Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 89 Mércores, 10 de maio de 2023 Páx. 28832

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

DECRETO 41/2023, do 20 de abril, polo que se modifica o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.

O Decreto 172/2015, do 29 de outubro (DOG do 23 de novembro), estableceu o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia nas especialidades de Gráfico, Interiores, Moda e Produto. Estudos que, ao abeiro da Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, (BOE do 30 de decembro), conducen ao título de grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño na especialidade que corresponda.

A Orde do 21 de novembro de 2016 (DOG do 1 de decembro) regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.

A experiencia acumulada ao longo destes anos amosa a necesidade de atender á formación do alumnado da especialidade de Produto de xeito máis especializado, introducindo no seu plan de estudos a formación nas novas tecnoloxías inherentes ao proceso proxectual e produtivo, atendendo a máis dun eido da produción industrial de obxectos e mellorando, ao mesmo tempo, a súa especialización e as súas posibilidades de inserción no ámbito produtivo.

En consecuencia, ao abeiro do disposto no artigo 7.3 do Real decreto 633/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao en Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, vista a proposta achegada pola Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela, único centro que imparte a especialidade de Produto das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, cómpre modificar o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, para establecer no plan de estudos correspondente á especialidade de Produto dous itinerarios académicos diferenciados, aínda que conducentes ao único título de grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño, especialidade Produto.

Os citados itinerarios para a titulación de grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño, especialidade de Produto, son:

– Xeral (Xe.).

– Xoiaría e complementos (XC).

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, das normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, logo dos ditames do Consello Escolar de Galicia e do Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores, de acordo co Consello Consultivo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte de abril dous mil vinte e tres,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. Este decreto ten por obxecto:

a) Modificar o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño, unicamente na especialidade de Produto, ao abeiro do disposto no Real decreto 633/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Deseño establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

b) Adecuar a denominación do título a que conducen os estudos superiores de Deseño, en calquera das súas especialidades, cuxo plan de estudos foi establecido polo Decreto 172/2015, do 29 de outubro (DOG do 23 de novembro), ao establecido no artigo 57.4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. Este decreto será de aplicación no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Natureza e alcance da modificación

1. Modifícanse as denominacións dos títulos a que conducen os estudos superiores de Deseño, cuxo plan de estudos foi establecido polo Decreto 172/2015, do 29 de outubro (DOG do 23 de novembro), polas seguintes:

– Estudos superiores de Deseño na especialidade de Gráfico: conducen ao título de grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño na especialidade de Gráfico.

– Estudos superiores de Deseño na especialidade de Interiores: conducen ao título de grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño na especialidade de Interiores.

– Estudos superiores de Deseño na especialidade de Moda: conducen ao título de grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño na especialidade de Moda.

– Estudos superiores de Deseño na especialidade de Produto: conducen ao título de grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño na especialidade de Produto.

2. Establécense no plan de estudos dos estudos superiores de Deseño, na especialidade de Produto, os itinerarios académicos denominados:

– Xeral (Xe.).

– Xoiaría e complementos (XC).

3. Modifícase a totalidade do anexo V ao Decreto 172/2015, do 29 de outubro, que será substituído polo anexo a este decreto.

4. A consellería competente en materia de educación determinará as disciplinas de tipo práctico (P.) ou teórico-práctico (T.P.) das que integran os dous itinerarios académicos do plan de estudos establecido neste decreto que, en razón dos seus contidos e desenvolvemento, poderán ser impartidos entre a Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela e as empresas, estudos ou obradoiros do sector do deseño, a xoiaría e os complementos, que reúnan as condicións que se establezan para o efecto.

Disposición adicional única. Incorporación do alumnado procedente de plans de estudos anteriores

A consellería competente en materia de educación, a través do órgano superior ou directivo que corresponda, establecerá:

– O sistema de recoñecemento de créditos ECTS ao alumnado procedente de plans de estudos anteriores da mesma especialidade de Produto.

– O sistema de recoñecemento de créditos ECTS ao alumnado procedente doutras especialidades das ensinanzas superiores de Deseño.

– O sistema de recoñecemento de créditos ECTS ao alumnado que teña parcial ou totalmente superado un ciclo formativo de grao superior de Artes Plásticas e Deseño.

– O calendario de implantación do plan de estudos establecido neste decreto e a incorporación do alumnado a el.

