Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 14 de febreiro de 2023 Páx. 13811

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

ORDE do 31 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases que rexen a concesión dos premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento BS327A).

A Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, establece, no seu artigo 1, que as políticas públicas dirixidas á xuventude terán como finalidade mellorar a calidade de vida da xente nova, especialmente a través do acceso á información en materia xuvenil e mediante a participación activa dos mozos e mozas no desenvolvemento sustentable, económico e social da Comunidade Autónoma de Galicia.

Tamén establece a citada Lei no seu artigo 33 que a Administración xeral da Comunidade Autónoma exercerá as súas competencias a través da consellería competente en materia de xuventude, á cal lle corresponden, entre outras, a xestión das actuacións en materia de xuventude, así como as políticas xuvenís de carácter interdepartamental e de apoio ao desenvolvemento da actividade xuvenil.

De acordo co artigo 9 da dita Lei 6/2012, do 19 de xuño, a Xunta de Galicia fomentará o espírito emprendedor e potenciará entre a xuventude un sistema de actitudes e preocupacións do que formen parte a iniciativa propia, a responsabilidade, a planificación de obxectivos vitais, a perseveranza, o compromiso e a flexibilidade.

De acordo co Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude, correspóndelle á Dirección Xeral competente en materia de Xuventude, entre outras, a referida función de xestión das actuacións en materia de xuventude, así como as políticas xuvenís de carácter interdepartamental e de apoio ao desenvolvemento da actividade xuvenil.

A Consellería de Política Social e Xuventude entende que, en cumprimento do mandato legal e para lograr unha verdadeira participación da xuventude nos diferentes ámbitos da sociedade actual, é fundamental impulsar actuacións e apoiar os proxectos que desenvolvan os mozos e mozas galegos en distintos ámbitos. Así, no exercicio das competencias propias e co fin de recoñecer e distinguir, de maneira institucional, as mellores iniciativas da nosa xuventude, visibilizar o seu talento e capacidades e servir de modelo e testemuña para a sociedade civil en xeral, a Consellería decidiu fomentar as ditas iniciativas a través dunha nova convocatoria dos premios Talento Mozo Galicia, logo do éxito das dúas primeiras edicións.

Atendendo ao colectivo de persoas físicas a que vai destinada a convocatoria e que poden presentar solicitude, considérase xustificado establecer a obriga de relacionarse coa Administración convocante a través de medios electrónicos, dado que as cualidades que xustifican poder optar aos premios implica que se pode entender acreditado o acceso e a dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios para tal fin.

Esta convocatoria axústase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, en concreto, no relativo aos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade na concesión das axudas e subvencións; ao establecido no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; ás disposicións aplicables da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; á Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno; á Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; e queda sometida ao establecido no artigo 25 do dito Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro e ao disposto na Orde da entón Consellería de Economía e Facenda, do 11 de febreiro de 1998, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada polas ordes da Consellería de Economía e Facenda do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001.

Na súa virtude, e facendo uso das facultades que me confire o artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto e finalidade

1. Esta orde ten por obxecto a regulación do procedemento de concesión dos premios ao talento mozo na Comunidade Autónoma de Galicia para o recoñecemento de traxectorias excelentes e proxectos impulsados e postos en marcha por mozos e mozas galegos, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2023.

2. Cos premios Talento Mozo Galicia tratarase de recoñecer e visibilizar o talento e capacidades da xuventude galega, nas modalidades de Ciencia, Rural, Deporte, Empresa e Cultura e creación.

3. O código de procedemento administrativo é BS327A.

Artigo 2. Procedemento e modalidades

1. O procedemento de concesión dos premios Talento Mozo Galicia tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, nos termos previstos nos artigos 20 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En todo o non previsto nestas bases será de aplicación a Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Os premios Talento Mozo Galicia que se convocan terán as seguintes modalidades:

a) Ciencia.

b) Rural.

c) Deporte.

d) Empresa.

e) Cultura e creación.

Artigo 3. Premios

1. Outorgarase un premio en cada unha das modalidades establecidas no artigo 2, cuxa dotación económica será de 5.000 euros por modalidade.

