Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 27 de marzo de 2023 Páx. 20339

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 24 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR446A).

A reforma da política agrícola común (PAC), para o período 2023 a 2027, oriéntase na consecución duns resultados concretos vencellados aos obxectivos baseados nos tres piares da sustentabilidade que se centran nos aspectos económicos, ambientais e sociais.

Para garantir a coherencia desta reforma todas as súas intervencións futuras deben formar parte dun plan estratéxico da PAC (PEPAC) que inclúa tipos de intervencións en determinados sectores no Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se crea a organización común de mercados dos produtos agrarios (OCMA única).

O Regulamento (UE) nº 2021/2115 do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de decembro de 2021, polo que se establecen normas en relación coa axuda aos plans estratéxicos que deben elaborar os Estados membros no marco da política agrícola común (plans estratéxicos da PAC) recolle no seu artigo 57 e seguintes os tipos de intervencións que se van realizar no sector vitivinícola e a axuda financeira da Unión para esta intervención.

A nivel estatal, o conxunto destas novas medidas inclúese no Real decreto 905/2022, do 25 de outubro, polo que se regula a intervención sectorial vitivinícola (ISV) no marco do Plan estratéxico da política agrícola común (PEPAC).

Neste contexto, a reestruturación e reconversión de viñedos é un dos tipos de intervención dentro da ISV que cómpre salientar que é obrigatoria no marco do PEPAC do Reino de España 2023-2027 e que en Galicia serán obxecto do financiamento da Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

Esta nova orientación artéllase cunha maior subsidiariedade sobre a base da situación e necesidades específicas debendo deseñar as propias intervencións e, en consecuencia, o PEPAC permitirá unha política vitivinícola máis xusta e sustentable e axudará o sector vitivinícola que é estratéxico en Galicia a aliñarse coas exixencias dos consumidores e a facer fronte a retos futuros, como o cambio climático, a remuda xeracional e a mellora da competitividade contribuíndo a cumprir os obxectivos ambientais e climáticos da Unión.

En síntese, estas novas axudas para a reestruturación e reconversión de viñas son unha continuación de anteriores programas de apoio que, dados os seus positivos efectos estruturais en Galicia, se deben manter e, pola súa vez, priorizar fixando os novos obxectivos estratéxicos, de adaptación ao cambio climático, ser máis respectuosos co ambiente e conseguir unha mellor orientación ao mercado, para satisfacer as necesidades peculiares do sector vitivinícola galego.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como no uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artículo 1. Obxecto, ámbito de aplicación e finalidade

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia (procedemento administrativo MR446A) e realizar a súa convocatoria para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva conforme cos requisitos e condicións establecidas para esta intervención nas disposicións xerais do ámbito comunitario, estatal e autonómico e, en particular, no Real decreto 905/2022, do 25 de outubro, polo que se regula a intervención sectorial vitivinícola no marco do Plan estratéxico da política agrícola común e as súas modificacións.

2. O apoio para esta intervención aplicarase ás viñas da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación, cuxas persoas viticultoras non contradigan a normativa vixente en materia de plantacións de vide para calquera das superficies de viña da súa explotación.

3. A dita intervención ten como finalidade incrementar a competitividade das explotacións vitícolas, adaptar o cultivo do viñedo ao cambio climático e facelo ambientalmente máis sustentable.

CAPÍTULO I

Bases reguladoras

Artículo 2. Definicións

Os termos utilizados nesta orde coinciden cos establecidos na normativa comunitaria vixente e na lexislación básica estatal. Así mesmo, para os efectos da aplicación desta orde entenderase por:

a) Acción: aquelas actuacións especificadas no anexo VI como subvencionables.

b) Arrinca: eliminación total de todas as cepas que se atopen nunha superficie plantada de vide incluíndo tanto o portaenxerto como a parte aérea da planta.

c) Campaña vitícola ou campaña: período entre o 1 de agosto dun ano e o 31 de xullo do ano seguinte.

d) Exercicio financeiro: período entre o 16 de outubro do ano n-1 e o 15 de outubro do ano n.

e) Explotación: todas as unidades utilizadas para actividades agrícolas e administradas por unha persoa agricultora e situadas no territorio español, de acordo coa definición do punto 2 do artigo 3 do Regulamento (UE) nº 2021/2115 do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de decembro de 2021.

f) Operación: conxunto de accións tendentes a conseguir a reestruturación e reconversión dunha parcela viñedo e incluída na solicitude da axuda.

g) Operación anual: conxunto de accións que finalizarán no exercicio financeiro seguinte ao que se solicita a axuda.

h) Operación bienal: conxunto de accións que finalizarán como máximo no segundo exercicio financeiro seguinte ao que se solicita a axuda.

i) Parcela de viñedo: superficie determinada de terreo na cal un só viticultor cultiva a vide, formada por un recinto ou conxunto de recintos cunha ou varias referencias alfanuméricas e representada graficamente no Sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas (Sixpac).

j) Pendente da superficie de viñedo: a do recinto Sixpac ou, no caso de que se inclúan varios recintos, será o resultado de ponderar, en función da superficie, a pendente dos diferentes recintos da parcela que integra a operación.

k) Persoa viticultora: a persoa física ou xurídica, ou agrupación de persoas físicas ou xurídicas, con independencia da forma xurídica da agrupación ou dos seus membros, que teña unha superficie plantada de viñedo, en propiedade ou en réxime de arrendamento ou parzaría, ou calquera outra forma conforme a dereito que poida demostrar mediante documento de liquidación dos correspondentes tributos, cuxa vendima se utilice para a produción comercial de produtos vitivinícolas ou a superficie se beneficie das excepcións recollidas no artigo 3.2, do Regulamento delegado (UE) nº 2018/273 da Comisión, do 11 de decembro 2017. Esta definición considérase cumprida pola persoa física ou xurídica xa inscrita no Rexistro Vitícola como persoa viticultora dunha superficie plantada de viñedo antes da data de entrada en vigor do dito regulamento.

l) Persoa futura viticultora: persoa física ou xurídica, ou agrupación de persoas físicas ou xurídicas, con independencia da forma xurídica da agrupación ou dos seus membros, como as comunidades de bens ou as explotacións de titularidade compartida, que sexa titular dunha resolución de arrinca, autorización de replantación, dereito de replantación ou autorización por conversión de dereitos inscritos ao seu nome no Rexistro Vitícola, e que non sexa persoa viticultora segundo a definición anterior.

m) Persoa agricultora moza: a persoa que no momento de presentar a solicitude da axuda teña feitos os dezaoito anos e non faga máis de 40 anos no ano de presentación da solicitude, e sexa titular dunha explotación agraria, de xeito individual, como cotitular ou como socia.

n) Persoa agricultora profesional: a persoa física que, sendo titular dunha explotación agraria, obteña polo menos o 50 por cento da súa renda total de actividades agrarias ou outras actividades complementarias, sempre e cando a parte de renda procedente directamente da actividade agraria non sexa inferior ao 25 por cento da súa renda total e o volume de emprego dedicado a actividades agrarias ou complementarias sexa igual ou superior á metade dunha unidade de traballo agrario.

o) Persoa propietaria: a persoa ou agrupación de persoas, con independencia da forma xurídica da agrupación ou dos seus membros, que ten o título de propiedade sobre a parcela onde se atopa o viñedo sobre o que se vai executar a operación correspondente.

p) Sobreenxerto: o enxerto efectuado sobre unha vide xa enxertada con anterioridade.

q) Sistema de condución sustentable: sistema de cultivo das cepas de vide que permite unha mellor aireación dos acios, unha maior exposición destes á luz do sol e/ou unha maior distancia sobre o chan redundando nunha menor incidencia de enfermidades e, polo tanto nun menor uso de produtos fitosanitarios. Na viticultura de Galicia defínense como tales en estacada, espaller, emparrado e elevación individualiza.

r) Superficie vitícola abandonada: superficie plantada de vide que desde hai máis de cinco anos xa non está suxeita a un cultivo regular para obter un produto comercializable, cuxa arrinca xa non dá dereito á persoa produtora a obter unha autorización de replantación de conformidade co artigo 66 do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

s) Superficie vitícola obxecto da axuda: a que queda delimitada polo perímetro externo das cepas, máis unha marxe cuxo largo corresponde á metade da distancia entre as filas, tal e como se establece no artigo 42 do Regulamento delegado (UE) nº 2022/126 da Comisión, do 7 de decembro de 2021, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 2021/2115 do Parlamento Europeo e do Consello, no relativo aos requisitos adicionais para determinados tipos de intervención especificados polos Estados membros nos seus plans estratéxicos da PAC para o período 2023-2027 en virtude do dito regulamento, e ás normas sobre a proporción relativa á norma 1 das boas condicións agrarias e ambientais (BCAM).

t) Titular de arrinca: persoa viticultora a cuxo nome se emite a resolución de arrinca.

u) Titular de autorización: a persoa que ten inscrita a autorización ao seu nome no Rexistro Vitícola.

v) Variedade de portaenxerto: variedade de vide cultivada para a produción de material vexetativo de vide e da que se obteña a parte subterránea da planta tamén denominada barbado ou patrón.

w) Variedade de uva de vinificación: variedade de vide cultivada, de forma habitual, para a produción de uva destinada á elaboración de viños de consumo humano.

Artículo 3. Requisitos de admisibilidade

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas viticultoras e futuras viticultoras cuxos viñedos se destinen á produción de uva para vinificación e que cumpran coa normativa vixente en materia de plantacións de viñedo, para todas as superficies de viñedo da súa explotación e coas disposicións relativas ás declaracións obrigatorias do sector vitivinícola.