Disposición derradeira primeira. Habilitación

Facúltase a persoa titular da consellería competente en materia de educación para ditar cantas normas sexan precisas para o desenvolvemento do establecido neste decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte de abril de dous mil vinte e tres

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Competencias específicas, perfil profesional, cadro lectivo,
descritores/contidos e competencias das disciplinas do título de grao
en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño, especialidade Produto

Competencias específicas do título de grao en Ensinanzas
Artísticas Superiores de Deseño, especialidade Produto

Ao remataren os seus estudos, as persoas co título de grao en Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño na especialidade de Produto deben posuír as seguintes competencias específicas:

EP1. Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2. Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3. Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4. Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP5. Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6. Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7. Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8. Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9. Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10. Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11. Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12. Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

EP13. Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP14. Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EP15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Perfil profesional do título de grao en Ensinanzas Artísticas
Superiores de Deseño, especialidade Produto

O/a deseñador/a de produto é un/unha profesional capaz de proxectar, analizar, investigar e determinar as propiedades e calidades físicas, así como os valores simbólicos e comunicativos que caracterizarán as súas producións, definindo a forma, a configuración, a calidade, o funcionamento, o valor e a significación estética, social e ambiental destas. Os ámbitos principais onde desenvolve a súa actividade profesional son:

Deseño de envases e embalaxes.

Deseño de calzado.

Deseño de xoguetes.

Deseño de electrodomésticos.

Deseño de mobiliario para o hábitat.

Deseño de mobiliario de oficina.

Deseño de elementos urbanos.

Deseño de iluminación e luminarias.

Deseño no ámbito da automoción.

Deseño de ferramentas e accesorios.

Deseño de produto cerámico.

Deseño de sanitarios e billas.

Deseño para a artesanía.

Deseño de xoias e bixutería.

Deseño de complementos da indumentaria.

Colaboración no deseño de obxectos ortopédicos.

Deseño para condicións especiais.

Deseño téxtil e enxoval.

Deseño de sistemas.

Xestión do deseño.

Desenvolvemento de produto.

Deseño, investigación e desenvolvemento de novos conceptos, materiais, aplicacións e produtos.

Ecodeseño.

Deseño sustentable.

Investigación e docencia.

Cadro lectivo do título de grao en Ensinanzas Artísticas
Superiores de Deseño, especialidade Produto

Para os efectos deste decreto, as abreviaturas que figuran nos cadros lectivos do título de grao en Deseño na especialidade de Produto teñen o seguinte significado:

Itin.: itinerario académico dentro da especialidade de Produto: (Xe.: xeral, XC: xoiaría e complementos).

Carácter: carácter da disciplina (F.B.: formación básica, O.E.: obrigatoria na especialidade, Op.: disciplina optativa).

Tipo: T.: teórica, T.P.: teórico-práctica, P.: práctica.

Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente coa presenza do/da profesor/a.

Horas clase/curso: horas totais de clase coa presenza do/da profesor/a, que unha disciplina debe ter ao longo do ano académico.

Créditos ECTS: créditos ECTS asociados a unha disciplina e que se lle recoñecerán ao alumnado logo de superala.

O plan de estudos conducente ao título de grao en Deseño na especialidade de Produto esténdese ao longo de 38 semanas lectivas completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve.

Cadro lectivo: 1º curso de Produto

Itin.: común (Xe./XC)

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas
clase/semana

Horas clase/curso

Créditos ECTS

Linguaxes e Técnicas de Representación e Comunicación

Debuxo Artístico

F.B.

T.P.

5

180

10

Volume

F.B.

T.P.

4

144

8

Sistemas de Representación

F.B.

T.P.

2

72

6

Tecnoloxía Dixital

F.B.

T.P.

3

108

6

Fundamentos do Deseño

Fundamentos do Deseño

F.B.

T.P.

2

72

4

Deseño Básico

F.B.

T.P.

3

108

8

Historia das Artes e do Deseño

Historia das Artes e do Deseño

F.B.

T.

3

108

6

Ciencia Aplicada ao Deseño

Ciencia Aplicada ao Deseño

F.B.

T.

2

72

6

Proxectos de Produtos e de Sistemas

Debuxo Técnico Aplicado ao Deseño de Produtos

O.E.

T.P.

3

108

6

Totais

27

972

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 1º curso do plan
de estudos conducente ao título de grao en Deseño na especialidade de Produto

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Debuxo Artístico

Produto/Común (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Debuxo de observación, expresión e representación.

– Técnicas instrumentais da estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– A cor.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensinal e tridimensional.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Volume

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Investigación do volume e da concepción espacial.

– Técnicas instrumentais da estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.

– Relación recíproca entre a técnica e a materia.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Sistemas de Representación

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Xeometría plana e descritiva.

– Coñecemento e análise dos distintos sistemas de representación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Tecnoloxía Dixital

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Fotografía e medios audiovisuais.

– Representación gráfica mediante a tecnoloxía dixital.

– Coñecemento de software aplicable ás dúas dimensións, aplicación na elaboración de proxectos.

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de presentación dixital: maquetación.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional, e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Fundamentos do Deseño

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Coñecementos básicos do deseño: estrutura, forma, cor, espazo e volume.

– Análise da forma, composición e percepción.

– Antropometría, ergonomía e introdución á biónica.

– Teoría, metodoloxía, ideación e concepción do proxecto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Deseño Básico

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Fundamentos do deseño: técnicas de creatividade.

– Metodoloxía do deseño. Fundamentación práctica dos procedementos, técnicas, linguaxes e metodoloxías de realización do proxecto. Ideación e realización.

