Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 17 de abril de 2023 Páx. 23792

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 5 de abril de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, do proxecto da LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira, sita nos concellos de Dozón, na provincia de Pontevedra, e O Irixo, Piñor e San Cristovo de Cea, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/15).

Mediante a Resolución do 29.7.2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, declarouse a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes á LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira (expediente IN408A 2021/15), de acordo co establecido no artigo 44.2 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e no artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

Por Acordo do 18.5.2022, da Xefatura Territorial de Ourense, someteuse a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do proxecto da LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira, sita nos concellos de Dozón, na provincia de Pontevedra, e O Irixo, Piñor e San Cristovo de Cea, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/15) (DOG núm. 100, do 25 de maio).

Como consecuencia do informe emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural o 8.3.2023 prodúcense cambios parciais no trazado da infraestrutura proxectada, que implican variacións na relación de bens e dereitos afectados (RBDA-abril 2022), que foi sometida a información pública mediante o dito Acordo do 18.5.2022.

O 3.4.2023 tivo entrada nesta xefatura territorial a solicitude presentada por Serra do Faro, S.L. relativa á declaración de utilidade pública da LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira, coa correspondente relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados, que se inclúe no anexo deste acordo, para dar cumprimento ao establecido no artigo 44.4 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

Vista a Sentenza nº 18/2022, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e aínda que esta non adquiriu firmeza e está sendo obxecto de impugnación e discusión en vía de casación pola Xunta de Galicia, con base no principio de seguridade xurídica e por un criterio de precaución, sométese a información pública durante un prazo de 30 días a solicitude de declaración de utilidade pública relacionada coas instalacións da LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira, que se describen a seguir:

• Solicitante: Serra do Faro, S.L. (CIF B32417776).

• Domicilio social: parque San Lázaro, 7, 1º , 32003 Ourense.

• Denominación: LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira.

• Situación:

1. LAT 132 kV aérea-subterránea SE Serra do Faro-SE Coto Frío: concellos de San Cristovo de Cea, Piñor, Dozón e O Irixo.

2. LAT 132 kV aérea SE Coto Frío-SE Valdepereira: concello do Irixo.

Potencia que se vai evacuar:

1. LAT 132 kV aéreo-subterránea SE Serra do Faro-SE Coto Frío: 42,9 MW.

2. LAT 132 kV aérea SE Coto Frío-SE Valdepereira: 94,5 MW.

• Orzamento execución: 2.097.531 €.

O obxecto da información pública será a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica das instalacións do proxecto da LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Documentación que se expón:

• A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e de dereitos afectados (RBDA-marzo 2023), que figura no anexo a este acordo.

O que se fai público, para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia.

Toda a documentación poderase examinar na Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación en Ourense, rúa Curros Enríquez, nº 1, 32003 Ourense, nos concellos afectados, e na seguinte ligazón web da consellería:

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

Ourense, 5 de abril de 2023

Alicia María López Míguez
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados pola LAT 132 kV colectora de SE Serra do Faro-SE Valdepereira (IN408A 2021/15) nos concellos de Dozón (Pontevedra) e O Irixo, Piñor e San Cristovo de Cea (Ourense)

Nº parcela segundo proxecto

Titularidade proposta

Datos catastrais parcela

Núm. apoio

Afeccións (m2)