2. As persoas viticultoras cuxas solicitudes de axuda fosen aprobadas en convocatorias anteriores do Programa de apoio ao sector vitivinícola (PASVE 2019-2023) ou da intervención sectorial vitivinícola (ISV 2024-2027), segundo corresponda, non poderán acceder á axuda nas dúas convocatorias seguintes se:

a) Renunciaron á axuda dunha operación solicitada, unha vez aprobada, agás que comunicasen a súa renuncia no prazo de 10 días desde a súa notificación.

b) Non solicitaron o pagamento dunha operación aprobada, unha vez finalizado o prazo para presentar a solicitude de pagamento dentro do segundo exercicio financeiro posterior ao que se solicitou a axuda.

c) Non executaron unha operación aprobada para a que solicitaron o pagamento.

Os supostos desta epígrafe non serán de aplicación nos casos de forza maior ou circunstancias excepcionais que poden recoñecerse conforme os casos previstos no artigo 3 do Regulamento (UE) nº 2021/2116 do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de decembro de 2021.

3. Cumprir cos requisitos establecidos nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Non crear artificialmente as condicións exixidas para cumprir os criterios de admisibilidade ou de prioridade establecidos na normativa, tal e como se establece no artigo 62 do Regulamento (UE) nº 2021/2116 do Parlamento Europeo e do Consello.

5. As comunidades de bens ou sociedades civís deberán cumprir as exixencias previstas para estas agrupacións no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, polo que deberán facer constar expresamente os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como a porcentaxe da subvención que se vai aplicar por cada un deles (anexo I), que terán, igualmente, a consideración de persoas beneficiarias. Tamén deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única con poder suficiente para cumprir as obrigas que, como persoa beneficiaria, correspondan á agrupación. Así mesmo, deberán acreditar a existencia dun pacto de indivisión da comunidade por un período mínimo de, polo menos, dez campañas contadas desde a campaña seguinte á que solicite o pagamento final.

6. A superficie total reestruturada e/ou reconvertida será, polo menos, dunha hectárea (10.000 m2) para as solicitudes colectivas e 0,2 ha (2.000 m2) para as individuais.

7. O ámbito territorial das solicitudes non será superior ao dunha provincia, agás que se faga en terreos dunha denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida (DOP/IXP) e que a súa zona de produción comprenda máis dunha provincia.

8. A parcela de viña, unha vez reestruturada ou reconvertida, será polo menos de 0,01 ha (100 m2). Malia o anterior, nos casos en que a medida se limite a accións de sobreenxertado e/ou cambio de sistema de condución, a superficie mínima será aquela con que a parcela figura no Rexistro Vitícola de Galicia.

9. A superficie máxima elixible será de 20 hectáreas por persoa viticultora e convocatoria.

Artículo 4. Operacións subvencionables

A axuda á reestruturación e reconversión de viñedos só poderá concederse para unha o varias das operacións seguintes:

a) Replantación con ou sen sistema de condución.

b) Reconversión de viñedos por cambios de variedade: sobreenxertado.

c) Mellora de técnicas de xestión de viñedos.

d) Replantación de viñedos cando sexa necesario tras a arrinca obrigatorio por motivos sanitarios ou fitosanitarios por orde da autoridade competente.

As accións subvencionables de reestruturación e reconversión elixibles, as súas características e os seus baremos estándar de custos unitarios recóllense nos anexo V e VI desta orde e deberán perseguir un ou máis dos obxectivos globais establecidos en función de se cumpren unha ou varias das características de cada operación.

Artículo 5. Non subvencionables

Non serán subvencionables:

a) A renovación normal dos viñedos, cando as cepas chegasen ao final do seu ciclo natural ou vida útil, entendida como a replantación nunha mesma parcela coa mesma variedade de uva de vinificación e segundo o mesmo sistema de cultivo.

b) As superficies que foron beneficiarias desta axuda nas últimas 10 campañas, agás:

1º. Para realizar unha operación de mellora de técnicas de xestión mediante un cambio do sistema de condución a outro máis sustentable, dos tres definidos nesta orde: emparrado, estacada e espaller.

2º. Causas de forza maior ou circunstancias excepcionais que puidesen afectar a superficie, sempre e cando non se utilice a mesma variedade de uva de vinificación e o mesmo sistema de cultivo que había na dita superficie, segundo o disposto no artigo 58.1, letra a), punto iv, do Reglamento (UE) nº 2021/2115 do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de decembro de 2021.

O período contabilizarase a partir da data en que a persoa beneficiaria solicitou o pagamento final da axuda para esa superficie.

c) Os custos das accións recollidas na parte II do anexo II do Regulamento delegado (UE) nº 2022/126 da Comisión, do 7 de decembro de 2021, que son:

a. A xestión cotiá dun viñedo.

b. A protección contra danos ocasionados pola caza, paxaros ou sarabia.

c. Construcións de cortaventos e muros de protección contra o vento.

d. Vías de acceso e elevadores.

e. Adquisición de tractores ou calquera tipo de vehículos de transporte.

f. A arrinca de viñedos infectados e a perda de ingresos tras a arrinca obrigatoria por motivos sanitarios ou fitosanitarios.

d) As superficies plantadas cunha autorización de nova plantación concedida en virtude dos artigos 63 e 64 do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, durante os primeiros cinco anos desde a data de plantación.

e) As operacións de replantación que vaian levarse a cabo cunha autorización de nova plantación concedida en virtude dos artigos 63 e 64 do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

f) A instalación do sistema de rega.

g) As accións executadas con material de segunda man.

h) Os custos da arrinca naquelas superficies onde se utilicen autorizacións de plantación concedidas en virtude dos artigos 66 e 68 do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, non xeradas pola arrinca efectuada na aplicación da operación de reestruturación e cando a arrinca se realizase antes da presentación da solicitude da axuda correspondente.

i) O imposto do valor engadido (IVE), agás se non é recuperable, consonte coa lexislación nacional aplicable debendo demostralo unha persoa perito mercantil ou unha auditora legal.

j) A reestruturación e reconversión de viñedos naquelas hectáreas de regadío cando a persoa solicitante fose sancionada en firme pola autoridade competente en materia de auga por facer un uso ilegal deste recurso.

Artículo 6. Solicitudes das axudas de reestruturación e reconversión da viña

1. A intervención de reestruturación e reconversión de viñas levarase a cabo a través de solicitudes que poderán presentarse de forma:

a) Colectiva, cun mínimo de 5 persoas viticultoras.

b) Individual.

2. As solicitudes presentadas de forma colectiva executaranse no marco dun acordo celebrado entre todas as persoas viticultoras participantes. Este acordo incluirá a designación dunha persoa representante interlocutora única coa Administración. Así mesmo, no dito acordo recollerase o compromiso das persoas viticultoras de dispoñer dunha persoa técnica agraria con titulación en Enxeñería Agronómica, Enxeñaría Técnica Agrícola ou grao en Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural. A persoa representante poderá exercer como técnica sempre que reúna a titulación exixida.

3. As solicitudes conterán as operacións que se deberán realizar, así coma o detalle das accións de cada unha delas.

4. As solicitudes poderán conter unha ou varias operacións anuais ou bienais, segundo a operación de que se trate, con ou sen anticipo.

Artículo 7. Forma e lugar de presentación das solicitudes

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artículo 8. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artículo 9. Comezo da subvencionabilidade

Serán subvencionables as accións realizadas con posterioridade á presentación da solicitude da axuda en tempo e forma tras a correspondente convocatoria pública, tendo en conta que a simple presentación da solicitude en modo ningún garante a súa aprobación.

Non se aprobarán aquelas solicitudes que na data da inspección inicial a que fai referencia o parágrafo seguinte xa realizasen nalgunha das parcelas unha plantación sen autorización da autoridade competente. Tampouco se subvencionarán aquelas accións que na data da inspección inicial estivesen executadas ou dese comezo a súa execución.

A Consellería do Medio Rural efectuará, con anterioridade á concesión das axudas, unha inspección inicial sobre o terreo dos datos incluídos na solicitude e determinará, en función das características da parcela, a necesidade das accións de retirada de pedras, cambio de sistema de condución, socalcamento e/ou a de nivelación do terreo, se estas accións están incluídas na solicitude.

Artículo 10. Tramitación e resolución das axudas

1. Cada xefatura territorial da Consellería do Medio Rural instruirá os expedientes correspondentes ao seu ámbito xeográfico, realizando, de oficio, cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales informará ao órgano colexiado da admisibilidade dos expedientes.

Se a solicitude de axuda non reúne os requisitos previstos, ou non se presenta cos documentos preceptivos, requirirase para que, no prazo de dez días, emende a falta ou xunte os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fai, se considerará que desiste da súa petición, logo da correspondente resolución, de conformidade co disposto nos artigos 68.1 e 21.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. Verificado o cumprimento dos requisitos para a concesión da axuda, o órgano colexiado aplicará os criterios de prioridade para que a persoa titular da Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias formule a proposta de resolución. Este órgano estará presidido pola persoa titular do Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario e integrado por tres persoas dese mesmo servizo con categoría non inferior a xefe de negociado, un dos cales actuará como secretario.

3. A persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da persoa titular da Consellería do Medio Rural, en virtude da Orde da Consellería do Medio Rural do 17 de novembro de 2015, vista a proposta, ditará a correspondente resolución no prazo de 6 meses contados desde o día seguinte á realización da Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural. Transcorrido o dito prazo sen que se dite e notifique a correspondente resolución, a persoa solicitante poderá entender desestimada a súa solicitude.

