Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 28 de febreiro de 2023 Páx. 15799

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ORDE do 23 de febreiro de 2023 pola que se establecen os servizos mínimos que se prestarán durante a folga convocada pola Confederación Intersindical Galega (CIG) e pola Confederación Sindical de Comisións Obreiras (CC.OO.) na empresa Maitours, S.L.U., integrante da UTE concesionaria do servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral XG642, para os días 1, 8, 9, 15 a 17, 21 a 24 de marzo, e que será indefinida a partir do día 27 de marzo.

O exercicio da folga por parte dos traballadores para a lexítima defensa dos seus intereses é un dereito fundamental recoñecido pola Constitución no seu artigo 28.2. O seu respecto e protección resulta esencial para o correcto funcionamento dun estado democrático, en que se deben garantir todos os mecanismos de expresión da soberanía popular. Non obstante o anterior, o exercicio dese dereito debe cohonestarse co respecto ao resto dos dereitos constitucionalmente establecidos e coa garantía de acceso da comunidade aos servizos considerados esenciais.

No sector do transporte, os servizos que se prestan teñen un carácter esencial para a cidadanía en canto que supoñen unha ferramenta básica para o exercicio doutros dereitos, como son os de libre circulación dentro do territorio nacional (artigo 19 da Constitución), á educación (artigo 27) e ao traballo (artigo 35). Desta maneira, a garantía dunha mínima mobilidade da cidadanía durante a xornada de folga convértese nunha demanda do interese xeral que debe ser atendida pola Administración no ámbito das competencias que ten atribuídas.

O 16 de febreiro de 2023, o sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) comunicou a convocatoria, xunto co sindicato Confederación Sindical de Comisións Obreiras (CC.OO.), de folga para os días 1, 8, 9, 15 a 17, 21 a 24 de marzo, e que será indefinida a partir do día 27 de marzo, na empresa Maitours, S.L., integrante da UTE concesionaria do servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral XG642, metropolitano de Ferrol.

A indicada convocatoria afecta ao ámbito territorial do contrato XG642, metropolitano de Ferrol, os traballadores que prestan servizos para a indicada empresa e os seus lugares de traballo, no ámbito do contrato da concesión XG642.

No marco das competencias atribuídas á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no sector do transporte, cómpre distinguir:

A) Servizos públicos de transporte regular de uso xeral: está afectada pola folga a concesión de servizo público de transporte regular de viaxeiros por estrada de uso xeral XG642, metropolitano de Ferrol, da cal é concesionaria a UTE Ferrolbus, en que participa a empresa Maitours, S.L.U.

Dentro da regulación dos servizos mínimos do servizo público de transporte regular de uso xeral de viaxeiros/as por estrada diferéncianse, por unha banda, os servizos correspondentes ás expedicións integradas, nos cales existe unha reserva de praza a favor de escolares en aplicación da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, e en que se establecen como servizos mínimos as expedicións cunha lonxitude superior a catro quilómetros.

Por outra banda, respecto do resto de expedicións non integradas, diferéncianse as de lonxitude inferior a vinte e cinco quilómetros, nas cales, nas franxas horarias da primeira e última hora do día, das 6.00 ás 9.00 horas e das 18.00 ás 21.00 horas, se establecen como servizos mínimos o cincuenta por cento das expedicións existentes, e as expedicións non integradas de lonxitude superior a vinte e cinco quilómetros, con orixe ou destino nalgunha das sete cidades, nas cales se mantén unha expedición de ida e outra de volta nos servizos con saída anterior ás 14.00 horas e posterior ás 18.00 horas.

Tendo en conta que a convocatoria se efectúa para diferentes días da semana e, finalmente, de xeito indefinido, e que a explotación dos servizos de transporte varía duns días a outros, no anexo desta orde establécese o calendario de servizos mínimos que se van prestar nos diferentes días da semana, distinguíndose entre os servizos para prestar os martes e xoves (MX); os luns, mércores e venres (LMcV); os sábados (S) e os domingos (D).

B) Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares: o campo destes servizos resulta especialmente sensible, tanto por ser o transporte un mecanismo auxiliar para o exercicio dun dereito fundamental como é o da educación, como polas especiais exixencias que implica a protección aos menores.

Do mesmo xeito, a dispersión poboacional en Galicia determina que, diariamente, se teña que realizar unha significativa cantidade de desprazamentos para os cales non existe alternativa real de mobilidade, polo que o mantemento dos servizos de transporte público resulta fundamental.

