Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Xoves, 30 de marzo de 2023 Páx. 21056

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ORDE do 27 de marzo de 2023 pola que se establecen os servizos mínimos para prestar durante a folga convocada pola Confederación Intersindical Galega (CIG), a Confederación Sindical de Comisións Obreiras (CC.OO.) e a Confederación Sindical Unión Xeral de Traballadoras e Traballadores de España (UXT) no sector do transporte de viaxeiros en autobús por estrada na Comunidade Autónoma de Galicia o día 31 de marzo.

O exercicio da folga por parte dos traballadores para a lexítima defensa dos seus intereses é un dereito fundamental recoñecido pola Constitución no seu artigo 28.2. O seu respecto e protección resulta esencial para o correcto funcionamento dun estado democrático, en que se deben garantir todos os mecanismos de expresión da soberanía popular. Non obstante o anterior, o exercicio dese dereito debe cohonestarse co respecto ao resto dos dereitos constitucionalmente establecidos e coa garantía de acceso da comunidade aos servizos considerados esenciais.

No sector do transporte os servizos que se prestan teñen un carácter esencial para a cidadanía en canto que supoñen unha ferramenta básica para o exercicio doutros dereitos como son os de libre circulación dentro do territorio nacional (artigo 19 da Constitución), á educación (artigo 27) e ao traballo (artigo 35). Desta maneira, a garantía dunha mínima mobilidade da cidadanía durante a xornada de folga convértese nunha demanda do interese xeral que debe ser atendida pola Administración no ámbito das competencias que ten atribuídas.

O 20 de marzo de 2023, o sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG), xunto coa Confederación Sindical Unión Xeral de Traballadoras e Traballadores de España (UXT) e a Confederación Sindical de Comisións Obreiras (CC.OO.), comunicou a convocatoria de folga para o día 31 de marzo no sector do transporte de viaxeiros en autobús por estrada na Comunidade Autónoma de Galicia.

A indicada convocatoria afecta o ámbito territorial das concesións do servizo público de transporte de viaxeiros por estrada relacionadas no anexo I desta orde e os seus traballadores e traballadoras e lugares de traballo.

No marco das competencias atribuídas á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no sector do transporte, cómpre distinguir:

A) Servizos públicos de transporte regular de uso xeral: están afectadas pola folga as concesións de servizo público de transporte regular de viaxeiros por estrada de uso xeral relacionadas no anexo I.

Dentro da regulación dos servizos mínimos do servizo público de transporte regular de uso xeral de viaxeiros/as por estrada diferénciase, por unha banda, os servizos correspondentes ás expedicións integradas, nos cales existe unha reserva de praza a favor de escolares en aplicación da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, e nas que se establecen como servizos mínimos as expedicións cunha lonxitude superior a catro quilómetros.

Por outra banda, respecto do resto de expedicións non integradas, diferéncianse as de lonxitude inferior a vinte e cinco quilómetros, nas cales, nas franxas horarias da primeira e última hora do día, das 6.00 ás 9.00 horas e das 18.00 ás 21.00 horas, se establecen como servizos mínimos o cincuenta por cento das expedicións existentes e, nas expedicións non integradas de lonxitude superior a vinte e cinco quilómetros, con orixe ou destino nalgunha das sete cidades, nas cales se mantén unha expedición de ida e outra de volta nos servizos con saída anterior ás 14.00 horas e posterior ás 18.00 horas.

Os servizos mínimos para o venres 31 de marzo sinálanse no anexo II desta orde.

B) Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares: o campo destes servizos resulta especialmente sensible, tanto por ser o transporte un mecanismo auxiliar para o exercicio dun dereito fundamental como é o da educación, como polas especiais exixencias que implica a protección aos menores.

Do mesmo xeito, a dispersión poboacional en Galicia determina que, diariamente, se teña que realizar unha significativa cantidade de desprazamentos para os cales non existe alternativa real de mobilidade, polo que o mantemento dos servizos de transporte público resulta fundamental.

Coa finalidade de ponderar a garantía do dereito esencial á folga dos traballadores e traballadoras, xunto coa garantía do igualmente elemental dereito de acceso ao sistema educativo, deberán manterse como esenciais os servizos de entrada aos centros desde as 7.30 ata as 10.30 horas, e os de saída desde as 13.30 ata as 19.00 horas, nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 quilómetros.

C) Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores: co fin de garantir a chegada e a saída aos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, propóñense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

D) Servizos de transporte público regular de uso especial de usuarios de centros socioasistenciais para a atención diúrna de persoas maiores en situación de dependencia ou grave risco de padecela e centros de atención a persoas con discapacidade: debido á especial necesidade de protección das persoas usuarias dos centros de día para persoas maiores e centros de atención a persoas con discapacidade, dos equipamentos destinados á atención de persoas con perda da súa autonomía física ou psíquica e en situación de dependencia ou en grave risco de padecela que, residindo nos seus propios fogares, pola súa vulnerabilidade, precisan dunha serie de coidados e atencións de carácter persoal, terapéutico ou social, manteranse como esenciais os servizos de entrada aos centros desde as 8.00 horas ata as 11.30 horas, e os de saída, desde as 17.00 horas ata as 20.00 horas, así como os traslados dos centros de atención a persoas con discapacidade de Sarria e Redondela, con saídas programadas desde os centros ás 10.45 horas e 16.30 horas, respectivamente.

Unha vez convocado o Comité de Folga ao mantemento dunha xuntanza para analizar a proposta de servizos mínimos, esta tivo lugar o día 27 de marzo de 2023 coa participación de representantes da Administración e das entidades sindicais convocantes, sen que se acadara a conformidade do Comité de Folga coa proposta de servizos mínimos presentada.

As circunstancias apuntadas, a garantía de dereitos vinculados coa mobilidade, como o acceso á educación, ao traballo, a protección das persoas usuarias dos centros de día para atención ás persoas maiores e dos centros de atención á discapacidade e a propia liberdade de circulación son as que levan a establecer os servizos mínimos concretados na presente orde, dirixidos a garantir a mínima prestación de servizos que posibilite o exercicio daqueloutros dereitos esenciais, compatibilizando así o contido esencial de todos os dereitos en conflito.

Na súa virtude, por proposta da Dirección Xeral de Mobilidade e oído o Comité de Folga,

DISPOÑO:

Artigo único. Servizos mínimos

Durante a folga convocada pola Confederación Intersindical Galega (CIG), a Confederación Sindical Unión Xeneral de Traballadoras e Traballadores de España (UXT) e pola Confederación Sindical de Comisións Obreiras (CCOO) no sector do transporte de viaxeiros en autobús por estrada na Comunidade Autónoma de Galicia para o día 31 de marzo, terán a consideración de servizos mínimos os seguintes:

1. Servizos públicos de transporte regular de uso xeral: os servizos que se relacionan no anexo II desta orde e que se refiren ao ámbito dos contratos relacionados no anexo I.

2. Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares: os servizos de entrada aos centros desde as 7.30 ata ás 10.30 horas, e os de saída desde as 13.30 ata ás 19.00 horas, nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 quilómetros.

3. Servizos regulares de uso especial para o transporte de traballadores: todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

4. Servizos de transporte público regular de uso especial de usuarios de centros socioasistenciais para a atención diúrna de persoas maiores en situación de dependencia ou grave risco de padecela e centros de atención a persoas con discapacidade: os servizos de entrada aos centros desde as 8.00 horas ata as 11.30 horas, e os de saída, desde as 17.00 horas ata as 20.00 horas, así como os traslados dos centros de atención a persoas con discapacidade de Sarria e Redondela, con saídas programadas desde os centros ás 10.45 horas e 16.30 horas, respectivamente.

As empresas de transporte darán a máxima difusión dos servizos concretos que resulten afectados por esta orde ás persoas usuarias a través daqueles medios que permitan o seu coñecemento e, en todo caso, nos propios vehículos, con antelación ao inicio e durante a folga.

Disposición final única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2023

Ethel María Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade

ANEXO I

Código da concesión

Denominación

NIF da concesionaria

Concesionaria

XG600

Comarca do Carballiño

U32504565

Empresa Montañesa, S.L., Rivera Bus, S.L., Bernárdez e Cía., S.L. e Autocares Pérez, S.A. UTE, Lei 18/1982

XG601

Comarca da Baixa Limia

U32503468

Empresa Gavilanes, S.L., Rutas 82, S.L. e Antonio Salgado Pérez

XG602

Leste da Comarca de Allariz-Maceda

U32504730

Sociedad de Transportes, S.L. e Empresa Monforte, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG603

Comarca da Terra de Celanova

U32504672

Sociedad de Transportes, S.L. , Autos González S.L., Empresa Monforte, S.A.U., Auto Industrial, S.A., Empesa Villalon S.A., Aguas de Incio, S.A. e Eleuterio López y Cía. S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG604

Comarca do Ribeiro

U32504631

Autos González S.L., Palacios Bus, S.L., Autocares Rodríguez Carballiño, S.L., Traviacar, S.L., Auto Industrial S.A., Empesa Villalon, S.A., Augas de Incio, S.A. e Eleuterio López y Cía., S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG605

Comarca de Ourense

U32504599

Minhobus-Transportes do Minho, Sul, Empresa Gavilanes, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG610

Comarca de Viana

U32504763

Sociedad de Transportes, S.L., Agrupación de Transportes de Viajeros, S.A., Autos Bibey, S.L. e Rafael Pérez Vázquez, Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG611

Comarca da Limia

U32504698

Sociedad de Transportes, S.L., Empresa Monforte, S.A.U. y Autocares Reza, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG612

Comarca de Valdeorras

U32504771

Empresa Monforte, S.A.U., Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. e Agrupación de Transportes de Viajeros, S.A., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG613

Comarcas de Terra de Caldelas e Terra de Trives

U27514777

Empresa Monforte, S.A.U., Palacios Bus, S.L. e Autocares Castro Caldelas, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG614

Comarca de Verín

U27514868

Sociedad de Transportes, S.L., Autocares Guerra S.L., Auto Industrial, S.A.U., Empresa Villalón, S.A.U., Castromil S.A.U., Eleuterio López y Cía. S.L.U, La Hispano Igualadina, S.L. e

Vigo-Barcelona, S.A., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG615

Oeste da Comarca de Allariz-Maceda

U32504748

Sociedad de Transportes, S.L. e Empresa Monforte, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG618

Comarca da Mariña Occidental

B27009539

Autobuses de Vivero Otero, S.L.

XG620

A Estrada-Pontecesures, con anexos

U94196557

Unión Temporal de Empresas Expres de Vea, S.L., Benito Abalo, S.L., Exprés de Tabeirós, S.L.U., Autocares Lázara, S.A., Autocares Troitiño, S.L. e Castromil, S.A. – UTE, Lei 18/1982

XG621

Sur da Comarca do Condado, leste da de Vigo e termo municipal de Tui

U27515485

UTE Autos González, S.L., Autos Industrial, S.A., Autos Arcade, S.L., Castromil, S.A., Empresa Miño, S.L., Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Gómez de Castro, S.A.U., La Hispano Igualadina, S.L., Orense-Benavente, S.A., Servicio de Autobuses Lar, S.L., Transportes La Unión, S.A.

XG622

Norte das comarcas da Paradanta e O Condado

U27515493

Autos González, S.L., Empresa Viuda de J. Domínguez, S.L. Transportes La Unión, S.A., Autos Arcade, S.L., Gómez de Castro, S.A.U., Auto Industrial, S.A.U., Empresa Miño, S.L., Orense-Benavente, S.A., La Hispano Igualadina, S.L.-UTE

XG623

Lugo-Ourense-Vigo, con anexos

U27515394

Auto Industrial, S.A.U., Empresa Villalón, S.A.U., Castromil, S.A.U., Eleuterio López y Cía., S.L.U., Gómez de Castro, S.A., Vigo-Barcelona, S.A., Aguas de Incio, S.A.U-UTE

XG624

Sur da Comarca de Pontevedra, norte da de Vigo e termo municipal de Tui

U27515568

UTE Autos González e Outros

XG625

Comarca do Morrazo

U27515519

Eugenio Bermúdez e Hijos, S.L., Autobuses Cerqueiro e Hijos, S.L., Empresa Viuda de J. Domínguez, S.L., Transportes La Unión, S.A., Autos Arcade, S.L., Castromil, S.A.U., Empresa Miño, S.L., Empresa Monforte, S.A.U., Autobuses de Pontevedra, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L., La Hispano Igualadina, S.L.-UTE

XG626

Sur da Comarca do Salnés e termo municipal de Poio

U27515469

José Acha García e Hijos, S.L., Transportes La Unión, S.A., Autos Arcade, S.L., Castromil, S.A.U., Empresa Monforte, S.A.U., La Hispano Igualadina, S.L., Autobuses de Pontevedra, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L., Vigo-Barcelona, S.A., UTE

XG627

Norte da Comarca do Salnés e termo municipal de Catoira

U27515477

José Acha García e Hijos, S.L, Empresa Pereira, S.L.U., Benito Abalo, S.L., Transportes José Núñez Barros, S.A.U., Exprés de Tabeirós, S.L.U., Transportes La Unión, S.A., Autos Arcade, S.L., Castromil, S.A.U., Empresa Monforte, S.A.U., La Hispano Igualadina, S.L., Autobuses de Pontevedra, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L.-UTE

XG628

Metropolitano de Pontevedra

U27515550

UTE Autocares Rías Baixas, Auto Industrial, S.A., Autobuses de Pontevedra, S.A., Autos Arcade, S.L., Castromil, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L., Transportes La Unión, S.A.

XG630

Norte e leste da Comarca de Noia

U70604889

Autos Dosil, S.L., Hermanos Ferrin, S.L. e Autos Comparado, S.L.

XG632

Comarca de Bergantiños

U70587241

Galicia, Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG633

Comarcas da Mariña Central e Oriental

B15067416

Autos Carballo, S.L.U.

XG634

Comarca da Fonsagrada e leste da Comarca de Lugo

U27513191

José García Sarceda, Hervei, S.L., Luarca Bus, S.L., Autocares Hermanos Toxedo, S.L., Autocares Silva, S.L., Alferher, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG635

A Coruña-Lugo-A Mariña, con anexos

B15067416

Autos Carballo, S.L.U.

XG636

Comarca da Terra Chá

B15067416

Autos Carballo, S.L.U.

XG637

Comarca da Ulloa e Sur da Comarca de Lugo

U27514736

UTE XG-637 Comarca da Ulloa e Sur de Lugo

XG638

Comarca de Meira

B27005495

Empresa Trigo, S.L.

XG639

Termos municipais de Pontedeume, Cabanas, Vilarmaior, Irixoa e Monfero

B15067416

Autos Carballo, S.L.U.

XG640

Noroeste das comarcas de Ferrol e Ortegal

U27514629

Rías Altas, S.A., Castromil, S.A.U., Eleuterio López y Cía., S.L.U., Empresa Luber, S.L., Gómez de Castro, S.A.U., Autobuses Alcalá 2010, S.L., La Hispano Igualadina, S.L. e Autos Rivas, S.L.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG641

Nordés da Comarca do Eume

B15067416

Autos Carballo, S.L.U.

XG642

Metropolitano de Ferrol

U24734022

Transportes Adaptados Regionales, S.L.U., Mai Tours, S.L.U., Interurbana de Autocares, S.A.U. e Compostelana, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG643

Comarca do Deza

U94196797

Autocares Meijide, S.L. e Gomserbus, S.L., UTE Lei 18/1982

XG644

O Barco de Valdeorras-Monforte de Lemos-Ourense, con anexos

U27514926

Agrupación de Transportes de Viajeros, S.A., Palacios Bus, S.L., Luisa Rodríguez Núñez e Empresa Monforte, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG645

Castro Caldelas-Monforte de Lemos, con anexos

U27514751

Palacios Bus, S.L., Autocares Castro Caldelas, S.L. e Empresa Monforte, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982,

do 26 de maio

XG646

Termos municipais de Melide, Boimorto, Sobrado e Toques

U70603675

UTE Transporte Interior de Galicia, Lei 18/1982, do 26 de maio, e Lei 12/1991, do 29 de abril

XG647

Comarca de Sarria

U27514744

UTE XG-647 Comarca de Sarria

XG648

Monforte de Lemos-Sarria-Lugo, con anexos

U27514769

Piñeiro Castro Salvador, Autocares Vilabus, S.L., Viledobus, S.L., Empresa Monforte, S.A.U., Aguas de Incio, S.A. e Empresa Luber, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG649

Comarca de Chantada

U27515428

UTE Palacios Bus, S.L., Aguas de Incio, S.A., Empresa Monforte, S.A.U., Empresa Villamarín, S.L., Gómez de Castro, S.A.U., Luis Díaz Almuiña, S.L.

XG651

Norte da Comarca de Ferrol e termo municipal de Cerdido

U27514652

Rías Altas, S.A., Castromil, S.A.U., Eleuterio López y Cía., S.L.U., Empresa Luber, S.L., Gómez de Castro, S.A.U., Autobuses Alcalá 2010, S.L. e Autos Rivas, S.L.U. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982 número tres

XG654

Termos municipais de Valdoviño e Narón

U27514637

Rías Altas, S.A., Castromil, S.A.U., Eleuterio López y Cía., S.L.U., Empresa Luber, S.L., Gómez de Castro, S.A.U., Autobuses Alcalá 2010, S.L. e Autos Rivas, S.L.U. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982 número dous

XG656

Sueste da Comarca de Bergantiños

U70587241

Galicia, Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG658

Leste e sur do termo municipal da Estrada

B36019990

Autocares Rías Baixas, S.L.

XG659

Norte do termo municipal da Estrada

U94196557

Unión Temporal de Empresas Expres de Vea, S.L., Benito Abalo, S.L., Exprés de Tabeirós, S.L.U., Autocares Lázara, S.A., Autocares Troitiño, S.L. e Castromil, S.A. - UTE Lei 18/1982

XG660

Santiso-Melide-Toques, con anexos

U94196797

Autocares Meijide, S.L. e Gomserbus, S.L. UTE Lei 18/1982

XG661

Termo municipal de Santiso

U70603675

UTE Transporte Interior de Galicia, Lei 18/1982, do 26 de maio e Lei 12/1991, do 29 de abril

XG662

Sur dos termos municipais de Lalín e Silleda

B36019990

Autocares Rías Baixas, S.L.

XG663

Termo municipal de Agolada e Nordés do de Lalín

U94196797

Autocares Meijide, S.L. e Gomserbus, S.L., UTE Lei 18/1982

XG664

Termos municipais de Dozón e Rodeiro e sueste do de Lalín

U32504557

Autocares Meijide, S.L. e Autocares Pérez, S.A., UTE Lei 18/1982

XG665

Termo municipal de Forcarei

U32504664

Empresa Montañesa, S.L., Rivera Bus, S.L., Bernárdez y Cía., S.L., Autocares Rodríguez Carballiño, S.L. e Traviacar, S.L., UTE Lei 18/1982

XG666

Termos municipais da Cañiza e Arbo

U27514702

Autos González, S.L., Autocares Meiriño, S.L., Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Autos Arcade, S.L., Gómez de Castro, S.A.U., Auto Industrial, S.A.U., Empresa Miño, S.L. e Orense Benavente, S.A., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG667

Termo municipal de Mondariz e oeste do de Covelo

U94198074

Subus Grupo de Transporte, S.L., Secc. Automóvil, S.L., Ángel Mariano Molla, S.A., Autobuses del Triángulo, S.L., Empresa Raúl, S.A., Autocres Fadista, S.L.U. e Asistencia Técnica Maturo, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG668

Termo municipal de Mondariz

U94198090

Subus Grupo de Transporte, S.L., Secc. Automóvil, S.L., Ángel Mariano Molla, S.A., Autobuses del Triángulo, S.L., Empresa Raúl, S.A., Autocres Fadista, S.L.U. e Asistencia Técnica Maturo, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG669

Termo municipal de Ponteareas

U94198116

Subus Grupo de Transporte, S.L., Secc. Automóvil, S.L., Ángel Mariano Molla, S.A., Autobuses del Triángulo, S.L., Empresa Raúl, S.A., Autocres Fadista, S.L.U. e Asistencia Técnica Maturo, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG670

Termos municipais de Mos, O Porriño e Tui

U27515501

UTE Autos González, S.L., Auto Industrial, S.A., Autos Arcade, S.L., Empresa Miño, S.L., Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Gómez de Castro, S.A., Orense-Benavente, S.A., Servicio de Autobuses Lar, S.L., Transportes La Unión, S.A.

XG671

Termos municipais de Salvaterra do Miño e Salceda de Caselas

U27514686

Autos González, S.L., Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Transporte La Unión, S.A., Autos Arcade, S.L., Castromil, S.A.U., Gómez de Castro, S.A.U., Auto Industrial, S.A.U., Empresa Miño, S.L. e Orense Benavente, S.A., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG672

Termos municipais de Moaña e Vilaboa

U27514876

Eugenio Bermúdez e Hijos, S.L., Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Transportes La Unión, S.A.U., Autos Arcade, S.L., Empresa Miño, S.L., Autobuses de Pontevedra, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L. y La Hispano Igualadina, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG673

Entorno metropolitano de Pontevedra

U27514538

Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Transportes La Unión, S.A.U., Autos Arcade, S.L., Castromil, S.A.U., Empresa Miño, S.L., Empresa Monforte, S.A.U., Autobuses de Pontevedra, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L. y Auto Industrial, S.A. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG676

Nordés da Comarca da Terra Chá

U27513530

Autos Lozano, S.L., Minerva e Hijos, S.A., Minerva Díaz Cendán, Autocares Llano, Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG677

Comarca da Terra de Lemos

U27514785

Palacios Bus, S.L., Autocares Tito y Gil, S.L., Empresa Monforte, S.A.U., Aguas de Incio, S.A.U. e Empresa Luber, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG680

Begonte-Rábade, con anexos

U27514793

Mourenza y Pardo, S.L., Autocares Her-Vei, S.L., Empresa Luber, S.L., Empresa Monforte, S.A.U. e Gómez de Castro, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG681

Aranga-Guitiriz e Begonte-Outeiro de Rei, con anexos

U27514801

Vigo Álvarez, S.L., Empresa Luber, S.L., Empresa Monforte, S.A.U. e Gómez de Castro, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG682

Norte da Comarca da Mariña Central e Oeste da Comarca da Mariña Occidental

B15067416

Autos Carballo, S.L.U.

XG684

Beariz-O Irixo-O Carballiño, con anexos

U32504656

Empresa Montañesa, S.L., Rivera Bus, S.L., Bernárdez y Cía., S.L., Autocares Rodríguez Carballiño, S.L. y Traviacar, S.L., UTE Lei 18/1982

XG685

Boborás-O Carballiño, con anexos

U32504649

Empresa Montañesa, S.L., Rivera Bus, S.L. y Bernárdez y Cía., S.L., UTE Lei 18/1982

XG686

Termos municipais de San Cristovo de Cea, Dozón e Piñor

A32032013

Autocares Pérez, S.A.

XG687

O Irixo-O Carballiño, con anexos

U32504623

Empresa Montañesa, S.L., Rivera Bus, S.L., Bernárdez y Cía., S.L., Autocares Rodríguez Carballiño, S.L. e Traviacar, S.L., UTE Lei 18/1982

XG688

Termos municipales do Pereiro de Aguiar, Coles e Barbadás

U27514710

Autos González, S.L., Auto Industrial, S.A.U., Empresa Villalón, S.A.U., Aguas de Incio, S.A. e Eleuterio López y Cía., S.L.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, número dous

XG689

A Peroxa-Coles-Ourense, con anexos

U32504375

Autocares Alfer, S.A., Empresa Toén, S.L., Autos Gómez, S.L., Autocares Manolete, S.L., Autocares A. González, S.L., Autocares La Mezquita, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG690

San Cibrao das Viñas-Ourense, con anexos

B32024580

Autocares González, S.L.

XG691

O Pereiro de Aguiar-Ourense, con anexos

U27514694

Autos González, S.L., Auto Industrial, S.A.U., Empresa Villalón, S.A.U., Aguas de Incio, S.A.U. e Eleuterio López y Cía., S.L.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG692

Nogueira de Ramuín-Ourense, con anexos

U27514850

Autocares Pérez, S.A., Autos González, S.L., Auto Industrial, S.A.U., Empresa Villalón, S.A.U., Aguas de Incio, S.A.U., Eleuterio López y Cía., S.L.U., Unión Temporal de Empresas,

Lei 18/1982

XG695

Termos municipais de Meaño e Cambados

U27515543

Autocares Rías Baixas, S.L., Viuda de J. Domínguez, S.L., Transportes La Unión, S.A., Autos Arcade, S.L., Empresa Miño, S.L., Autobuses de Pontevedra, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L. e La Hispano Igualadina, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG696

Centro do termo municipal de Lalín

U94198165

Autocares Ofelia e Souto Castro, S.L. e Autocares Lázara, S.A. UTE Lei 18/1982

XG698

Leste da Comarca de Pontevedra e norte da Comarca de Vigo

U27514892

Autocares Manuel García Castro, S.L., Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Transportes La Unión, S.A., Autos Arcade, S.L., Empresa Miño, S.L., Autobuses de Pontevedra, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L. e La Hispano Igualadina, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG699

Norte do termo municipal de Lalín

B36019990

Autocares Rías Baixas, S.L.

XG701

Muíños-Bande, con anexos

U32503443

Autocares e Losada, S.L. e Antonio Salgado Pérez

XG703

Celanova-Cartelle, con anexos

U32503450

Autocares e Losada, S.L. e Antonio Salgado Pérez

XG705

Leiro-Cenlle-Ribadavia, con anexos

U32504680

Autos González, S.L., Palacios Bus, S.L., Autocares Rodríguez Carballiño, S.L., Traviacar, S.L., Auto Industrial, S.A., Empesa Villalon, S.A., Aguas de Incio, S.A. e Eleuterio López y Cía., S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG706

Avión-Carballeda de Avia, con anexos

U32504706

Autos González, S.L., Palacios Bus, S.L., Autocares Rodríguez Carballiño, S.L., Traviacar, S.L., Auto Industrial, S.A., Empesa Villalon, S.A., Aguas de Incio, S.A. e Eleuterio López y Cía., S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG707

Toén-Barbadás-Ourense, con anexos

U32504375

Autocares Alfer, S.A., Empresa Toén, S.L., Autos Gómez, S.L., Autocares Manolete, S.L., Autocares A. González, S.L., Autocares La Mezquita, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982,

do 26 de maio

XG708

Termo municipal do Barco de Valdeorras

U32504714

Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A., Agrupación de Transportes de Viajeros, S.A. e Empresa Monforte, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG709

Oeste das comarcas de Betanzos e Eume

B15067416

Autos Carballo, S.L.U.

XG714

Oeste da Comarca de Ferrol

U27514645

Rías Altas, S.A., Castromil, S.A., Eleuterio López y Cía., S.L., Empresa Luber, S.L., Gómez de Castro, S.A., Autobuses Alcalá 2010, S.L. e Autos Rivas, S.L.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG717

Termos municipais de Quiroga e Ribas de Sil

U27514512

Aguas de Incio, S.A.U. e Empresa Luber, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG719

Barreiros-Ribadeo, con anexos

B27007913

Autos Rodríguez Eocar, S.L.

XG720

Castro de Rei-Outeiro de Rei, con anexos

U27514819

José Carreiras Valiña, Autocares Darriba, S.L., Empresa Trigo, S.L., Empresa Luber, S.L., Empresa Monforte, S.A.U. e Gómez de Castro, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG721

Portomarín-Guntín, con anexos

U27514918

González y de La Riva, S.L., Aviporto, S.L., Muralla Bus, S.L., Autocares Silva, S.L., Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A., Empresa Monforte, S.A.U., Gómez de Castro, S.A.U. e Empresa Luber, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG723

Termo municipal da Pastoriza

U27514967

Autocares Ubeda, S.L. e Autocares Servando, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG724

O Incio-Sarria, con anexos

U27514827

Empresa Portomarín, S.L., Empresa Monforte, S.A.U., Aguas de Incio, S.A. e Empresa Luber, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG727

Sarria-Láncara, con anexos

U27514835

Piñeiro Castro, Salvador, Reboleira, S.L., Autocares Juanma, S.L., Empresa Monforte, S.A.U., Aguas de Incio, S.A. e Empresa Luber, S.L. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG728

Termo municipal de Chantada

U27515436

UTE Palacios Bus, S.L., Aguas de Incio, S.A., Autocares Vilabús, S.L., Empresa Monforte, S.A.U., Gómez de Castro, S.A.U., Luis Díaz Almuiña, S.L.,Viledobús, S.L.

XG729

Vilalba-Xermade, con anexos

U27513530

Autos Lozano, S.L., Minerva e Hijos, S.A., Minerva Díaz Cendán, Autocares Llano, Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio

XG730

Termo municipal de Cervantes

U27514496

UTE XG730 González de La Riva, S.L., Transportes Méndez Tarnas, S.L. y Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG732

Lugo-O Corgo, con anexos

U27514520

Empresa Luber, S.L., Empresa Monforte, S.A.U. e Gómez de Castro, S.A.U., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG743

Termos municipais de Pantón e Sober

U27514843

Aguas de Incio, S.A., Empresa Luber, S.L., Autocares Vilabus, S.L. e Viledobus, S.L., Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982

XG800

Comarca de Ordes e norte da de Santiago

U01866326

UTE Autos Grabanxa, S.L., Autocares Salvado, S.A., Empresa Gómez de Mesía, S.L., Autocares Meijide, S.L., Autos Cal Pita, S.A., Compostelana, S.A.U., Auto Fernando Álvarez, S.L. e Autos Rico, S.L.