4. De conformidade co artigo 10.3 do Real decreto 905/2022, do 25 de outubro, polo que se regula a ISV no marco do PEPAC, unha vez coñecidas as dispoñibilidades financeiras para a reestruturación e reconversión de viñedo, acordadas pola Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, o orzamento distribuirase da seguinte forma:

a) En primeiro lugar, detraeranse do montante asignado os fondos que se consideren necesarios para atender os pagamentos pendentes do exercicio financeiro en curso ou exercicios anteriores que teñan que efectuarse no exercicio seguinte.

b) Os fondos restantes constituirán o orzamento dispoñible para aprobar as operacións das novas solicitudes cuxos pagamentos deban executarse no exercicio seguinte.

Determinado o orzamento dispoñible para as novas solicitudes anuais, poderanse aprobar solicitudes novas de operacións bienais. En calquera caso, na aprobación definitiva destas operacións bienais non se poderá comprometer un importe que supoña máis do 50 % da asignación recibida para o exercicio, todo iso de conformidade co artigo 11.4 do Real decreto 905/2022, do 25 de outubro.

Só se emitirá resolución aprobatoria, unha vez ordenadas as solicitudes en aplicación dos criterios de prioridade, ata esgotar o orzamento dispoñible acordado pola Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural.

Artículo 11. Notificacións

1. As notificacións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal), para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artículo 12. Publicación dos actos

Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a resolución de concesión e de denegación, que producirá os efectos da notificación.

Artículo 13. Modificación da resolución de concesión

1. Toda alteración das condicións iniciais para a concesión das axudas previstas nesta orde e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. A solicitude de modificación, indicando a que operación se refire, presentarase como moi tarde 4 meses antes de que remate o prazo de execución, e deberá estar debidamente xustificada, non comprometer o obxectivo global da operación indicado no anexo V parte A, ou, no caso de que unha operación teña varios dos obxectivos globais debido ás súas características, non se comprometan todos eles, non incrementar o importe da axuda inicialmente concedida, non supor cambios na admisibilidade e non modificar a puntuación obtida tras a aplicación dos criterios de prioridade, se isto supón quedar por debaixo da puntuación de corte entre as solicitudes aprobadas e non aprobadas.

A autorización destes cambios pola persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro do Medio Rural, será anterior á execución destes, e nos casos que sexa necesario, irá precedida da correspondente certificación de non inicio. O prazo para resolver estes cambios será dun mes. Se, transcorrido o prazo para ditar a correspondente autorización, esta non se produce, a persoa beneficiaria entenderá denegada a súa petición de cambio de investimento.

3. Terán a consideración de modificacións menores permitidas, que non requirirán autorización expresa con carácter previo á súa execución, sempre que se comuniquen previamente e que non supoñan unha variación á alza no orzamento aprobado para a operación, as seguintes:

– Cambio da variedade de uva de vinificación aprobada por outra autorizada na Comunidade Autónoma de Galicia, entre as do anexo VII.

– Cambio da variedade do portaenxerto aprobado por outro que tamén sexa certificado, entre os do anexo VIII.

– Cambio do marco de plantación (variación da densidade do número de cepas).

– Cambio de parcela de viñedo.

Estas pequenas modificacións deben ser xustificadas e comunicadas con anterioridade á solicitude de pagamento.

4. Para que se autorice a unha nova persoa viticultora a subrogación dos dereitos e obrigas derivados da axuda concedida, esta nova persoa deberá cumprir os requisitos exixidos para ser beneficiaria das axudas e asumir os compromisos adquiridos pola anterior viticultora á cal se lle concedeu a axuda.

5. Para a modificación da resolución teranse en conta as condicións recollidas polo artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. A Consellería do Medio Rural poderá rectificar, de oficio, a resolución cando dos elementos que figuren nela se deduza a existencia dun erro material, de feito ou aritmético.

Artículo 14. Recursos fronte ás resolucións de subvención

As resolucións de subvención ditadas ao abeiro desta orde, así como a desestimación presunta de solicitudes, poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as entidades interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da súa notificación, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, ou no prazo de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artículo 15. Incompatibilidade das axudas

1. Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda para a mesma finalidade e obxecto.

2. As persoas solicitantes das axudas previstas nesta orde xuntarán, coa solicitude inicial, unha declaración do conxunto de todas as solicitudes de axuda efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto polas distintas administracións públicas.

3. Así mesmo, coa xustificación da execución total do proxecto e, en todo caso, antes do pagamento final, presentarán unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou de calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

Artículo 16. Reintegro da axuda

1. Procederá o reintegro total ou parcial do importe da axuda máis os xuros de demora correspondentes, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión e, en todo caso, nos supostos previstos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, que a desenvolve, tendo en conta as excepcións contidas.

2. Procederá o reintegro total nas seguintes circunstancias:

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impedirían.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto ou non adopción do comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou a xustificación insuficiente dos investimentos subvencionados.

d) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

e) Incumprimento das obrigas impostas ás persoas beneficiarias, así como dos compromisos por estas asumidos, con motivo da concesión da subvención, sempre que afecten ou se refiran ao modo en que se conseguen os obxectivos, se realiza a actividade, se executa o proxecto ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

f) Incumprimento das obrigas impostas ás persoas beneficiarias, así como dos compromisos por estas asumidos, con motivo da concesión da subvención, distintos dos anteriores, cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

g) A persoa beneficiaria que incumpra a obriga de manter en cultivo as superficies acollidas a estas axudas un período mínimo de dez campañas contado desde a campaña seguinte á que solicitou o pagamento final deberá devolver a axuda percibida máis os xuros legais devindicados desde a data do pagamento, salvo causa de forza maior ou circunstancias excepcionais, ou nos casos de expropiacións.

3. No caso de que a persoa beneficiaria percibise un anticipo superior á axuda definitiva, deberá reembolsar a diferenza.

4. Non procederá o reintegro das axudas percibidas cando o incumprimento dalgún dos requisitos exixidos á persoa beneficiaria sexa debido a causas de forza maior ou circunstancias excepcionais, motivadas e acreditadas documentalmente, en particular nalgún dos seguintes casos:

a) Falecemento da persoa beneficiaria.

b) Incapacidade laboral de longa duración da persoa beneficiaria.

c) Catástrofe natural grave ou fenómeno meteorolóxico grave que afecte seriamente a explotación.

d) Gromo de enfermidade vexetal ou presenza dunha praga de vexetais que afecte unha parte ou a totalidade dos cultivo da persoa beneficiaria.

e) Expropiación da totalidade o dunha parte importante da explotación, se esta expropiación non era previsible o día en que presentou a solicitude.

5. Tampouco se producirá o reintegro cando, durante o período de compromiso contraído como condición para a concesión dunha axuda, se produza un cambio de titularidade da explotación, e a nova persoa viticultora asuma os compromisos e obrigas, durante a parte restante do devandito período. De non asumirse o compromiso, a persoa beneficiaria estará obrigada a reembolsar as axudas percibidas.

Artículo 17. Controis, reducións, exclusións e sancións

1. A axuda pagarase unha vez comprobado que a operación se executou totalmente e axústase á solicitude aprobada ou modificada tras efectuar os controis administrativos e sobre o terreo.

2. Se se comproba que algunha acción incluída na solicitude de axuda aprobada ou, se é o caso, modificada, non se executou, a axuda abonarase tendo en conta o seguinte:

a) Cando non se executaron unha ou varias accións por causas de forza maior ou circunstancias excepcionais, a axuda final reducirase consonte o importe destas accións non executadas, é dicir, aboarase o importe correspondente ás accións individuais que se executaron totalmente e no caso de que houbese accións executadas parcialmente, da parte proporcional executada.

b) Cando non se executaron unha ou varias accións por causas distintas á forza maior, pero se alcanzan os obxectivos globais da operación, a axuda final reducirase aplicando unha penalización igual ao 100 % do importe correspondente ás accións incluídas na solicitude de axuda inicialmente aprobada ou modificada que non se executaron totalmente ou a súa execución sexa parcial. É dicir, a axuda final que se abonará calcularase tendo en conta o importe correspondente ás accións individuais que se executaron totalmente e aplicando a dita penalización restando o importe que correspondería ás accións non executadas totalmente e/ou ás accións executadas parcialmente.

c) Cando non se executaron unha ou varias accións ou a súa execución sexa parcial, por causas distintas á forza maior ou circunstancias excepcionais, e non se alcance os obxectivos globais da operación, non se concederá ningunha axuda.

3. Se a persoa viticultora non executa a operación na superficie total para a cal se aprobou a axuda, para o cálculo definitivo do importe que se pagará terase en conta a diferenza entre a superficie aprobada ou modificada, e a superficie realmente executada determinada polos controis sobre o terreo, de xeito que:

a) Se esta diferenza non supera o 20 %, a axuda calcularase sobre a base da superficie determinada polos controis sobre o terreo.

b) Se a diferenza é superior ao 20 %, pero igual ou inferior ao 50 %, a axuda calcularase sobre a base da superficie determinada polos controis sobre o terreo e reducida no dobre da porcentaxe da diferenza comprobada.

c) Se a diferenza é superior ao 50 %, a persoa beneficiaria perderá o dereito ao cobramento da axuda.

4. Se a persoa beneficiaria presenta a solicitude de pagamento final ou un anticipo dunha operación despois da data establecida para o exercicio financeiro indicado na solicitude de axuda aprobada, a axuda reducirase un 20 %.