– Aplicación práctica dos criterios de análise, síntese e metodoloxía. Criterios de decisión.

– Modelos, maquetas e prototipos.

– Resolución de proxectos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Historia das Artes e do Deseño

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Historia e teoría das artes, a arquitectura e o deseño.

– Coñecemento, análise e significado histórico do deseño.

– Deseñadores/as e tendencias contemporáneas.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X12

Afondar na historia e na tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Ciencia Aplicada ao Deseño

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Coñecementos de matemáticas, física e química aplicada ao deseño.

– O método científico: métodos para a análise e a simulación.

– Ecoeficiencia e sustentabilidade.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP6

Determinar as solución construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Debuxo Técnico Aplicado ao Deseño de Produtos

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Aplicación das técnicas de representación e presentación para a completa definición e comunicación de produtos ou sistemas.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

Específicas

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

Cadro lectivo: 2º curso de Produto

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas
clase/semana

Horas clase/curso

Créditos ECTS

Itinerario común (Xe./XC)

Proxectos de Produtos e Sistemas

Ergonomía e Antropometría

O.E.

T.

2

72

4

Historia do Deseño de Produto

Historia do Deseño Industrial

O.E.

T.

2

72

4

Materiais e Tecnoloxía Aplicados ao Deseño de Produtos

Deseño Gráfico Aplicado aos Produtos

O.E.

T.P.

3

108

6

Materiais I

O.E.

T.

2

72

4

Tecnoloxía Dixital Aplicada

O.E.

T.P.

4

144

8

Xestión do Deseño de Produto

Mercadotecnia

O.E.

T.

2

72

4

Optativas

Optativa

Op.

----

2

72

6

Itinerario: xeral (Xe.)

Proxectos de Produtos e de Sistemas

Modelos e Prototipos I

O.E.

T.P.

5

180

8

Proxectos de Deseño de Produto I

O.E.

T.P.

6

216

16

Itinerario: xoiaría e complementos (XC)

Proxectos de Produtos e de Sistemas

Técnicas de Produción I

O.E.

T.P.

5

180

8

Procesos de Deseño de Xoiaría e Complementos I

O.E.

T.P.

6

216

16

Totais

28

1.008

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 2º curso do plan
de estudos conducente ao título de grao en Deseño na especialidade de Produto

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Ergonomía e Antropometría

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– O ser humano como sistema. Biomecánica. Antropometría física aplicada. Principios de deseño antropométrico.

– Ergonomía. Deseño orientado ao ser humano. Metodoloxías e interfaces.

– Estudo e análise do comportamento das formas e dos procesos e estruturas naturais e a súa aplicación ao deseño de produtos.

– Biónica. Biomímese e biomorfismo.

– Sustentabilidade e ecodeseño.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Historia do Deseño Industrial

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Coñecemento, análise e significado histórico do deseño de produto.

– Deseñadores/as e tendencias contemporáneas.

– Análise das últimas tendencias no ámbito do deseño de produto.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X12

Afondar na historia e na tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Deseño Gráfico Aplicado aos Produtos

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Coñecemento e análise das distintas técnicas de presentación dixital.

– Representación gráfica mediante medios dixitais.

– Deseño gráfico aplicado a envases e embalaxes.

– Tecnoloxía dixital de debuxo vectorial, de tratamento de imaxes e de edición de maquetación.

– Concepto de deseño gráfico. Ámbitos de aplicación. Síntese histórica. Estilos e deseñadores/as.

– Principios e obxectivos da comunicación. Linguaxe do deseño gráfico. Tipografía. Tratamento da información.

– Identidade corporativa, verbal e visual. Formatos regularizados. Sistemas de impresión.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas,funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Materiais I

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Propiedades físicas, químicas e mecánicas dos materiais.

– Balance enerxético e análise do ciclo de vida dos materiais, produtos e procesos.

– Estruturas e sistemas. Ferramentas de valoración e proxectación dos aspectos técnicos do deseño de produtos. Desenvolvemento de produtos.

– Tecnoloxía dixital aplicada ao deseño de produtos.

– Composición, clasificación e propiedades dos materiais naturais: madeira, tecidos e outros materiais. Obtención. Formas comerciais. Madeiras artificiais.

– Tipos de polímeros. Características. Aplicacións. Procedementos de conformación.

– Composición, clasificación e propiedades dos metais e as súas aliaxes. Relación entre estrutura e propiedades. Obtención. Aplicacións. Procedementos de conformación. Tratamentos e acabados.

– Composición, clasificación e propiedades dos materiais cerámicos. Relación entre estrutura e propiedades. Obtención. Aplicacións. Procedementos de conformación. Tratamentos e acabados.

– Composición, clasificación e propiedades dos vidros. Relación entre estrutura e propiedades. Obtención. Aplicacións. Procedementos de conformación. Tratamentos e acabados.

– A sustentabilidade. Deseño responsable: a pegada de carbono e os materiais. Certificacións internacionais.

– Análise dalgúns materiais compostos. Características e aplicación.