Coa finalidade de ponderar a garantía do dereito esencial á folga dos traballadores e traballadoras, xunto coa garantía do igualmente elemental dereito de acceso ao sistema educativo, deberán manterse como esenciais os servizos de entrada aos centros desde as 7.30 ata as 10.30 horas, e os de saída desde as 13.30 ata as 19.00 horas, nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 quilómetros.

C) Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores: co fin de garantir a chegada e a saída aos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, propóñense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

Convocado o Comité de Folga ao mantemento dunha xuntanza para analizar a proposta de servizos mínimos, esta tivo lugar o día 23 de febreiro de 2023 coa participación de representantes da Administración e das entidades sindicais convocantes, sen que se acadase a conformidade do Comité de Folga coa proposta de servizos mínimos presentada.

As circunstancias apuntadas, a garantía de dereitos vinculados coa mobilidade, como o acceso á educación, ao traballo e a propia liberdade de circulación, son as que levan a establecer os servizos mínimos concretados na presente orde, dirixidos a garantir a mínima prestación de servizos que posibilite o exercicio daqueles outros dereitos esenciais, compatibilizando así o contido esencial de todos os dereitos en conflito.

Na súa virtude, por proposta da Dirección Xeral de Mobilidade e oído o Comité de Folga,

DISPOÑO:

Artigo único. Servizos mínimos

Durante a folga convocada pola Confederación Intersindical Galega (CIG) e pola Confederación Sindical de Comisións Obreiras (CC.OO.) na empresa Maitours, S.L.U. para os días 1, 8, 9, 15 a 17, 21 a 24 de marzo, e que será indefinida a partir do día 27 de marzo de 2023, terán a consideración de servizos mínimos os seguintes:

1. Servizos públicos de transporte regular de uso xeral: os servizos que se relacionan no anexo desta orde, con referencia aos que atenda a dita empresa no ámbito da UTE concesionaria do servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral XG642, metropolitano de Ferrol.

2. Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares: os servizos de entrada aos centros desde as 7.30 ata ás 10.30 horas, e os de saída desde as 13.30 ata ás 19.00 horas, nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 quilómetros.

3. Servizos regulares de uso especial para o transporte de traballadores: todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

As empresas de transporte darán a máxima difusión dos servizos concretos que resulten afectados por esta orde ás persoas usuarias a través daqueles medios que permitan o seu coñecemento e, en todo caso, nos propios vehículos, con antelación ao inicio e durante a folga.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2023