As contías dos premios obxecto desta convocatoria serán únicos e estarán suxeitos ás retencións correspondentes conforme a lexislación tributaria.

2. As persoas premiadas recibirán, ademais da dotación económica do premio, unha distinción honorífica e un diploma acreditativo.

Artigo 4. Orzamento

1. Para o financiamento destes premios destínase un crédito de 25.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.1, de acordo cos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

2. A concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución da concesión.

Artigo 5. Persoas destinatarias e requisitos

Poderán optar ao premios Talento Mozo Galicia as persoas mozas que reúnan os seguintes requisitos:

a) Ter entre 18 e 35 anos na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

b) Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

c) Contar cunha traxectoria relevante na modalidade do premio a que concorra. Para estes efectos, os méritos que motivan a candidatura deben estar referidos a circunstancias acreditadas con carácter previo á data de publicación da convocatoria.

d) Cumprir coas obrigas previstas no artigo 18 para as persoas premiadas.

Artigo 6. Compatibilidade dos premios

A obtención do premio é compatible con outros outorgados coa mesma finalidade por outras entidades, órganos e organismos públicos ou privados.

Artigo 7. Solicitudes e prazo de presentación

1. As persoas que concorren a esta convocatoria de premios deberán presentar a súa solicitude obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

3. Para poder optar aos Premios Talento Mozo Galicia as persoas solicitantes deberán acreditar documentalmente, na forma prevista no artigo seguinte, que reúnen as cualidades que xustifiquen poder optar ao premio na modalidade de que se trate.

4. Unha mesma persoa non poderá presentarse como candidata a máis dunha modalidade de premio. No suposto de que se produza esta situación, a solicitude non será admitida a trámite.

5. As persoas gañadoras en edicións anteriores a esta convocatoria non poderán volver presentarse nin na modalidade en que resultasen premiadas nin nas demais modalidades.

6. A presentación da solicitude implica a aceptación das bases desta convocatoria.

Artigo 8. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Memoria individualizada descritiva do proxecto ou traxectoria que opta ao premio, na modalidade de que se trate, que poña de manifesto os seus aspectos máis relevantes e valiosos e que conteña expresa mención dos méritos en que se fundamente a solicitude (anexo II).

b) Currículo.

c) Documentación oficial acreditativa dos méritos alegados. Sen esta acreditación, os citados méritos non os terá en conta o xurado.

d) A persoa solicitante achegará, así mesmo, as publicacións, fotografías, apoios por parte de persoas físicas ou xurídicas e demais documentación en que se asente a súa candidatura.

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recabados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puideran obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar, de maneira motivada, o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

Artigo 9. Emenda das solicitudes

Se na solicitude se aprecian defectos ou falta de documentación, o órgano instrutor previsto no artigo 12 requirirá á persoa solicitante para que, no prazo de 10 días, contado desde o seguinte á notificación, que se efectuará a través de publicación de conformidade co disposto no artigo 19, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, considerarase desistida da súa petición, de conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, logo de resolución, que será ditada nos termos do seu artigo 21.

Artigo 10. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 11. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) Certificado de residencia con data de última variación padroal da persoa solicitante.

c) Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

d) Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Tributaria de Galicia (Atriga).

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 12. Instrución do procedemento

O órgano instrutor do procedemento será o Instituto da Xuventude de Galicia. Unha vez completos os expedientes, remitiraos ao órgano previsto no artigo seguinte para a súa valoración e unha vez emitido por este o informe previsto no artigo 14, elevará a proposta de resolución ao órgano competente para resolver o procedemento.

Artigo 13. Xurado dos Premios Talento Mozo Galicia

1. Para a valoración dos expedientes constituirase un xurado cuxos membros serán designados pola persoa titular da Dirección Xeral competente en materia de xuventude, que será quen desempeñe a súa presidencia e que será substituída, no caso de ausencia, segundo o establecido na disposición adicional primeira do Decreto 224/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude.

