Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Luns, 20 de marzo de 2023 Páx. 19041

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 27 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento da autorización administrativa previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no concello de Carral (expediente IN407A 2022/318-1).

Expediente: IN407A 2022/318-1.

Solicitante/promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: LMT, CT e RBT Cañás.

Concello: Carral.

1. Características técnicas:

– Centro de transformación prefabricado de formigón tipo rural fin de liña, compacto de manobra exterior, de 160 kVA de potencia, relación de transformación 15/0,4-0,23 kV e configuración de celas 1L+1P, con cadro de baixa tensión con tres (3) saídas (unha de reserva), para instalar na parcela con referencia catastral 15021A501001210000EH sita no lugar de Viña Grande, Cañás (concello de Carral).

– Modificación, respectando o seu actual trazado, do treito autorizado no expediente 27.209 da LMT aérea BEG-703 comprendido entre o CT Cañás (expediente 50.971/matrícula: 15CQ01) e o CT Bailía (expediente 50.089/matrícula: 15AQ40), consistente na instalación dun novo apoio metálico tipo AL-A-C-1000/12-H35-CA (cs) III intercalado entre os apoios existentes nº 85 (matrícula: AI0WF399) de formigón tipo AL-S-HV-500/14-LIRA CSII e nº 86 (matrícula: AILE08V3) de formigón tipo AL-S-HV-500/14-LIRA CSII.

– Retensado do condutor tipo LA-110 (condutor existente) nos vans da liña BEG-703 anterior e posterior ao novo apoio metálico proxectado.

– Instalación no novo apoio metálico proxectado dun paso aéreo-soterrado (PA/S) dotado de xogo de pararraios autoválvulas e de elementos de seccionamento tipo XS.

– Liña eléctrica de media tensión soterrada, a 15 kV, de 126 metros de lonxitude en condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1×150 mm2 Al), coa orixe paso aéreo-soterrado (PA/S) anterior e remate en cela de liña do CT proxectado.

– Reordenación da rede de baixa tensión alimentada actualmente desde o CT Cañás (expediente 50.971/matrícula: 15CQ01), que resultará descargado, mediante a instalación de tres (3) circuítos soterrados de baixa tensión (RBTS), de 409 metros de lonxitude, en condutor tipo XZ1 0,6/1 kV 4(1×240 mm2 Al), coa orixe no cadro de baixa tensión (CBT) do CT proxectado e remate nos pasos soterrado-aéreos (PS/A) proxectados en apoios de formigón tipo HV-630/11 e HV-630/9 nos cales se conectará coa rede aérea de baixa tensión existente, e na desmontaxe de 344 metros de condutor tipo RZ 0,6/1 kV 3(1×25 mm2 Al), 218 metros de condutor tipo RZ 0,6/1 kV 3(1×25 mm2 Al) e 44 metros de condutor tipo 2×LC-28 que serán substituídos co tendido de 740 metros de lonxitude en condutores tipo RZ 3(1×150/80 mm2 Al/Alm), RZ 3(1×50/54,6 mm2 Al/Alm), RZ 3(1 x 25/54,6 mm2 Al/Alm) e RZ 2(1×25 mm2 Al), incluíndo a implantación de novos treitos de rede. Estas actuacións na rede de baixa tensión implicarán a instalación de oito (8) novos apoios de formigón.

2. Lexislación de aplicación:

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236, do 2 de outubro).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE nº 236, do 2 de outubro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE nº 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE nº 310, do 27 de decembro).

– Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Consellería de Economía e Industria, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG nº 54, do 19 de marzo de 2014).

– Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE nº 351, do 17 de decembro).

– Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE nº 160, do 20 de xuño).

A relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que se considera de necesaria expropiación figura no anexo que se xunta a este acordo.

A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación da Coruña (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, así como no Concello. Isto faise público para coñecemento xeral e particular das persoas propietarias dos predios que figuran na relación anexa a este acordo e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos, sobre os bens afectados que fosen omitidos.

Poderán examinar a documentación técnica e, de ser o caso, achegar as alegacións ou observacións que consideren axeitadas no prazo de 30 días, contados a partir do día seguinte ao da derradeira publicación deste acordo.

Ademais, poderase consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación:

https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-electricas-distribucion-e-transporte

A Coruña, 27 de febreiro de 2023

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

Concello de Carral. LMT, CT e RBT Cañás

Parcela proxecto

Propietario/titular

Referencia catastral

Lugar

Afección pleno dominio (LMT, CT

e/ou apoios)

LMT soterrada

(servidume de paso de enerxía eléctrica)

Natureza do terreo

CT/nº do apoio

Superficie (m2)

Lonxitude (m)

Superficie (m2)

1

Herdeiros de Lourdes López Seoane

Polígono 501, parcela 2001

Viña Grande

Novo apoio metálico proxectado

2

1,5

4,5

Rústico agrario

2

Encarna Caramelo Bello

Polígono 501, parcela 121

Viña Grande

CT e acceso

39,18

Rústico agrario