Referencia catastral

Termo municipal

Polígono

Parcela

Lugar

Cultivo

Apoio

Servidume de voo

Área de seguridade

Servidume de paso acceso apoios

Servidume de paso subterránea

Ocupación temporal

1

Freijedo Rodríguez Manuel

32077A06600225

San Cristovo de Cea

066

00225

Avisío

Matogueira

0

-

195,68

184,76

-

-

66,42

2

Freijedo Rodríguez Manuela

32077A06600286

San Cristovo de Cea

066

00286

Casa do Chouso

Matogueira

0

-

444,28

136,21

-

-

-

3

Descoñecido

32077A07700020

San Cristovo de Cea

077

00020

Da Riba das Casas

Matogueira

0

-

53,02

31,32

24,24

-

166,68

4

González Pérez Mª Lourdes

32077A07700033

San Cristovo de Cea

077

00033

Fonte do Medio

Matogueira

0

-

-

-

56,73

-

-

5

García García María del Carmen

32077A07700164

San Cristovo de Cea

077

00164

Val do Toxal

Matogueira

5

15,25

13,78

116,47

-

-

682,84

6

Fernández Gil Julio

32077A07700032

San Cristovo de Cea

077

00032

Fonte do Medio

Matogueira

0

-

-

-

74,67

-

-

7

Fernández Fernández Eduardo

32077A07700031

San Cristovo de Cea

077

00031

Fonte do Medio

Matogueira

0

-

-

-

22,06

-

-

8

González Pérez Mª Lourdes

32077A07700030

San Cristovo de Cea

077

00030

Fonte do Medio

Matogueira

0

-

-

-

75,95

-

-

9

Descoñecido

32077A07700029

San Cristovo de Cea

077

00029

Fonte do Medio

Matogueira

0

-

-

-

32,12

-

-

10

Rodríguez Fernández Avelino

32077A07700028

San Cristovo de Cea

077

00028

Fonte do Medio

Matogueira

0

-

-

-

41,80

-

-

11

Fernández Fernández Eduardo

32077A07700171

San Cristovo de Cea

077

00171

Val do Toxal

Matogueira

0

-

580,74

225,59

17,86

-

161,95

12

García Vázquez Manuel

32077A07700027

San Cristovo de Cea

077

00027

Fonte do Medio

Matogueira

0

-

-

-

39,39

-

-

13

Descoñecido

32077A07700026

San Cristovo de Cea

077

00026

Fonte do Medio

Matogueira

0

-

-

-

111,12

-

-

14

González Moure Manuel

32077A07700178

San Cristovo de Cea

077

00178

Val do Toxal

Matogueira

0

-

198,14

80,07

76,03

-

-

15

Veciños de Vilarello

32077A07800116

San Cristovo de Cea

078

00116

Penedo

Matogueira

0

-

259,57

117,82

65,24

-

-

16

García Vázquez Manuel

32077A07800142

San Cristovo de Cea

078

00142

Riba do Penedo

Matogueira

6

74,52

255,18

198,09

48,63

-

736,25

17

Fernández Fernández Aurelio

32077A07800144

San Cristovo de Cea

078

00144

Campo das Veigas

Matogueira

0

-

185,10

131,28

-

-

386,81

18

García García María del Carmen

32077A07800141

San Cristovo de Cea

078

00141

Riba do Penedo

Matogueira

0

-

-

1,00

-

-

25,54

19

Fernández Conde Manuel

32077A07800146

San Cristovo de Cea

078

00146

Campo das Veigas

Matogueira

0

-

1.447,24

456,39

-

-

-

20

García García María del Carmen

32077A07800147

San Cristovo de Cea

078

00147

Campo das Veigas

Matogueira

0

-

1,55

16,42

-

-

-

21

García Fernández Aurelio

32077A07800167

San Cristovo de Cea

078

00167

Rega Grande

Matogueira

0

-

452,81

231,31

-

-

123,48

22

García García María del Carmen

32077A07800168

San Cristovo de Cea

078

00168

Rega Grande

Matogueira

7

83,77

1.122,56

538,74

29,93

-

857,20

23

Fernández Fernández Aurelio

32077A07800160

San Cristovo de Cea

078

00160

Rega Grande

Matogueira

0

-

400,65

268,02

-

-

172,67

24

García García María Carmen

32077A07800206

San Cristovo de Cea

078

00206

Rega Grande

Souto

0

-

167,06

56,85

-

-

-

25

Fernández García Juanito

32077A07800162

San Cristovo de Cea

078

00162

Gándara Vella

Matogueira

0

-

-

5,36

-

-

-

26

Fernández Fernández Eduardo

32077A07800204

San Cristovo de Cea

078

00204

Rega Grande

Matogueira

0

-

107,18

25,44

-

-

-

27

Descoñecido

32077A07800202

San Cristovo de Cea

078

00202

Rega Grande

Matogueira

0

-

128,63

50,60

-

-

-

28

García González María Carmen

32077A07800199

San Cristovo de Cea

078

00199

Rega Grande

Matogueira

0

-

247,09

108,50

-

-

-

29

Díaz Pérez Pedro

32077A07800196

San Cristovo de Cea

078

00196

Rega Grande

Matogueira

0

-

238,30

124,44

17,13

-

93,59

30

Fernández García Juanito

32077A07800195

San Cristovo de Cea

078

00195

Rega Grande

Matogueira

0

-

81,20

47,11

9,19

-

183,64

31

García González María Carmen

32077A07800193

San Cristovo de Cea

078

00193

Rega Grande

Matogueira

0

-

61,30

37,83

14,95

-

181,50

32

García Vázquez Manuel

32077A07800191

San Cristovo de Cea

078

00191

Rega Grande

Matogueira

8

33,85

68,47

45,22

2,27

-

170,58

33

Fernández Fernández Eduardo

32077A07800192

San Cristovo de Cea

078

00192

Rega Grande

Matogueira

8

26,25

67,33

45,10

27,05

-

168,45

34

Descoñecido

32077A07800190

San Cristovo de Cea

078

00190

Rega Grande

Matogueira

0

-

75,82

43,18

-

-

190,67

35

Otero Fernández Manuel

32077A07800189

San Cristovo de Cea

078

00189

Rega Grande

Matogueira

0

-

343,74

101,95

-

-

308,45

36

Fernández Fernández Preciosa

32077A07800185

San Cristovo de Cea

078

00185

Rozadas

Matogueira

8

-

-

-

-

-

1,34

37

Fernández García Juanito

32077A07800218

San Cristovo de Cea

078

00218

Rega Grande

Matogueira

0

-

14,25

55,94

-

-

-

38

García González José

32077A07800186

San Cristovo de Cea

078

00186

Rozadas

Matogueira

0

-

2,68

28,18

-

-

-

39

Díaz Pérez Pedro

32077A07800187

San Cristovo de Cea

078

00187

Pena do Lobo

Matogueira

0

-

495,73

157,19

-

-

121,73

40

Fernández Conde Manuel

32077A07800231

San Cristovo de Cea

078

00231

Rozadas

Matogueira

0

-

1,44

22,10

-

-

-

41

Fernández Fernández Eduardo

32077A07800227

San Cristovo de Cea

078

00227

Rozadas

Matogueira

0

-

601,93

127,29

-

-

-

42

Cabo Álvarez José Manuel

32077A07800228

San Cristovo de Cea

078

00228

Rozadas

Matogueira

0

-

497,90

118,03

-

-

-

43

Fernández Fernández Preciosa

32077A07800230

San Cristovo de Cea

078

00230

Rozadas

Matogueira

0

-

290,76

34,13

-

-

-

44

García García María Carmen

32077A07800229

San Cristovo de Cea

078

00229

Rozadas

Matogueira

0

-

606,52

133,68

-

-

-

45

Descoñecido

32077A07800236

San Cristovo de Cea

078

00236

Rozadas

Matogueira

0

-

545,09

91,30

-

-

-

46

Fernández Fernández Eduardo

32077A07800239

San Cristovo de Cea

078

00239

Rozadas

Matogueira

0

-

97,76

28,39

-

-

-

47

García Fernández Aurelio

32077A07800240

San Cristovo de Cea

078

00240

Rozadas

Matogueira

0

-

100,95

81,28

-

-

-

48

Fernández Fernández Eduardo

32077A07900156

San Cristovo de Cea

079

00156

Caracocha

Prados ou pradarías

0

-

1.327,17

219,76

-

-

-

49

Fernández Fernández Preciosa

32077A07900153

San Cristovo de Cea

079

00153

Revolta

Prados ou pradarías

0

-

113,45

72,74

-

-

-

50

García González María Carmen

32077A07900157

San Cristovo de Cea

079

00157

Caracocha

Carballeira

0

-

464,11

93,97

-

-

-

51

García García María Carmen

32077A07900158

San Cristovo de Cea

079

00158

Caracocha

Carballeira

0

-

-

6,48

-

-

-

52

García García María Carmen

32077A07900151

San Cristovo de Cea

079

00151

Revolta

Prados ou pradarías

0

-

1.414,73

141,98

-

-

-

53

Lorenzo Lorenzo Pepe

