Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Venres, 24 de marzo de 2023 Páx. 20145

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2023 pola que se convocan para a elección de destino provisional as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade enfermaría, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2), convocado pola Orde do 31 de outubro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 211, do 6 de novembro).

De conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e co obxecto de avanzar en facer efectivo o dereito da cidadanía a relacionarse electronicamente coas administracións públicas e a conseguinte obriga destas de dotarse dos medios e sistemas necesarios para que ese dereito se poida exercer, cómpre incorporar unha tramitación electrónica á fase de elección de destino das persoas aspirantes que superaron un proceso selectivo convocado pola Dirección Xeral da Función Pública.

A resolución dítase por delegación, de conformidade co establecido na Orde do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública, publicada no DOG núm. 16, do 24 de xaneiro.

Unha vez finalizado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade enfermaría, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2), convocado pola Orde do 31 de outubro de 2019 (DOG núm. 211, do 6 de novembro), e, unha vez acreditado ou cumprimento dos requisitos exixidos nestas por parte das persoas aspirantes co obxecto de adxudicarlles destinos provisionais, e segundo a base IV.6 da convocatoria, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Publicar como anexo I a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo e que, segundo a base IV.6 da convocatoria, son convocadas á elección de destino provisional, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, se deberá seguir para os efectos da adxudicación de destino.

Segundo. Os postos ofertados e os requisitos exixidos para a súa ocupación figuran como anexo II desta resolución. As persoas aspirantes elixirán as prazas a subgrupo a que acceden, de conformidade co indicado no anexo II desta resolución.

Terceiro. Para o acceso á aplicación informática para a elección de destino, a Dirección Xeral da Función Pública remitiralles ás persoas aspirantes un correo electrónico co usuario e a clave de acceso á aplicación do proceso selectivo.

No prazo máximo de dous (2) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, a persoa aspirante, no suposto de que non recibise correctamente o seu usuario e clave, deberase poñer en contacto co Servizo Informático da Dirección Xeral da Función Pública, no teléfono 881 99 98 83, para que lle faciliten os datos necesarios.

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no parágrafo anterior, abrirase un prazo de cinco (5) días hábiles para que as persoas aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema electrónico, os destinos ofertados por orde de prelación.

A elección de destinos deberase realizar a través do sistema electrónico a que se poderá acceder a través da páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Función pública»–«Procesos selectivos».

Cuarto. Para a selección de destinos, as persoas aspirantes deberán acceder ao sistema electrónico e proceder da seguinte forma:

Unha vez que acceda ao seu expediente electrónico, a persoa aspirante deberá, en primeiro lugar, elixir entre as opcións «Renuncia», «Solicitude de excedencia» ou «Escoller posto».

1º. De elixir a opción «Renuncia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia no mesmo prazo previsto no parágrafo terceiro. A persoa aspirante que exerza esta opción quedará excluída do proceso e perderá o seu dereito a ser nomeada persoal funcionario de carreira do subgrupo a que accede.

2º. De elixir a opción «Solicitude de excedencia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia no mesmo prazo previsto no parágrafo terceiro, sempre que cumpra os requisitos exixidos no artigo 174 (excedencia por prestación de servizos no sector público) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Neste sentido, as persoas que a soliciten por prestaren servizos noutra Administración deberán presentar a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos exixidos no mesmo prazo previsto no parágrafo terceiro.

3º. De elixir a opción «Escoller posto», a persoa aspirante seleccionará, por orde de preferencia, os destinos que se ofertan. No suposto de que escollan un número de prazas inferior ao da posición que ocupan no proceso, as persoas aspirantes que cumpran os requisitos exixidos no artigo 174 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, poderán solicitar ser declaradas en excedencia por prestación de servizos no sector público, o que deberán manifestar mediante a presentación dunha solicitude por escrito e no mesmo prazo previsto no parágrafo terceiro, á cal deberán achegar tanto a copia da última orde de prelación dos postos ofertados e seleccionados no sistema electrónico, debidamente asinada, como, no caso de solicitala por prestar servizos noutra Administración, a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos exixidos.

