Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 17 de marzo de 2023 Páx. 18742

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial (de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Ampliación As Penizas, situado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (IN408A 2020/127).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante: Greenalia Wind Power As Penizas, S.L.U.

Denominación do proxecto: parque eólico ampliación As Penizas.

Concellos afectados: A Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Potencia a instalar: 10 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 2.

Produción neta anual estimada: 32.222 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 7.282.290,34 €.

Localización: (coordenadas UTM):

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértice

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y (ETRS89)

1

550.644,00

4.715.625,00

2

550.845,00

4.714.186,00

3

549.910,00

4.714.186,00

4

549.485,00

4.716.001,00

5

549.761,00

4.717.154,00

6

551.396,00

4.717.154,00

7

551.396,00

4.716.048,00

Coordenadas dos aeroxeradores e do centro de seccionamento e control (CSC):

Aeroxerador

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y (ETRS89)

Concello

AE01

550.195,00

4.715.524,00

Cerdedo-Cotobade

AE02

550.874,00

4.716.574,00

Forcarei

CSC

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y (ETRS89)

Concello

550.281,00

4.715.540,00

Cerdedo-Cotobade

Características técnicas recollidas no proxecto:

– Dous (2) aeroxeradores modelo Siemens Gamesa SG 145 (ou modelo similar) de 5 MW de potencia unitaria, de 145 m de diámetro de rotor e unha altura de buxeiro de 102,5 m.

– Dous (2) centros de transformación de potencia nominal 6.000 kVA e tensión 0,69/30 kV, situados no interior dos aeroxeradores.

– Rede de media tensión de 30 kV soterrada, formada por dous (2) circuítos con cables RHZ1-OL 18/30 kV de 240 mm2 e 122 e 1.923 m de lonxitude, respectivamente, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e o centro de seccionamento e control. Pola mesma gabia discorrerá cable de terra de 50 mm2 e condutor de fibra óptica.

– Un (1) centro de seccionamento e control, constituído por un edificio prefabricado onde se recollerá a enerxía procedente do dito parque que se enviará á subestación colectora As Penizas (non obxecto deste expediente) para a súa evacuación á rede eléctrica nacional. O sistema de control utilizará unha rede de fibra óptica que enlaza os aeroxeradores co servidor SCADA. O sistema automático de control de parque comprende: sistema de control de aeroxeradores, sistema de comunicacións e sistema de regulación de potencia.

– Rede de media tensión de 30 kV soterrada, formada por un (1) circuíto con cables RHZ1-OL 18/30 kV de 240 mm2 e 1.326 m de lonxitude, de interconexión entre o centro de seccionamento e control e a subestación do parque eólico As Penizas. Pola mesma gabia discorrerá cable de terra de 50 mm2 e condutor de fibra óptica.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto técnico, estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a relación de bens e dereitos afectados que se anexa a esta resolución.

O que se fai público de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para coñecemento xeral, e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións no prazo de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

A consulta da documentación realizarase preferentemente a través do seguinte enlace da web da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 39.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como ás dependencias dos concellos da Estrada (praza do Concello, s/n, 36680 A Estrada), Forcarei (praza da Igrexa, nº 1, 36550 Forcarei) e Cerdedo-Cotobade (sede municipal de Carballedo: Chan, 11, 36856 Carballedo ou sede municipal de Cerdedo: praza do Concello, nº 1, 36130 Cerdedo).

Pontevedra, 3 de febreiro de 2023

Beatriz López del Olmo
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Serv. paso

Serv. voo

OT

(aprovisiona-mentos)

Pol.

Parc.

Ref. catastral

Cim.

Plat.

CSC

Viario

Gabia

Concello de Forcarei

1

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

68

493

36018A06800493

Montes Mámoa Liñares

Matogueira

444

4

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

63

287

36018A06300287

Montes Mámoa Liñares

Matogueira

1.064

666

6

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

63

15

36018A06300015

Montes Mámoa Liñares

Robledo/matogueira

1.773

8

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

63

289

36018A06300289

Montes Mámoa Liñares

Matogueira

139

9

Comunidade Veciñal de Liñares e A Mámoa

63

288

36018A06300288

Montes Mámoa Liñares

Matogueira

157

73

Doval Muros, José M.

63

179

36018A06300179

Pereira

Matogueira

133

74

Bertolo Pichel, Purificación
Bertolo Pichel, Mª del Carmen
Bertolo Pichel, José

63

180

36018A06300180

Pereira

Matogueira

367

77

Chamosa Gómez, Basilio (herdeiros de)

63

181

36018A06300181

Pereira

Matogueira

298

78

Graña Míguez, José María (herdeiros de)

63

185

36018A06300185

Pereira

Matogueira

340

80

Nodar Paz, Manuel

63

182

36018A06300182

Pereira

Matogueira

600

81

Campos Mosquera, María Luz Josefa

63

183

36018A06300183

Pereira

Matogueira

652

83

Barreiro Mariño, Digna

63

184

36018A06300184

Pereira

Matogueira

1.030

85

Cachafeiro López, Carmen (herdeiros de)