Ethel María Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade

ANEXO

Calendario

Código de expedición

Nome da ruta

Sentido

Hora de saída

Hora de chegada

Integrada

MX

XG64200101001

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

7.30

8.00

Si

MX

XG64200101002

Mercado de San Xulián-O Val

Volta

8.00

8.30

Si

MX

XG64200101003

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

8.30

9.00

Si

MX

XG64200201009

Mercado de San Xulián-A Graña

Volta

7.30

7.48

Si

MX

XG64200201016

Mercado de San Xulián-A Graña

Ida

20.30

20.48

Si

MX

XG64200301005

Mercado de San Xulián-San Felipe

Volta

7.45

8.17

Si

MX

XG64200301012

Mercado de San Xulián-San Felipe

Ida

19.00

19.32

Si

MX

XG64200401001

Mercado de San Xulián-Circular

Ida

7.20

8.20

Si

MX

XG64200401002

Mercado de San Xulián-Circular

Volta

8.25

9.25

Si

MX

XG64200401007

Mercado de San Xulián-Circular

Volta

18.05

19.05

Si

MX

XG64200401008

Mercado de San Xulián-Circular

Ida

19.20

20.20

Si

MX

XG64200501002

Hospital Novoa Santos-Mougá escolar

Volta

8.04

8.33

Si

MX

XG64200501003

Hospital Novoa Santos-Mougá escolar

Ida

15.05

15.05

Si

MX

XG64200601001

San Pablo-Hospital Novoa Santos

Volta

8.38

8.56

Si

MX

XG64200601002

San Pablo-Hospital Novoa Santos

Ida

14.08

14.26

Si

MX

XG64200701001

Cemiterio-A Pedreira

Volta

8.07

8.45

Si

MX

XG64200701002

Cemiterio-A Pedreira

Ida

14.00

14.38

Si

MX

XG64200801004

Praza de España-Claudina

Volta

7.24

8.24

Si

MX

XG64200801005

Praza de España-Claudina

Ida

15.07

15.07

Si

MX

XG64200901001

CEIP San Xoán de Filgueira-San Pedro de Leixa

Volta

8.19

8.49

Si

MX

XG64200901002

CEIP San Xoán de Filgueira-San Pedro de Leixa

Ida

14.10

14.40

Non

MX

XG64201001001

Valón (estrada)-San Felipe

Volta

9.06

9.33

Non

MX

XG64201001002

Valón (estrada)-San Felipe

Ida

14.47

15.14

Non

MX

XG64201101001

Cemiterio-Mougá

Volta

7.51

8.43

Non

MX

XG64201101002

Cemiterio-Mougá

Ida

14.02

14.54

Non

MX

XG64201201001

CEIP de Pazos-O Cruce

Volta

8.17

8.40

Non

MX

XG64201201002

CEIP de Pazos-O Cruce

Ida

14.05

14.28

Non

MX

XG64201301003

CEE Terra de Ferrol-Canido

Volta

8.55

9.30

Non

MX

XG64201301004

CEE Terra de Ferrol-Canido

Ida

16.00

16.35

Non

MX

XG64201401001

Valón (estrada)-Claudina

Volta

8.44

9.32

Non

MX

XG64201401002

Valón (estrada)-Claudina

Ida

14.48

15.36

Non

MX

XG64201501001

Valón (vila)-Praza da Graña

Volta

9.10

9.32

Non

MX

XG64201501002

Valón (vila)-Praza da Graña

Ida

14.48

15.10

Non

MX

XG64201601001

Canido-Canido

Volta

8.00

8.44

Non

MX

XG64201701004

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

18.30

19.00

Non

MX

XG64201901002

Canido-Canido

Volta

18.00

18.46

Non

MX

XG64201901003

Canido-Canido

Ida

19.30

20.16

Non

MX

XG64202001040

Porto-O Puntal

Volta

18.00

18.50

Non

MX

XG64202001041

Porto-O Puntal

Ida

18.10

19.00

Non

MX

XG64202001042

Porto-O Puntal

Volta

18.20

19.10

Non

MX

XG64202001046

Porto-O Puntal

Volta

18.40

19.30

Non

MX

XG64202001047

Porto-O Puntal

Ida

18.50

19.40

Non

MX

XG64202001048

Porto-O Puntal

Volta

19.00

19.50

Non

MX

XG64202001050

Porto-O Puntal

Volta

19.20

20.10

Non

MX

XG64202001052

Porto-O Puntal

Volta

19.40

20.30

Non

MX

XG64202001053

Porto-O Puntal

Ida

19.50

20.40

Non

MX

XG64202001054

Porto-O Puntal

Volta

20.00

20.50

Non

MX

XG64202001205

Porto-O Puntal

Volta

7.00

7.50

Non

MX

XG64202001207

Porto-O Puntal

Volta

7.20

8.10

Non

MX

XG64202001208

Porto-O Puntal

Ida

7.35

8.25

Non

MX

XG64202001209

Porto-O Puntal

Volta

7.40

8.30

Non

MX

XG64202001210

Porto-O Puntal

Ida

7.55

8.45

Non

MX

XG64202001211

Porto-O Puntal

Volta

8.00

8.50

Non

MX

XG64202001212

Porto-O Puntal

Ida

8.10

9.00

Non

MX

XG64202101002

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