32077A07900152

San Cristovo de Cea

079

00152

Revolta

Carballeira

0

-

124,54

72,48

-

-

-

54

Descoñecido

32077A07900149

San Cristovo de Cea

079

00149

Revolta

Matogueira

0

-

1.512,20

303,49

-

-

-

55

Descoñecido

32077A07900148

San Cristovo de Cea

079

00148

Prado Betar

Prados ou pradarías

0

-

122,69

108,63

-

-

-

56

De Cabo Otero Antonio

32062A05400076

Piñor

054

00076

Chouzo dos Vido

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

96,74

-

-

57

Álvarez Álvarez Jose Ramón

32062A05400079

Piñor

054

00079

Chouzo do Folo

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

22,55

-

-

58

Fernández Diéguez Manuel

32062A05400086

Piñor

054

00086

Chouzo do Folo

Matogueira

0

-

-

-

318,39

-

-

59

Pérez Diéguez Manuel

32062A05400122

Piñor

054

00122

Chouzo de Felo

Matogueira

0

-

367,31

148,20

-

-

-

60

Otero Marcos Modesto

32062A05400074

Piñor

054

00074

Revoltiño

Prados ou pradarías

0

-

-

-

332,78

-

-

61

Álvarez Álvarez Jose Ramón

32062A05400075

Piñor

054

00075

Revoltiña

Matogueira

0

-

-

-

215,58

-

-

62

Gil Diéguez Manuel

32062A05400124

Piñor

054

00124

Chouso do Felo

Matogueira

10

-

-

-

-

-

40,10

63

Álvarez Álvarez Jose Ramón

32062A05400093

Piñor

054

00093

Monte da Cula

Labor ou labradío secaño

0

-

-

-

60,70

-

-

64

Otero Marcos Modesto

32062A05400170

Piñor

054

00170

O Cano

Labor ou labradío secaño

0

-

-

-

71,06

-

-

65

Crespo Moure Luis

32062A05400169

Piñor

054

00169

O Cano

Prados ou pradarías

0

-

-

-

22,15

-

-

66

Álvarez Álvarez Jose Ramón

32062A05400168

Piñor

054

00168

O Cano

Labor ou labradío secaño

0

-

-

-

45,42

-

-

67

Álvarez Álvarez Jose Ramón

32062A05400109

Piñor

054

00109

Camiño Real

Matogueira

0

-

-

-

367,57

-

-

68

Pérez Fernández María Sofía

32062A05200184

Piñor

052

00184

Ralde

Matogueira

0

-

13,09

41,89

-

-

-

69

Gil Diéguez Manuel

32062A05200164

Piñor

052

00164

Cuñas

Prados ou pradarías

12

69,93

576,68

154,97

81,74

-

800,45

70

Gil Diéguez Manuel

32062A05200170

Piñor

052

00170

Chousa da Elvira

Matogueira

0

-

1.151,40

183,84

-

-

-

71

Gil Diéguez Manuel

32062A05200353

Piñor

052

00353

Prado do Ambrosio

Prados ou pradarías

0

-

12,80

32,95

-

-

-

72

Descoñecido

32062A05200354

Piñor

052

00354

Cuñas

Prados ou pradarías

0

-

600,81

55,26

-

-

-

73

Otero Fernández Elías

32062A05200351

Piñor

052

00351

Zaladeiros

Prados ou pradarías

0

-

30,33

79,59

-

-

-

74

Gil Diéguez Manuel

32062A05200361

Piñor

052

00361

Cabo do Agro

Pastos

0

-

82,33

-

-

-

-

75

Gil Diéguez Manuel

32062A05200360

Piñor

052

00360

Cabo do Agro

Prados ou pradarías

0

-

1.021,64

123,55

-

-

-

76

García González Manuel

32062A05900147

Piñor

059

00147

Chouso da Pena

Matogueira

0

-

-

-

30,47

-

-

77

Gil Diéguez Manuel

32062A05900148

Piñor

059

00148

Chousa Lomba

Matogueira

0

-

-

-

21,52

-

-

78

Gil Diéguez Manuel

32062A05900064

Piñor

059

00064

Revolta Grande

Matogueira

0

-

-

-

210,89

-

-

79

Otero Fernández Manuel

32062A05900068

Piñor

059

00068

Cota Peón

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

201,39

-

-

80

Fernández Friol María Nelida

32062A05900063

Piñor

059

00063

Chouso Novo

Matogueira

0

-

-

-

112,27

-

-

81

Gil Diéguez Manuel

32062A05900065

Piñor

059

00065

Cubelas

Matogueira

0

-

-

-

133,53

-

-

82

García González Manuel

32062A05900066

Piñor

059

00066

Cubelas

Matogueira

0

-

-

-

82,20

-

-

83

Pérez García Manuel

32062A05900067

Piñor

059

00067

Chouso Novo

Matogueira

0

-

-

-

246,58

-

-

84

Gil Diéguez Manuel

32062A05900062

Piñor

059

00062

Chouso Novo

Matogueira

0

-

-

-

117,67

-

-

85

García González Manuel

32062A05900061

Piñor

059

00061

Chouso Novo

Matogueira

0

-

-

-

29,29

-

-

86

Álvarez Fernández Ramón

32062A05900060

Piñor

059

00060

Chouso Novo

Matogueira

0

-

-

-

199,46

-

-

87

González Fernández Manuel

32062A05900046

Piñor

059

00046

As Cancelas

Matogueira

0

-

60,37

52,67

-

-

-

88

Pérez Álvarez María

32062A05900028

Piñor

059

00028

Chouso Novo

Carballeira

0

-

112,04

223,02

-

-

-

89

González Fernández Manuel

32062A05900034

Piñor

059

00034

Leira Erma

Matogueira

0

-

357,05

101,86

-

-

-

90

Pérez Álvarez María

32062A05900018

Piñor

059

00018

Chouso de Riba

Matogueira

15

86,73

1.911,51

990,15

255,35

-

1.467,28

91

Fernández González Modesto

32062A05900025

Piñor

059

00025

Fonte da Corba

Matogueira

0

-

850,19

212,86

-

-

-

92

Otero Fernández Manuel

32062A05900023

Piñor

059

00023

Fonte da Corba

Matogueira

0

-

667,45

207,10

-

-

-

93

González Fernández Manuel

32062A06300001

Piñor

063

00001

Fonte da Cobra

Carballeira

0

-

1.531,72

458,02

-

-

-

94

Álvarez Meijomil Jose

32062A06200007

Piñor

062

00007

A Carrasqueira

Matogueira

0

-

-

-

11,83

-

-

95

Fernández Fernández Manuel

32062A06200297

Piñor

062

00297

A Carrasqueira

Matogueira

0

-

-

-

49,59

-

-

96

Fernández Pérez María Flora

32062A06200011

Piñor

062

00011

A Carrasqueira

Matogueira

0

-

-

-

113,61

-

-

97

Sobrado Álvarez Elier

32062A06200009

Piñor

062

00009

A Carrasqueira

Matogueira

0

-

-

-

173,54

-

-

98

Álvarez Vázquez Modesto

32062A06200012

Piñor

062

00012

A Carrasqueira

Matogueira

0

-

-

-

156,53

-

-

99

Fernández González Francisco

32062A06200013

Piñor

062

00013

A Carrasqueira

Matogueira

0

-

-

-

121,64

-

-

100

Álvarez González Manuel

32062A06100070

Piñor

061

00070

Regueira

Matogueira

0

-

-

-

166,89

-

-

101

Pérez Fernández María

32062A06100072

Piñor

061

00072

Regueiro dos Coios

Matogueira

0

-

-

-

22,35

-

-

102

Payo de la Fuente Secundino

32062A06100073

Piñor

061

00073

Regueiro dos Coios

Matogueira

0

-

-

-

28,60

-

-

103

González Paz Merita

32062A06100079

Piñor

061

00079

Regueiro dos Coios

Matogueira

0

-

-

-

13,05

-

-

104

Rodríguez Pérez Jose Manuel

32062A06100076

Piñor

061

00076

Regueiro dos Coios

Matogueira

0

-

-

-

29,70

-

-

105

Paz Rodríguez Adelaida

32062A06100080

Piñor

061

00080

Riba do Soutiño

Pastos

0

-

-

-

409,82

-

-

106

Gallego Lorenzo Camilo

32062A06100047

Piñor

061

00047

Granxa

Prados ou pradarías

0

-

1.470,28

742,57

-

-

155,90

107

Pérez Fernández Juan

32062A06100097

Piñor

061

00097

Riba do Soutiño

Matogueira

0

-

-

-

20,46

-

-

108

Fariña Rodríguez María

32062A06100096

Piñor

061

00096

Riba do Soutiño

Matogueira

0

-

-

-

55,52

-

-

109

Paz Rodríguez Adelaida

32062A06100095

Piñor

061

00095

Riba do Soutiño

Matogueira

0

-

-

-

30,47

-

-

110

Lareo Facorro Manuela

32062A06100208

Piñor

061

00208

Riba do Soutiño

Matogueira

0

-

-

-

19,39

-

-

111

Álvarez Rodríguez Rosa

32062A06100093

Piñor

061

00093

Riba do Soutiño

Matogueira

0

-

-

-

56,11

-

-

112

Álvarez Rodríguez Rosa

32062A06100207

Piñor

061

00207

Riba do Soutiño

Matogueira

0

-

-

-

14,08

-

-

113

Fernández Rodríguez Jesús

32062A06100098

Piñor

061

00098