63

332

36018A06300332

Pereira

Matogueira

683

90

Cortizo Mato, Raquel Aurelia

63

187

36018A06300187

Pereira

Matogueira

214

92

Campos Valiñas, María Dolores

63

188

36018A06300188

Pereira

Matogueira

180

Concello de Cerdedo-Cotobade

2

Veciños de Tomonde

30

868

36011A03000868

Monte Barcia, Batán e Baiuca

Matogueira

1.587

3

Veciños de Tomonde

30

869

36011A03000869

Monte Barcia, Batán e Baiuca

Matogueira

1.887

408

5

Veciños de Tomonde

30

870

36011A03000870

Monte Barcia, Batán e Baiuca

Matogueira

346

4.606

48

833

845

9.427

7

Veciños de Tomonde

30

872

36011A03000872

Monte Barcia, Batán e Baiuca

Matogueira

2.630

1.374

1.306

Concello da Estrada

10

Nercellas Barreiro, Francisco (herdeiros de)

192

730

36017A19200730

Entre Baiucas

Matogueira

138

40

11

Nercellas Barreiro, Francisco (herdeiros de)

192

594

36017A19200594

Entre Baiucas

Matogueira

90

12

Catalán Palomares, Emilia (herdeiros de)

192

729

36017A19200729

Entre Baiucas

Matogueira

61

20

13

Catalán Palomares, Emilia (herdeiros de)

192

593

36017A19200593

Entre Baiucas

Matogueira

41

14

Vilaboa Carballo, María América (herdeiros de)

192

728

36017A19200728

Entre Baiucas

Matogueira

61

20

15

Vilaboa Carballo, María América (herdeiros de)

192

592

36017A19200592

Entre Baiucas

Matogueira

43

16

Nercellas Campos, Jaime (herdeiros de)

192

727

36017A19200727

Entre Baiucas

Matogueira

34

0

17

Nercellas Campos, Jaime (herdeiros de)

192

591

36017A19200591

Entre Baiucas

Matogueira

60

18

Vilaboa Carballo, María América (herdeiros de)

192

726

36017A19200726

Entre Baiucas

Matogueira

6

19

Vilaboa Carballo, María América (herdeiros de)

192

590

36017A19200590

Entre Baiucas

Matogueira

5

20

Nercellas Rivas, María Josefa
Nercellas Rivas, Luz Guadalupe

192

589

36017A19200589

Entre Baiucas

Matogueira

1

21

Nercellas Gutiérrez, Manuel

192

724

36017A19200724

Entre Baiucas

Matogueira

10

22

Nercellas Gutiérrez, Manuel

192

588

36017A19200588

Entre Baiucas

Matogueira

2

23

Cabada Cota, Esther

192

723

36017A19200723

Entre Baiucas

Matogueira

19

24

Cabada Cota, Esther

192

587

36017A19200587

Entre Baiucas

Matogueira

0

25

Garrido Canabal, Benigno

192

722

36017A19200722

Entre Baiucas

Matogueira

7

26

Garrido Canabal, Benigno

192

586

36017A19200586

Entre Baiucas

Matogueira

4

27

Soto Pardo, Visitación (herdeiros de)

192

721

36017A19200721

Entre Baiucas

Matogueira

12

28

Soto Pardo, Visitación (herdeiros de)

192

585

36017A19200585

Entre Baiucas

Matogueira

11

29

Balseiros Caramés, Manuel José (herdeiros de)

192

720

36017A19200720

Entre Baiucas

Matogueira

19

30

Balseiros Caramés, Manuel José (herdeiros de)

192

584

36017A19200584

Entre Baiucas

Matogueira

10

31

Descoñecido

192

719

36017A19200719

Entre Baiucas

Matogueira

12

32

Fernández Santos, Argentina (herdeiros de)

192

718

36017A19200718

Entre Baiucas

Matogueira

7

33

Descoñecido

192

583

36017A19200583

Entre Baiucas

Matogueira

5

34

Magariños Caramés, Pura

192

717

36017A19200717

Entre Baiucas

Matogueira

7

35

Fernández Santos, Argentina (herdeiros de)

192

582

36017A19200582

Entre Baiucas

Matogueira

5

36

Bugallo Garrido, Amancio Manuel

192

716

36017A19200716

Entre Baiucas

Matogueira

3

37

Magariños Caramés, Pura

192

581

36017A19200581

Entre Baiucas

Matogueira

5

38

Bugallo Garrido, Amancio Manuel

192

580

36017A19200580

Entre Baiucas

Matogueira

2

39

Valladares Cortizo, Jaime (herdeiros de)

192

715

36017A19200715

Entre Baiucas

Matogueira

6

40

Cortizo Bertolo, M. Filomena (herdeiros de)

192

579

36017A19200579

Entre Baiucas

Matogueira

1

41

Cardesín López, María del Carmen

192

608

36017A19200608

Fozados

Matogueira

11

42

Nercellas Vázquez, Filomena (herdeiros de)

192

714

36017A19200714

Entre Baiucas

Matogueira

3

43

Nercellas Vázquez, Filomena (herdeiros de)

