Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Venres, 2 de xuño de 2023 Páx. 33899

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2023 pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 15 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para entidades privadas sen ánimo de lucro co fin de realizar programas de carácter sociosanitario no ano 2023 (Diario Oficial de Galicia número 7, do 11 de xaneiro).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, publícanse as subvencións concedidas segundo a devandita orde.

Segundo o artigo 3.1, o crédito orzamentario inicial da orde é de 250.000 € con cargo á aplicación 5001.413A.481.33 e código de proxecto 201400028, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Unha vez finalizada a fase de instrución das solicitudes recibidas e tras seren estas avaliadas pola Comisión de Valoración prevista no artigo 12 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias:

RESOLVO:

Primeiro. Concederlles ás entidades que se relacionan no anexo I, ao abeiro da indicada orde, as axudas reflectidas na dita relación, como consecuencia da aplicación dos criterios de baremación previstos no artigo 13 da orde.

Segundo. Denegarlles a subvención ás solicitudes que se relacionan no anexo II, por aplicación do artigo 14.2.c) da orde.

Terceiro. Excluír as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a súa exclusión.

Cuarto. Denegarlles a subvención ás solicitudes que se relacionan no anexo IV, por non acadar a puntuación mínima exixible.

Quinto. De conformidade co artigo 19 das bases reguladoras, realizarase un único pagamento unha vez cumprida a finalidade e demais condicións desta orde, nos termos que recollen os artigos 28, 29 e 30 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como os artigos 41 e 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e xustificados os gastos e pagamentos realizados.

Sexto. A data límite de presentación da documentación xustificativa da realización do programa subvencionado, segundo o artigo 19 da orde, é o 10 de novembro de 2023.

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2023

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Axudas concedidas

Liña I. Enfermidades neurodexenerativas (incluíndo alzhéimer, demencias e párkinson).

Posto

Núm. de

expediente

Entidade

NIF

Programa

Puntos

Importe

adxudicado (€)

1

SA803A-I-1

Agadea

G15483498

Programa de rehabilitación integral para persoas con alzhéimer

79

12000

2

SA803A-I-4

Asociación ourensá de esclerose múltiple, párkinson e enfermidades raras (AODEMPER)

G32209983

Psicoloxía clínica na atención das persoas diagnosticadas de esclerose múltiple, párkinson e outras enfermidades raras neurodexenerativas, e as súas familias e/ou coidadores

78,5

12.000,00

3

SA803A-I-8

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer e outras demencias de Galicia (AFAGA)

G36776920

Programa de estimulación funcional para persoas con demencia

78,25

11.876,82

4

SA803A-I-9

Asociación familiares de enfermos de alzhéimer de Chantada

G27320225

Programa sociosanitario de atención e rehabilitación de persoas con alzhéimer ou outras enfermidades dexenerarivas

74,5

12.000,00

5

SA803A-I-2

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer de

Ourense

G32198970

Estimulación cognitiva e rehabilitación funcional para enfermos de alzhéimer

73,75

12.000,00

6

SA803A-I-3

Asociación de familiares de persoas con alzhéimer e outras demencias de Viveiro (AFA Viveiro)

G27341940

Programa de estimulación cognitiva e intervención

72

12.000,00

7

SA803A-I-6

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer Monforte

G27272483

Estimulación cognitiva para persoas con enfermidades neurodexenerativas

70,75

12.000,00

8

SA803A-I-13

Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (ACEM)

G15528813

Programa de rehabilitación fisioterapéutica

70,25

12.000,00

9

SA803A-I-5

Asociación galega de esclerose lateral amiotrófica. (Agaela)

G70217500

Programa de rehabilitación fisioterapéutica para persoas con ELA

63,75

7.458,06

10

SA803A-I-7

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer. (AFAN)

G27442482

Intervención socioeducativa e estimulación cognitiva a persoas con alzhéimer e familias

63,25

6.665,12

Liña II. Trastorno do espectro autista.