– Análise do ciclo de vida de produtos fabricados con diferentes materiais.

– Métodos de investigación e experimentación para a selección de materiais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional, e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Tecnoloxía Dixital Aplicada

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Coñecemento dos procesos e técnicas do modelaxe de sólidos.

– Xestión xerárquica do deseño: deseño ascendente e descendente.

– Coñecemento dos procesos e técnicas do traballo con superficies.

– Aplicación da análise do deseño: a simulación física dos modelos.

– Análise de viabilidade e sustentabilidade do produto.

– Aplicación das técnicas de representación e presentación para a completa definición e comunicación do produto: debuxo técnico e renderización.

– Xestión da información relativa aos deseños.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica e industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Mercadotecnia

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Técnicas de análise do mercado.

– Investigación comercial. O comportamento do/da consumidor/a. Determinación de obxectivos e posicionamento do produto.

– Estratexias de mercadotecnia: produto, prezo, distribución e comunicación.

– Comunicación e mercadotecnia aplicadas ao deseño de produto.

– Mercadotecnia e novas tecnoloxías. Novas tendencias en mercadotecnia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T10

Liderar e xestionar grupos de traballo.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica e industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Modelos e Prototipos I

Produto/Xeral (Xe.)

Descritor/contidos:

– Maquetas. Modelos e prototipos e as súas tipoloxías. Simulación.

– Materiais, ferramentas, útiles e moldes.

– Procesos e técnicas para maquetación, modelización e prototipaxe.

– Introdución ás ferramentas CAD/CAM.

– Simulación. Ensaios sobre prototipos: tipoloxías e finalidade. Planificación.

– Optimización funcional dos prototipos e redeseño. Informes de prototipaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Proxectos de Deseño de Produto I

Produto/Xeral (Xe.)

Descritor/contidos:

– Realización de proxectos nos distintos campos da especialidade.

– Fundamentación e estudo teórico-práctico de proxectos de deseño de produtos e sistemas.

– Definición e realización de proxectos de produtos e sistemas, conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Aplicación das técnicas de representación e presentación para a completa definición e comunicación do produto ou sistema. Tecnoloxía dixital para a presentación, a comunicación do proxecto e o desenvolvemento do produto.

– A sustentabilidade no deseño responsable: a pegada de carbono e os materiais. Certificacións internacionais.

– Realizar procesos de deseño ou redeseño propoñendo solucións sustentables.

– Investigar as tendencias actuais en ecodeseño.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Técnicas de Produción I

Produto/Xoiaría e complementos (XC)

Descritor/contidos:

– Técnicas en metal. Manexo de útiles, máquinas e ferramentas.

– Realización de produtos de xoiaría e complementos básicos aplicando as diferentes técnicas e súas posibilidades.

– Sistemas de fabricación e técnicas de produción tradicionais. Instrumentos de medida e verificación.

– Calado e perforación. Procesos e aplicacións.

– Laminación e trefilado. Limadura e esmerilado.

– Recocido e decapaxe.

– A soldadura e outros tipos de unión: remache e aparafusado.

– Propiedades físicas, químicas e mecánicas dos metais.

– Técnicas básicas de conformación e montaxe de pezas: forxa, embutido, articulacións, peches e aneis.

– Superficies: texturas, acabados e coloracións.

– Granulado e filigrana.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na elaboración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

Específicas

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Procesos de Deseño de Xoiaría e Complementos I

Produto/Xoiaría e complementos (XC)

Descritor/contidos:

– Realización dos procesos de deseño de produtos de xoiaría e complementos contemporáneos. Recursos, métodos creativos e expresivos.

– Definición, realización e presentación de traballos de xoiaría e complementos de deseño conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Fundamentos e estudo teórico-práctico de traballos de deseño de produtos de xoiaría e complementos.

– Exploración de conceptos de biónica relacionados coa xoiaría e complementos.

– Aplicación das tecnoloxías e técnicas de representación dixitais para a completa definición do produto para a produción e a comunicación pública.

– Aplicación das tecnoloxías e técnicas de produción para a completa realización do prototipo do produto para a produción.

– Realización de prototipaxe rápido de pezas de xoiaría e complementos mediante ferramentas e maquinaria CAD/CAM.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Cadro lectivo: 3º curso de Produto

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas
clase/semana

Horas clase/curso

Créditos ECTS

Itinerario: común (Xe./XC)

Xestión do Deseño

Organización e Lexislación

F.B.

T.

2

72

4

Xestión do Deseño de Produto

Oficina Técnica: Organización Industrial e de Calidade

O.E.

T.

2

72

4

Proxectos de Envases e Embalaxes

Envases e Embalaxes

O.E.

T.P.

2

72

8

Cultura do Deseño

Cultura do Deseño

F.B.

T.

2

72

6

Optativas

Optativa

Op.

----

2

72

6

Itinerario: xeral (Xe.)

Proxectos de Produtos e de Sistemas

Modelos e Prototipos II

O.E.

T.P.