6.30

7.15

Non

MX

XG64202101003

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

7.00

7.45

Non

MX

XG64202101004

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

7.30

8.15

Non

MX

XG64202101005

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

8.00

8.45

Non

MX

XG64202201003

Hospital Novoa Santos-Porto

Ida

7.15

8.00

Non

MX

XG64202201004

Hospital Novoa Santos-Porto

Ida

7.45

8.30

Non

MX

XG64202201005

Hospital Novoa Santos-Porto

Ida

8.15

9.00

Non

MX

XG64202301001

Canido-Hospital Novoa Santos

Ida

7.00

8.00

Non

MX

XG64202301002

Canido-Hospital Novoa Santos

Ida

8.00

9.00

Non

MX

XG64202401001

Hospital Novoa Santos-Canido

Ida

7.00

8.00

Non

MX

XG64202401002

Hospital Novoa Santos-Canido

Ida

8.00

9.00

Non

MX

XG64202701001

Canido-Praza da Graña

Ida

8.00

8.19

Non

MX

XG64202701012

Canido-Praza da Graña

Ida

19.00

19.19

Non

MX

XG64202701013

Canido-Praza da Graña

Ida

20.00

20.19

Non

MX

XG64202801002

Praza da Graña-Canido

Ida

8.30

8.51

Non

MX

XG64202801013

Praza da Graña-Canido

Ida

19.30

19.51

Non

MX

XG64202801014

Praza da Graña-Canido

Ida

20.30

20.51

Non

MX

XG64203001002

Praza de Galicia-Couto

Ida

8.30

8.51

Non

MX

XG64203001013

Praza de Galicia-Couto

Ida

19.30

19.51

Non

MX

XG64203001014

Praza de Galicia-Couto

Ida

20.30

20.51

Non

MX

XG64203101001

Couto-Praza de Galicia

Ida

7.00

7.19

Non

MX

XG64203101002

Couto-Praza de Galicia

Ida

8.00

8.19

Non

MX

XG64203101013

Couto-Praza de Galicia

Ida

19.00

19.19

Non

MX

XG64203101014

Couto-Praza de Galicia

Ida

20.00

20.19

Non

MX

XG64203201080

Praza Vella-Caranza

Ida

7.25

7.41

Non

MX

XG64203201081

Praza Vella-Caranza

Ida

7.40

7.56

Non

MX

XG64203201082

Praza Vella-Caranza

Ida

7.55

8.11

Non

MX

XG64203201084

Praza Vella-Caranza

Ida

8.25

8.41

Non

MX

XG64203201123

Praza Vella-Caranza

Ida

18.10

18.26

Non

MX

XG64203201125

Praza Vella-Caranza

Ida

18.40

18.56

Non

MX

XG64203201126

Praza Vella-Caranza

Ida

18.55

19.11

Non

MX

XG64203201129

Praza Vella-Caranza

Ida

19.40

19.56

Non

MX

XG64203201130

Praza Vella-Caranza

Ida

19.55

20.11

Non

MX

XG64203201131

Praza Vella-Caranza

Ida

20.10

20.26

Non

MX

XG64203301079

Caranza-Praza Vella

Ida

6.45

7.06

Non

MX

XG64203301080

Caranza-Praza Vella

Ida

7.15

7.36

Non

MX

XG64203301083

Caranza-Praza Vella

Ida

8.00

8.21

Non

MX

XG64203301084

Caranza-Praza Vella

Ida

8.15

8.36

Non

MX

XG64203301085

Caranza-Praza Vella

Ida

8.30

8.51

Non

MX

XG64203301123

Caranza-Praza Vella

Ida

18.00

18.21

Non

MX

XG64203301125

Caranza-Praza Vella

Ida

18.30

18.51

Non

MX

XG64203301127

Caranza-Praza Vella

Ida

19.00

19.21

Non

MX

XG64203301130

Caranza-Praza Vella

Ida

19.45

20.06

Non

MX

XG64203301131

Caranza-Praza Vella

Ida

20.00

20.21

Non

MX

XG64203301132

Caranza-Praza Vella

Ida

20.15

20.36

Non

MX

XG64203301133

Caranza-Praza Vella

Ida

20.30

20.51

Non

MX

XG64203401037

Porto-Hospital Naval

Ida

18.30

19.15

Non

MX

XG64203401038

Porto-Hospital Naval

Ida

19.00

19.45

Non

MX

XG64203401039

Porto-Hospital Naval

Ida

19.30

20.15

Non

MX

XG64203401040

Porto-Hospital Naval

Ida

20.00

20.45

Non

MX

XG64203501036

Hospital Naval-Porto

Ida

18.15

19.00

Non

MX

XG64203501038

Hospital Naval-Porto

Ida

19.15

20.00

Non

MX

XG64203501040

Hospital Naval-Porto

Ida

20.15

21.00

Non

MX

XG64203601003

Canido-Hospital Naval

Ida

18.00

19.00

Non

MX

XG64203601005

Canido-Hospital Naval

Ida

20.00

21.00

Non

MX

XG64203701003

Hospital Naval-Canido

Ida

18.00

19.00

Non

MX

XG64203701005

Hospital Naval-Canido

Ida

20.00

21.00

Non

MX

XG64204001002

Porto-O Puntal (Navantia)

Ida

6.25

7.15

Non

MX

XG64204101001

Caranza-Canido

Ida

6.20

6.55

Si

MX

XG64204201001

Hospital Novoa Santos-Porto (Navantia)