Quinto. Ás persoas aspirantes que non presenten a súa solicitude de elección no prazo sinalado ou seleccionen un número de prazas inferior ao da posición que ocupan no proceso e non se lles adxudique ningún destino e non cumpran os requisitos para seren declaradas en excedencia, ou non presentasen a súa solicitude no xeito previsto nesta resolución, seranlles adxudicados en destino os postos que lles correspondan atendendo á orde de publicación destes e ao número obtido no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación dos postos ás aspirantes presentes ou representadas, entre os que quedaron sen adxudicar.

Sexto. Todas as comunicacións que formulen as persoas aspirantes se dirixirán á Consellería de Facenda e Administración Pública, Dirección Xeral da Función Pública, Servizo de Selección (Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela). Para isto, deberán empregar o modelo co código PR004A previsto na Orde do 4 de maio de 2017 que aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado, habilitado na sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal, ou ben presentarán a documentación nas oficinas de Rexistro da Xunta de Galicia e nos demais lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétimo. Finalizado o prazo para a elección de destinos, a aplicación efectuará a adxudicación automática de destinos, en función do subgrupo a que se accede e a orde de prelación acadada por cada persoa aspirante no proceso, atendendo á orde de preferencia na selección de destinos efectuada por esta.

A adxudicación provisional de postos resolverase mediante resolución da consellería competente en materia de función pública e publicarase no DOG.

As persoas aspirantes nomeadas persoal funcionario de carreira e adxudicatarias provisionais dos postos de traballo relacionados nesta resolución dispoñerán do prazo dun mes, desde o día seguinte ao da publicación no DOG, para tomaren posesión do seu destino.

As persoas aspirantes que obteñan un destino provisional deberán optar ás prazas que se oferten na elección de destino definitivo.

Oitavo. Estará á disposición das persoas aspirantes información complementaria para a utilización da aplicación informática e a presentación das solicitudes de elección de destino, na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal

