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Declarar deserto o terceiro premio.

Terceiro. Publicar no anexo XIII.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Cuarto. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO XIII.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de teatro

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio compartido:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000259-00

Ana Fernández Sánchez

***3788**

Asfixia

Vórtice escénico

280

1.500,00 €

BS310Q-2022-00000184-00

Asociación Palimoco Teatro

***2621**

E se todo se reducise ao amor

Palimoco

280

1.500,00 €

2º premio compartido:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000214-00

Javier Castiñeira García

***1028**

Brazaletes

Valume

224

750,00 €

BS310Q-2022-00000244-00

Jacobo Mo Caeiro

***8649**

Só se aplaude ao final

DWD

224

750,00 €

3º premio:

A Comisión de Selección, tendo en conta o disposto no artigo 3.5 da orde, propón declarar deserto o terceiro premio desta especialidade.

ANEXO XIII.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de teatro

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos/razón social

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000040-00

Asoc. Cultural Teatro do AR A.C.T.A

***9277**

Lonxe dos teus abrazos

Titiriteros

BS310Q-2022-00000104-00

As nove musas

***5653**

Sincronizadas

Farándula Velutina

BS310Q-2022-00000105-00

Andrea Peiteado Iglesias

***1191**

Agullas: a princesa mocosa

Patochada teatro

BS310Q-2022-00000117-00

Ana Raquel García Pedreira

***6660**

Cartas a ningures

Ara García

ANEXO XIV

Especialidade de videocreación

Resolución de premios da especialidade de videocreación do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante a Orde da Consellería de Política Social do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recóllese a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

No seu artigo 15 regúlase a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de videocreación asinou as actas en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e as ditas actas foron trasladadas ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución dos premios da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para a Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo XIV.1 os premios da especialidade de videocreación do programa Xuventude Crea no ano 2022, convocados na dita orde, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Publicar no anexo XIV.2 a relación de solicitudes que non obtiveron premio.

Terceiro. Publicar no anexo XIV.3 a relación de solicitudes excluídas.

Cuarto. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO XIV.1

Relación de persoas premiadas

Especialidade de videocreación

Programa Xuventude Crea 2022

1º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000188-00

Juan Rodríguez Bas

***7772**

Corpo, Espazo, Tempo

Coeste

126

3.000,00 €

2º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000180-00

Mírian Opazo Ojea

***3518**

Retratos do silencio

Ar do alén

123

1.500,00 €

3º premio:

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación total

Importe do premio

BS310Q-2022-00000054-00

Rocío Campoy Lage

***0876**

Emocións en espiral

Genn Studio

111

1.000,00 €

ANEXO XIV.2

Relación de persoas participantes que non obtiveron premio

Especialidade de videocreación

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

BS310Q-2022-00000016-00

Silvia Torre Cambón

***0239**

Pel á cadea

S.C.

BS310Q-2022-00000018-00

Diana García Gómez

***4714**

Tebra

Diana Gargom

BS310Q-2022-00000100-00

Eva Antelo Mata

***9556**

4360

Apura

BS310Q-2022-00000111-00

Miguel Tierra Rodríguez

***7598*

A lembranza do sol

Freewanka

BS310Q-2022-00000133-00

David Outón Quintáns

***6140**

Distancia de costa

DOU

BS310Q-2022-00000154-00

Iria Vilas Iglesias

***3004**

Extinguimos

I.V.I.

BS310Q-2022-00000174-00

Uxía Sánchez Lorda

***0258**

O lugar que ocupan as cousas

Caterpillar

BS310Q-2022-00000177-00

Antonio Blanco Reiriz

***6501**

As Doce

Toño

BS310Q-2022-00000178-00

Paula Fuentes Vergara

***7896**

A tola do monte

Caurelá

BS310Q-2022-00000229-00

Jorge Ángel Piñeiro Acevedo

***9501**

Vivir...

Xurxe

BS310Q-2022-00000246-00

Gabriel Vázquez Fernández

***8984**

Abateu Me

VZ.FERZ

BS310Q-2022-00000268-00

Claudia Darriba Alfaya

***1278**

Meniña da auga

Darri

BS310Q-2022-00000272-00

Borja Salvado Varela

***5971**

Caendo no ceo

Caendo no ceo

ANEXO XIV.3

Relación de solicitudes excluídas

Especialidade de videocreación

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Causa de exclusión

BS310Q-2022-00000173-00

Paula Calviño Suárez

***2010**

Efecto caracola

Renuncia