Ida

6.00

6.45

Si

LMcV

XG64200101001

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

7.30

8.00

Non

LMcV

XG64200101002

Mercado de San Xulián-O Val

Volta

8.00

8.30

Non

LMcV

XG64200101003

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

8.30

9.00

Non

LMcV

XG64200201009

Mercado de San Xulián-A Graña

Volta

7.30

7.48

Non

LMcV

XG64200201016

Mercado de San Xulián-A Graña

Ida

20.30

20.48

Non

LMcV

XG64200301005

Mercado de San Xulián-San Felipe

Volta

7.45

8.17

Non

LMcV

XG64200301012

Mercado de San Xulián-San Felipe

Ida

19.00

19.32

Non

LMcV

XG64200401001

Mercado de San Xulián-Circular

Ida

7.20

8.20

Non

LMcV

XG64200401002

Mercado de San Xulián-Circular

Volta

8.25

9.25

Non

LMcV

XG64200401007

Mercado de San Xulián-Circular

Volta

18.05

19.05

Non

LMcV

XG64200401008

Mercado de San Xulián-Circular

Ida

19.20

20.20

Non

LMcV

XG64200501001

Hospital Novoa Santos-Mougá escolar

Ida

14.29

14.29

Si

LMcV

XG64200501002

Hospital Novoa Santos-Mougá escolar

Volta

8.04

8.33

Si

LMcV

XG64200601001

San Pablo-Hospital Novoa Santos

Volta

8.38

8.56

Si

LMcV

XG64200601002

San Pablo-Hospital Novoa Santos

Ida

14.08

14.26

Si

LMcV

XG64200701001

Cemiterio-A Pedreira

Volta

8.07

8.45

Si

LMcV

XG64200701002

Cemiterio-A Pedreira

Ida

14.00

14.38

Si

LMcV

XG64200801003

Praza de España-Claudina

Ida

14.17

14.17

Si

LMcV

XG64200801004

Praza de España-Claudina

Volta

7.24

8.24

Si

LMcV

XG64200901001

CEIP San Xoán de Filgueira-San Pedro de Leixa

Volta

8.19

8.49

Si

LMcV

XG64200901002

CEIP San Xoán de Filgueira-San Pedro de Leixa

Ida

14.10

14.40

Si

LMcV

XG64201001001

Valón (estrada)-San Felipe

Volta

9.06

9.33

Si

LMcV

XG64201001002

Valón (estrada)-San Felipe

Ida

14.47

15.14

Si

LMcV

XG64201101001

Cemiterio-Mougá

Volta

7.51

8.43

Si

LMcV

XG64201101002

Cemiterio-Mougá

Ida

14.02

14.54

Si

LMcV

XG64201201001

CEIP de Pazos-O Cruce

Volta

8.17

8.40

Si

LMcV

XG64201201002

CEIP de Pazos-O Cruce

Ida

14.05

14.28

Si

LMcV

XG64201301003

CEE Terra de Ferrol-Canido

Volta

8.55

9.30

Si

LMcV

XG64201301004

CEE Terra de Ferrol-Canido

Ida

16.00

16.35

Si

LMcV

XG64201401001

Valón (estrada)-Claudina

Volta

8.44

9.32

Si

LMcV

XG64201401002

Valón (estrada)-Claudina

Ida

14.48

15.36

Si

LMcV

XG64201501001

Valón (vila)-Praza da Graña

Volta

9.10

9.32

Si

LMcV

XG64201501002

Valón (vila)-Praza da Graña

Ida

14.48

15.10

Si

LMcV

XG64201601001

Canido-Canido

Volta

8.00

8.44

Non

LMcV

XG64201701004

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

18.30

19.00

Non

LMcV

XG64201901002

Canido-Canido

Volta

18.00

18.46

Non

LMcV

XG64201901003

Canido-Canido

Ida

19.30

20.16

Non

LMcV

XG64202001040

Porto-O Puntal

Volta

18.00

18.50

Non

LMcV

XG64202001041

Porto-O Puntal

Ida

18.10

19.00

Non

LMcV

XG64202001042

Porto-O Puntal

Volta

18.20

19.10

Non

LMcV

XG64202001046

Porto-O Puntal

Volta

18.40

19.30

Non

LMcV

XG64202001047

Porto-O Puntal

Ida

18.50

19.40

Non

LMcV

XG64202001048

Porto-O Puntal

Volta

19.00

19.50

Non

LMcV

XG64202001050

Porto-O Puntal

Volta

19.20

20.10

Non

LMcV

XG64202001052

Porto-O Puntal

Volta

19.40

20.30

Non

LMcV

XG64202001053

Porto-O Puntal

Ida

19.50

20.40

Non

LMcV

XG64202001054

Porto-O Puntal

Volta

20.00

20.50

Non

LMcV

XG64202001205

Porto-O Puntal

Volta

7.00

7.50

Non

LMcV

XG64202001207

Porto-O Puntal

Volta

7.20

8.10

Non

LMcV

XG64202001208

Porto-O Puntal

Ida

7.35

8.25

Non

LMcV

XG64202001209

Porto-O Puntal

Volta

7.40

8.30

Non

LMcV

XG64202001210

Porto-O Puntal

Ida

7.55

8.45

Non

LMcV

XG64202001211

Porto-O Puntal

Volta

8.00

8.50

Non

LMcV

XG64202001212

Porto-O Puntal

Ida

8.10

9.00

Non

LMcV

XG64202101002

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

6.30

7.15

Non

LMcV

XG64202101003

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