7

252

10

Proxectos de Deseño de Produto II

O.E.

T.P.

10

360

18

Materiais e Tecnoloxía Aplicados ao Deseño de Produtos

Materiais II: Xeral

O.E.

T.

2

72

4

Itinerario: xoiaría e complementos (XC)

Proxectos de Produtos e de Sistemas

Técnicas de Produción II

O.E.

T.P.

7

252

10

Procesos de Deseño de Xoiaría e Complementos II

O.E.

T.P.

10

360

18

Materiais e Tecnoloxía Aplicados ao Deseño de Produtos

Materiais II: Xoiaría e Complementos

O.E.

T.

2

72

4

Totais

29

1.044

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 3º curso do plan
de estudos conducente ao título de grao en Deseño na especialidade de Produto

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Organización e Lexislación

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Propiedade intelectual e industrial.

– Organización e economía de empresa.

– Técnicas de análise de mercado.

– Fundamentos da economía de produción.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– Lexislación laboral en materia de igualdade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Oficina Técnica: Organización Industrial e de Calidade

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Organización e economía de empresa. Recursos e custos da actividade empresarial. O valor do deseño de produto.

– Rendibilidade e beneficios. Fontes de financiamento. Axudas ao deseño. Fundamentos da economía de produción.

– Normativa industrial. Propiedade intelectual e industrial.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– Planificación de proxectos.

– Fundamentos da economía de produción.

– Cálculo de custos: escandallo.

– Organización da produción.

– Xestión de calidade.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico no que se desenvolve o deseño de produto.

EP14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Envases e Embalaxes

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Realización de proxectos de deseño de envases e embalaxes. Definición de envase. Función. Tipoloxías. Mercadotecnia e identidade de marca.

– Ergonomía. Materiais. Evolución histórica dos envases. O envase como obxecto semiótico. Interacción envase-produto. Métodos de impresión e etiquetaxe.

– Dispositivos de peche. Códigos de barras. Enchedura, envasado, almacenaxe e transporte.

– Principios do deseño de envases. Estudo de casos. Deseñadores/as e tendencias.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional, e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica e industrial.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos de deseño.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Cultura do Deseño

Produto/Común: (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– O significado do deseño na cultura e na sociedade contemporánea. Teoría da información e da comunicación, da semioloxía e da estética.

– A teoría da forma, da función e da estrutura.

– Fundamentos de antropoloxía aplicados ao deseño.

– Fundamentos da socioloxía e cultura do consumo.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional, e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

Específicas

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Modelos e Prototipos II

Produto/Xeral (Xe.)

Descritor/contidos:

– Modelaxe e prototipaxe rápido.

– Manexo de ferramentas CAD.

– Manexo de ferramentas CAM.

– Procesos e técnicas para maquetación, modelización e prototipaxe con ferramentas CAD/CAM.

– Simulación. Ensaios sobre prototipos: tipoloxías e finalidade. Planificación.

– Optimización funcional dos prototipos e redeseño con ferramentas CAD/CAM. Informes de prototipaxe.

– Participación na implantación de fabricación de preseries e fabricación seriada.

– Xestión e homologación e/ou certificados.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

Xerais

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Proxectos de Deseño de Produto II

Produto/Xeral (Xe.)

Descritor/contidos:

– Realización de proxectos nos distintos campos da especialidade.

– Fundamentación e estudo teórico-práctico de proxectos de deseño de produtos e sistemas.

– Definición e realización de proxectos de produtos e sistemas, conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Aplicación das técnicas de representación e presentación para a completa definición e comunicación do produto ou sistema.

– Tecnoloxía dixital para a presentación, a comunicación do proxecto e o desenvolvemento do produto.

– Software de debuxo e modelaxe 3D para deseño de produto.

– Realización de deseños CAD 3D e prototipaxe virtual.

– Realización de prototipaxe empregando ferramentas e maquinaria CAD/CAM.

– Ferramentas CAE aplicadas ao deseño de produto.

– A sustentabilidade no deseño responsable: a pegada de carbono e os materiais. Certificacións internacionais.

– Realizar procesos de deseño ou redeseño propoñendo solucións sustentables.

– Investigar as tendencias actuais en ecodeseño.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

– Aplicación de estratexias e criterios de decisión, innovación e calidade.

– Orzamentos e análise de viabilidade. Xestión de proxectos de deseño de produtos e de sistemas.

– Desenvolvemento de proxectos interdisciplinares.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Materiais II: Xeral

Produto/Xeral (Xe.)

Descritor/contidos:

– Propiedades físicas, químicas e mecánicas dos materiais sustentables.

– Balance enerxético e análise do ciclo de vida dos materiais, produtos e procesos sustentables.

– Estruturas e sistemas. Ferramentas de valoración e proxectación dos aspectos técnicos do deseño de produtos. Desenvolvemento de produtos sustentables. Tecnoloxía dixital aplicada ao deseño de produtos.

– Novos materiais (intelixentes, reciclados, biodegradables, etc.).

– Prototipos biolóxicos no deseño de sistemas.