XG802

Lugo-Santiago de Compostela, con anexos

U02741254

UTE Empresa Monforte, S.A.U., Augas de Incio, S.A.U., Gómez de Castro, S.A.U., Transportes La Unión, S.A., Autobuses de Pontevedra, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L., Castromil, S.A.U., Interurbana de Autocares, S.A.U. e Compostelana, S.A.U.

XG804

Oeste da Comarca de Santiago

U02724169

UTE Castromil, S.A.U., Empresa Monforte, S.A.U., Eleuterio López y Cía., S.L.U., Rías Altas, S.A., Auto Industrial, S.A.U., La Hispano Igualadina, S.L., Hermanos Ferrín, S.L. e Autocares Modesto Riveiro, S.L.

XG807

Sur da Comarca de Santiago

U01891886

UTE Empresa Monforte, S.A.U., Eleuterio López y Cía., S.L.U., Rías Altas, S.A., Auto Industrial, S.A.U., La Hispano Igualadina, S.L., Hermanos Ferrín, S.L., Empresa Seoane, S.L., Autocares Bustelo, S.L., Benito Abalo, S.L., Exprés de Tabeirós, S.L.U., Empresa Pereira, S.L.U. e Transportes José Núñez Barros, S.A.U.

XG811

Norte da Comarca de Bergantiños e termo municipal de Camariñas

U01891696

UTE Vehículos Costa, S.L., Autocares Pedro Pombo, S.L., Autocares J. Pombo, S.L., Autocares López e Hijo, S.L., Autos Fondo e Hijos, S.L., Autocares González Rodríguez, S.L., Autocares Ferrín-Costa, S.L., Autocares Facal, S.L., Facal Bus, S.L., Autocares Rey Varela, S.L., Autocares Meijide, S.L. e Transportes Cotelo, S.L.

XG813

Sur da Comarca de Fisterra

U01884824

UTE Empresa Luber, S.L., Empresa Monforte, S.A.U. e Galega de Autocares Gala, S.L.

XG814

Centro da Comarca do Salnés

U01870971

UTE Benito Abalo, S.L., Empresa Pereira, S.L.U., Exprés de Tabeirós, S.L.U., Transportes José Núñez Barros, S.A.U. e Autocares Rías Baixas, S.L.

XG817

Eixo Atlántico e conexións con Lugo, Lalín e Fisterra, con anexos

U02740652

UTE Castromil, S.A.U., Empresa Monforte, S.A.U., Gómez de Castro, S.A.U., Transportes La Unión, S.A., Eleuterio López y Cía., S.L.U., Rías Altas, S.A., Autos Arcade, S.L., Auto Industrial, S.A.U., La Hispano Igualadina, S.L., Vigo Barcelona, S.A., Autocares Rías Baixas, S.L., Interurbana de Autocares, S.A.U., Dainco, S.A. e Compostelana, S.A.U.

XG830

Comarca de Caldas e norte da do Salnés

U01891753

UTE Autos Arcade, S.L., Galega de Autocares Gala, S.L., Autobuses de Pontevedra, S.A., Benito Abalo, S.L., Exprés de Tabeirós, S.L.U., Empresa Pereira, S.L.U., Transportes José Núñez Barros, S.A.U. Exprés de Vea, S.L.

XG833

Termos municipais de Begonte e Guitiriz

U02724201

UTE Gómez de Castro, S.A.U., Empresa Luber, S.L. e Autocares Carreira, S.L.

XG835

Sueste da Comarca de Pontevedra

U01889674

UTE Autos Arcade, S.L., Galega de Autocares Gala, S.L., Autobuses de Pontevedra, S.A., Autocares Manuel García Castro, S.L. e Autocares Vda. de Cándido, S.L.U.

XG843

A Coruña-Ferrol- Ortigueira-Viveiro-Vilalba-Lugo, con anexos

B15067416

Autos Carballo, S.L.U.

XG845

Termos municipais de Santa Comba, Mazaricos e Zas

U70599204

UTE Vehículos Costa, S.L., Autocares Pedro Pombo, S.L., Autocares J. Pombo, S.L., Autocares López e Hijo, S.L., Autos Fondo e Hijos, S.L., Autocares González Rodríguez, S.L., Autocares Ferrín-Costa, S.L., Autocares Facal, S.L., Facal Bus, S.L. e Autocares Rey Varela, S.L.

XG846

Sur da Comarca de Betanzos

U70610977

UTE Vehículos Costa, S.L., Autos Rico, S.L., Empresa Gilsanz, S.A., Autobuses Santiso, S.L., Hermanos Gabeiras, S.L., Autocares Barbantia, S.L.U., Empresa Sánchez, S.L., Autocares J. Pombo, S.L. e Autos Morán, S.L.

XG847

Comarca do Barbanza

U02724292

UTE Castromil, S.A.U., Empresa Monforte, S.A.U., Eleuterio López y Cía., S.L.U., Rías Altas, S.A., Auto Industrial, S.A.U., La Hispano Igualadina, S.L., Hermanos Ferrín, S.L., Agustín Sarasquete e Hijos, S.L., Autos Ramón Outeiral, S.L e Autocares Muíños, S.L.

XG848

Norte das comarcas de Fisterra, Bergantiños e A Coruña

B15067416

Autos Carballo, S.L.U.

XG852

Oeste da Comarca do Morrazo

U01889542

UTE Galega de Autocares Gala, S.L., Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Autobuses de Pontevedra, S.A. e Autobuses Cerqueiro, S.L.

XG859

Termo municipal de Tui

U02695617

UTE Asistencia Técnica Maturo, S.L., Empresa Raúl, S.A., Autocares Fadista, S.L.U., Subús Grupo de Transporte, S.L.U., Secc. Automóvil, S.L., Ángel Mariano Molla, S.A. e Autobuses del Triángulo, S.L.

XG860

Comarca de Tabeirós-Terra de Montes

U01891837

UTE Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Transportes La Unión, S.A., Autos Arcade, S.L., Castromil, S.A., Autobuses de Pontevedra, S.A., Galega de Autocares Gala, S.L., Autocares Rías Baixas, S.L., Autocares A. García Coto, S.L., Autocares Lázara, S.A., Empresa Lázara, S.A., Benito Abalo, S.L., Exprés de Tabeirós, S.L.U., Empresa Pereira, S.L.U. e Transportes José Núñez Barros, S.A.U.

XG863

Leste da Comarca de Santiago e norte da de Deza

U01870856

UTE Autocares Rías Baixas, S.L. e Empresa Lázara, S.A.

XG871

Norte da Comarca de Betanzos, sur da de Ferrol e oeste da do Eume

U01881184

Autocares Barbantia, S.L.U., Empresa Gilsanz, S.A., Autocares J. Pombo, S.L., Vehículos Costa, S.L., Autos Rico, S.L., Hermanos Gabeiras, S.L., Autos Morán, S.L. e Empresa Sánchez, S.L.

XG872

Norte da Comarca do Eume e leste da de Ferrol

U01804228

UTE Autos Morán, S.L., Hermanos Gabeiras, S.L. e Autos Rico, S.L.

XG881

Leste da Comarca da Coruña

U01914142

UTE Transportes Adaptados Regionales, S.L.U., Interurbana de Autocares, S.A.U., Compostelana, S.A.U., Autocares Castilla y León, S.A.U., Nex Continental Holdings, S.L.U., Rías Altas, S.A., Empresa Luber, S.L.U. e Eleuterio López y Cía., S.L.U.

XG883

Comarca do Baixo Miño e sur da Comarca de Vigo

U02695310

UTE Asistencia Técnica Maturo, S.L., Empresa Raúl, S.A., Autocares Fadista, S.L.U., Subús Grupo de Transporte, S.L.U., Secc. Automóvil, S.L., Ángel Mariano Molla, S.A. e Autobuses del Triángulo, S.L.

XG884

Termos municipais de Ortigueira e Mañón

U01971399

UTE Autos Morán, S.L. e Autocares Rodríguez Domínguez, S.L.

XG888

Sur da Comarca de Paradanta e centro da do Condado

U02723708

UTE Empresa Viuda J. Domínguez, S.L., Transportes La Unión, S.A., Autos Arcade, S.L., Gómez de Castro, S.A.U., Empresa Miño, S.L., Auto Industrial, S.A.U., La Hispano Igualadina, S.L., Empresa Ojea, S.A., Autocares Meiriño, S.L. e Autos González, S.L.

XG889

Termos municipais de Riotorto e A Pontenova

U01870609

UTE José Antonio López Acebras, María del Mar Acebras Rico, Empresa Rodil, S.L. e Empresa Acebras Rico, S.L.

XG890

Termos municipais de Outeiro de Rei e Guntín

U01885870

UTE Gómez de Castro, S.A., Empresa Luber, S.L., Augas de Incio, S.A., Transportes La Unión, S.A., Empresa Portomarín, S.A., Autos Meilán, S.L. e Mourenza y Pardo, S.L.

XG891

Termos municipais de Pantón e O Saviñao

A32009656

Autocares Alfer, S.A.

ANEXO II

Código de expedición*

Nome da ruta

Sentido

Hora de saída

Hora de chegada

Integrada

XG60000101001

Abeleira-IES Chamoso Lamas

Ida

07:15

08:25

Si

XG60000101005

Abeleira-IES Chamoso Lamas

Volta

12:20

13:30

Si

XG60001801004

Vilariño Frío-CPI Virxe da Saleta

Ida

08:50

09:20

Si

XG60001801005

Vilariño Frío-CPI Virxe da Saleta

Volta

16:00

16:30

Si

XG60002101003

Betar-CPI Virxe da Saleta

Ida

08:40

09:24

Si

XG60002101004

Betar-CPI Virxe da Saleta

Volta

16:00

16:44

Si

XG60002401001

Confurco-Ourense E.I.

Ida

07:45

08:39

Non

XG60002501001

Devesa-O Carballiño E.A.

Ida

07:20

07:50

Non

XG60003101001

O Carballiño E.A.-As Lagoas

Ida

07:50

08:30

Non

XG60003101002

O Carballiño E.A.-As Lagoas

Volta

08:45

09:25

Non

XG60003101009

O Carballiño E.A.-As Lagoas

Ida

19:00

19:40

Non

XG60003101010

O Carballiño E.A.-As Lagoas

Volta

19:40

20:20

Non

XG60003201001

Gaime-San Amaro (casa do Concello)

Ida

08:50

09:20

Si

XG60003201002

Gaime-San Amaro (casa do Concello)

Volta

16:00

16:30

Si

XG60003301001

A Caseta-CEIP Eulogio Gómez Franqueira

Ida

08:50

09:10

Si

XG60003301002

A Caseta-CEIP Eulogio Gómez Franqueira

Volta

16:00

16:20

Si

XG60003401001

San Amaro (casa do Concello)-CPI Terras de Maside

Ida

09:05

09:30

Si

XG60003401003

San Amaro (casa do Concello)-CPI Terras de Maside

Volta

15:05

15:30

Si

XG60003501002

Carreira-Maside

Ida

08:57

09:31

Si

XG60003501003

Carreira-Maside

Volta

14:55

15:29

Si

XG60003601002

Cima de Vila-CPI Terras de Maside

Ida

08:45

09:25

Si

XG60003601003

Cima de Vila-CPI Terras de Maside

Volta

15:15

15:55

Si

XG60004101001

Alén-CEIP Virxe da Pena da Sela

Ida

08:50

09:25

Si

XG60004101003

Alén-CEIP Virxe da Pena da Sela

Volta

13:15

13:50

Si

XG60100101004

IES Aquis Querquernis-Manín

Volta

07:30

08:25

Si

XG60100101005

IES Aquis Querquernis-Manín

Ida

14:10

15:05

Si

XG60100501001

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas-Casal do Bispo

Ida

15:45

16:30

Si

XG60100501005

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas-Casal do Bispo

Volta

08:40

09:25

Si

XG60100601001

CEIP Santa María A Real-Guxinde

Volta

08:43

09:25

Si

XG60100601002

CEIP Santa María A Real-Guxinde

Ida

15:30

16:12

Si

XG60100701001

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas-Facos

Ida

15:45

16:26

Si

XG60100701005

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas-Facos

Volta

08:43

09:24

Si

XG60100801004

IES Aquis Querquernis-Guxinde

Volta

07:43

08:25

Si

XG60100801005

IES Aquis Querquernis-Guxinde

Ida

14:10

14:52

Si

XG60100901001

CEIP do Xurés-A Cela

Volta

09:12

09:50

Si

XG60100901002

CEIP do Xurés-A Cela

Ida

16:10

16:48

Si

XG60101001005

Vilar de Cas (marquesiña)-CEIP Valle Inclán

Ida

08:33

09:05

Si

XG60101001008

Vilar de Cas (marquesiña)-CEIP Valle Inclán

Volta

15:10

15:42

Si

XG60101101001

Muíños-Bande

Ida

07:00

07:18

Non

XG60101401005

IES Aquis Querquernis-Esperanzo (marquesiña)

Volta

07:43

08:25

Si

XG60101401006

IES Aquis Querquernis-Esperanzo (marquesiña)

Ida

14:10

14:52

Si

XG60101501005

Entrimo (biblioteca)-enlaces-Olelas (cemiterio)

Volta

07:15

07:50

Si

XG60101501006

Entrimo (biblioteca)-enlaces-Olelas (cemiterio)

Ida

14:45

15:20

Si

XG60101601001

CEIP Santa María A Real-Queguas

Volta

09:04

09:25

Si

XG60101601002

CEIP Santa María A Real-Queguas

Ida

15:30

15:51

Si

XG60101701001

CEIP do Xurés-Silvares

Volta

09:31

09:52

Si

XG60101701002

CEIP do Xurés-Silvares

Ida

16:05

16:26

Si

XG60101801001

Lobios (estrada)-Ludeiros

Volta

09:18

09:50

Si

XG60101801002

Lobios (estrada)-Ludeiros

Ida

16:10

16:32

Si

XG60102401001

Muíños-Bande (a demanda)

Volta

21:00

21:18

Non

XG60200101001

Ourense E.I.-Vilardecás (por OU-101)

Ida

18:15

19:35

Non

XG60200101002

Ourense E.I.-Vilardecás (por OU-101)

Ida

11:45

13:05

Non

XG60200201001

Ourense E.I.-Maceda cruzamento OU-103 (por OU-101)

Ida

13:15

14:00

Non

XG60200301001

Vilardecás-Ourense E.I. (por OU-101)

Ida

06:25

07:45

Non

XG60200401001

Ourense E.I.-Ourense E.I.

Ida

10:30

11:28

Non

XG60200501001

Ourense E.I.-Covelo-Ourense E.I.

Volta

12:45

13:29

Non

XG60200601001

Ourense E.I.-Seixalbo-Ourense E.I.

Ida

09:30

10:15

Non

XG60200801001

Arcucelos-Ourense E.I. (por OU-536)

Ida

06:25

07:45

Non

XG60200901001

Vilar de Barrio (praza Toural)-Ourense E.I. (por OU-536)

Volta

13:00

13:56

Non

XG60201101001

Arcucelos-CEIP O Castiñeiro

Ida

09:05

09:19

Si

XG60201101002

Arcucelos-CEIP O Castiñeiro

Volta

16:00

16:14

Si

XG60201301002

Vilar de Barrio (praza Toural)-Maceda cruzamento OU-103

Ida

07:35

08:20

Si

XG60201301003

Vilar de Barrio (praza Toural)-Maceda cruzamento OU-103

Volta

14:10

14:55

Si

XG60201401001

Ourense E.I.-Seixalbo-Baños de Molgas-Maceda cruzamento OU-103

Volta

09:40

10:49

Non

XG60201401002

Ourense E.I.-Seixalbo-Baños de Molgas-Maceda cruzamento OU-103

Ida

12:45

13:54

Non

XG60201601001

CEIP de Maceda-Pardeconde

Volta

08:57

09:25

Si

XG60201601002

CEIP de Maceda-Pardeconde

Ida

15:30

15:58

Si

XG60201701001

CEIP de Maceda-Rioseco (farmacia)

Volta

08:51

09:20

Si

XG60201701002

CEIP de Maceda-Rioseco (farmacia)

Ida

15:30

15:59

Si

XG60201801003

IES San Mamede-As Lagoas (por OU-101)

Volta

07:16

08:20

Si

XG60201801004

IES San Mamede-As Lagoas (por OU-101)

Ida

14:10

15:14

Si

XG60201901001

IES San Mamede-Pardeconde

Ida

07:30

08:01

Non

XG60201901005

IES San Mamede-Pardeconde

Ida

14:10

14:41

Si

XG60201901007

IES San Mamede-Pardeconde

Volta

07:49

08:20

Si

XG60202001001

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio-Aldea de Abaixo (bar Vilas)

Volta

09:08

09:50

Si

XG60202001002

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio-Aldea de Abaixo (bar Vilas)

Ida

16:10

16:52

Si

XG60202101001

CEIP de Maceda-Casetas do Rodicio

Volta

08:28

09:20

Si

XG60202101002

CEIP de Maceda-Casetas do Rodicio

Ida

15:30

16:22

Si

XG60202201004

IES San Mamede-Alto do Rodicio

Volta

07:46

08:20

Si

XG60202201005

IES San Mamede-Alto do Rodicio

Ida

14:10

14:44

Si

XG60202301001

Ourense E.I.-Santa Baia-Esgos-Maceda-Baños de Molgas (por OU-536)

Volta

10:15

11:03

Non

XG60202301002

Ourense E.I.-Santa Baia-Esgos-Maceda-Baños de Molgas (por OU-536)

Ida

07:50

08:38

Non

XG60202401002

Ourense E.I.-Polígono-Baños de Molgas

Ida

19:45

20:35

Non

XG60202401003

Ourense E.I.-Polígono-Baños de Molgas

Ida

09:30

10:28

Non

XG60202501002

Salgueiros-Baños de Molgas

Volta

06:15

06:40

Non

XG60202601001

Ourense E.I.-Parque Tecnolóxico-Maceda cruzamento OU (por Seixalbo)

Volta

06:20

07:03

Non

XG60202601003

Ourense E.I.-Parque Tecnolóxico-Maceda cruzamento OU (por Seixalbo)

Ida

19:00

19:53

Non

XG60300101002

Bande-Ourense E.I.

Ida

07:45

08:40

Non

XG60300101003

Bande-Ourense E.I.

Volta

13:00

13:55

Non

XG60300101005

Bande-Ourense E.I.

Volta

20:00

20:55

Non

XG60300201001

O Rial-Ourense E.I.

Ida

07:20

07:52

Non

XG60300301002

Cortegada (centro)-Ourense E.I.

Volta

13:50

15:18

Non

XG60300401001

Bar Villabus-Rot. Valenzá

Ida

07:20

08:05

Non

XG60300801001

Parbón-A Manchica

Ida

07:30

07:59

Non

XG60300901001

CEIP San Marcos-Santa Baia (As Regadas)

Volta

09:30

10:00

Si

XG60300901002

CEIP San Marcos-Santa Baia (As Regadas)

Ida

16:55

17:25

Si

XG60301001003

Celanova (centro saúde)-Moimenta

Volta

08:53

09:20

Si

XG60301001004

Celanova (centro saúde)-Moimenta

Ida

15:30

15:56

Si

XG60301101003

Celanova (centro saúde)-Rabal de Arriba

Volta

08:52

09:20

Si

XG60301101004

Celanova (centro saúde)-Rabal de Arriba

Ida

15:30

15:57

Si

XG60301201004

IES de Celanova-Parbón

Volta

07:35

08:35

Si

XG60301201005

IES de Celanova-Parbón

Ida

14:25

15:24

Si

XG60301301001

CPI de Padrenda-Crespos-Condado (marquesiña)

Volta

09:09

09:32

Si

XG60301301007

CPI de Padrenda-Crespos-Condado (marquesiña)

Ida

16:15

16:38

Si

XG60301401001

CPI de Padrenda-Crespos-Cela de Arriba

Volta

09:06

09:40

Si

XG60301401007

CPI de Padrenda-Crespos-Cela de Arriba

Ida

16:15

16:48

Si

XG60301501004

Celanova (centro saúde)-Campo Real

Volta

07:29

08:29

Si

XG60301501005

Celanova (centro saúde)-Campo Real

Ida

14:25

15:24

Si

XG60301601001

CPI de Padrenda-Crespos-Vilar (vila)

Volta

09:08

09:35

Si

XG60301601002

CPI de Padrenda-Crespos-Vilar (vila)

Ida

16:10

16:36

Si

XG60301701001

San Martiño-A Manchica

Ida

07:50

08:17

Non

XG60301801005

IES de Celanova-Telleira (A Mezquita)-Bar Bernardino

Volta

07:37

08:30

Si

XG60301801006

IES de Celanova-Telleira (A Mezquita)-Bar Bernardino

Ida

14:25

15:18

Si

XG60301901005

IES de Celanova-O Castro

Volta

08:09

08:35

Si

XG60301901006

IES de Celanova-O Castro

Ida

14:25

14:50

Si

XG60302001005

IES de Celanova-Berredo

Volta

07:52

08:35

Si

XG60302001006

IES de Celanova-Berredo

Ida

14:25

15:07

Si

XG60302101005

IES de Celanova-Caseta de Ansemil (marquesiña)

Volta

08:08

08:34

Si

XG60302101006

IES de Celanova-Caseta de Ansemil (marquesiña)

Ida

14:35

15:00

Si

XG60302201005

IES San Mamede-Esgos

Volta

07:49

08:20

Si

XG60302201006

IES San Mamede-Esgos

Ida

14:10

14:40

Si

XG60302301005

IES San Mamede-Santirso

Volta

08:01

08:23

Si

XG60302301006

IES San Mamede-Santirso

Ida

14:10

14:31

Si

XG60302401005

Maceda (centro)-A Lamela

Volta

07:50

08:28

Si

XG60302401006

Maceda (centro)-A Lamela

Ida

14:15

14:52

Si

XG60302501005

Maceda (centro)-Sta. Eufemia

Volta

08:04

08:43

Si

XG60302501006

Maceda (centro)-Sta. Eufemia

Ida

14:10

14:48

Si

XG60302601001

A Merca-Forxás dos Montes (marquesiña)

Volta

08:42

09:20

Si

XG60302601002

A Merca-Forxás dos Montes (marquesiña)

Ida

16:05

16:42

Si

XG60302701001

A Merca-cruzamento estrada Barrio

Volta

09:03

09:25

Si

XG60302701002

A Merca-cruzamento estrada Barrio

Ida

16:05

16:26

Si

XG60302801001

A Merca-Alto de Espiñoso

Volta

08:58

09:19

Si

XG60302801002

A Merca-Alto de Espiñoso

Ida

16:05

16:25

Si

XG60302901001

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio-Folgoso (marquesiña)

Volta

08:57

09:50

Si

XG60302901002

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio-Folgoso (marquesiña)

Ida

16:10

17:02

Si

XG60303001001

Picouto-Ver

Volta

08:34

09:15

Si

XG60303001002

Picouto-Ver

Ida

15:50

16:30

Si

XG60303101003

CEIP Mariñamansa-Cantoña (marquesiña)

Volta

08:40

09:23

Si

XG60303101004

CEIP Mariñamansa-Cantoña (marquesiña)

Ida

15:54

16:36

Si

XG60303201003

Santo Cristo-Santa Cruz Rabeda

Volta

08:53

09:20

Si

XG60303201004

Santo Cristo-Santa Cruz Rabeda

Ida

15:40

16:06

Si

XG60303301001

CEIP de Maceda-Outeiro do Cabo

Volta

08:35

09:20

Si

XG60303301002

CEIP de Maceda-Outeiro do Cabo

Ida

15:30

16:14

Si

XG60303401001

Maceda (centro)-Esgos (marquesiña)

Volta

08:54

09:25

Si

XG60303401002

Maceda (centro)-Esgos (marquesiña)

Ida

15:30

16:00

Si

XG60303501001

CEIP de Maceda-Vilar de Cans (O Conso-Refuxio)

Volta

08:59

09:20

Si

XG60303501002

CEIP de Maceda-Vilar de Cans (O Conso-Refuxio)

Ida

15:30

15:50

Si

XG60303601003

CEIP Curros Enríquez-Pardavedra (marquesiña)

Volta

08:50

09:20

Si

XG60303601004

CEIP Curros Enríquez-Pardavedra (marquesiña)

Ida

15:30

16:00

Si

XG60303701003

CEIP Curros Enríquez-Forriolo (marquesiña)

Volta

08:59

09:25

Si

XG60303701004

CEIP Curros Enríquez-Forriolo (marquesiña)

Ida

15:30

15:55

Si

XG60303801003

CEIP Curros Enríquez-Correxás

Volta

08:35

09:10

Si

XG60303801004

CEIP Curros Enríquez-Correxás

Ida

15:29

16:04

Si

XG60303901003

CEIP Curros Enríquez-Chaos

Volta

08:51

09:20

Si

XG60303901004

CEIP Curros Enríquez-Chaos

Ida

15:35

16:03

Si

XG60304001003

CEIP Curros Enríquez-As Marabillas

Volta

08:47

09:15

Si

XG60304001004

CEIP Curros Enríquez-As Marabillas

Ida

15:30

15:57

Si

XG60304101003

Celanova-Caseta de Ansemil (marquesiña)

Volta

08:49

09:20

Si

XG60304101004

Celanova-Caseta de Ansemil (marquesiña)

Ida

15:30

16:00

Si

XG60304201001

Ourense E.I.-Parque Tecnolóxico (recinto interior)

Ida

07:30

07:55

Non

XG60304401001

Parada autobuses (Rocarine)-Ourense E.I.

Ida

09:30

10:10

Non

XG60304501001

IES de Celanova-Parderrubias

Volta

08:04

08:35

Si

XG60304501002

IES de Celanova-Parderrubias

Ida

14:35

15:05

Si

XG60400101001

Ribadavia E.A.-Pazos de Arenteiro

Volta

07:55

08:35

Non

XG60400301001

Ourense E.I.-Cortella (cruzamento)

Volta

07:00

07:47

Non

XG60400301002

Ourense E.I.-Cortella (cruzamento)

Ida

12:00

12:47

Non

XG60400401001

Ourense E.I.-Ribadavia E.A.

Ida

07:45

08:15

Non

XG60400401002

Ourense E.I.-Ribadavia E.A.

Volta

08:30

09:00

Non

XG60400401007

Ourense E.I.-Ribadavia E.A.

Ida

19:30

20:00

Non

XG60400401008

Ourense E.I.-Ribadavia E.A.

Volta

20:00

20:30

Non

XG60400601001

Ourense E.I.-Laias

Ida

15:30

16:07

Si

XG60400601003

Ourense E.I.-Laias

Volta

08:43

09:20

Si

XG60400801001

CEIP de Castrelo de Miño-A Bouza (Macendo)

Ida

15:45

16:12

Si

XG60400801003

CEIP de Castrelo de Miño-A Bouza (Macendo)

Volta

08:49

09:16

Si

XG60401001001

IES de Ribadavia-Barbantes-estación

Ida

14:20

14:37

Si

XG60401001005

IES de Ribadavia-Barbantes-estación

Volta

08:00

08:17

Si

XG60401101001

CEIP San Salvador-A Reza

Volta

09:00

09:25

Si

XG60401101002

CEIP San Salvador-A Reza

Ida

16:00

16:25

Si

XG60401201001

CEIP Virxe de Guadalupe-Lagoa (praza)

Volta

09:55

10:15

Si

XG60401201002

CEIP Virxe de Guadalupe-Lagoa (praza)

Ida

16:30

16:50

Si

XG60401301003

CEIP de Ribadavia-Sanín (marquesiña)

Volta

08:24

08:55

Si

XG60401301004

CEIP de Ribadavia-Sanín (marquesiña)

Ida

15:00

15:31

Si

XG60401401004

IES de Ribadavia-Remuíño

Volta

08:10

08:30

Si

XG60401401005

IES de Ribadavia-Remuíño

Ida

14:25

14:45

Si

XG60401601004

IES de Ribadavia-Casardeita

Volta

07:20

08:07

Si

XG60401601005

IES de Ribadavia-Casardeita

Ida

14:20

15:07

Si

XG60401801006

IES de Ribadavia-Barroso

Volta

07:35

08:25

Si

XG60401801007

IES de Ribadavia-Barroso

Ida

14:20

15:10

Si

XG60401901001

CEIP Virxe de Guadalupe-Espiñeiro

Volta

09:45

10:17

Si

XG60401901002

CEIP Virxe de Guadalupe-Espiñeiro

Ida

16:30

17:02

Si

XG60402001001

Avión-Liñares

Volta

07:00

07:30

Non

XG60402001002

Avión-Liñares

Ida

19:45

20:15

Non

XG60402101001

CEIP de Castrelo de Miño-Santa María

Ida

15:45

16:05

Si

XG60402101005

CEIP de Castrelo de Miño-Santa María

Volta

09:00

09:20

Si

XG60402501001

Ponte Barxas-IES de Ribadavia-Ourense E.I.

Ida

07:30

09:02

Si

XG60402501002

Ponte Barxas-IES de Ribadavia-Ourense E.I.