7.00

7.45

Non

LMcV

XG64202101004

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

7.30

8.15

Non

LMcV

XG64202101005

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

8.00

8.45

Non

LMcV

XG64202201003

Hospital Novoa Santos-Porto

Ida

7.15

8.00

Non

LMcV

XG64202201004

Hospital Novoa Santos-Porto

Ida

7.45

8.30

Non

LMcV

XG64202201005

Hospital Novoa Santos-Porto

Ida

8.15

9.00

Non

LMcV

XG64202301001

Canido-Hospital Novoa Santos

Ida

7.00

8.00

Non

LMcV

XG64202301002

Canido-Hospital Novoa Santos

Ida

8.00

9.00

Non

LMcV

XG64202401001

Hospital Novoa Santos-Canido

Ida

7.00

8.00

Non

LMcV

XG64202401002

Hospital Novoa Santos-Canido

Ida

8.00

9.00

Non

LMcV

XG64202701001

Canido-Praza da Graña

Ida

8.00

8.19

Non

LMcV

XG64202701012

Canido-Praza da Graña

Ida

19.00

19.19

Non

LMcV

XG64202701013

Canido-Praza da Graña

Ida

20.00

20.19

Non

LMcV

XG64202801002

Praza da Graña-Canido

Ida

8.30

8.51

Non

LMcV

XG64202801013

Praza da Graña-Canido

Ida

19.30

19.51

Non

LMcV

XG64202801014

Praza da Graña-Canido

Ida

20.30

20.51

Non

LMcV

XG64203001002

Praza de Galicia-Couto

Ida

8.30

8.51

Non

LMcV

XG64203001013

Praza de Galicia-Couto

Ida

19.30

19.51

Non

LMcV

XG64203001014

Praza de Galicia-Couto

Ida

20.30

20.51

Non

LMcV

XG64203101001

Couto-Praza de Galicia

Ida

7.00

7.19

Non

LMcV

XG64203101002

Couto-Praza de Galicia

Ida

8.00

8.19

Non

LMcV

XG64203101013

Couto-Praza de Galicia

Ida

19.00

19.19

Non

LMcV

XG64203101014

Couto-Praza de Galicia

Ida

20.00

20.19

Non

LMcV

XG64203201080

Praza Vella-Caranza

Ida

7.25

7.41

Non

LMcV

XG64203201081

Praza Vella-Caranza

Ida

7.40

7.56

Non

LMcV

XG64203201082

Praza Vella-Caranza

Ida

7.55

8.11

Non

LMcV

XG64203201084

Praza Vella-Caranza

Ida

8.25

8.41

Non

LMcV

XG64203201123

Praza Vella-Caranza

Ida

18.10

18.26

Non

LMcV

XG64203201125

Praza Vella-Caranza

Ida

18.40

18.56

Non

LMcV

XG64203201126

Praza Vella-Caranza

Ida

18.55

19.11

Non

LMcV

XG64203201129

Praza Vella-Caranza

Ida

19.40

19.56

Non

LMcV

XG64203201130

Praza Vella-Caranza

Ida

19.55

20.11

Non

LMcV

XG64203201131

Praza Vella-Caranza

Ida

20.10

20.26

Non

LMcV

XG64203301079

Caranza-Praza Vella

Ida

6.45

7.06

Non

LMcV

XG64203301080

Caranza-Praza Vella

Ida

7.15

7.36

Non

LMcV

XG64203301083

Caranza-Praza Vella

Ida

8.00

8.21

Non

LMcV

XG64203301084

Caranza-Praza Vella

Ida

8.15

8.36

Non

LMcV

XG64203301085

Caranza-Praza Vella

Ida

8.30

8.51

Non

LMcV

XG64203301123

Caranza-Praza Vella

Ida

18.00

18.21

Non

LMcV

XG64203301125

Caranza-Praza Vella

Ida

18.30

18.51

Non

LMcV

XG64203301127

Caranza-Praza Vella

Ida

19.00

19.21

Non

LMcV

XG64203301130

Caranza-Praza Vella

Ida

19.45

20.06

Non

LMcV

XG64203301131

Caranza-Praza Vella

Ida

20.00

20.21

Non

LMcV

XG64203301132

Caranza-Praza Vella

Ida

20.15

20.36

Non

LMcV

XG64203301133

Caranza-Praza Vella

Ida

20.30

20.51

Non

LMcV

XG64203401037

Porto-Hospital Naval

Ida

18.30

19.15

Non

LMcV

XG64203401038

Porto-Hospital Naval

Ida

19.00

19.45

Non

LMcV

XG64203401039

Porto-Hospital Naval

Ida

19.30

20.15

Non

LMcV

XG64203401040

Porto-Hospital Naval

Ida

20.00

20.45

Non

LMcV

XG64203501036

Hospital Naval-Porto

Ida

18.15

19.00

Non

LMcV

XG64203501038

Hospital Naval-Porto

Ida

19.15

20.00

Non

LMcV

XG64203501040

Hospital Naval-Porto

Ida

20.15

21.00

Non

LMcV

XG64203601003

Canido-Hospital Naval

Ida

18.00

19.00

Non

LMcV

XG64203601005

Canido-Hospital Naval

Ida

20.00

21.00

Non

LMcV

XG64203701003

Hospital Naval-Canido

Ida

18.00

19.00

Non

LMcV

XG64203701005

Hospital Naval-Canido

Ida

20.00

21.00

Non

LMcV

XG64204001002

Porto-O Puntal (Navantia)

Ida

6.25

7.15

Non

LMcV

XG64204101001

Caranza-Canido

Ida

6.20

6.55

Non

LMcV

XG64204201001

Hospital Novoa Santos-Porto (Navantia)