O xurado estará formado por un máximo de doce membros, que serán designados entre persoas destacadas no ámbito institucional e/ou social pola súa relevancia profesional e persoal en cada unha das modalidades dos premios.

2. O xurado, como órgano colexiado, rexerase pola Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público, e pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

3. Na composición do xurado procurarase acadar a presenza equilibrada de mulleres e homes.

4. A secretaría do xurado, con voz pero sen voto, corresponderalle a unha persoa funcionaria da citada dirección xeral, nomeada por resolución da persoa titular da Dirección Xeral competente en materia de xuventude.

5. Agás no caso da presidencia, en ausencia dos membros que compoñen o xurado, ou da súa secretaría, estes serán substituídos por outra persoa nomeada, así mesmo, pola persoa titular da Dirección Xeral competente en materia de xuventude, conforme os mesmos criterios de elección recollidos no número 1 e 4 deste artigo.

Artigo 14. Valoración das solicitudes admitidas

1. Coa finalidade de elaborar a proposta de concesión, o xurado examinará e valorará as solicitudes presentadas para as distintas modalidades en función dos seguintes criterios específicos por modalidade, que se deduzan da memoria presentada e dos méritos acreditados pola persoa solicitante:

a) Ciencia.

1º. Valorarase o grao de excelencia da traxectoria da persoa moza no ámbito da súa investigación, tendo en conta a repercusión que esta tivo ou ten na comunidade científica, ata un máximo de 20 puntos.

2º. Índice de produción científica, ata un máximo de 20 puntos.

3º. Apertura de novos eidos ou espazos de investigación no ámbito científico que axuden a dar resposta aos retos tecnolóxicos ou sociais actuais e emerxentes, ata un máximo de 20 puntos.

4º. Repercusión social, notoriedade e influencia na poboación en xeral, ata un máximo de 20 puntos.

b) Rural.

1º. Valorarase o grao de excelencia da traxectoria da persoa moza no eido da súa actividade, tendo en conta a repercusión que esta tivo ou ten no ámbito de influencia, ata un máximo de 20 puntos.

2º. Contribución da actividade para axudar á posta en valor do medio rural, desde un punto de vista innovador e moderno, como espazo de oportunidades para a mocidade, ata un máximo de 20 puntos.

3º. Actividades que promovan a dinamización económica e demográfica da zona en que se asenten, ata un máximo de 20 puntos.

4º. Repercusión social, notoriedade e influencia na poboación en xeral, ata un máximo de 20 puntos.

c) Deporte

1º. Valorarase o grao de excelencia na traxectoria da persoa moza no ámbito deportivo, tendo en conta a repercusión que esta tivo ou ten no conxunto da sociedade e na propia comunidade deportiva, ata un máximo de 20 puntos.

2º. Carreiras deportivas que sirvan como exemplo de transmisión de valores, co fin de xerar un efecto multiplicador entre a xuventude centrado nos valores do esforzo, traballo e superación, ata un máximo de 20 puntos.

3º. Promoción de hábitos de vida saudables, ata un máximo de 20 puntos.

4º. Impacto da traxectoria deportiva a nivel nacional e internacional, favorecendo así tamén o coñecemento e posta en valor dos deportistas galegos no panorama mundial, ata un máximo de 20 puntos.

d) Empresa.

1º. Valorarase o grao de excelencia e calidade do proxecto da persoa moza, tendo en conta a repercusión que esta tivo ou ten no conxunto do tecido empresarial galego, ata un máximo de 20 puntos.

2º. Proxectos innovadores, orixinais e de vangarda vinculados, fundamentalmente, ao sector primario, turismo ou industria 4.0, ata un máximo de 20 puntos.

3º. Contribución do proxecto á mellora da economía galega no referido á creación de postos de traballo, xeración de riqueza ou apertura de novas oportunidades de negocio, ata un máximo de 20 puntos.

4º. Repercusión social, notoriedade e influencia na poboación en xeral, ata un máximo de 20 puntos.

e) Cultura e creación.

1º. Valorarase o grao de excelencia da traxectoria da persoa moza no eido da súa actividade cultural e/ou creativa, tendo en conta a repercusión que esta tivo ou ten no sector cultural, ata un máximo de 20 puntos.