Cando o atraso sexa debido a causas de forza maior ou circunstancias excepcionais non se aplicará a redución da axuda recollida nesta epígrafe.

5. Se a persoa beneficiaria presenta as solicitudes de pagamento a que se fai referencia no punto anterior despois do segundo exercicio financeiro posterior a aquel en que presentou a solicitude de axuda, perderá o dereito ao cobramento da axuda, agás se o atraso se deba a causas de forza maior ou circunstancias excepcionais.

6. No caso de aplicar estas reducións, se xa se aboaron axudas, exixirase o reintegro das cantidades correspondentes ás devanditas accións máis os xuros correspondentes.

7. Nas operacións para as cales se solicitase un anticipo executarase a garantía correspondente cando se comprobe que se incumpriu algunha obriga relacionada nos supostos establecidos no artigo 79.4 del Real decreto 905/2022.

8. Cando non se cumpran as condicións de durabilidade sobre as superficies para as cales se solicita a axuda que deben manterse en cultivo durante dez campañas, contadas desde a campaña seguinte a aquela en que se solicitou o pagamento, a persoa beneficiaria deberá reembolsar a axuda percibida máis os xuros legais correspondentes, agás causas de forza maior ou circunstancias excepcionais.

9. Cando a persoa beneficiaria execute unha operación de replantación con ou sen sistema de plantación que cumpra coa característica dun cambio a secaño ou que se manteña a superficie do viñedo en secaño que leve implícito un compromiso por parte da persoa viticultora de non instalar o sistema de rega durante 10 campañas contadas desde a campaña seguinte a aquela en que se solicitou o pagamento final e non cumpra co compromiso subscrito, deberá reembolsar a axuda percibida máis os xuros legais correspondentes.

10. Sen prexuízo do establecido nos parágrafos anteriores, ás persoas beneficiarias destas axudas seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 50 a 68 da Lei 9/2007, do 13 de xuño (DOG núm. 121, do 25 de xuño), de subvencións de Galicia.

Artículo 18. Obriga de facilitar información

Ademais da documentación complementaria que durante a tramitación do procedemento lles poidan exixir os órganos competentes da Consellería do Medio Rural, as persoas beneficiarias das axudas teñen a obriga de facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas públicas, así como a que lles sexa solicitada por calquera órgano de inspección ou control do Estado ou da Unión Europea.

Artículo 19. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se estean vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

CAPÍTULO II

Convocatoria

Artículo 20. Convocatoria

Convócanse para o exercicio orzamentario 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a reestruturación e reconversión da viña en Galicia (procedemento administrativo MR446A) para a súa execución anual ou bienal, de acordo coas bases reguladoras establecidas no capítulo I desta orde.

Artículo 21. Prazo de presentación das solicitudes de axuda

Tendo en conta o establecido no artigo 7 do Real decreto 905/2022, do 25 de outubro, o prazo de presentación iníciase ao día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e finaliza o 27 de abril 2023.

Artículo 22. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Acreditación da persoa representante, se é o caso.

b) Anexo II: datos da solicitude colectiva, só para as solicitudes colectivas.

c) Anexo III: acordo subscrito entre as persoas viticultoras integrantes, só para as solicitudes colectivas.

d) Documentación xustificativa da propiedade ou disposición por calquera réxime de tenza da parcela onde se vai reestruturar e/ou reconverter a viña. Se a persoa viticultora non é a propietaria da superficie que se vai reestruturar ou reconverter deberá achegar unha autorización por parte da propietaria, ou ben un documento xustificativo equivalente, salvo que xustifique debidamente que non é necesaria a dita achega.

e) Para aquelas solicitudes cuxo peticionario sexa unha comunidade de bens ou unha sociedade civil, pacto de indivisión de, polo menos, dez campañas contadas desde a campaña seguinte a aquela en que solicitou o pagamento final.

f) As comunidades de bens deberán acreditar a súa constitución mediante a presentación dos estatutos e acta de constitución e deberán acreditar os requisitos dos seus comuneiros mediante a presentación de toda a documentación especificada para este tipo de entidades.

g) No caso de solicitantes aos cales lles sexa de aplicación o artigo 13.3 bis da Lei 38/2003, do 17 de novembro (subvencións de importe superior a 30.000 euros):

– Declaración responsable nos termos previstos no artigo 26 do Regulamento xeral de subvencións.

– Se é o caso, certificación emitida por un auditor rexistrado no Rexistro Oficial de Auditores de Contas que acredite o seu cumprimento polo solicitante, con independencia de calquera financiamento para o cobramento anticipado da empresa provedora. Para ese efecto, se do informe de auditoría das últimas contas anuais se deduce un cumprimento do 100 % dos prazos de pagamento a provedores por parte do solicitante, bastará un certificado emitido polo auditor que indique que no seu traballo de auditoría realizou procedementos para obter evidencia da corrección do contido da memoria das contas anuais como certificación de cumprimento do requisito do artigo 13.3 bis. No caso de que non sexa posible emitir tal certificado (por non existiren contas anuais auditadas ou por que estas reflictan unha porcentaxe de cumprimento de prazos de pagamento a provedores inferior ao 100 %), presentarase certificación, baseada nun informe de procedementos acordados, que acredite que o solicitante no momento de presentación de solicitude de axuda non ten ningunha factura pendente de pagamento en que se superaron os prazos legais de pagamento. A dita certificación non poderá ter en ningún caso unha antigüidade superior a un mes anterior á data de presentación da solicitude.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artículo 23. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante (se for o caso).

c) NIF da entidade solicitante.

d) NIF da entidade representante.

e) Certificado da renda (IRPF).

f) Datos catastrais das parcelas.

g) Certificación descritiva e gráfica das parcelas.

h) Certificado de estar ao día no pagamento das obrigas tributarias coa AEAT.

i) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

j) Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

k) Comunicación ou autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola (se for o caso).

l) Comprobación de que a operación subvencionable non supón ningún prexuízo para o proceso de reestruturación parcelaria (se for o caso).

m) Concesións de subvencións e axudas.

n) Inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

o) DNI/NIE da persoa técnica da solicitude colectiva (se for o caso).

p) Título oficial universitario da persoa técnica da solicitude colectiva.

q) Vida laboral nos últimos 5 anos.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos. Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artículo 24. Criterios de prioridade

1. Establécense os seguintes criterios de prioridade:

a) Superficie obxecto da intervención vitícola que se incorpora en propiedades de polígonos agroforestais, aldeas modelo ou áreas de actuación conxunta, consonte a Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, maior do 50 % da superficie pola cal se solicita a axuda: 5 puntos.

b) Que no ano de presentación da solicitude non fagan máis de 40 anos. Cando a solicitante sexa unha persoa xurídica deberá cumprirse polo menos no 50 % das persoas físicas con poder de decisión dentro da dita persoa xurídica ou que as que o cumpran teñan unha participación no capital social maior do 50 % ou que posúan máis da metade dos dereitos de voto nela: 5 puntos.

c) Superficie reestruturada de viña baixo o ámbito dunha denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida (DOP/IXP) maior do 50 % da superficie pola cal se solicita axuda: 4 puntos.

d) Que no ano natural inmediatamente anterior á presentación da solicitude contratasen un seguro agrario na súa explotación para o cultivo do viñedo: 4 puntos.

e) Persoa agricultora profesional. No caso de persoa xurídica polo menos o 50 % de socios deberán ter esta consideración: 3 puntos.

f) Persoa inscrita no Rexistro de operadores de produción ecolóxica para o cultivo do viñedo: 3 puntos.

g) Persoa que como resultado da intervención realiza un proceso de concentración de superficie nunha única parcela: 2 puntos.

h) Persoas inscrita nunha agrupación de tratamento integrado na agricultura (Atria): 2 puntos.

i) Explotación inscrita na sección de explotacións agrarias prioritarias do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia: 1 punto.

j) Explotación inscrita na sección de explotación de titularidade compartida do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia: 1 punto.

k) Muller viticultora. No caso de persoa xurídica, polo menos o 50 % de socios mulleres: 1 punto.

l) Solicitude presentada de forma colectiva: 1 punto.

m) Persoa inscrita no Rexistro de operadores de produción integrada no cultivo do viñedo: 1 punto.

2. No caso de empate a puntos, priorizaranse as solicitudes por rigorosa orde de presentación.

3. Os criterios establecidos nas letras e, f, h, i, j e m consideraranse na data de apertura do prazo de solicitude de axuda.

Artículo 25. Cálculo da axuda

1. A axuda consistirá nunha compensación ás persoas viticultoras pola perda de ingresos (CPI) debida á execución da operación e nunha contribución aos custos incorridos (CCI) na dita operación.

2. A compensación pola perda de ingresos (CPI) consistirá nunha compensación económica do:

a) No caso de replantación, o 0,99 da perda de ingresos potencial.

b) No caso de reconversión, o 0,25 da perda de ingresos potencial.

c) No caso de mellora de técnicas de xestión, o 0,25 da perda de ingresos potencial.

d) No caso de replantación por arrinca por motivos sanitarios ou fitosanitarios, non se concederá esta axuda.

Para as parcelas situadas en Galicia, a perda de ingresos potencial cífrase en 9.927 €/ha. No caso de que a superficie arrincada obxecto da axuda proceda doutra comunidade autónoma, solicitarase a esa comunidade autónoma o valor da perda de ingresos potencial.