Ida

6.00

6.45

Non

S

XG64200201020

Mercado de San Xulián-A Graña

Ida

20.30

20.48

Non

S

XG64200401009

Mercado de San Xulián-Circular

Volta

9.30

10.30

Non

S

XG64200401015

Mercado de San Xulián-Circular

Ida

19.30

20.30

Non

S

XG64201701008

Mercado de San Xulián-O Val

Volta

18.00

18.30

Non

S

XG64201701021

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

20.15

20.45

Non

S

XG64201901011

Canido-Canido

Volta

20.00

20.46

Non

S

XG64202001071

Porto-O Puntal

Volta

6.00

6.50

Non

S

XG64202001072

Porto-O Puntal

Volta

6.30

7.20

Non

S

XG64202001073

Porto-O Puntal

Ida

6.30

7.20

Non

S

XG64202001075

Porto-O Puntal

Ida

7.00

7.50

Non

S

XG64202001077

Porto-O Puntal

Ida

7.30

8.20

Non

S

XG64202001078

Porto-O Puntal

Ida

8.00

8.50

Non

S

XG64202001126

Porto-O Puntal

Ida

18.00

18.50

Non

S

XG64202001130

Porto-O Puntal

Ida

18.30

19.20

Non

S

XG64202001131

Porto-O Puntal

Volta

18.45

19.35

Non

S

XG64202001134

Porto-O Puntal

Ida

19.30

20.20

Non

S

XG64202001135

Porto-O Puntal

Volta

19.45

20.35

Non

S

XG64202001136

Porto-O Puntal

Ida

20.00

20.50

Non

S

XG64202001141

Porto-O Puntal

Volta

20.45

21.35

Non

S

XG64202701016

Canido-Praza da Graña

Ida

8.00

8.19

Non

S

XG64202701027

Canido-Praza da Graña

Ida

19.00

19.19

Non

S

XG64202701028

Canido-Praza da Graña

Ida

20.00

20.19

Non

S

XG64202801016

Praza da Graña-Canido

Ida

8.30

8.51

Non

S

XG64202801026

Praza da Graña-Canido

Ida

18.30

18.51

Non

S

XG64202801028

Praza da Graña-Canido

Ida

20.30

20.51

Non

S

XG64203001017

Praza de Galicia-Couto

Ida

8.30

8.51

Non

S

XG64203001027

Praza de Galicia-Couto

Ida

18.30

18.51

Non

S

XG64203001029

Praza de Galicia-Couto

Ida

20.30

20.51

Non

S

XG64203101017

Couto-Praza de Galicia

Ida

7.00

7.19

Non

S

XG64203101019

Couto-Praza de Galicia

Ida

9.00

9.19

Non

S

XG64203101028

Couto-Praza de Galicia

Ida

18.00

18.19

Non

S

XG64203101030

Couto-Praza de Galicia

Ida

20.00

20.19

Non

S

XG64203201040

Praza Vella-Caranza

Ida

18.00

18.16

Non

S

XG64203201042

Praza Vella-Caranza

Ida

18.40

18.56

Non

S

XG64203201047

Praza Vella-Caranza

Ida

19.40

19.56

Non

S

XG64203201050

Praza Vella-Caranza

Ida

20.40

20.56

Non

S

XG64203201051

Praza Vella-Caranza

Ida

21.00

21.16

Non

S

XG64203201141

Praza Vella-Caranza

Ida

7.40

7.56

Non

S

XG64203201142

Praza Vella-Caranza

Ida

8.00

8.16

Non

S

XG64203201144

Praza Vella-Caranza

Ida

8.40

8.56

Non

S

XG64203301041

Caranza-Praza Vella

Ida

18.00

18.21

Non

S

XG64203301045

Caranza-Praza Vella

Ida

18.40

19.01

Non

S

XG64203301046

Caranza-Praza Vella

Ida

19.00

19.21

Non

S

XG64203301048

Caranza-Praza Vella

Ida