Volta

13:15

14:47

Si

XG60500201001

Xardín do Posío-Vilamarín-Amoeiro-Xardín do Posío

Ida

06:30

07:38

Non

XG60500301001

Casardeita-Cartelle-Toén-Ourense E.I.

Ida

07:20

08:17

Non

XG60500301003

Casardeita-Cartelle-Toén-Ourense E.I.

Volta

18:45

19:42

Non

XG60500301004

Casardeita-Cartelle-Toén-Ourense E.I.

Volta

13:00

13:57

Non

XG60500701001

Alongos-Ourense-Alameda

Ida

08:20

08:45

Non

XG60500801001

Piñeiro-Ourense E.I.

Volta

09:00

09:19

Non

XG60500901002

Piñeiro-Ourense E.I. (por Parada)

Volta

20:15

20:36

Non

XG60501001001

Ourense E.I.-Piñor-Toén-Piñor-Ourense E.I.

Ida

07:25

08:24

Non

XG60501001003

Ourense E.I.-Piñor-Toén-Piñor-Ourense E.I.

Ida

21:25

22:24

Non

XG60501101001

Ourense E.I.-Toén-Ourense E.I. (circular)

Volta

18:45

19:55

Non

XG60501101002

Ourense E.I.-Toén-Ourense E.I. (circular)

Ida

09:30

10:40

Non

XG60501201006

Ourense E.I.-Moreiras-Toén-Moreiras-Ourense E.I.

Ida

21:00

22:02

Non

XG60501501001

Ourense E.I.-Vilamarín-A Tolda

Volta

07:15

07:55

Non

XG60501501002

Ourense E.I.-Vilamarín-A Tolda

Ida

13:00

13:40

Non

XG60501501004

Ourense E.I.-Vilamarín-A Tolda

Ida

19:30

20:10

Non

XG60501601001

Alameda-San Miguel do Campo

Volta

07:20

07:42

Non

XG60501601004

Alameda-San Miguel do Campo

Ida

20:00

20:22

Non

XG60501701001

Ourense E.I.-Belesar (estrada)

Ida

08:15

08:31

Non

XG60501801002

Carracedo-Ourense E.I.

Ida

09:00

09:35

Non

XG60501901001

Ourense E.I.-Ribela-Barra de Miño-Vilarchao-Ourense E.I.

Ida

13:00

13:54

Non

XG60501901002

Ourense E.I.-Ribela-Barra de Miño-Vilarchao-Ourense E.I.

Ida

19:30

20:24

Non

XG60502001001

Xardín do Posío-Vilamarín

Ida

08:00

08:26

Non

XG60502001003

Xardín do Posío-Vilamarín

Volta

11:00

11:26

Non

XG60502001004

Xardín do Posío-Vilamarín

Volta

18:30

18:56

Non

XG60502101001

Ourense E.I.-Os Peares (zona sur)

Volta

09:45

10:14

Non

XG60502101003

Ourense E.I.-Os Peares (zona sur)

Ida

19:15

19:44

Non

XG60502201001

Ourense E.I.-Os Peares (zona norte) (por Penasalbas)

Volta

09:00

09:54

Non

XG60502201002

Ourense E.I.-Os Peares (zona norte) (por Penasalbas)

Ida

12:55

13:49

Non

XG60502301001

Ourense E.I.-Os Peares (zona norte)

Volta

07:50

08:31

Non

XG60502301002

Ourense E.I.-Os Peares (zona norte)

Ida

08:50

09:31

Non

XG60502401001

Ourense E.I.-Carracedo

Ida

18:30

19:15

Non

XG60502501001

Ourense E.I.-San Romao

Volta

07:40

08:19

Non

XG60502501002

Ourense E.I.-San Romao

Ida

12:00

12:39

Non

XG60502601002

Ourense E.I.- Peroxa- San Romao

Volta

18:30

19:13

Non

XG60502701001

Ourense E.I.-Esgos

Ida

20:00

20:54

Non

XG60502701003

Ourense E.I.-Esgos

Volta

18:30

19:24

Non

XG60502901002

As Lagoas-Loiro-As Lagoas

Ida

09:25

10:41

Non

XG60502901004

As Lagoas-Loiro-As Lagoas

Ida

20:05

21:21

Non

XG60503101069

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Volta

07:00

07:16

Non

XG60503101070

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Ida

07:20

07:36

Non

XG60503101074

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Volta

08:00

08:16

Non

XG60503101077

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Ida

08:10

08:26

Non

XG60503101080

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Ida

08:40

08:56

Non

XG60503101081

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Volta

08:45

09:01

Non

XG60503101133

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Volta

18:00

18:16

Non

XG60503101134

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Ida

18:00

18:16

Non

XG60503101139

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Volta

19:00

19:16

Non

XG60503101140

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Ida

19:00

19:16

Non

XG60503101143

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Ida

19:45

20:01

Non

XG60503101144

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Volta

19:50

20:06

Non

XG60503101150

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Volta

20:40

20:56

Non

XG60503301001

Ourense E.I.- Parque Tecnolóxico-Carballeira-Ourense E.I.

Ida

08:05

09:25

Non

XG60503401001

Ourense E.I.-Carballeira-Parque Tecnolóxico (recinto interior)-Ourense E.I.

Ida

12:20

13:41

Non

XG60503401003

Ourense E.I.-Carballeira-Parque Tecnolóxico (recinto interior)-Ourense E.I.

Ida

18:20

19:41

Non

XG60503501001

CPI José García García-Río Sil 24

Ida

15:00

15:45

Si

XG60503501004

CPI José García García-Río Sil 24

Volta

08:00

08:45

Si

XG60503601001

CPI Antonio Faílde-Casanova

Volta

08:54

09:16

Si

XG60503601002

CPI Antonio Faílde-Casanova

Ida

16:00

16:22

Si

XG60503701001

CPI Antonio Faílde-Toldavia (na entrada á vila marquesiña)

Volta

09:01

09:26

Si

XG60503701002

CPI Antonio Faílde-Toldavia (na entrada á vila marquesiña)

Ida

16:00

16:25

Si

XG60503801001

CPI Antonio Faílde-Outraldea (Orbán)

Volta

08:45

09:12

Si

XG60503801002

CPI Antonio Faílde-Outraldea (Orbán)

Ida

16:00

16:27

Si

XG60503901001

CPI Antonio Faílde-Costela (Miradorrío)

Volta

08:58

09:22

Si

XG60503901002

CPI Antonio Faílde-Costela (Miradorrío)

Ida

16:00

16:24

Si

XG60504001001

CPI Antonio Faílde-A Barra (praza centro vila)

Volta

09:00

09:16

Si

XG60504001002

CPI Antonio Faílde-A Barra (praza centro vila)

Ida

16:00

16:16

Si

XG60504101001

Luíntra-Moura

Volta

09:10

09:17

Si

XG60504101002

Luíntra-Moura

Ida

16:00

16:07

Si

XG60504201003

Pereiro de Aguiar-CEIP Ben-Cho-Shey-Ermide

Volta

08:58

09:28

Si

XG60504201004

Pereiro de Aguiar-CEIP Ben-Cho-Shey-Ermide

Ida

16:10

16:40

Si

XG60504301001

CPI José García García-Reboredo

Ida

15:00

15:45

Si

XG60504301004

CPI José García García-Reboredo

Volta

08:00

08:45

Si

XG60504401003

Avda. Vicente Risco-IES O Couto-Reboreda

Volta

07:40

08:10

Si

XG60504401004

Avda. Vicente Risco-IES O Couto-Reboreda

Ida

14:10

14:40

Si

XG60504601001

Bubeiras-Amoeiro-Ourense E.I.

Volta

15:40

16:40

Si

XG60504601005

Bubeiras-Amoeiro-Ourense E.I.

Ida

08:00

09:00

Si

XG60504701001

CPI José García García-As Vendas

Ida

15:00

15:45

Si

XG60504701004

CPI José García García-As Vendas

Volta

08:00

08:45

Si

XG60504801001

CEIP Mariñamansa-Vilarchao

Volta

08:50

09:13

Si

XG60504801002

CEIP Mariñamansa-Vilarchao

Ida

15:10

15:33

Si

XG60504901001

Xardín do Posío-Barrio (casas)

Volta

08:55

09:26

Si

XG60504901002

Xardín do Posío-Barrio (casas)

Ida

15:45

16:16

Si

XG60505001002

IES Universidade Laboral-Cantoña (marquesiña)

Volta

07:32

08:14

Si

XG60505001003

IES Universidade Laboral-Cantoña (marquesiña)

Ida

14:10

14:52

Si

XG60505301001

Ourense E.I.-Taboadela-Ourense E.I.

Ida

06:45

08:00

Non

XG60505401001

Vilariño Frío-Parada do Sil-Ourense E.I.

Ida

06:30

07:59

Non

XG60505401003

Vilariño Frío-Parada do Sil-Ourense E.I.

Volta

18:30

19:59

Non

XG60505501001

Ourense E.I.-Pereiro de Aguiar-Cortiñas-Ourense E.I.

Ida

11:00

12:16

Non

XG60505601001

Eiradela-Luíntra-Ourense E.I.

Volta

08:10

09:03

Non

XG60505601002

Eiradela-Luíntra-Ourense E.I.

Ida

09:45

10:38

Non

XG60505701001

A Peroxa-Ourense E.I.

Ida

10:15

11:03

Non

XG60505901001

Ourense E.I.-Trasalba-Amoeiro-Ourense E.I.

Ida

06:55

07:57

Non

XG60505901002

Ourense E.I.-Trasalba-Amoeiro-Ourense E.I.

Volta

18:30

19:32

Non

XG60506001003

Pereiro de Aguiar-cruzamento de Rivela (entre Sta. Baia e Casanova)

Volta

08:45

09:24

Si

XG60506001004

Pereiro de Aguiar-cruzamento de Rivela (entre Sta. Baia e Casanova)

Ida

16:10

16:49

Si

XG60506101001

Ourense E.I.-Tamallancos-Amoeiro-Trasalba-Ourense E.I.

Ida

09:30

10:51

Non

XG60506101002

Ourense E.I.-Tamallancos-Amoeiro-Trasalba-Ourense E.I.

Ida

19:15

20:36

Non

XG60506201002

Ourense E.I.-Amoeiro-Tamallancos-Ourense E.I.

Ida

12:45

14:16

Non

XG60506301001

Ourense E.I.-Os Peares (por OU-120)-Penalba-Ourense E.I.

Ida

07:55

08:53

Non

XG60506501001

Ourense E.I.-Parque Tecnolóxico (recinto interior)

Ida

07:00

07:47

Non

XG60506501004

Ourense E.I.-Parque Tecnolóxico (recinto interior)

Volta

20:30

21:17

Non

XG60506601004

Reboreda-Ourense E.I.

Volta

20:00

20:22

Non

XG60506701007

As Lagoas-A Valenzá-Autovía (por centro médico)

Ida

08:25

08:39

Non

XG60506901001

CEIP de Luíntra – Vilanova

Ida

16:10

16:46

Si

XG60506901003

CEIP de Luíntra – Vilanova

Volta

08:33

09:09

Si

XG60507701001

Lagoas-Sobrado-Loiro

Volta

07:15

07:42

Non

XG60507801002

IES Xesús Ferro Couselo-A Valenzá-Autovía

Volta

08:00

08:12

Si

XG60507801003

IES Xesús Ferro Couselo-A Valenzá-Autovía

Ida

14:10

14:22

Si

XG60507901001

Xardín do Posío-Vilamarín (a demanda)

Volta

22:20

22:46

Non

XG60508101001

Cruzamento Outeiro de Laxe (OU-102)-Parque Tecnolóxico-Ourense E.I. (a demanda)

Ida

12:05

12:50

Non

XG60508201001

Ourense E.I.-Moreiras-Toén-Moreiras-Ourense E.I. (Trelle a demanda)

Ida

07:00

08:02

Non

XG60508301001

Carracedo-Ourense E.I. (lectivos)

Ida

07:15

08:00

Non

XG61000501002

O Tameirón (marquesiña)-A Gudiña (gasolineira)

Ida

09:35

09:56

Si

XG61000501003

O Tameirón (marquesiña)-A Gudiña (gasolineira)

Volta

16:40

17:01

Si

XG61000601002

Carracedo (marquesiña)-A Gudiña (gasolineira)

Ida

09:30

09:44

Si

XG61000601003

Carracedo (marquesiña)-A Gudiña (gasolineira)

Volta

16:45

16:59

Si

XG61000701002

Bouzas (marquesiña)-A Gudiña (gasolineira

Ida

09:50

09:57

Si

XG61000701003

Bouzas (marquesiña)-A Gudiña (gasolineira)

Volta

16:30

16:37

Si

XG61000801006

Castromil Zamora-Pereiro de Arriba (enlace)-A Gudiña (gasolineira)

Ida

09:00

09:55

Si

XG61000901001

Castromil Zamora-CEIP Augusto Assía

Volta

16:10

16:36

Si

XG61001001002

Vilavella (gasolineira)-Pereiro de Arriba (enlace)

Volta

17:00

17:06

Si

XG61001101001

Vilavella (gasolineira)-Pereiro de Arriba (enlace)-A Mezquita

Ida

09:25

09:35

Si

XG61001101002

Vilavella (gasolineira)-Pereiro de Arriba (enlace)-A Mezquita

Volta

16:10

16:20

Si

XG61001201002

Parada da Serra-CPI Laureano Prieto

Ida

09:05

09:50

Si

XG61001201003

Parada da Serra-CPI Laureano Prieto

Volta

16:30

17:15

Si

XG61001301002

A Ponte-A Veiga+enlace

Ida

07:44

08:30

Si

XG61001301003

A Ponte-A Veiga+enlace

Volta

16:00

16:46

Si

XG61001401002

Pradocabalos-IES Carlos Casares

Ida

08:37

09:10

Si

XG61001401003

Pradocabalos-IES Carlos Casares

Volta

15:30

16:03

Si

XG61001501002

Penouta-CEIP Bibei

Ida

08:36

09:05

Si

XG61001501003

Penouta-CEIP Bibei

Volta

15:30

15:59

Si

XG61001601002

Lamalonga (marquesiña)-CEIP Bibei

Ida

07:55

08:57

Si

XG61001601003

Lamalonga (marquesiña)-CEIP Bibei

Volta

15:30

16:32

Si

XG61001701002

Vilardemilo (centro da vila)-IES Carlos Casares

Ida

08:25

08:52

Si

XG61001701003

Vilardemilo (centro da vila)-IES Carlos Casares

Volta

15:30

15:57

Si

XG61001801002

Pixeiros (entrada vila)-IES Carlos Casares

Ida

08:40

09:05

Si

XG61001801003

Pixeiros (entrada vila)-IES Carlos Casares

Volta

15:30

15:55

Si

XG61001901002

Tabazoa de Umoso-CEIP Bibei

Ida

08:10

09:00

Si

XG61001901003

Tabazoa de Umoso-CEIP Bibei

Volta

15:30

16:20

Si

XG61002001001

Mormentelos (centro vila)-CEIP de Vilariño de Conso

Ida

08:09

08:44

Si

XG61002001002

Mormentelos (centro vila)-CEIP de Vilariño de Conso

Volta

14:30

15:05

Si

XG61002001003

Mormentelos (centro vila)-CEIP de Vilariño de Conso

Volta

16:10

16:45

Si

XG61002101001

Xares (cruzamento)-Covelo (cruzamento)

Ida

06:30

07:10

Non

XG61002901001

San Pedro de Pousada-Riós (Concello)

Ida

08:52

09:06

Si

XG61002901002

San Pedro de Pousada-Riós (Concello)

Volta

15:50

16:04

Si

XG61003001001

Cortegada-Riós (Concello)

Ida

08:50

09:10

Si

XG61003001002

Cortegada-Riós (Concello)

Volta

15:50

16:10

Si

XG61003101001

Trepa-CEIP das Vendas da Barreira

Ida

08:50

09:15

Si

XG61003101002

Trepa-CEIP das Vendas da Barreira

Volta

15:40

16:05

Si

XG61003201002

A Veiga (praza Concello)-Alto do Covelo

Volta

20:30

20:50

Non

XG61003301003

Chaguazoso (escolar)-CEIP de Vilariño de Conso-CEIP Bibei-IES Carlos Casares-Viana do Bolo E.A.

Ida

07:42

09:10

Si

XG61003401001

Chaguazoso (escolar)-CEIP de Vilariño de Conso-Vilariño de Conso (vila)

Volta

14:40

15:42

Si

XG61003701001

Chaguazoso (escolar)-CEIP Bibei-Viana do Bolo E.A.-IES Carlos Casares

Volta

15:30

16:50

Si

XG61003801001

CEIP Eduardo Ávila Bustillo-Lamalonga (marquesiña)

Ida

16:00

16:24

Si

XG61003801005

CEIP Eduardo Ávila Bustillo-Lamalonga (marquesiña)

Volta

09:26

09:50

Si

XG61003901002

Castromil Zamora-Pereiro de Abaixo-A Gudiña (gasolineira)

Volta

16:40

17:16

Si

XG61004401002

Covelo (cruzamento)-Xares (cruzamento)

Ida

18:30

19:10

Non

XG61100101004

Congostro (escolar)-Xinzo de Limia E.A.

Ida

07:27

08:25

Si

XG61100101005

Congostro (escolar)-Xinzo de Limia E.A.

Volta

14:05

15:03

Si

XG61100401004

San Mamede (estrada )-Xinzo de Limia E.A.

Ida

07:50

08:15

Si

XG61100401005

San Mamede (estrada )-Xinzo de Limia E.A.

Volta

14:10

14:35

Si

XG61100501001

Chamosiños-Xinzo de Limia E.A.

Ida

08:35

08:51

Si

XG61100501005

Chamosiños-Xinzo de Limia E.A.

Volta

15:15

15:31

Si

XG61100601001

Nocedo de Ribeira-CEIP dos Blancos

Volta

16:10

16:18

Si

XG61100601005

Nocedo de Ribeira-CEIP dos Blancos

Ida

09:25

09:33

Si

XG61100701001

Granxas (Toxal)-CEIP Carlos Casares

Ida

08:40

08:57

Si

XG61100701005

Granxas (Toxal)-CEIP Carlos Casares

Volta

15:30

15:47

Si

XG61100801001

Rioseco-Os Blancos

Volta

16:10

16:42

Si

XG61100801005

Rioseco-Os Blancos

Ida

09:05

09:37

Si

XG61100901004

Atás (marquesiña)-IES Cidade de Antioquía

Ida

07:40

08:15

Si

XG61100901005

Atás (marquesiña)-IES Cidade de Antioquía

Volta

14:10

14:45

Si

XG61101001001

Solveira (estrada )-Xinzo de Limia E.A.

Ida

08:45

09:00

Si

XG61101001005

Solveira (estrada )-Xinzo de Limia E.A.

Volta

15:30

15:45

Si

XG61101101004

Forxás-Xinzo de Limia E.A.

Ida

07:12

08:12

Si

XG61101101005

Forxás-Xinzo de Limia E.A.

Volta

14:20

15:20

Si

XG61101201001

Viladerrei (marquesiña)-Xinzo de Limia E.A.

Ida

08:30

08:51

Si

XG61101201005

Viladerrei (marquesiña)-Xinzo de Limia E.A.

Volta

15:15

15:36

Si

XG61101301004

Mugueimes-IES Cidade de Antioquía

Ida

07:00

08:20

Si

XG61101301005

Mugueimes-IES Cidade de Antioquía

Volta

14:20

15:40

Si

XG61101401003

A Venda-Rairiz de Veiga (centro)

Ida

08:31

09:20

Si

XG61101401004

A Venda-Rairiz de Veiga (centro)

Volta

15:30

16:19

Si

XG61101501004

Fontela (cruzamento)-CEIP de Sandiás

Ida

09:25

09:45

Si

XG61101501005

Fontela (cruzamento)-CEIP de Sandiás

Volta

15:00

15:20

Si

XG61101601004

A Fontela (cruzamento)-Xinzo de Limia E.A.

Ida

07:40

08:10

Si

XG61101601005

A Fontela (cruzamento)-Xinzo de Limia E.A.

Volta

14:20

14:50

Si

XG61101701003

Vieiro-CEIP Carlos Cid Arregui

Ida

08:27

09:05

Si

XG61101701004

Vieiro-CEIP Carlos Cid Arregui

Volta

15:30

16:08

Si

XG61101801004

A Cantarilla-Sandiás (cruzamento estrada Couso)

Ida

09:35

09:55

Si

XG61101801005

A Cantarilla-Sandiás (cruzamento estrada Couso)

Volta

15:00

15:20

Si

XG61101901006

San Millán (marquesiña)-IES Cidade de Antioquía

Ida

07:05

08:00

Si

XG61101901007

San Millán (marquesiña)-IES Cidade de Antioquía

Volta

14:10

15:05

Si

XG61102001003

Outeiro (parque)-Rairiz de Veiga (centro)

Ida

09:05

09:26

Si

XG61102001004

Outeiro (parque)-Rairiz de Veiga (centro)

Volta

15:30

15:51

Si

XG61102101001

Rabal (cruzamento)-Sarreaus (marquesiña-norte)

Ida

09:00

09:20

Si

XG61102101002

Rabal (cruzamento)-Sarreaus (marquesiña-norte)

Volta

16:00

16:20

Si

XG61102201002

Paradiña-Sarreaus + enlace

Ida

07:19

07:40

Non

XG61102301004

Paradela-IES Cidade de Antioquía

Ida

07:22

08:15

Si

XG61102301005

Paradela-IES Cidade de Antioquía

Volta

14:10

15:03

Si

XG61102401001

Vilariño Frío-CEIP de Sarreaus

Ida

09:00

09:20

Si

XG61102401002

Vilariño Frío-CEIP de Sarreaus

Volta

16:00

16:20

Si

XG61102501001

Couso de Salas-Xinzo de Limia E.A.

Ida

08:14

09:20

Si

XG61102501005

Couso de Salas-Xinzo de Limia E.A.

Volta

15:30

16:36

Si

XG61102601004

Rebordechao-Xinzo de Limia E.A.

Ida

07:03

08:15

Si

XG61102601006

Rebordechao-Xinzo de Limia E.A.

Volta

14:10

15:22

Si

XG61102801001

Soutelo de Pena-Xinzo de Limia E.A.

Ida

08:57

09:08

Si

XG61102801005

Soutelo de Pena-Xinzo de Limia E.A.

Volta

15:30

15:41

Si

XG61102901001

San Mamede (estrada )-CEIP Carlos Casares

Ida

08:40

09:09

Si

XG61102901005

San Mamede (estrada )-CEIP Carlos Casares

Volta

15:30

15:59

Si

XG61103001003

Meaus (marquesiña)- Baltar

Ida

09:00

09:30

Si

XG61103001004

Meaus (marquesiña)- Baltar

Volta

15:30

16:00

Si

XG61103101006

Meaus (marquesiña)-IES Cidade de Antioquía

Ida

07:00

07:55

Si

XG61103101007

Meaus (marquesiña)-IES Cidade de Antioquía

Volta

14:10

15:05

Si

XG61103301004

Rabal (cruzamento)-IES Cidade de Antioquía

Ida

07:25

08:10

Si

XG61103301005

Rabal (cruzamento)-IES Cidade de Antioquía

Volta

14:10

14:55

Si

XG61103401001

Seoane -cruzamento A Granxa-Xinzo de Limia E.A.

Ida

08:33

08:50

Si

XG61103401005

Seoane -cruzamento A Granxa-Xinzo de Limia E.A.

Volta

15:15

15:32

Si

XG61103501003

Piñeira de Arcos (marquesiña)-Xinzo de Limia E.A.

Ida

08:45

09:05

Non

XG61103701001

San Millán (marquesiña)-Cualedro

Ida

08:15

08:37

Non

XG61104301001

Castelaus-Xinzo de Limia E.A.

Ida

08:15

08:37

Non

XG61105101009

As Mercedes-Cualedro

Ida

08:05

08:50

Si

XG61105101010

As Mercedes-Cualedro

Volta

15:10

15:55

Si

XG61105401005

Blancos, Os-Pexeirós

Volta

07:30

07:45

Si

XG61105401006

Blancos, Os-Pexeirós

Ida

14:50

15:05

Si

XG61105501001

CEIP dos Blancos-Aguís

Ida

16:07

16:31

Si

XG61105501005

CEIP dos Blancos-Aguís

Volta

09:11

09:35

Si

XG61105901001

Casas da Veiga-marquesiña-Penín

Ida

08:22

08:45

Non

XG61200201001

Raxoá-O Barco de Valdeorras

Ida

09:33

09:50

Si

XG61200201002

Raxoá-O Barco de Valdeorras

Volta

17:00

17:17

Si

XG61200301004

Soulecín-O Barco de Valdeorras

Ida

07:30

08:20

Si

XG61200301005

Soulecín-O Barco de Valdeorras

Volta

14:05

14:55

Si

XG61200401001

Forcadela-O Barco de Valdeorras

Ida

09:41

09:50

Si

XG61200401002

Forcadela-O Barco de Valdeorras

Volta

17:00

17:09

Si

XG61200501002

Quereño (estación Renfe de Quereño)-O Barco de Valdeorras

Volta

15:00

15:45

Si

XG61200501006

Quereño (estación Renfe de Quereño)-O Barco de Valdeorras

Ida

08:35

09:20

Si

XG61200601004

Valbuxán-A Rúa E.A.

Ida

07:24

08:21

Si

XG61200601005

Valbuxán-A Rúa E.A.

Volta

14:10

15:07

Si

XG61200701003

As Ermidas (escolar)-O Bolo (praza)

Ida

08:57

09:22

Si

XG61200701004

As Ermidas (escolar)-O Bolo (praza)

Volta

15:15

15:40

Si

XG61200801002

Pusmazán-Sobradelo (centro)

Volta

15:15

15:37

Si

XG61200801006

Pusmazán-Sobradelo (centro)

Ida

08:30

08:52

Si

XG61200901001

Vilariño (praza xunto á igrexa)-O Barco de Valdeorras

Ida

09:27

09:50

Si

XG61200901002

Vilariño (praza xunto á igrexa)-O Barco de Valdeorras

Volta

17:00

17:23

Si

XG61201001004

Larouco-O Barco de Valdeorras

Ida

07:50

08:25

Si

XG61201001005

Larouco-O Barco de Valdeorras

Volta

13:50

14:25

Si

XG61201101001

San Vicente-Vilamartín de Valdeorras (bar Marbella)

Ida

09:27

09:57

Si

XG61201101002

San Vicente-Vilamartín de Valdeorras (bar Marbella)

Volta

16:30

17:00

Si

XG61201301004

Penouta (N120)-O Barco de Valdeorras

Ida

07:50

08:16

Si

XG61201301005

Penouta (N120)-O Barco de Valdeorras

Volta

14:10

14:36

Si

XG61201401001

Vilamartín de Valdeorras (bar Marbella)-Penouta (praza)

Volta

09:20

10:04

Si

XG61201401002

Vilamartín de Valdeorras (bar Marbella)-Penouta (praza)

Ida

16:30

17:14

Si

XG61201501001

A Portela de Portomourisco-A Rúa E.A.

Ida

08:47

09:02

Si

XG61201501005

A Portela de Portomourisco-A Rúa E.A.

Volta

15:30

15:45

Si

XG61201701001

Outarelo-O Barco de Valdeorras

Ida

09:35

09:50

Si

XG61201701002

Outarelo-O Barco de Valdeorras

Volta

17:00

17:15

Si

XG61201901004

Pardollán-O Barco de Valdeorras

Ida

07:00

08:20

Si

XG61201901005

Pardollán-O Barco de Valdeorras

Volta

14:10

15:30

Si

XG61202001002

Casaio-Sobradelo (centro)

Volta

15:15

15:44

Si

XG61202001006

Casaio-Sobradelo (centro)

Ida

08:20

08:49

Si

XG61202701001

Correxais-Vilamartín-enlace

Ida

07:30

07:45

Si

XG61202701003

Correxais-Vilamartín-enlace

Volta

14:30

14:45

Si

XG61300101001

Raigada-Manzaneda-Ourense E.I.

Ida

06:15

07:59

Non

XG61300101005

Raigada-Manzaneda-Ourense E.I.