– Ecoefectividade.

– A innovación mediante o uso de novos materiais no deseño. Características e exemplos de aplicación.

– A sustentabilidade. Deseño responsable: a pegada de carbono e os materiais. Certificacións internacionais.

– Análise do ciclo de vida de produtos fabricados con diferentes materiais sustentables.

– Métodos de investigación e experimentación para a selección de materiais sustentables.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional, e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Técnicas de Produción II

Produto/Xoiaría e complementos (XC)

Descritor/contidos:

– Técnicas en metal. Manexo de útiles, máquinas e ferramentas.

– Realización de produtos de xoiaría e complementos aplicando as diferentes técnicas e súas posibilidades.

– Técnicas de conformación e montaxe de pezas adecuadas aos diferentes deseños.

– Preparación do metal. Ouro e prata.

– Técnicas e métodos semi-industriais.

– Procesos de acabado e ornamentación. Engaste. Gravado ao ácido. Esmaltado.

– Materiais orgánicos. Aplicacións.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

Específicas

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Procesos de Deseño de Xoiaría e Complementos II

Produto/Xoiaría e complementos (XC)

Descritor/contidos:

– Realización dos procesos de deseño de produtos de xoiaría e complementos contemporáneos. Recursos, métodos creativos e expresivos.

– Realización de deseños para fabricación e ensamblaxe.

– Realización de deseños para fundición e moldeamento.

– Definición, realización e presentación de traballos de xoiaría e complementos de deseño conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Fundamentos e estudo teórico-práctico de traballos de deseño de produtos de xoiaría e complementos.

– Exploración de conceptos de biónica relacionados coa xoiaría e complementos.

– Aplicación das tecnoloxías e técnicas de representación dixitais para a completa definición do produto para a produción e a comunicación pública.

– Aplicación das tecnoloxías e técnicas de produción ata a completa realización do prototipo.

– A tecnoloxía dixital como medio de traballo nos procesos de deseño para a realización de traballos de xoiaría e complementos de deseño conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Realización dos procesos de deseño de produtos de xoiaría e complementos contemporáneos.

– Software de debuxo e modelaxe 3D para deseño de xoiaría e complementos.

– Realización de deseños CAD 3D e prototipaxe virtual.

– Prototipaxe rápida con maquinaria CAM. Tipos de maquinaria e características.

– Realización de prototipaxe rápida de pezas de xoiaría e complementos mediante ferramentas e maquinaria CAD/CAM.

– Ferramentas CAE aplicadas ao deseño de produto.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Materiais II: Xoiaría e Complementos

Produto/Xoiaría e complementos (XC)

Descritor/contidos:

– Introdución á xemoloxía.

– Orixes xeolóxicas, formación e xacementos.

– Grupos, especies e variedades xemolóxicas.

– Propiedades físicas e ópticas das xemas.

– Xemas inorgánicas.

– Xemas sintéticas e imitacións.

– Talla das xemas. Tipos de tallas.

– Propiedades físicas das xemas. Instrumentos de análise.

– Propiedades físicas, químicas e mecánicas dos metais: cobre, prata, ouro, paladio, platino e familia, titanio e outros.

– Ferramentas. Os metais e os seus usos. Técnicas metalúrxicas básicas. Tratamentos de superficie. Técnicas especiais.

– Investigación na aplicación de novos materiais na xoiaría e complementos contemporáneos.

– Ecoeficiencia e sustentabilidade. Balance enerxético e análise do ciclo de vida dos materiais, produtos e procesos.

– Estruturas e sistemas. Ferramentas de valoración e proxectación dos aspectos técnicos do deseño de produtos. Desenvolvemento de produtos. Tecnoloxía dixital aplicada ao deseño de produtos.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional, e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

Xerais

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e o comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

Cadro lectivo: 4º curso de Produto

Materia

Disciplina

Carácter

Tipo

Horas
clase/semana

Horas clase/curso

Créditos ECTS

Itinerario común (Xe./XC)

Xestión do Deseño de Produto

Prácticas Externas (PE)

O.E.

P.

-----

-----

12

Proxectos de Produtos e de Sistemas

Traballo de Fin de Estudos (TFE)

O.E.

T.P.

-----

72

18

Equipamento Persoal

O.E.

T.P.

4

72

6

Optativas

Optativa

Op.

-----

4

72

6

Itinerario: xeral (Xe.)

Proxectos de Produtos e de Sistemas

Proxectos de Deseño de Produtos III

O.E.

T.P.

8

144

12

Equipamento de Espazos

O.E.

T.P.

4

72

6

Itinerario: xoiaría e complementos (XC)

Proxectos de Produtos e de Sistemas

Procesos de Deseño de Xoiaría e Complementos III

O.E.

T.P.

8

144

12

Técnicas de Produción III

O.E.

T.P.