19.40

20.01

Non

S

XG64203301050

Caranza-Praza Vella

Ida

20.20

20.41

Non

S

XG64203301141

Caranza-Praza Vella

Ida

7.20

7.41

Non

S

XG64203301143

Caranza-Praza Vella

Ida

8.00

8.21

Non

S

XG64203301144

Caranza-Praza Vella

Ida

8.20

8.41

Non

S

XG64203401045

Porto-Hospital Naval

Ida

7.15

7.45

Non

S

XG64203401047

Porto-Hospital Naval

Ida

8.15

8.45

Non

S

XG64203401063

Porto-Hospital Naval

Ida

18.45

19.15

Non

S

XG64203401064

Porto-Hospital Naval

Ida

19.45

20.15

Non

S

XG64203501045

Hospital Naval-Porto

Ida

7.15

7.45

Non

S

XG64203501047

Hospital Naval-Porto

Ida

8.15

8.45

Non

S

XG64203501063

Hospital Naval-Porto

Ida

18.15

18.45

Non

S

XG64203501065

Hospital Naval-Porto

Ida

20.15

20.45

Non

S

XG64203601008

Canido-Hospital Naval

Ida

7.45

8.30

Non

S

XG64203701008

Hospital Naval-Canido

Ida

8.00

8.45

Non

D

XG64200201007

Mercado de San Xulián-A Graña

Ida

20.30

20.48

Non

D

XG64200401009

Mercado de San Xulián-Circular

Volta

9.30

10.30

Non

D

XG64200401015

Mercado de San Xulián-Circular

Ida

19.30

20.30

Non

D

XG64201701019

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

18.30

19.00

Non

D

XG64201901011

Canido-Canido

Volta

20.00

20.46

Non

D

XG64202001001

Porto-O Puntal

Volta

7.00

7.50

Non

D

XG64202001003

Porto-O Puntal

Ida

7.30

8.20

Non

D

XG64202001007

Porto-O Puntal

Ida

8.00

8.50

Non

D

XG64202001172

Porto-O Puntal

Volta

18.00

18.50

Non

D

XG64202001176

Porto-O Puntal

Volta

18.40

19.30

Non

D

XG64202001178

Porto-O Puntal

Ida

18.40

19.30

Non

D

XG64202001182

Porto-O Puntal

Ida

19.20

20.10

Non

D

XG64202001186

Porto-O Puntal

Ida

20.00

20.50

Non

D

XG64202901001

Praza da Graña-Couto

Ida

8.00

8.59

Non

D

XG64202901021

Praza da Graña-Couto

Ida

18.00

18.59

Non

D

XG64202901025

Praza da Graña-Couto

Ida

20.00

20.59

Non

D

XG64203201001

Praza Vella-Caranza

Ida

8.20

8.36

Non

D

XG64203201063

Praza Vella-Caranza

Ida

18.20

18.36

Non

D

XG64203201065

Praza Vella-Caranza

Ida

19.00

19.16

Non

D

XG64203201069

Praza Vella-Caranza

Ida

20.20

20.36

Non

D

XG64203301001

Caranza-Praza Vella

Ida

8.00

8.21

Non

D

XG64203301063

Caranza-Praza Vella

Ida

18.00

18.21

Non

D

XG64203301067

Caranza-Praza Vella

Ida

19.20

19.41

Non

D

XG64203301069

Caranza-Praza Vella

Ida

20.00

20.21

Non

D

XG64203401001

Porto-Hospital Naval

Ida

7.45

8.15

Non

D

XG64203401023

Porto-Hospital Naval

Ida

18.45

19.15

Non

D

XG64203401025

Porto-Hospital Naval

Ida

19.45

20.15

Non

D

XG64203501001

Hospital Naval-Porto

Ida

8.15

8.45

Non

D

XG64203501023

Hospital Naval-Porto

Ida

19.15

19.45

Non

D

XG64203501025

Hospital Naval-Porto

Ida

20.15

20.45

Non