Coto do Muíño

Matogueira

0

-

76,41

47,29

-

-

84,87

114

González Paz Manuela

32062A06100092

Piñor

061

00092

Riba do Soutiño

Matogueira

0

-

-

-

140,04

-

-

115

Descoñecido

32062A06100100

Piñor

061

00100

Coto do Muíño

Matogueira

19

54,79

84,15

74,76

249,04

-

304,82

116

Pérez Fernández Juan

32062A06100091

Piñor

061

00091

Riba do Soutiño

Matogueira

0

-

-

-

64,88

-

-

117

Descoñecido

36016A02400324

Dozón

024

00324

Coto do Muíño

Matogueira

0

-

-

-

29,22

-

-

118

García Bardelas Celso

36016A02400319

Dozón

024

00319

Coto do Muíño

Matogueira

0

-

763,69

348,53

35,97

-

-

119

Descoñecido

36016A02400321

Dozón

024

00321

Coto do Muíño

Matogueira

0

-

-

-

24,00

-

-

120

Descoñecido

36016A02400323

Dozón

024

00323

Coto do Muíño

Matogueira

0

-

-

-

19,82

-

-

121

Descoñecido

36016A02400322

Dozón

024

00322

Coto do Muíño

Matogueira

0

-

-

-

25,10

-

-

122

Descoñecido

36016A02400229

Dozón

024

00229

Toxal

Labor ou labradío secaño

0

-

-

-

50,69

-

-

123

Descoñecido

36016A02400325

Dozón

024

00325

Coto do Muíño

Matogueira

0

-

-

-

17,73

-

-

124

Descoñecido

36016A02400238

Dozón

024

00238

Toxa

Matogueira

0

-

-

-

54,41

-

-

125

Descoñecido

36016A02400421

Dozón

024

00421

Campo da Feira

Matogueira

0

-

-

-

16,78

-

-

126

Descoñecido

36016A02400422

Dozón

024

00422

Campo da Feira

Matogueira

0

-

-

-

39,72

-

-

127

Descoñecido

36016A02400423

Dozón

024

00423

Campo da Feira

Matogueira

0

-

-

-

37,42

-

-

128

Descoñecido

36016A02400424

Dozón

024

00424

Campo da Feira

Matogueira

0

-

-

-

27,22

-

-

129

Descoñecido

36016A02400425

Dozón

024

00425

Campo da Feira

Matogueira

0

-

-

-

18,92

-

-

130

Descoñecido

36016A02400426

Dozón

024

00426

Campo da Feira

Matogueira

0

-

-

-

49,44

-

-

131

Descoñecido

36016A02400255

Dozón

024

00255

Toxa

Matogueira

0

-

-

-

42,03

-

-

132

Diocese de Lugo

36016A02400261

Dozón

024

00261

Toxa

Matogueira

0

-

228,73

121,50

84,71

-

256,69

133

Corredoira Fernández Avelina

36016A02400439

Dozón

024

00439

Os Retiros

Matogueira

0

-

345,22

52,92

-

-

-

134

Corna Clarola

36016A02400143

Dozón

024

00143

Fontelas

Matogueira

0

-

1.195,53

321,31

-

-

-

135

Presas Rodríguez Jesús

36016A02501254

Dozón

025

01254

Coruxas

Matogueira

0

-

280,72

82,77

-

-

-

136

Rodríguez Bernárdez Felicidad

36016A02501238

Dozón

025

01238

Baixo Camiñomisa

Matogueira

0

-

156,88

74,59

31,88

-

-

137

Paz Crespo Modesto

36016A02501236

Dozón

025

01236

Baixo Camiñomisa

Matogueira

0

-

192,66

79,18

33,84

-

-

138

Rodríguez Pena Amadeo

36016A02501235

Dozón

025

01235

Baixo Camiñomisa

Matogueira

0

-

200,60

77,94

33,33

-

-

139

Cibeira Fernández Manuel

36016A02501233

Dozón

025

01233

Baixo Camiñomisa

Matogueira

0

-

272,60

96,72

41,40

-

-

140

Diocese de Lugo

36016A02501184

Dozón

025

01184

Tras do Chouso

Matogueira

0

-

123,54

44,87

-

-

-

141

Pérez López María Alicia

36016A02501183

Dozón

025

01183

Tras do Chouso

Matogueira

0

-

243,73

137,05

-

-

284,46

142

Cibeira González Manuel

36016A02501279

Dozón

025

01279

Cima do Chouso

Matogueira

0

-

10,85

39,05

-

-

-

143

Vázquez Fernández Andrés

36016A02501281

Dozón

025

01281

Cima do Chouso

Matogueira

0

-

247,98

98,28

-

-

-

144

Vázquez Fernández Julio

36016A02600199

Dozón

026

00199

Camiño Real

Matogueira

0

-

571,42

233,20

-

-

-

145

Lorenzo Fernández María

36016A02600196

Dozón

026

00196

Camiño Real

Matogueira

23

54,80

395,34

291,23

307,03

-

910,05

146

Descoñecido

36016A02500804

Dozón

025

00804

Raposeiras

Matogueira

0

-

-

-

195,77

-

-

147

Descoñecido

36016A02600092

Dozón

026

00092

Marco Grande

Prados ou pradarías

0

-

-

-

76,30

-

-

148

Paz Sobrado Josefina

36016A02600087

Dozón

026

00087

Cima da Rega

Matogueira

0

-

1.635,73

230,89

-

-

-

149

Presas Paz Manuel

36016A02600088

Dozón

026

00088

Cima da Rega

Matogueira

0

-

142,90

259,34

-

-

-

150

Descoñecido

36016A02600091

Dozón

026

00091

Val Costadiña

Matogueira

0

-

-

-

61,00

-

-

151

Descoñecido

36016A02600093

Dozón

026

00093

Val Costadiña

Matogueira

0

-

-

-

203,87

-

-

152

Descoñecido

36016A02600094

Dozón

026

00094

Cal Costadiña

Matogueira

0

-

-

-

38,49

-

-

153

Paz Sobrado Josefina

36016A02601123

Dozón

026

01123

Cima da Rega

Matogueira

0

-

302,17

205,30

-

-

389,26

154

Presas Paz Manuel

36016A02601122

Dozón

026

01122

Cima da Rega

Matogueira

25

72,64

440,77

251,91

18,79

-

459,72

155

Presas Paz Manuel

36016A02601121

Dozón

026

01121

Cima da Rega

Matogueira

25

-

-

-

-

-

112,44

156

Paz Rodríguez Adelaida

36016A02600949

Dozón

026

00949

Cima da Rega

Pradaría

0

-

-

-

-

38,93

12,47

157

Paz Sobrado Josefina

36016A02601112

Dozón

026

01112

Cima da Rega

Matogueira

0

-

-

-

-

35,56

12,35

158

Paz Sobrado Josefina

36016A02600950

Dozón

026

00950

Cima da Rega

Pradaría

0

-

-

-

-

38,71

12,11

159

Paz Sobrado Josefina

36016A02600952

Dozón

026

00952

Queimada

Matogueira

0

-

-

-

-

103,44

50,40

160

Paz Veleiro Juan

36016A02700089

Dozón

027

00089

Campo Queimado

Matogueira

0

-

-

-

-

155,81

54,68

161

López García Antonio

36016A02800001

Dozón

028

00001

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

66,40

13,51

162

Rodríguez Pérez Antonio

36016A02800002

Dozón

028

00002

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

89,90

17,97

163

Reboredo González Dolores

36016A02800066

Dozón

028

00066

Cima Cos

Matogueira

0

-

-

-

-

6,45

3,92

164

Gutiérrez Reboredo Antonio Jesús

36016A02800005

Dozón

028

00005

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

9,03

5,06

165

Reboredo Vázquez Jose

36016A02800007

Dozón

028

00007

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

6,43

3,02

166

López Blanco Jose Manuel

36016A02800008

Dozón

028

00008

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

8,56

3,40

167

Rosello Millos Antonio

36016A02800011

Dozón

028

00011

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

8,85

6,91

168

Vázquez Fernández Purificación

36016A02800010

Dozón

028

00010

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

8,20

3,36

169

Vázquez Fernández Purificación

36016A02800014

Dozón

028

00014

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

3,66

7,93

170

Reboredo González María Teresa

36016A02800015

Dozón

028

00015

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

6,13

6,75

171

López García Antonio

36016A02800023

Dozón

028

00023

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

1,00

3,13

172

Vázquez Fernández Manuel

36016A02800024

Dozón

028

00024

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

20,44

8,86

173

Cervela González Albino

32062A06800120

Piñor

068

00120

Rega do Erial

Matogueira

0

-

-

-

-

49,65

9,94

174

Otero Fernández Jose Luis

36016A02800305

Dozón

028

00305

Rega do Porco

Prados ou pradarías

0

-

-