Noveno. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I

Nº orde elección

Nº orde proceso selectivo

Acceso

NIF

Apelidos e nome

1

3

Promoción interna

***9850**

Cruz Puga, Elda María

2

1

Libre

***9922**

Rodríguez Díaz, Noa

3

2

Libre

***1528**

Mañana Méndez, María Mercedes

4

4

Libre

***3930**

Rossi López, Miriam

5

5

Libre

***7544**

Rodríguez Veiga, Raquel

6

6

Libre

***1992**

Suárez García, Marisa Ester

7

7

Libre

***6297**

Mosquera Vidal, Silvia

8

8

Libre

***1207**

Lestón Suárez, Martina

9

9

Libre

***8452**

González González, María del Carmen

10

10

Libre

***6732**

París Badía, Gloria María

11

11

Libre

***1319**

Castro Durán, Ana María

12

12

Libre

***3398**

Paz Millor, Rebeca

13

13

Libre

***2756**

Curros Mato, María Elena

14

14

Libre

***2950**

Otero Pérez, Pablo

15

15

Libre

***4507**

Grandas López, José Luis

16

16

Libre

***2586**

Villaverde Soñora, Elena

17

17

Libre

***9852**

Bello Vidal, Silvia María

18

18

Libre

***0864**

Lema Méndez, Raquel

19

19

Libre

***9560**

Sánchez Tomé, María Cristina

20

20

Libre

***8918**

Becerra Muñiz, María del Carmen

21

21

Libre

***2361**

Vega Pérez, Cristina

22

22

Libre

***6788**

Cibeira Fernández, María Pilar

23

23

Libre

***3855**

Serén Escolante, Eva María

24

24

Libre

***4261**

Sánchez López, Natalia

25

25

Libre

***2700**

García Domínguez, Carlos

26

26

Libre

***3791**

Sanfiz Lage, María Placentina

27

27

Libre

***8300**

Pérez Peña, Susana

28

28

Libre

***3938**

López Pérez, Ana María

29

29

Libre

***8520**

Baqueiro Francisco, Christian

30

30

Libre

***3771**

Moares Rial, Ana

31

31

Libre

***3411**

Gómez Moar, Vanessa

32

32

Libre

***1510**

Couso Riobó, Ana

33

33

Libre

***9681**

Gómez Vázquez, Laura María

34

34

Libre

***7638**

López Rolan, Mónica

35

35

Libre

***4803**

Rodríguez Novoa, María José

36

36

Libre

***1190**

González Dacasa, Sonia

37

37

Libre

***7961**

Roda Pérez, Lucía

38

38

Libre

***3358**

López Sánchez, Yolanda

39

39

Libre

***1912**

Romero Penido, Patricia

40

40

Libre

***3640**

Paz Otero, Estefanía

41

41

Libre

***1792**

Vázquez Rodríguez, Alba

42

42

Libre

***1759**

Estévez Domínguez, Cristina

43

43

Libre

***1553**

Novas Piñeiro, Rocío

44

44

Libre

***4705**

Díaz Vélez, Vanesa

45

45

Libre

***5195**

Lobeiras Fernández, María

46

46

Libre

***9469**

Lorenzo Carpente, Marta

47

47

Libre

***7727**

Real Nimo, Begoña

48

48

Libre

***5242**

Pasarín Vidal, Beatriz

49

49

Libre

***9075**

Fernández Barreiro, María Cristina

50

50

Libre

***0487**

López Pereira, Milagros

51

51

Libre

***4813**

Castro Quinteiro, Irene

52

52

Libre

***0947**

Vizoso Fernández, Noelia

53

53

Libre

***0190**

Teijeiro Balado, María Isabel

54

54

Libre

***8505**

Baamonde Pérez, Yolanda

55

55

Libre

***2365**

Taboada da Silva, Marian

56

56

Libre

***6819**

Iglesias Regueira, María

57

57

Libre

***5925**

Diéguez Trigo, María José

58

58

Libre

***0224**

Mosquera Sabio, Lucía

59

59

Libre

***4191**

Castro Pais, Carla Flora

60

60

Base I.1.1

***4182**

López Fariña, Ana Belén

61

61

Libre

***7603**

Presas Espinosa, Andrea

62

62

Libre

***8696**

Novoa Araújo, Diana

63

63

Libre

***0549**

Fernández Barreiro, Ana Alia

64

64

Libre

***4059**

Fernández Veiga, Alejandra

65

65

Libre

***7246**

Ogando Pena, Laura

66

66

Libre

***7437**

García Pino, María del Rosario

67

67

Libre

***7008**

Miranda Castaño, Susana

68

68

Libre

***7692**

Álvarez Pita, Emilio

69

69

Base I.1.1

***2653**

García Herrero, Ana

ANEXO II

Prazas ofertadas

Código

Denominación

Cons.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Subgr.

Nivel

Observ.

1

PSC994080132001013

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores Nª Sª Miragres (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

A2

20

Horario especial

2

PSC994080136001013

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A2

20

Horario especial

3

PSC994080115570037

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

4

PSC994080036560063

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

5

PSC994080127085006

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Burela)

Servizos periféricos

Burela

A2

20

Horario especial

6

PSC994090127560026

Enfermeiro/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

A2

20

Horario especial

7

PSC994080127085010

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Burela)

Servizos periféricos

Burela

A2

20

Horario especial

8

PSC994080036560566

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

9

PSC994080036560056

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

10

PSC994090136440030

Enfermeiro/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

A2

20

Horario especial

11

PSC994080215770025

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

20

Horario especial

12

PSC994080115570021

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

13

PSC994080115570031

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

14

PSC994080127085009

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Burela)

Servizos periféricos

Burela

A2

20

Horario especial

15

PSC994080215770026

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

20

Horario especial

16

PSC994080127085007

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Burela)

Servizos periféricos

Burela

A2

20

Horario especial

17

PSC994080215770017

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

20

Horario especial

18

PSC994080115570016

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

19

PSC994080036560061

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

20

PSC994080215770022

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

20

Horario especial

21

PSC994080036560054

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

22

PSC994080115570014

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

23

PSC994080115190007

Enfermeiro/a funcións de Subdirección

PS

Residencia de Maiores (Carballo)