3. A contribución aos custos incorridos (CCI) nas operacións subvencionables indicados no anexo VI. Esta contribución da Unión Europea será o resultado de aplicar aos ditos custos as seguintes porcentaxes de axuda:

a) No caso de operacións de replantación, reconversión ou de mellora de técnicas de xestión:

i. 60 % para as operacións que conteñan superficies con pendentes superiores ao 40 %.

ii. 50 % para aquelas operacións cuxas persoas beneficiarias cumpran algún dos seguintes criterios:

– Inscritas no Rexistro de operadores de produción ecolóxica para o cultivo do viñedo.

– Inscritas no Rexistro de operadores de produción integrada no cultivo do viñedo,

– Formen parte dunha Atria.

– Que no ano da presentación da solicitude non fagan máis de 40 anos.

– Que no ano natural inmediatamente anterior á presentación da solicitude contratasen un seguro agrario na súa explotación, para o cultivo do viñedo.

iii. 45 % para o resto de operacións.

b) No caso de operacións de replantación por arrinca obrigatoria por motivos sanitarios ou fitosanitarios, 50 %.

Artículo 26. Prazo de execución e xustificación

1. O prazo de execución e xustificación destas axudas será:

a) Para as solicitudes con operacións anuais, o prazo límite de execución e xustificación remata o 31 de xullo de 2024, inclusive.

b) Para as solicitudes con operacións bienais, o prazo de execución remata o 31 de xullo de 2025, inclusive. Establécese o período entre o 16 de outubro de 2024 e o 31 de xullo de 2025, como o prazo para solicitar o pagamento das operacións bienais.

c) O prazo para solicitar un anticipo será dun mes desde a concesión da axuda. Para os anticipos concedidos, as persoas beneficiarias deberán comunicar cada ano ao organismo pagador antes do 31 de outubro unha declaración dos gastos que xustifique o uso dos anticipos ata o 15 de outubro correspondente, e a confirmación do saldo restante dos anticipos non utilizados na data 15 de outubro (anexo IV).

2. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen ter presentado a solicitude de pagamento, requirirase a persoa beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de dez días. A falta de presentación da solicitude no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro das cantidades percibidas e poderá supor a apertura dun expediente sancionador segundo se establece na Lei de subvencións de Galicia. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste parágrafo non eximirá a persoa beneficiaria das sancións que, conforme a lei, correspondan.

Artículo 27. Xustificación e pagamento da axuda

1. Só serán subvencionables os investimentos que se realicen con posterioridade á data de inspección inicial e ata a data límite de realización dos investimentos, sempre e cando se dite resolución aprobatoria da axuda sobre os ditos investimentos.

2. Unha vez realizados os investimentos e, de ser o caso, os compromisos adquiridos, as persoas interesadas deberán comunicalo, accedendo á Carpeta cidadá mediante a acción de «achegar documentación xustificativa». Esta comunicación terá a consideración de solicitude de pagamento e irá acompañada da seguinte documentación:

a) No caso de material vexetal, acreditación do emprego de material vexetal certificado mediante a etiqueta correspondente ou certificado emitido por unha empresa autorizada.

b) No caso de desinfección, copia da ficha dos tratamentos fitosanitarios da explotación en que figure rexistrada esta aplicación.

c) No caso de empregar medios propios, parte de horas en que se identifican a persoa beneficiaria e/ou o persoal empregado e se xustifique o tempo investido na realización da acción, así como que a relación da maquinaria utilizada pertence á persoa beneficiaria ou alugada (este aluguamento non é subvencionable).

3. Ademais, para solicitar o pagamento, as persoas beneficiarias deberán contar coas autorizacións administrativas requiridas.

4. O pagamento da axuda realizarase en función da superficie obxecto de pagamento ou das unidades certificadas polo persoal da Consellería do Medio Rural encargado de realizar a comprobación dos investimentos executados e mediante a aplicación dos baremos estándar dos custos unitarios (BSCU), recollidos no anexo VI.

Artículo 28. Anticipo

1. As persoas beneficiarias destas axudas cuxos investimentos lles exixan pagamentos inmediatos poderán solicitar un anticipo máximo do 80 % da axuda aprobada, sen que se supere a anualidade prevista para o exercicio orzamentario.

2. O anticipo abóase a condición de que a persoa beneficiaria constitúa unha garantía por un importe, polo menos, igual ao importe do anticipo en favor do organismo pagador da Consellería do Medio Rural, de conformidade con artigo 64 do Regulamento (UE) nº 2021/2116 do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de decembro de 2021, e co capítulo IV do Regulamento delgado (UE) nº 2022/127 da Comisión, do 7 de decembro de 2021, que completa o Regulamento (UE) nº 2021/2116 do Parlamento Europeo e do Consello.

3. Cando unha superficie dunha parcela sufrise un desastre natural ou un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural recoñecido polas autoridades competentes ou as operacións previstas non poidan levarse a cabo debido a problemas fitosanitarios do material vexetal, certificados por un organismo acreditado, poderase adaptar o prazo para o gasto do importe anticipado.

4. A garantía poderá ser liberada cando se comprobe que se cumpriron as obrigas da intervención aprobada concluíndo que o importe dos gastos reais correspondentes á contribución da Unión Europea destinada ás operacións de que se trate supera o importe do anticipo.

Artículo 29. Financiamento

1. O financiamento das axudas recollidas na presente orde procede do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e efectuarase con cargo á aplicación orzamentaria da Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 14.04.713C 772.1, cun importe de 1.250.000 euros para o ano 2023, 500.000 euros para o ano 2024 e 1.250.000 euros para o ano 2025. En total, 3.000.000 euros.

2. A dita aplicación orzamentaria poderase incrementar, segundo se establece no artigo 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no caso de xerar, ampliar ou incorporar crédito, ou coa existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito incluído no mesmo programa.

3. A concesión destas axudas realizarase con cargo ao crédito asignado para tales efectos na Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural.

Disposición adicional primeira. Normativa aplicable

Nos aspectos non recollidos nesta orde haberá que aterse ao disposto na normativa da organización común dos mercados dos produtos agrarios (OCMA única) con relación ao sector vitivinícola, consonte o Regulamento (UE) nº 2021/2115 do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de decembro de 2021, polo que se establecen normas en relación coa axuda aos plans estratéxicos que deben elaborar os Estados membros no marco da política agrícola común (plans estratéxicos da PAC) e nas súas modificacións posteriores, da Unión, da básica estatal e da autonómica, así como na Lei xeral de subvencións e na Lei de subvencións de Galicia e, en particular:

– Real decreto 905/2022, do 25 de outubro, polo que se regula a intervención sectorial vitivinícola no marco do Plan estratéxico da política agrícola común.

– Real decreto 1047/2022, do 27 de decembro, polo que se regula o sistema de xestión e control das intervencións do Plan estratéxico da política agrícola común e outras axudas da política agrícola común.

– Real decreto 147/2023, do 28 de febreiro, polo que se establecen as normas para a aplicación de penalizacións nas intervencións recollidas no Plan estratéxico da política agrícola común, e se modifican varios reais decretos polos que se regulan distintos aspectos relacionados coa aplicación en España da política agrícola común para o período 2023-2027.

– Real decreto 1338/2018, do 29 de outubro, polo que se regula o potencial de produción vitícola.

– Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición adicional segunda. Base de datos nacional de subvencións

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Disposición adicional terceira. Protección de datos

De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas beneficiarias quedan informadas cos datos consignados no modelo normalizado de solicitude, dos aspectos básicos previstos no Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD), e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa

Facúltase a persoa titular da dirección xeral competente en gandaría, agricultura e industrias agroalimentarias para ditar as instrucións que considere oportunas para a execución da presente orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2023

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO V

A. Características das operacións, obxectivos globais perseguidos e accións mínimas para o seu cumprimento.

Operación

Característica da operación

Obxectivo global que persegue a operación en función de cada característica

Accións mínimas das incluídas que debe incluír a operación para cumprir o obxectivo global

Accións que pode conter a operación

Replantación con ou sen sistema de condución (operación anual ou bienal)

Con variedades incluídas en DOP/IXP

Mellorar ou manter a competitividade

Planta e plantación

Arrinca e retirada de cepas.

Preparación do solo.

Desinfección do terreo.

Retirada de pedra.

Nivelación do terreo.

Socalcos.

Planta e plantación.

Protectores que rodean a planta (material e colocación).

Sistema de condución (material e colocación) (espaller, empalizada, emparrado e elevación individualizada)

Que implique unha diminución da densidade, de polo menos un 10 % mediante a modificación do marco de plantación, respecto da plantación anterior

Redución de insumos e conservación de solos

Planta e plantación

Que transforme a secaño ou se manteña a superficie do viñedo en secaño

Xestión dos recursos hídricos

Planta e plantación

Con socalcos

Resistencia da produción ao risco de erosión do solo

Planta e plantación

Socalcos

Con instalación dun sistema de condución sustentable

Mellora do medio ambiente

Planta e plantación

Sistema de condución (material e colocación)

Con cambio de localización a zonas de montaña

Adaptación ao cambio climático

Planta e plantación

Que implique unha recolocación duns ou máis viñedos arrincados co obxecto de unificalos nunha mesma parcela vitícola que facilite as operacións de laboreo e recolección

Mellora do ambiente, reducindo a emisión de contaminantes

Planta e plantación

Ningunha característica das anteriores

Mellorar ou manter a competitividade

Planta e plantación

Reconversión de viñedos mediante cambio de variedade: sobreenxertado (operación anual)

Con variedades incluídas en DOP/IXP

Mellorar ou manter a competitividade

Sobreenxertado (material e enxerto)

Sobreenxertado ou enxertado sobre pé franco (material e enxerto).