-

-

49,90

9,97

175

Fernández Manchado Josefa

36016A02800030

Dozón

028

00030

Rega do Porco

Matogueira

0

-

-

-

-

3,09

1,99

176

Fariñas Guera José Manuel

32062A06800132

Piñor

068

00132

Rega do Erial

Matogueira

26 BIS PAS/28 PAS

-

-

-

-

-

268,46

177

Cervela González Albino

32062A06800135

Piñor

068

00135

Rega do Erial

Matogueira

0

-

-

-

93,95

-

-

178

Reboredo Diéguez Manuel

32062A06800068

Piñor

068

00068

Chouso

Matogueira

28 PAS

1,12

-

1,00

107,53

118,98

306,04

179

Cervela González Albino

32062A06800063

Piñor

068

00063

Chouso

Matogueira

0

-

-

-

41,24

-

-

180

Cervela González Albino

32062A06800073

Piñor

068

00073

Chouso

Matogueira

0

-

1.052,50

194,88

-

-

-

181

Cervela González Albino

32062A06800071

Piñor

068

00071

Chouso

Matogueira

0

-

515,82

126,54

-

-

-

182

Cervela González Albino

32062A06800046

Piñor

068

00046

Rega

Matogueira

29

-

-

-

-

-

160,77

183

Herdeiros de Bautista Trigás

32062A06900100

Piñor

069

00100

Val do Trigo

Matogueira

0

-

795,49

49,27

-

-

-

184

Cibeira Cibeira Jose

32062A06900102

Piñor

069

00102

Val do Trigo

Matogueira

0

-

524,21

41,47

-

-

-

185

González Cibeira José

32062A06900099

Piñor

069

00099

Val do Trigo

Matogueira

0

-

112,48

155,96

-

-

-

186

Muñoz Manuel

32062A06900108

Piñor

069

00108

Peón de Riba

Matogueira

0

-

74,69

18,09

-

-

-

187

Vázquez García Dolores

32062A06900096

Piñor

069

00096

Peón de Riba

Matogueira

0

-

-

5,56

-

-

-

188

Herdeiros de Josefa López Vilar

32062A06900098

Piñor

069

00098

Peón de Riba

Matogueira

0

-

72,08

101,02

-

-

-

189

Nogueira Gallego María

32062A06900107

Piñor

069

00107

Leiro do Val

Matogueira

0

-

24,46

21,68

-

-

24,94

190

Civeira Reboredo María Olga

32062A06900321

Piñor

069

00321

Rega das Moas

Matogueira

0

-

-

-

27,41

-

-

191

Cibera Muñoz Jose

32062A06900193

Piñor

069

00193

Rega das Moas

Matogueira

0

-

-

-

18,23

-

-

192

Cibera Muñoz Jose

32062A06900195

Piñor

069

00195

Rega das Moas

Matogueira

0

-

-

-

69,35

-

-

193

Cibera Muñoz Jose

32062A06900194

Piñor

069

00194

Rega das Moas

Matogueira

0

-

-

-

31,80

-

-

194

Civeira Reboredo María Olga

32062A06900196

Piñor

069

00196

Rega das Moas

Matogueira

0

-

-

-

40,99

-

-

195

Cibeira Cibeira Jose

32062A06900197

Piñor

069

00197

Rega das Moas

Matogueira

0

-

7,81

22,39

130,94

-

-

196

Rodríguez Bernárdez Felicidad

32062A06900200

Piñor

069

00200

Rega das Moas

Matogueira

0

-

316,65

152,68

40,94

-

-

197

Descoñecido

32062A06900201

Piñor

069

00201

Rega das Moas

Matogueira

0

-

125,92

73,52

45,11

-

29,18

198

Gil Crespo Manuel

32062A07000055

Piñor

070

00055

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

64,43

77,76

-

-

-

199

Herdeiros de Josefa López Vilar

32062A07000049

Piñor

070

00049

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

343,59

115,84

-

-

-

200

Cervela González Albino

32062A07000058

Piñor

070

00058

Peón de Arriba

Matogueira

32

54,80

1.041,17

632,06

182,59

-

928,73

201

Rodríguez Lorenzo Pedro

32062A07000060

Piñor

070

00060

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

-

1,00

-

-

-

202

Janeiro González María

32062A07000053

Piñor

070

00053

Peón de Arriba

Matogueira

0

-

82,34

83,29

-

-

18,28

203

Reboredo Pérez Manuel

32062A07100082

Piñor

071

00082

Peón de Abaixo

Matogueira

0

-

25,51

107,26

74,36

-

-

204

López López Manuel

32062A07100078

Piñor

071

00078

Chousa Vales

Matogueira

0

-

14,97

56,16

-

-

-

205

Lois Manuel

32062A07100080

Piñor

071

00080

Chousa Vales

Matogueira

0

-

281,57

89,75

-

-

89,73

206

Cibeira Rodríguez Jose

32062A07100093

Piñor

071

00093

Chousa Vales

Matogueira

0

-

859,60

195,44

-

-

-

207

Lois Rodríguez Juan

32036A01000371

O Irixo

010

00371

Prado Salgueiro

Matogueira

0

-

-

1,35

-

-

106,81

208

Lois Manuel

32036A01000372

O Irixo

010

00372

Prado Salgueiro

Matogueira

0

-

-

9,71

-

-

249,35

209

Descoñecido

32036A01000377

O Irixo

010

00377

Prado Salgueiro

Matogueira

0

-

-

5,28

-

-

-

210

Descoñecido

32036A00900021

O Irixo

009

00021

Porta Salgueiro

Matogueira

0

-

243,67

50,15

-

-

-

211

Hermida Taboada Aurora

32036A01000551

O Irixo

010

00551

Tras das Chousas

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

13,21

-

-

212

Descoñecido

32036A01000550

O Irixo

010

00550

Tras das Chousas

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

15,36

-

-

213

Longo González María Josefa

32036A01000549

O Irixo

010

00549

Tras das Chousas

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

27,48

-

-

214

Dalama Ferreiro Juan Manuel

32036A01000548

O Irixo

010

00548

Tras das Chousas

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

19,84

-

-

215

Soto Pérez Esperanza

32036A01000547

O Irixo

010

00547

Tras das Chousas

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

15,60

-

-

216

Álvarez Rodríguez Manuel

32036A01000544

O Irixo

010

00544

Tras das Chousas

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

16,06

-

-

217

Dalama Novoa Francisco

32036A00900133

O Irixo

009

00133

Entre Chousas

Matogueira

0

-

10,47

31,64

-

-

17,74

218

Novoa López Áurea

32036A00900128

O Irixo

009

00128

Entre Chousas

Matogueira

0

-

187,17

64,31

-

-

-

219

Descoñecido

32036A00900110

O Irixo

009

00110

Entre Chousas

Matogueira

0

-

38,89

16,52

-

-

-

220

Descoñecido

32036A00900109

O Irixo

009

00109

Porto Salgueiro

Matogueira

0

-

22,68

14,48

-

-

-

221

González Costa Jose

32036A00800520

O Irixo

008

00520

Salgueiriños

Matogueira

0

-

-

-

27,38

-

-

222

Mato Fariñas Anuncia

32036A00800519

O Irixo

008

00519

Salgueiriños

Matogueira

0

-

-

-

18,18

-

-

223

Hermida Taboada Aurora

32036A00800516

O Irixo

008

00516

Fonte

Matogueira

0

-

-

-

33,66

-

-

224

Dalama Ferreiro Juan Manuel

32036A00800518

O Irixo

008

00518

Salgueiriños

Matogueira

0

-

-

-

5,11

-

-

225

Bernárdez Civeira Florentino

32036A00800527

O Irixo

008

00527

Fonte

Labor ou

labradío secaño

0

-

-

-

42,78

-

-

226

Rivas Pérez Mari Paz

32036A00800534

O Irixo

008

00534

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

43,89

-

-

227

Nogueira Ferradás Manuel

32036A00800536

O Irixo

008

00536

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

13,82

-

-

228

Saborido Blanco Sira

32036A00800537

O Irixo

008

00537

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

20,42

-

-

229

Hermida Taboada Aurora

32036A00800539

O Irixo

008

00539

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

10,42

-

-

230

Dalama Ferreiro Juan Manuel

32036A00800566

O Irixo

008

00566

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

10,16

-

-

231

Soto Pérez Esperanza

32036A00800565

O Irixo

008

00565

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

84,16

-

-

232

Suárez Hermida Jose

32036A00800540

O Irixo

008

00540

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