Servizos periféricos

Carballo

A2

18

 

24

PSC994080115570034

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

25

PSC994080115570029

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

26

PSC994080115770011

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

18

Horario especial

27

PSC994090136440035

Enfermeiro/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

A2

20

Horario especial

28

PSC994080036560069

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

29

PSC994080115570039

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

30

PSC994050115001333

Enfermeiro/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

A2

20

Horario especial

31

PSC994080036560060

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

32

PSC994080215770029

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

20

Horario especial

33

PSC994080115570018

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

34

PSC994080215770018

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

20

Horario especial

35

EDC994090136560004

Enfermeiro/a

ED

Cee Saladino Cortizo (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

18

 

36

EDC994010236001158

Enfermeiro/a

ED

Aulas E.E. Centro Público Provincial (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A2

18

Horario especial // Itinerante

37

PSC994090127560031

Enfermeiro/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

A2

20

Horario especial

38

PSC994080227001009

Enfermeiro/a coordinador/a

PS

Residencia de Maiores As Gándaras (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

A2

22

 

39

PSC994080136170004

Enfermeiro/a funcións de Subdirección

PS

Residencia de Maiores (A Estrada)

Servizos periféricos

Estrada (A)

A2

18

Horario especial

40

PSC994080036560048

Enfermeiro/a coordinador/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

22

Horario especial

41

PSC994080036560047

Enfermeiro/a coordinador/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

22

Horario especial

42

PSC994080115570026

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

43

PSC994080115001009

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores Torrente Ballester (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

A2

20

Horario especial

44

PSC994080215770028

Enfermeiro/a coordinador/a

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

22

 

45

PSC994080115001010

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores Torrente Ballester (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

A2

20

Horario especial

46

EDC994090115770040

Enfermeiro/a

ED

Cee A Barcia (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

18

Horario especial

47

PSC994080036560049

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

48

PSC994080036560562

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

49

PSC994080136001006

Enfermeiro/a coordinador/a

PS

Residencia de Maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A2

22

Horario especial

50

PSC994090127560024

Enfermeiro/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

A2

20

Horario especial

51

PSC994080115350010

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

A2

20

Horario especial

52

PSC994080115570030

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial

53

PSC994080036560563

Enfermeiro/a

PS

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

A2

20

Horario especial

54

PSC994080136001009

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A2

20

Horario especial

55

PSC994080136001010

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

A2

20

Horario especial

56

PSC994080132230003

Enfermeiro/a funcións de subdirección

PS

Residencia de Maiores (Castro Caldelas)

Servizos periféricos

Castro Caldelas

A2

18

Horario especial

57

EDC994010132001200

Enfermeiro/a

ED

Aulas E.E. Centro Público Provincial (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

A2

18

 

58

PSC994090127560029

Enfermeiro/a coordinador/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

A2

22

Horario especial

59

PSC994090136440033

Enfermeiro/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Redondela)

Servizos periféricos

Redondela

A2

20

Horario especial

60

PSC994080115770010

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

18

Horario especial

61

EDC994010127001201

Enfermeiro/a

ED

Aulas E.E. Centro Público Provincial (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

A2

18

 

62

PSC994080115001013

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores Torrente Ballester (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

A2

20

Horario especial

63

EDC994010127001200

Enfermeiro/a

ED

Aulas E.E. Centro Público Provincial (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

A2

18

 

64

PSC994080115350014

Enfermeiro/a coordinador/a

PS

Residencia de Maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

A2

22

 

65

PSC994080227300004

Enfermeiro/a funcións de Subdirección

PS

Residencia de Maiores (Monforte de Lemos)

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

A2

18

 

66

PSC994080215770024

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A2

20

Horario especial

67

PSC994080115350013

Enfermeiro/a

PS

Residencia de Maiores (Ferrol)

Servizos periféricos

Ferrol

A2

20

Horario especial

68

PSC994090127560023

Enfermeiro/a

PS

Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (Sarria)

Servizos periféricos

Sarria

A2

20

Horario especial

69

PSC994080115570024

Enfermeiro/a

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

A2

20

Horario especial