Instalación do sistema de condución (material e colocación)

Ningunha característica das anteriores (1)

Mellorar ou manter a competitividade

Mellora de técnicas de xestión (operación anual)

Cambio do sistema de condución existente a un sistema de condución máis sustentable

Mellora do ambiente

Instalación do sistema de condución (material e colocación)

Instalación do sistema de condución (material e colocación) (cambio de vaso a outro sistema)

Replantación por arrinca por motivos sanitarios ou fitosanitarios por orde da autoridade competente

Non se aplica

Replantar

Planta e plantación

Preparación do solo.

Desinfección do terreo.

Planta e plantación.

Protectores que rodean a planta (material e colocación)

(1) Calquera cambio de variedade ou mesmo un cambio de clon dunha variedade por outro clon da mesma variedade mediante enxertos coa finalidade de, entre outras cousas, reducir o exceso de vigor vexetal e aumentar a resistencia ás enfermidades é subvencionable dentro deste tipo de operacións, xa que son clons con características diferentes.

B. Obxectivos ambientais e climáticos que cumpren as operacións con cada unha das seguintes características.

Operación

Característica da operación

Obxectivo ambiental e climático

Replantación con ou sen sistema de condución

Que implique unha diminución da densidade respecto da plantación

Lograr unha redución do uso actual dos insumos de produción, da emisión de contaminantes ou dos residuos do proceso de produción

Que transforme a secaño ou se manteña a superficie do viñedo en secaño

Lograr unha redución do uso da auga

Con socalcos

Aumentar a resistencia da produción aos riscos vinculados ao cambio climático, como a erosión do solo

Con instalación dun sistema de condución sustentable

Lograr unha redución do uso actual dos insumos de produción, da emisión de contaminantes ou dos residuos do proceso de produción

Con cambio de localización a zonas de montaña

Aumentar a resistencia da produción aos riscos vinculados ao cambio climático, como a erosión do solo

Que implique unha recolocación dun ou máis viñedos arrincados co obxecto de unificalos nunha mesma parcela vitícola que facilite as operacións de laboreo e recolección

Lograr unha redución do uso actual dos insumos de produción, da emisión de contaminantes ou dos residuos do proceso de produción;

Mellora de tecnicas de xestión

Cambio do sistema de condución existente a un sistema de condución máis sustentable

Lograr unha redución do uso actual dos insumos de produción, da emisión de contaminantes ou dos residuos do proceso de produción

ANEXO VI

Baremos estándar de custos unitarios

As accións de reestruturación e reconversión elixibles, as súas características e os seus baremos estándar de custos unitarios son os que se detallan a seguir:

1. Custos unitarios de arrinca e retirada de cepas.

A arrinca é a eliminación total de todas as cepas que se atopen nunha superficie plantada de vide. A acción subvencionada consiste tanto na eliminación do portaenxerto como da parte aérea da planta.

Pendente (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

Arrinca + retirada

Arrinca + retirada

<10

S<0,10

662,67

477,83

0,10 <S <0,25

634,74

456,21

0,25 = S < 0,5

606,80

434,60

0,5 = S < 1

590,04

421,63

1=S<2,5

567,69

404,33

S>2,5

539,76

382,72

10-20

S<0,10

699,36

508,66

0,10 <S <0,25

668,88

484,90

0,25 = S < 0,5

638,40

461,15

0,5 = S < 1

620,11

446,89

1=S<2,5

595,72

427,89

S>2,5

565,24

404,13

21-30

S<0,10

847,05

623,76

0,10 <S <0,25

806,31

592,01

0,25 = S < 0,5

765,57

560,26

0,5 = S < 1

741,13

541,21

1=S<2,5

708,53

515,81

S>2,5

667,80

484,06

>30

1.922,15

1.086,08

No caso de que unha operación inclúa entre as accións subvencionables, a arrinca dun viñedo que se atope fóra de Galicia pero que pertenza á propia explotación da persoa viticultora, solicitaráselle o seu custo á comunidade autónoma onde se realice esta arrinca e toda a información necesaria para o pagamento da axuda correspondente por esta acción.

2. Custos unitarios da preparación do terreo.

Os labores previstos na preparación do terreo refírense a:

Labor profundo, a unha profundidade de 30-50 cm mediante un subsolador ou arado de vertedeira.

Emenda cálcica e magnésica, co obxectivo de subir o pH do terreo ata valores de 6.

Emenda mineral, co obxectivo cubrir as necesidades nutricionais das vides.

Labor superficial, a unha profundidade de 10 cm, mediante o emprego dun chisel, grade de discos ou cultivador.

Tamén se considera preparación do terreo a apertura de ocos mecanizada e posterior aplicación de emendas.

Naquelas parcelas con pendente superior ao 30 %, como a acción se realizará de xeito manual, os labores incluídos son a apertura de ocos manual e mais a aplicación de emendas.

Pendente (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

<10

S<0,10

1.724,77

1.453,79

0,10 <S <0,25

1.646,76

1.394,61

0,25 = S < 0,5

1.568,76

1.335,42

0,5 = S < 1

1.521,96

1.299,91

1=S<2,5

1.459,55

1.252,56

S>2,5

1.381,55

1.193,37

10-20

S<0,10

2.116,25

1.764,26

0,10 <S <0,25

2.011,06

1.683,51

0,25 = S < 0,5

1.905,87

1.602,77

0,5 = S < 1

1.842,75

1.554,32

1=S<2,5

1.758,60

1.489,72

S>2,5

1.653,41

1.408,97

21-30

S<0,10

2.263,94

1.879,36

0,10 <S <0,25

2.148,49

1.790,62

0,25 = S < 0,5

2.033,04

1.701,88

0,5 = S < 1

1.963,77

1.648,64

1=S<2,5

1.871,42

1.577,64

S>2,5

1.755,97

1.488,90

>30

3.692,06

2.383,93

3. Custos unitarios da desinfección do terreo.

Aplicación dun produto desinfectante.

A necesidade de realizar unha desinfección do terreo xustificarase achegando unha análise microbiolóxica de solo realizada por un laboratorio recoñecido.

Será obrigatorio comunicar por escrito á oficina agraria comarcal que corresponda, con polo menos dez días de antelación, a data e hora en que se realizará esta acción, así como o produto que se vai empregar e a persoa ou empresa que levará a cabo a aplicación, achegando a copia do contrato neste último caso.

Pendente (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

<10

S<0,10

1.634,01

1.601,52

0,10 <S <0,25

1.624,70

1.594,47

0,25 = S < 0,5

1.615,40

1.587,42

0,5 = S < 1

1.609,81

1.583,19

1=S<2,5

1.602,37

1.577,55

S>2,5

1.593,06

1.570,50

10-20

S<0,10

1.701,52

1.652,67

0,10 <S <0,25

1.687,52

1.642,07

0,25 = S < 0,5

1.673,53

1.631,46

0,5 = S < 1

1.665,13

1.625,10

1=S<2,5

1.653,94

1.616,62

S>2,5

1.639,94

1.606,02

21-30

S<0,10

1.751,90

1.690,84

0,10 <S <0,25

1.734,41

1.677,58

0,25 = S < 0,5

1.716,91

1.664,33

0,5 = S < 1

1.706,42

1.656,38

1=S<2,5

1.692,42

1.645,78

S>2,5

1.674,93

1.632,53

>30

-

2.726,46

2.215,12

4. Custos unitarios da retirada de pedra.

Só se considera o labor da retirada de pedra naquelas parcelas en que sexa posible a mecanización con máquina de retirada de pedra, é dicir, con pendentes inferiores ao 30 %. Naqueles terreos con pendentes superiores a este valor, onde os traballos se realizarán de forma manual, a retirada de pedra realízase coa preparación do terreo (apertura de ocos); non se require un labor específico. O persoal técnico da Consellería do Medio Rural que realice a acta de non inicio informará da pertinencia ou non desta acción segundo o estado do terreo.

Pendente (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

<10

S<0,10

682,49

520,06

0,10<S<0,25

635,1

483,94

0,25=S<0,5

587,7

447,83

0,5=S<1

559,27

426,16

1=S<2,5

521,35

397,27

S>2,5

473,95

361,15

10-20

S<0,10

861,54

666,67

0,10<S<0,25

801,72

620,37

0,25=S<0,5

741,89

574,07

0,5=S<1

705,99

546,3

1=S<2,5

658,12

509,26

S>2,5

598,29

462,96

21-30

S<0,10

861,54

666,67

0,10<S<0,25

801,72

620,37

0,25=S<0,5

741,89

574,07

0,5=S<1

705,99

546,3

1=S<2,5

658,12

509,26

S>2,5

598,29

462,96

5. Custos unitarios da nivelación do terreo.

Esta operación ten como obxectivo reducir as irregularidades da superficie do viñedo deixando o terreo cunha pendente uniforme para permitir a mecanización das diferentes operacións de cultivo. A nivelación realizarase unicamente naquelas parcelas que non sexan en socalcos, é dicir, con pendentes inferiores ao 20 %.