Volta

18:30

20:14

Non

XG61300201004

A Mata-A Pobra de Trives

Ida

07:25

08:20

Si

XG61300201005

A Mata-A Pobra de Trives

Volta

14:00

14:55

Si

XG61300301001

Vilarmeao (marquesiña)-Manzaneda

Ida

09:20

10:00

Si

XG61300301002

Vilarmeao (marquesiña)-Manzaneda

Volta

16:00

16:40

Si

XG61300401001

Celeiros-A Pobra de Trives

Ida

08:40

09:21

Si

XG61300401002

Celeiros-A Pobra de Trives

Volta

16:00

16:41

Si

XG61300501001

A Cruz de Lumeares (fronte á súa casa)-CPI Virxe dos Remedios

Ida

08:35

09:15

Si

XG61300501002

A Cruz de Lumeares (fronte á súa casa)-CPI Virxe dos Remedios

Volta

16:00

16:40

Si

XG61300601004

Requeixo-A Pobra de Trives

Ida

07:20

08:19

Si

XG61300601005

Requeixo-A Pobra de Trives

Volta

14:00

14:59

Si

XG61300701001

Návea-A Pobra de Trives

Ida

08:50

09:18

Si

XG61300701002

Návea-A Pobra de Trives

Volta

16:00

16:28

Si

XG61300801004

Castro Caldelas-A Pobra de Trives

Ida

07:02

08:15

Si

XG61300801005

Castro Caldelas-A Pobra de Trives

Volta

14:00

15:13

Si

XG61300901001

Valados-A Pobra de Trives

Ida

09:00

09:40

Si

XG61300901002

Valados-A Pobra de Trives

Volta

16:00

16:40

Si

XG61301001001

Rabal-Castro Caldelas

Ida

07:30

07:50

Non

XG61301601001

CEIP Manuel Bermúdez Couso-Cova (centro vila)

Volta

09:00

09:42

Si

XG61301601002

CEIP Manuel Bermúdez Couso-Cova (centro vila)

Ida

16:10

16:52

Si

XG61301701001

A Pobra de Trives-San Mamede (p.q. Ou 0,753)

Volta

09:10

09:27

Si

XG61301701002

A Pobra de Trives-San Mamede (p.q. Ou 0,753)

Ida

16:10

16:27

Si

XG61301801005

IES Xermán Ancochea Quevedo-Návea

Volta

07:40

08:15

Si

XG61301801006

IES Xermán Ancochea Quevedo-Návea

Ida

14:10

14:45

Si

XG61301901001

Sobrado-A Mata

Volta

09:29

09:50

Si

XG61301901002

Sobrado-A Mata

Ida

16:10

16:31

Si

XG61400101008

Ourense E.I.-Verín E.A.

Ida

06:15

08:00

Non

XG61400101009

Ourense E.I.-Verín E.A.

Volta

08:00

09:45

Non

XG61400101012

Ourense E.I.-Verín E.A.

Ida

20:00

21:45

Non

XG61400101013

Ourense E.I.-Verín E.A.

Volta

22:10

23:55

Non

XG61400201001

Portocamba-Castrelo do Val

Ida

08:45

09:25

Si

XG61400201002

Portocamba-Castrelo do Val

Volta

16:00

16:40

Si

XG61400301005

Campobecerros-Verín E.A.

Ida

07:42

08:45

Si

XG61400501001

Nocedo do Val (escolar marquesiña)-Verín E.A.

Ida

09:20

09:40

Si

XG61400501002

Nocedo do Val (escolar marquesiña)-Verín E.A.

Volta

15:50

16:10

Si

XG61400601002

Queirugas (marquesiña)-Verín E.A.

Ida

09:10

09:42

Si

XG61400601003

Queirugas (marquesiña)-Verín E.A.

Volta

15:18

15:50

Si

XG61400701005

Videferre-Verín E.A.

Ida

07:45

08:55

Si

XG61400801002

San Millán (marquesiña)-CEIP de Medeiros

Volta

15:45

16:18

Si

XG61400901003

San Millán (marquesiña)-Cualedro

Ida

08:25

08:55

Si

XG61400901004

San Millán (marquesiña)-Cualedro

Volta

15:10

15:40

Si

XG61401001005

Lamas-Verín E.A.

Ida

07:30

08:40

Si

XG61401201005

Veiga do Seixo-Verín E.A.

Ida

07:40

08:48

Si

XG61401301007

Toro-Verín E.A.

Ida

07:05

08:57

Si

XG61401501002

Vences (bar Veloso)-CEIP Princesa de España

Ida

09:20

09:45

Si

XG61401501003

Vences (bar Veloso)-CEIP Princesa de España

Volta

15:30

15:55

Si

XG61401601001

Carraxo (saída vila)-Verín E.A.

Ida

07:10

08:36

Si

XG61401701002

Infesta (marquesiña)-Verín E.A.

Ida

09:10

09:40

Si

XG61401701003

Infesta (marquesiña)-Verín E.A.

Volta

15:30

16:00

Si

XG61401801001

O Terrón-Oímbra (centro médico)

Ida

09:25

09:38

Si

XG61401801002

O Terrón-Oímbra (centro médico)

Volta

16:10

16:23

Si

XG61401901005

Flariz (estrada)-Verín E.A.

Ida

07:30

08:33

Si

XG61402101002

Feces de Abaixo (Fonte do Cruceiro)-Verín E.A.

Ida

09:15

09:40

Si

XG61402101003

Feces de Abaixo (Fonte do Cruceiro)-Verín E.A.

Volta

15:30

15:55

Si

XG61402201005

Rubiós-marquesiña-Verín E.A.

Ida

07:40

08:48

Si

XG61402401001

Videferre-CEIP de Oímbra

Ida

08:55

09:21

Si

XG61402401002

Videferre-CEIP de Oímbra

Volta

16:00

16:26

Si

XG61402501002

Pedroso-(marquesiña)-IES Castro de Baronceli

Ida

07:45

08:35

Si

XG61402501003

Pedroso-(marquesiña)-IES Castro de Baronceli

Volta

14:30

15:20

Si

XG61402601001

Vilar de Cervos (marquesiña)-Vilardevós

Ida

09:06

09:19

Si

XG61402601002

Vilar de Cervos (marquesiña)-Vilardevós

Volta

16:05

16:18

Si

XG61402701006

1º de Maio (praza do grupo de vivendas)-Verín E.A.

Ida

08:20

08:33

Si

XG61402801002

Ábedes (estrada acceso á vila)-Verín E.A.

Ida

09:25

09:41

Si

XG61402801003

Ábedes (estrada acceso á vila)-Verín E.A.

Volta

15:30

15:46

Si

XG61402901005

Vilarello da Cota-Verín E.A.

Volta

14:40

15:32

Si

XG61403001005

Vilardevós-enlace-Verín E.A.

Ida

08:01

08:43

Si

XG61403101001

Vilarello-CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

Ida

08:55

09:22

Si

XG61403101002

Vilarello-CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

Volta

16:05

16:32

Si

XG61403201006

Ábedes (estrada acceso á vila)-Verín E.A.

Ida

08:30

08:44

Si

XG61403201007

Ábedes (estrada acceso á vila)-Verín E.A.

Volta

14:13

14:28

Si

XG61403301002

Grupo Monterrei-Verín E.A.

Ida

09:25

09:40

Si

XG61403301003

Grupo Monterrei-Verín E.A.

Volta

15:30

15:36

Si

XG61403401002

Arzoá-Vilardevós-Enlace

Ida

07:07

07:57

Si

XG61403401003

Arzoá-Vilardevós-Enlace

Volta

15:00

15:50

Si

XG61403501001

Verín E.A.-Vilardevós

Ida

09:00

09:26

Si

XG61403501002

Verín E.A.-Vilardevós

Volta

16:05

16:31

Si

XG61403601001

Arzoá (vila)-Vilardevós

Ida

08:30

09:21

Si

XG61403601002

Arzoá (vila)-Vilardevós

Volta

16:05

16:56

Si

XG61403701005

Feces de Abaixo (Fonte do Cruceiro)-Verín E.A.

Ida

08:00

08:40

Si

XG61403901002

Feces de Cima (marquesiña)-Verín E.A.

Ida

09:15

09:45

Si

XG61403901003

Feces de Cima (marquesiña)-Verín E.A.

Volta

15:30

16:00

Si

XG61404301002

Empalme Atás-Verín E.A.

Volta

18:00

18:26

Non

XG61404501002

Cualedro-Verín E.A.

Volta

18:00

18:32

Non

XG61405501001

Trez-CEIP O Castiñeiro

Ida

08:58

09:38

Si

XG61405501002

Trez-CEIP O Castiñeiro

Volta

15:50

16:30

Si

XG61405601001

Carraxo (centro)-CEIP O Castiñeiro

Ida

08:55

09:25

Si

XG61405601002

Carraxo (centro)-CEIP O Castiñeiro

Volta

16:00

16:30

Si

XG61405801001

Riós (Concello)-Mourisco

Volta

08:50

09:15

Si

XG61405801002

Riós (Concello)-Mourisco

Ida

15:35

16:00

Si

XG61406101001

Cualedro-Verín E.A.

Volta

14:20

15:11

Si

XG61406201001

Flariz (estrada)-Verín E.A.

Volta

14:14

15:05

Si

XG61406301001

A Madanela-Verín E.A.

Volta

14:20

15:17

Si

XG61406401001

Salgueira-Medeiros

Ida

08:45

09:25

Si

XG61406501002

Salgueiro (marquesiña)-Verín E.A.

Ida

08:05

08:40

Si

XG61406601001

Vilarello da Cota-Peto

Ida

07:25

08:25

Si

XG61406701004

Campobecerros-Verín E.A. (volta)

Volta

14:06

15:09

Si

XG61406801004

Videferre-Verín E.A. (volta)

Volta

14:00

15:10

Si

XG61407001004

Veiga do Seixo-Verín E.A. (volta)

Volta

14:02

15:10

Si

XG61407101005

Toro-Verín E.A. (volta)

Volta

13:43

15:35

Si

XG61407201001

Carraxo (saída vila)-Verín E.A. (volta)

Volta

14:14

15:40

Si

XG61407401004

Rubiós-marquesiña-Verín E.A. (volta)

Volta

14:01

15:10

Si

XG61407501004

1º de Maio (praza do grupo de vivendas)-Verín E.A. (volta)

Volta

14:18

14:32

Si

XG61407601003

Vilardevós-enlace-Verín E.A. (volta)/)

Volta

14:15

14:57

Si

XG61407701004

Feces de Abaixo (Fonte do Cruceiro)-Verín E.A. (volta)

Volta

14:10

14:50

Si

XG61407801002

Salgueiro (marquesiña)-Verín E.A. (volta)

Volta

14:10

14:45

Si

XG61500101001

Cachagonza-Baños de Molgas

Ida

09:00

09:24

Si

XG61500101002

Cachagonza-Baños de Molgas

Volta

16:00

16:24

Si

XG61500201008

Corvillón (marquesiña)-Allariz

Ida

07:50

08:20

Si

XG61500201009

Corvillón (marquesiña)-Allariz

Volta

14:10

14:40

Si

XG61500301007

A Coruxeira-Allariz

Ida

08:45

09:05

Si

XG61500301008

A Coruxeira-Allariz

Volta

15:30

15:50

Si

XG61500401008

Coedo-IES de Allariz

Ida

07:55

08:20

Si

XG61500401009

Coedo-IES de Allariz

Volta

14:10

14:35

Si

XG61500501003

Coedo-CEIP Padre Feijoó

Ida

08:45

09:05

Si

XG61500501004

Coedo-CEIP Padre Feijoó

Volta

15:30

15:50

Si

XG61500601004

Sobradelo-IES de Allariz

Ida

07:30

08:18

Si

XG61500601005

Sobradelo-IES de Allariz

Volta

14:10

14:48

Si

XG61500701008

Tosende-Allariz

Ida

07:50

08:30

Si

XG61500701009

Tosende-Allariz

Volta

14:10

14:50

Si

XG61500801003

Tosende-Allariz

Ida

08:31

09:05

Si

XG61500801004

Tosende-Allariz

Volta

15:30

16:04

Si

XG61500901001

A Chouzana-Xunqueira de Ambía (cruzamento O Portelo)

Volta

16:10

16:45

Si

XG61500901005

A Chouzana-Xunqueira de Ambía (cruzamento O Portelo)

Ida

08:45

09:20

Si

XG61501101004

San Fiz (estrada xeral)-Allariz

Ida

07:48

08:20

Si

XG61501101005

San Fiz (estrada xeral)-Allariz

Volta

14:10

14:42

Si

XG61501201003

San Fiz (cruzamento entrada vila)-Allariz

Ida

08:35

09:05

Si

XG61501201004

San Fiz (cruzamento entrada vila)-Allariz

Volta

15:30

16:00

Si

XG61501301001

Vilariño (marquesiña)-CEIP de Baños de Molgas

Ida

08:55

09:30

Si

XG61501301002

Vilariño (marquesiña)-CEIP de Baños de Molgas

Volta

16:00

16:35

Si

XG61501401004

Os Casares-IES de Allariz

Ida

08:01

08:27

Si

XG61501401005

Os Casares-IES de Allariz

Volta

14:10

14:36

Si

XG61501501003

Corvillón (marquesiña)-CEIP Padre Feijoó

Ida

08:30

09:02

Si

XG61501501004

Corvillón (marquesiña)-CEIP Padre Feijoó

Volta

15:30

16:02

Si

XG61502101001

Maceda cruzamento OU-103-Allariz

Ida

07:05

07:30

Non

XG61502201003

Rabeda (marquesiña explanación)-Seixalbo

Ida

08:55

09:22

Si

XG61502201004

Rabeda (marquesiña explanación)-Seixalbo

Volta

15:55

16:22

Si

XG61502901001

Casnaloba-CEIP Padre Crespo

Volta

16:00

16:18

Si

XG61502901005

Casnaloba-CEIP Padre Crespo

Ida

09:02

09:20

Si

XG61503001001

Sobradelo-Xunqueira de Ambía (cruzamento O Portelo)

Volta

16:00

16:20

Si

XG61503001005

Sobradelo-Xunqueira de Ambía (cruzamento O Portelo)

Ida

09:05

09:25

Si

XG61503101003

CEIP Padre Feijoó-Requeixo (centro vila)

Volta

08:30

09:03

Si

XG61503101004

CEIP Padre Feijoó-Requeixo (centro vila)

Ida

15:40

16:13

Si

XG61800101004

Viveiro E.A.-Laxe

Ida

13:45

14:10

Si

XG61800201001

Viveiro E.A.-cruzamento Bustelo

Volta

08:36

09:25

Si

XG61800301001

Viveiro E.A.-Cristo Landrove

Ida

14:25

14:53

Si

XG61801001005

Viveiro E.A.-Covas Motel

Ida

19:30

19:40

Non

XG61801101005

Covas Motel-Viveiro E.A.

Ida

19:40

19:50

Non

XG61801601014

Viveiro E.A.-Viveiro E.A.

Ida

18:00

18:10

Non

XG61801601015

Viveiro E.A.-Viveiro E.A.

Ida

19:00

19:10

Non

XG61801801001

O Valadouro-Mondoñedo E.A.

Ida

08:00

08:45

Non

XG61801901003

Viveiro E.A.-Ruanova

Volta

08:30

09:28

Si

XG61802101003

Viveiro E.A.-Brieiro (Area)

Ida

15:30

16:10

Si

XG61802201004

Viveiro E.A.-Pedriña-Area

Volta

08:30

09:20

Si

XG61802301001

Igrexa de Galdo-Valcarría (igrexa)

Ida

15:55

16:30

Si

XG61802401001

A Painceira (enlace)-A Cernada

Volta

08:12

09:10

Si

XG61802401002

A Painceira (enlace)-A Cernada

Ida

16:20

17:18

Si

XG61802501003

Viveiro E.A.-Abuín

Volta

08:50

09:30

Si

XG61802501004

Viveiro E.A.-Abuín

Ida

15:45

16:25

Si

XG61802601003

CEIP Santa Rita-cruzamento As Quintás (enlace)

Volta

08:50

09:20

Si

XG61802601004

CEIP Santa Rita-cruzamento As Quintás (enlace)

Ida

16:00

16:30

Si

XG61802701004

Viveiro E.A.-Igrexa Valcarria

Volta

07:45

08:20

Si

XG61802701005

Viveiro E.A.-Igrexa Valcarria

Ida

13:45

14:20

Si

XG61802801005

Viveiro E.A.-Aldea

Ida

13:45

14:15

Si

XG61802901004

Viveiro E.A.-Abuín

Volta

07:35

08:20

Si

XG61802901005

Viveiro E.A.-Abuín

Ida

13:45

14:30

Si

XG61803001004

Viveiro E.A.-Penido

Volta

07:25

08:30

Si

XG61803001005

Viveiro E.A.-Penido

Ida

14:30

15:35

Si

XG61803101002

Viveiro E.A.-A Viga (enlace 1)

Volta

07:45

08:20

Si

XG61803101003

Viveiro E.A.-A Viga (enlace 1)

Ida

13:45

14:20

Si

XG61803201006

Viveiro E.A.-Morgallón-Vicedo (casa cultura)

Volta

07:25

08:25

Si

XG61803201008

Viveiro E.A.-Morgallón-Vicedo (casa cultura)

Ida

14:30

15:30

Si

XG61803301004

Viveiro E.A.-Vicedo (casa cultura)

Volta

07:45

08:25

Si

XG61803301005

Viveiro E.A.-Vicedo (casa cultura)

Ida

14:30

15:10

Si

XG61803401004

Cristo da Devesa (enlace 3)-Burgas

Volta

07:22

07:58

Si

XG61803401005

Cristo da Devesa (enlace 3)-Burgas

Ida

14:30

15:06

Si

XG61803501001

Vicedo (casa cultura)-Viveiro E.A.

Volta

09:00

10:00

Si

XG61803501002

Vicedo (casa cultura)-Viveiro E.A.

Ida

15:50

16:50

Si

XG61803601001

Vicedo (casa cultura)-Vilar

Volta

08:40

10:00

Si

XG61803601002

Vicedo (casa cultura)-Vilar

Ida

15:50

17:10

Si

XG61804101001

Viveiro E.A.-cruzamento Bustelo

Ida

14:35

15:20

Si

XG61804301004

Viveiro E.A.-Igrexa Sixto

Volta

07:15

08:30

Si

XG61804301005

Viveiro E.A.-Igrexa Sixto

Ida

14:30

15:45

Si

XG61804401001

Viveiro E.A.-Magazos

Ida

13:45

14:10

Si

XG61804701001

Cruceiro-Xove 2

Ida

07:05

07:35

Non

XG61804901001

Xove 2-IES Vilar Ponte

Ida

07:45

08:05

Non

XG61805001001

Xove 2-IES Marqués de Sargadelos

Ida

07:35

07:59

Non

XG61805201001

Lago-Xove 2

Ida

07:00

07:24

Non

XG61805601001

Laxe-Viveiro E.A.

Ida

07:45

08:13

Si

XG61806001001

Pedriña-Area-Viveiro E.A.

Ida

07:50

08:20

Si

XG61806301001

Covas Motel-Xove 2

Ida

07:15

07:40

Non

XG62000101003

A Canda-A Estrada E.A.

Ida

07:40

08:40

Si

XG62000101006

A Canda-A Estrada E.A.

Volta

14:20

15:20

Si

XG62000201001

A Estrada E.A.-CEIP Cabada Vázquez

Volta

15:35

16:25

Si

XG62000201004

A Estrada E.A.-CEIP Cabada Vázquez

Ida

09:00

09:50

Si

XG62000301003

Pontecesures-A Estrada E.A.

Ida

08:18

09:44

Si

XG62000301004

Pontecesures-A Estrada E.A.

Volta

13:20

14:46

Si

XG62000401004

CEIP Cabada Vázquez-R/ Alfonso Castelao

Ida

15:35

16:15

Si

XG62000601001

CEIP do Foxo-Vilancosta

Volta

08:45

09:15

Si

XG62000601002

CEIP do Foxo-Vilancosta

Ida

13:45

14:15

Si

XG62000701001

CEIP do Foxo-A Mota III

Volta

08:55

09:20

Si

XG62000701002

CEIP do Foxo-A Mota III

Ida

13:45

14:10

Si

XG62000801001

IES Pintor Colmeiro-Xindiriz

Volta

08:15

08:35

Si

XG62000801002

IES Pintor Colmeiro-Xindiriz

Ida

14:30

14:50

Si

XG62000901001

CEIP Cabada Vázquez-avda. Pontevedra

Volta

09:05

09:45

Si

XG62100101001

Mos-Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

07:05

08:02

Non

XG62100201003

Mos-Vigo E.I.

Volta

20:20

21:05

Non

XG62100501001

Salvaterra-A Agrela

Volta

07:36

08:16

Si

XG62100501006

Salvaterra-A Agrela

Ida

14:07

14:47

Si

XG62100601001

Salvaterra-San Roque

Volta

07:52

08:20

Si

XG62100601004

Salvaterra-San Roque

Ida

14:06

14:34

Si

XG62100701001

Salvaterra-A Penela

Volta

07:31

08:21

Si

XG62100701004

Salvaterra-A Penela

Ida

14:08

14:58

Si

XG62100801001

IES de Salvaterra de Miño-A Devesa (Salceda)

Volta

07:55

08:10

Non

XG62100901003

Salvaterra-A Fraga

Ida

13:57

14:22

Si

XG62100901004

Salvaterra-A Fraga

Volta

08:20

08:45

Si

XG62101001003

Salvaterra-A Cruz

Ida

13:57

14:22

Si

XG62101001004

Salvaterra-A Cruz

Volta

08:20

08:45

Si

XG62101101003

CEIP Infante Felipe de Borbón-Vilanova

Ida

14:00

14:22

Si

XG62101101004

CEIP Infante Felipe de Borbón-Vilanova

Volta

08:25

08:47

Si

XG62101201003

Ponte Internacional-Salceda

Volta

06:15

06:40

Non

XG62101201004

Ponte Internacional-Salceda

Ida

20:10

20:35

Non

XG62101301003

Agro (estrada)-O Mosteiro

Volta

07:45

08:15

Si

XG62101301005

Agro (estrada)-O Mosteiro

Ida

14:08

14:38

Si

XG62101401003

A Revolta-Lavandeira

Volta

07:56

08:21

Si

XG62101401005

A Revolta-Lavandeira

Ida

14:03

14:28

Si

XG62101701003

Salceda-A Laxe

Ida

14:38

14:58

Si

XG62101701004

Salceda-A Laxe

Volta

09:00

09:20

Si

XG62101801003

Salceda-A Becerreira

Ida

14:38

15:13

Si

XG62101801004

Salceda-A Becerreira

Volta

08:50

09:25

Si

XG62101901001

Salceda-Tui (rúa Ourense)

Ida

07:00

07:35

Non

XG62101901006

Salceda-Tui (rúa Ourense)

Volta

18:00

18:35

Non

XG62102001001

Cerquido-O Porriño (avda. de Galicia)

Ida

06:15

06:29

Non

XG62102001006

Cerquido-O Porriño (avda. de Galicia)

Volta

18:00

18:14

Non

XG62102101003

San Blas-O Porriño (avda. de Galicia)

Volta

18:30

18:45

Non

XG62102301001

O Porriño (avda. de Galicia)-Vigo E.I.

Ida

06:30

07:08

Non

XG62102301014

O Porriño (avda. de Galicia)-Vigo E.I.

Volta

07:25

08:03

Non

XG62102301022

O Porriño (avda. de Galicia)-Vigo E.I.

Volta

18:00

18:38

Non

XG62102301066

O Porriño (avda. de Galicia)-Vigo E.I.

Volta

20:00

20:38

Non

XG62102401001

Louredo-O Porriño (avda. de Galicia)

Ida

07:15

07:30

Non

XG62102401003

Louredo-O Porriño (avda. de Galicia)

Volta

20:30

20:45

Non

XG62102501005

O Porriño (avda. de Galicia)-Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

06:45

07:10

Non

XG62102501016

O Porriño (avda. de Galicia)-Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

20:00

20:25

Non

XG62102601006

O Porriño (rúa Progreso)-O Picouzo

Volta

08:02

08:29

Si

XG62102601010

O Porriño (rúa Progreso)-O Picouzo

Ida

14:21

14:48

Si

XG62102701003

O Porriño, (rúa Progreso)- A Quinta

Volta

08:25

08:50

Si

XG62102701004

O Porriño, (rúa Progreso)- A Quinta

Ida

13:53

14:18

Si

XG62102801003

Puxeiros-O Pombal

Ida

13:55

14:25

Si

XG62102801004

Puxeiros-O Pombal

Volta

08:25

08:55

Si

XG62102901003

O Porriño, (rúa Progreso)- Erville (centro cultural)

Ida

14:35

15:03

Si

XG62102901004

O Porriño, (rúa Progreso)- Erville (centro cultural)

Volta

09:00

09:28

Si

XG62103001003

CEIP Mestre Valverde Mayo-Campo Alerta (Cerqueirás)

Ida

14:25

14:39

Si

XG62103001004

CEIP Mestre Valverde Mayo-Campo Alerta (Cerqueirás)

Volta

08:56

09:10

Si

XG62103101003

CEP Carlos Casares-Aldea

Ida

14:50

15:21

Si

XG62103101004

CEP Carlos Casares-Aldea

Volta

08:59

09:30

Si

XG62103201003

CEIP de Leirado-cruzamento Pesqueiras

Ida

14:40

15:06

Si

XG62103201004

CEIP de Leirado-cruzamento Pesqueiras

Volta

09:20

09:46

Si

XG62103301003

CEIP de Leirado-A Luz

Ida

14:40

15:06

Si

XG62103301004

CEIP de Leirado-A Luz

Volta

08:54

09:20

Si

XG62103601001

Salvaterra-Vigo E.I.

Ida

06:45

08:05

Non

XG62103601009

Salvaterra-Vigo E.I.

Ida

20:35

21:55

Non

XG62103601010

Salvaterra-Vigo E.I.

Volta

08:00

09:20

Non

XG62103601012

Salvaterra-Vigo E.I.

Volta

22:00

23:20

Non

XG62103701001

Pavillón-Vigo E.I.

Ida

06:35

07:49

Non

XG62103701003

Pavillón-Vigo E.I.

Volta

11:00

12:14

Non

XG62103701004

Pavillón-Vigo E.I.

Volta

21:15

22:29

Non

XG62103801001

Salvaterra-Vigo E.I.

Ida

08:20

09:25

Non

XG62103801003

Salvaterra-Vigo E.I.

Ida

19:00

20:05

Non

XG62103901002

Salvaterra-Hospital Álvaro Cunqueiro (Ponteareas)

Ida

09:30

10:58

Non

XG62104001001

Pavillón-Hospital Álvaro Cunqueiro (Alxán-Salceda)

Volta

09:45

11:11

Non

XG62104001002

Pavillón-Hospital Álvaro Cunqueiro (Alxán-Salceda)

Ida

12:30

13:56

Non

XG62104201001

Pavillón-Hospital Álvaro Cunqueiro (Ponteareas)

Ida

18:25

20:16

Non

XG62104301001

Pavillón-Hospital Álvaro Cunqueiro (Alxán-Salceda-Cabral)

Ida

10:35

12:06

Non

XG62104401001

Pavillón-Vigo E.I. (Salceda-Cabral)

Volta

19:15

20:43

Non

XG62104501001

Salvaterra-Hospital Álvaro Cunqueiro (Ponteareas-Cuvi)

Ida

07:45

09:22

Non

XG62104601001

Salvaterra-Hospital Álvaro Cunqueiro (Alxán-Salceda-Cuvi)

Ida

09:45

11:24

Non

XG62104601002

Salvaterra-Hospital Álvaro Cunqueiro (Alxán-Salceda-Cuvi)

Volta

13:45

15:24

Non

XG62104701001

Torneiros-Vigo E.I.

Ida

07:30

07:59

Non

XG62104701005

Torneiros-Vigo E.I.

Ida

19:30

19:59

Non

XG62104701006

Torneiros-Vigo E.I.

Volta

07:00

07:29

Non

XG62104701010

Torneiros-Vigo E.I.

Volta

19:00

19:29

Non

XG62104801001

Salvaterra-O Porriño (avda. de Galicia)

Ida

07:45

08:21

Non

XG62105001001

Salvaterra-Vigo E.I.

Volta

09:30

10:48

Non

XG62105101001

Salvaterra-Hospital Álvaro Cunqueiro (Ponteareas)

Volta

12:30

13:58

Non

XG62105201001

Salvaterra-Hospital Álvaro Cunqueiro (Alxán-Salceda)

Volta

20:45

22:04

Non

XG62200101002

A Cañiza-Vigo E.I.

Ida

12:15

13:27

Non

XG62200101004

A Cañiza-Vigo E.I.

Volta

10:45

11:57

Non

XG62200101006

A Cañiza-Vigo E.I.

