Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Luns, 22 de maio de 2023 Páx. 31022

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2023 pola que se nomean persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 80, do 26 de abril), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais, segundo o disposto na base IV.5, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas ás cales se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Anexo

Nº de orde

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Adscr.

Niv.

Formación

1

***7843**

Rolán García, Dyer

1

PXA110040115001009

Xefatura de sección

FC

Área de Administración Dixital - Departamento Provincial A Coruña

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Coruña (A)

A1-A2-C1

25

 

2

***4514**

García Pedregal, Sergio

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

3

***8613**

Carro López de Luzuriaga, Juan Luis

2

PXA110000015770020

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

FC

Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1

25

 

4

***9663**

Requeijo Figueiras, José

3

PXA110000015770022

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

FC

Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1

25

 

5

***7742**

Martínez Suárez, David Fernando

10

PXA110000015770103

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

FC

Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1

25

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

6

***1443**

Domínguez Groba, Antonio

 

Excedencia voluntaria por interese particular

7

***4723**

Santos Blanco, Óscar

14

PXA110040532001007

Xefatura sección

FC

Área de Administración Dixital - Departamento Provincial Ourense

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ourense

A1-A2-C1

25

 

8

***2145**

Lamas Fernández, Antonio

16

FCC070000015770060

Sección Soporte Informát. Procesos Selec. e Prov.

FC

D. X. da Función Pública

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

A1-A2-C1

25

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

9

***0648**

Vázquez Suárez, Carlos

4

PXA110000015770097

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

FC

Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1

25

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

10

***9946**

Conde Porteiro, Manuel

12

PXA110000415770010

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

FC

Área de Administración Dixital

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1

25

 

11

***4738**

Suárez Casal, Pedro

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

12

***4732**

Carrera Groba, Abraham

15

PXA110040532001009

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

FC

Área de Administración Dixital-Departamento Provincial Ourense

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ourense

A1

25

 

13

***0101**

Vázquez Paz, Rebeca

5

PXA110000015770098

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

FC

Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1

25

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

14

***8753**

Velasco Montes, María Purificación

6

PXA110000015770099

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

FC

Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1

25

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

15

***2592**

Vilariño Fidalgo, Tomás

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

16

***2036**

Martínez Suárez, Luis

7

PXA110000015770100

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

FC

Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

A1

25

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)