4

72

6

Totais

20

432

60

Descritores/contidos e competencias das disciplinas do 4º curso do plan
de estudos conducente ao título de grao en Deseño na especialidade de Produto

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Prácticas Externas (PE)

Produto/Común (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Práctica profesional en departamentos especializados no deseño de produtos en xeral, ou de xoiaría e complementos de moda.

– Inserción nun contorno laboral especializado no deseño de produtos en xeral, ou de xoiaría e complementos de moda, en que o alumnado poida consolidar as competencias adquiridas ao longo da súa formación académica.

– Desenvolvemento das tarefas básicas dun deseñador ou deseñadora de produtos en xeral, ou de xoiaría e complementos de moda, nun contorno laboral tutelado.

– Reflexión sobre a actividade desenvolvida, así como sobre as destrezas e competencias implementadas.

– Avaliación e autoavaliación da competencia profesional.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional, e seleccionar as canles adecuadas de formación.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X7

Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Traballo de Fin de Estudos (TFE)

Produto/Común (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Elaboración dun deseño orixinal dirixido ao ámbito da produción industrial e/ou artesanal de xoiaría e complementos, no cal se integren e apliquen os coñecementos e as competencias adquiridos nas diversas disciplinas que se integran nos estudos conducentes ao título de grao en Deseño, na especialidade de Produto, segundo o itinerario de xoiaría e complementos (XC), e realización dunha parte ou da súa totalidade, se for o caso.

– Elaboración dun deseño orixinal dirixido ao ámbito da produción industrial e/ou artesanal en xeral, no cal se integren e apliquen os coñecementos e as competencias adquiridos nas diversas disciplinas que se integran nos estudos conducentes ao título de grao en Deseño, na especialidade de Produto, segundo o itinerario xeral (Xe.), e a realización dunha parte ou da súa totalidade, se for o caso.

– Análise, definición e resolución dos aspectos conceptuais, estéticos e técnicos, e verificación da viabilidade do proxecto e/ou da súa realización, se for o caso.

– Codificación e transmisión da información gráfica e técnicas na planificación das distintas etapas da produción industrial ou artesanal do proxecto.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12

Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional, e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X3

Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X4

Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica e industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos clientes, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X12

Afondar na historia e na tradición das artes e do deseño.

X13

Coñecer o contexto económico, social e cultural en que ten lugar o deseño.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos de deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

X22

Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP7

Coñecer as características, propiedades físicas e químicas e comportamento dos materiais utilizados no deseño de produtos, servizos e sistemas.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP10

Producir e comunicar a información adecuada relativa á produción.

EP11

Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de produto.

EP12

Dominar a tecnoloxía dixital específica vinculada ao desenvolvemento e á execución de proxectos de deseño de produto.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP14

Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Equipamento Persoal

Produto/Común (Xe./XC)

Descritor/contidos:

– Realización de proxectos de equipamento persoal.

– Aplicación da tecnoloxía dixital para a presentación, comunicación do proxecto e desenvolvemento do produto ou conxuntos deseñados.

– Definición e realización de proxectos conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Tecnoloxía dixital para a presentación, a comunicación do proxecto e o desenvolvemento do produto.

– Realización de deseños CAD 3D e prototipaxe virtual.

– Realización de prototipaxe empregando ferramentas e maquinaria CAD/CAM/CAE.

– A sustentabilidade no deseño responsable: a pegada de carbono e os materiais. Certificacións internacionais.

– Realizar procesos de deseño propoñendo solucións alternativas sustentables.

– Investigar as tendencias actuais en ecodeseño.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

– Aplicación de estratexias e criterios de decisión, innovación e calidade.

– Orzamentos e análise de viabilidade. Xestión de proxectos de deseño de produtos e de sistemas.

– Desenvolvemento de proxectos interdisciplinares.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Proxectos de Deseño de Produto III

Produto/Xeral (Xe.)

Descritor/contidos:

– Realización de proxectos nos distintos campos da especialidade.

– Coñecer os aspectos sistémicos e a xestión do deseño nas súas diferentes fases específicas, as súas clasificacións, criterios e metodoloxías.

– Aplicación das técnicas de representación e integración de todos os contidos teóricos e prácticos do resto das materias cursadas na titulación no referido a este ámbito.

– Aplicación da tecnoloxía dixital para a presentación, comunicación do proxecto e desenvolvemento do produto ou conxuntos deseñados.

– Definición e realización de proxectos conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Realización de prototipaxe empregando ferramentas e maquinaria CAD/CAM/CAE.

– A sustentabilidade no deseño responsable: a pegada de carbono e os materiais. Certificacións internacionais.

– Realizar procesos de deseño ou redeseño propoñendo solucións sustentables.

– Investigar as tendencias actuais en ecodeseño.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

– Aplicación de estratexias e criterios de decisión, innovación e calidade.

– Orzamentos e análise de viabilidade. Xestión de proxectos de deseño de produtos e de sistemas.

– Desenvolvemento de proxectos interdisciplinares.

– Perspectiva de xénero no deseño das imaxes identitarias.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Equipamento de Espazos

Produto/Xeral (Xe.)