Volta

19:00

20:12

Non

XG62200301001

Mondariz-Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

11:50

13:09

Non

XG62200301003

Mondariz-Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

19:10

20:29

Non

XG62200301006

Mondariz-Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

20:30

21:49

Non

XG62200301015

Mondariz-Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

10:20

11:39

Non

XG62200401002

Ponteareas-Mondariz

Volta

18:25

18:45

Non

XG62200501001

Tomillo-O Monxidoiro

Volta

09:20

09:54

Si

XG62200501002

Tomillo-O Monxidoiro

Ida

16:11

16:45

Si

XG62200601001

Tomillo-Bugariña

Volta

09:20

09:55

Si

XG62200601002

Tomillo-Bugariña

Ida

16:10

16:45

Si

XG62200701001

CPI Mondariz-Fontáns-Crespos

Volta

08:31

09:05

Si

XG62200701002

CPI Mondariz-Fontáns-Crespos

Ida

15:25

15:59

Si

XG62200801001

Ponteareas-Prado de Canda

Volta

08:06

08:49

Si

XG62200801002

Ponteareas-Prado de Canda

Ida

14:38

15:21

Si

XG62200901001

Covelo-Prado de Canda

Volta

09:20

09:55

Si

XG62200901002

Covelo-Prado de Canda

Ida

16:15

16:50

Si

XG62201001001

CPI Cañiza-A Carreira

Volta

07:42

08:35

Non

XG62201101001

CPI Mondariz-Lougares

Volta

08:28

09:05

Si

XG62201101002

CPI Mondariz-Lougares

Ida

15:25

16:02

Si

XG62201201001

Mondariz-Igrexa de Gargamala

Volta

08:34

09:05

Si

XG62201201002

Mondariz-Igrexa de Gargamala

Ida

15:20

15:51

Si

XG62201301001

Ponteareas-Bugariña

Volta

07:40

08:40

Si

XG62201301002

Ponteareas-Bugariña

Ida

14:37

15:37

Si

XG62201401001

CEIP Manuel Sieiro-A Cañiza

Volta

08:38

09:25

Si

XG62201401002

CEIP Manuel Sieiro-A Cañiza

Ida

16:05

16:52

Si

XG62201501001

A Cañiza-CEIP Otero Novas

Ida

09:32

10:00

Si

XG62201501002

A Cañiza-CEIP Otero Novas

Volta

16:55

17:23

Si

XG62201601001

Vilanova-Lougares

Ida

08:29

09:00

Si

XG62201601002

Vilanova-Lougares

Volta

15:25

15:56

Si

XG62201701001

Ponteareas-Pazos

Volta

08:05

08:40

Si

XG62201701002

Ponteareas-Pazos

Ida

14:38

15:13

Si

XG62201801001

Lougares-Mondariz

Ida

07:20

07:50

Non

XG62201801002

Lougares-Mondariz

Volta

18:40

19:10

Non

XG62201901001

CPI da Cañiza-Lobariñas

Volta

08:20

08:35

Si

XG62201901002

CPI da Cañiza-Lobariñas

Ida

15:25

15:40

Si

XG62202001001

CEIP Manuel Sieiro-Perdigón

Volta

08:48

09:25

Si

XG62202001002

CEIP Manuel Sieiro-Perdigón

Ida

16:10

16:47

Si

XG62202101001

CEIP Manuel Sieiro-Lobariñas

Volta

09:13

09:25

Si

XG62202101002

CEIP Manuel Sieiro-Lobariñas

Ida

16:10

16:22

Si

XG62202201001

CEIP Antonio Blanco Rodríguez-As Pereiras

Volta

09:22

09:50

Si

XG62202201002

CEIP Antonio Blanco Rodríguez-As Pereiras

Ida

16:15

16:43

Si

XG62202301001

CEIP Manuel Sieiro-cruzamento de Vilar

Volta

09:04

09:29

Si

XG62202301002

CEIP Manuel Sieiro-cruzamento de Vilar

Ida

16:10

16:35

Si

XG62202401001

CEIP Manuel Sieiro-Lameiro

Volta

09:16

09:25

Si

XG62202401002

CEIP Manuel Sieiro-Lameiro

Ida

16:10

16:19

Si

XG62202601001

Fielato-Río Cortiñas

Volta

09:05

09:12

Si

XG62202601002

Fielato-Río Cortiñas

Ida

16:50

16:57

Si

XG62202701001

Couto I (casa cultura)-Campados

Volta

08:30

08:41

Si

XG62202701002

Couto I (casa cultura)-Campados

Ida

16:50

17:01

Si

XG62202801001

CEIP Antonio Blanco Rodríguez-Mangón-Congostra

Volta

09:28

09:50

Si

XG62202801002

CEIP Antonio Blanco Rodríguez-Mangón-Congostra

Ida

16:15

16:37

Si

XG62202901001

CPI da Cañiza-Perdigón

Volta

07:55

08:30

Si

XG62202901002

CPI da Cañiza-Perdigón

Ida

15:15

15:50

Si

XG62203001001

Xunqueiras-Noceifas

Volta

07:46

08:00

Si

XG62203001002

Xunqueiras-Noceifas

Ida

16:00

16:14

Si

XG62203201001

Riocortiñas-Maceiras

Ida

07:58

08:04

Si

XG62203201003

Riocortiñas-Maceiras

Volta

15:17

15:23

Si

XG62203401001

Ponteareas -Vigo E.I.

Ida

07:00

07:50

Non

XG62203501001

IES da Cañiza-CPI da Cañiza (enlace)

Volta

08:40

08:48

Non

XG62203601001

Maceiras -Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

07:30

09:16

Non

XG62203601003

Maceiras -Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

11:50

13:36

Non

XG62203601005

Maceiras -Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

19:30

21:16

Non

XG62203801002

Maceiras -Vigo E.I.

Volta

19:30

21:16

Non

XG62300101003

Lugo E.A.-Ourense E.I.

Ida

09:35

11:17

Non

XG62300101010

Lugo E.A.-Ourense E.I.

Ida

18:45

20:27

Non

XG62300101014

Lugo E.A.-Ourense E.I.

Volta

11:20

13:02

Non

XG62300101020

Lugo E.A.-Ourense E.I.

Volta

19:00

20:42

Non

XG62300201001

Vigo E.I.-Ourense E.I. (por Ponteareas)

Ida

08:45

10:17

Non

XG62300201006

Vigo E.I.-Ourense E.I. (por Ponteareas)

Ida

18:45

20:17

Non

XG62300201009

Vigo E.I.-Ourense E.I. (por Ponteareas)

Volta

09:00

10:32

Non

XG62300201014

Vigo E.I.-Ourense E.I. (por Ponteareas)

Volta

21:00

22:32

Non

XG62300301001

Ourense E.I.-Pontevedra E.A.

Ida

13:00

14:43

Non

XG62300501002

Vigo E.I.-Ourense E.I. (directo)

Ida

11:45

13:03

Non

XG62300501006

Vigo E.I.-Ourense E.I. (directo)

Ida

20:45

22:03

Non

XG62300501008

Vigo E.I.-Ourense E.I. (directo)

Volta

10:25

11:43

Non

XG62300601001

Ourense-Vigo E.I.-Cuvi

Ida

06:10

08:01

Non

XG62300901001

Ourense-Pontevedra E.A. (X)

Ida

06:00

07:44

Non

XG62301101006

Vigo E.I.-Ourense E.I. (semidirecto)

Volta

19:15

20:34

Non

XG62301301003

Vigo E.I.-Ourense E.I. (X)

Ida

06:20

07:39

Non

XG62301401001

Ourense E.I.-Pontevedra E.A.

Volta

09:00

10:43

Non

XG62301401002

Ourense E.I.-Pontevedra E.A.

Volta

19:00

20:43

Non

XG62301501001

Lugo E.A.-Ourense E.I. (semidirecto)

Ida

05:00

06:15

Non

XG62301601001

Lugo E.A.-Taboada-Ourense E.I.

Volta

06:15

07:45

Non

XG62400101001

A Xunqueira-Castelo de Soutomaior-Pazos de Borbén

Ida

11:47

12:37

Non

XG62400101002

A Xunqueira-Castelo de Soutomaior-Pazos de Borbén

Ida

19:30

20:20

Non

XG62400101003

A Xunqueira-Castelo de Soutomaior-Pazos de Borbén

Volta

07:15

08:05

Non

XG62400201001

Antas 1 (Ramallal)-Vigo E.I.

Ida

06:10

06:55

Non

XG62400201004

Antas 1 (Ramallal)-Vigo E.I.

Volta

19:00

19:45

Non

XG62400202002

Antas 1 (Ramallal)-Vigo E.I.

Volta

12:00

12:45

Non

XG62400301001

Pontevedra E.A.-Ponte Internacional

Ida

12:00

13:10

Non

XG62400301002

Pontevedra E.A.-Ponte Internacional

Ida

19:00

20:10

Non

XG62400301003

Pontevedra E.A.-Ponte Internacional

Volta

06:45

07:55

Non

XG62400401001

CEIP A Lama-Caño Sifón-Verducido

Ida

16:30

17:15

Si

XG62400401002

CEIP A Lama-Caño Sifón-Verducido

Volta

09:15

10:00

Si

XG62400501001

CEIP Manuel Padín Truiteiro-Rial

Ida

14:20

14:35

Si

XG62400501002

CEIP Manuel Padín Truiteiro-Rial

Volta

08:55

09:10

Si

XG62400601003

CEIP Manuel Padín Truiteiro-Vela

Ida

14:20

14:42

Si

XG62400601005

CEIP Manuel Padín Truiteiro-Vela

Volta

08:48

09:10

Si

XG62400701003

A Calle-Aranza

Ida

14:20

14:40

Si

XG62400701006

A Calle-Aranza

Volta

08:50

09:10

Si

XG62400801003

Casa da Cultura (Arcade)-Paredes (centro)

Ida

14:10

14:58

Si

XG62400801004

Casa da Cultura (Arcade)-Paredes (centro)

Volta

08:40

09:28

Si

XG62400901001

Arcade (Caixanova)-Vilar de Cas (marquesiña)

Ida

14:10

14:30

Si

XG62400901002

Arcade (Caixanova)-Vilar de Cas (marquesiña)

Volta

08:33

08:53

Si

XG62401101001

IES de Ponte Caldelas-A Grifa

Volta

08:15

09:15

Si

XG62401101003

IES de Ponte Caldelas-A Grifa

Ida

14:35

15:35

Si

XG62401401001

Redondela-Raíns

Ida

13:45

14:11

Si

XG62401401002

Redondela-Raíns

Volta

08:20

08:46

Si

XG62401501001

Redondela-Pazos de Borbén

Ida

13:45

14:10

Si

XG62401501002

Redondela-Pazos de Borbén

Volta

08:20

08:45

Si

XG62401601001

IES de Soutomaior-Cacheiro

Ida

14:20

15:10

Si

XG62401601004

IES de Soutomaior-Cachiro

Volta

08:20

09:10

Si

XG62401701003

CPI Manuel Padín Truiteiro-Cortellas

Ida

14:20

14:44

Si

XG62401701004

CPI Manuel Padín Truiteiro-Cortellas

Volta

08:26

08:50

Si

XG62401901001

Caño Sifón-Verducido-Fornelos de Montes-Redondela-Vigo-Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

Ida

07:30

09:30

Non

XG62401901003

Caño Sifón-Verducido-Fornelos de Montes-Redondela-Vigo-Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

Volta

11:30

13:30

Non

XG62401901004

Caño Sifón-Verducido-Fornelos de Montes-Redondela-Vigo-Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

Volta

18:45

20:45

Non

XG62402001001

Redondela-N-550-Vigo (Areal)

Ida

07:15

07:43

Non

XG62402001016

Redondela-N-550-Vigo (Areal)

Ida

18:30

18:58

Non

XG62402001033

Redondela-N-550-Vigo (Areal)

Volta

18:30

18:58

Non

XG62402001035

Redondela-N-550-Vigo (Areal)

Volta

20:00

20:28

Non

XG62402002001

Redondela-N-550-Vigo (Areal)-Vigo (Bouzas)

Ida

06:15

07:00

Non

XG62402002004

Redondela-N-550-Vigo (Areal)-Vigo (Bouzas)

Volta

06:50

07:35

Non

XG62402002005

Redondela-N-550-Vigo (Areal)-Vigo (Bouzas)

Volta

07:35

08:20

Non

XG62402002008

Redondela-N-550-Vigo (Areal)-Vigo (Bouzas)

Ida

20:30

21:15

Non

XG62402002016

Redondela-N-550-Vigo (Areal)-Vigo (Bouzas)

Ida

06:55

07:40

Non

XG62402003001

Redondela-N-550-Vigo (Areal)-Vigo (Bouzas)-Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

Ida

07:00

08:00

Non

XG62402003004

Redondela-N-550-Vigo (Areal)-Vigo (Bouzas)-Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

Volta

22:15

23:15

Non

XG62402003005

Redondela-N-550-Vigo (Areal)-Vigo (Bouzas)-Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

Ida

21:30

22:30

Non

XG62402101002

Fornelos de Montes-Redondela (feira Redondela)

Volta

09:00

09:31

Non

XG62402201005

Redondela (A Farola)-Castelo de Soutomaior

Ida

20:30

20:50

Non

XG62402201006

Redondela (A Farola)-Castelo de Soutomaior

Volta

07:50

08:10

Non

XG62402401001

Cedeira (O Cruceiro)-Redondela (avda. Ernestina Otero, 24)

Ida

09:00

09:30

Non

XG62402501001

A Pena-Redondela (Fonte de Santiago)

Ida

09:00

09:30

Non

XG62402501004

A Pena-Redondela (Fonte de Santiago)

Volta

20:00

20:30

Non

XG62402601001

Redondela (Mercado)-Cuvi

Ida

08:10

08:55

Non

XG62402601004

Redondela (Mercado)-Cuvi

Volta

21:00

21:45

Non

XG62402901001

San Esteban-Bouzas

Ida

06:45

07:30

Non

XG62402901003

San Esteban-Bouzas

Volta

20:05

20:50

Non

XG62403001003

San Esteban-Bouzas

Ida

08:52

10:03

Non

XG62403001009

San Esteban-Bouzas

Volta

13:30

14:41

Non

XG62403001012

San Esteban-Bouzas

Volta

19:15

20:26

Non

XG62403101003

IES Soutomaior-Santradán

Volta

08:15

08:46

Non

XG62403201001

CPI do Toural-Vilar

Volta

08:15

08:40

Si

XG62403301001

CPI do Toural-Santradán

Volta

08:10

08:37

Si

XG62403501001

Arcade (Muxica)-PSA Citroën

Ida

04:50

05:40

Non

XG62403501003

Arcade (Muxica)-PSA Citroën

Ida

20:30

21:20

Non

XG62403501004

Arcade (Muxica)-PSA Citroën

Volta

06:10

07:00

Non

XG62403501006

Arcade (Muxica)-PSA Citroën

Volta

22:10

23:00

Non

XG62403601001

Antas 1 (Ramallal)-Vigo E.I.

Ida

19:10

19:55

Non

XG62500101036

Cangas E.A.-Bouzas

Volta

07:30

08:20

Non

XG62500102001

Cangas E.A .Bouzas/PSA Vigo Zona Franca

Ida

20:35

21:35

Non

XG62500102002

Cangas E.A. Bouzas/PSA Vigo Zona Franca

Ida

12:35

13:35

Non

XG62500102005

Cangas E.A. Bouzas/PSA Vigo Zona Franca

Volta

22:15

23:15

Non

XG62500201003

Bueu-Cangas-Moaña-Mexoeiro-Cuvi-A. Cunqueiro

Ida

07:10

08:40

Non

XG62500201005

Bueu-Cangas-Moaña-Mexoeiro-Cuvi-A. Cunqueiro

Volta

13:45

15:15

Non

XG62500201010

Bueu-Cangas-Moaña-Mexoeiro-Cuvi-A. Cunqueiro

Volta

19:45

21:15

Non

XG62500301007

Cangas E.A.-Pontevedra E.A.

Ida

18:30

19:26

Non

XG62500301009

Cangas E.A.-Pontevedra E.A.

Ida

07:30

08:26

Non

XG62500301046

Cangas E.A.-Pontevedra E.A.

Volta

19:30

20:26

Non

XG62500301057

Cangas E.A.-Pontevedra E.A.

Volta

07:35

08:31

Non

XG62500401007

Pontevedra E.A.-Cangas E.A. (por Vilaboa)

Volta

07:15

08:11

Non

XG62500401012

Pontevedra E.A.-Cangas E.A. (por Vilaboa)

Ida

19:00

20:26

Non

XG62500402002

Pontevedra E.A.-Cangas E.A. (por Vilaboa)

Ida

13:00

13:45

Non

XG62500501008

Cangas E.A.-Meixoeiro-Hospital A. Cunqueiro

Ida

06:40

08:10

Non

XG62500501010

Cangas E.A.-Meixoeiro-Hospital A. Cunqueiro

Ida

20:30

22:00

Non

XG62500501029

Cangas E.A.-Meixoeiro-Hospital A. Cunqueiro

Volta

22:15

23:45

Non

XG62500501030

Cangas E.A.-Meixoeiro-Hospital A. Cunqueiro

Volta

08:15

09:45

Non

XG62500601001

Pontevedra E.A.- IES Torrente-cruzamento Vilaboa

Ida

14:20

14:50

Si

XG62500601007

Pontevedra E.A.- IES Torrente-cruzamento Vilaboa

Volta

07:55

08:25

Si

XG62500701003

Verdeal- IES As Barxas

Volta

14:35

15:16

Si

XG62500701009

Verdeal- IES As Barxas

Ida

08:13

08:55

Si

XG62500801001

Concello-IES Barxas-O Casal

Ida

14:35

14:54

Si

XG62500801007

Concello-IES Barxas-O Casal

Volta

08:27

08:46

Si

XG62500901006

CPI do Toural-As Cernadas

Ida

14:25

14:45

Si

XG62501001001

Bueu-Marín-Col. Placeres-Pontevedra E.A.

Ida

08:07

08:57

Non

XG62501101005

Concello-IES Paralaia-curva Ameixoada

Ida

14:00

14:23

Si

XG62501101008

Concello-IES Paralaia-curva Ameixoada

Volta

08:00

08:23

Si

XG62501201006

IES A Paralaia-Estación Marítima

Ida

14:00

14:15

Si

XG62501201012

IES A Paralaia-Estación Marítima

Volta

08:05

08:20

Si

XG62501301001

CEIP de Seixo-Marín (Alameda)

Ida

14:30

15:03

Si

XG62501301005

CEIP de Seixo-Marín (Alameda)

Volta

09:05

09:38

Si

XG62501401003

Marín-CEIP Carballal-Pastoriza

Ida

14:35

15:00

Si

XG62501401005

Marín-CEIP Carballal-Pastoriza

Volta

09:00

09:25

Si

XG62501501002

CEIP de Ardán-Aguete (vila)

Ida

14:00

14:17

Si

XG62501501006

CEIP de Ardán-Aguete (vila)

Volta

08:40

08:57

Si

XG62501601007

IES Paralaia-Bar do Xastre

Ida

14:00

14:25

Si

XG62501601008

IES Paralaia-Bar do Xastre

Volta

07:50

08:15

Si

XG62501801002

CEIP de Reibón-peirao-Con

Ida

14:15

14:28

Si

XG62501801005

CEIP de Reibón-peirao-Con

Volta

08:50

09:03

Si

XG62501901004

IES As Barxas-San Lorenzo

Ida

14:35

15:20

Si

XG62501901008

IES As Barxas-San Lorenzo

Volta

08:25

09:10

Si

XG62502101001

CEIP de Seara-A Paradela

Ida

14:20

14:32

Si

XG62502101002

CEIP de Seara-A Paradela

Volta

08:58

09:10

Si

XG62502701001

CEIP de Seara-Vilarosa

Ida

14:20

14:45

Si

XG62502701002

CEIP de Seara-Vilarosa

Volta

08:42

09:07

Si

XG62502801001

IES As Barxas-Couso-Otilia

Ida

14:35

15:00

Si

XG62502801004

IES As Barxas-Couso-Otilia

Volta

08:30

08:55

Si

XG62503001001

CEIP de Reibón-Rosal

Ida

14:20

14:40

Si

XG62503001002

CEIP de Reibón-Rosal

Volta

08:50

09:10

Si

XG62503101001

CEIP de Reibón-A Fraga

Ida

14:20

14:35

Si

XG62503101002

CEIP de Reibón-A Fraga

Volta

08:50

09:05

Si

XG62503301008

Cangas E.A.-Bouzas-H. Alv. Cunqueiro

Volta

10:40

12:10

Non

XG62503301010

Cangas E.A.-Bouzas-H. Alv. Cunqueiro

Volta

18:40

20:10

Non

XG62503501001

CPI do Toural-CEP Riomaior-As Cernadas

Volta

08:05

08:40

Si

XG62503601003

Cangas E.A.-Bouzas

Ida

07:15

08:05

Non

XG62503601014

Cangas E.A.-Bouzas

Ida

19:00

19:50

Non

XG62503701001

Cangas E.A.-Bouzas-H. Alv. Cunqueiro

Ida

09:30

11:00

Non

XG62600101012

O Grove E.A.-Pontevedra E.A.

Ida

20:00

21:15

Non

XG62600101013

O Grove E.A.-Pontevedra E.A.

Ida

07:30

08:45

Non

XG62600101046

O Grove E.A.-Pontevedra E.A.

Volta

12:30

13:45

Non

XG62600101055

O Grove E.A.-Pontevedra E.A.

Volta

20:00

21:15

Non

XG62600201012

O Grove E.A.-Portonovo-Pontevedra E.A.

Ida

19:00

20:16

Non

XG62600201034

O Grove E.A.-Portonovo-Pontevedra E.A.

Volta

12:00

13:16

Non

XG62600201049

O Grove E.A.-Portonovo-Pontevedra E.A.

Ida

06:50

08:06

Non

XG62600201051

O Grove E.A.-Portonovo-Pontevedra E.A.

Volta

18:10

19:26

Non

XG62600301001

O Grove E.A.-San Vicente do Mar

Ida

14:23

14:45

Si

XG62600301005

O Grove E.A.-San Vicente do Mar

Volta

08:20

08:42

Si

XG62600401002

Mercado (1º e 3º)-cruzamento Cotos (Dorrón)

Ida

14:55

15:21

Si

XG62600401008

Mercado (1º e 3º)-cruzamento Cotos (Dorrón)

Volta

09:00

09:26

Si

XG62600501007

Mercado (1º e 3º)-Nanín

Ida

14:55

15:15

Si

XG62600501011

Mercado (1º e 3º)-Nanín

Volta

09:10

09:30

Si

XG62600601003

IES de Sanxenxo-Nosa Sra. da Lanzada

Ida

14:55

15:20

Si

XG62600601009

IES de Sanxenxo-Nosa Sra. da Lanzada

Volta

09:05

09:30

Si

XG62600701002

CEIP Magaláns-Dorrón- Freixeiro

Ida

14:10

14:27

Si

XG62600701004

CEIP Magaláns-Dorrón- Freixeiro

Volta

08:50

09:07

Si

XG62600901001

IES de Poio-Campañó de Arriba

Ida

14:35

15:01

Si

XG62600901009

IES de Poio-Campañó de Arriba

Volta

08:14

08:40

Si

XG62601001004

IES de Poio-O Pumar

Ida

14:35

14:53

Si

XG62601001010

IES de Poio-O Pumar

Volta

08:25

08:43

Si

XG62601101004

IES de Poio-Vilar

Ida

14:35

14:56

Si

XG62601101007

IES de Poio-Vilar

Volta

08:35

08:56

Si

XG62601201004

IES de Vilalonga-Portonovo (farmacia)

Ida

14:10

14:45

Si

XG62601201011

IES de Vilalonga-Portonovo (farmacia)

Volta

07:45

08:20

Si

XG62601301003

IES de Vilalonga-Costiña

Ida

14:15

14:40

Si

XG62601301010

IES de Vilalonga-Costiña

Volta

08:05

08:30

Si

XG62601401003

Raxo- Mercado (1º e 3º)

Ida

14:00

14:20

Si

XG62601401004

Raxo- Mercado (1º e 3º)

Volta

08:30

08:50

Si

XG62601501001

Portonovo (farmacia)-Telleiro

Ida

08:43

08:58

Si

XG62601501008

Portonovo (farmacia)-Telleiro

Volta

14:05

14:20

Si

XG62601601006

IES de Vilalonga-Igrexa-Simes

Ida

14:15

14:48

Si

XG62601601012

IES de Vilalonga-Igrexa-Simes

Volta

07:42

08:15

Si

XG62601701010

IES de Vilalonga-Arén

Volta

07:25

08:15

Non

XG62601801006

IES de Vilalonga-O Grove E.A.

Ida

14:15

14:50

Si

XG62601801008

IES de Vilalonga-O Grove E.A.

Volta

07:50

08:25

Si

XG62601901002

Villalonga Gasol. Outón-Pontevedra E.A.

Ida

07:15

07:55

Non

XG62601901003

Villalonga Gasol. Outón-Pontevedra E.A.

Volta

19:00

19:40

Non

XG62602001001

Couso-Pontevedra E.A.

Ida

07:45

08:25

Non

XG62602101001

IES de Vilalonga-mercado Portonovo

Ida

14:10

14:45

Si

XG62602101010

IES de Vilalonga-mercado Portonovo

Volta

07:45

08:20

Si

XG62602201001

IES de Vilalonga-Viliquín

Ida

14:15

14:34

Si

XG62602201010

IES de Vilalonga-Viliquín

Volta

08:00

08:19

Si

XG62602301003

Cruzamento Aios-Nosa Sra. da Lanzada

Ida

08:43

08:58

Si

XG62602301010

Cruzamento Aios-Nosa Sra. da Lanzada

Volta

14:05

14:20

Si

XG62602401040

O Grove E.A.-O Grove E.A. por San Vicente do Mar e San Vicente do Grove

Ida

09:00

09:31

Non

XG62602401047

O Grove E.A.-O Grove E.A. por San Vicente do Mar e San Vicente do Grove

Ida

20:30

21:01

Non

XG62602601002

O Grove E.A.-Aeroporto Peinador (Cuvi)

Ida

07:00

09:00

Non

XG62602601004

O Grove E.A.-Aeroporto Peinador (Cuvi)

Volta

20:00

22:00

Non

XG62603001001

IES As Bizocas-Campos

Ida

14:15

14:30

Si

XG62603001006

IES As Bizocas-Campos

Volta

08:05

08:20

Si

XG62603101001

IES de Sanxenxo-A Granxa

Ida

15:05

15:25

Si

XG62603101006

IES de Sanxenxo-A Granxa

Volta

09:05

09:25

Si

XG62603201002

IES Monte da Vila-Porto Meloxo

Ida

14:25

14:45

Si

XG62603201005

IES Monte da Vila-Porto Meloxo

Volta

08:05

08:25

Si

XG62603301001

CEIP de Noalla-Telleiro-Revolta II

Ida

14:05

14:15

Si

XG62603301006

CEIP de Noalla-Telleiro-Revolta II

Volta

08:45

08:55

Si

XG62603401002

CEIP de Espedregada-Rabo de Porco

Ida

14:10

14:16

Si

XG62603401003

CEIP de Espedregada-Rabo de Porco

Volta

08:50

08:56

Si

XG62603501002

IES de Sanxenxo-cemiterio

Ida

15:05

15:15

Si

XG62603501008

IES de Sanxenxo-cemiterio

Volta

09:10

09:20

Si

XG62603701002

IES de Vilalonga-Mirasol

Ida

14:20

14:45

Si

XG62603701007

IES de Vilalonga-Mirasol

Volta

07:45

08:10

Si

XG62700201004

Hospital do Salnés-Campo (Illa de Arousa)

Volta

07:30

08:15

Non

XG62700201008

Hospital do Salnés-Campo (Illa de Arousa)

Ida

19:50

20:35

Non

XG62700301004

Vilagarcía-estación bus-Campo (Illa de Arousa)

Ida

07:50

08:27

Non

XG62700301009

Vilagarcía-estación bus-Campo (Illa de Arousa)

Volta

19:00

19:37

Non

XG62700401003

CEIP de San Roque-Os Casás

Ida

14:40

15:02

Si

XG62700401004

CEIP de San Roque-Os Casás

Volta

09:08

09:30

Si

XG62700501003

O Facho-Ponte Castrelo

Volta

08:50

09:00

Si

XG62700501004

O Facho-Ponte Castrelo

Ida

14:05

14:15

Si

XG62700601002

CEIP de Coirón-Dena-Igrexa-Padrenda

Ida

13:45

14:06

Si

XG62700701002

CEIP de Coirón-Dena-Pazos

Volta

08:20

08:42

Si

XG62700801004

CEIP de Coirón-Dena-Igrexa-Covas

Ida

13:45

14:11

Si

XG62700901003

CEIP de Viñagrande-Deiro-Pavillón Vilanova

Ida

14:10

14:35

Si

XG62700901004

CEIP de Viñagrande-Deiro-Pavillón Vilanova

Volta

08:35

09:00

Si

XG62701001001

Covas (Aldea de Abaixo)-Vilalonga (fronte ao instituto)

Ida

07:35

08:15

Non

XG62701001004

Covas (Aldea de Abaixo)-Vilalonga (fronte ao instituto)

Volta

18:00

18:40

Non

XG62701101001

Carril-merendeiro-Urbanización O Rial

Ida

08:00

08:30

Non

XG62701101002

Carril-merendeiro-Urbanización O Rial

Volta

08:30

09:00

Non

XG62701101016

Carril-merendeiro-Urbanización O Rial

Volta

18:00

18:30

Non

XG62701101017

Carril-merendeiro-Urbanización O Rial

Ida

19:00

19:30

Non

XG62701101018

Carril-merendeiro-Urbanización O Rial

Volta

19:30

20:00

Non

XG62701102001

Carril-merendeiro-Vilaxoán. Freixo

Ida

08:30

08:55

Non

XG62701102011

Carril-merendeiro-Vilaxoán. Freixo

Volta

07:30

08:25

Non

XG62701102023

Carril-merendeiro-Vilaxoán. Freixo

Ida

18:00

18:25

Non

XG62701102024

Carril-merendeiro-Vilaxoán. Freixo

Ida

18:30

18:55

Non

XG62701102025

Carril-merendeiro-Vilaxoán. Freixo

Volta

18:30

18:55

Non

XG62701102027

Carril-merendeiro-Vilaxoán. Freixo

Ida

19:30

19:55

Non

XG62701201001

Vilagarcía-avda. La Marina-Vilaxoán

Ida

07:30

07:38

Non

XG62701201003

Vilagarcía-avda. La Marina-Vilaxoán

Ida

08:30

08:38

Non

XG62701201016

Vilagarcía-avda. La Marina-Vilaxoán

Volta

18:10

18:18

Non

XG62701201017

Vilagarcía-avda. La Marina-Vilaxoán

Ida

19:10

19:18

Non

XG62701201019

Vilagarcía-avda. La Marina-Vilaxoán

Ida

20:15

20:23

Non

XG62701303001

Vilagarcía-avda. La Marina-Renzá

Volta

08:05

08:30

Non

XG62701401002

Vilagarcía-avda. La Marina-Guillan Plaza

Volta

08:00

08:08

Non

XG62701401013

Vilagarcía-avda. La Marina-Guillan Plaza

Ida

18:30

18:38

Non

XG62701501001

Vilagarcía-avda. La Marina-Cornazo

Ida

08:15

08:26

Non

XG62701501006

Vilagarcía-avda. La Marina-Cornazo

Ida

19:45

19:56

Non

XG62701601001

Vilagarcía-avda. La Marina-Trabanca- Vilagarcía-avda. La Marina

Ida

19:30

19:48

Non

XG62701602002

Vilagarcía-avda. La Marina-Trabanca

Volta

08:20

08:30

Non

XG62702001003

Vilagarcía-avda. La Marina-Fontecarmoa-Renzá

Ida

20:40

20:50

Non

XG62702001004

Vilagarcía-avda. La Marina-Fontecarmoa-Renzá

Volta

20:50

21:00

Non

XG62702201005

Pontecesures-Nogueirido-Vilagarcía-estación bus

Volta

19:00

19:35

Non

XG62702202001

Catoira-Area Estacionamiento-Vilagarcía-estación bus

Volta

08:15

08:34

Non

XG62702301001

Coaxe-IES Armando Cotarelo Valledor

Ida

07:55

08:45

Non

XG62702303002

Dimo-Igrexa-Vilagarcía-estación bus

Ida

18:30

19:04

Non

XG62702303004

Dimo-Igrexa-Vilagarcía-estación bus

Volta

20:30

21:04

Non

XG62702601001

Pontecesures-Mirador-Vilagarcía-estación bus

Ida

08:00

08:35

Non

XG62702901003

CEIP de San Roque-Rotonda Isla

Volta

09:08

09:25

Si

XG62702901004

CEIP de San Roque-Rotonda Isla

Ida

14:40

14:57

Si

XG62703001003

CEIP de Viñagrande-Deiro-Carballeira

Volta

08:30

08:55

Si

XG62703001004

CEIP de Viñagrande-Deiro-Carballeira

Ida

14:10

14:35

Si

XG62703101003

CEIP de San Roque-cruzamento Eiviño

Volta

09:04

09:25

Si

XG62703101004

CEIP de San Roque-cruzamento Eiviño

Ida

14:40

15:01

Si

XG62703201003

CEIP Xulio Camba-Campamento

Volta

08:30

08:50

Si

XG62703201004

CEIP Xulio Camba-Campamento

Ida

14:10

14:30

Si

XG62703301001

Cornazo-Vilagarcía-avda. La Marina

Ida

08:30

08:36

Non

XG62703301006

Cornazo-Vilagarcía-avda. La Marina

Ida

20:00

20:11

Non

XG62800101005

Marín-Residencia Montecelo

Ida

07:00

07:55

Non

XG62800101033

Marín-Residencia Montecelo

Volta

20:20

21:15

Non

XG62800101037

Marín-Residencia Montecelo

Volta

18:40

19:35

Non

XG62800201005

Castelo Alto-Pintos

Ida

19:00

19:40

Non

XG62800301004

Fontáns-Pontevedra E.A.