19,44

-

-

233

Soto Pérez Esperanza

32036A00800541

O Irixo

008

00541

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

29,49

-

-

234

Mato Fariñas Anuncia

32036A00800543

O Irixo

008

00543

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

3,30

-

-

235

Blanco Taboada Jose Antonio

32036A00800562

O Irixo

008

00562

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

22,11

-

-

236

Dalama Ferreiro Juan Manuel

32036A00800544

O Irixo

008

00544

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

3,19

-

-

237

González Costa Jose

32036A00800561

O Irixo

008

00561

Peniñas

Matogueira

0

-

-

-

21,07

-

-

238

Nogueira Ferradas Manuel

32036A00800553

O Irixo

008

00553

Fonte

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

112,37

-

-

239

Suárez Hermida Jose

32036A00800552

O Irixo

008

00552

Fonte

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

107,82

-

-

240

Dalama Ferreiro Juan Manuel

32036A00800554

O Irixo

008

00554

Fonte

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

87,16

-

-

241

García Suárez Celia

32036A00800556

O Irixo

008

00556

Fonte

Piñeiral madeireiro

0

-

-

-

103,86

-

-

242

Descoñecido

32036A00800984

O Irixo

008

00984

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

41

1,00

227,99

123,98

48,86

-

430,65

243

Trigás Rodríguez Concepción

32036A00800974

O Irixo

008

00974

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

262,98

97,82

31,39

-

30,63

244

González García Jose

32036A00800964

O Irixo

008

00964

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

383,35

69,29

-

-

-

245

Fariñas Acevedo Manuel

32036A00800960

O Irixo

008

00960

Gorgullón

Piñeiral madeireiro

0

-

569,05

73,81

-

-

-

246

Descoñecido

32036A00800948

O Irixo

008

00948

Penedos

Matogueira

0

-

151,71

31,76

-

-

-

247

Nogueira Bernárdez Gumersindo

32036A00800944

O Irixo

008

00944

Penedos

Matogueira

0

-

170,79

19,50

-

-

-

248

Descoñecido

32036A00800939

O Irixo

008

00939

Penedos

Matogueira

0

-

81,56

20,10

-

-

-

249

Nogueira Taboada Jose Manuel

32036A00800927

O Irixo

008

00927

Campiña

Matogueira

0

-

245,80

33,67

-

-

-

250

Nogueira Varela Juan

32036A00800923

O Irixo

008

00923

Campiña

Matogueira

0

-

269,60

49,38

-

-

-

251

Descoñecido

32036A00800904

O Irixo

008

00904

Campiña

Matogueira

0

-

70,18

49,32

23,78

-

256,09

252

Descoñecido

32036A00800903

O Irixo

008

00903

Campiña

Matogueira

42

86,73

137,85

108,81

2,01

-

369,53

253

González Jose

32036A00800902

O Irixo

008

00902

Campiña

Matogueira

0

-

100,35

59,94

-

-

256,46

254

Descoñecido

32036A00800899

O Irixo

008

00899

Campiña

Matogueira

0

-

4,31

38,51

-

-

-

255

Dalama Novoa Manuel

32036A00801341

O Irixo

008

01341

Freixa

Matogueira

0

-

187,87

47,39

16,81

-

-

256

Hermida Covelo Julio

32036A00801345

O Irixo

008

01345

Freixa

Matogueira

0

-

-

4,01

-

-

-

257

Blanco Silvares Pío

32036A00801336

O Irixo

008

01336

Chousa Vella

Matogueira

0

-

394,97

184,74

-

-

-

258

Hermida Covelo Aurora

32036A00800846

O Irixo

008

00846

Chousa Nova

Matogueira

0

-

453,28

70,32

-

-

-

259

Hermida Covelo Julio

32036A00800843

O Irixo

008

00843

Chousa Nova

Matogueira

0

-

234,70

4,19

-

-

-

260

Hermida Covelo Julio

32036A00800847

O Irixo

008

00847

Chousa Nova

Matogueira

0

-

-

38,67

-

-

-

261

Hermida Covelo Julio

32036A00800797

O Irixo

008

00797

Pena do Val

Matogueira

0

-

502,90

-

-

-

-

262

López Hermida J Antonio

32036A00801496

O Irixo

008

01496

Estibadón

Matogueira

0

-

287,97

85,70

55,56

-

-

263

Varela Hermida Esperanza

32036A00801499

O Irixo

008

01499

Estibadón

Matogueira

0

-

93,72

52,37

14,23

-

15,78

264

Descoñecido

32036A00801538

O Irixo

008

01538

Chousas de Ujillo

Matogueira

0

-

1.439,46

446,03

-

-

-

265

Veciños de Eirexe

32036A00801535

O Irixo

008

01535

Penedos

Pastos

0

-

-

-

486,39

-

-

266

López Nogueira María Felisa

32036A00700911

O Irixo

007

00911

O Val

Matogueira

0

-

-

28,87

-

-

-

267

Pérez González Emilio

32036A00700902

O Irixo

007

00902

O Val

Matogueira

0

-

323,60

53,23

44,05

-

-

268

Varela Hermida Esperanza

32036A00700909

O Irixo

007

00909

O Val

Matogueira

0

-

501,57

206,48

59,05

-

-

269

López Hermida J Antonio

32036A00700910

O Irixo

007

00910

O Val

Matogueira

0

-

89,53

167,66

-

-

-

270

López Nogueira María Felisa

32036A00700906

O Irixo

007

00906

O Val

Matogueira

0

-

553,30

158,22

61,37

-

-

271

Nogueira Varela Juan

32036A00700947

O Irixo

007

00947

O Gorguillón

Matogueira

0

-

170,98

45,09

39,66

-

-

272

Covelo Pérez Jose Manuel

32036A00700948

O Irixo

007

00948

O Gorguillón

Matogueira

0

-

155,99

79,31

35,60

-

-

273

Varela Hermida Esperanza

32036A00700954

O Irixo

007

00954

O Gorguillón

Matogueira

44 BIS

125,37

159,90

128,86

20,00

-

366,92

274

Nogueira Varela María Esther Susana

32036A00700955

O Irixo

007

00955

O Gorguillón

Matogueira

0

-

-

4,29

-

-

283,07

275

Taboada Nogueira María

32036A00700957

O Irixo

007

00957

A Pidreixa

Matogueira

44 BIS

9,97

142,69

98,01

-

-

511,06

276

Taboada Nogueira María

32036A00700958

O Irixo

007

00958

A Pidreixa

Matogueira

0

-

104,06

69,46

-

-

74,44

277

Nogueira Bernárdez Jose

32036A00700961

O Irixo

007

00961

A Pidreixa

Matogueira

0

-

108,55

47,40

-

-

-

278

Lamas Lamas Paz

32036A00700966

O Irixo

007

00966

As Carballeiras

Matogueira

0

-

11,65

54,65

-

-

-

279

Taboada Nogueira María

32036A00700967

O Irixo

007

00967

As Carballeiras

Matogueira

0

-

233,49

72,32

-

-

-

280

Lamas Lamas Paz

32036A00700968

O Irixo

007

00968

As Carballeiras

Matogueira

0

-

126,18

16,06

-

-

-

281

Ferreiro López Elisa

32036A00701010

O Irixo

007

01010

As Carballeiras

Matogueira

0

-

1.043,54

218,15

-

-

-

282

Lamas Lamas Paz

32036A00700971

O Irixo

007

00971

As Carballeiras

Matogueira

0

-

65,43

5,30

-

-

-

283

López Hermida J Antonio

32036A00700972

O Irixo

007

00972

As Carballeiras

Matogueira

0

-

7,10

14,53

-

-

-

284

García Pérez María Josefa

32036A00701000

O Irixo

007

01000

Chousa das Xestas

Matogueira

0

-

-

1,00

-

-

-

285

López Hermida María

32036A00700996

O Irixo

007

00996

Chousa das Xestas

Matogueira

0

-

44,07

62,58

-

-

-

286

López Hermida María

32036A00700974

O Irixo

007

00974

Chousa das Xestas

Matogueira

0

-

81,07

161,53

-

-

-

287

Taboada Nogueira María

32036A00700975

O Irixo

007

00975

Chousa das Xestas

Matogueira

0

-

1.382,61

146,41

-

-

-

288

García Pérez María Josefa

32036A00700976

O Irixo

007

00976

Chousa das Xestas

Matogueira

0

-

800,34

125,61

-

-

-

289

Dominguez González Manuel

32036A00700977

O Irixo

007

00977

Chousa das Xestas

Matogueira

0

-

53,41

79,07

-

-

-

290

García Pérez María Josefa

32036A00700982

O Irixo

007

00982

Prado de Sucastro

Matogueira

0

-

135,52

-

-

-

-

291

Varela Hermida Esperanza

32036A00700981

O Irixo