Posto

Núm. de

expediente

Entidade

NIF

Programa

Puntos

Importe

adxudicado (€)

1

SA803A-II-2

Aspanaes. Asociación de pais e nais de persoas con trastorno do espectro autista (TEA) en A Coruña

G15048937

Apoio psicolóxico a persoas con TEA e familias

84

12.000,00

2

SA803A-II-9

Asociación Autismo Bata

G36105567

Programa de apoio en contextos naturais para persoas con TEA

81,75

12.000,00

3

SA803A-II-6

Federación Autismo

Galicia

G15549306

Apoio psicolóxico e fomento do benestar emocional a persoas con TEA

81,25

9.992,30

4

SA803A-II-8

APACAF

G36792463

Rehabilitación cognitiva para persoas con autismo no rural

79,75

12.000,00

5

SA803A-II-4

Asociación Autismo Ourense

G32249484

Programa de atención temperá para nenos/as con sospeita de TEA

78

12.000,00

6

SA803A-II-1

Aspaneps

G15036064

Abordaxe grupal baseada na integración sensorial e xogo simbólico.

77,75

2.007,70

Liña III. Dano cerebral adquirido, parálise cerebral e epilepsia.

Posto

Núm. de

expediente

Entidade

NIF

Programa

Puntos

Importe

adxudicado (€)

1

SA803A-III-3

APAMP. Asociación de familiares de persoas con parálise cerebral

G36624120

Habilitación e rehabilitación dirixidas á infancia e mocidade con parálise cerebral ou discapacidade afíns realizadas na contorna educativa durante o horario escolar II

81,75

12.000,00

2

SA803A-III-9

Asociación de Dano Cerebral da Coruña (Adaceco)

G15780166

Rehabilitación fisioterapéutica en dano cerebral adquirido

76,75

12.000,00

3

SA803A-III-2

Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela

G15775604

Fisioterapia: atención sociosanitaria de persoas con DCA

76

12.000,00

4

SA803A-III-6

Asociación de Dano Cerebral de Vigo Alento

G36873511

Programa de rehabilitación fisioterapéutica para persoas con dano cerebral adquirido

72,5

4.000,00

Liña IV. Enfermidades raras e linfedema.

Posto

Núm. de

expediente

Entidade

NIF

Programa

Puntos

Importe

adxudicado (€)

1

SA803A-IV-5

Federación Galega de enfermedades raras e crónicas Fegerec

G70218128

Rehabilitación fisioterápica

84,5

12.000,00

2

SA803A-IV-2

Asociación Galega de Hemofilia Agadhemo

G15220577

Programa Apoihemos

73,75

7.139,50

3

SA803A-IV-1

Asociación Galega de Fibrose Quística

G15088396

Programa de fisioterapia respiratoria a domicilio para persoas con fibrose quística

68,5

12.000,00

4

SA803A-IV-8

Liga reumatolóxica galega de loita contra o reumatismo

G15552987

As enfermidades raras non nos dan raras/os

67,5

8.860,50

ANEXO II

Solicitudes aprobadas sen dereito a subvención

Na orde indícase, no seu artigo 14.2.c), en canto ao importe que se vai adxudicar: «Irase asignando o importe subvencionable a cada un dos proxectos que superaron o limiar mínimo de puntuación seguindo a orde de prelación ata o esgotamento de crédito».

Deste xeito, algúns programas, a pesar de superar o limiar mínimo de puntuación, non acadan subvención por esgotarse o crédito antes de chegar ao seu posto na prelación:

Liña

Posto

Núm. de

expediente

Entidade

NIF

Programa

Puntos

Importe
solicitado (€)

I

11

SA803A-I-15

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer de Pontevedra (Afapo)

G36461697

Coidando e exercitando a mente

63

12.000,00

I

12

SA803A-I-12

Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (Avempo)

G36816106

Rehabilitación fisioterapéutica

60

12.000,00

I

13

SA803A-I-16

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer da comarca do Morrazo (Afamo)

G36368488

Actividades esenciais a persoas con alzhéimer e outras demencias

59,25

11.980,00

I

14

SA803A-I-14

Párkinson Pontevedra

G36456317

Párkinson: mellorando a calidade de vida

59

12.000,00

I

15

SA803A-I-11

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer e outras demencias de Lugo