Ida

07:25

08:04

Non

XG62800301008

Fontáns-Pontevedra E.A.

Volta

20:30

21:09

Non

XG62800401003

Casa Falcón-Pontevedra E.A.

Ida

06:55

07:24

Non

XG62800401005

Casa Falcón-Pontevedra E.A.

Ida

19:35

20:04

Non

XG62800401006

Casa Falcón-Pontevedra E.A.

Ida

08:30

08:59

Non

XG62800401025

Casa Falcón-Pontevedra E.A.

Volta

19:10

19:39

Non

XG62800501001

Canicouva-Pontevedra E.A.

Ida

07:40

08:20

Non

XG62800501022

Canicouva-Pontevedra E.A.

Volta

18:05

18:45

Non

XG62800501032

Canicouva-Pontevedra E.A.

Volta

19:55

20:35

Non

XG62800601005

Ponte Bora (ITV)-Parada

Ida

07:00

07:44

Non

XG62800701010

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Ida

09:00

09:23

Non

XG62800701025

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Ida

08:40

09:03

Non

XG62800701071

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Ida

08:00

08:23

Non

XG62800701100

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Ida

18:20

18:43

Non

XG62800701101

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Ida

07:40

08:03

Non

XG62800701114

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Ida

08:20

08:43

Non

XG62800701116

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Ida

07:20

07:43

Non

XG62800701138

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

20:10

20:33

Non

XG62800701155

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

19:50

20:13

Non

XG62800701158

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

20:30

20:53

Non

XG62800701163

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

19:30

19:53

Non

XG62800701183

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

18:50

19:13

Non

XG62800701185

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

18:10

18:33

Non

XG62800701203

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

20:50

21:13

Non

XG62800701207

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

18:30

18:53

Non

XG62800701213

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

07:30

07:53

Non

XG62800701231

Marín-praza de Galicia (marquesiña)

Volta

19:10

19:33

Non

XG62800901005

Pontevedra E.A.-Soutonovo

Ida

20:10

20:50

Non

XG62800901009

Pontevedra E.A.-Soutonovo

Ida

06:50

07:20

Non

XG62801001001

Pontevedra E.A.-Marín

Ida

08:15

08:55

Non

XG62801101006

Postemirón de Arriba-Xistro-Ponte do Burgo/praza de Abastos

Ida

18:15

18:40

Non

XG62801101007

Postemirón de Arriba-Xistro-Ponte do Burgo/praza de Abastos

Volta

19:15

19:40

Non

XG62801401002

Postemirón de Arriba-O Casal-Ponte do Burgo/praza de Abastos

Volta

21:00

21:30

Non

XG62801601002

Figueirido-Xistro-Salcedo-Campolongo-Ponte do Burgo/praza de Abastos

Volta

07:10

07:35

Non

XG62801701001

Acuña-A Xunqueira

Ida

07:15

08:00

Non

XG62801901005

Pontevedra E.A.-Marín

Ida

14:20

14:54

Si

XG62801901008

Pontevedra E.A.-Marín

Volta

08:00

08:40

Si

XG62802001003

CEIP A Carballeira-A Ruibal (parada bus-ponte autoestrada)

Ida

14:00

14:29

Si

XG62802001006

CEIP a Carballeira-A Ruibal (parada bus-ponte autoestrada)

Volta

08:30

08:59

Si

XG62802401002

IES Torrente Ballester-Escola Naval de Marín

Ida

14:20

14:43

Si

XG62802401003

IES Torrente Ballester-Escola Naval de Marín

Volta

07:55

08:18

Si

XG62802501002

IES Torrente Ballester-Campo da Porta-Birrete (ponte Batán)

Ida

14:20

14:49

Si

XG62802601001

CEIP de Vilaverde Mourente-Pasarela (Rúa 12 de Novembro)

Ida

14:04

14:20

Si

XG62802701001

IES Torrente Ballester-A Ruibal 77

Ida

14:25

14:39

Si

XG62802701003

IES Torrente Ballester-A Ruibal

Volta

08:02

08:16

Si

XG62802901001

Soutonovo-Pontevedra E.A.

Ida

07:20

08:00

Non

XG62802901004

Soutonovo-Pontevedra E.A.

Ida

20:50

21:30

Non

XG62803001001

IES Torrente Ballester-Birrete-Campo da Porta

Volta

07:53

08:24

Si

XG62803101001

CEIP de Vilaverde Mourente-Pasarela (Rúa 12 de Novembro)

Volta

08:32

08:48

Si

XG62803201001

Estacións-A Xunqueira-Monte Porreiro (circular L1)

Ida

07:45

08:40

Non

XG62803201002

Estacións-A Xunqueira-Monte Porreiro (circular L1)

Ida

08:15

09:10

Non

XG62803201003

Estacións-A Xunqueira-Monte Porreiro (circular L1)

Ida

08:45

09:40

Non

XG62803201022

Estacións-A Xunqueira-Monte Porreiro (circular L1)

Ida

18:15

19:10

Non

XG62803201023

Estacións-A Xunqueira-Monte Porreiro (circular L1)

Ida

18:45

19:40

Non

XG62803201026

Estacións-A Xunqueira-Monte Porreiro (circular L1)

Ida

20:15

21:10

Non

XG62803301001

Praza Galicia-Montecelo-Monte Porreiro (circular L2)

Ida

07:30

08:22

Non

XG62803301002

Praza Galicia-Montecelo-Monte Porreiro (circular L2)

Ida

08:00

08:52

Non

XG62803301003

Praza Galicia-Montecelo-Monte Porreiro (circular L2)

Ida

08:30

09:22

Non

XG62803301022

Praza Galicia-Montecelo-Monte Porreiro (circular L2)

Ida

18:00

18:52

Non

XG62803301023

Praza Galicia-Montecelo-Monte Porreiro (circular L2)

Ida

18:30

19:22

Non

XG62803301026

Praza Galicia-Montecelo-Monte Porreiro (circular L2)

Ida

20:00

20:52

Non

XG62803301027

Praza Galicia-Montecelo-Monte Porreiro (circular L2)

Ida

20:30

21:22

Non

XG63000301003

Noia E.A.-Zaramagoso

Volta

08:10

09:25

Si

XG63000301004

Noia E.A.-Zaramagoso

Ida

15:25

16:40

Si

XG63000401003

Noia E.A.-Burzó

Volta

08:10

09:25

Si

XG63000401004

Noia E.A.-Burzó

Ida

15:25

16:40

Si

XG63000501003

Noia E.A.-Merelle

Volta

08:17

09:17

Si

XG63000501004

Noia E.A.-Merelle

Ida

15:25

16:25

Si

XG63000601001

Gorgosa (Naval, Sou, Arsels) -Noia E.A.

Ida

07:15

07:45

Non

XG63000801001

Suevos (zona Muros)-Noia E.A.

Ida

07:55

08:44

Non

XG63001301001

Augasantas-Noia E.A.

Ida

07:00

07:30

Non

XG63001502001

Noia E.A.-Cuns

Volta

08:10

08:27

Si

XG63001502002

Noia E.A.-Cuns

Ida

14:30

14:47

Si

XG63001502003

Noia E.A.-Cuns

Ida

19:00

19:17

Non

XG63002001003

CPI Cernadas de Castro-Outeiro

Volta

08:40

09:00

Si

XG63002001004

CPI Cernadas de Castro-Outeiro

Ida

15:40

16:00

Si

XG63002101003

CPI Cernadas de Castro-Mirón

Volta

08:30

09:00

Si

XG63002101004

CPI Cernadas de Castro-Mirón

Ida

15:50

16:20

Si

XG63002201003

CPI Cernadas de Castro-Bargo

Volta

08:09

09:00

Si

XG63002201004

CPI Cernadas de Castro-Bargo

Ida

15:40

16:31

Si

XG63002301003

CPI Cernadas de Castro-Ponte San Francisco

Volta

08:37

09:00

Si

XG63002301004

CPI Cernadas de Castro-Ponte San Francisco

Ida

15:40

16:03

Si

XG63002601002

Gorgosa (Naval, Sou, Arsels) -Noia E.A.

Volta

18:40

19:25

Non

XG63200201001

CPI Alcalde Xosé Pichel-Amboade (vila)

Volta

08:05

08:23

Si

XG63200201002

CPI Alcalde Xosé Pichel-Amboade (vila)

Ida

16:00

16:18

Si

XG63200301001

Carballo E.A.-O Rodeiro

Volta

08:50

09:32

Si

XG63200301002

Carballo E.A.-O Rodeiro

Ida

13:55

14:37

Si

XG63200901001

Centro médico-A Laracha

Volta

08:00

08:30

Non

XG63200901005

Centro médico-A Laracha

Ida

19:00

19:30

Non

XG63201001007

Centro médico-Vilar de Francos

Volta

07:20

07:30

Non

XG63201101005

Centro médico-A Piña (Sofán)

Ida

20:00

20:19

Non

XG63201301002

Carballo E.A.-Ramil

Ida

14:10

14:33

Si

XG63201301003

Carballo E.A.-Ramil

Volta

07:55

08:18

Si

XG63201401003

Carballo E.A.-Cances da Vila

Volta

07:50

08:18

Si

XG63201401004

Carballo E.A.-Cances da Vila

Ida

14:10

14:38

Si

XG63201501003

Centro médico-A Milagrosa

Volta

08:00

08:20

Si

XG63201501004

Centro médico-A Milagrosa

Ida

14:10

14:30

Si

XG63201601003

Carballo E.A.-Noicela

Volta

07:33

08:19

Si

XG63201701003

Arnados-Encrucilladas 2

Volta

09:00

09:30

Si

XG63201701004

Arnados-Encrucilladas 2

Ida

14:50

15:20

Si

XG63201801003

Centro médico-Figueroa

Volta

08:55

09:31

Si

XG63201801005

Centro médico-Figueroa

Ida

14:50

15:26

Si

XG63201901003

Centro médico-Cances da Vila 2

Volta

09:05

09:28

Si

XG63201901004

Centro médico-Cances da Vila 2

Ida

14:50

15:13

Si

XG63202001003

Carballo E.A.-A Brea 3

Volta

08:04

08:20

Si

XG63202001004

Carballo E.A.-A Brea 3

Ida

14:10

14:26

Si

XG63202101003

Carballo E.A.-Arnados

Ida

14:10

14:48

Si

XG63202201003

Nétoma-S.M. Vilela

Ida

14:50

15:29

Si

XG63202301003

CEIP de Nétoma-Razo-Vilela

Volta

09:01

09:29

Si

XG63300101004

IES de Foz-Mourente

Volta

08:35

08:55

Si

XG63300101005

IES de Foz-Mourente

Ida

15:35

15:55

Si

XG63300201001

CEIP O Cantel-Casa Primo

Volta

08:45

09:20

Si

XG63300201002

CEIP O Cantel-Casa Primo

Ida

16:00

16:35

Si

XG63300301001

CEIP O Cantel-Xercido

Volta

08:35

09:20

Si

XG63300301002

CEIP O Cantel-Xercido

Ida

16:10

16:55

Si

XG63300401001

A Seara-Lourenzá

Ida

08:18

09:03

Si

XG63300501003

Viveiro E.A.-Leborin

Volta

08:25

09:35

Si

XG63300501004

Viveiro E.A.-Leborin

Ida

15:40

16:50

Si

XG63300701003

San Cibrao avda. da Mariña-Rúa (Curuxeiras)

Volta

08:02

08:45

Si

XG63300701004

San Cibrao avda. da Mariña-Rúa (Curuxeiras)

Ida

14:25

15:08

Si

XG63300801002

CEIP de Cervo-Rúa (Curuxeiras)

Volta

08:58

09:33

Si

XG63300801003

CEIP de Cervo-Rúa (Curuxeiras)

Ida

16:00

16:35

Si

XG63301101002

Espiñeira de Foz-A Fornea (casas)

Ida

15:35

16:20

Si

XG63301101003

Espiñeira de Foz-A Fornea (casas)

Ida

07:45

08:30

Non

XG63301301001

Ribadeo E.A.-Remourelle (igrexa)

Volta

07:35

08:30

Si

XG63301301004

Ribadeo E.A.-Remourelle (igrexa)

Ida

14:30

15:25

Si

XG63301401001

Ribadeo E.A.-A Aldea de Baixo (Vilamartín Pequeno)

Volta

08:27

09:25

Si

XG63301401002

Ribadeo E.A.-A Aldea de Baixo (Vilamartín Pequeno)

Ida

15:45

16:43

Si

XG63301601001

Ribadeo E.A.-Arante-Teleclub

Volta

07:31

08:25

Si

XG63301601004

Ribadeo E.A.-Arante-Teleclub

Ida

14:28

15:16

Si

XG63301701001

Ribadeo E.A.-Arante-Cantina

Volta

08:29

09:25

Si

XG63301701002

Ribadeo E.A.-Arante-Cantina

Ida

15:40

16:36

Si

XG63301801004

Ribadeo E.A.-Mozandeo

Volta

07:14

08:30

Si

XG63301801005

Ribadeo E.A.-Mozandeo

Ida

14:30

15:46

Si

XG63302001001

CEIP Celso Currás-Igrexa Balboa

Volta

08:55

09:54

Si

XG63302001002

CEIP Celso Currás-Igrexa Balboa

Ida

16:03

17:02

Si

XG63302101001

CEIP Celso Currás-Carreira Cha

Volta

09:30

09:55

Si

XG63302101002

CEIP Celso Currás-Carreira Chá

Ida

15:59

16:24

Si

XG63302401002

Trabada-Vilaformán (igrexa)

Volta

07:18

07:40

Si

XG63302401003

Trabada-Vilaformán (igrexa)

Ida

15:02

15:24

Si

XG63302601001

Os Curras-Navallo de Abaixo

Ida

16:40

17:00

Si

XG63302601002

Os Curras-Navallo de Abaixo

Volta

08:20

08:40

Si

XG63302701001

Vilabuín-Vilares (vila)

Ida

08:40

08:57

Si

XG63302701002

Vilabuín-Vilares (vila)

Volta

16:10

16:27

Si

XG63400101001

I.E.S. A Fonsagrada-Lugo E.A.

Ida

07:15

08:40

Non

XG63400101006

I.E.S. A Fonsagrada-Lugo E.A.

Volta

18:30

19:55

Non

XG63400101018

I.E.S. A Fonsagrada-Lugo E.A.

Volta

13:30

14:55

Non

XG63400201002

CEIP Plurilingüe Santa María-Lodos

Ida

15:45

16:50

Si

XG63400201004

CEIP Plurilingüe Santa María-Lodos

Volta

08:20

09:25

Si

XG63400301002

CEIP Plurilingüe Santa María-Río de Sabugos

Ida

15:45

16:50

Si

XG63400301006

CEIP Plurilingüe Santa María-Río de Sabugos

Volta

08:20

09:25

Si

XG63400401002

Castroverde-Fonte dos Poios

Volta

08:55

09:35

Si

XG63400401003

Castroverde-Fonte dos Poios

Ida

15:30

16:10

Si

XG63400501001

Sobrado de Picato (campo da feira)-Lugo E.A.

Ida

07:10

08:20

Non

XG63400501002

Sobrado de Picato (campo da feira)-Lugo E.A.

Volta

19:30

20:40

Non

XG63400601002

Castroverde-Agustín

Volta

08:42

09:25

Si

XG63400601003

Castroverde-Agustín

Ida

15:30

16:13

Si

XG63400701001

Enlaces O Corgo-A Ermida

Ida

14:25

15:10

Si

XG63400801001

Fontoira-CPI Luís Díaz Moreno

Volta

15:00

15:52

Si

XG63400901001

Cádavo-Lugo E.A.

Ida

07:25

08:12

Non

XG63401001001

Sobrado de Picato (campo da feira)-Lugo E.A.

Ida

10:10

11:25

Non

XG63401101001

Castroverde-Lugo E.A.

Ida

09:45

10:25

Non

XG63401401011

Paradanova-Cospeito

Volta

08:30

09:21

Si

XG63401401012

Paradanova-Cospeito

Ida

15:50

16:41

Si

XG63401501011

CEIP Plurilingüe Santa María-Vilarchao II (dársena)

Volta

08:50

09:35

Si

XG63401501012

CEIP Plurilingüe Santa María-Vilarchao II (dársena)

Ida

15:45

16:30

Si

XG63500101002

Ferrol E.A.-Hospital da Costa-Burela

Ida

09:30

12:00

Non

XG63500101007

Ferrol E.A.-Hospital da Costa-Burela

Ida

19:00

21:30

Non

XG63500101008

Ferrol E.A.-Hospital da Costa-Burela

Volta

06:30

09:00

Non

XG63500201003

Lugo E.A.-Meira-Ribadeo E.A.

Ida

13:30

15:20

Non

XG63500201005

Lugo E.A.-Meira-Ribadeo E.A.

Ida

20:30

22:20

Non

XG63500201006

Lugo E.A.-Meira-Ribadeo E.A.

Volta

06:45

08:35

Non

XG63500301001

A Coruña E.A.-Hula-Lugo E.A.

Ida

06:30

07:55

Non

XG63500301016

A Coruña E.A.-Hula-Lugo E.A.

Volta

13:00

14:25

Non

XG63500301022

A Coruña E.A.-Hula-Lugo E.A.

Volta

20:00

21:25

Non

XG63500301024

A Coruña E.A.-Hula-Lugo E.A.

Ida

18:30

19:55

Non

XG63500401002

A Coruña E.A.-Guitiriz-Lugo E.A.

Ida

11:00

13:08

Non

XG63500401005

A Coruña E.A.-Guitiriz-Lugo E.A.

Ida

19:00

21:08

Non

XG63500401008

A Coruña E.A.-Guitiriz-Lugo E.A.

Volta

08:30

10:38

Non

XG63500401015

A Coruña E.A.-Guitiriz-Lugo E.A.

Volta

21:15

23:23

Non

XG63500601002

A Coruña E.A.-Viveiro E.A.

Volta

07:30

10:50

Non

XG63500701001

Lugo E.A.-Vilalba E.A.

Ida

11:15

12:00

Non

XG63500701005

Lugo E.A.-Vilalba E.A.

Volta

12:00

12:45

Non

XG63500801002

Lugo E.A.-Viveiro E.A.

Volta

06:45

08:45

Non

XG63500901001

Lugo E.A.-Mondoñedo-Viveiro E.A.

Ida

09:00

11:53

Non

XG63500901004

Lugo E.A.-Mondoñedo-Viveiro E.A.

Ida

18:15

21:08

Non

XG63501001001

Lugo E.A.-Ribadeo E.A.

Ida

20:00

22:15

Non

XG63501001002

Lugo E.A.-Ribadeo E.A.

Volta

11:00

13:15

Non

XG63501101001

Guitiriz Campo da Feira-Lugo E.A.

Ida

07:30

08:30

Non

XG63501301001

Canzobre-A Coruña E.A.

Ida

07:30

08:00

Non

XG63501301004

Canzobre-A Coruña E.A.

Volta

19:00

19:30

Non

XG63600101001

Friol-Lugo E.A.

Ida

10:00

10:50

Non

XG63600201004

Outeiro de Rei-As Pallotas

Volta

07:45

08:35

Si

XG63600201005

Outeiro de Rei-As Pallotas

Ida

14:10

15:00

Si

XG63600301001

CEIP de Xermade-cruzamento A Pía (dársena)

Volta

09:09

09:55

Si

XG63600301002

CEIP de Xermade-cruzamento A Pía (dársena)

Ida

16:05

16:51

Si

XG63600401001

Rodrigas-Lugo E.A.

Ida

06:50

08:25

Non

XG63600401006

Rodrigas-Lugo E.A.

Volta

19:15

20:50

Non

XG63600501001

Meira-Muimenta-Lugo E.A.

Ida

11:00

12:40

Non

XG63600501003

Meira-Muimenta-Lugo E.A.

Volta

19:30

21:10

Non

XG63600601001

Vilalba E.A.-Lugo E.A.

Volta

10:00

11:10

Non

XG63600601002

Vilalba E.A.-Lugo E.A.

Ida

12:00

13:10

Non

XG63600601004

Vilalba E.A.-Lugo E.A.

Volta

19:00

20:10

Non

XG63600701001

Castro residencia-Fontela

Ida

14:10

15:16

Si

XG63600701002

Castro residencia-Fontela

Volta

07:14

08:20

Si

XG63600801001

Feira do Monte-A Veiga da Acea

Volta

08:28

09:08

Si

XG63600801007

Feira do Monte-A Veiga da Acea

Ida

15:20

16:00

Si

XG63600901001

CEIP Veleiro-Docampo-Rego de Bouzas

Ida

15:08

15:46

Si

XG63600901002

CEIP Veleiro-Docampo-Rego de Bouzas

Volta

08:27

09:05

Si

XG63601001001

CEIP Ramón Falcón-Azumara

Volta

08:44

09:29

Si

XG63601001002

CEIP Ramón Falcón-Azumara

Ida

16:24

17:09

Si

XG63601101001

CPI Virxe do Monte-Praza- Muimenta

Volta

08:25

09:14

Si

XG63601101007

CPI Virxe do Monte-Praza- Muimenta

Ida

15:20

16:09

Si

XG63601201001

cruzamento de Carradelas-Xermar-Feira do Monte

Ida

08:20

09:06

Si

XG63601201007

cruzamento de Carradelas-Xermar-Feira do Monte

Volta

15:20

16:06

Si

XG63601301001

CPI Virxe do Monte-C. Matías- Lagoa de Abaixo

Volta

08:35

09:05

Si

XG63601301007

CPI Virxe do Monte-C. Matías- Lagoa de Abaixo

Ida

15:20

15:50

Si

XG63601401001

Lugo E.A.-Lugo E.A.

Ida

07:00

07:50

Non

XG63601401004

Lugo E.A.-Lugo E.A.

Ida

19:15

20:05

Non

XG63601501001

CEIP Veleiro-Docampo-cruzamento Santalleiro

Ida

15:10

15:38

Si

XG63601601001

Cruzamento Xesto-Fondal Graña

Volta

08:25

08:55

Si

XG63601601002

Cruzamento Xesto-Fondal Graña

Ida

13:54

14:24

Si

XG63601701001

Castro residencia-Abelleiras

Ida

14:09

14:47

Si

XG63601701002

Castro residencia-Abelleiras

Volta

07:49

08:27

Si

XG63601801001

CEIP Terra Chá-Vilaester

Volta

09:15

09:40

Si

XG63601801002

CEIP Terra Chá-Vilaester

Ida

16:20

16:45

Si

XG63601901002

IES Santiago Basanta Silva-O Santo

Volta

07:43

08:35

Si

XG63601901003

IES Santiago Basanta Silva-O Santo

Ida

14:15

15:07

Si

XG63602101001

Hospital Hula-Parga

Volta

07:15

08:30

Non

XG63602101002

Hospital Hula-Parga

Ida

19:15

20:30

Non

XG63602201001

Muimenta-Lugo E.A.

Ida

07:00

08:33

Non

XG63602201002

Muimenta-Lugo E.A.

Volta

13:00

14:33

Non

XG63602301001

Vilalba E.A.-Lugo E.A.

Ida

08:00

09:15

Non

XG63602501002

Moncelos-Abadín (praza do concello)

Volta

07:00

07:09

Non

XG63700101006

Sarria E.A.-Hospital Hula

Ida

08:45

10:15

Non

XG63700101007

Sarria E.A.-Hospital Hula

Volta

12:30

14:00

Non

XG63700101009

Sarria E.A.-Hospital Hula

Volta

19:00

20:30

Non

XG63700201001

Palas de Rei-Lugo E.A.

Ida

07:00

08:00

Non

XG63700301001

Lousada-Tosende

Volta

08:40

09:25

Si

XG63700301002

Lousada-Tosende

Ida

15:35

16:20

Si

XG63700301003

Lousada-Tosende

Ida

16:25

17:10

Si

XG63700401001

CEIP San Miguel-Grallás

Volta

08:45

09:25

Si

XG63700401002

CEIP San Miguel-Grallás

Ida

15:30

16:10

Si

XG63700501001

CEIP Lousada-Xubín (mosteiro)

Volta

08:50

09:25

Si

XG63700501002

CEIP Lousada-Xubín (mosteiro)

Ida

16:25

17:00

Si

XG63700501004

CEIP Lousada-Xubín (mosteiro)

Ida

15:30

16:05

Si

XG63700601001

Outeiro-Paradela (enlace)

Ida

08:50

09:30

Si

XG63700601002

Outeiro-Paradela (enlace)

Volta

15:30

16:10

Si

XG63700701001

Paradela (enlace)-Loio (escolar)

Volta

07:45

08:10

Si

XG63700801003

Lugo E.A.-Portomarín (dársena) (enlace)

Volta

07:47

08:35

Si

XG63700901001

Palas de Rei-Hospital Hula (por N-540)

Ida

08:30

09:15

Non

XG63701001001

Paradela (enlace)-Os Lusoiros

Volta

07:45

08:40

Si

XG63701101001

CEIP San Miguel-A Matanza

Volta

08:32

09:20

Si

XG63701301005

Pacios (Paradela)-Vilachá 2

Volta

08:45

09:25

Si

XG63701401003

Paradela (enlace)-Vilachá 2

Volta

07:37

08:14

Si

XG63701501004

Paradela (enlace)-Nai

Volta

07:35

08:12

Si

XG63701701003

CEIP San Miguel-Nai

Volta

08:53

09:30

Si

XG63701901001

IES Gregorio Fernández-Paradela (enlace)

Ida

15:10

15:47

Si

XG63701901004

IES Gregorio Fernández-Paradela (enlace)

Volta

07:58

08:35

Si

XG63702001001

CEIP San Miguel-Vilachá 2

Ida

15:30

16:10

Si

XG63702101001

CEIP San Miguel-Aldosende

Ida

15:35

16:15

Si

XG63702201001

Guntín de Pallares-Lousada (enlaces)

Volta

09:30

09:50

Si

XG63702201002

Guntín de Pallares-Lousada (enlaces)

Ida

16:05

16:25

Si

XG63702301001

CEIP San Miguel-A Matanza (enlace)

Ida

15:30

16:18

Si

XG63702401001

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes-Portomarín (dársena) (enlace)

Ida

14:20

15:08

Si

XG63800101001

Meira-Lugo E.A.

Ida

07:10

07:55

Non

XG63800101002

Meira-Lugo E.A.