007

00981

Prado de Sucastro

Matogueira

0

-

201,21

-

-

-

-

292

Nogueira Bernárdez Manuel

32036A00700980

O Irixo

007

00980

Chousa das Xestas

Matogueira

0

-

157,47

-

-

-

-

293

Nogueira Taboada Jesús

32036A00701092

O Irixo

007

01092

A Laceira

Matogueira

0

-

-

-

91,27

-

-

294

Veciños de Outeiro

32036A00701098

O Irixo

007

01098

A Volta Redonda

Matogueira

0

-

18,81

9,41

-

-

-

295

Hermida Covelo Sara

32036A00701178

O Irixo

007

01178

A Farra do Medio

Matogueira

48 BIS

-

-

-

-

-

77,59

296

Hermida Hermida Dorinda

32036A00701176

O Irixo

007

01176

A Farra do Medio

Matogueira

48 BIS

-

-

-

-

-

125,15

297

Veciños de Outeiro

32036A00701159

O Irixo

007

01159

O Val

Matogueira

0

-

775,00

134,03

-

-

-

298

Hermida Nogueira Manuel

32036A00701172

O Irixo

007

01172

A Farra do Medio

Matogueira

48 BIS

37,37

63,28

27,30

6,39

-

63,44

299

Lamas Lamas Isolina

32036A00701171

O Irixo

007

01171

A Farra do Medio

Matogueira

48 BIS

31,48

140,65

74,04

2,04

-

143,79

300

Pérez Prieto Jose

32036A00701160

O Irixo

007

01160

O Val

Matogueira

0

-

1,00

10,46

-

-

-

301

Hermida Diéguez María

32036A00701161

O Irixo

007

01161

O Val

Matogueira

0

-

22,80

20,79

-

-

-

302

Pájaro Fernández Jose Antonio

32036A00701162

O Irixo

007

01162

O Val

Matogueira

0

-

17,86

-

-

-

-

303

Lamas Lamas Flora

32036A00701169

O Irixo

007

01169

A Farra do Medio

Matogueira

0

-

185,09

84,02

-

-

99,79

304

Neira Covela Elisa

32036A00701166

O Irixo

007

01166

A Farra do Medio

Matogueira

0

-

-

2,45

-

-

-

305

Taboada Neira Teresa

32036A00500053

O Irixo

005

00053

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

387,12

133,78

-

-

-

306

Lamas Lamas Isolina

32036A00500051

O Irixo

005

00051

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

5,76

34,88

-

-

-

307

Pájaro Cachafeiro Jose Andrés

32036A00500052

O Irixo

005

00052

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

65,43

51,01

-

-

-

308

Lorenzo Rodríguez Manuel

32036A00500077

O Irixo

005

00077

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

61,65

132,31

-

-

-

309

Lema Vázquez Nelida

32036A00500079

O Irixo

005

00079

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

208,10

1,00

-

-

-

310

Descoñecido

32036A00500080

O Irixo

005

00080

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

4,47

104,32

-

-

-

311

López Pájaro Edelmira María

32036A00500076

O Irixo

005

00076

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

2.501,33

942,28

-

-

-

312

Ferreiro Pérez María

32036A00500096

O Irixo

005

00096

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

1,00

24,88

-

-

-

313

Lois Pérez Purita

32036A00500095

O Irixo

005

00095

Porto de Abaixo

Matogueira

0

-

684,61

359,06

-

-

587,77

314

Lamas Lamas Carmen

32036A00500123

O Irixo

005

00123

Porta Labrada

Piñeiral madeireiro

0

-

997,12

286,35

-

-

-

315

Nogueira González Jose Antonio

32036A00500116

O Irixo

005

00116

Chouso Rodas

Matogueira

0

-

627,15

148,86

-

-

-

316

López Pájaro Edelmira María

32036A00500114

O Irixo

005

00114

Chouso Rodas

Matogueira

0

-

141,35

82,82

-

-

-

317

Veciños de Outeiro

32036A00600081

O Irixo

006

00081

Val do Fento

Matogueira

0

-

-

-

256,34

-

-

318

Nogueira Iglesias Celia

32036A00500111

O Irixo

005

00111

Porta Labrada

Matogueira

50

1,00

91,58

64,26

-

-

360,26

319

Veciños de Carballal

32036A00500002

O Irixo

005

00002

Nabas

Matogueira

0

-

-

-

811,92

-

-

320

López Pájaro Jose Antonio

32036A03800490

O Irixo

038

00490

Campo dos Gallos

Prados ou pradarías

0

-

1,00

33,88

-

-

-

321

Reboredo Villanueva Pura

32036A03801292

O Irixo

038

01292

Os Chopos

Matogueira

0

-

23,72

27,04

-

-

-

322

Des Pérez María

32036A03801297

O Irixo

038

01297

Os Chopos

Matogueira

0

-

21,65

10,84

-

-

-

323

Descoñecido

32036A03801293

O Irixo

038

01293

Os Chopos

Matogueira

0

-

40,35

24,63

-

-

-

324

Covela María

32036A03801295

O Irixo

038

01295

Os Chopos

Matogueira

0

-

12,67

7,25

-

-

-

325

Parada Taboada Eladio

32036A03801299

O Irixo

038

01299

Os Chopos

Matogueira

0

-

14,27

9,42

-

-

-

326

Covela Covela Jose

32036A03801300

O Irixo

038

01300

Os Chopos

Matogueira

0

-

9,16

6,03

-

-

-

327

Descoñecido

32036A07200184

O Irixo

072

00184

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

1,00

10,57

-

-

-

328

Pérez Varela Carmen

32036A07200180

O Irixo

072

00180

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

95,26

16,79

-

-

-

329

López Purificación

32036A07200177

O Irixo

072

00177

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

167,84

17,22

-

-

-

330

Penedo Des Francisco

32036A07200176

O Irixo

072

00176

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

149,98

17,42

-

-

-

331

Marnotes Penedo Francisco

32036A07200175

O Irixo

072

00175

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

162,27

20,10

-

-

-

332

López Álvarez Aurora

32036A07200174

O Irixo

072

00174

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

147,74

28,93

-

-

-

333

Des Pérez María

32036A07200117

O Irixo

072

00117

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

9,93

7,96

-

-

-

334

López Álvarez Aurora

32036A07200118

O Irixo

072

00118

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

15,38

18,91

-

-

-

335

Des González Antonio

32036A07200168

O Irixo

072

00168

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

127,63

27,31

-

-

-

336

Pérez Varela Carmen

32036A07200119

O Irixo

072

00119

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

1,39

16,92

-

-

-

337

Parada Taboada Elisa

32036A07200170

O Irixo

072

00170

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

289,72

61,02

-

-

-

338

Descoñecido

32036A07200163

O Irixo

072

00163

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

162,59

19,05

-

-

-

339

Descoñecido

32036A07200162

O Irixo

072

00162

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

92,94

18,68

-

-

-

340

Covela Nogueira María Teresa

32036A07200157

O Irixo

072

00157

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

113,12

24,52

-

-

-

341

Covela Presas Dolores

32036A07200156

O Irixo

072

00156

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

364,18

54,92

-

-

-

342

Descoñecido

32036A07200153

O Irixo

072

00153

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

111,43

16,06

-

-

-

343

López Álvarez Aurora

32036A07200152

O Irixo

072

00152

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

80,82

15,53

-

-

-

344

María

32036A07200158

O Irixo

072

00158

Campos de Feás

Matogueira

0

-

-

9,64

-

-

-

345

Covela Dobarro Francisco

32036A07200155

O Irixo

072

00155

Campos de Feás

Matogueira

0

-

42,19

50,85

-

-

-

346

Silvares Lousado Isolina

32036A07200154

O Irixo

072

00154

Feás

Matogueira

0

-

26,67

13,11

-

-

-

347

Rodríguez Rodríguez María

32036A07200122

O Irixo

072

00122