Pendente (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

<20

S<0,10

1.367,45

811,01

0,10<S<0,25

1.272,49

754,69

0,25=S<0,5

1.177,53

698,37

0,5=S<1

1.120,55

664,58

1=S<2,5

1.044,58

619,52

S>2,5

949,62

563,2

6. Custos unitarios de socalcos no terreo con noiros naturais.

Para establecer o investimento elixible desta acción será necesario presentar unha memoria ou dun proxecto, elaborados por un técnico/a agrario/a (con titulación en enxeñaría agrónoma, enxeñaría técnico agrícola, ou grao en enxeñaría agrícola e do medio rural ou equivalente).

Largura do socalco

Pendente do terreo (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

Total

Total

<4

20

S < 0,10

6.963,40

5.832,19

0,10 ≤ S < 0,25

6.621,07

5.568,42

0,25 ≤ S < 0,5

6.278,73

5.304,64

0,5 ≤ S < 1

6.073,34

5.146,38

1 ≤ S < 2,5

5.799,47

4.935,36

S ≥ 2,5

5.457,14

4.671,58

25

S < 0,10

7.906,72

6.679,52

0,10 ≤ S < 0,25

7.534,55

6.392,57

0,25 ≤ S < 0,5

7.162,37

6.105,62

0,5 ≤ S < 1

6.939,07

5.933,45

1 ≤ S < 2,5

6.641,33

5.703,89

S ≥ 2,5

6.269,16

5.416,93

<4

30

S < 0,10

9.723,80

8.283,02

0,10 ≤ S < 0,25

9.285,20

7.944,48

0,25 ≤ S < 0,5

8.846,61

7.605,94

0,5 ≤ S < 1

8.583,45

7.402,81

1 ≤ S < 2,5

8.232,58

7.131,98

S ≥ 2,5

7.793,98

6.793,44

35

S < 0,10

10.467,22

8.941,81

0,10 ≤ S < 0,25

10.002,28

8.582,81

0,25 ≤ S < 0,5

9.537,35

8.223,80

0,5 ≤ S < 1

9.258,39

8.008,40

1 ≤ S < 2,5

8.886,44

7.721,19

S ≥ 2,5

8.421,50

7.362,19

40

S < 0,10

12.003,65

9.747,31

0,10 ≤ S < 0,25

11.454,83

9.355,18

0,25 ≤ S < 0,5

10.906,02

8.963,06

0,5 ≤ S < 1

10.576,73

8.727,78

1 ≤ S < 2,5

10.137,68

8.414,08

S ≥ 2,5

9.588,86

8.021,96

≥4≤6

20

S < 0,10

7.111,30

5.791,23

0,10 ≤ S < 0,25

6.758,70

5.530,30

0,25 ≤ S < 0,5

6.406,09

5.269,37

0,5 ≤ S < 1

6.194,53

5.112,81

1 ≤ S < 2,5

5.912,45

4.904,07

S ≥ 2,5

5.559,85

4.643,14

25

S < 0,10

8.329,21

6.795,68

0,10 ≤ S < 0,25

7.927,69

6.500,66

0,25 ≤ S < 0,5

7.526,18

6.205,64

0,5 ≤ S < 1

7.285,27

6.028,63

1 ≤ S < 2,5

6.964,06

5.792,62

S ≥ 2,5

6.562,55

5.497,60

30

S < 0,10

9.189,82

7.965,86

0,10 ≤ S < 0,25

8.788,31

7.649,34

0,25 ≤ S < 0,5

8.386,80

7.332,83

0,5 ≤ S < 1

8.145,89

7.142,92

1 ≤ S < 2,5

7.824,68

6.889,70

S ≥ 2,5

7.423,16

6.573,19

7. Custos unitarios de socalcos no terreo con muros de pedra de ata 2 metros de alto.

Para establecer o investimento elixible desta acción será necesario presentar unha memoria ou un proxecto, elaborados por un técnico/a agrario/a (con titulación en enxeñería agrónoma, enxeñaría técnico agrícola, ou grao en enxeñaría agrícola e do medio rural ou equivalente).

Largura do socalo

Pendente do terreno (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

<5

≥30

S < 0,10

29.232,97

18.862,12

0,10 ≤ S < 0,25

27.202,90

17.552,25

0,25 ≤ S < 0,5

25.172,83

16.242,38

0,5 ≤ S < 1

23.954,79

15.456,46

1 ≤ S < 2,5

22.330,74

14.408,56

S ≥ 2,5

20.300,67

13.098,69

≥35

S < 0,10

35.677,94

22.914,75

0,10 ≤ S < 0,25

33.200,31

21.323,44

0,25 ≤ S < 0,5

30.722,67

19.732,14

0,5 ≤ S < 1

29.236,09

18.777,36

1 ≤ S < 2,5

27.253,98

17.504,32

S ≥ 2,5

24.776,35

15.913,02

≥40

S < 0,10

35.677,94

22.914,75

0,10 ≤ S < 0,25

44.759,62

28.942,82

0,25 ≤ S < 0,5

41.419,35

26.782,91

0,5 ≤ S < 1

39.415,19

25.486,96

1 ≤ S < 2,5

36.742,97

23.759,03

S ≥ 2,5

33.402,70

21.599,12

≥45

S < 0,10

55.541,03

35.323,98

0,10 ≤ S < 0,25

51.684,01

32.870,93

0,25 ≤ S < 0,5

47.827,00

30.417,87

0,5 ≤ S < 1

45.512,79

28.946,04

1 ≤ S < 2,5

42.427,17

26.983,60

S ≥ 2,5

38.570,16

24.530,54

≥50

S < 0,10

70.951,47

44.910,30

0,10 ≤ S < 0,25

66.024,28

41.791,53

0,25 ≤ S < 0,5

61.097,10

38.672,76

0,5 ≤ S < 1

58.140,78

36.801,50

1 ≤ S < 2,5

54.199,04

34.306,48

S ≥ 2,5

49.271,85

31.187,71

≥55

S < 0,10

79.388,76

50.791,00

0,10 ≤ S < 0,25

73.875,66

47.263,84

0,25 ≤ S < 0,5

68.362,55

43.736,69

0,5 ≤ S < 1

65.054,68

41.620,40

1 ≤ S < 2,5

60.644,20

38.798,68

S ≥ 2,5

55.131,09

35.271,53

<5

≥60

S < 0,10

84.630,46

61.623,52

0,10 ≤ S < 0,25

78.753,34

57.344,11

0,25 ≤ S < 0,5

72.876,23

53.064,70

0,5 ≤ S < 1

69.349,96

50.497,05

1 ≤ S < 2,5

64.648,27

47.073,52

S ≥ 2,5

58.771,15

42.794,11

≥65

S < 0,10

91.991,81

67.520,71

0,10 ≤ S < 0,25

85.603,49

62.831,77

0,25 ≤ S < 0,5

79.215,17

58.142,83

0,5 ≤ S < 1

75.382,18

55.329,47

1 ≤ S < 2,5

70.271,52

51.578,32

S ≥ 2,5

63.883,20

46.889,38

≥70

S < 0,10

127.778,50

80.796,16

0,10 ≤ S < 0,25

118.904,99

75.185,31

0,25 ≤ S < 0,5

110.031,49

69.574,47

0,5 ≤ S < 1

104.707,38

66.207,96

1 ≤ S < 2,5

97.608,58

61.719,29

S ≥ 2,5

88.735,07

56.108,44

>5≤15

≥30

S < 0,10

38.231,96

24.197,12

0,10 ≤ S < 0,25

35.576,96

22.516,76

0,25 ≤ S < 0,5

32.921,97

20.836,41

0,5 ≤ S < 1

31.328,97

19.828,19

1 ≤ S < 2,5

29.204,97

18.483,91

S ≥ 2,5

26.549,97

16.803,55

≥35

S < 0,10

51.869,58

32.707,99

0,10 ≤ S < 0,25

48.267,53

30.436,60

0,25 ≤ S < 0,5

44.665,47

28.165,21

0,5 ≤ S < 1

42.504,24

26.802,38

1 ≤ S < 2,5

39.622,60

24.985,27

S ≥ 2,5

36.020,54

22.713,88

≥40

S < 0,10

67.499,53

42.448,57

0,10 ≤ S < 0,25

62.812,06

39.500,75

0,25 ≤ S < 0,5

58.124,60

36.552,93

0,5 ≤ S < 1

55.312,12

34.784,24

1 ≤ S < 2,5

51.562,14

32.425,99

S ≥ 2,5

46.874,67

29.478,17

8. Custos unitarios de socalcos no terreo con muros de pedra de 2 metros ata 4 metros de alto.

Para establecer o investimento elixible desta acción será necesario presentar unha memoria ou un proxecto, elaborados por un técnico/a agrario/a (con titulación en enxeñaría agrónoma, enxeñaría técnico agrícola, ou grao en enxeñaría agrícola e do medio rural ou equivalente).