G27285980

Programa de terapia ocupacional: rehabilitación das AVD en persoas con demencia

56,5

11.900,00

II

7

SA803A-ii-5

Fundacion Menela

G36685964

Apoio psicolóxico no envellecemento activo de persoas con TEA

77,25

12.000,00

II

8

SA803A-ii-3

Por Eles TEA

G32490278

Intervención en logopedia

60,5

6.585,00

II

9

SA803A-ii-7

Fundación Ingada

G70394374

Coñézome e coñezo o mundo que me rodea

50

9.700,00

III

5

SA803A-III-10

Asociación de atención á parálise cerebral e afíns. Amencer Aspace

G36153757

Alimentación equilibrada, eficaz e sen risco en persoas con parálise cerebral e disfaxia

70,5

12.000,00

III

6

SA803A-III-7

Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense Renacer

G32306623

Autonomía e benestar físico na vida diaria das persoas con dano cerebral

66,5

12.000,00

III

7

SA803A-III-8

Asociacion Aixiña

G32144669

Atención integral ambulatoria a persoas con parálise cerebral de Ourense

63,25

10.000,00

III

8

SA803A-III-4

Asociación de Dano Cerebral Sobrevido de Lugo (Adace Lugo)

G27337278

Programa de rehabilitación terapéutica en DCA

63

5.800,00

III

9

SA803A-III-1

Aspace A Coruña

G15031529

Programa de alimentación texturizada

60

12.000,00

IV

5

SA803A-IV-3

Asem Galicia

G36925691

Programa de rehabilitación fisioterápica para persoas afectadas por unha ENM

65,75

6.400,00

IV

6

SA803A-IV-6

Asociación Diagnosticados Cancro de Mama

G36380301

Coidado integral de mulleres diagnosticadas de cancro de mama e xinecolóxico. O linfedema

64,5

5.000,00

IV

7

SA803A-IV-4

Asotrame. Asociación Gallega de Transplantados de Médula

G70370713

Servicio de atención psicolóxica e social a persoas afectadas de linfedema

62,75

11.477,44

ANEXO III

Solicitudes excluídas e causas

Núm. de expediente

NIF

Entidade

Programa

Causa

SA803A-III-11

G15052137

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros

Rehabilitación integral

Incumprir o artigo 2.1.a):

Ser unha entidade privada sen ánimo de lucro que teña explicitamente entre os seus fins estatutarios a realización de actividades de apoio e axuda ao colectivo a que se dirixen os programas de atención sociosanitaria para os que se solicita subvención: destinados a colectivos de persoas afectadas por enfermidades neurodexenerativas (incluíndo alzhéimer, demencias e párkinson), trastorno do espectro autista, dano cerebral adquirido, parálise cerebral, enfermidades raras, epilepsia ou linfedema.

SA803A-I-10

G15400682

Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de La Coruña

TIC e demencia: abordaxe integral nun centro sociosanitario (TICDE-AI)

Incumprir o artigo 2.1.a):

Ser unha entidade privada sen ánimo de lucro que teña explicitamente entre os seus fins estatutarios a realización de actividades de apoio e axuda ao colectivo a que se dirixen os programas de atención sociosanitaria para os que se solicita subvención: destinados a colectivos de persoas afectadas por enfermidades neurodexenerativas (incluíndo alzhéimer, demencias e párkinson), trastorno do espectro autista, dano cerebral adquirido, parálise cerebral, enfermidades raras, epilepsia ou linfedema.

SA803A-IV-7

G02936938

Asociación de Sarcomas de Galicia

Transforma

Incumprir o artigo 3.1)

Os programas subvencionables serán programas de carácter sociosanitario no eido da rehabilitación fisioterapéutica, logopédica, cognitiva, terapia ocupacional e apoio psicolóxico destinados á atención e rehabilitación dos colectivos correspondentes ás liñas de actuación.

ANEXO IV

Solicitudes denegadas

Como indica o artigo 14.1, «non se poderá conceder subvención ás solicitudes que non obteñan unha puntuación mínima global de 50 puntos».

Por non acadar esta puntuación denégaselles a subvención aos seguintes programas:

Núm. de

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntuación
total

SA803A-IV-9

G27015866

Alcer Lugo

Atención psicolóxica na enfermidade renal

47

SA803A-III-5

G15754880

Unión Galega de Epilepsia (Ugade)

EPIC @S. A epilepsia como fortaleza

46,5