192

578

36017A19200578

Entre Baiucas

Matogueira

2

44

Nercellas Rivas, María Josefa
Nercellas Rivas, Luz Guadalupe

192

713

36017A19200713

Entre Baiucas

Matogueira

0

45

Nercellas Rivas, María Josefa
Nercellas Rivas, Luz Guadalupe

192

577

36017A19200577

Entre Baiucas

Matogueira

2

4

46

Pérez Caramés, Ricardo

192

712

36017A19200712

Entre Baiucas

Matogueira

1

47

Pérez Caramés, Ricardo

192

576

36017A19200576

Entre Baiucas

Matogueira

212

48

García Guinarte, Elena

192

711

36017A19200711

Entre Baiucas

Matogueira

0

49

Pérez Caramés, Ricardo

192

569

36017A19200569

Baiuca de Abaixo

Pastos/matogueira

107

50

García Guinarte, Elena

192

575

36017A19200575

Entre Baiucas

Matogueira

7

501

51

Ginarte García, Antonio
Ginarte García, Manuel

192

710

36017A19200710

Entre Baiucas

Matogueira

9

52

Nercellas Campos, Jaime (herdeiros de)

192

607

36017A19200607

Baiuca

Matogueira

124

53

Ginarte García, Antonio
Ginarte García, Manuel

192

574

36017A19200574

Entre Baiucas

Matogueira

32

428

54

Descoñecido

192

709

36017A19200709

Entre Baiucas

Matogueira

25

55

Magariños Caramés, Pura

192

573

36017A19200573

Entre Baiucas

Matogueira

61

283

56

Camba Daparte, María Cristina
Camba Daparte, Enrique

192

708

36017A19200708

Entre Baiucas

Matogueira

55

57

Nercellas Barreiro, Francisco (herdeiros de)

192

572

36017A19200572

Entre Baiucas

Matogueira

135

279

58

Rodríguez Rey, Manuel Enrique

192

707

36017A19200707

Baiuca de Abaixo

Matogueira

166

59

Balseiros Caramés, Manuel José (herdeiros de)

192

571

36017A19200571

Baiuca de Abaixo

Matogueira

272

237

60

Calvo Pichel, José

192

661

36017A19200661

Pereira

Matogueira

93

61

Ginarte García, Antonio
Ginarte García, Manuel

192

662

36017A19200662

Pereira

Matogueira

24

410

62

Calvo Muras, Manuel

192

663

36017A19200663

Pereira

Matogueira

59

89

63

Bugallo Garrido, Amancio Manuel

192

664

36017A19200664

Pereira

Matogueira

51

7

64

Rivas Rodríguez, María Carmen

192

665

36017A19200665

Pereira

Matogueira

56

13

65

Fernández Gulías, Jesús

192

666

36017A19200666

Pereira

Matogueira

58

17

66

Nercellas Barreiro, Francisco (herdeiros de)

192

667

36017A19200667

Pereira

Matogueira

77

24

67

Vilaboa Cabada, María Carmen Clotilde

192

668

36017A19200668

Pereira

Matogueira

345

121

68

Nercellas Campos, Jaime (herdeiros de)

192

669

36017A19200669

Pereira

Matogueira

443

75

130

69

Nercellas Barreiro, Francisco (herdeiros de)

192

670

36017A19200670

Pereira

Matogueira

1.434

157

70

Fernández Calvo, Saludina

192

672

36017A19200672

Pereira

Matogueira

270

27

71

Fernández Cachafeiro, María del Carmen

192

671

36017A19200671

Pereira

Matogueira

277

25

47

72

García Guinarte, Elena

192

673

36017A19200673

Pereira

Matogueira

1.416

92

1.103

75

Nercellas Barreiro, Francisco (herdeiros de)

192

674

36017A19200674

Pereira

Matogueira

483

24

309

76

Calvo Barreiro, María Carmen

192

675

36017A19200675

Pereira

Matogueira

559

29

340

79

Vilaboa Carballo, María America (herdeiros de)

192

676

36017A19200676

Pereira

Matogueira

225

946

79

736

82

Nercellas Cabada, César

192

677

36017A19200677

Pereira

Matogueira

121

217

62

1.554

84

Nercellas Campos, Jaime (herdeiros de)

192

678

36017A19200678

Pereira

Matogueira

991

86

Fernández Gulías, Jesús

192

679

36017A19200679

Pereira

Matogueira

476

87

Fernández Calvo, Saludina

192

680

36017A19200680

Pereira

Matogueira

301

88

Garrido Pérez, María de los Dolores

192

681

36017A19200681

Pereira

Matogueira

353

89

Cabada Barreiro, María Josefa

192

682

36017A19200682

Pereira

Matogueira

354

91

Pérez Caramés, Ricardo

192

683

36017A19200683

Pereira

Matogueira

521

93

Garrido Canabal, Benigno

192

684

36017A19200684

Pereira

Matogueira

358

94

Descoñecido

192

8685

36017A19208685

Pereira

Matogueira

1