Largura do socalco

Pendente do terreo (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

<5

≥30

S < 0,10

29.232,97

18.862,12

0,10 ≤ S < 0,25

27.202,90

17.552,25

0,25 ≤ S < 0,5

25.172,83

16.242,38

0,5 ≤ S < 1

23.954,79

15.456,46

1 ≤ S < 2,5

22.330,74

14.408,56

S ≥ 2,5

20.300,67

13.098,69

≥35

S < 0,10

35.677,94

22.914,75

0,10 ≤ S < 0,25

33.200,31

21.323,44

0,25 ≤ S < 0,5

30.722,67

19.732,14

0,5 ≤ S < 1

29.236,09

18.777,36

1 ≤ S < 2,5

27.253,98

17.504,32

S ≥ 2,5

24.776,35

15.913,02

≥40

S < 0,10

35.677,94

22.914,75

0,10 ≤ S < 0,25

44.759,62

28.942,82

0,25 ≤ S < 0,5

41.419,35

26.782,91

0,5 ≤ S < 1

39.415,19

25.486,96

1 ≤ S < 2,5

36.742,97

23.759,03

S ≥ 2,5

33.402,70

21.599,12

≥45

S < 0,10

55.541,03

35.323,98

0,10 ≤ S < 0,25

51.684,01

32.870,93

0,25 ≤ S < 0,5

47.827,00

30.417,87

0,5 ≤ S < 1

45.512,79

28.946,04

1 ≤ S < 2,5

42.427,17

26.983,60

S ≥ 2,5

38.570,16

24.530,54

≥50

S < 0,10

70.951,47

44.910,30

0,10 ≤ S < 0,25

66.024,28

41.791,53

0,25 ≤ S < 0,5

61.097,10

38.672,76

0,5 ≤ S < 1

58.140,78

36.801,50

1 ≤ S < 2,5

54.199,04

34.306,48

S ≥ 2,5

49.271,85

31.187,71

≥55

S < 0,10

79.388,76

50.791,00

0,10 ≤ S < 0,25

73.875,66

47.263,84

0,25 ≤ S < 0,5

68.362,55

43.736,69

0,5 ≤ S < 1

65.054,68

41.620,40

1 ≤ S < 2,5

60.644,20

38.798,68

S ≥ 2,5

55.131,09

35.271,53

<5

≥60

S < 0,10

84.630,46

61.623,52

0,10 ≤ S < 0,25

78.753,34

57.344,11

0,25 ≤ S < 0,5

72.876,23

53.064,70

0,5 ≤ S < 1

69.349,96

50.497,05

1 ≤ S < 2,5

64.648,27

47.073,52

S ≥ 2,5

58.771,15

42.794,11

≥65

S < 0,10

91.991,81

67.520,71

0,10 ≤ S < 0,25

85.603,49

62.831,77

0,25 ≤ S < 0,5

79.215,17

58.142,83

0,5 ≤ S < 1

75.382,18

55.329,47

1 ≤ S < 2,5

70.271,52

51.578,32

S ≥ 2,5

63.883,20

46.889,38

≥70

S < 0,10

127.778,50

80.796,16

0,10 ≤ S < 0,25

118.904,99

75.185,31

0,25 ≤ S < 0,5

110.031,49

69.574,47

0,5 ≤ S < 1

104.707,38

66.207,96

1 ≤ S < 2,5

97.608,58

61.719,29

S ≥ 2,5

88.735,07

56.108,44

>5≤30

≥30

S < 0,10

38.231,96

24.197,12

0,10 ≤ S < 0,25

35.576,96

22.516,76

0,25 ≤ S < 0,5

32.921,97

20.836,41

0,5 ≤ S < 1

31.328,97

19.828,19

1 ≤ S < 2,5

29.204,97

18.483,91

S ≥ 2,5

26.549,97

16.803,55

≥35

S < 0,10

51.869,58

32.707,99

0,10 ≤ S < 0,25

48.267,53

30.436,60

0,25 ≤ S < 0,5

44.665,47

28.165,21

0,5 ≤ S < 1

42.504,24

26.802,38

1 ≤ S < 2,5

39.622,60

24.985,27

S ≥ 2,5

36.020,54

22.713,88

≥40

S < 0,10

67.499,53

42.448,57

0,10 ≤ S < 0,25

62.812,06

39.500,75

0,25 ≤ S < 0,5

58.124,60

36.552,93

0,5 ≤ S < 1

55.312,12

34.784,24

1 ≤ S < 2,5

51.562,14

32.425,99

S ≥ 2,5

46.874,67

29.478,17

9. Custos unitarios da planta e plantación.

Pte. (%)

Custos medios alleos (€/planta)

Custos medios propios (€/planta)

<30

2,04

1,91

>30

2,06

1,93

10. Custos unitarios da instalación de protectores contra coellos.

Custos medios alleos (€/planta)

Custos medios propios (€/planta)

0,97

0,72

11. Custos unitarios da instalación de espaller.

Pendente (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

<10

S<0,10

8.018,23

6.822,83

0,10 <S <0,25

7.853,47

6.718,89

0,25 = S < 0,5

7.688,71

6.614,95

0,5 = S < 1

7.589,85

6.552,58

1=S<2,5

7.458,04

6.469,42

S>2,5

7.293,27

6.365,48

10-20

S<0,10

8.192,75

6.864,07

0,10 <S <0,25

8.019,75

6.760,12

0,25 = S < 0,5

7.846,75

6.656,18

0,5 = S < 1

7.742,95

6.593,81

1=S<2,5

7.604,55

6.510,66

S>2,5

7.431,55

6.406,71

21-30

S<0,10

8.367,27

7.054,98

0,10 <S <0,25

8.186,03

6.940,64

0,25 = S < 0,5

8.004,79

6.826,30

0,5 = S < 1

7.896,05

6.757,70

1=S<2,5

7.751,06

6.666,23

S>2,5

7.569,82

6.551,89

>30

-

8.810,10

6.902,34

12. Custos unitarios da instalación de estacada.

Pendente (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

<10

S<0,10

8.614,23

7.418,83

0,10 <S <0,25

8.449,47

7.314,89

0,25 = S < 0,5

8.284,71

7.210,95

0,5 = S < 1

8.185,85

7.148,58

1=S<2,5

8.054,04

7.065,42

S>2,5

7.889,27

6.961,48

10-20

S<0,10

8.788,75

7.460,07

0,10 <S <0,25

8.615,75

7.356,12

0,25 = S < 0,5

8.442,75

7.252,18

0,5 = S < 1

8.338,95

7.189,81

1=S<2,5

8.200,55

7.106,66

S>2,5

8.027,55

7.002,71

21-30

S<0,10

8.963,27

7.650,98

0,10 <S <0,25

8.782,03

7.536,64

0,25 = S < 0,5

8.600,79

7.422,30

0,5 = S < 1

8.492,05

7.353,70

1=S<2,5

8.347,06

7.262,23

S>2,5

8.165,82

7.147,89

>30

-

9.406,10

7.498,34

13. Custos unitarios da instalación de emparrado.

Pendente (%)

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

<10

S<0,10

32.174,05

21.633,80

0,10 <S <0,25

31.990,47

21.519,70

0,25 = S < 0,5

31.806,90

21.405,60

0,5 = S < 1

31.696,76

21.337,14

1=S<2,5

31.549,90

21.245,86

S>2,5

31.366,32

21.131,76

10-20

S<0,10

32.845,74

22.152,28

0,10 <S <0,25

32.626,37

22.016,73

0,25 = S < 0,5

32.407,00

21.881,18

0,5 = S < 1

32.275,38

21.799,85

1=S<2,5

32.099,89

21.691,41

S>2,5

31.880,52

21.555,86

21-30

S<0,10

33.710,68

23.176,54

0,10 <S <0,25

33.399,28

23.019,54

0,25 = S < 0,5

33.160,66

22.862,54

0,5 = S < 1

33.017,49

22.768,34

1=S<2,5

32.826,60

22.642,74

S>2,5

32.587,98

22.485,74

14. Custos unitarios da elevación individualizada.

A elevación individualizada, tamén chamada sistema de condución de eixo vertical ou vaso en eixo vertical, consiste nunha estaca ou titor vertical, xeralmente, de madeira tratada, dunha altura superior a 1,5 metros e diámetro mínimo de 6 cm.

Custos medios alleos (€/cepa)

Custos medios propios (€/cepa)

4,07

3,96

15. Custos unitarios do sobreenxertado.

Tipo de cepa

Custos medios alleos (€/planta)

Custos medios propios (€/planta)

Cepas (> 5 anos)

2,43

1,37

Cepas (< 5 anos)

1,09

0,62

16. Custos unitarios do cambio de vaso a espaller ou a outro sistema de condución.

Superficie parcela (ha)

Custos medios alleos (€/ha)

Custos medios propios (€/ha)

S<0,10

842,21

470,55

0,10 <S <0,25

824,28

460,25

0,25 = S < 0,5

806,36

449,94

0,5 = S < 1

795,61

443,75

1=S<2,5

781,27

435,51

S>2,5

763,35

425,2

Anexo VII

Variedades de uva de vinificación autorizadas en Galicia

Brancas

Tintas

Agudelo, Chenin Blanc

Albilla do Avia

Albarín Blanco, Branco Lexítimo

Albariño

Branca de Monterrei

Caíño Blanco

Doña Blanca, Dona Branca

Godello

Lado

Loureira, Loureiro Blanco, Marqués

Macabeo, Viura

Palomino

Ratiño Galega

Torrontés

Treixadura

Brancellao

Bruñal, Albarín Tinto

Caiño Bravo

Caíño Longo

Caíño Tinto

Castañal

Espadeiro, Torneiro

Ferrón

Garnacha Tintorera

Gran Negro

Juan García, Mouratón

Loureiro Tinto

Mencía

Merenzao, Mª Ordoña

Pedral, Dozal

Sousón

Tempranillo

Anexo VIII

Variedades de portaenxerto

Código

Nome

2

R. de Lot

3

196-17 CL

4

6 736 CL

5

161-49 C

7

3 309 C

8

41B M

9

420A M

10

31 R

11

99 R

12

110 R

13

5 BB T

19

333 EM

20

BCI

21

1616 C

22

13-5 EVEX

23

5A MZ

24

19-62 M

25

1 103 P

26

140 Ru

27

S04

28

101-14M