Feás

Pastos

0

-

3,71

13,33

-

-

-

348

Descoñecido

32036A07200147

O Irixo

072

00147

Chousa de Feás

Matogueira

0

-

67,92

29,87

-

-

-

349

López Des Manuel

32036A07200141

O Irixo

072

00141

Chousa de Feás

Matogueira

56

1,00

1,00

29,09

-

-

244,13

350

Lousado Amaro Isaac

32036A07200128

O Irixo

072

00128

Chousa

Pastos

0

-

50,29

68,80

216,27

-

170,02

351

Campos Gil Elisa

32036A07200132

O Irixo

072

00132

Malato

Matogueira

0

-

63,27

69,88

-

-

-

352

Cde. do MVMC da Ermida

32036A07000018

O Irixo

070

00018

Costa

Matogueira

57

118,89

1.496,48

816,22

296,37

-

1.132,43

353

Rodríguez Lousado Jose

32036A07000039

O Irixo

070

00039

Nabal

Matogueira

0

-

59,66

63,92

-

-

81,53

354

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A07000040

O Irixo

070

00040

Nabal

Matogueira

0

-

4,29

23,24

-

-

14,22

355

Rodríguez Lousado María

32036A07000035

O Irixo

070

00035

Nabal

Matogueira

0

-

-

1,00

-

-

24,12

356

Cde. do MVMC da Ermida

32036A07201261

O Irixo

072

01261

Chousa Nova

Matogueira

0

-

928,23

384,98

216,76

-

-

357

Lousado Amaro Isaac

32036A07000037

O Irixo

070

00037

Nabal

Matogueira

0

-

823,82

192,27

-

-

104,20

358

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A07000032

O Irixo

070

00032

Nabal

Matogueira

0

-

-

12,44

-

-

-

359

Rodríguez Picos Flora

32036A07000031

O Irixo

070

00031

Nabal

Matogueira

0

-

3,73

28,54

-

-

-

360

Silvares Silvares Baito

32036A06900360

O Irixo

069

00360

Tango

Matogueira

0

-

-

1,86

-

-

-

361

López Lousado Sergio

32036A07000030

O Irixo

070

00030

Nabal

Matogueira

0

-

24,11

26,74

-

-

-

362

Silvares Silvares Baito

32036A06900359

O Irixo

069

00359

Tango

Matogueira

0

-

42,64

52,76

-

-

-

363

Lousado Conde Gerardo

32036A06900357

O Irixo

069

00357

Tango

Matogueira

0

-

-

3,51

-

-

-

364

Lousado Conde Gerardo

32036A06900358

O Irixo

069

00358

Tango

Matogueira

0

-

71,25

30,60

-

-

-

365

Lousado Conde Pedro

32036A07000028

O Irixo

070

00028

Nabal

Matogueira

0

-

4,33

24,43

-

-

-

366

Silvares Lousado Isolina

32036A06900353

O Irixo

069

00353

Tango

Matogueira

0

-

82,58

14,35

-

-

-

367

Ramos Darriba Jose

32036A06900352

O Irixo

069

00352

Tango

Matogueira

0

-

138,18

1,00

-

-

-

368

López Lousado Sergio

32036A07000025

O Irixo

070

00025

Naval

Matogueira

0

-

-

21,36

-

-

-

369

Silvares Lousado Fidel

32036A06900286

O Irixo

069

00286

Sucampo

Pastos

0

-

144,99

66,36

-

-

-

370

Rodríguez López Preciosa

32036A06900287

O Irixo

069

00287

Sucampo

Pastos

0

-

5,45

11,85

-

-

-

371

Rodríguez Lousado María

32036A06900289

O Irixo

069

00289

Sucampo

Pastos

0

-

-

4,10

-

-

-

372

Silvares Lousado Fidel

32036A06900283

O Irixo

069

00283

Campo

Pastos

0

-

373,79

128,58

-

-

-

373

Silvares Lousado Nélida

32036A06900290

O Irixo

069

00290

Sucampo

Pastos

0

-

-

1,00

-

-

-

374

Lousado Amaro Isaac

32036A06900280

O Irixo

069

00280

Campo

Pastos

0

-

110,21

40,13

-

-

-

375

Rodríguez López Preciosa

32036A06900277

O Irixo

069

00277

Campo

Pastos

0

-

147,52

56,29

-

-

-

376

Lousado Amaro Isaac

32036A06900297

O Irixo

069

00297

Sucampo

Pastos

0

-

-

2,42

-

-

-

377

Rodríguez Lousado Jose

32036A06900275

O Irixo

069

00275

Campo

Pastos

0

-

108,45

43,92

-

-

-

378

López Lousado Sergio

32036A06900274

O Irixo

069

00274

Campo

Pastos

0

-

97,53

45,21

-

-

-

379

López Lousado Sergio

32036A06900299

O Irixo

069

00299

Sucampo

Pastos

0

-

-

7,11

-

-

-

380

López Lousado Sergio

32036A06900301

O Irixo

069

00301

Chopiño

Pastos

0

-

136,11

117,07

1,37

-

466,01

381

Lousado Amaro Isaac

32036A06900268

O Irixo

069

00268

Horta Grande de A.

Pastos

0

-

-

-

182,16

-

191,57

382

Rodríguez Picos Flora

32036A06900302

O Irixo

069

00302

Chopiño

Matogueira

58

74,53

114,77

126,72

22,17

-

480,66

383

López Lousado Sergio

32036A06900266

O Irixo

069

00266

Horta Grande de A.

Pastos

58

-

-

-

-

-

105,56

384

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A06900303

O Irixo

069

00303

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

98,14

88,21

-

-

192,61

385

Rodríguez Lousado Sira

32036A06900304

O Irixo

069

00304

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

44,74

36,09

-

-

-

386

Silvares Lousado Fidel

32036A06900306

O Irixo

069

00306

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

42,29

30,93

-

-

-

387

Lousado Amaro Isaac

32036A06900137

O Irixo

069

00137

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

40,70

26,41

-

-

-

388

Rodríguez Lousado Sira

32036A06900140

O Irixo

069

00140

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

51,79

30,31

-

-

-

389

López Lousado Sergio

32036A06900142

O Irixo

069

00142

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

155,33

88,02

-

-

-

390

Silvares Lousado Fidel

32036A06900126

O Irixo

069

00126

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

-

1,00

-

-

-

391

Silvares Lousado Fidel

32036A06900144

O Irixo

069

00144

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

53,62

29,84

-

-

-

392

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A06900145

O Irixo

069

00145

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

73,65

39,49

-

-

-

393

Silvares Lousado Nélida

32036A06900123

O Irixo

069

00123

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

-

3,25

-

-

-

394

Rodríguez Picos Flora

32036A06900147

O Irixo

069

00147

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

85,06

39,81

-

-

-

395

Rodríguez Lousado Jose

32036A06900120

O Irixo

069

00120

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

-

4,53

-

-

-

396

López Lousado Sergio

32036A06900148

O Irixo

069

00148

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

1,00

11,90

-

-

-

397

López Lousado Sergio

32036A06900119

O Irixo

069

00119

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

-

6,12

-

-

-

398

Cerdeira Nogueira Isaac

32036A06900116

O Irixo

069

00116

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

-

3,52

-

-

-

399

Silvares Lousado Nélida

32036A06900151

O Irixo

069

00151

Chousiño do Liñar

Matogueira

0

-

-

1,00

-

-

-

400

Lousado Amaro Isaac

32036A06900118

O Irixo

069

00118

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

-

6,17

-

-

-

401

Rodríguez López Preciosa

32036A06900114

O Irixo

069

00114

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

-

1,00

-

-

-

402

Dobarro Silvares Edelmiro

32036A06900150

O Irixo

069

00150

Chousiño do Liñar

Matogueira

0

-

514,41

280,68

-

-

-

403

López Conde Antonio

32036A06900095

O Irixo

069

00095

Prados da Fonte

Matogueira

0

-

1,16

27,67

-

-

-

404

Veciños da Ermida

32036A06900012

O Irixo

069

00012

Veiga

Matogueira

59

209,64

2.885,57

1.837,56

799,76

-

2.861,26

405

Veciños da Ermida

32036A07300453

O Irixo

073

00453

Carballeira

Matogueira

0

-

-

-

311,48

-

-