Volta

13:00

13:45

Non

XG63800101005

Meira-Lugo E.A.

Volta

18:30

19:15

Non

XG63800201001

IES Pedregal de Irimia-Barangón

Volta

08:16

09:06

Si

XG63800201002

IES Pedregal de Irimia-Barangón

Ida

15:50

16:40

Si

XG63800301001

IES Pedregal de Irimia-Rois

Volta

08:38

09:06

Si

XG63800301002

IES Pedregal de Irimia-Rois

Ida

15:50

16:18

Si

XG63800401001

Mosteiro-Valín das Trabas

Volta

09:02

09:50

Si

XG63800401002

Mosteiro-Valín das Trabas

Ida

16:23

17:11

Si

XG63800601004

IES Pedregal de Irimia-Casa Campos

Ida

15:50

16:27

Si

XG63800701001

CEIP Rosalia de Castro-Fraialde

Volta

09:19

09:55

Si

XG63800701002

CEIP Rosalia de Castro-Fraialde

Ida

16:25

17:01

Si

XG63800801001

CEIP Rosalía de Castro-Crende

Volta

09:16

09:50

Si

XG63800801002

CEIP Rosalía de Castro-Crende

Ida

16:25

16:59

Si

XG63800901003

Ancado Pequeno núcleo-Cimadevila

Ida

14:25

14:37

Si

XG63800901004

Ancado Pequeno núcleo-Cimadevila

Volta

07:45

07:57

Si

XG63801001003

IES Pedregal de Irimia-Mirón

Volta

08:36

09:05

Si

XG63801001004

IES Pedregal de Irimia-Mirón

Ida

15:50

16:19

Si

XG63801101002

IES Pedregal de Irimia-Casa Campos

Volta

08:32

09:09

Si

XG63900301001

A Viña-A Aira Vella

Volta

09:03

09:44

Si

XG63900301002

A Viña-A Aira Vella

Ida

16:32

17:13

Si

XG63900401001

A Viña-A Esperela

Volta

08:58

09:46

Si

XG63900401002

A Viña-A Esperela

Ida

16:32

17:20

Si

XG63900501001

A Viña-O Bullo

Volta

09:10

09:40

Si

XG63900501002

A Viña-O Bullo

Ida

16:35

17:05

Si

XG63900601001

A Viña-A Maceira

Volta

09:06

09:42

Si

XG63900601002

A Viña-A Maceira

Ida

16:33

17:09

Si

XG63900701001

A Viña-A Casanova

Volta

09:01

09:44

Si

XG63900701002

A Viña-A Casanova

Ida

16:31

17:14

Si

XG63900801001

Pontedeume-Taboada

Ida

14:19

14:48

Si

XG63900801002

Pontedeume-Taboada

Volta

07:50

08:19

Si

XG63900901003

Centro de saúde Pontedeume-Vilachá

Volta

08:38

09:27

Si

XG63900901004

Centro de saúde Pontedeume-Vilachá

Ida

14:40

15:29

Si

XG63901001003

Centro de saúde Pontedeume-Vilar-C. G. Civil

Ida

14:20

14:25

Si

XG63901001004

Centro de saúde Pontedeume-Vilar-C. G. Civil

Volta

08:05

08:10

Si

XG63901201001

Betanzos instituto-A Viña

Volta

08:00

08:29

Non

XG64000101001

Praza de Galicia-Cedeira E.A.

Volta

06:20

07:30

Non

XG64000101003

Praza de Galicia-Cedeira E.A.

Ida

09:00

10:10

Non

XG64000101006

Praza de Galicia-Cedeira E.A.

Volta

19:00

20:10

Non

XG64000101007

Praza de Galicia-Cedeira E.A.

Ida

20:30

21:40

Non

XG64000201001

Praza de Galicia-praia da Frouxeira-Cedeira E.A.

Volta

11:30

12:40

Non

XG64000201003

Praza de Galicia-praia da Frouxeira-Cedeira E.A.

Volta

21:30

22:40

Non

XG64000201005

Praza de Galicia-praia da Frouxeira-Cedeira E.A.

Ida

09:30

10:40

Non

XG64000201008

Praza de Galicia-praia da Frouxeira-Cedeira E.A.

Ida

19:00

20:10

Non

XG64000301002

Praza de Galicia-Vilaboa

Ida

09:00

09:42

Non

XG64000301003

Praza de Galicia-Vilaboa

Volta

10:00

10:42

Non

XG64000301007

Praza de Galicia-Vilaboa

Ida

19:10

19:52

Non

XG64000401001

CPI de Atios-A Cavada

Volta

09:00

09:30

Si

XG64000501001

CPI de Atios-O Casal

Ida

14:45

15:15

Si

XG64000601003

CPI do Feal-Os Bicás

Volta

08:20

08:55

Si

XG64000601004

CPI do Feal-Os Bicás

Ida

14:00

14:35

Si

XG64000701001

Porta do Sol (marquesiña)-Loira Vella

Volta

08:45

09:28

Si

XG64000701002

Porta do Sol (marquesiña)-Loira Vella

Ida

15:35

16:18

Si

XG64000801001

CPI de Atios-Castro

Ida

14:45

15:16

Si

XG64000901001

CPI de Atios-Outeiro-Os Outeiros

Ida

15:15

16:09

Si

XG64001001001

CPI de Atios-Os Outeiros

Volta

09:10

09:35

Si

XG64001201001

CPI de Atios-Lavacerido (Costa)

Ida

14:45

15:16

Si

XG64001301003

CPI do Feal-Pedroso

Volta

08:20

08:50

Si

XG64001301004

CPI do Feal-Pedroso

Ida

14:00

14:30

Si

XG64001401001

Freixeiro EC-Domirón

Ida

14:16

14:36

Si

XG64001501001

Coval-Sequeiro

Ida

15:15

15:45

Si

XG64001601001

Porta do Sol (marquesiña)-Sabín

Volta

09:05

09:35

Si

XG64001801007

Praza de Galicia-Sedes-praia da Frouxeira

Ida

20:15

20:55

Non

XG64001801019

Praza de Galicia-Sedes-praia da Frouxeira

Volta

07:00

07:40

Non

XG64001801021

Praza de Galicia-Sedes-praia da Frouxeira

Volta

21:00

21:40

Non

XG64001901001

Praza de Galicia-Polígono Río do Pozo-Sedes-praia da Frouxeira

Ida

07:30

08:04

Non

XG64002001001

Praza de Galicia-Polígono As Lagoas-O Feal-Polígono Río do Pozo

Ida

07:45

08:13

Non

XG64002401001

Cedeira E.A.-Ferrol E.A. (por AC-566)

Ida

09:30

10:30

Non

XG64002701003

CPI de Atios-Sequeiro

Ida

15:15

15:44

Si

XG64002801003

CPI de Atios-Poi

Volta

09:10

09:35

Si

XG64002901006

Concello de Narón-Baltar

Volta

08:25

08:55

Si

XG64002901007

Concello de Narón-Baltar

Ida

14:00

14:30

Si

XG64003001001

Praza de Galicia-Cedeira E.A. (por concello de Narón)

Ida

12:30

13:40

Non

XG64003101001

Praza de Galicia-praia da Frouxeira-Cedeira E.A. (por concello de Narón)

Volta

10:30

11:22

Non

XG64003401001

Freixeiro EC-Domirón-O Val

Volta

07:45

08:20

Si

XG64100101001

Plaza de Galicia-As Neves

Volta

07:30

08:05

Non

XG64100101007

Plaza de Galicia-As Neves

Ida

19:00

19:35

Non

XG64100201001

As Neves-O Ameneiro

Ida

15:30

16:05

Si

XG64100201002

As Neves-O Ameneiro

Volta

08:55

09:30

Si

XG64100301001

As Neves-As Neves

Ida

15:30

16:10

Si

XG64100301002

As Neves-As Neves

Volta

08:50

09:30

Si

XG64100401001

As Neves-praza de Galicia

Ida

07:00

07:40

Non

XG64100401004

As Neves-praza de Galicia

Volta

19:00

19:40

Non

XG64200101001

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

07:30

08:00

Non

XG64200101002

Mercado de San Xulián-O Val

Volta

08:00

08:30

Non

XG64200101013

Mercado de San Xulián-O Val

Volta

06:45

07:15

Non

XG64200201009

Mercado de San Xulián-A Graña

Volta

07:30

07:48

Non

XG64200201016

Mercado de San Xulián-A Graña

Ida

20:30

20:48

Non

XG64200301005

Mercado de San Xulián-San Felipe

Volta

07:45

08:17

Non

XG64200301012

Mercado de San Xulián-San Felipe

Ida

19:00

19:32

Non

XG64200401001

Mercado de San Xulián-Circular

Ida

07:20

08:20

Non

XG64200401002

Mercado de San Xulián-Circular

Volta

08:25

09:25

Non

XG64200401007

Mercado de San Xulián-Circular

Volta

18:05

19:05

Non

XG64200401008

Mercado de San Xulián-Circular

Ida

19:20

20:20

Non

XG64200501001

Hospital Novoa Santos-Mougá Escolar

Ida

14:29

14:58

Si

XG64200501002

Hospital Novoa Santos-Mougá Escolar

Volta

08:04

08:33

Si

XG64200601001

San Pablo-Hospital Novoa Santos

Volta

08:38

08:56

Si

XG64200601002

San Pablo-Hospital Novoa Santos

Ida

14:08

14:26

Si

XG64200701001

Cemiterio-A Pedreira

Volta

08:07

08:45

Si

XG64200701002

Cemiterio-A Pedreira

Ida

14:00

14:38

Si

XG64200801003

Praza de España-Claudina

Ida

14:17

15:17

Si

XG64200801004

Praza de España-Claudina

Volta

07:24

08:24

Si

XG64200901001

CEIP San Xoán de Filgueira-San Pedro de Leixa

Volta

08:19

08:49

Si

XG64200901002

CEIP San Xoán de Filgueira-San Pedro de Leixa

Ida

14:10

14:40

Si

XG64201001001

Valón (estrada)-San Felipe

Volta

09:06

09:33

Si

XG64201001002

Valón (estrada)-San Felipe

Ida

14:47

15:14

Si

XG64201101001

Cemiterio-Mougá

Volta

07:51

08:43

Si

XG64201101002

Cemiterio-Mougá

Ida

14:02

14:54

Si

XG64201201001

CEIP de Pazos-O Cruce

Volta

08:17

08:40

Si

XG64201201002

CEIP de Pazos-O Cruce

Ida

14:05

14:28

Si

XG64201301003

Cee Terra de Ferrol-Canido

Volta

08:55

09:30

Si

XG64201301004

Cee Terra de Ferrol-Canido

Ida

16:00

16:35

Si

XG64201401001

Valón (estrada)-Claudina

Volta

08:44

09:32

Si

XG64201401002

Valón (estrada)-Claudina

Ida

14:48

15:36

Si

XG64201501001

Valón (vila)-Praza da Graña

Volta

09:10

09:32

Si

XG64201501002

Valón (vila)-Praza da Graña

Ida

14:48

15:10

Si

XG64201601006

Canido-Canido

Ida

07:15

07:59

Non

XG64201701004

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

18:30

19:00

Non

XG64201901003

Canido-Canido

Ida

19:30

20:16

Non

XG64201901004

Canido-Canido

Volta

20:30

21:16

Non

XG64202001040

Porto-O Puntal

Volta

18:00

18:50

Non

XG64202001041

Porto-O Puntal

Ida

18:10

19:00

Non

XG64202001047

Porto-O Puntal

Ida

18:50

19:40

Non

XG64202001048

Porto-O Puntal

Volta

19:00

19:50

Non

XG64202001049

Porto-O Puntal

Ida

19:10

20:00

Non

XG64202001052

Porto-O Puntal

Volta

19:40

20:30

Non

XG64202001053

Porto-O Puntal

Ida

19:50

20:40

Non

XG64202001054

Porto-O Puntal

Volta

20:00

20:50

Non

XG64202001059

Porto-O Puntal

Ida

20:30

21:20

Non

XG64202001060

Porto-O Puntal

Volta

20:40

21:30

Non

XG64202001205

Porto-O Puntal

Volta

07:00

07:50

Non

XG64202001206

Porto-O Puntal

Ida

07:10

08:00

Non

XG64202001209

Porto-O Puntal

Volta

07:40

08:30

Non

XG64202001210

Porto-O Puntal

Ida

07:55

08:45

Non

XG64202001213

Porto-O Puntal

Volta

08:20

09:10

Non

XG64202001214

Porto-O Puntal

Ida

08:30

09:20

Non

XG64202001217

Porto-O Puntal

Volta

09:00

09:50

Non

XG64202101001

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

06:00

06:45

Non

XG64202101003

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

07:00

07:45

Non

XG64202101005

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

08:00

08:45

Non

XG64202101007

Porto-Hospital Novoa Santos

Ida

09:00

09:45

Non

XG64202201002

Hospital Novoa Santos-Porto

Ida

06:45

07:30

Non

XG64202201004

Hospital Novoa Santos-Porto

Ida

07:45

08:30

Non

XG64202201006

Hospital Novoa Santos-Porto

Ida

08:45

09:30

Non

XG64202301001

Canido-Hospital Novoa Santos

Ida

07:00

08:00

Non

XG64202301002

Canido-Hospital Novoa Santos

Ida

08:00

09:00

Non

XG64202401002

Hospital Novoa Santos-Canido

Ida

08:00

09:00

Non

XG64202401003

Hospital Novoa Santos-Canido

Ida

09:00

10:00

Non

XG64202701001

Canido-Praza da Graña

Ida

08:00

08:19

Non

XG64202701012

Canido-Praza da Graña

Ida

19:00

19:19

Non

XG64202701014

Canido-Praza da Graña

Ida

21:00

21:19

Non

XG64202801001

Praza da Graña-Canido

Ida

07:30

07:51

Non

XG64202801012

Praza da Graña-Canido

Ida

18:30

18:51

Non

XG64202801014

Praza da Graña-Canido

Ida

20:30

20:51

Non

XG64203001001

Praza de Galicia-Couto

Ida

07:30

07:51

Non

XG64203001012

Praza de Galicia-Couto

Ida

18:30

18:51

Non

XG64203001014

Praza de Galicia-Couto

Ida

20:30

20:51

Non

XG64203101001

Couto-praza de Galicia

Ida

07:00

07:19

Non

XG64203101002

Couto-praza de Galicia

Ida

08:00

08:19

Non

XG64203101012

Couto-praza de Galicia

Ida

18:00

18:19

Non

XG64203101014

Couto-praza de Galicia

Ida

20:00

20:19

Non

XG64203201079

Praza Vella-Caranza

Ida

07:00

07:16

Non

XG64203201081

Praza Vella-Caranza

Ida

07:40

07:56

Non

XG64203201083

Praza Vella-Caranza

Ida

08:10

08:26

Non

XG64203201085

Praza Vella-Caranza

Ida

08:40

08:56

Non

XG64203201124

Praza Vella-Caranza

Ida

18:25

18:41

Non

XG64203201126

Praza Vella-Caranza

Ida

18:55

19:11

Non

XG64203201128

Praza Vella-Caranza

Ida

19:25

19:41

Non

XG64203201130

Praza Vella-Caranza

Ida

19:55

20:11

Non

XG64203201132

Praza Vella-Caranza

Ida

20:25

20:41

Non

XG64203201134

Praza Vella-Caranza

Ida

20:55

21:11

Non

XG64203301079

Caranza-Praza Vella

Ida

06:45

07:03

Non

XG64203301081

Caranza-Praza Vella

Ida

07:30

07:48

Non

XG64203301083

Caranza-Praza Vella

Ida

08:00

08:18

Non

XG64203301085

Caranza-Praza Vella

Ida

08:30

08:48

Non

XG64203301087

Caranza-Praza Vella

Ida

09:00

09:18

Non

XG64203301123

Caranza-Praza Vella

Ida

18:00

18:18

Non

XG64203301125

Caranza-Praza Vella

Ida

18:30

18:48

Non

XG64203301127

Caranza-Praza Vella

Ida

19:00

19:18

Non

XG64203301129

Caranza-Praza Vella

Ida

19:30

19:48

Non

XG64203301131

Caranza-Praza Vella

Ida

20:00

20:18

Non

XG64203301133

Caranza-Praza Vella

Ida

20:30

20:48

Non

XG64203301135

Caranza-Praza Vella

Ida

21:00

21:18

Non

XG64203401036

Porto-Hospital Naval

Ida

18:00

18:45

Non

XG64203401038

Porto-Hospital Naval

Ida

19:00

19:45

Non

XG64203401040

Porto-Hospital Naval

Ida

20:00

20:45

Non

XG64203401042

Porto-Hospital Naval

Ida

21:00

21:45

Non

XG64203501037

Hospital Naval-Porto

Ida

18:45

19:30

Non

XG64203501039

Hospital Naval-Porto

Ida

19:45

20:30

Non

XG64203501041

Hospital Naval-Porto

Ida

20:45

21:30

Non

XG64203601003

Canido-Hospital Naval

Ida

18:00

19:00

Non

XG64203601005

Canido-Hospital Naval

Ida

20:00

21:00

Non

XG64203701004

Hospital Naval-Canido

Ida

19:00

20:00

Non

XG64203701006

Hospital Naval-Canido

Ida

21:00

22:00

Non

XG64204001002

Porto-O Puntal (Navantia)

Ida

06:25

07:15

Non

XG64204101001

Caranza-Canido

Ida

06:20

06:55

Non

XG64204201001

Hospital Novoa Santos-Porto (Navantia)

Ida

06:00

06:45

Non

XG64300101001

Rañestras-Rodeiro

Ida

07:50

08:18

Non

XG64300201003

Alemparte-Rodeiro

Ida

09:05

09:35

Si

XG64300301003

Rodeiro- Riobó

Volta

09:08

09:29

Si

XG64300301004

Rodeiro- Riobó

Ida

13:45

14:06

Si

XG64300401003

CPI de Rodeiro-Alto da Fraga

Volta

09:00

09:35

Si

XG64300401004

CPI de Rodeiro-Alto da Fraga

Ida

13:45

14:20

Si

XG64300501003

Rodeiro-Cuñarro do Cabo

Volta

09:10

09:35

Si

XG64300501004

Rodeiro-Cuñarro do Cabo

Ida

13:45

14:10

Si

XG64300601003

Rodeiro-Adelán-Alto da Fraga

Volta

08:56

09:25

Si

XG64300601004

Rodeiro-Adelán-Alto da Fraga

Ida

13:45

14:14

Si

XG64300701006

Lalín E.A.-Casiñas-Berredo

Volta

08:00

08:40

Si

XG64300701008

Lalín E.A.-Casiñas-Berredo

Ida

14:35

15:15

Si

XG64300801001

Lalín E.A.-Pena

Volta

08:00

08:40

Si

XG64300801003

Lalín E.A.-Pena

Ida

14:25

15:05

Si

XG64300901001

Castro Dozón-Lalín E.A.

Ida

07:15

07:45

Non

XG64301001004

Rodeiro-Lalín E.A.

Volta

19:00

19:20

Non

XG64301001005

Rodeiro-Lalín E.A.

Volta

08:35

08:55

Non

XG64301701001

Rodeiro-Fondevila

Ida

13:45

14:15

Si

XG64400101001

Viloira-O Barco de Valdeorras-Ourense E.I.

Ida

08:00

09:44

Non

XG64400101002

Viloira-O Barco de Valdeorras-Ourense E.I.

Volta

13:00

14:44

Non

XG64400101004

Viloira-O Barco de Valdeorras-Ourense E.I.

Volta

20:00

21:44

Non

XG64400201001

Viloira-O Barco de Valdeorras-San Francisco E.F.-Ourense E.I.

Volta

06:00

07:58

Non

XG64400201002

Viloira-O Barco de Valdeorras-San Francisco E.F.-Ourense E.I.

Ida

22:00

23:58

Non

XG64400301004

A Rúa E.A.-Tuxe (estrada Cambela)

Volta

07:32

08:15

Si

XG64400301005

A Rúa E.A.-Tuxe (estrada Cambela)

Ida

14:10

14:53

Si

XG64400401001

CEIP Manuel Respino-O Seixo-Celavente

Volta

08:20

09:10

Si

XG64400401005

CEIP Manuel Respino-O Seixo-Celavente

Ida

15:30

16:20

Si

XG64400501004

A Rúa E.A.-Celavente

Volta

07:35

08:20

Si

XG64400501005

A Rúa E.A.-Celavente

Ida

14:10

14:55

Si

XG64400601001

CEIP Manuel Respino-A Vacariza

Volta

08:35

09:10

Si

XG64400601002

CEIP Manuel Respino-A Vacariza

Ida

15:35

16:10

Si

XG64400701006

Quiroga-Bustelo do Lor

Volta

07:50

08:39

Si

XG64400701007

Quiroga-Bustelo do Lor

Ida

14:40

15:29

Si

XG64400801004

Quiroga-Barreiro

Volta

08:09

09:45

Si

XG64400801005

Quiroga-Barreiro

Ida

15:40

17:16

Si

XG64400901004

CEIP de Quiroga-Bustelo do Lor

Volta

09:10

09:45

Si

XG64400901005

CEIP de Quiroga-Bustelo do Lor

Ida

15:40

16:15

Si

XG64401001005

IES Cosme López Rodríguez-Valencia do Sil (praza)

Ida

14:30

14:55

Si

XG64401201001

A Rúa E.A.-Tuxe (estrada Cambela)

Volta

08:50

09:38

Si

XG64401201002

A Rúa E.A.-Tuxe (estrada Cambela)

Ida

15:00

15:48

Si

XG64401501001

CEIP do Bolo-Celavente

Ida

15:25

15:40

Si

XG64401501005

CEIP do Bolo-Celavente

Volta

09:06

09:21

Si

XG64401601001

Somoza (praza)-IES Cosme López Rodríguez

Ida

07:50

08:15

Si

XG64401701004

IES de Quiroga-Leixazós

Volta

08:00

08:30

Si

XG64401701005

IES de Quiroga-Leixazós

Ida

14:40

15:10

Si

XG64500201001

CEIP Virxe do Carme-Canaval

Ida

15:45

16:35

Si

XG64500201004

CEIP Virxe do Carme-Canaval

Volta

08:50

09:40

Si

XG64500301001

CPI Virxe dos Remedios-Portela

Volta

07:53

09:17

Si

XG64500301002

CPI Virxe dos Remedios-Portela

Ida

16:00

17:24

Si

XG64500401001

CPI Virxe dos Remedios-Rabacallos (estrada)

Volta

08:30

09:20

Si

XG64500401002

CPI Virxe dos Remedios-Rabacallos (estrada)

Ida

16:00

16:50

Si

XG64500501001

Castro Caldelas-Celeiros

Volta

08:20

09:15

Si

XG64500501002

Castro Caldelas-Celeiros

Ida

16:00

16:55

Si

XG64500601001

Castro Caldelas-Tronceda

Volta

08:35

09:20

Si

XG64500601002

Castro Caldelas-Tronceda

Ida

16:00

16:45

Si

XG64500701001

Castro Caldelas-A Pola

Volta

08:55

09:25

Si

XG64500701002

Castro Caldelas-A Pola

Ida

16:05

16:35

Si

XG64500801001

Castro Caldelas-Casteloais (fronte á casa do alumno)

Volta

08:40

09:15

Si

XG64500801002

Castro Caldelas-Casteloais (fronte á casa do alumno)

Ida

16:00

16:35

Si

XG64500901004

Hospital Monforte de Lemos-Matamá

Ida

15:30

16:15

Si

XG64500901005

Hospital Monforte de Lemos-Matamá

Volta

07:55

08:40

Si

XG64600101001

Quintela-Centro saúde Melide

Volta

14:05

14:35

Si

XG64600201003

Meire-Centro saúde Melide

Ida

08:05

08:30

Si

XG64600201005

Meire-Centro saúde Melide

Volta

14:20

14:45

Si

XG64600301003

Boimorto-Sobrado

Ida

09:29

10:15

Si

XG64600301004

Boimorto-Sobrado

Volta

16:30

17:16

Si

XG64600401003

Boimorto-Parafita-Centro saúde Melide

Ida

07:45

08:30

Si

XG64600401005

Boimorto-Parafita-Centro saúde Melide

Volta

14:20

15:05

Si

XG64600501003

Boimorto-Cazallas-Centro saúde Melide

Ida

08:39

09:20

Si

XG64600501004

Boimorto-Cazallas-Centro saúde Melide

Volta

15:59

16:40

Si

XG64600601002

Centro saúde Melide-Vimianzo

Ida

13:45

14:25

Si

XG64600701003

Mundín-Centro saúde Melide

Ida

07:56

08:33

Si

XG64600701005

Mundín-Centro saúde Melide

Volta

14:15

14:52

Si

XG64600801003

Boimorto-Mundín-Centro saúde Melide

Ida

08:40

09:29

Si

XG64600801004

Boimorto-Mundín-Centro saúde Melide

Volta

16:15

17:04

Si

XG64600901002

Melide-Mosteiro

Volta

08:33

08:55

Si

XG64601101003

CPI Armando Cotarelo Valledor-Guiso

Volta

08:40

09:20

Si

XG64601101004

CPI Armando Cotarelo Valledor-Guiso

Ida

15:55

16:45

Si

XG64601201003

IES de Curtis-Cruces

Volta

08:00

08:25

Si

XG64601201004

IES de Curtis-Cruces

Ida

14:15

14:40

Si

XG64601401003

CEIP Virxe do Portal-Torante

Volta

09:39

10:12

Si

XG64601401004

CEIP Virxe do Portal-Torante

Ida

16:35

17:08

Si

XG64601501003

CEIP de Teixeiro-Foxado

Volta

09:13

09:30

Si

XG64601501004

CEIP de Teixeiro-Foxado

Ida

15:20

15:37

Si

XG64601601003

CEIP de Teixeiro-Belen

Volta

08:50

09:20

Si

XG64601601004

CEIP de Teixeiro-Belen

Ida

15:15

15:45

Si

XG64601701003

CEIP Virxe do Portal-Costoia

Volta

09:36

10:10

Si

XG64601701004

CEIP Virxe do Portal-Costoia

Ida

16:30

17:04

Si

XG64601801003

CEIP Virxe do Portal-Marco das Pías

Volta

09:30

10:08

Si

XG64601801004

CEIP Virxe do Portal-Marco das Pías

Ida

16:30

17:08

Si

XG64601901003

CPI Armando Cotarelo Valledor-Igrexa Pousada

Volta

08:45

09:23

Si

XG64601901004

CPI Armando Cotarelo Valledor-Igrexa Pousada

Ida

15:55

16:33

Si

XG64700201002

Pedrafita do Cebreiro-Padornelos

Volta

08:45

09:37

Si

XG64700201003

Pedrafita do Cebreiro-Padornelos

Ida

16:30

17:22

Si

XG64700301004

Incio-Sarria E.A.

Volta

18:10

18:45

Non

XG64700401003

Sarria E.A.-Lousada

Volta

08:00

08:45

Si

XG64700401004

Sarria E.A.-Lousada

Ida

14:25

15:10

Si

XG64700501003

Sarria E.A.-Pacios

Volta

07:55

08:41

Si

XG64700501004

Sarria E.A.-Pacios

Ida

14:25

15:11

Si

XG64700601003

CEIP de Samos-Zoo

Volta

09:15

09:55

Si

XG64700601004

CEIP de Samos-Zoo

Ida

16:30

17:10

Si

XG64700701003

Sarria E.A.-Castillón

Volta

07:45

08:30

Si

XG64700701004

Sarria E.A.-Castillón

Ida

14:45

15:30

Si

XG64700801003

Sarria E.A.-A Parede de Delle

Volta

08:00

08:43

Si

XG64700801004

Sarria E.A.-A Parede de Delle

Ida

14:25

15:08

Si

XG64700901001

CEIP Antonio Fernández López-Valdocouto

Volta

07:30

08:12

Si

XG64701001001

Paradela (enlace)-Castro Barán

Ida

07:40

08:15

Si

XG64701101003

Sarria E.A.-Lousada

Volta

07:35

08:34

Si

XG64701101004

Sarria E.A.-Lousada

Ida

14:29

15:28

Si

XG64701301001

CEIP Antonio Fernández López-Bade

Volta

08:37

09:25

Si

XG64701301002

CEIP Antonio Fernández López-Bade

Ida

15:30

16:18

Si

XG64701701003

Samos (marquesiña)-Santa Mariña de Lóuzara

Volta

09:15

09:55

Si

XG64701701004

Samos (marquesiña)-Santa Mariña de Lóuzara

Ida

16:25

17:05

Si

XG64701901003

Sarria E.A.-Pacio de San Pedro de Incio

Volta

07:42

08:30

Si

XG64701901004

Sarria E.A.-Pacio de San Pedro de Incio

Ida

14:50

15:38

Si

XG64702001003

Sarria E.A.-Santa Mariña de Lóuzara

Volta

07:40

08:35

Si

XG64702001004

Sarria E.A.-Santa Mariña de Lóuzara

Ida

14:50

15:45

Si

XG64702101001

Incio-Toldaos

Volta

09:09

09:55

Si

XG64702101002

Incio-Toldaos

Ida

16:25

17:11

Si

XG64702301001

Sarria E.A.-San Eufrasio

Ida

09:00

09:20

Non

XG64702601001

CEIP de Samos-Reiriz

Volta

09:20

09:51

Si

XG64702601002

CEIP de Samos-Reiriz

Ida

16:30

17:01

Si

XG64800201004

Garaje Vilabus-Monforte E.A.