Descritor/contidos:

– Realización de proxectos de equipamentos de espazos públicos e privados.

– Aplicación da tecnoloxía dixital para a presentación, comunicación do proxecto e desenvolvemento do produto ou conxuntos deseñados.

– Definición e realización de proxectos conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Realización de deseños CAD 3D e prototipaxe virtual.

– Realización de prototipaxe empregando ferramentas e maquinaria CAD/CAM/CAE.

– A sustentabilidade no deseño responsable: a pegada de carbono e os materiais. Certificacións internacionais.

– Realizar procesos de deseño ou redeseño propoñendo solucións sustentables.

– Investigar as tendencias actuais en ecodeseño.

– Métodos de investigación no deseño. O proceso proxectual como investigación.

– Aplicación de estratexias e criterios de decisión, innovación e calidade.

– Orzamentos e análise de viabilidade. Xestión de proxectos de deseño de produtos e de sistemas.

– Desenvolvemento de proxectos interdisciplinares.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Procesos de Deseño de Xoiaría e Complementos III

Produto/Xoiaría e complementos (XC)

Descritor/contidos:

– Realización dos procesos de deseño de produtos de xoiaría e complementos contemporáneos. Recursos, métodos creativos e expresivos.

– Realización de deseños para fabricación e ensamblaxe.

– Realización de deseños para fundición e moldeamento.

– Definición, realización e presentación de traballos de xoiaría e complementos de deseño conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Fundamentos e estudo teórico-práctico de traballos de deseño de produtos de xoiaría e complementos.

– Aplicación das tecnoloxías e técnicas de representación dixitais para a completa definición do produto, para a produción e a comunicación pública.

– Aplicación das tecnoloxías e técnicas de produción ata a completa realización do prototipo.

– Aplicación de conceptos de ergonomía e antropometría nos procesos de deseño.

– Xestión do proceso de deseño. Controis de calidade. Custos e orzamento.

– A tecnoloxía dixital como medio de traballo nos procesos de deseño para a realización de traballos de xoiaría e complementos de deseño conforme factores de uso, expresivos, técnicos, produtivos, ambientais e de mercado.

– Software de debuxo e modelaxe 3D para deseño de xoiaría e complementos.

– Realización de deseños CAD 3D e prototipaxe virtual.

– Realización de pezas de xoiaría e complementos empregando ferramentas e maquinaria CAD/CAM.

– Ferramentas CAE aplicadas ao deseño de produto.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

– Perspectiva de xénero no deseño das imaxes identitarias.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2

Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4

Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T6

Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7

Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8

Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T13

Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16

Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17

Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X2

Dominar as linguaxes e os recursos expresivos da representación e da comunicación.

X5

Actuar como mediadores/as entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X6

Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X8

Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X9

Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X11

Comunicar ideas e proxectos aos/ás clientes/as, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X14

Valorar a dimensión do deseño como factor de igualdade e de inclusión social e como transmisor de valores culturais.

X16

Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sustentables.

X17

Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X19

Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X20

Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X21

Dominar a metodoloxía de investigación.

Específicas

EP1

Determinar as características finais dos produtos, servizos e sistemas coherentes cos requisitos e coas relacións estruturais, organizativas, funcionais, expresivas e económicas definidas no proxecto.

EP2

Resolver problemas proxectuais mediante a metodoloxía, destrezas e procedementos adecuados.

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP9

Dominar os recursos gráfico-plásticos da representación bidimensional e tridimensional.

EP13

Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño de produto.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Disciplina

Curso

Especialidade/Itin.:

Técnicas de Produción III

Produto/Xoiaría e complementos (XC)

Descritor/contidos:

– Técnicas en metal. Manexo de útiles, máquinas e ferramentas.

– Realización de produtos de xoiaría e complementos avanzados aplicando as diferentes técnicas e súas posibilidades.

– Técnicas de conformación e montaxe de pezas adecuados aos diferentes deseños.

– Sistemas de fabricación e técnicas de produción industriais.

– Procesos de acabado e ornamentación.

– Novos sistemas, técnicas e métodos de produción.

– Métodos de investigación e experimentación propios da materia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1

Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3

Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T11

Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T14

Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15

Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e do espírito emprendedor no exercicio profesional.

Xerais

X1

Concibir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X10

Ser capaces de adaptarse aos cambios e á evolución tecnolóxica industrial.

X15

Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros/as profesionais, segundo as secuencias e os graos de compatibilidade.

X18

Optimizar a utilización dos recursos necesarios para acadar os obxectivos previstos.

Específicas

EP3

Propoñer, avaliar e determinar solucións alternativas a problemas complexos de deseño de produtos e sistemas.

EP4

Valorar e integrar a dimensión estética en relación co uso e coa funcionalidade do produto.

EP5

Analizar modelos e sistemas naturais e as súas aplicacións no deseño de produtos e sistemas.

EP6

Determinar as solucións construtivas, os materiais e os principios de produción adecuados en cada caso.

EP8

Coñecer os procesos para a produción e o desenvolvemento de produtos, servizos e sistemas.

EP15

Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.