2º. Apertura de novos eidos de produción ou investigación cultural baixo un prisma actual e moderno que sempre respecte, ou incluso anove, o tradicional, ata un máximo de 20 puntos.

3º. Impacto da traxectoria a nivel nacional e internacional, ata un máximo de 20 puntos.

4º. Repercusión social, notoriedade e influencia na poboación en xeral, ata un máximo de 20 puntos.

2. O xurado emitirá un informe-valoración das solicitudes para cada modalidade, que elevará ao órgano instrutor. O órgano instrutor, á vista do informe-valoración do xurado poderá propor que se declare deserta algunha modalidade por non reunir os méritos suficientes ningunha das candidaturas presentadas.

Artigo 15. Resolución

1. O órgano instrutor, á vista do expediente e do informe-valoración do xurado, elevará ao órgano competente para resolver o procedemento a proposta de resolución dos premios para cada modalidade ou declaración de deserta, de ser o caso.

2. O órgano competente para resolver será a Dirección Xeral competente en materia de xuventude, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude.

3. A resolución será publicada de conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, no prazo máximo de tres meses contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia nos termos sinalados no artigo 19.

4. Se transcorrese o prazo máximo para resolver e publicar sen se ditar resolución expresa, os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

Artigo 16. Entrega de premios

Unha vez emitida e publicada a resolución, a entrega de premios Talento Mozo Galicia, realizarase, de ser posible, nun acto público de carácter institucional co fin de visibilizar e poñer en valor ás persoas gañadoras en cada unha das modalidades.

Artigo 17. Réxime de recursos

1. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e poderán ser recorridas potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que as ditou ou ser impugnadas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativo, de conformidade co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

2. O prazo para a interposición do recurso de reposición contra as resolucións ditadas neste procedemento será dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, se o acto for expreso. Se o acto non for expreso, o solicitante e outros posibles interesados poderán interpoñer o recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se produza o acto presunto, tal e como establece o artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. De conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, procederá a impugnación directa ante o órgano da xurisdición contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación se o acto é expreso e de seis meses a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 18. Obrigas das persoas premiadas

As persoas premiadas deberán:

a) Acreditar, con carácter previo á concesión e ao pagamento dos premios, que están ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e que non teñen débedas pendentes de ningunha natureza coa Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Reintegrar, total ou parcialmente, o importe do premio no suposto de incumprimento dos requisitos e condicións establecidos para a súa concesión e das demais obrigas contidas nesta orde, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na restante normativa que sexa de aplicación. Para facer efectiva a devolución, tramitarase o procedemento de reintegro oportuno, que se axustará ao previsto nos artigos 37 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no título V do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

c) Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

d) Comunicarlle á Dirección Xeral competente en materia de xuventude, as modificacións que se produzan nos requisitos e condicións que determinaron a concesión do premio. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza.

e) Comunicarlle á Dirección Xeral competente en materia de xuventude, a obtención doutras axudas para a mesma traxectoria e/ou proxecto. Para estes efectos, a persoa solicitante debe incluír no anexo I a declaración relativa a outras axudas e, con posterioridade a presentación da solicitude, comunicar a súa obtención, de ser o caso.

f) Cumprir cos requisitos e obrigas recollidas nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e coas restantes obrigas contidas nesta orde e demais normativa aplicable.

Artigo 19. Publicación dos actos e resolucións

1. Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

2. A relación de persoas premiadas de cada especialidade será publicada, así mesmo, na páxina web http://xuventude.xunta.es

Artigo 20. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Disposición adicional primeira. Base de datos nacional de subvencións

A Consellería de Política Social e Xuventude transmitirá á Base de datos nacional de subvencións a información necesaria, de conformidade co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Disposición derradeira primeira. Delegación de competencias

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude na persoa titular da Dirección Xeral competente en materia de xuventude, para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias dos premios previstos nesta orde.

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral competente en materia de xuventude para ditar cantos actos sexan precisos para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2022

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Xuventude

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file