Ida

08:00

08:40

Si

XG64800301004

Monforte E.A.-Meda

Volta

08:01

08:36

Si

XG64800301005

Monforte E.A.-Meda

Ida

14:45

15:20

Si

XG64800401003

CEIP de Monforte de Lemos-Meda

Volta

08:15

08:49

Si

XG64800401004

CEIP de Monforte de Lemos-Meda

Ida

15:10

15:44

Si

XG64800501003

Monforte E.A.-Vilademouros

Ida

15:30

16:25

Si

XG64800501004

Monforte E.A.-Vilademouros

Volta

07:48

08:43

Si

XG64800801005

Monforte E.A.-Santiago E.I.

Ida

07:50

09:35

Non

XG64800901001

Monforte E.A.-Lugo E.A.

Ida

06:35

07:50

Non

XG64801101003

Monforte E.A.-Susao

Volta

08:20

08:50

Si

XG64801101004

Monforte E.A.-Susao

Ida

15:00

15:30

Si

XG64801201002

Monforte E.A.-Outeiro

Volta

09:24

10:05

Si

XG64801201003

Monforte E.A.-Outeiro

Ida

16:05

16:46

Si

XG64801301006

CEIP Monte Baliño-Garaje Vilabus

Volta

09:05

09:30

Si

XG64801401001

CEIP Virxe do Carme-Vilademouros

Ida

15:45

16:36

Si

XG64801401004

CEIP Virxe do Carme-Vilademouros

Volta

08:49

09:40

Si

XG64802001001

Pobra de San Xulián-Portomarín (dársena)

Volta

07:10

07:45

Non

XG64802201001

Hospital Hula-Hospital Monforte de Lemos

Ida

06:25

07:55

Non

XG64802201003

Hospital Hula-Hospital Monforte de Lemos

Ida

20:15

21:45

Non

XG64802301001

Hospital Monforte de Lemos-Hospital Hula

Ida

08:15

09:45

Non

XG64802401002

Monforte E.A.-Hospital Hula

Ida

22:05

23:35

Non

XG64802501001

Monforte E.A.-Hospital Hula

Ida

07:00

08:30

Non

XG64802501004

Monforte E.A.-Hospital Hula

Ida

18:45

20:15

Non

XG64802501006

Monforte E.A.-Hospital Hula

Volta

12:15

13:45

Non

XG64802501009

Monforte E.A.-Hospital Hula

Volta

18:20

19:50

Non

XG64802601001

Lugo E.A.-Sarria E.A.

Ida

07:45

08:15

Non

XG64802601002

Lugo E.A.-Sarria E.A.

Volta

10:00

10:30

Non

XG64802701001

Monforte E.A.-Garaje Vilabus

Ida

15:20

16:25

Si

XG64803201001

Ferreira (enlaces)-IES A Pinguela

Ida

08:20

08:33

Si

XG64900101004

Chantada E.A.-Papelle

Volta

07:40

08:35

Si

XG64900101005

Chantada E.A.-Papelle

Ida

14:45

15:40

Si

XG64900201001

Chantada E.A.-Penaboa

Volta

08:27

08:54

Si

XG64900201002

Chantada E.A.-Penaboa

Ida

15:55

16:22

Si

XG64900301001

Chantada E.A.-Xillán

Volta

08:42

09:07

Si

XG64900301002

Chantada E.A.-Xillán

Ida

15:55

16:20

Si

XG64900401002

Chantada E.A.-Lobelle de Arriba

Volta

07:33

08:11

Si

XG64900401003

Chantada E.A.-Lobelle de Arriba

Ida

14:05

14:43

Si

XG64900501002

Chantada E.A.-O Vilar

Volta

07:40

08:35

Si

XG64900501003

Chantada E.A.-O Vilar

Ida

14:45

15:40

Si

XG64900601004

Chantada E.A.-Xillán

Volta

07:53

08:17

Si

XG64900601005

Chantada E.A.-Xillán

Ida

14:10

14:34

Si

XG64900701002

Chantada E.A.-Chouso

Volta

08:15

08:41

Si

XG64900701003

Chantada E.A.-Chouso

Ida

14:10

14:36

Si

XG64900801001

Chantada E.A.-O Seixo

Volta

08:37

09:14

Si

XG64900801002

Chantada E.A.-O Seixo

Ida

15:55

16:32

Si

XG64900901001

CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla-A Lamela

Volta

08:22

08:37

Si

XG64901001004

Barrela-Prado

Ida

15:05

15:35

Si

XG64901101004

A Barrela (enlaces)-Vilar do Monte

Volta

07:50

08:34

Si

XG64901101005

A Barrela (enlaces)-Vilar do Monte

Ida

15:05

15:49

Si

XG64901201004

Chantada E.A.-Mundín

Volta

07:55

08:35

Si

XG64901201005

Chantada E.A.-Mundín

Ida

15:05

15:45

Si

XG64901301004

Placería (enlace)-Arxemil

Volta

07:58

08:35

Si

XG64901301005

Placería (enlace)-Arxemil

Ida

15:05

15:42

Si

XG64901401003

CEIP Xosé Luís Taboada-Nodar

Ida

15:20

15:50

Si

XG64901401007

CEIP Xosé Luís Taboada-Nodar

Volta

09:20

09:50

Si

XG64901501003

CEIP Xosé Luís Taboada-Mundín xiro

Ida

15:20

15:57

Si

XG64901501007

CEIP Xosé Luís Taboada-Mundín xiro

Volta

09:13

09:50

Si

XG64901601003

CEIP Xosé Luís Taboada-Rubias (marquesiña)

Ida

15:20

15:44

Si

XG64901601007

CEIP Xosé Luís Taboada-Rubias (marquesiña)

Volta

09:26

09:50

Si

XG64901701003

Barrela-Papelle

Ida

15:20

16:15

Si

XG64901701007

Barrela-Papelle

Volta

08:55

09:50

Si

XG64901801003

IES Lama das Quendas-Señorín

Volta

08:18

08:35

Si

XG64901901003

Barrela-Besteiriños

Ida

15:20

15:40

Si

XG64901901012

Barrela-Besteiriños

Volta

09:30

09:50

Si

XG64902001008

A Barrela (enlaces)-Besteiriños

Volta

08:20

08:35

Si

XG64902001009

A Barrela (enlaces)-Besteiriños

Ida

15:05

15:20

Si

XG64902101001

Pepes-Barrela

Ida

09:25

09:55

Si

XG65100101003

Cedeira E.A.-Vieiteiras

Ida

13:50

14:21

Si

XG65100101004

Cedeira E.A.-Vieiteiras

Volta

07:39

08:10

Si

XG65100201003

IES Punta Candieira-Campeira

Ida

13:50

14:34

Si

XG65100201004

IES Punta Candieira-Campeira

Volta

07:20

08:04

Si

XG65100301003

IES Punta Candieira-Chimparra

Ida

13:50

14:19

Si

XG65100301004

IES Punta Candieira-Chimparra

Volta

07:30

07:59

Si

XG65100401003

Mercado-A Loira

Ida

15:45

16:09

Si

XG65100401004

Mercado-A Loira

Volta

09:01

09:25

Si

XG65100501003

Mercado-Escola

Ida

15:45

16:15

Si

XG65100501004

Mercado-Escola

Volta

09:05

09:35

Si

XG65100601003

A Barqueira-Sosloureiros 2

Volta

09:15

09:40

Si

XG65100601004

A Barqueira-Sosloureiros 2

Ida

16:30

16:55

Si

XG65100701003

CEIP da Barqueira-Pontellas

Volta

09:30

09:54

Si

XG65100701004

CEIP da Barqueira-Pontellas

Ida

16:30

16:54

Si

XG65100801003

CEIP da Barqueira-A Barqueira

Volta

09:45

10:00

Si

XG65100801004

CEIP da Barqueira-A Barqueira

Ida

16:30

16:45

Si

XG65100901003

A Barqueira-Chaíña

Volta

09:37

10:00

Si

XG65100901004

A Barqueira-Chaíña

Ida

16:30

16:53

Si

XG65101001003

Cedeira E.A.-Moreira

Volta

08:10

08:50

Si

XG65101001004

Cedeira E.A.-Moreira

Ida

15:10

15:50

Si

XG65101101003

CEIP Nicolás del Río-empalme

Volta

08:22

08:50

Si

XG65101101004

CEIP Nicolás del Río-empalme

Ida

14:00

14:28

Si

XG65101201003

Cedeira E.A.-Biduído

Volta

08:17

09:00

Si

XG65101201004

Cedeira E.A.-Biduído

Ida

15:10

15:53

Si

XG65101301003

CEIP Nicolás del Río-Porto do Cabo

Volta

08:35

08:50

Si

XG65101301004

CEIP Nicolás del Río-Porto do Cabo

Ida

14:00

14:15

Si

XG65101401003

Cedeira E.A.-Trasmonte

Volta

08:25

08:50

Si

XG65101401004

Cedeira E.A.-Trasmonte

Ida

15:10

15:35

Si

XG65101501003

Mercado-Torrentes

Ida

15:40

16:02

Si

XG65101501004

Mercado-Torrentes

Volta

09:03

09:25

Si

XG65400301003

CPI de Atios-Mosende de Abaixo

Ida

14:45

15:13

Si

XG65400301004

CPI de Atios-Mosende de Abaixo

Ida

15:15

15:43

Si

XG65400401003

CPI de Atios-Barreiro-Robles

Volta

08:59

09:18

Si

XG65400501003

CPI de Atios-Taraza (Cruce centro)

Volta

09:05

09:26

Si

XG65400601003

IES Terra de Trasancos-Couto

Ida

14:20

14:39

Si

XG65400601004

IES Terra de Trasancos-Couto

Volta

07:55

08:14

Si

XG65400701003

IES Terra de Trasancos-Bar Novo Rincón-A Gándara

Ida

14:20

14:33

Si

XG65400701004

IES Terra de Trasancos-Bar Novo Rincón-A Gándara

Volta

08:00

08:13

Si

XG65400801007

CPI do Feal-Galerías Layme

Volta

08:30

08:50

Si

XG65400801008

CPI do Feal-Galerías Layme

Ida

14:00

14:20

Si

XG65400901007

CPI do Feal-Couto

Volta

08:30

08:50

Si

XG65400901008

CPI do Feal-Couto

Ida

14:00

14:20

Si

XG65401001007

Estrada O Feal-pza. Álvaro Paradela

Volta

08:20

08:37

Si

XG65401001008

Estrada O Feal-pza. Álvaro Paradela

Ida

14:00

14:17

Si

XG65401201007

CPI do Feal-O Carballo

Volta

08:21

09:00

Si

XG65401201008

CPI do Feal-O Carballo

Ida

14:00

14:39

Si

XG65600101001

Agualada-Brenlla 2

Volta

09:51

10:02

Si

XG65600101002

Agualada-Brenlla 2

Ida

17:10

17:21

Si

XG65600201001

Agualada-A Furoca

Volta

09:45

10:05

Si

XG65600201002

Agualada-A Furoca

Ida

17:10

17:30

Si

XG65600301001

CEIP de Bormoio-Agualada-Porto

Volta

09:40

10:07

Si

XG65600301002

CEIP de Bormoio-Agualada-Porto

Ida

17:10

17:37

Si

XG65600401001

CEIP de Bormoio-Agualada-Camafreita 1

Volta

09:42

10:05

Si

XG65600401002

CEIP de Bormoio-Agualada-Camafreita 1

Ida

17:10

17:33

Si

XG65600501001

Agualada-Rial 2

Volta

09:51

10:05

Si

XG65600501002

Agualada-Rial 2

Ida

17:10

17:24

Si

XG65600601001

Agualada-Igrexa Nantón

Volta

09:47

10:05

Si

XG65600601002

Agualada-Igrexa Nantón

Ida

17:10

17:28

Si

XG65600701004

Coristanco-O Piñeiro

Volta

08:17

08:30

Si

XG65600701005

Coristanco-O Piñeiro

Ida

14:25

14:38

Si

XG65600801001

CPI Alcalde Xosé Pichel-O Piñeiro

Volta

08:54

09:10

Si

XG65600801002

CPI Alcalde Xosé Pichel-O Piñeiro

Ida

16:10

16:26

Si

XG65601001004

CPI Alcalde Xosé Pichel-Castro

Volta

08:01

08:26

Si

XG65601001005

CPI Alcalde Xosé Pichel-Castro

Ida

14:25

14:50

Si

XG65601101001

CPI Alcalde Xosé Pichel-Valencia Abaixo

Volta

08:53

09:20

Si

XG65601101002

CPI Alcalde Xosé Pichel-Valencia Abaixo

Ida

16:10

16:37

Si

XG65601201004

CPI Alcalde Xosé Pichel-Lume de Suso 2

Volta

08:10

08:30

Si

XG65601201005

CPI Alcalde Xosé Pichel-Lume de Suso 2

Ida

14:25

14:45

Si

XG65601301001

Coristanco-Cruce

Volta

08:40

09:15

Si

XG65601301002

Coristanco-Cruce

Ida

16:10

16:45

Si

XG65601301008

Coristanco-Cruce

Volta

07:50

08:25

Si

XG65601301009

Coristanco-Cruce

Ida

14:25

15:00

Si

XG65601401001

CPI Alcalde Xosé Pichel-Abelenda 2

Volta

08:47

09:19

Si

XG65601401002

CPI Alcalde Xosé Pichel-Abelenda 2

Ida

16:10

16:42

Si

XG65601401008

CPI Alcalde Xosé Pichel-Abelenda 2

Volta

07:57

08:29

Si

XG65601401009

CPI Alcalde Xosé Pichel-Abelenda 2

Ida

14:25

14:57

Si

XG65601501001

CPI Alcalde Xosé Pichel-Costa Galgueira 2

Volta

09:05

09:20

Si

XG65601501002

CPI Alcalde Xosé Pichel-Costa Galgueira 2

Ida

16:10

16:25

Si

XG65601501008

CPI Alcalde Xosé Pichel-Costa Galgueira 2

Volta

08:15

08:30

Si

XG65601501009

CPI Alcalde Xosé Pichel-Costa Galgueira 2

Ida

14:25

14:40

Si

XG65601601004

CPI Alcalde Xosé Pichel-Teixoeiras

Volta

07:58

08:23

Si

XG65601601005

CPI Alcalde Xosé Pichel-Teixoeiras

Ida

14:25

14:50

Si

XG65601801001

CPI Alcalde Xosé Pichel-Nogueira 2

Volta

08:48

09:20

Si

XG65601801002

CPI Alcalde Xosé Pichel-Nogueira 2

Ida

16:10

16:42

Si

XG65601901004

CPI Alcalde Xosé Pichel-O Outeiro-A Agualada

Volta

08:01

08:30

Si

XG65601901005

CPI Alcalde Xosé Pichel-O Outeiro-A Agualada

Ida

14:25

14:54

Si

XG65602001001

CPI Alcalde Xosé Pichel-Centiña 3

Volta

09:05

09:20

Si

XG65602001002

CPI Alcalde Xosé Pichel-Centiña 3

Ida

16:10

16:25

Si

XG65602101004

CPI Alcalde Xosé Pichel-Rial

Volta

07:59

08:30

Si

XG65602101005

CPI Alcalde Xosé Pichel-Rial

Ida

14:25

14:56

Si

XG65800101003

IES Nº 1-Portela

Volta

07:45

08:28

Si

XG65800101004

IES Nº 1-Portela

Ida

14:27

15:10

Si

XG65800301004

IES Manuel García Barros- San Vicente

Ida

14:27

14:57

Si

XG65800401003

CEIP de Figueiroa-8 EP 7001 (Taberna Eulogio)

Volta

08:30

08:55

Si

XG65800401004

CEIP de Figueiroa-8 EP 7001 (Taberna Eulogio)

Ida

13:52

14:17

Si

XG65800501003

CEIP do Foxo- Liñares

Volta

08:49

09:10

Si

XG65800501004

CEIP do Foxo- Liñares

Ida

13:42

14:03

Si

XG65800601004

IES Nº 1-Sequeiros

Ida

14:27

15:13

Si

XG65800701003

CEIP do Foxo-Viladafonso

Volta

08:46

09:15

Si

XG65800701004

CEIP do Foxo-Viladafonso

Ida

13:42

14:11

Si

XG65800801003

IES Nº 1-Pepe (Agar)

Volta

07:42

08:23

Si

XG65800801004

IES Nº 1-Pepe (Agar)

Ida

14:27

15:08

Si

XG65800901004

CEIP do Foxo-Barro

Ida

13:42

13:54

Si

XG65801001003

IES Nº 1-Pousada (Curantes)

Volta

07:46

08:30

Si

XG65801001004

IES Nº 1-Pousada (Curantes)

Ida

14:27

15:11

Si

XG65801101003

IES Antón Losada Diéguez-Tatos

Volta

07:53

08:20

Si

XG65801101004

IES Antón Losada Diéguez-Tatos

Ida

14:27

14:54

Si

XG65801201003

CEIP do Foxo-A Rocha-cruzamento Orazo

Ida

13:42

14:09

Si

XG65801301003

CEIP de Figueiroa-Tatos

Volta

08:30

08:53

Si

XG65801301004

CEIP de Figueiroa-Tatos

Ida

13:52

14:15

Si

XG65801401004

CEIP do Foxo-Balseiros

Ida

13:42

14:08

Si

XG65801501003

IES Nº 1-Orosa

Volta

07:45

08:30

Si

XG65801501004

IES Nº 1-Orosa

Ida

14:27

15:12

Si

XG65801601001

CEIP Cabada Vázquez-Farola

Volta

09:06

09:46

Si

XG65801601004

CEIP Cabada Vázquez-Farola

Ida

15:32

16:12

Si

XG65801701002

IES Nº 1-Enviande

Ida

14:27

15:20

Si

XG65802001001

IES Antón Losada Diéguez-Puerta del Sol-San Vicente

Volta

07:50

08:20

Si

XG65802101001

IES Nº 1-Puerta del Sol-Veiga da Braña

Volta

07:40

08:26

Si

XG65802201001

IES Nº 1 -A Estrada E.A.-Enviande

Volta

07:40

08:35

Si

XG65802301002

CEIP do Foxo-O Sol

Volta

09:00

09:12

Si

XG65802401002

CEIP do Foxo-Sorribas

Volta

08:50

09:15

Si

XG65802601002

CEIP do Foxo-Veiga da Braña

Volta

08:48

09:14

Si

XG65900101003

IES Nº 1-Sobreira

Volta

07:30

08:25

Si

XG65900101004

IES Nº 1-Sobreira

Ida

14:30

15:25

Si

XG65900201003

IES Nº 1-Barco

Volta

07:56

08:30

Si

XG65900201004

IES Nº 1-Barco

Ida

14:30

15:04

Si

XG65900301003

IES Antón Losada Diéguez-Ribeira

Volta

07:55

08:35

Si

XG65900301004

IES Antón Losada Diéguez-Ribeira

Ida

14:30

15:10

Si

XG65900401003

Montoiro (Pozo de Baloira)-CEIP Manuel Villar Paramá

Ida

08:30

08:55

Si

XG65900401004

Montoiro (Pozo de Baloira)-CEIP Manuel Villar Paramá

Volta

14:05

14:30

Si

XG65900501003

Requián-A Estrada E.A.

Ida

07:50

08:40

Si

XG65900501004

Requián-A Estrada E.A.

Volta

14:25

15:15

Si

XG65900601003

Santa Baia-CEIP de Figueiroa Circular

Volta

08:35

09:05

Si

XG65900601004

Santa Baia-CEIP de Figueiroa Circular

Ida

13:48

14:18

Si

XG65900701003

Azureiros-IES Nº 1-IES Antón Losada Diéguez

Ida

07:50

08:25

Si

XG65900701004

Azureiros-IES Nº 1-IES Antón Losada Diéguez

Volta

14:25

15:00

Si

XG65900801003

Requián-CEIP Manuel Villar Paramá

Ida

08:06

08:55

Si

XG65900801004

Requián-CEIP Manuel Villar Paramá

Volta

14:05

14:54

Si

XG65900901003

R/ Avda. Santiago, 12-4Pd (A Estrada)-Beitos

Volta

07:50

08:40

Si

XG65900901004

R/ Avda. Santiago, 12-4Pd (A Estrada)-Beitos

Ida

14:30

15:20

Si

XG65901001004

Centro Médico de Vea-Baloira

Ida

13:55

14:30

Si

XG65901101003

Centro Médico de Vea-Baloira

Volta

08:30

09:05

Si

XG66000101003

IES de Melide-San Cidre

Volta

07:45

08:30

Si

XG66000101004

IES de Melide-San Cidre

Ida

14:15

15:00

Si

XG66000201003

IES de Melide-Bragaña

Volta

08:10

08:30

Si

XG66000201004

IES de Melide-Bragaña

Ida

14:15

14:35

Si

XG66000301003

CEIP Mestre Pastor Barral-Transv. avda. Compost

Volta

08:55

09:05

Non

XG66000401003

IES de Melide-Igrexa de Serantes

Volta

08:03

08:30

Si

XG66000401004

IES de Melide-Igrexa de Serantes

Ida

14:15

14:42

Si

XG66000501003

CEIP de Toques-cruzamento Prados

Volta

09:10

09:40

Si

XG66000501004

CEIP de Toques-cruzamento Prados

Ida

16:30

17:00

Si

XG66000601003

IES de Melide-Belmil

Volta

08:00

08:30

Si

XG66000601004

IES de Melide-Belmil

Ida

14:15

14:45

Si

XG66000701003

IES de Melide-A Muruxosa

Volta

08:00

08:30

Si

XG66000701004

IES de Melide-A Muruxosa

Ida

14:15

14:45

Si

XG66000801003

IES de Melide-cruzamento de Monteagudo 2

Volta

08:05

08:31

Si

XG66000801004

IES de Melide-cruzamento de Monteagudo 2

Ida

14:15

14:41

Si

XG66000901003

CEIP de Melide Nº 1-Porto-Folladela

Volta

09:00

09:20

Si

XG66000901004

CEIP de Melide Nº 1-Porto-Folladela

Ida

16:15

16:35

Si

XG66001001003

IES de Melide-Goiás

Volta

08:00

08:30

Si

XG66001001004

IES de Melide-Goiás

Ida

14:15

14:45

Si

XG66001101003

CEIP de Toques-Vilares

Volta

09:13

09:40

Si

XG66001101004

CEIP de Toques-Vilares

Ida

16:30

16:57

Si

XG66001201003

IES de Melide-empalme a Pena

Volta

08:03

08:30

Si

XG66001201004

IES de Melide-empalme a Pena

Ida

14:15

14:42

Si

XG66001301003

CEIP de Melide Nº 1- Garea

Volta

09:00

09:20

Si

XG66001301004

CEIP de Melide Nº 1- Garea

Ida

16:15

16:35

Si

XG66100101002

Melide-Mosteiro

Ida

14:05

14:25

Si

XG66100201003

IES de Melide-Amboaxe

Volta

08:12

08:30

Non

XG66100301003

CEIP de Toques-Penatrigueira

Volta

09:05

09:40

Si

XG66100301004

CEIP de Toques-Penatrigueira

Ida

16:30

17:03

Si

XG66100401002

CEIP de Arcediago-Ribeiro

Volta

08:40

09:14

Si

XG66100501003

CEIP de Arcediago-A Valada

Volta

08:40

09:10

Si

XG66100501004

CEIP de Arcediago-A Valada

Ida

14:15

14:45

Si

XG66100601003

IES de Melide-cruzamento Ribeiro

Volta

07:53

08:29

Si

XG66100601004

IES de Melide-cruzamento Ribeiro

Ida

14:20

14:56

Si

XG66100701002

San Martiño Abaixo-centro saúde Melide

Ida

08:36

09:00

Si

XG66100801003

IES de Melide-Rendos

Volta

07:59

08:30

Si

XG66100801004

IES de Melide-Rendos

Ida

14:20

14:45

Si

XG66100901003

CEIP de Melide Nº 1-Casa Mato

Volta

09:08

09:21

Si

XG66100901004

CEIP de Melide Nº 1-Casa Mato

Ida

16:15

16:28

Si

XG66101001003

IES de Melide-Xubial

Volta

08:05

08:30

Non

XG66101101003

CEIP de Melide Nº 1-O Casal

Volta

08:57

09:20

Non

XG66101201002

CEIP de Arcediago-Vimianzo

Volta

08:45

09:10

Si

XG66101301004

CEIP de Arcediago-Novela

Ida

14:15

14:45

Si

XG66101401002

Centro saúde Melide-A Mandanela

Volta

08:15

08:35

Si

XG66200101003

CEIP Xesús Golmar-Filgueiroa 1

Volta

08:00

08:35

Si

XG66200101004

CEIP Xesús Golmar-Filgueiroa 1

Ida

14:35

15:10

Si

XG66200201003

CEIP Vicente Arias de la Maza-Insua

Volta

09:05

09:26

Si

XG66200201005

CEIP Vicente Arias de la Maza-Insua

Ida

16:05

16:26

Si

XG66200301002

CEIP de Silleda-Tixoa

Volta

08:14

08:43

Si

XG66200302001

IES Pintor Colmeiro-Tixoa

Ida

14:35

14:54

Si

XG66200501002

CEIP Xesús Golmar-Rivela

Volta

07:44

08:29

Si

XG66200601003

CEIP Vicente Arias de la Maza-rúa Xosé Cuíña

Volta

08:55

09:25

Si

XG66200601005

CEIP Vicente Arias de la Maza-rúa Xosé Cuíña

Ida

16:05

16:35

Si

XG66200701003

IES Laxeiro- Bustelo

Volta

07:48

08:28

Si

XG66200701005

IES Laxeiro- Bustelo

Ida

14:35

15:15

Si

XG66200801003

CEIP Vicente Arias de la Maza-Carracedo

Volta

08:57

09:08

Si

XG66200801005

CEIP Vicente Arias de la Maza-Carracedo

Ida

16:15

16:26

Si

XG66201001002

CEIP Xesús Golmar-Vilanova

Volta

07:50

08:29

Si

XG66201101003

CEIP Vicente Arias de la Maza-Carrofeito

Volta

09:00

09:29

Si

XG66201101004

CEIP Vicente Arias de la Maza-Carrofeito

Ida

16:05

16:34

Si

XG66201201002

CEIP Xesús Golmar-Barciela 2

Volta

07:49

08:29

Si

XG66201301001

O Carballiños-O Ameixedo

Volta

07:14

07:54

Si

XG66201301002

O Carballiños-O Ameixedo

Ida

15:05

15:45

Si

XG66201401001

CEIP Vicente Arias de la Maza-Bustelos

Volta

09:03

09:23

Si

XG66201401003

CEIP Vicente Arias de la Maza-Bustelos

Ida

16:10

16:30

Si

XG66201601002

IES Ramón Mª Aller Ulloa-Rivela

Ida

14:35

15:20

Si

XG66201701002

IES Ramón Mª Aller Ulloa-Vilanova

Ida

14:35

15:14

Si

XG66201801002

IES Ramón Mª Aller Ulloa-Barciela 2

Ida

14:35

15:15

Si

XG66300101003

CEIP Xesús Golmar-Cotarelo

Volta

08:12

08:30

Si

XG66300101006

CEIP Xesús Golmar-Cotarelo

Ida

14:35

14:53

Si

XG66300201003

CEIP de Agolada-Val

Volta

09:20

09:55

Si

XG66300201005

CEIP de Agolada-Val

Ida

15:45

16:20

Si

XG66300301003

IES Laxeiro-Orrea

Volta

07:35

08:25

Si

XG66300401003

CEIP de Agolada-Aldea do Monte

Volta

09:31

09:50

Si

XG66300401005

CEIP de Agolada-Aldea do Monte

Ida

15:45

16:04

Si

XG66300501003

IES Laxeiro-Belpellos

Volta

07:45

08:25

Si

XG66300501004

IES Laxeiro-Belpellos

Ida

14:40

15:20

Si

XG66300601003

CEIP de Agolada-Axiaz

Volta

09:38

09:55

Si

XG66300601005

CEIP de Agolada-Axiaz

Ida

15:45

16:02

Si

XG66300701005

Lalín E.A.-Ramil

Volta

07:40

08:30

Si

XG66300701006

Lalín E.A.-Ramil

Ida

14:35

15:25

Si

XG66300801003

CEIP de Agolada -Quintá

Volta

09:40

09:55

Si

XG66300801005

CEIP de Agolada -Quintá

Ida

15:45

16:00

Si

XG66300901003

CEIP de Agolada-Belpellos

Volta

09:25

09:50

Si

XG66300901005

CEIP de Agolada-Belpellos

Ida

15:45

16:10

Si

XG66301001003

IES Laxeiro-Río

Volta

07:30

08:25

Si

XG66301001004

IES Laxeiro-Río

Ida

14:40

15:35

Si

XG66301101003

CEIP de Agolada-Basadre

Volta

09:14

09:50

Si

XG66301101005

CEIP de Agolada-Basadre

Ida

15:45

16:21

Si

XG66301401001

IES Laxeiro-Moas

Ida

14:40

15:30

Si

XG66400101003

IES Ramón Mª Aller Ulloa-Castro Dozón (enlace)

Volta

07:58

08:23

Si

XG66400101004

IES Ramón Mª Aller Ulloa-Castro Dozón (enlace)

Ida

14:40

15:05

Si

XG66400201003